Nieuws

Knipsels december 2017

Lees meer: Knipsels december 2017

Help je mee flyeren tijdens de betoging van 19 december?

Dinsdag a.s. 19 december vindt in Brussel een vakbondsmanifestatie plaats (tegen de beknottingen van de pensioenen).


Voor Democratie vzw een uitstekende gelegenheid om samen met onze Waalse gelijkgezinden in de kijker te lopen en ruchtbaarheid te geven aan onze federale petitie ‘Bindend Referendum en Burgerinitiatief’.

Deze petitie, waarvoor we in heel het land 100 000 handtekeningen wensen te verzamelen, moet de regering aansporen een fundamenteel democratisch recht in de grondwet in te schrijven, namelijk de beslissing van de burger over zijn wetten.

 

Wij delen pamfletten uit en - waar mogelijk - laten we onze petitielijsten ondertekenen.

 

Plaats: hoek Albert II-laan en Rogierstraat, Brussel.
Uur:  tussen 9.30 u & 9.45 u.

 

DOE JE MEE?

Laat het ons weten. Hoe meer activisten hoe beter.

 

* Niet vergeten: fluo-vestje met opschrift(en) Democratie.Nu.
Wie er geen heeft: laat het weten, je krijgt er één ter plaatse.

 

Wij rekenen op jullie!

Een democratische groet,

het Democratie.Nu-team

persbericht PLATFORM POLITIEKE RECHTEN

Lancering van het Platform Politieke Rechten.


Het brengt burgers, organisaties en politieke partijen samen wat één punt betreft:

de manier van regeren hervormen door politieke rechten in te voeren .

 

Politieke rechten organiseren de wil van de burgers en brengen ze tot uiting ; belangrijkste ondersteuning van de democratie, zijn ze de leidende hand van een regering.

Politieke rechten geven een heel andere draai aan de loop van wat gebeurt ! In Zwitserland, een land van grote verscheidenheid, functioneren ze sedert eeuwen !

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de persconferentie op dinsdag 21 november om 10u30.

 

Adres : Brasserie François, Place Saint-Aubain, 3  5000 Namen

contact : 0498/043068

Aanwezig (o.a.): de Referendumpartij (B), DEMOCRATIE BELGIUM (W + Bru.), Democratie Nu ! (Vl), Mouvement Citoyens Libres (W), Wij Burgers (B), Gouvernement de Concordance (B), Petite Maison du Peuple (Bru).

 

 

Een goed gedocumenteerd persdossier zal aan de journalisten overhandigd worden.

Het Platform voor Politieke Rechten heeft als doelstelling de situatie volledig te veranderen, de manier van regeren te hervormen  door politieke rechten in te voeren.

 

Politieke rechten gaan veel verder dan fundamentele rechten : hun doel is er toe te komen op een objectieve manier te garanderen dat elk project van de politieke macht « de trouwe en echte uitdrukking is van de wil van het volk», het volk is soeverein (cfr. Zwitserse Grondwet – Art 34)

 

Twee werktuigen zijn de basis van  politieke rechten :

 

- Het recht op referendum : het recht voor de bevolking een project van de overheid aan te nemen of te verwerpen.

- Het initiatiefrecht: het recht voor de burgers een project voor te stellen (herzien van de Grondwet, een wet…).

 

Politieke rechten zijn de fundamenten van een ware democratie waar, noodzakelijk, de projecten van de overheid overeenkomen met de wil van de burgers.
In Zwitserland bestaan zij al eeuwen, op uitzonderlijke manier,  maar ze zijn praktisch onbekend bij ons. Dat zal zeker niet lang meer duren !

 

Er zijn wel veel vragen wat de praktijk betreft…

 

- Mag de burger stemmen voor  overheidsbeslissingen op verschillende niveau’s?

- Moet de burger stemmen voor alle beslissingen?

- Hoe referenda en initiatieven in de praktijk organiseren?

- Zal de burger te veel tijd moeten besteden aan stemmingen en aanwezigheid in amfitheaters?

- Hoe kan de burger duidelijk zijn wil uiten wat een complex dossier betreft dat verschillende onderwerpen behandelt?

- Welke zijn de voor- en nadelen van politieke rechten?

- Is het de meerderheid van de bevolking die alle beslissingen neemt wat alle projecten van de gemeenschap betreft?

- In welke mate kan het volk gemanipuleerd worden door belangengroepen?

- Een gemeente, bvb door extreem rechts vergiftigd, zou zij bvb racistische regels kunnen stemmen ?

- Enz…

 

De persconferentie zal antwoorden op alle vragen die deze onderwerpen betreffen.

 

Gedurende de persconferentie zal ook de geschiedenis van de politieke rechten in België behandeld worden, evenals zekere vernieuwende politieke rechten zoals deze die de burger de mogelijkheid geven om de overheid te verplichten een wet in te voeren (Alain Lebrun, jurist) en de huidige petitie voor politieke rechten (Bruno Clerckx).

 

De politieke rechten organiseren en objectiveren de uitdrukking van wat de  burgers willen.

Ze maken het gewelf van de democratie, ze leiden het bestuur.

 

Een oproep gaat naar alle burgers die de gang van zaken willen veranderen !

persconferentie dinsdag 21 november, Namen

 

Lancement de la Plate forme des Droits Politiques.

Elle regroupe citoyens, organisations et partis unis sur 1 point:

réformer la gouvernance, en instaurant les droits politiques.

    

Les droits politiques organisent et objectivisent l'expression de la volonté des citoyens.

Clefs de voûte de la démocratie, ils dirigent la gouvernance.

Ils inversent le cours des choses!

En Suisse, pays hétérogène s'il en est, depuis des siècles !

 

    

Vous êtes cordialement invités à la conférence de presse ce mardi 21 novembre 2017 à 10h30!

            

Adresse: Brasserie François, Place Saint-Aubain, 3, 5000 Namur

Contact: 0498 /043068

Présents (e.a.): Parti Référendum (B), Democratie Belgium (W+Brx.), Democratie.Nu! (VL), Mouvement Citoyens Libres (W), Nous Citoyens (B), Gouvernement de Concordance (B), Petite Maison du Peuple (Brx.), ...

                        

Vous trouverez le communiqué de presse en annexe. 

Un dossier de presse largement documenté sera remis aux journalistes.

                         

La Plate forme des Droits Politiques a pour objet d'inverser le cours des choses, réformer la gouvernance, en instaurant les droits politiques.

Les droits politiques vont bien au-delà des droits fondamentaux: ils ont pour but et garantissent de façon objective que chaque projet des autorités publiques soit « l'expression fidèle et sûre de la volonté de la population », souveraine (Constitution Suisse – Art 34).

 

2 outils principaux composent les droits politiques:

- Le droit de référendum: le droit de la population d'approuver/rejeter un projet des autorités publiques.

- Le droit d'initiative: le droit des citoyens de proposer un projet (révision constitution, loi, ...).

    

Les droits politiques sont les fondements d'une démocratie de concordance entre les projets des autorités et volonté des citoyens, d'une démocratie.

Appliqués de façon remarquable en Suisse depuis plusieurs siècles, ils restent largement méconnus chez nous. Mais plus pour longtemps, sans doute! ...

De nombreuses questions se posent quant à leur application pratique ...

- Le citoyen peut-il voter pour les décisions aux différents niveaux de pouvoir?

- Le citoyen doit-il voter pour toutes les décisions?

- Comment s'organisent en pratique les référendums et les initiatives?

- Le citoyen va-t-il devoir passer sa vie dans les hémicycles et les bureaux de vote?

- Comment peut-il exprimer clairement sa volonté sur un dossier complexe, qui traite de plusieurs questions différentes?

- Quels sont les avantages et désavantages des droits politiques?

- La majorité de la population décide-t-elle de tous les projets de la société?

- Dans quelle mesure le peuple peut-il être manipulé par les groupes d'intérêts?

- Une commune, gangrénée par l'extrême droite, pourrait-elle, par exemple, décider de voter des règlements à caractère raciste?

- etc.   

           

La conférence de presse répondra à toutes les questions sur le sujet.

 

Lors de la conférence de presse seront également présentés l'histoire des droits politiques en Belgique, certains droits politiques novateurs, comme celui du citoyen à contraindre l'autorité à l'exécution du droit (Alain Lebrun, juriste) et la pétition en cours pour les droits politiques (Bruno Clerckx).

   

                             

Les droits politiques organisent et objectivisent l'expression de la volonté des citoyens.

Clefs de voûte de la démocratie, ils dirigent la gouvernance.

        

Appel est lancé aux citoyens qui veulent inverser le cours des choses!

 

 

NEDERLANDSTALIG PERSBERICHT

Lancering van het Platform Politieke Rechten.

Het brengt burgers, organisaties en politieke partijen samen wat één punt betreft:

de manier van regeren hervormen door politieke rechten in te voeren .

 

Politieke rechten organiseren de wil van de burgers en brengen ze tot uiting ; belangrijkste ondersteuning van de democratie, zijn ze de leidende hand van een regering.

Politieke rechten geven een heel andere draai aan de loop van wat gebeurt ! In Zwitserland, een land van grote verscheidenheid, functioneren ze sedert eeuwen !

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de persconferentie op dinsdag 21 november om 10u30.

 

Adres : Brasserie François, Place Saint-Aubain, 3  5000 Namen

contact : 0498/043068

Aanwezig (o.a.): de Referendumpartij (B), DEMOCRATIE BELGIUM (W + Bru.), Democratie Nu ! (Vl), Mouvement Citoyens Libres (W), Wij Burgers (B), Gouvernement de Concordance (B), Petite Maison du Peuple (Bru).

  

Een goed gedocumenteerd persdossier zal aan de journalisten overhandigd worden.

 

Het Platform voor Politieke Rechten heeft als doelstelling de situatie volledig te veranderen, de manier van regeren te hervormen door politieke rechten in te voeren. 

Politieke rechten gaan veel verder dan fundamentele rechten : hun doel is er toe te komen op een objectieve manier te garanderen dat elk project van de politieke macht « de trouwe en echte uitdrukking is van de wil van het volk», het volk is soeverein (cfr. Zwitserse Grondwet – Art 34)

 

Twee werktuigen zijn de basis van  politieke rechten :

- Het recht op referendum : het recht voor de bevolking een project van de overheid aan te nemen of te verwerpen.

- Het initiatiefrecht: het recht voor de burgers een project voor te stellen (herzien van de Grondwet, een wet…).

 

Politieke rechten zijn de fundamenten van een ware democratie waar, noodzakelijk, de projecten van de overheid overeenkomen met de wil van de burgers.

In Zwitserland bestaan zij al eeuwen, op uitzonderlijke manier,  maar ze zijn praktisch onbekend bij ons. Dat zal zeker niet lang meer duren !

 

Er zijn wel veel vragen wat de praktijk betreft…

- Mag de burger stemmen voor  overheidsbeslissingen op verschillende niveau’s?

- Moet de burger stemmen voor alle beslissingen?

- Hoe referenda en initiatieven in de praktijk organiseren?

- Zal de burger te veel tijd moeten besteden aan stemmingen en aanwezigheid in amfitheaters?

- Hoe kan de burger duidelijk zijn wil uiten wat een complex dossier betreft dat verschillende onderwerpen behandelt?

- Welke zijn de voor- en nadelen van politieke rechten?

- Is het de meerderheid van de bevolking die alle beslissingen neemt wat alle projecten van de gemeenschap betreft?

- In welke mate kan het volk gemanipuleerd worden door belangengroepen?

- Een gemeente, bvb door extreem rechts vergiftigd, zou zij bvb racistische regels kunnen stemmen ?

- Enz…

 

De persconferentie zal antwoorden op alle vragen die deze onderwerpen betreffen.

 

Gedurende de persconferentie zal ook de geschiedenis van de politieke rechten in België behandeld worden, evenals zekere vernieuwende politieke rechten zoals deze die de burger de mogelijkheid geven om de overheid te verplichten een wet in te voeren (Alain Lebrun, jurist) en de huidige petitie voor politieke rechten (Bruno Clerckx).

 

De politieke rechten organiseren en objectiveren de uitdrukking van wat de  burgers willen.

Ze maken het gewelf van de democratie, ze leiden het bestuur.

 

Een oproep gaat naar alle burgers die de gang van zaken willen veranderen !

 

 

uitnodiging voordracht 29 november

 

Met veel enthousiasme nodigt Democratie.Nu u uit voor een lezing over democratie van onze voorzitter Bert Penninckx.

 

Een aantal belangrijke vragen zullen worden aangeboord:

 

Hoe komt het dat veel mensen de politiek niet meer vertrouwen? 

Hoe kunnen we de grip op de politiek en politici terugkrijgen? 

Hoe kunnen we evolueren naar een rechtvaardige samenleving met rechtvaardige wetten? 

Wat zijn rechtvaardige wetten en door wie moeten deze dan gemaakt worden?

 

Het Zwitsers referendum is uiteraard een zeer mooi voorbeeld voor ons. 

Wat kunnen we hier van leren en hoe zou dit hier van toepassing kunnen zijn?

 

Uiteraard is er ruimte tot dialoog. 

 

Wat zijn voor u de belangrijkste democratische waarden? 

Welke grenzen zijn er aan democratie? 

Wat is het belang van democratie in onze samenleving?

 

We zoeken naar inzicht. 

We vragen ons af hoe de democratie als het hart van de gemeenschap kan gereanimeerd worden tot een bruisende samenleving.

 

Ons hart klopt voor een warme samenleving en we hebben zin om de maatschappelijke problemen anders aan te pakken. 

 

Hopelijk u ook!

 

Gaat u graag mee op weg? Van harte welkom!

Wanneer : woensdag 29 november om 19.30

Waar : kinderdagverblijf Goudsbloem : Koetsweg 13, 3010 Kessel-Lo

Toegangsprijs : 7 euro

 

 

 

Meer artikelen...

 1. Democratie en de Catalonië-kwestie
 2. Knipsels november 2017
 3. Democracy Target Belgium
 4. Knipsels oktober 2017
 5. Overzichtspagina Gewestelijke Voksraadpleging
 6. verzoek fractieleiders Gewestelijke Volksraadpleging
 7. vrijwilligersvacatures
 8. Vacature communicatiestrateeg
 9. vacature projectleider
 10. Knipsels september 2017
 11. Knipsels augustus 2017
 12. Knipsels juli 2017
 13. Dringende projecten Democratie.Nu
 14. participatiecongres
 15. Rechtsstaat?
 16. rechtstaat
 17. Gedwongen Mandatering
 18. Antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatieplan
 19. antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatielan
 20. Knipsels juni 2017
 21. Het minicongres van democratie op 18 februari 2017
 22. Vraagstelling in het lobbywerk
 23. participatie en referenda moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap
 24. Hume: 'David Van Reybrouck is een antidemocraat.'
 25. Lezing 3 juni: de logica van de democratie
 26. Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie
 27. Merkwaardig
 28. Vergelijk Democratie.Nu's voorstellen tot Politieke Vernieuwing met de voorstellen uit de bestuursmeerderheid van Willlem-Frederik Schiltz
 29. Herhaalt de geschiedenis zich?
 30. Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting
 31. Knipsels mei 2017
 32. Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie
 33. Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem
 34. Voorstellen tot democratische vernieuwing
 35. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
 36. Forum voor Democratie over referenda
 37. gents referendum
 38. Knipsels april 2017
 39. Knipsels maart 2017
 40. bestel uw workshop!
 41. 3 wegen om de democratie in te voeren
 42. Knipsels februari 2017
 43. Mini-congres 18 februari
 44. Knipsels januari 2017
 45. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 46. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 47. Knipsels december 2016
 48. Knipsels november 2016
 49. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 50. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 51. Knipsels oktober 2016
 52. Knipsels september 2016
 53. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 54. Was de Brexit een eerste testrit?
 55. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 56. Knipsels augustus 2016
 57. Interview met de Referendum-Partij
 58. Knipsels juli 2016
 59. Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!
 60. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 61. Knipsels juni 2016
 62. Knipsels mei 2016
 63. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 64. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 65. workshop loting 19 april Gent
 66. een mislukt opiniestuk
 67. Knipsels april 2016
 68. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 69. Quotes over de NPC
 70. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 71. Uitvoeringsdecreet wallonië
 72. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 73. Knipsels maart 2016
 74. Knipsels januari 2016
 75. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 76. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 77. Oproep: "En u?"
 78. Agenda
 79. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 80. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 81. Editoriaal
 82. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 83. Knipsels december 2015
 84. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 85. Knipsels november 2015
 86. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 87. Knipsels oktober 2015
 88. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 89. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 90. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 91. Knipsels september 2015
 92. Knipsels augustus 2015
 93. Knipsels juli 2015
 94. Knipsels juni 2015 deel 2
 95. Knipsels juni 2015
 96. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 97. Wat is democratie?
 98. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 99. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 100. Knipsels mei 2015 deel 2
 101. Knipsels mei 2015
 102. Knipsels april 2015 deel 2
 103. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 104. Knipsels april 2015
 105. Knipsels maart 2015 deel 3
 106. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 107. Knipsels maart 2015 deel 2
 108. Knipsels maart 2015
 109. Knipsels februari 2015
 110. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 111. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 112. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 113. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 114. Knipsels Januari 2015
 115. Knipsels Kerst 2014
 116. Doneer!
 117. Knipsels december 2014
 118. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 119. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 120. Knipsels november 2014
 121. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 122. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 123. Knipsels oktober 2014
 124. Knipsels juli 2014
 125. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 126. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 127. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 128. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 129. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 130. Knipsels juni 2014
 131. Les positions des partis
 132. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 133. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 134. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 135. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 136. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 137. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 138. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 139. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 140. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 141. Begrippen rond democratie
 142. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 143. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 144. De N-VA en het referendum
 145. Knipsels maart 2014
 146. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 147. Knipsels 02/2014
 148. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 149. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 150. Directe democratie maakt het volk soeverein
 151. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 152. Les articles de Démocratie Directe
 153. Knipsels 09/2013
 154. Wie is er bang van confederalisme?
 155. Knipsels 12/2013
 156. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 157. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 158. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 159. Witte werven
 160. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 161. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 162. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 163. Wilfried Martens en de democratie
 164. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 165. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 166. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 167. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 168. De afgeremde democratie
 169. Dossier: Tax Freedom Day
 170. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 171. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 172. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 173. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 174. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 175. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 176. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 177. Hoe organiseer ik een referendum?
 178. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 179. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 180. De referendumsituatie in Vlaanderen
 181. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 182. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 183. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 184. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 185. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 186. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 187. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 188. Knipsels 10/2012
 189. Knipsels 08/2012
 190. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 191. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 192. Overwoekerende particratie
 193. Knipsels 07/2012
 194. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 195. Defining and measuring democracy
 196. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 197. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 198. Presentaties van de workshops
 199. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 200. Referendum over hennepteelt
 201. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 202. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 203. Knipsels maart 2012
 204. Waar is het Duitse goud?
 205. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 206. Artikelenbundel Februari 2012
 207. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 208. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 209. Artikelenbundel januari 2012
 210. 1ste Partijcongres van 3D
 211. Burgerinitiatieven
 212. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 213. G1000: zwakke placebo
 214. Het gedroomde land van de G1000
 215. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 216. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 217. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 218. Korte berichten november 2011
 219. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 220. ESM, de nieuwe Europese dictator
 221. Zwitserland is België niet
 222. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 223. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 224. Klein maar dapper.
 225. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 226. Burger telt weer niet mee
 227. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 228. De verzwegen revolutie in IJsland
 229. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 230. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 231. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 232. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 233. Marokkanen willen meer democratie
 234. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 235. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 236. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 237. G1000 Burgerinitiatief
 238. Democracy International Conferentie
 239. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 240. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 241. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 242. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 243. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 244. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 245. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 246. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 247. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 248. Schending Verdrag van Lissabon
 249. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 250. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 251. Vrije verkiezingen Egypte
 252. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 253. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 254. Burgerinitiatieven Rucphen
 255. BROV Politiek theater
 256. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 257. ECAS Conferentie 17 maart
 258. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 259. Volksraadpleging Tielt
 260. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 261. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 262. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 263. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 264. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 265. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 266. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 267. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 268. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 269. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 270. Referendum over Parkstad Turnhout?
 271. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 272. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 273. Referendum in Zulte
 274. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 275. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 276. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 277. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 278. Start je eigen land
 279. Mandataris versus partij
 280. De deugdzaamheid van de kleintjes
 281. Touring wil referendum over rekeningrijden
 282. Politieke etiketten : what’s in a name?
 283. Direct democracy prevents violence
 284. De macht van het volk, een referendum nu!
 285. Organiseer referendum over voortbestaan België
 286. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 287. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 288. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 289. De Belgische staatshervorming voorbij
 290. Staatshervorming Plan Z
 291. Over standpunt...
 292. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 293. De pi-factor van De Lange Wapper
 294. Zwitserland blijft meest competitieve land
 295. Knipsels september 2010
 296. Turken houden referendum over hun grondwet
 297. Groen licht voor geheime operaties
 298. Global Citizens in Charge
 299. Prijs voor de Democratie 2010
 300. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 301. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 302. ECI - pas vanaf 2012
 303. De wereld als weerbericht
 304. 1 op 6 Belgen stemde niet
 305. Referendum op lange baan geschoven
 306. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 307. Confederalisme voor dummies
 308. Natuurlijke rechten en democratie
 309. De stad der zienden
 310. België IS gebarsten
 311. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 312. Kiezersbedrog 2010
 313. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 314. Europa is alles behalve demokratisch
 315. De vergrendelde democratie
 316. Zwitserse zuinigheid
 317. Confederaal België
 318. Democratie? dream on
 319. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 320. Waar voor je geld-index
 321. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 322. De mythe van de parlementaire democratie
 323. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 324. Het Zweedse referendum
 325. Institutionele vuilnisbelt
 326. Hervormingsstreven in het vizier
 327. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 328. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 329. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 330. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 331. Direct Democracy Now!
 332. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 333. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 334. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 335. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 336. Directe democratische partijen
 337. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 338. Workshop - Politiek zonder politici
 339. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 340. Diplomademocratie
 341. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 342. Firmenspenden verbieten
 343. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 344. Politics without Politicians
 345. De EU schaadt de Europese idee
 346. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 347. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 348. The EU and Democracy do not match
 349. Minaretten
 350. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 351. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 352. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 353. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 354. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 355. Herentals stemt over verdwijnpaal
 356. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 357. Een gids door enkele documenten
 358. Global Forum on Modern Direct Democracy
 359. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 360. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 361. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 362. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 363. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 364. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 365. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 366. GVA en Democratie.Nu
 367. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 368. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 369. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 370. Directe democratie smaakt naar meer
 371. Referendum in Waasland?
 372. De Gewone Sabotage
 373. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 374. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 375. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 376. Geen gewone zondag in Antwerpen
 377. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 378. Persmap van Democratie.Nu
 379. Persbericht van Democratie.Nu
 380. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 381. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 382. Een democratische hoogdag
 383. Het referendum als democratisering van de politiek
 384. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 385. Directe Democratie en Bart De Wever
 386. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 387. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 388. Duitse kink in de EU-kabel?
 389. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 390. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 391. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 392. De kwelgeest Lange Wapper
 393. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 394. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 395. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 396. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 397. Uitwassen van de particratie
 398. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 399. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 400. Global Forum on Modern Direct Democracy
 401. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 402. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 403. Belangrijkste voordelen directe democratie
 404. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 405. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 406. Democratie en economie
 407. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 408. Burgemeester wil geen referendum
 409. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 410. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 411. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 412. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 413. Niemand geloofde nog in verbreding
 414. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 415. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 416. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 417. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 418. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 419. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 420. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 421. Izegem : Actiecomit
 422. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 423. Het einde van de grondwet?
 424. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 425. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 426. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 427. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 428. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 429. Over de scheiding der machten
 430. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 431. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 432. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 433. Knipsels april 2009
 434. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 435. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 436. De opmars van een wereldregering
 437. Democratie voor de elite
 438. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 439. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 440. Een blablabla Parlement
 441. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 442. Particratie is geen democratie
 443. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 444. Knipsels maart 2009
 445. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 446. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 447. Knipsels februari 2009
 448. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 449. Knipsels januari 2009
 450. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 451. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 452. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 453. De logica van de democratie
 454. Bedenkingen over de scheiding der machten
 455. Democratie en natuurrecht
 456. Voorbij de staatshervorming
 457. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 458. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 459. politiek beu
 460. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 461. Austrian minister quits over EU referendum clause
 462. Knipsels december 2008
 463. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 464. Referendum over stemplicht
 465. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 466. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 467. Knipsels november 2008
 468. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 469. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 470. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 471. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 472. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 473. Opstand!
 474. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 475. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 476. Big Brother
 477. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 478. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 479. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 480. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 481. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 482. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 483. No Means No
 484. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 485. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 486. Knipsels oktober 2008
 487. Is de EU democratischer dan België
 488. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 489. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 490. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 491. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 492. Recall van Arnold Schwarzenegger
 493. Knipsels september 2008
 494. Vier direct democratische initiatieven
 495. Steun Oosterweel referendum
 496. Knipsels augustus 2008
 497. Confederale chaos
 498. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 499. knipsels juli 2008
 500. Het hervormen van een staat
 501. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 502. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 503. Save Our Water Resources
 504. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 505. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 506. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 507. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 508. NO means NO
 509. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 510. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 511. Blokkeringsmemen herkennen
 512. Die verdomde Ieren toch!
 513. Waar BHV echt over gaat
 514. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 515. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 516. Nieuwe Europese Conventie.
 517. Beckerich
 518. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 519. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 520. België heruitgevonden
 521. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 522. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 523. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 524. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 525. EU bang van Iers referendum
 526. Tempelhof gaat dicht
 527. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 528. Die vervelende democratie toch
 529. Het vrije woord en dreiging met geweld
 530. Waarom onderwijs?
 531. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 532. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 533. Referendum over flat tax te Obwalden
 534. Kleine berichten maart 2008
 535. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 536. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 537. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 538. Iers referendum wordt genegeerd.
 539. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 540. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 541. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 542. Knipsels januari 2008
 543. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 544. Referendum over staatshervorming
 545. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 546. Luisteren politici naar u?
 547. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 548. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 549. I want a referendum
 550. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 551. Denkend aan Sint Kilda
 552. Federalisme en democratie
 553. Europa wil niet weten van democratie
 554. Despotisme versus volksraadpleging
 555. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 556. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 557. Wie laat ons mee beslissen?
 558. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 559. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 560. Waarom doet het parlement niets?
 561. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 562. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 563. Nieuws van het Referendum Platform
 564. De zetelcarrousel
 565. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 566. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 567. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 568. Wij willen onze zeg!
 569. Europees Referendum Campagne 2
 570. Diverse berichten 11/2007
 571. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 572. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 573. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 574. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 575. Referendum over Rand kan niet
 576. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 577. Geen tweede referendum in Nederland
 578. Twee voorstellen van de burger in Gent
 579. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 580. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 581. Campaigns from across the EU call for a referendum
 582. Over een echte bescherming van de minderheden
 583. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 584. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 585. Hamburg: Referendum over referenda
 586. Het referendum legaliseren
 587. Wij zijn de baas
 588. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 589. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 590. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 591. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 592. We vertrouwen de burger niet
 593. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 594. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 595. Stockholms referendum over tol
 596. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 597. De politieke kaste
 598. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 599. Voor een nieuw EU-referendum!
 600. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 601. Een gezonde stemming?
 602. Christen-democratie en referendum
 603. Op naar volgend EU-referendum
 604. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 605. Links en rechts
 606. Vertrouwen
 607. De anti-democratische EU
 608. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 609. Platform voor Vrije Meningsuiting
 610. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 611. De afwezige staatsburger.
 612. Naar asymmetrische staat
 613. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 614. Referendum over Europese grondwet
 615. Référendum
 616. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 617. First World Conference on Direct Democracy
 618. Reeds 16 Europese petities
 619. Een parlement zonder partijen
 620. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 621. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 622. knipsels-april 2007
 623. De campagne is de boodschap.
 624. Handen af van onze verkiezingen
 625. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 626. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 627. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 628. knipsels
 629. Tsjechisch sprookje
 630. Referendum over macht van politieke partijen
 631. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 632. Verslag debat: democratie in België?
 633. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 634. De kiesdrempel
 635. Democratie zonder nonsens
 636. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 637. campagne verkiezingen 2007
 638. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 639. lezing Arthur De Decker
 640. ¿Qué es lo que pretendemos?
 641. ¿Quienes somos?
 642. Vlaanderen onafhankelijk?
 643. Nieuw nummer van Athene is uit
 644. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 645. Het razende schaap van de Franse revolutie
 646. Dedecker voor directe democratie
 647. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 648. Nederland en het Referendum
 649. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 650. Vrij Informatie Netwerk
 651. Tussen controle en veiligheid
 652. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 653. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 654. Geef de macht terug aan de burger
 655. De Belgische democratie faalt
 656. referendum over abortus
 657. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 658. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 659. knipsels
 660. Aansluiting bij Rusland
 661. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 662. Referendum te Merchtem afgewezen
 663. Referendum op komst in Poperinge?
 664. Grondwetsherziening?
 665. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 666. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 667. Democratie zonder politiek?
 668. Een Canadees debat
 669. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 670. Dehaene slaat weer toe
 671. Verlies voor de groenen in Hessen
 672. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 673. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 674. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 675. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 676. Europees netwerk voor direkte democratie
 677. De komende referenda in Zwitserland
 678. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 679. Reginald Moreels
 680. Ludo Dierickx
 681. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 682. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 683. Welke democratie?
 684. Slaafse parlementsleden
 685. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 686. Europese vetpotten
 687. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 688. Liegen mag
 689. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 690. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 691. Argumenten tegen democratie
 692. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 693. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 694. Het republikeins genootschap
 695. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 696. Verhofstadt en de paarse democratie
 697. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 698. Het wonder van de verlichting
 699. Een onthullend arrest
 700. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 701. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 702. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 703. Seborga: we the people...
 704. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 705. De noodzaak van de geheime stemming
 706. Di Rupo en de directe democratie
 707. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 708. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 709. Democratie in België is een schijnvertoning
 710. Verzoekschrift sociale woningen
 711. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 712. Verdacht stemadvies
 713. Van Peel spreekt
 714. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 715. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 716. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 717. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 718. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 719. Update: de huidige partijstandpunten
 720. Democratie en economie
 721. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 722. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 723. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 724. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 725. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 726. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 727. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 728. Referendum te Ittre
 729. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 730. Belangrijke studie over naïef cynisme
 731. Directe democratie en belastingsfraude
 732. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 733. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 734. Nordrhein-Westfalen
 735. Beieren: voldoende handtekeningen
 736. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 737. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 738. Beperkte herverkiesbaarheid
 739. Geld en volksinitiatief
 740. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 741. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 742. Een historische kans!
 743. Sharia in Nederland?
 744. Documenten van de Verlichting (I)
 745. Slimme wetgeving
 746. Het zogenaamde politiek cynisme
 747. Referendum geëist te Fleurus
 748. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 749. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 750. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 751. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 752. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 753. Nederlandse toestanden - deel II
 754. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 755. Een anti-democratische mythe
 756. Het surrealisme van de Belgische politiek
 757. Directe democratie in Venezuela?
 758. De november-referenda in de USA
 759. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 760. Mark Eyskens over het referendum
 761. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 762. Duitse toestanden
 763. Berichten uit het Noorden
 764. Philadelphia II
 765. Is Europa te democratisch?
 766. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 767. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 768. Vrije meningsuiting
 769. Directe democratie en de doodstraf
 770. Documenten van de Verlichting (II)
 771. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 772. USA: directe democratie en landsconservatie
 773. USA: een stille belastingsrevolutie?
 774. Het referendum en de Belgische grondwet
 775. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 776. Democratie invoeren in ons land
 777. Drole de guerre (2)
 778. Memes en propaganda
 779. Propaganda begrijpen
 780. Democratie als witte magie
 781. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 782. Wetgeving rond directe democratie
 783. U wordt waargenomen
 784. Ierland: nieuw referendum over Nice
 785. We the people...
 786. Merkwaardige initiatieven in Californië
 787. Vlaams Blok voor referendum
 788. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 789. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 790. Nederland na de verkiezingen
 791. Drole de guerre (5)
 792. U wordt opgevoed
 793. Een democratische partij
 794. Journalisten en hun stem
 795. Van democratie is geen sprake...
 796. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 797. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 798. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 799. Parlementaire illusies
 800. Het goede leven
 801. Nieuw Gents referendum?
 802. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 803. Merkwaardig referendum in Norfolk
 804. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 805. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 806. Referendum in Duitstalig België?
 807. De standaard over het referendum
 808. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 809. Moet berichtgeving waar zijn?
 810. Japanse burger wantrouwt politici
 811. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 812. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 813. Quo Vadis, Europa?
 814. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 815. Geen democratie in Ekeren
 816. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 817. Strijd voor symbolen in Bolzano
 818. NVA tegen democratie
 819. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 820. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 821. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 822. Drole de guerre
 823. Weerstand tegen democratie
 824. Het nieuwe Estatut
 825. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 826. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 827. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 828. Europa heeft er een land bij
 829. persknipsels
 830. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 831. Italië wijst grondwetswijziging af
 832. Géén respect
 833. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 834. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 835. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 836. Volksdictatuur
 837. Eerste online referendum in Zwitserland
 838. Ward Beysen pro directe democratie
 839. Het goede leven
 840. Liegen in Malta
 841. Ondertussen in Somaliland
 842. Oorlog of democratie
 843. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 844. Peilingen (België)
 845. Peilingen (internationaal)
 846. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 847. Geluk en zelfbeschikking
 848. Bart Somers
 849. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 850. Onze progressieve pers
 851. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 852. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 853. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 854. Britten voor referendum over Europese grondwet
 855. Het particratisch argument
 856. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 857. Verzwijgen is goud
 858. Notities bij de voorbije verkiezingen
 859. Quotes uit de politiek
 860. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 861. Partijdige televisie
 862. Europese peilingen
 863. Democratie smaakt naar meer
 864. Catalonië stemt voor meer autonomie
 865. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 866. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 867. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 868. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 869. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 870. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 871. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 872. Het Witte Manifest
 873. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 874. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 875. Voor wie is het referendum bedreigend?
 876. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 877. Petitie "Europees parlement op een plek"
 878. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 879. What we do
 880. What we want
 881. Who we are
 882. Qu’est-ce que nous faisons?
 883. Qu’est-ce que nous voulons?
 884. Qui sommes nous?
 885. Nieuwe functies op de website
 886. Referenda en de wil van de burgers
 887. NEWSLETTER #15
 888. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 889. Enkele presentaties uit Nederland
 890. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 891. Mensenrechten en democratie
 892. Darwinisme en democratie
 893. Democratie bij de Atheners
 894. NEWSLETTER #14
 895. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 896. Français
 897. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 898. mail ons
 899. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 900. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 901. Buurtbevraging in Mechelen
 902. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 903. Decisive weeks lying ahead
 904. Direct democracy
 905. Omdat een andere politiek nodig is
 906. Democratie.Nu heeft u nodig!
 907. Democracy International Newsletter #13
 908. Vrij spreekrecht is absoluut
 909. The European Citizens’ Initiative
 910. Economie, democratie en het geluk
 911. Democratie maakt gelukkig
 912. Kom mee betogen!
 913. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 914. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 915. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 916. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 917. Time for Citizens to take the Initiative
 918. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 919. Voor de vrijheid van meningsuiting
 920. Over de vrijheid van meningsuiting
 921. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 922. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 923. credits
 924. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 925. DI NEWSLETTER #12
 926. Van particratie naar democratie
 927. De mythe van de Goede Dictator
 928. Vrijheid, democratie & secessie
 929. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 930. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 931. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 932. Schwarzenegger en directe democratie
 933. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 934. Is België echt een democratie?
 935. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 936. Het dierbare België
 937. DI-NEWSLETTER #11
 938. De kikker en de politiek
 939. Historiek tot 2002
 940. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 941. Laten we de stemplicht afschaffen.
 942. Historiek tot 2005
 943. Wat is en doet Democratie.nu ?
 944. Organisatie van WIT
 945. Wat is directe democratie?
 946. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 947. Het einde van de particratie?
 948. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 949. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 950. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 951. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 952. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 953. Aangeleerde hulpeloosheid
 954. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 955. Telt Ieders mening mee?
 956. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 957. N-VA slikt voorstel in
 958. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 959. Het pad van de innerlijke opstand
 960. Bevolking met kluitje in het riet
 961. Over eindtermen en burgerzin
 962. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 963. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 964. Schwarzenegger bijt in het zand
 965. Wijsheid voor de massa?
 966. over deze website
 967. History
 968. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 969. Hoe doden we een volksbesluit?
 970. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 971. Wahlstreik!
 972. politiek algemeen
 973. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 974. boeken en artikels
 975. Interview Jos Verhulst
 976. Het verdiepen van de democratie
 977. Persbericht Democratie.nu
 978. Witte Werf maart 1999
 979. Witte Werf mei 1999
 980. Witte Werf augustus 1999
 981. Witte Werf oktober 1999
 982. Witte Werf november 1999
 983. Witte Werf december 1999
 984. Witte Werf april 2000
 985. Witte Werf mei 2000
 986. Witte Werf december 2001
 987. Witte Werf februari 2002
 988. Witte Werf juni 2002
 989. Witte Werf oktober 2002
 990. Witte Werf december 2002
 991. Witte Werf april 2003
 992. Witte Werf juli 2003
 993. Witte Werf november 2003
 994. Witte Werf januari 1999
 995. Witte Werf januari 2000
 996. Over particratie, meerderheid en oppositie
 997. Witte Werf januari 2004
 998. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 999. Wit Bericht 05/09/2001
 1000. Wit Bericht 23/03/2002
 1001. Wit Bericht 10/04/2002
 1002. Wit Bericht 20/04/2002
 1003. Wit Bericht 17/05/2002
 1004. Wit Bericht 11/09/2002
 1005. Wit Bericht 02/01/2003
 1006. Wit Bericht 19/01/2003
 1007. Wit Bericht 25/01/2003