Nieuws

Voorstellen tot democratische vernieuwing

DEMOCRATIE.NU’S VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

  

* VOORSTEL 1: definieer zorgvuldig de begrippen

 

- ‘democratie’ vs ‘particratie’

- ‘participatie’

- ‘volksraadpleging’ (vrijblijvend) vs ‘referenda’ (bindend)

- ‘staatsreferenda’ (plebiscieten) vs ‘referenda op volksinitiatief’

 

Elke gedegen analyse begint met een heldere operationalisering van de gehanteerde begrippen. Dit ontbreekt in de conceptnota. In het ganse debat over democratische vernieuwing heerst er een Babylonische begripsverwarring.

 

 

* VOORSTEL 2: voer het BROV in

 

 

Voor Democratie.Nu bestaat democratische vernieuwing niet enkel uit het méér betrekken van de burgers bij politiek en beleid. Wel moeten burgers zélf het beleid uitstippelen en zélf kunnen beslissen. Het is niet aan de overheid om te bepalen welke burgers zij willen, maar de burgers die de staat zélf moet vormgeven. In een echte democratie participeren de burgers niet: zij beslissen soeverein en doen dat - zoveel als zij zelf nodig achten - via het bindend referendum op volksinitiatief. Betekenisvolle inspraak mag ook beslissende inspraak genoemd worden en mag niet worden herleid tot louter bezigheidstherapie.

 

Voer daarom het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF in: op alle bestuurlijke niveaus, over alle onderwerpen, zonder uitzondering.

 

Na de invoering van het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF kunnen de volgende maatregelen worden gestemd:

 

1. de invoering van het algemeen stemgeheim voor alle verkozenen: dit knipt de dwingende band door tussen verkozenen en partijtop. Het stemgeheim gaat sturing, beïnvloeding en corruptie/stemmenhandel tegen en beëindigt het weerzinwekkende fenomeen van coalitievorming. Of wellicht nog beter: het verbod op coalitievorming, stemafspraken en stemadviezen.

 

2. de afschaffing van de lijststem: de stem van de kiezer moet bepalend zijn in het aanduiden van de volksvertegenwoordiging in het parlement. De kandidaat met de meeste stemmen achter zijn naam moet in het parlement kunnen zetelen, niet de kandidaat het hoogst op de lijst.

 

3. de invoer van term limits ( beperkte herverkiesbaarheid): de duur van mandaten wordt ingeperkt.

 

4. de invoer van de recall (= afzetprocedure): systeem waarbij mandatarissen die het publieke vertrouwen hebben beschaamd, kunnen worden afgezet.

 

5. de afschaffing van de (ondemocratische) kiesdrempel.

 

6. de afschaffing van de stemplicht/opkomstplicht, vermits deze is verworden tot een garantiestelsel van stemmen én overheidsgelden voor de grote politieke partijen.  

 

* VOORSTEL 3: HERWAARDERING VAN HET PETITIERECHT

 

Om te vermijden dat er om de haverklap referenda plaats vinden, stelt Democratie.Nu voor om een bijkomende stap in te bouwen: het verzoekschrift (petitie of burgerinitiatief).

 

Grosso modo komt het er op neer dat zodra 1/10 van de benodigde handtekeningen voor een referendum (of momenteel nog steeds een volksraadpleging) verworven zijn dat deze al voorgelegd kunnen worden aan het betreffende gewest. Dan kan het betreffende parlement het burgerwetsvoorstel (de inhoud van de volksraadpleging):

 

 

 1. goedkeuren (en dan hoeven de indieners geen verdere stappen meer te ondernemen
 2. afkeuren (en als daar een goede reden voor is stopt het initiatief, als de initiatiefnemers dit ongegrond vinden; dan kunnen zij 10 keer meer handtekeningen verzamelen en toch nog een referendum afdwingen)
 3. na amendering goedkeuren (ook hier kan het zijn dat de initiatiefnemers vinden dat de amendementen een meerwaarde zijn en dus stopt het initiatief of als de initiatiefnemers dit ongegrond vinden, dan kunnen zij 10 keer meer handtekeningen verzamelen en toch nog een referendum afdwingen, ook kunnen zij ten alle tijde een nieuw initiatief van af nul starten)

  

Met deze voorstellen wordt het referendum een passend instrument om de voorkeuren van de burgers te kennen en deze in nieuwe wetgeving om te zetten.

 

 

* VOORSTEL 4: OPRICHTING DIGITAAL REFERENDUMPLATFORM

In de lijn van Schiltz’ pleidooi voor digitalisering ligt de oprichting van een online internet-platform, waarop burgers zelf referendumvoorstellen kunnen lanceren. Doel: het politieke besluitvormingsproces democratiseren. Het platform brengt een dialoog over gewenste maatschappelijke veranderingen op gang tussen politici en burgers en tussen burgers onderling. Via dit instrument kunnen alle burgers een referendumvoorstel lanceren en/of ondertekenen na een voorafgaande informatieverzameling en een discussie op een daartoe voorbehouden forum.

 

Drie bronnen/input die uiteindelijk tot een referendumvoorstel kunnen worden herwerkt:

 

1. de overheid is van plan een bepaalde wet te stemmen, maar wat denkt de burgerbevolking hier concreet over? Gaat de meerderheid akkoord? Hier neemt het referendumplatform de vorm aan van een enquête of een politieke barometer. Dankzij een bijhorend discussieforum hoeft de mening van de burger zich overigens niet te beperken tot een JA/NEE-antwoord, maar worden eveneens alternatieven uitvoerig toegelicht.

 

2. de overheid heeft al een bepaalde wet uitgevaardigd

Het referendumplatform laat dan toe om deze wet  - indien ze tégen de volkswil indruist - publiekelijk te amenderen. Ook kunnen de burgers aangeven dat men een bepaalde wet wenst in te trekken (cfr recall, correctief referendum, petitierecht).

 

3. burgers brengen zélf wetsvoorstellen en alternatieven aan

Indien politici daadwerkelijk oor hebben naar de verzuchtingen en inspiraties van het volk, dan kan het referendumplatform mede de politieke agenda bepalen.

 

Waarom een referendumplatform?

 

- het platform neemt de koudwatervrees voor referenda bij de burgers weg: via het referendumplatform krijgen mensen spelenderwijs meer voeling met referenda

- het platform spoort aan tot een debatcultuur: maatschappelijke beeldvorming en debat is een sine qua bij de daadwerkelijke implementatie van het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITATIEF (cfr zwitserland).

 

Voordelen van een referendumplatform?

 

1: politici krijgen een duidelijk beeld hoe de bevolking denkt over een welbepaald wetsvoorstel + maatschappelijke onvrede en verzuring worden snel gedetecteerd.

 

2: meer gedragen en objectief betere wetgeving

- meer gedragen wetgeving: er is voortaan weerwerk/kritiek van het grote publiek mogelijk + aanleveren van burgerinitieven is mogelijk

- betere wetgeving: de wijsheid die bij het collectief aan burgers aanwezig is, leidt tot objectief betere wetten (in tegenstellig tot parlementairen die niet stemmen op basis van kennis en wijsheid, maar geheel in de lijn van de fractiediscipline)

- kiezers krijgen meer informatie over de verschillende volksvertegenwoordigers en kunnen bijgevolg gerichtere keuzes maken.

 

3. betere legitimering politici: gedeelde verantwoordelijkheid

 

4. bescherming minderheden: elke minderheidsgroep - tot aan de enkeling toe - kan eigen voorstellen lanceren, deelnemen aan het debat en stemmen.

 

5. alle voorstellen, stemmingen en opinies worden op één overzichtelijk forum gebundeld: dit voorkomt de versplintering van initiatieven die democratische vernieuwing nastreven en vergroot de impact van de burgers.

 

6. transparante besluitvorming: alle stemgerelateerde informatie is zichtbaar (open data), wat fraude tegengaat.

 

7. het politieke engagement van de burger vergroot

- democratische vernieuwing gebeurt nu van onderuit (bottom-up ipv top down)

- het referendumplatform is niet onderhevig aan de beperkingen van tijd en ruimte: met een referedumplatform stemt men wanneer men tijd heeft en tijdens de stemming is geen fysieke aanwezigheid vereist (bv hand opsteken)

- deze digitalisering van de politieke besluitvorming sluit nauw aan bij de leefwereld van jongeren.

 

* VOORSTEL 5: de procedures van burgerinspraak moeten worden losgekoppeld van beïnvloeding en manipulatie.

 

Professionele begeleiding/omkadering betekent een reëel gevaar op manipulatie. Daarom:

 

- burgers selecteren zélf hun technisch experten, begeleiders en advocaten

- de burgergroep dient over voldoende financiele middelen te beschikken, zodat hun woordvoerder redelijk wordt verloond

- burgers ontslaan eventueel zélf aangeleverde experts en procesbegeleiders

- burgers bepalen zélf de randvoorwaarden van de raad waarin ze zetelen

- burgers bepalen zélf de vraagstelling en zelfs de volgorde van de vragen

- er is maximale transparantie van de inkomsten en fondsen, cv van experten, enz.

 

Met andere woorden: de procedures van deze burgerinspraak moeten worden losgekoppeld van beïnvloeding. Want wie beslist over de begeleiding van de burgerpanels, de keuze van de te horen experten en belanghebbenden en zelf ook de conclusies schrijft, bepaalt de uitslag.

 

* VOORSTEL 6: parlementair studiebezoek aan Zwitserland.

 

Het Vlaamse parlement bezoekt de Zwitserse instellingen en laat zich inspireren door de Zwitserse democratie.

 

* VOORSTEL 7: de burger kan zich - via de normale verkiezingen - bijkomend laten vertegenwoordigen door burgers aangeduid door loting.

 

 

6. AFRONDENDE BESCHOUWINGEN

 

P.S.1: Schiltz ontkent niet de vervormende invloed van de particratie. Schiltz: “Een vaak gehoorde kritiek op het functioneren van onze democratie is de sterke particratie, ofwel de sterke machtspositie van politieke partijen, in ons land. Hun dominantie in het politiek systeem kan de indruk wekken dat de partijen zelf beslissen, en niet de kiezer, over wie in het parlement gaat zetelen, en dat ze eigenhandig de parlementaire fracties vleugellam maken door onafhankelijkheid en eigenzinnigheid af te straffen. (…) Een liberale visie op de democratie pleit voor de afschaffing van allerlei elementen of procedures die de invloed van de partij boven die van de individuele burgers plaatsen. (…) Partijen moeten die actieve burger als bondgenoot, als partner zien op de weg naar democratische vernieuwing en niet als een bedreiging.”

 

Democratie.Nu juicht dit toe: al onze voorstellen komen hieraan tegemoet. Democratie.Nu koestert de stille hoop dat volksvertegenwoordiger Schiltz - en meer in het algemeen het parlement - dit participatie-engagement ook meent en Democratie.Nu’s aanbevelingen ter harte neemt.

 

P.S. 2: Democratie.Nu’s voorstellen tot democratische vernieuwing slaan twee vliegen in één klap:

 

1. bij invoer van de directe democratie verdwijnen de huidige systeemproblemen als sneeuw voor de zon

2. politici blijven hun rol spelen (indien de burgers niet te kennen geven te willen beslissen via het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF). Hierdoor worden de beroepspolitici opnieuw gelegitimeerd.

 

P.S.3. Er zijn in de wetenschappelijke literatuur allerlei maatschappelijke voordelen van directe democratie aangetoond: van een hogere economische groei en lagere staatsschulden tot efficiëntere overheidsdiensten, lagere belastingontduiking en groter politiek engagement .

 

Politici die zich verzetten tegen directe democratie zijn kennelijk bereid die voordelen voor allen op te offeren aan de partijbelangen of hun eigenbelang.

 

Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ

1. INLEIDING

 

Democratie.Nu is volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz erkentelijk voor zijn conceptnota: het laat toe om gefundeerde, omstandige feedback aan te leveren op een aantal pijnpunten van ons bestuurlijke systeem.

 

Geheel in de geest van de conceptnota - actieve burgerparticipatie mét impact -  becommentarieert de beweging voor directe democratie de verschillende liberale voorstellen. Het expertisecentrum over directe democratie brengt concrete voorstellen aan die - indien daadwerkelijk geïmplementeerd - de volkssoevereiniteit invoeren.

 

Want, zo onthult het SCP-onderzoek waarop Schiltz zich beroept: “Over de praktische invulling van de democratie, de politiek dus, is men minder tevreden. Er is veel kritiek op gekozen politici en grote steun voor meer inspraak van burgers en meer directe democratie (o.a. referenda over belangrijke kwesties, het kiezen van de burgemeester).” Het SCP-onderzoek benadrukt: “Toekomstig onderzoek moet zich richten op problemen met representatie in brede zin. Eén van de zorgen over moderne westerse democratieën betreft het vraagstuk van representatie: traditionele vormen van institutionele representatie hebben aan het begin van de 21e eeuw hun vanzelfsprekendheid verloren.”

 

Om deze pijnpunten te verhelpen, levert Schiltz een aantal instrumenten aan die moeten aantonen dat - nota bene binnen de lijnen van de bestaande representatieve democratie - nog belangrijke stappen vooruit kunnen gezet worden naar meer democratie.

 

Schiltz’ conceptnota bewandelt 3 pistes.

 

2. SCHILTZ WEG NAAR DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

 

1. pro-verkiezingen

2. sterker parlement

3. méér betekenisvolle participatie

 

- oprichten kenniscentrum ‘democratische vernieuwing’

- beleidsnota minister van binnenlands bestuur

- burgerkabinetten (deliberatie)

- afschaffing formele adviesraden

- participatief budgetteren (burgerbegroting)

- deliberatieve peiling (mini-burgertop)

- burgerinitiatief, gevolgd door een gewestelijke volksraadpleging

- transparantie via digitalisering: actieve openbaarheid van overheidsdata.

 

Democratie.Nu vraagt zich - niet geheel zonder verwondering - af: hoe kunnen deze drie pijlers werkelijk leiden tot Democratische Vernieuwing en méér democratie, wanneer we vaststellen dat de voorstellen nét deel uitmaken van het probleem?

 

3. EEN DIRECT-DEMOCRATISCHE BLIK OP SCHILTZ' VOORSTELLEN

 

1. VERKIEZINGEN ZIJN GEEN DEMOCRATIE

 

1.A. verkiezingen werden historisch ingesteld TEGEN (burger)democratie

 

Verkiezingen hebben weinig of niets met democratie te maken, wat men doorgaans ook beweert. Ons huidig politiek systeem is geëvolueerd uit een systeem, door de toenmalige heerser opgericht tégen democratie. Dit systeem werd ‘representatief’ of ‘republikeins’ genoemd en was hoofdzakelijk gebaseerd op verkiezingen. Tijdens deze omwenteling werd er in de meeste westerse landen een ‘electoraal aristocratisch’ systeem ingesteld. In vergelijking met de ‘aristocratie door erfrecht’ was dit al een indringende evolutie. Hoewel, enkel rijken en vooraanstaanden (priesters, notabelen, ...) konden zich kandidaat stellen en deelnemen aan de verkiezingen. Nadien werd het algemeen stemrecht ingevoerd. Iedereen kon nu stemmen of zich verkiesbaar stellen. Omwille van dit democratische ‘element’ verwijst men naar verkiezingen als ‘democratisch’, geheel ten onrechte (Francis Dupui-Déri).  Veel van de zogezegd 'democratische' landen vormen in feite een electorale aristocratie met daar bovenop een sterke ‘particratie’. Meer weten? Check David van Reybrouck over 'verkiezingen'.

 

1.B. verkiezingen zijn weinig geschikt voor de aanstelling van de wetgevende macht (parlement)

 

Verkiezingen hebben weinig met democratie-an-sich (= wetgevende bevoegdheid voor de burgers) te maken: het is een instrument om leiders aan te stellen. Honderd jaar voor de Franse Revolutie werden de boekaniers geleid door de begrippen vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. In een boekanierkamp werd de kapitein verkozen. Hij kon ook bij stemming afgezet worden. De bemanning - en niet de kapitein - besliste al dan niet om een ander schip of vloot aan te vallen. Ook de oude Grieken (+/- 400 VC) kenden het verkiezingssysteem voor de aanduiding van 'de beste', namelijk om het leger aan te voeren. De wetgevende structuren echter waren gebaseerd op democratische instrumenten, vertegenwoordiging door loting en de volksvergadering. Het verkiezingssysteem voor wetgevende structuren vindt voornamelijk zijn oorsprong in de Romeinse Republiek. Meer info.

 

Verkiezingen werden bijgevolg nooit ingevoerd om het beleid/wetgeving te laten bepalen door de burgers. Bij het aanstellen van leiders zijn verkiezingen wél een aanvaardbaar systeem: bv bij de aanstelling van bekwame mensen aan het hoofd van onze instellingen (zoals rechtstreekse presidentsverkiezingen, burgemeesterverkiezingen, aanstelling van rechters, hoge overheidsfuncties), …

Het principe van verkiezingen leidt op zichzelf tot de selectie van de besten (= aristocratie) en niet tot een vertegenwoordiging door gelijken (zoals bv met loting, wat - indien juist uitgevoerd - een representatief beeld van de samenleving garandeert).

 

 

1.C. de huidige verkiezingen zijn gestoeld op ondemocratische principes

Na de verkiezing - de stijd om de stem van de burger - volgt een tweede strijd, waar de burger niet eens aan te pas komt: de strijd om de coalitie/regering.

 

 

Deze coalitievorming tijdens het verkiezingsproces is fundamenteel ondemocratisch:

- het proces is NIET TRANSPARANT: de burger heeft geen vat op de regeringsvorming: de partijtoppen - niet het volk - bepalen welke partijen in de meerderheid terechtkomen. Het regeerakkoord wordt onderhandeld ver van de openbaarheid en wordt niet door de burgers bekrachtigd.

 

- de coalitievorming (met het cordon sanitaire als bijzondere verschijningsvorm) is een POLITIEK VAN UITSLUITING: de oppositie wordt uitgesloten van beleidsvorming. Kiezers die stemden op een partij die - al dan niet toevallig - in de oppositie belanden, worden eenzijdig buiten spel gezet, vermits zij uitgesloten worden van het wetgevende werk.

 

 Met andere woorden:

- coalities vervormen de kiesuitslag

- bepaalde groepen kiezers worden systematisch en structureel uitgesloten

- ook thema's zelf worden getaboeïseerd, bijvoorbeeld de problematiek van de veiligheid en de immigratie.

 

 

1. D. DE FUNCTIES DIE ER ECHT TOE DOEN WORDEN NIET DOOR DE KIEZER VIA VERKIEZINGEN INGEVULD

De burger verkiest geen regering, burgers hebben geen vat op de regeringsformatie, noch op het regeerakkoord. Men verkiest bovendien geen overheidsfuncties: het is de partijtop die benoemt. De kiezer heeft slechts een beperkt aandeel in de samenstelling van een - a priori - vleugellam parlement.

 

2. HET PARLEMENT KAN GEEN ROL VAN BETEKENIS MEER SPELEN, VERMITS ZE DE VOORBIJE DECENNIA NAGENOEG VOLLEDIG DOOR DE PARTICRATIE WERD UITGEHOLD

 

2.A. Hoe kan een parlement sterker worden, wanneer nét de verkiezingen (en de hiermee gepaard gaande coalitievorming) de kamer van volksvertegenwoordiging in twee snijden - meerderheidsfracties vs oppositie - en dus het parlement geheel verzwakken?

 

 2.B. Officieel is het parlement de wetgevende macht. In werkelijkheid is de regering véél meer wetgever dan het parlement. Het gros van de wetten ontstaan op de tafel van de uitvoerende macht; op zich een flagrante schending van de scheiding der machten en dus van de fundamenten van de rechtsstaat. De regering staat centraal in de politieke beleidsvoering. Het parlement is in de loop van de tijd uitgehold en gedevalueerd van wetgevende macht naar een knikkende stemmachine voor de uitvoerende macht. De besluitvorming gebeurt nu buiten het parlement. Ook de dwingende Europese directieven beknotten vrije wetgevende bevoegdheid door het parlement. 

 

 2.C. Staan parlementariërs niet per definitie machteloos?

- komt een parlementariër in de oppositie terecht: hij/zij is - per definitie - uitgesloten van deelname aan het wetgevende werk

- komt een volksvertegenwoordiger in de regering terecht: hij/zij is gebonden aan een regeerakkoord, dat op de partijhoofdkwartieren werd onderhandeld en iedere democratische legitimiteit mist. 

 

2.D. Zelfs mocht het parlement nog over effectieve macht beschikken, dan nog worden alle volksvertegenwoordigers in hun stemgedrag aangestuurd door de partij(toppen). Omdat deze partijvoorzitters bepalen wie er op een verkiesbare plaats komt te staan, oefenen de politieke partijen de facto een grote macht uit over het stemgedrag van hun volksvertegenwoordigers en verworden zij tot partijsoldaten. In België en Nederland worden nagenoeg alle stemmen door parlementariërs uitgebracht volgens de partijlijn. In Nederland ligt de partijdiscipline op 99,998%.

 

Daarom rijst de vraag: vertegenwoordigt het parlement werkelijk het volk?

 

De grondwet ontkent deze stelling en ook de Raad van State benadrukt dat er van volkssoevereiniteit geen sprake kan zijn 

 

Daarom, stemmen we in werkelijkheid op een volksvertegenwoordiger of eerder

- op een PARTIJSOLDAAT, met handen en voeten gebonden aan de partijdiscipline:

                             - partijgetrouw stemgedrag wordt beloond met een verkiesbare plaats op de lijst of een zitje in het                                            parlement

- wie anders stemt dan het partijstandpunt mag zich aan repercussies verwachten: de parlementariër kan zijn verkiesbare plaats bij de volgende kiesronde of een zitje in parlement wel vergeten + hij/zij wordt uitgesoten van alle activiteiten waarvoor het bezit van de partijkaart essentieel is.

 

- een NATIE-VERTEGENWOORDIGER

 

Met andere woorden: wordt de burger niet gedwongen te ‘kiezen’ (= gedwongen mandatering) voor een - voorgeselecteerde - ‘volks’vertegenwoordiger, die zélf over weinig tot géén enkele keuzevrijheid beschikt? Vertegenwoordigen volksvertegenwoordigers het ‘algemeen belang’ of eerder het belang van ‘de natie’, ‘de partij’, deelbelangen (vb belangenbehartiging van sommige economische sectoren) en het eigenbelang (macht, inkomen, status)?

 

3. PARTICIPATIE LEIDT NIET TOT VOLKSSOEVEREINITEIT

Participatie is een misleidende term. De cijfers zijn ontnuchterend. Zoals een Amerikaanse participatie-studie onthult: slechts een fractie (!) van de participatie-initiatieven in Amerika is de term ‘participatie’ waardig. Dat leidde tot een belangrijk toetsingsinstrument: de participatieladder van Arnstein.

 

 3.A. DE PARTICIPATIELADDER VAN ARNSTEIN

 

Arnsteins participatieladder is opgebouwd uit 8 participatietrappen, gaande van non-participatie (trapladder 1 en 2) over participeren in participatie (trapladder 3, 4 en 5) tot volwaardige participatie (trapladder 6, 7 en 8).

               1. Manipulatie: onder het mom van ‘begeleiding’ en ‘ondersteuning’ worden burgers geïnformeerd,

               geadviseerd, geïndoctrineerd en gekneed naar de ideologie van de machthebber.

 

2. Therapie: hier is sprake van ‘groepstherapie’ vermomd als ‘burgerparticipatie’: burgers worden betrokken in het proces, maar de focus ligt op het ‘opvoeden’ van burgers, op het afbrengen van hun ‘pathologie’, m.a.w. op ‘disciplinering’ en ‘socialisering’ en niet op het bestrijden van de structurele klasse-ongelijkheid an-sich.

 

                à 1 en 2: non-participatie.

 

3. Informering: er is sprake van éénrichtingsverkeer: de informatie vloeit van de overheid naar de burgers in plaats van omgekeerd en veelal hanteert men hierbij een paternalistische visie op de omschrijving van maatschappelijke problemen. De oplossing van een probleem ligt vaak al klaar in de vorm van een voorgesteld plan. Doel van de participatie is om de burgers via educatie en public relations te overtuigen het aangeleverde en voorgeknede plan te aanvaarden. Er wordt geen weerwerk of onderhandeling mét impact van de burger toegestaan.

Voorbeelden: kant-en-klare draaiboeken of modelcontracten worden aangeboden onder het mom van ‘support’. Vaak is de uitleg te technisch en wordt deze informatie niet altijd even goed begrepen door de participanten. Andere ingezette instrumenten: het nieuws, pamfletten en posters.

Andere voorbeelden: peilingen, vrijblijvende vragenlijsten, buurtvergaderingen, openbare hoorzittingen. Het betreft hier illusoire participatie: burgers worden niet ernstig genomen, er wordt niets met de klachten en adviezen gedaan, burgers kunnen hun wil niet doordrukken.

 

4. Consultatie:

Vbn: peilingen, vrijblijvende vragenlijsten, buurtvergaderingen, openbare hoorzittingen. Het betreft hier illusoire participatie: burgers worden niet ernstig genomen, er wordt niets met de klachten en adviezen gedaan, burgers kunnen hun wil niet doordrukken.

 

5. Bemiddeling: hier zetelt een aantal vooraf geselecteerde burgers - niet representatief voor de ganse bevolking - in de raad. Of, het aantal zetels voor burgerparticipanten in de raden is beperkt, waardoor de burgers nooit over een meerderheid kunnen beschikken. Burgervoorstellen worden steeds weggestemd; er bestaat geen enkele mogelijkheid om de eindbeslissing te beïnvloeden.

Vbn: adviesraden, buurtraden.

 

à 3 en 4 en 5: ‘participeren in participatie’ = illusoire participatie: burgers hebben dan wel geparticipeerd, maar zij ‘profiteren’ niet: participeren is daarom niet gelijk aan zélf beslissen. Er is geen sprake van ‘wetgevende bevoegdheid’ voor de burger. Burgers mogen dan wel spreken en zich uitdrukken, het blijft louter formeel en vrijblijvend en het status quo blijft gehandhaafd. Het ontbreekt de burgers aan ‘muscle’ om de besluitvorming te beïnvloeden. Vaak is de aangeleverde informatie gebrekkig, vertekend of misleidend. Doorgaans wordt de creativiteit van de participanten de kop ingedrukt: de technici en experts dragen vooropgestelde, weinig innovatieve en zuiver bureaucratische oplossingen aan, gericht op deelbelangen. Maw: de experts of procesbegeleiders sturen de participanten al in een welbepaalde richting; de uitkomst werd al op voorhand bepaald. Burgers mogen enkel nog hun akkoord geven of toezicht houden, terwijl hen het zicht op het ganse proces ontbreekt.

 

 

6. Bemiddeling: hier vindt een eerste verdeling van de macht plaats door ‘bemiddeling’ en ‘onderhandeling’. Burgers plannen mee en beïnvloeden de eindbeslissing.

 

7. Delegatie van macht: de burgers bezetten een meederheid van zetels, ze zijn stemgerechtigd en/of kunnen hun veto stellen, er is maximale transparantie van de inkomsten, de cv van de experten is gekend. Er is beslissingsbevoegdheid voor de burger.

 

8. Burgercontrole: burgers staan aan het roer, zijn betrokken en beheersen het programma/project van begin tot einde. Ze verdelen zelf de fondsen, plannen, managen en voeren alles zelf uit. Er zijn geen sturende/storende intermediaire factoren meer.

 

à 6, 7 en 8: vanaf deze trapladders krijgen de burgers de macht om te onderhandelen met de machthebber of verkrijgen zelfs full managerial power. Het doorslaggevende criterium is: ‘van in staat zijn een doorslaggevende invloed uit te oefenen’ tot ‘geheel zélf kunnen beslissen’.

 

 

3.B. SCHILTZ’ PARTICIPATIEVOORSTELLEN IN HET LICHT VAN ARNSTEINS PARTICIPATIELADDER

 

Democratie.Nu toetst Schiltz’ participatie-voorstellen af aan de  participatieladder van Arnstein.

 

Enerzijds is Schiltz zich duidelijk bewust van deze storende, beïnvloedende factoren en levert een aantal belangrijke randvoorwaarden aan die betekenisvolle burgerparticipatie moeten garanderen, zoals:

 

- Impact: "Als je burgers bij het beleid betrekt, dan moeten ze impact hebben. Je kan geen aanbevelingen laten formuleren om ze vervolgens naast je neer te leggen. Je kan geen referendum organiseren zonder de uitslag te respecteren.”

 

- Professionele communicatie- en procesbegeleiding + goede en heldere afspraken.Er is nood aan voorspelbare besluitvormingsprocedures en een transparant proces. Er moet open toegang zijn tot kerndocumenten en gegevens; faire mogelijkheden voor belanghebbenden om input te geven op plannen en een transparant en controleerbaar systeem om de input te verwerken en te integreren in de besluitvormingsprocedure. Beide partijen - politiek en burgers - moeten dezelfde verwachtingen hebben over het proces. Zoniet kan de poging tot participatie leiden tot heel wat teleurstelling en frustratie.”

 

Anderzijds vreest Democratie.Nu dat Schiltz’ voorstellen geheel contraproductief zijn. Geen enkel voorstel beklimt trapladder 6 (volwaardige participatie).

 

Een blik op Schiltz’ participatievoorstellen:

 

* burgerkabinetten (voorstel 3) en deliberatieve peilingen (V5)

* burgerbegroting (V6)

* burgerinitiatief/gewestelijke volksraadpleging (V7) ondersteund door kenniscentra democratische vernieuwing (V1) en middels een beleidsnota, sterk omkaderd door de overheid (V2)

* digitalisering (V9 en V10) en (actieve) openbaarheid/meer transparantie (V8)

 

* Burgerkabinet: “Een burgerkabinet op het Vlaamse niveau en burgerkabinetten op het lokale niveau. Via zo’n deliberatief besluitvormingsproces worden burgers dichter bij het beleid betrokken en dat creëert meer draagvlak voor het beleid.”

 

Volgens Democratie.Nu schuilt het addertje in de (vrij expliciete) disciplinering, de consultatie, de ‘therapie-gerichte aanpak’ die valt af te lezen in zinnen zoals: Zo’n deliberatieve aanpak creëert meer draagvlak voor het beleid.”

 

Deze verborgen disciplinering is niet nieuw. Voorliggende quote van Patrick Janssens is veelzeggend: Wij moeten meer mensen op een intense wijze bij de besluitvorming betrekken. Meer mensen moeten zelf mee over hun toekomst en die van hun gemeenschap beslissen. De huidige vertegenwoordigende democratie laat dat onvoldoende toe. Ook vormen van directe democratie zullen niet volstaan. Daarom moeten we de instrumenten van de politieke participatie herdenken en verfijnen.  Bovenop de vertegenwoordigende democratie kiezen we voor verregaande vormen van participatieve democratie. Die is gemeenschapsvormend en werpt een dam op tegen onverdraagzaamheid en afbrokkeling van het sociale weefsel. We willen zo mensen weer betrekken bij wat er in hun buurt gebeurt en bij wat er over hun buurt wordt beslist. Politiek wordt met de mensen en niet alleen voor de mensen gevoerd. Een grotere vorm van betrokkenheid moet leiden tot betere besluitvorming en dus tot beter beleid. Meer betrokkenheid bij de besluitvorming leidt ook tot een grotere aanvaarding van dat beleid en tot grotere identificatie met de samenleving”. 

In deze tekst wordt directe democratie (en dus de volkssoevereiniteit) afgewezen; het alternatief is ‘participatieve democratie’ met als doel het psychologisch lijmen en sussen van de ontevreden burger. Die burger gelooft onvoldoende in de politiek, wat de besluitvorming hindert. Laat de burger dus participeren, dan zal hij terug in de politiek geloven. In de quote staat letterlijk dat die participatieve democratie de burger zal brengen tot een ‘grotere aanvaarding van het beleid en tot een grotere ‘identificatie’ met de samenleving (in casu het globale kapitalistische bestel).

Samengevat: ‘Participatie’, ‘inspraak’ en ‘deliberatie’ worden ingezet om het beleid te legitimeren én de onvrede van de bevolking te kanaliseren. Participatie stelt het gebrek aan democratie niet in vraag; het legitimeert het politieke bestel door de bevolking de indruk te geven dat ze kunnen meesturen. Hier is de participatie enkel show of windowdressing: participatie wordt ingezet om aan te tonen dat de burger deelnam aan het proces/besluitvorming, terwijl de werkelijke beslissingsmacht ongenaakbaar blijft.

 

 

* Burgertop:Zet deliberatieve peilingen of mini-burgertops op rond belangrijke beleidsthema’s om de geïnformeerde mening van de burgers te weten te komen. Het idee: peilen naar de mening van burgers wanneer ze goed geïnformeerd zijn. De burgers moeten niet zelf met creatieve oplossingen komen, maar simpelweg goed geïnformeerd hun mening geven."  

Moet de geïnformeerde burger kunnen ‘adviseren’, zoals Schiltz stelt? Of moet de geïnformeerde burger dit advies ook bindend kunnen maken en daadwerkelijk kunnen implementeren? Waarom vrijblijvend adviseren wanneer men de mening wil kunnen vertalen in beleid?

 

Schiltz is zich overigens wel bewust van de mogelijkheid tot sturing en ‘kaping’ van het participatieproces, wat échte bottom up-burgerparticipatie in de weg staat. Schiltz stelt voor om de vele formele adviesraden die op het Vlaamse en lokale niveau fel geïnstitutionaliseerd zijn en worden bevolkt door professionele mensen uit publieke instellingen en belangengroepen af te schaffen. “Bouw daarom een kenniscentrum ‘democratische vernieuwing’ uit binnen de bestaande structuren en middelen van de Vlaamse overheid, die de rol van kennismakelaar en procesbegeleider kan spelen met het oog op de verdere ontplooiing van meer democratische vernieuwing. Betekenisvolle burgerparticipatie vergt een professionele omkadering, en de Vlaamse overheid heeft hier een belangrijke rol in te spelen. Een overkoepelende beleidsnota ‘democratische vernieuwing’ van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur is noodzakelijk met een duidelijke uiteenzetting van de ambities en een bijhorend stappenplan.”

Democratie.Nu vreest echter dat deze verborgen disciplinering en aansturing niet zal verdwijnen, maar wordt vervangen door een al even stringent overkoepelend overheidskader en aangeleverde participatie-specialisten.

 

* Burgerbegroting (participatief budgetteren): participatie waarbij burgers via een deliberatief beslissingsproces een (beperkt) deel van de publieke middelen een publieke bestemming geven. “Juist wanneer het gaat om geld is betrokkenheid van burgers essentieel. Als het menens is om burgers meer macht te geven, dan gaat het er om met hen te beslissen over het budget."

 

Democratie.Nu merkt op dat België 25 jaar achterloopt op het participatief beheren van het overheidsbudget. De voorlopers bepalen inmiddels 25% van het overheidsbudget. Ook hier loert manipulatie door weinig neutrale procesbegeleiders en aansturende, omgekochte of aangeleverde experten om de hoek.

 

Democratie.Nu stelt dat wanneer het de overheid menens is de burger meer macht te geven zij zélf de hoogte van hun belastingen moeten kunnen bepalen en via referendum kunnen bepalen hoe deze gelden worden besteed. De toewijzing van een tevoren bepaald en beperkt bedrag is te vrijblijvend. 

 

 

* Burgerinitiatief, gevolgd door een gewestelijke volksraadpleging: “De recente studie van het SCP (sociaal-cultureel planbureau) toont aan dat er een groot draagvlak is voor meer inspraak van burgers en meer directe democratie via referenda over belangrijke maatschappelijke kwesties.”

 

Schiltz leverde hiervoor een ontwerp van bijzonder decreet aan.

 

a) dit ontwerp lanceert een volksraadpleging op basis van een initiatief van de bevolking, een parlementair initiatief of een regeringsinitiatief

 

Schiltz’ organieke decreet voorziet tevens in andere procedurele afbakeningen, met name:

 

b) de grootte van de handtekeningendrempel: “Burgers kunnen zelf wetsvoorstellen indienen als ze 100.000 anderen overtuigen hun idee te steunen. Die drempel moet proportioneel zijn met het aantal inwoners. De drempel moet voldoende hoog liggen om het niet te vrijblijvend te maken, maar ook niet te hoog zodat het haalbaar blijft voor geëngageerde burgers.”

 

c) de inzet van een opkomstdrempel

 

d) de formulering van de vraag: een neutrale commissie van experten beslist over de juiste vraagstelling

 

e) de wetgever bepaalde dat welbepaalde gewestelijke aangelegenheden niet vatbaar zijn voor een volksraadpleging. Werden o.a. uitgesloten van een volksraadpleging: internationale verdragen, financiën en begroting van de Vlaamse overheid

 

f) het Vlaams Parlement moet bij stemming de uitslag van de volksraadpleging nog bekrachtigen

 

Schiltz’ conceptnota is een uitnodiging aan het Vlaams Parlement om zich te bezinnen over de wijze waarop een dergelijk bijzonder decreet vorm kan krijgen.

 

Democratie.Nu leverde echter ook een voorstel van bijzonder decreet aan in de vorm van een direct verzoekschrift aan het parlement. Dit werd echter afgewezen, zonder te worden besproken.

 

Democratie.Nu’s voorstel van bijzonder decreet wijkt fel af van Schiltz’ ontwerp van decreet op de volgende punten:

 

a) géén plebiscieten (= referendum op initiatief van de regering of het parlement, overheidsreferenda). Een plebisciet is een nepreferendum: het wordt doorgaans door de politieke elite georganiseerd op een zodanig tijdstip, met zodanige voorwaarden en een zodanige vraagstelling dat - veelal - een vooraf gewenste uitkomst wordt bereikt. Staatsreferenda worden ingezet op cruciale momenten, namelijk:

 

- om steun te verwerven voor het gevoerde beleid

- om een uitweg te vinden nadat het beleid is vastgelopen; zo ontloopt de politiek haar eigen verantwoordelijkheid (‘laat  de burger het maar oplossen’). Hierdoor kan de machthebber nooit verliezen en wordt hij nog als ‘democratisch’ bestempeld ook.

 

Plebiscieten zijn het favoriete instrument van totalitaire naties. Referenda op volksinitiatief vindt men evenwel nooit terug in autoritaire regime. In Zwitserland zijn plebiscieten uit den boze.

 

b) 100.000 is onredelijk hoog voor een vrijblijvende volksraadpleging. Een volksraadpleging staat of valt dan ook met werkbare en realistische uitvoeringsmodaliteiten. Zo is een te hoge handtekeningendrempel volledig contraproductief. 50.000 handtekeningen is ruimschoots voldoende voor een niet-bindende volksraadpleging, waarbij al heel wat mogelijke thema’s op voorhand door de grondwetgever werden uitgesloten. In Zwitserland – het direct-democratische land bij uitstek en qua inwonersaantal goed vergelijkbaar met België – voldoen 100.000 handtekeningen... om de grondwet te wijzigen! Een te hoge handtekeningendrempel ontmoedigt op voorhand elk direct-democratisch initiatief. Daarom is het niet toevallig dat er nog nooit een provinciale volksraadpleging werd georganiseerd.

 

c) géén opkomstdrempel: opkomstdrempels zijn onlogisch en overbodig. De handtekeningeninzameling op zich bewijst dat er bij de bevolking voldoende interesse bestaat om een volksraadpleging over een specifiek thema te houden. In onze buurlanden - waar er geen opkomstplicht bestaat - worden bij de verkiezing van parlement of gemeenteraad ook geen opkomstdrempels geformuleerd. Waarom voor volksraadplegingen - ook zonder opkomstplicht - dan plots wél deelnamequora invoeren? 

d) het zijn de burgers die de vraagstelling moeten bepalen (niet een commissie van ‘neutrale’ experten). Hitler bijvoorbeeld organiseerde in de jaren dertig drie plebiscieten, waarbij hij twee losstaande vragen aan elkaar koppelde.

 

e) géén uitsluiting van onderwerpen: Democratie.Nu ijvert voor de opheffing van deze inhoudelijke uitzonderingsbepalingen. Elke beperking van buitenaf is immers een aanslag op de volkssoevereiniteit. In een authentieke democratie is er geen autoriteit boven het volk en beslist het volk - rechtstreeks – indien gewenst.

 

Elke beperking is ondemocratisch en mist iedere objectieve grond.

 

Wij illustreren dit met twee voorbeelden:

 1. “Stel dat de beperking op financiële aangelegenheden wordt opgegeven, dan zullen de burgers meteen de belastingen afschaffen.” Deze vrees leeft bij de wetgever - maar is geheel ongegrond - vermits het niet strookt niet met de buitenlandse ervaringen. Zo bestaat er in Zwitserland en in Duitsland (op deelstatelijk niveau) absoluut geen beperking voor fiscale onderwerpen én toch bleven onverantwoorde belastingverlagingen uit, noch was er sprake van enige ontwrichting van het staatsbestel.

Wel integendeel: méér directe democratie op fiscaal vlak had zowel een drastische afname van de fiscale fraude, als een drastische afname van de staatsschuld tot gevolg.

 

2. Ook zal het niet mogelijk zijn om een volksraadpleging te organiseren over de internationale en supranationale afspraken van België. Dat is problematisch. Globalisering en  toegenomen internationalisering van de politiek – zowat 70% van de huidige nationale wetgeving wordt inmiddels aangestuurd vanuit Europa - gaan samen met het opgeven van de Belgische soevereiniteit (en een vergaande erosie van onze burgerrechten). Daarom is het cruciaal om over instrumenten te beschikken, teneinde dat proces alsnog te kunnen keren. In een zeker opzicht wordt het zelfs een wedren tegen de tijd. Want de globalisering bouwt aan hoog tempo voort aan allerhande oncontroleerbare supranationale instanties, die de bevoegdheid van de bestaande staatsstructuren steeds meer overnemen. Indien directe democratie niet tijdens de eerstkomende decennia wordt gerealiseerd, is de nationale staatsstructuur zelf volledig weggeveegd en blijft er helemaal niets meer over dat nog kan worden gedemocratiseerd.

 

f) een referendum moet bindend zijn, zoniet degenereert dit direct-democratische instrument tot een - wel erg dure - opiniepeiling en daarvoor werd het nu eenmaal niet ontworpen. Het volk wordt al voldoende geraadpleegd (opiniepeilingen in kranten, enquêtes, onderzoeksinstellingen). Het volk wil vooral zélf kunnen beslissen over cruciale aangelegenheden.

 

Indien het referendum niet-bindend is, kan de overheid de stemming van de volksraadpleging altijd naast zich neerleggen. Dat was niet anders bij het Ierse, Franse en Nederlandse referendum over de Europese Grondwet. Hoewel de meerderheid van het volk het voorstel van een Europese grondwet wegstemde, werd deze grondwet toch - dit maal onder de vorm van een verdrag (= ‘Lisbon Treaty’) - langs de achterdeur binnengesmokkeld. Ook het Oekraïne-referendum was een verplichting tot niets.

 

Participatie verwordt hier tot een ideologische en misleidende zet van de overheid: de openlijk autoritaire concepten waarop België werd gegrondvest zijn niet langer verdedigbaar. Het volk wordt dus voortaan niet meer uitdrukkelijk tot stilzwijgen veroordeeld; het mag voortaan iets zeggen, maar:

- over vooraf geselecteerde onderwerpen

- vrijblijvend, zonder impact

- onder begeleiding en toezicht van professionelen en 'neutrale' experten.

 

4. CONCLUSIE

 

Indien we niet leren uit buitenlandse ervaringen met participatie en de bekende valkuilen voorkomen, zal dit de kloof en het wantrouwen tussen burger en politiek toenemen. De voorgestelde remedie (participatieve democratie) zal erger blijken dan de kwaal (het gebrek aan democratie).

 

Schiltz’ voorstellen blijven binnen-paradigmatisch en betreffen vormen van symptoombestrijding. Ze pakken de wortel van het probleem niet aan: de zieke representatieve democratie in haar huidige vorm. Deze ‘representatieve’ democratie blijkt niet langer legitiem, zoals ook het onderzoek waarop Schiltz zich baseert uitwijst (zie supra). Daarom is het zinloos om binnen het huidige kader de ‘democratie’ te willen verbeteren. De uitwassen van een probleem kunnen niet worden geneutraliseerd door méér van hetzelfde: dit is een logische onmogelijkheid.

 

Daarom is het logisch dat Democratie.Nu’s voorstellen diametraal ingaan tégen de aangeleverde voorstellen. Beide partijen vertrekken vanuit twee fundamenteel verschillende paradigma’s:

 

1. Schiltz beschouwt de directe of participatieve democratie als een noodzakelijke aanvulling op de representatieve democratie, maar niet als een volwaardig alternatief.

 

2. Democratie.Nu beschouwt de directe democratie (de invoer van het bindend referendum op volksinitiatief) als de enige legitieme en democratische standaard besluitvormingsprocedure.  De representatieve democratie verdwijnt hierbij niet, maar is een middel om het bestuur praktischer te maken. Want het kan niet de bedoeling zijn dat er wekelijks referenda plaatsvinden.

De representatieve electorale democratie kan ook worden uitgebreid met vertegenwoordiging door gelote burgers. Het parlement/regering neemt nog steeds het gros van de besluiten, behalve wanneer het volk middels het ophalen van voldoende handtekeningen aangeeft zélf te willen besluiten over een specifieke kwestie. Ook kan het volk middels het bindende referendum op volksinitiatief niet-gedragen wetgeving steeds terugfluiten.

 

 5. DEMOCRATIE.NU’S VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING: lees verder 

Forum voor Democratie over referenda

Het is tijd dat we de discussie over referenda een niveau hoger tillen, betogen dr. Rutger van den Noort en dr. Thierry Baudet. Ze trekken de lijnen voor een referenda-agenda 2018.

Zoals veel politieke discussies, is ook de discussie rond het houden van referenda totaal gepolariseerd. Vernieuwing van het referendaproces is nodig om de kloof met de bevolking te verkleinen en gedragen beslissingen te nemen.

De reden om net als in Zwitserland af en toe een referendum te houden is dat tijdens Tweede Kamerverkiezingen vrijwel geen enkele Nederlander het volledig eens is met alle standpunten van de gekozen partij. Het komt dus voor dat (ondanks dat de kiezer het gemiddeld eens is met een partij) op cruciale standpunten de mening van de bevolking afwijkt van de Kamersamenstelling. Op sommige thema’s leidt ons getrapte democratische systeem dus tot een andere uitkomst dan de zogenaamde ”popular vote”: de meerderheid van de stemmen. Alle reden dus om af en toe de bevolking te bevragen op cruciale thema’s.

Meer opties

Het is een illusie dat grote vraagstukken zoals een referendum over de nexit met een simpel ja of nee kunnen worden beantwoord. Tegenstanders van referenda gebruiken dit als argument om zo’n vraagstuk niet voor te leggen aan de bevolking. De eerste vernieuwing van het proces wordt hierbij zichtbaar. Het moet mogelijk worden om referenda te houden met meer dan twee antwoorden. Zo kunnen bijvoorbeeld in de discussie over de nexit er vijf opties worden voorgelegd, uiteenlopend van een verdere versterking van de EU tot het volledig vertrekken uit de EU. Ook teruggaan naar een EEG+-scenario kan dan een van de opties zijn.

Bij een referendum met meerdere opties ontstaat, net als bij bijvoorbeeld de Franse presidentsverkiezingen, de behoefte aan een tweede ronde, waarin de twee meest gekozen opties opnieuw worden voorgelegd aan de bevolking. Als in dit voorbeeld over de nexit de meest gekozen optie is dat Nederland zich losmaakt van de EU, dan neemt deze optie het op tegen de op één na meest gekozen optie: terug naar een handelsunie. De burgers die voor een verdere versteviging van de EU zijn, zullen dan in de tweede ronde massaal op de handelsunie stemmen, omdat dit in hun ogen een gunstiger alternatief is voor een volledig nexit.

Het resultaat is een gedragen besluit, waarbij de Tweede Kamer tussen de eerste stemming en de tweede stemming voldoende tijd moet hebben voor een inhoudelijke discussie en een stemadvies richting de bevolking. De uitkomst van de tweede ronde moet uiteraard bindend zijn.

Tweerichtingsverkeer

In de verte horen we tegenstanders bezwaren opwerpen over de complexiteit van het proces. Dit is pertinente onzin met de ervaring van afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Iedere Nederlander had namelijk de keus uit 1116 kandidaten op het stembiljet, een feest van de democratie. Iedere Nederlander, jong of oud, getalenteerd of niet, heeft de juiste keus gemaakt. Een ander bezwaar is dat de complexiteit van zo’n beslissing beter door experts kan worden genomen. Het is ontegenzeggelijk waar dat de voor- en nadelen van een ingrijpende beslissing duidelijk gecommuniceerd moeten worden, maar in een democratie is het ook belangrijk dat juist de proteststem en de stem van de straat worden meegenomen in een beslissing.

De stem van een hoogopgeleide politicus is niet belangrijker dan die van een gewone Nederlander die iets vanuit zijn onderbuik vindt. Sterker nog: een dienende elite betrekt juist deze stem in zijn uiteindelijke beslissing. Overigens is dit laatste tweerichtingsverkeer. Het is luisteren en bevragen, matig beargumenteerde stellingen serieus nemen, maar ook verwachten dat er wordt doorgedacht over indirecte gevolgen van een besluit.

Regie in Den Haag

Het is een schande dat D66 als de drijvende kracht achter referenda nu zijn handen aftrekt van referenda. Het principe van een referendum wordt alleen verdedigd als de uitkomst in lijn ligt met de mening van het partijkartel. Van de andere kant moeten activistische groepen stoppen met het dreigen met een referendum over ieder onderwerp waarmee een groep in de samenleving het niet eens is.

Hiermee komen we bij een volgende stap naar volwassenheid. De Tweede Kamer moet de regie voeren over de nieuw te vormen referenda-agenda. Deze agenda bevat onderwerpen die referendabel zijn, waarbij ook de bevolking onderwerpen kan aanleveren. In veel buitenlanden wordt driemaal per jaar een rijtje beslissingen voorgelegd aan de bevolking, zonder dat iedereen in een stuip schiet. Bij het vaststellen van de agenda voor het jaar kan dan worden besloten of een referendum enkelvoudig is of gaat lopen over twee ronden, afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp.

Ons voorstel is dat in het lopende jaar deze discussie gaat worden gevoerd in de Tweede Kamer met als doel tot een agenda voor 2018 te komen. Zonder vooruit te lopen op de inhoud van de agenda: het verdient aanbeveling dat de Tweede Kamer de intentie uitspreekt volgend jaar een aantal vragen voor te leggen aan de bevolking.

Aan het eind van 2018 kan dit proces geëvalueerd worden. Een van de vragen tijdens het laatste referendum zal helder moeten krijgen in hoeverre Nederlanders referenda willen. Ook hier dient een aantal opties te worden gegeven. Dit metaproces (een referendum over het referendumproces) is tenslotte ook onderdeel van het volwassen maken van dit proces.

Rutger van den Noort werkt in de VS voor een Nederlandse multinational. Thierry Baudet is Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie.

BRON: Reformatorisch Dagblad 25/03/17

NOOT van Democratie.Nu: Forum voor Democratie is de enige nieuwe Nederlandse partij, die de kiesdrempel haalde. De partij wil het Nederlandse kartel openbreken en politieke vernieuwing doorvoeren.  

gents referendum

GENT - Vrijdag wordt een stapel van meer dan 26.000 handtekeningen ingediend om een referendum te vragen over het circulatieplan van Gent. Dat meldt de actiegroep Intelligent Mobiel, die de afgelopen maanden de handtekeningen inzamelde. Het referendum zal waarschijnlijk voor september zijn.

De actiegroep, een samenwerking tussen enkele Gentse burgers en de Gentse N-VA, wil een referendum houden over het nieuwe circulatieplan, dat op 3 april van start gaat. Daarvoor waren de handtekeningen nodig van tien procent van alle inwoners van Gent. Dat wil zeggen: 26.000 geldige handtekeningen van Gentenaars ouder dan 16 jaar. 

De vraag die wordt voorgesteld voor het referendum is Vindt u dat Gent en de Gentenaars beter worden van het voorliggende circulatieplan: ja of neen? Maar de formulering of inhoud van de vraag kan nog aangepast worden in de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft ook het laatste woord over de datum en de vraag die gesteld wordt. Na het indienen van de handtekeningen is ongeveer twee maanden tijd nodig voor het tellen en voor de verplichte informatiecampagne voor het referendum. 

N-VA verklaarde al een referendum te willen in juni, maar het stadsbestuur mikt op september. De zomervakantie is geen optie, omdat veel Gentenaars dan niet thuis zijn. Later dan oktober kan niet. Een jaar voor de volgende verkiezingen, in oktober 2018, mag volgens de wet geen referendum worden gehouden.

Derde referendum

Als er genoeg geldige handtekeningen zijn wordt dit het derde referendum in Gent  Naast het referendum over de Belfort-parking in 1997, was er ook in 1999 een Gents referendum. Het plan was toen om De Lijn te dwingen haar gebruikers in tien jaar te verdubbelen. Op 25 april 1999 werd gestemd, maar omdat slechts 22 procent - niet de nodige veertig procent - van de stemgerechtigde inwoners opdaagde, werden de stemmen niet geteld.

Voor een geldig resultaat is, in tegenstelling tot de vorige referenda, nu geen veertig procent van de stemgerechtigden meer nodig. Vandaag volstaat in een stad als Gent een opkomst van tien procent van de stemgerechtigde inwoners. Als 25.000 Gentenaars gaan stemmen, moet dus worden geteld. Bij minder niet.

BRON: de Gentenaar, 22/03/2017 

NOOT van Democratie.Nu: N-VA wil op gemeentelijk vlak een referendum afdwingen. Op het Vlaamse niveau echter blokkeert de N-VA de wettelijke implementatie van ons grondwettelijk recht op gewestelijke volksraadplegingen.

 

Knipsels april 2017

 

Lees meer: Knipsels april 2017

Meer artikelen...

 1. Knipsels maart 2017
 2. bestel uw workshop!
 3. 3 wegen om de democratie in te voeren
 4. Knipsels februari 2017
 5. Mini-congres 18 februari
 6. Knipsels januari 2017
 7. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 8. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 9. Knipsels december 2016
 10. Knipsels november 2016
 11. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 12. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 13. Knipsels oktober 2016
 14. Knipsels september 2016
 15. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 16. Was de Brexit een eerste testrit?
 17. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 18. Knipsels augustus 2016
 19. Interview met de Referendum-Partij
 20. Knipsels juli 2016
 21. Democratie wordt 21 jaar! ...9 redenen om ons te steunen!
 22. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 23. Knipsels juni 2016
 24. Knipsels mei 2016
 25. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 26. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 27. workshop loting 19 april Gent
 28. een mislukt opiniestuk
 29. Knipsels april 2016
 30. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 31. Quotes over de NPC
 32. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 33. Uitvoeringsdecreet wallonië
 34. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 35. Knipsels maart 2016
 36. Knipsels januari 2016
 37. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 38. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 39. Oproep: "En u?"
 40. Agenda
 41. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 42. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 43. Editoriaal
 44. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 45. Knipsels december 2015
 46. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 47. Knipsels november 2015
 48. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 49. Knipsels oktober 2015
 50. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 51. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 52. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 53. Knipsels september 2015
 54. Knipsels augustus 2015
 55. Knipsels juli 2015
 56. Knipsels juni 2015 deel 2
 57. Knipsels juni 2015
 58. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 59. Wat is democratie?
 60. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 61. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 62. Knipsels mei 2015 deel 2
 63. Knipsels mei 2015
 64. Knipsels april 2015 deel 2
 65. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 66. Knipsels april 2015
 67. Knipsels maart 2015 deel 3
 68. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 69. Knipsels maart 2015 deel 2
 70. Knipsels maart 2015
 71. Knipsels februari 2015
 72. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 73. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 74. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 75. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 76. Knipsels Januari 2015
 77. Knipsels Kerst 2014
 78. Doneer!
 79. Knipsels december 2014
 80. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 81. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 82. Knipsels november 2014
 83. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 84. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 85. Knipsels oktober 2014
 86. Knipsels juli 2014
 87. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 88. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 89. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 90. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 91. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 92. Knipsels juni 2014
 93. Les positions des partis
 94. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 95. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 96. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 97. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 98. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 99. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 100. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 101. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 102. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 103. Begrippen rond democratie
 104. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 105. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 106. De N-VA en het referendum
 107. Knipsels maart 2014
 108. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 109. Knipsels 02/2014
 110. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 111. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 112. Directe democratie maakt het volk soeverein
 113. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 114. Les articles de Démocratie Directe
 115. Knipsels 09/2013
 116. Wie is er bang van confederalisme?
 117. Knipsels 12/2013
 118. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 119. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 120. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 121. Witte werven
 122. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 123. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 124. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 125. Wilfried Martens en de democratie
 126. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 127. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 128. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 129. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 130. De afgeremde democratie
 131. Dossier: Tax Freedom Day
 132. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 133. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 134. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 135. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 136. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 137. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 138. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 139. Hoe organiseer ik een referendum?
 140. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 141. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 142. De referendumsituatie in Vlaanderen
 143. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 144. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 145. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 146. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 147. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 148. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 149. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 150. Knipsels 10/2012
 151. Knipsels 08/2012
 152. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 153. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 154. Overwoekerende particratie
 155. Knipsels 07/2012
 156. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 157. Defining and measuring democracy
 158. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 159. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 160. Presentaties van de workshops
 161. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 162. Referendum over hennepteelt
 163. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 164. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 165. Knipsels maart 2012
 166. Waar is het Duitse goud?
 167. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 168. Artikelenbundel Februari 2012
 169. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 170. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 171. Artikelenbundel januari 2012
 172. 1ste Partijcongres van 3D
 173. Burgerinitiatieven
 174. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 175. G1000: zwakke placebo
 176. Het gedroomde land van de G1000
 177. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 178. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 179. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 180. Korte berichten november 2011
 181. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 182. ESM, de nieuwe Europese dictator
 183. Zwitserland is België niet
 184. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 185. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 186. Klein maar dapper.
 187. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 188. Burger telt weer niet mee
 189. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 190. De verzwegen revolutie in IJsland
 191. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 192. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 193. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 194. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 195. Marokkanen willen meer democratie
 196. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 197. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 198. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 199. G1000 Burgerinitiatief
 200. Democracy International Conferentie
 201. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 202. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 203. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 204. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 205. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 206. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 207. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 208. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 209. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 210. Schending Verdrag van Lissabon
 211. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 212. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 213. Vrije verkiezingen Egypte
 214. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 215. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 216. Burgerinitiatieven Rucphen
 217. BROV Politiek theater
 218. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 219. ECAS Conferentie 17 maart
 220. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 221. Volksraadpleging Tielt
 222. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 223. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 224. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 225. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 226. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 227. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 228. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 229. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 230. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 231. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 232. Referendum over Parkstad Turnhout?
 233. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 234. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 235. Referendum in Zulte
 236. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 237. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 238. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 239. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 240. Start je eigen land
 241. Mandataris versus partij
 242. De deugdzaamheid van de kleintjes
 243. Touring wil referendum over rekeningrijden
 244. Politieke etiketten : what’s in a name?
 245. Direct democracy prevents violence
 246. De macht van het volk, een referendum nu!
 247. Organiseer referendum over voortbestaan België
 248. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 249. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 250. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 251. De Belgische staatshervorming voorbij
 252. Staatshervorming Plan Z
 253. Over standpunt...
 254. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 255. De pi-factor van De Lange Wapper
 256. Zwitserland blijft meest competitieve land
 257. Knipsels september 2010
 258. Turken houden referendum over hun grondwet
 259. Groen licht voor geheime operaties
 260. Global Citizens in Charge
 261. Prijs voor de Democratie 2010
 262. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 263. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 264. ECI - pas vanaf 2012
 265. De wereld als weerbericht
 266. 1 op 6 Belgen stemde niet
 267. Referendum op lange baan geschoven
 268. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 269. Confederalisme voor dummies
 270. Natuurlijke rechten en democratie
 271. De stad der zienden
 272. België IS gebarsten
 273. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 274. Kiezersbedrog 2010
 275. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 276. Europa is alles behalve demokratisch
 277. De vergrendelde democratie
 278. Zwitserse zuinigheid
 279. Confederaal België
 280. Democratie? dream on
 281. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 282. Waar voor je geld-index
 283. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 284. De mythe van de parlementaire democratie
 285. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 286. Het Zweedse referendum
 287. Institutionele vuilnisbelt
 288. Hervormingsstreven in het vizier
 289. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 290. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 291. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 292. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 293. Direct Democracy Now!
 294. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 295. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 296. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 297. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 298. Directe democratische partijen
 299. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 300. Workshop - Politiek zonder politici
 301. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 302. Diplomademocratie
 303. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 304. Firmenspenden verbieten
 305. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 306. Politics without Politicians
 307. De EU schaadt de Europese idee
 308. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 309. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 310. The EU and Democracy do not match
 311. Minaretten
 312. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 313. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 314. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 315. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 316. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 317. Herentals stemt over verdwijnpaal
 318. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 319. Een gids door enkele documenten
 320. Global Forum on Modern Direct Democracy
 321. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 322. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 323. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 324. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 325. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 326. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 327. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 328. GVA en Democratie.Nu
 329. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 330. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 331. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 332. Directe democratie smaakt naar meer
 333. Referendum in Waasland?
 334. De Gewone Sabotage
 335. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 336. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 337. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 338. Geen gewone zondag in Antwerpen
 339. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 340. Persmap van Democratie.Nu
 341. Persbericht van Democratie.Nu
 342. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 343. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 344. Een democratische hoogdag
 345. Het referendum als democratisering van de politiek
 346. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 347. Directe Democratie en Bart De Wever
 348. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 349. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 350. Duitse kink in de EU-kabel?
 351. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 352. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 353. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 354. De kwelgeest Lange Wapper
 355. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 356. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 357. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 358. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 359. Uitwassen van de particratie
 360. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 361. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 362. Global Forum on Modern Direct Democracy
 363. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 364. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 365. Belangrijkste voordelen directe democratie
 366. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 367. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 368. Democratie en economie
 369. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 370. Burgemeester wil geen referendum
 371. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 372. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 373. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 374. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 375. Niemand geloofde nog in verbreding
 376. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 377. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 378. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 379. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 380. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 381. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 382. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 383. Izegem : Actiecomit
 384. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 385. Het einde van de grondwet?
 386. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 387. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 388. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 389. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 390. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 391. Over de scheiding der machten
 392. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 393. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 394. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 395. Knipsels april 2009
 396. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 397. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 398. De opmars van een wereldregering
 399. Democratie voor de elite
 400. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 401. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 402. Een blablabla Parlement
 403. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 404. Particratie is geen democratie
 405. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 406. Knipsels maart 2009
 407. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 408. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 409. Knipsels februari 2009
 410. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 411. Knipsels januari 2009
 412. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 413. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 414. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 415. De logica van de democratie
 416. Bedenkingen over de scheiding der machten
 417. Democratie en natuurrecht
 418. Voorbij de staatshervorming
 419. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 420. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 421. politiek beu
 422. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 423. Austrian minister quits over EU referendum clause
 424. Knipsels december 2008
 425. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 426. Referendum over stemplicht
 427. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 428. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 429. Knipsels november 2008
 430. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 431. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 432. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 433. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 434. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 435. Opstand!
 436. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 437. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 438. Big Brother
 439. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 440. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 441. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 442. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 443. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 444. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 445. No Means No
 446. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 447. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 448. Knipsels oktober 2008
 449. Is de EU democratischer dan België
 450. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 451. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 452. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 453. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 454. Recall van Arnold Schwarzenegger
 455. Knipsels september 2008
 456. Vier direct democratische initiatieven
 457. Steun Oosterweel referendum
 458. Knipsels augustus 2008
 459. Confederale chaos
 460. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 461. knipsels juli 2008
 462. Het hervormen van een staat
 463. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 464. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 465. Save Our Water Resources
 466. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 467. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 468. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 469. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 470. NO means NO
 471. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 472. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 473. Blokkeringsmemen herkennen
 474. Die verdomde Ieren toch!
 475. Waar BHV echt over gaat
 476. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 477. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 478. Nieuwe Europese Conventie.
 479. Beckerich
 480. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 481. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 482. België heruitgevonden
 483. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 484. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 485. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 486. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 487. EU bang van Iers referendum
 488. Tempelhof gaat dicht
 489. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 490. Die vervelende democratie toch
 491. Het vrije woord en dreiging met geweld
 492. Waarom onderwijs?
 493. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 494. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 495. Referendum over flat tax te Obwalden
 496. Kleine berichten maart 2008
 497. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 498. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 499. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 500. Iers referendum wordt genegeerd.
 501. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 502. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 503. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 504. Knipsels januari 2008
 505. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 506. Referendum over staatshervorming
 507. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 508. Luisteren politici naar u?
 509. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 510. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 511. I want a referendum
 512. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 513. Denkend aan Sint Kilda
 514. Federalisme en democratie
 515. Europa wil niet weten van democratie
 516. Despotisme versus volksraadpleging
 517. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 518. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 519. Wie laat ons mee beslissen?
 520. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 521. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 522. Waarom doet het parlement niets?
 523. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 524. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 525. Nieuws van het Referendum Platform
 526. De zetelcarrousel
 527. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 528. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 529. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 530. Wij willen onze zeg!
 531. Europees Referendum Campagne 2
 532. Diverse berichten 11/2007
 533. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 534. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 535. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 536. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 537. Referendum over Rand kan niet
 538. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 539. Geen tweede referendum in Nederland
 540. Twee voorstellen van de burger in Gent
 541. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 542. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 543. Campaigns from across the EU call for a referendum
 544. Over een echte bescherming van de minderheden
 545. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 546. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 547. Hamburg: Referendum over referenda
 548. Het referendum legaliseren
 549. Wij zijn de baas
 550. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 551. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 552. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 553. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 554. We vertrouwen de burger niet
 555. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 556. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 557. Stockholms referendum over tol
 558. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 559. De politieke kaste
 560. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 561. Voor een nieuw EU-referendum!
 562. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 563. Een gezonde stemming?
 564. Christen-democratie en referendum
 565. Op naar volgend EU-referendum
 566. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 567. Links en rechts
 568. Vertrouwen
 569. De anti-democratische EU
 570. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 571. Platform voor Vrije Meningsuiting
 572. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 573. De afwezige staatsburger.
 574. Naar asymmetrische staat
 575. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 576. Referendum over Europese grondwet
 577. Référendum
 578. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 579. First World Conference on Direct Democracy
 580. Reeds 16 Europese petities
 581. Een parlement zonder partijen
 582. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 583. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 584. knipsels-april 2007
 585. De campagne is de boodschap.
 586. Handen af van onze verkiezingen
 587. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 588. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 589. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 590. knipsels
 591. Tsjechisch sprookje
 592. Referendum over macht van politieke partijen
 593. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 594. Verslag debat: democratie in België?
 595. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 596. De kiesdrempel
 597. Democratie zonder nonsens
 598. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 599. campagne verkiezingen 2007
 600. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 601. lezing Arthur De Decker
 602. ¿Qué es lo que pretendemos?
 603. ¿Quienes somos?
 604. Vlaanderen onafhankelijk?
 605. Nieuw nummer van Athene is uit
 606. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 607. Het razende schaap van de Franse revolutie
 608. Dedecker voor directe democratie
 609. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 610. Nederland en het Referendum
 611. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 612. Vrij Informatie Netwerk
 613. Tussen controle en veiligheid
 614. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 615. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 616. Geef de macht terug aan de burger
 617. De Belgische democratie faalt
 618. referendum over abortus
 619. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 620. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 621. knipsels
 622. Aansluiting bij Rusland
 623. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 624. Referendum te Merchtem afgewezen
 625. Referendum op komst in Poperinge?
 626. Grondwetsherziening?
 627. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 628. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 629. Democratie zonder politiek?
 630. Een Canadees debat
 631. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 632. Dehaene slaat weer toe
 633. Verlies voor de groenen in Hessen
 634. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 635. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 636. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 637. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 638. Europees netwerk voor direkte democratie
 639. De komende referenda in Zwitserland
 640. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 641. Reginald Moreels
 642. Ludo Dierickx
 643. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 644. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 645. Welke democratie?
 646. Slaafse parlementsleden
 647. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 648. Europese vetpotten
 649. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 650. Liegen mag
 651. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 652. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 653. Argumenten tegen democratie
 654. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 655. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 656. Het republikeins genootschap
 657. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 658. Verhofstadt en de paarse democratie
 659. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 660. Het wonder van de verlichting
 661. Een onthullend arrest
 662. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 663. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 664. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 665. Seborga: we the people...
 666. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 667. De noodzaak van de geheime stemming
 668. Di Rupo en de directe democratie
 669. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 670. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 671. Democratie in België is een schijnvertoning
 672. Verzoekschrift sociale woningen
 673. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 674. Verdacht stemadvies
 675. Van Peel spreekt
 676. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 677. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 678. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 679. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 680. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 681. Update: de huidige partijstandpunten
 682. Democratie en economie
 683. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 684. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 685. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 686. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 687. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 688. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 689. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 690. Referendum te Ittre
 691. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 692. Belangrijke studie over naïef cynisme
 693. Directe democratie en belastingsfraude
 694. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 695. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 696. Nordrhein-Westfalen
 697. Beieren: voldoende handtekeningen
 698. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 699. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 700. Beperkte herverkiesbaarheid
 701. Geld en volksinitiatief
 702. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 703. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 704. Een historische kans!
 705. Sharia in Nederland?
 706. Documenten van de Verlichting (I)
 707. Slimme wetgeving
 708. Het zogenaamde politiek cynisme
 709. Referendum geëist te Fleurus
 710. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 711. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 712. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 713. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 714. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 715. Nederlandse toestanden - deel II
 716. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 717. Een anti-democratische mythe
 718. Het surrealisme van de Belgische politiek
 719. Directe democratie in Venezuela?
 720. De november-referenda in de USA
 721. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 722. Mark Eyskens over het referendum
 723. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 724. Duitse toestanden
 725. Berichten uit het Noorden
 726. Philadelphia II
 727. Is Europa te democratisch?
 728. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 729. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 730. Vrije meningsuiting
 731. Directe democratie en de doodstraf
 732. Documenten van de Verlichting (II)
 733. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 734. USA: directe democratie en landsconservatie
 735. USA: een stille belastingsrevolutie?
 736. Het referendum en de Belgische grondwet
 737. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 738. Democratie invoeren in ons land
 739. Drole de guerre (2)
 740. Memes en propaganda
 741. Propaganda begrijpen
 742. Democratie als witte magie
 743. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 744. Wetgeving rond directe democratie
 745. U wordt waargenomen
 746. Ierland: nieuw referendum over Nice
 747. We the people...
 748. Merkwaardige initiatieven in Californië
 749. Vlaams Blok voor referendum
 750. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 751. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 752. Nederland na de verkiezingen
 753. Drole de guerre (5)
 754. U wordt opgevoed
 755. Een democratische partij
 756. Journalisten en hun stem
 757. Van democratie is geen sprake...
 758. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 759. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 760. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 761. Parlementaire illusies
 762. Het goede leven
 763. Nieuw Gents referendum?
 764. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 765. Merkwaardig referendum in Norfolk
 766. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 767. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 768. Referendum in Duitstalig België?
 769. De standaard over het referendum
 770. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 771. Moet berichtgeving waar zijn?
 772. Japanse burger wantrouwt politici
 773. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 774. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 775. Quo Vadis, Europa?
 776. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 777. Geen democratie in Ekeren
 778. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 779. Strijd voor symbolen in Bolzano
 780. NVA tegen democratie
 781. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 782. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 783. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 784. Drole de guerre
 785. Weerstand tegen democratie
 786. Het nieuwe Estatut
 787. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 788. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 789. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 790. Europa heeft er een land bij
 791. persknipsels
 792. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 793. Italië wijst grondwetswijziging af
 794. Géén respect
 795. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 796. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 797. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 798. Volksdictatuur
 799. Eerste online referendum in Zwitserland
 800. Ward Beysen pro directe democratie
 801. Het goede leven
 802. Liegen in Malta
 803. Ondertussen in Somaliland
 804. Oorlog of democratie
 805. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 806. Peilingen (België)
 807. Peilingen (internationaal)
 808. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 809. Geluk en zelfbeschikking
 810. Bart Somers
 811. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 812. Onze progressieve pers
 813. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 814. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 815. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 816. Britten voor referendum over Europese grondwet
 817. Het particratisch argument
 818. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 819. Verzwijgen is goud
 820. Notities bij de voorbije verkiezingen
 821. Quotes uit de politiek
 822. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 823. Partijdige televisie
 824. Europese peilingen
 825. Democratie smaakt naar meer
 826. Catalonië stemt voor meer autonomie
 827. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 828. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 829. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 830. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 831. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 832. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 833. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 834. Het Witte Manifest
 835. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 836. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 837. Voor wie is het referendum bedreigend?
 838. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 839. Petitie "Europees parlement op een plek"
 840. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 841. What we do
 842. What we want
 843. Who we are
 844. Qu’est-ce que nous faisons?
 845. Qu’est-ce que nous voulons?
 846. Qui sommes nous?
 847. Nieuwe functies op de website
 848. Referenda en de wil van de burgers
 849. NEWSLETTER #15
 850. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 851. Enkele presentaties uit Nederland
 852. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 853. Mensenrechten en democratie
 854. Darwinisme en democratie
 855. Democratie bij de Atheners
 856. NEWSLETTER #14
 857. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 858. Français
 859. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 860. mail ons
 861. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 862. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 863. Buurtbevraging in Mechelen
 864. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 865. Decisive weeks lying ahead
 866. Direct democracy
 867. Omdat een andere politiek nodig is
 868. Democratie.Nu heeft u nodig!
 869. Democracy International Newsletter #13
 870. Vrij spreekrecht is absoluut
 871. The European Citizens’ Initiative
 872. Economie, democratie en het geluk
 873. Democratie maakt gelukkig
 874. Kom mee betogen!
 875. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 876. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 877. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 878. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 879. Time for Citizens to take the Initiative
 880. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 881. Voor de vrijheid van meningsuiting
 882. Over de vrijheid van meningsuiting
 883. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 884. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 885. credits
 886. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 887. DI NEWSLETTER #12
 888. Van particratie naar democratie
 889. De mythe van de Goede Dictator
 890. Vrijheid, democratie & secessie
 891. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 892. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 893. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 894. Schwarzenegger en directe democratie
 895. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 896. Is België echt een democratie?
 897. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 898. Het dierbare België
 899. DI-NEWSLETTER #11
 900. De kikker en de politiek
 901. Historiek tot 2002
 902. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 903. Laten we de stemplicht afschaffen.
 904. Historiek tot 2005
 905. Wat is en doet Democratie.nu ?
 906. Organisatie van WIT
 907. Wat is directe democratie?
 908. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 909. Het einde van de particratie?
 910. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 911. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 912. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 913. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 914. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 915. Aangeleerde hulpeloosheid
 916. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 917. Telt Ieders mening mee?
 918. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 919. N-VA slikt voorstel in
 920. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 921. Het pad van de innerlijke opstand
 922. Bevolking met kluitje in het riet
 923. Over eindtermen en burgerzin
 924. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 925. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 926. Schwarzenegger bijt in het zand
 927. Wijsheid voor de massa?
 928. over deze website
 929. History
 930. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 931. Hoe doden we een volksbesluit?
 932. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 933. Wahlstreik!
 934. politiek algemeen
 935. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 936. boeken en artikels
 937. Interview Jos Verhulst
 938. Het verdiepen van de democratie
 939. Persbericht Democratie.nu
 940. Witte Werf maart 1999
 941. Witte Werf mei 1999
 942. Witte Werf augustus 1999
 943. Witte Werf oktober 1999
 944. Witte Werf november 1999
 945. Witte Werf december 1999
 946. Witte Werf april 2000
 947. Witte Werf mei 2000
 948. Witte Werf december 2001
 949. Witte Werf februari 2002
 950. Witte Werf juni 2002
 951. Witte Werf oktober 2002
 952. Witte Werf december 2002
 953. Witte Werf april 2003
 954. Witte Werf juli 2003
 955. Witte Werf november 2003
 956. Witte Werf januari 1999
 957. Witte Werf januari 2000
 958. Over particratie, meerderheid en oppositie
 959. Witte Werf januari 2004
 960. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 961. Wit Bericht 05/09/2001
 962. Wit Bericht 23/03/2002
 963. Wit Bericht 10/04/2002
 964. Wit Bericht 20/04/2002
 965. Wit Bericht 17/05/2002
 966. Wit Bericht 11/09/2002
 967. Wit Bericht 02/01/2003
 968. Wit Bericht 19/01/2003
 969. Wit Bericht 25/01/2003