Nieuws

Vraagstelling in het lobbywerk

Vraagstelling in het lobbywerk

1. het Bindend Referendum Op Volksinitiatief als enige wetgevende macht (volkssoevereiniteit). De burger kan mandaat geven aan “volksvertegenwoordigers”, maar behoudt de ultieme beslissingsmacht als hij dat wenst.


2. Scheiding van uitvoerende macht (met inbegrip van de economische en financiële macht) en wetgevende macht als enige mogelijke en belangrijkste maatregel om tot een onafhankelijke rechtsstaat te komen (infrastructuurwerken is uitvoerende macht).


3. Loting als democratisch instrument van volksvertegenwoordiging. Van 12 gelote burgers in Assisenzaken tot 400 gelote burgers in wetgevende volksvertegenwoordiging.


4. Participatie in al zijn vormen als bruisvat voor democratie, met als sluitstuk het Bindende Referendum Op Volksinitiatief. Met diens verstande: participatie en referenda moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap.

participatie en referenda moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap

 'Participatie' komt slechts tot zijn recht, wanneer rekening wordt gehouden met:

- Participatieladder van Arnstein

- Code of Good Practice on Referendums adopted by the Council for Democratic Elections at its 19th meeting (Venice, 16 December 2006) and the Venice Commission at its 70th plenary session (Venice, 16-17 March 2007)

- 7 voorwaarden voor eerlijke referenda

- criteria voor toepassing loting in een politiek systeem

 

Lees zeker ook: Democratie.Nu's kritiek op de conceptnota Burgerparticipatie van Open VLD volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz.

 

Hume: 'David Van Reybrouck is een antidemocraat.'

Door Marco Visscher

Dit artikel is eerder verschenen in Knack (12 april 2017).

 

Het gaat slecht met de democratie, vindt de Britse ex-communist Mick Hume, maar niet vanwege het 'oprukkende populisme'. 'De linkse elite vindt de mensen te dom. Dat is gevaarlijk.'

Een man van de middenweg kun je hem niet echt noemen. De essays en boeken van de Brit Mick Hume lezen als een compromisloze verdediging van de oude, linkse idealen die hij ooit aanhing als hoofdredacteur van het tijdschrift Living Marxism, het partijorgaan van de Revolutionaire Communistische Partij. De partij en het tijdschrift zijn allang ter ziele gegaan, maar het vuur is bij Hume niet gedoofd. In 2015 schreef hij Trigger Warning, een hartstochtelijke verdediging van de vrije meningsuiting. Schrijver Salman Rushdie was alvast fan. Nu komt Hume met een nieuw boek, Revolting!, een aanklacht tegen de aanval op de democratie.

 

De democratie verkeert in crisis. Als fervent pleitbezorger zult u het wel lastig hebben.

MICK HUME: Ach, je kunt inderdaad beweren dat de democratie een crisis doormaakt, wat onder intellectuelen een populair tijdverdrijf is. Maar je kunt net zo goed zeggen dat er een democratische revolte aan de gang is, en dat stemt me uiterst positief. De uitslag van het brexitreferendum kun je per slot van rekening beschouwen als een roep om meer zeggenschap in de politiek.

 

De uitslag van dat referendum heeft ertoe geleid dat er ook steeds luider kritiek weerklinkt op de democratie, wat nog werd versterkt door de verkiezing van Donald Trump.

HUME: Klopt, er heerst een heel sterke antidemocratische stemming. Je voelt teleurstelling dat ook gewone mensen een stem hadden in deze zaken, en dat nog maar eens is gebleken dat zij niet geschikt zijn om zulke gewichtige beslissingen te nemen. Dat moeten we zien te voorkomen, hoor je: de mensen moeten beter worden ingelicht, en nepnieuws moet aan banden worden gelegd.

 

Is dat dan geen goede zaak? Democratie kan alleen bloeien als er juiste informatie is in een open debat.

HUME: Het is absurd te denken dat de democratie wordt bedreigd door onjuiste berichtgeving in tabloids of door bloggende tieners die zelfverzonnen berichtjes verspreiden via Facebook. Daar klinkt in door dat mensen te dom zijn om informatie op waarde te schatten, na te denken en zelf een oordeel te vormen. Het gevaar is niet nepnieuws maar nepdemocratie. Het gevaar komt niet van liegende politici of journalisten, maar van de gevestigde orde. Zij wil kiezers heropvoeden over wat ze moeten weten en wat ze wel of niet moeten geloven. Zo wordt het vrije democratische debat gesmoord, in naam van de democratie. Het moet niet gekker worden!

 

Waarom bent u eigenlijk zo fel? Er is toch niemand die de democratie wil afschaffen?

HUME: Iedereen beweert wel vóór de democratie te zijn, maar dat is niet meer dan lippendienst. Hoe kan het anders dat steeds meer macht wordt overgedragen aan ondemocratische, onverkozen instituten die zijn ontworpen om de politiek ondoorgrondelijk en ongrijpbaar te maken en om gewone mensen op een grote afstand te houden? De macht verschuift steeds meer van de nationale parlementen naar de EU en de internationale gerechtshoven. Hoe serieus is al die steun aan de democratie dan? En vandaag, nadat in een referendum is gebleken dat de Britten genoeg hebben van de EU, en nadat de Amerikanen iemand als Trump hebben gekozen als president, zien we opeens wat de politieke en culturele elite wérkelijk vindt van democratie: ze vindt het maar niets.

 

De vraag is: slaat de kritiek op de democratie, of op de uitslagen die ze voortbrengt?

HUME: Allebei, natuurlijk. Wanneer je in democratie gelooft en een referendum of verkiezing uitschrijft, dan moet je de uitslag ook accepteren. Oók als hij je niet bevalt. Je mag gerust je inhoudelijke bezwaren kenbaar maken, maar je moet niet proberen om via de achterdeur alsnog de uitslag te negeren of om te buigen.

 

Doelt u op iemand als oud-premier Tony Blair, die de Britten opriep om in het verzet te gaan tegen de brexit?

HUME: Ja, maar Blair slaat de bal mis. Zijn landgenoten zijn vorig jaar al in het verzet gegaan: tegen hem en zijn vriendjes van de 'remain'-campagne. Maar Blair staat niet alleen. Miljardairs, advocaten, leden van het Hogerhuis: ze proberen allemaal om de uitslag naast zich neer te leggen. Volgens oud-premier John Major hoefden we de uitslag van het referendum niet te accepteren omdat 'de tirannie van de meerderheid nog nooit is toegepast in een democratie'. Pardon? Laten wij nu altijd hebben gedacht dat de wil van de meerderheid de essentie was van democratie.

 

Zij bedoelen wellicht dat er een parlementaire democratie bestaat, en dat daarom het parlement besluiten dient te nemen, ook al is er een referendum uitgeschreven.

HUME: Waarom werd er dan bij het referendum gesteld dat de uitslag zou worden geaccepteerd? En, belangrijker nog: waarom kwamen diezelfde mensen dan niet op voor de parlementaire democratie toen ze de voorbije veertig jaar steeds meer werd ondermijnd door de EU? Het is niets meer dan een opportunistische poging om de democratie te herdefiniëren. Die mensen begrijpen of aanvaarden niet dat ze hebben verloren, ze zijn verbitterd en ontstemd dat het volk het heeft gewaagd om hun advies in de wind te slaan en niet heeft gedaan wat het werd opgedragen.

 

Met uw verwijzing naar 'de achterdeur' doelt u ook op de Amerikanen die erop wijzen dat Hillary Clinton méér stemmen kreeg dan Trump en daarom president had moeten worden?

HUME: Precies, nog zo'n voorbeeld. De mensen die aanvoeren dat het electoraal college van kiesmannen fundamenteel oneerlijk en ondemocratisch is, hebben volstrekt gelijk. Maar waarom komen ze er nú pas mee aanzetten? Dat systeem heeft álle voorgaande presidenten van de Verenigde Staten aangewezen, en toen maakten ze daar nooit een punt van. Ze wekken de indruk dat ze een principieel punt maken of een groots ideaal verdedigen, maar het is pure kleinzieligheid. Ze beginnen er alleen maar over omdat het systeem dit keer de 'verkeerde' kandidaat president heeft gemaakt. Het gaat hen er niet om de democratie te verdedigen, ook al zeggen ze van wel. Het gaat hen erom de democratie te verdedigen tegen de mensen - en hoe bizar is dat? Want antidemocraten zijn diep vanbinnen tegen de mensen, de massa, het volk, dat simpelweg te dom is. Het T-shirt dat The Guardian liet maken, zegt zo veel. Er stond op: 'Never underestimate the power of stupid people in large numbers.' Een betere uitdrukking van het antivolkse sentiment is er niet. Het masker is afgelegd en al het gif dat er al die tijd onder verborgen zat, komt nu aan de oppervlakte. Je ziet nu hoe dun het laagje vernis was.

 

Zegt u dit allemaal omdat u voor de brexit stemde en wellicht ook voor Trump bent?

HUME: Hoor eens, ik ben volledig vóór de brexit, maar ik ben níét voor Trump. Ik zou nooit op Trump hebben gestemd. Die twee hebben niets met elkaar gemeen. In het referendum kon ik een algemeen, positief, democratisch principe steunen, maar ik zou nooit steun geven aan een kleingeestige politicus zoals Trump. Het is tekenend voor de moderne antidemocratische stemming dat de brexit en Trump op één hoop worden geveegd, het liefst ook nog met Marine Le Pen (FN), Geert Wilders (PVV) of zelfs de Griekse partij Syriza en de Spaanse Podemos erbij. Dat is een teken van lui denken.

 

Hoezo? Je kunt toch duidelijk van een populistische stroming spreken?

HUME: Maar wat verbindt die stroming inhoudelijk? Niets. Het enige wat die politici verbindt, is dat de elite ze verafschuwt. Dat woord, 'populisme', is ook al zo'n gekunstelde manier om te wijzen op de gevaren van democratie. Populisme komt van populus, het Latijnse woord voor 'de mensen', of 'het volk'. In de woordenboeken die ik hier op de plank heb staan, wordt populisme omschreven als politiek die de gewone man aanspreekt, of die mensen geeft wat ze willen. Dat klinkt toch niet als zo'n vreselijk buitensporig idee?

 

En u denkt dat populisten zoals Donald Trump, Nigel Farage en Marine Le Pen het volk geven wat het wil?

HUME: Nee, niet echt, en voor de goede orde: ik steun ze geen van de drie. Maar dat is hier niet de relevante vraag. Het werkelijke punt is dat zij zichzelf niet 'populist' noemen. Dat woord is een belediging geworden, ook al voerden de anti-elitaire partijen in het Europa van honderd jaar geleden dat woord nog met trots. Vandaag is het een etiket dat de gevestigde orde plakt op elke partij die haar waarden afwijst en steun vergaart onder ontevreden mensen. De relevante vraag is dus: wie beslist wat populisme is en wat betamelijke politiek is? De politieke en culturele elite beslist dat. Zij heeft weliswaar de controle verloren over een heleboel zaken, maar ze drukt nog altijd een stevige stempel op ons taalgebruik. (nadrukkelijk) Het is de elite die bepaalt wie een populist is. Zij probeert de politiek te beheersen door de politieke taal te beheersen, op de manier waarop George Orwell daarover schreef in zijn boek 1984.

 

Oké, laten we het over taal hebben. Wie bedoelt u precies als u spreekt van de elite?

HUME: Ik heb het over de politici en intellectuelen die zich actief bemoeien met het publieke debat en geneigd zijn zichzelf boven de samenleving te plaatsen, omdat ze het zoveel beter weten.

 

Is dat niet een feitelijke eigenschap van de elite, dat ze hoger is opgeleid, zich beter laat informeren en het, inderdaad, beter weet?

HUME: Die mensen vormen niet bepaald een elite in de beste zin van het woord, dus dankzij hun speciale talenten en vaardigheden. Zij opereren als een elite in de slechtste zin van het woord, namelijk als een klasse van mensen met de meeste invloed en macht in de samenleving. Zij geloven dat zij weten wat het beste is voor iedereen, ongeacht wat anderen willen of doen.

 

En hoe omschrijft u democratie?

HUME: Het Griekse woord demokratia komt van demos, de mensen, en kratos, macht of heerschappij. Democratie is dus de samenkomst van die twee zaken. Het probleem is dat we onder die naam een systeem hebben dat wordt geleid door mensen die de demos weg proberen te houden van de kratos.

 

Is dat ooit anders geweest?

HUME: Daar hebt u een goed punt. Vanaf het ontstaan van directe democratie, 2500 jaar geleden in Athene, is er hevig verzet geweest, onder meer van Plato. Destijds was 'democratie' een vies woord. Er werd over gesproken zoals we nu spreken over mob rule, de heerschappij van het gepeupel. De Amerikaanse founding fathers waren ook tegen. Toen zij de democratie nieuw leven inbliezen, wilden ze allesbehalve de macht aan het gepeupel. Zij wilden 'representatieve democratie': een vorm van democratie die ondanks de naam niet was ontwikkeld om de mensen te vertegenwoordigen, maar om ze in toom te houden. En doorheen de hele geschiedenis zien we dezelfde argumenten tegen democratie: mensen zijn niet slim genoeg, niet rationeel genoeg, te emotioneel, te goedgelovig en te zelfzuchtig. Die argumenten werden aangevoerd toen stemrecht dreigde uit te breiden naar arbeiders, naar vrouwen, naar zwarten.

 

Waarin is het huidige verzet tegen democratie anders?

HUME: Je hoeft niet langer een Romeinse legeraanvoerder, een conservatieve filosoof of een lid van de koninklijke familie te zijn om met minachting neer te kijken op de demos. Veel van de mensen die de democratie willen 'beschermen' en 'vernieuwen' zien zichzelf als vrijdenkende, liberale intellectuelen en politici. En dat baart mij, als iemand die van links komt, extra zorgen. Historisch gezien kwam de wens voor meer democratie en meer macht aan het volk altijd van de linkerzijde van het politieke spectrum. Dat was zo bij de Engelse Revolutie, de Amerikaanse Revolutie, de Franse Revolutie, toen vrouwen kiesrecht opeisten et cetera. Links was de meest uitgesproken strijder voor meer democratie, uiteraard totdat de tirannie van Stalin dat plaatje verstoorde. Maar tegenwoordig heeft links de strijd voor democratie opgegeven. Linkse politici en intellectuelen hebben geen band met of vertrouwen in de arbeidersklasse. Ze geloven niet dat je met lager opgeleiden een inhoudelijk gesprek aan kunt gaan. Ze voelen zich veel prettiger bij het idee om het politieke bedrijf te verplaatsen naar de Europese Commissies en de internationale gerechtshoven. Dat het antidemocratische sentiment van links komt is nieuw, en dat maakt het gevaarlijk. Want als progressieve denkers het niet langer opnemen voor de democratie, wie dan wel?

 

Schrijver David Van Reybrouck pleit in zijn boek Tegen verkiezingen voor democratische vernieuwing door burgers meer invloed te geven.

HUME: Ja, ik ken zijn boek (vertaald als 'Against Elections', nvdr.). Het geeft de tijdgeest goed weer. Van Reybrouck voert aan dat we wel democratie willen, maar dat verkiezingen niet werken omdat er zoveel leugens en onwaarheden worden verspreid door politici en journalisten. Het volk raakt verward, met onbevredigende resultaten tot gevolg.

 

Zijn idee om burgers via loting aan te wijzen om politiek actief te worden, zoals in Athene, zal u vast aanspreken.

HUME: Het klinkt aantrekkelijk, inderdaad. Maar ik heb een groot probleem met zijn voorstel. Zijn vergelijking met het oude idee uit Athene klopt niet. In Athene werd destijds gesteld dat alle burgers gelijk waren - althans de mannen, maar niet de vrouwen en slaven die geen burgerrechten hadden - en daarom allemaal even bekwaam waren om te regeren. Van Reybrouck stelt daarentegen dat alle mensen gelijk zijn en daarom allemaal even onbekwaam om te regeren. Van Reybrouck wil namelijk dat het volk niet langer een bepalende stem heeft. Hij wil een paar burgers eruit pikken en hen opsluiten in een kamer vol experts, zodat zij de 'juiste' informatie krijgen voordat ze hun 'geïnformeerde' beslissing maken. De grote vraag is: wie levert de informatie? Van Reybrouck doet alsof hij een Atheense traditie van directe democratie nieuw leven inblaast, maar hij staat dichter bij Plato's antidemocratische sentiment. Hij wíl helemaal niet dat gewone mensen iets te zeggen hebben. Hij wil dat een klein clubje experts bij gewone mensen komt influisteren welk beleid het beste is. Hij wil een verlichte, geïnformeerde groep, niet het volk met al zijn bekrompen vooroordelen en onnadenkende, emotionele reacties. Zijn boek is een uitstekend voorbeeld van het aloude antidemocratisch sentiment dat wordt verpakt alsof het een poging is om de democratie te redden.

 

Een andere prominente vernieuwer is Jason Brennan, een Amerikaanse politicoloog die 'epistocratie' bepleit: een systeem waarbij mensen zonder basiskennis over politiek níét zouden mogen stemmen, of intelligente mensen extra stemmen zouden krijgen.

HUME: Het is toch al te gek! Zijn boek heet Against Democracy en het wordt óveral besproken en serieus genomen. Brennan heeft botweg opgeschreven wat veel mensen eigenlijk niet durven te zeggen, namelijk dat je sommige mensen maar beter geen politieke stem moet geven. Hij spreekt van mensen met een 'laag kennisniveau', maar bedoelt natuurlijk lage intelligentie.

 

Volgens studies zijn veel mensen ook écht niet op de hoogte van heel basale kennis. Een meerderheid kan niet één buitenlandse leider noemen.

HUME: Dat komt omdat mensen niet langer worden uitgedaagd om deel te nemen aan de politiek en het debat. En wanneer ze het wél doen, op hun eigen manier, horen ze al snel dat je zoiets toch niet zomaar mag zeggen, en dat je op je toon moet letten. Met die hooghartige reacties wil men het debat vermijden. Jarenlang kregen we te horen dat de politiek zo vreselijk ingewikkeld is dat we het maar beter aan de experts kunnen overlaten. Wij hebben helemaal geen prikkel of stimulans meer om ons ergens in te verdiepen en ons te informeren! Als er een meer democratische samenleving was, zou het snel veranderen.

 

Zijn referenda daarvoor de oplossing?

HUME: Ik weet eerlijk gezegd niet of je overal een referendum over moet houden. Ik denk wel dat het heel goed werkt bij grote, netelige kwesties die een land verdelen en die zich laten terugbrengen tot een ja-neevraag. Wilt u dat uw land lid blijft van de Europese Unie? Moet Schotland onderdeel blijven van het Verenigd Koninkrijk? Maar wat bij elk referendum telkens weer opvalt, is hoe eensgezind de weerstand bij de politieke klasse is. Politici, links of rechts, vinden het vreselijk om de controle uit handen te geven en over te dragen aan de bevolking. Het maakt hen ziedend dat zaken die zijzelf graag voorstellen als uiterst complex kunnen worden teruggebracht tot 'ja' of 'nee'.

Uiteindelijk moeten we ons afvragen wie we het meest vertrouwen wanneer we onze mening vormen. Hecht je de meeste waarde aan een kliek van beroepspolitici, professoren, rechters en experts die in een achterkamertje beslissingen mogen nemen, of hecht je de meeste waarde aan je groep van vrienden, familie, kennissen en collega's met wie je kunt praten en ideeën kunt uitwisselen? Ik kies voor de laatste optie. En ik niet alleen. Uit onderzoeken blijkt dat de Britten zich in de aanloop naar het EU-referendum niet zozeer lieten informeren door de kranten of politici, maar hun mening vormden in gesprekken met de mensen met wie ze dagelijks contact hebben. Er zit wijsheid in de massa, omdat ze alles weet van het leven.

 

Gaat u zover als de chartisten, die halverwege de negentiende eeuw streden voor het algemeen stemrecht voor mannen en aanvoerden dat lager opgeleide arbeiders béter waren in stemmen dan de middenklasse en de hogere klasse?

HUME: Ja, absoluut. De demos heeft nu eenmaal een ervaring en een begrip van het leven, die veel groter is dan welke kliek van experts ook. Daarom zijn zij beter in staat om tot een oordeel te komen dan de elite. Experts hebben volgens mij nog altijd een belangrijke rol te spelen, maar wanneer het aankomt op zaken van politiek dan zou ik toch echt liever de wijsheid van de massa vertrouwen en niet de wispelturigheid van een paar elitaire types. Om diezelfde reden zou ik bij een rechtszaak ook liever worden berecht door een jury die bestaat uit gewone mensen, die mijn gelijken zijn, dan door een autocratische rechter.

 

Bent u daarin niet wat naïef?

HUME: Ik ben daar absoluut niet naïef over. Democratie is nooit de gemakkelijke weg. Je zult hard moeten werken om je ideeën over te brengen, en het zal niet altijd lukken. Hoe ingewikkeld het ook is om een echte democratie te hebben: het alternatief, waarbij we de politiek uitbesteden aan experts, is erger.

 

En hoe krijgen we volgens u een meer democratische, politiek betrokken samenleving?

HUME: Ah, als we dát eens wisten! Het valt me op dat denktanks altijd zoeken naar technocratische oplossingen. Ze adviseren om een panel van burgers samen te stellen dat politici adviseert, of om online stemmen in te voeren om het opkomstpercentage te vergroten, of om stemrecht te geven aan jongeren vanaf 16 jaar - alsof pubers massaal op de straten staan te demonstreren dat ze zo graag willen stemmen. Niets daarvan zal ook maar iets bijdragen aan de democratische spirit in de samenleving. Nee, we moeten gaan beseffen dat democratie meer is dan eens om de zoveel jaar in een stemhokje een bolletje kleuren. Democratie gaat over een samenleving waarin we willen leven, waarin we enige controle kunnen uitoefenen op wie we zijn en wat we doen, waarin we mogen denken en zeggen wat we willen, en waarin we zelf de toekomst kunnen bepalen.

 

Nogal een klus, nietwaar?

HUME: Jazeker. Maar als we de spirit terugbrengen, vinden mensen zelf wel manieren om mee te denken en mee te beslissen.

 

 

Marco Visscher is freelance journalist en samensteller van Tegengeluid, een digitale nieuwsbrief voor vrijdenkers (www.tegengeluid.nl). Hij schreef dit artikel voor Knack.

Lezing 3 juni: de logica van de democratie

Lezing door Jos Verhulst

"De logica van de democratie versus de matrix van de particratie:

hoe verhoudt een democratie zich tot kwesties als migratie, religie, nationaliteit, identiteit?”

Zaterdag, 3 juni 2017 van 14u tot 17u30 in het Liberaal archief in Gent

Inschrijvingen via dit formulier.

Lees meer: Lezing 3 juni: de logica van de democratie

Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie

DE LIJST VAN VOORGESTELDE SPREKERS

DOOR DE VERSCHILLENDE FRACTIES VOORGESTELD

TIJDENS DE HOORZITTINGEN BURGERPARTICIPATIE

 

 

 

N-VA

 

- de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen (VAV)

- Eric Lancksweerdt, praktijkassistent Universiteit Antwerpen

 

 

 

CD&V

 

- Prof. dr. Herwig Reynaert (Universiteit Gent)

- Prof. dr. Johan Ackaert (Universiteit Hasselt)

- Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

- de heer Bert Smits, participatiedeskundige

- de Wakkere Burger

 

 

 

OPEN VLD

  

Algemeen kader en Volksraadplegingen

-        Prof. Stefan Sottiaux – hoofddocent grondwettelijk recht (KUL) https://www.law.kuleuven.be/pub/nl/personeel/00059292

-        Prof. Tom van der Meer – hoogleraar politicologie (Universiteit van Amsterdam), specialisatie politiek vertrouwen en burgerschap

http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/m/e/t.w.g.vandermeer/t.w.g.vandermeer.html

-        Prof. Sofie Mariën – docent politicologie (KUL), specialisatie politiek vertrouwen en burgerparticipatie http://soc.kuleuven.be/web/memberitem/5/16/nl/292

 

 

Burgerparticipatie en -deliberatie lokaal niveau

-        Prof. Johan Ackaert – hoogleraar lokaal bestuur (UHasselt) http://www.uhasselt.be/fiche?voornaam=johan&naam=ackaert

-        Prof. Filip De Rynck – hoogleraar bestuurskunde (UGent), specialisatie burgerparticipatie http://www.ugent.be/nlab/nl/over-ons

-        Mieck Vos – algemeen directeur VVSG http://www.vvsg.be/overvvsg/Pages/Medewerkers.aspx

-        Jornt Van Zuylen – directeur ‘democratic challenge’ in NL, initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken http://democraticchallenge.nl/dc-team/#1383-team/1288-jornt-van-zuylen

 

 

Begroting op maat van burgers

-        Prof. André Decoster – hoogleraar economie en overheid (KUL) http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00019547

-        Praktijkvoorbeelden van participatief budgetteren van lokale besturen, zoals onder meer district Antwerpen

 

 

 

SP.a

 

-        David Van Reybroeck : zijn ideeën rond en ervaringen met de G-1000

-        Prof Filip De Rynck : heeft goed beeld van wat er in Vlaanderen allemaal bestaat

-        Burgerbeweging De Koep uit Turnhout : een stem uit het veld (buiten de klassiekers uit Antwerpen en Gent). http://www.dekoep.be/

 

 

 

GROEN

 

-        delegatie van de organisatie Democratie.Nu (beweging voor directe democratie)

 

-        Stefan Sottiaux en Raf Geenens van de KU Leuven, bezig met het thema (gewestelijke) volksraadpleging

 

-        Stefaan Rummens - politiek filosoof en auteur van het boek "Wat een theater. Politiek in tijden van populisme en technocratie."

 

-        Luc Verheijen van Kessel Smit, professionele organisatie die deliberatieve processen begeleidt

 

 

 

VLAAMS BELANG

  

Sprekers uit Nederland en Zwitserland over adviserende en bindende volksraadplegingen.

Meer artikelen...

 1. Merkwaardig
 2. Vergelijk Democratie.Nu's voorstellen tot Politieke Vernieuwing met de voorstellen uit de bestuursmeerderheid van Willlem-Frederik Schiltz
 3. Herhaalt de geschiedenis zich?
 4. Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting
 5. Knipsels mei 2017
 6. Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie
 7. Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem
 8. Voorstellen tot democratische vernieuwing
 9. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
 10. Forum voor Democratie over referenda
 11. gents referendum
 12. Knipsels april 2017
 13. Knipsels maart 2017
 14. bestel uw workshop!
 15. 3 wegen om de democratie in te voeren
 16. Knipsels februari 2017
 17. Mini-congres 18 februari
 18. Knipsels januari 2017
 19. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 20. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 21. Knipsels december 2016
 22. Knipsels november 2016
 23. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 24. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 25. Knipsels oktober 2016
 26. Knipsels september 2016
 27. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 28. Was de Brexit een eerste testrit?
 29. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 30. Knipsels augustus 2016
 31. Interview met de Referendum-Partij
 32. Knipsels juli 2016
 33. Democratie wordt 21 jaar! ...9 redenen om ons te steunen!
 34. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 35. Knipsels juni 2016
 36. Knipsels mei 2016
 37. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 38. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 39. workshop loting 19 april Gent
 40. een mislukt opiniestuk
 41. Knipsels april 2016
 42. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 43. Quotes over de NPC
 44. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 45. Uitvoeringsdecreet wallonië
 46. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 47. Knipsels maart 2016
 48. Knipsels januari 2016
 49. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 50. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 51. Oproep: "En u?"
 52. Agenda
 53. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 54. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 55. Editoriaal
 56. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 57. Knipsels december 2015
 58. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 59. Knipsels november 2015
 60. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 61. Knipsels oktober 2015
 62. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 63. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 64. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 65. Knipsels september 2015
 66. Knipsels augustus 2015
 67. Knipsels juli 2015
 68. Knipsels juni 2015 deel 2
 69. Knipsels juni 2015
 70. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 71. Wat is democratie?
 72. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 73. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 74. Knipsels mei 2015 deel 2
 75. Knipsels mei 2015
 76. Knipsels april 2015 deel 2
 77. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 78. Knipsels april 2015
 79. Knipsels maart 2015 deel 3
 80. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 81. Knipsels maart 2015 deel 2
 82. Knipsels maart 2015
 83. Knipsels februari 2015
 84. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 85. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 86. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 87. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 88. Knipsels Januari 2015
 89. Knipsels Kerst 2014
 90. Doneer!
 91. Knipsels december 2014
 92. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 93. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 94. Knipsels november 2014
 95. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 96. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 97. Knipsels oktober 2014
 98. Knipsels juli 2014
 99. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 100. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 101. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 102. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 103. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 104. Knipsels juni 2014
 105. Les positions des partis
 106. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 107. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 108. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 109. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 110. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 111. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 112. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 113. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 114. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 115. Begrippen rond democratie
 116. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 117. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 118. De N-VA en het referendum
 119. Knipsels maart 2014
 120. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 121. Knipsels 02/2014
 122. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 123. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 124. Directe democratie maakt het volk soeverein
 125. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 126. Les articles de Démocratie Directe
 127. Knipsels 09/2013
 128. Wie is er bang van confederalisme?
 129. Knipsels 12/2013
 130. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 131. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 132. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 133. Witte werven
 134. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 135. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 136. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 137. Wilfried Martens en de democratie
 138. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 139. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 140. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 141. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 142. De afgeremde democratie
 143. Dossier: Tax Freedom Day
 144. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 145. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 146. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 147. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 148. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 149. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 150. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 151. Hoe organiseer ik een referendum?
 152. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 153. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 154. De referendumsituatie in Vlaanderen
 155. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 156. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 157. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 158. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 159. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 160. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 161. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 162. Knipsels 10/2012
 163. Knipsels 08/2012
 164. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 165. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 166. Overwoekerende particratie
 167. Knipsels 07/2012
 168. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 169. Defining and measuring democracy
 170. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 171. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 172. Presentaties van de workshops
 173. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 174. Referendum over hennepteelt
 175. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 176. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 177. Knipsels maart 2012
 178. Waar is het Duitse goud?
 179. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 180. Artikelenbundel Februari 2012
 181. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 182. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 183. Artikelenbundel januari 2012
 184. 1ste Partijcongres van 3D
 185. Burgerinitiatieven
 186. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 187. G1000: zwakke placebo
 188. Het gedroomde land van de G1000
 189. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 190. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 191. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 192. Korte berichten november 2011
 193. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 194. ESM, de nieuwe Europese dictator
 195. Zwitserland is België niet
 196. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 197. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 198. Klein maar dapper.
 199. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 200. Burger telt weer niet mee
 201. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 202. De verzwegen revolutie in IJsland
 203. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 204. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 205. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 206. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 207. Marokkanen willen meer democratie
 208. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 209. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 210. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 211. G1000 Burgerinitiatief
 212. Democracy International Conferentie
 213. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 214. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 215. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 216. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 217. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 218. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 219. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 220. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 221. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 222. Schending Verdrag van Lissabon
 223. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 224. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 225. Vrije verkiezingen Egypte
 226. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 227. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 228. Burgerinitiatieven Rucphen
 229. BROV Politiek theater
 230. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 231. ECAS Conferentie 17 maart
 232. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 233. Volksraadpleging Tielt
 234. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 235. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 236. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 237. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 238. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 239. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 240. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 241. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 242. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 243. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 244. Referendum over Parkstad Turnhout?
 245. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 246. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 247. Referendum in Zulte
 248. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 249. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 250. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 251. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 252. Start je eigen land
 253. Mandataris versus partij
 254. De deugdzaamheid van de kleintjes
 255. Touring wil referendum over rekeningrijden
 256. Politieke etiketten : what’s in a name?
 257. Direct democracy prevents violence
 258. De macht van het volk, een referendum nu!
 259. Organiseer referendum over voortbestaan België
 260. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 261. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 262. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 263. De Belgische staatshervorming voorbij
 264. Staatshervorming Plan Z
 265. Over standpunt...
 266. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 267. De pi-factor van De Lange Wapper
 268. Zwitserland blijft meest competitieve land
 269. Knipsels september 2010
 270. Turken houden referendum over hun grondwet
 271. Groen licht voor geheime operaties
 272. Global Citizens in Charge
 273. Prijs voor de Democratie 2010
 274. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 275. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 276. ECI - pas vanaf 2012
 277. De wereld als weerbericht
 278. 1 op 6 Belgen stemde niet
 279. Referendum op lange baan geschoven
 280. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 281. Confederalisme voor dummies
 282. Natuurlijke rechten en democratie
 283. De stad der zienden
 284. België IS gebarsten
 285. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 286. Kiezersbedrog 2010
 287. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 288. Europa is alles behalve demokratisch
 289. De vergrendelde democratie
 290. Zwitserse zuinigheid
 291. Confederaal België
 292. Democratie? dream on
 293. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 294. Waar voor je geld-index
 295. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 296. De mythe van de parlementaire democratie
 297. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 298. Het Zweedse referendum
 299. Institutionele vuilnisbelt
 300. Hervormingsstreven in het vizier
 301. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 302. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 303. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 304. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 305. Direct Democracy Now!
 306. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 307. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 308. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 309. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 310. Directe democratische partijen
 311. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 312. Workshop - Politiek zonder politici
 313. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 314. Diplomademocratie
 315. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 316. Firmenspenden verbieten
 317. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 318. Politics without Politicians
 319. De EU schaadt de Europese idee
 320. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 321. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 322. The EU and Democracy do not match
 323. Minaretten
 324. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 325. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 326. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 327. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 328. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 329. Herentals stemt over verdwijnpaal
 330. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 331. Een gids door enkele documenten
 332. Global Forum on Modern Direct Democracy
 333. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 334. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 335. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 336. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 337. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 338. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 339. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 340. GVA en Democratie.Nu
 341. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 342. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 343. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 344. Directe democratie smaakt naar meer
 345. Referendum in Waasland?
 346. De Gewone Sabotage
 347. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 348. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 349. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 350. Geen gewone zondag in Antwerpen
 351. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 352. Persmap van Democratie.Nu
 353. Persbericht van Democratie.Nu
 354. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 355. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 356. Een democratische hoogdag
 357. Het referendum als democratisering van de politiek
 358. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 359. Directe Democratie en Bart De Wever
 360. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 361. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 362. Duitse kink in de EU-kabel?
 363. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 364. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 365. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 366. De kwelgeest Lange Wapper
 367. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 368. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 369. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 370. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 371. Uitwassen van de particratie
 372. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 373. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 374. Global Forum on Modern Direct Democracy
 375. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 376. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 377. Belangrijkste voordelen directe democratie
 378. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 379. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 380. Democratie en economie
 381. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 382. Burgemeester wil geen referendum
 383. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 384. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 385. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 386. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 387. Niemand geloofde nog in verbreding
 388. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 389. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 390. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 391. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 392. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 393. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 394. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 395. Izegem : Actiecomit
 396. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 397. Het einde van de grondwet?
 398. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 399. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 400. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 401. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 402. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 403. Over de scheiding der machten
 404. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 405. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 406. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 407. Knipsels april 2009
 408. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 409. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 410. De opmars van een wereldregering
 411. Democratie voor de elite
 412. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 413. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 414. Een blablabla Parlement
 415. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 416. Particratie is geen democratie
 417. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 418. Knipsels maart 2009
 419. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 420. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 421. Knipsels februari 2009
 422. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 423. Knipsels januari 2009
 424. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 425. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 426. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 427. De logica van de democratie
 428. Bedenkingen over de scheiding der machten
 429. Democratie en natuurrecht
 430. Voorbij de staatshervorming
 431. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 432. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 433. politiek beu
 434. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 435. Austrian minister quits over EU referendum clause
 436. Knipsels december 2008
 437. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 438. Referendum over stemplicht
 439. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 440. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 441. Knipsels november 2008
 442. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 443. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 444. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 445. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 446. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 447. Opstand!
 448. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 449. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 450. Big Brother
 451. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 452. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 453. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 454. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 455. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 456. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 457. No Means No
 458. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 459. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 460. Knipsels oktober 2008
 461. Is de EU democratischer dan België
 462. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 463. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 464. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 465. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 466. Recall van Arnold Schwarzenegger
 467. Knipsels september 2008
 468. Vier direct democratische initiatieven
 469. Steun Oosterweel referendum
 470. Knipsels augustus 2008
 471. Confederale chaos
 472. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 473. knipsels juli 2008
 474. Het hervormen van een staat
 475. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 476. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 477. Save Our Water Resources
 478. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 479. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 480. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 481. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 482. NO means NO
 483. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 484. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 485. Blokkeringsmemen herkennen
 486. Die verdomde Ieren toch!
 487. Waar BHV echt over gaat
 488. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 489. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 490. Nieuwe Europese Conventie.
 491. Beckerich
 492. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 493. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 494. België heruitgevonden
 495. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 496. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 497. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 498. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 499. EU bang van Iers referendum
 500. Tempelhof gaat dicht
 501. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 502. Die vervelende democratie toch
 503. Het vrije woord en dreiging met geweld
 504. Waarom onderwijs?
 505. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 506. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 507. Referendum over flat tax te Obwalden
 508. Kleine berichten maart 2008
 509. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 510. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 511. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 512. Iers referendum wordt genegeerd.
 513. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 514. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 515. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 516. Knipsels januari 2008
 517. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 518. Referendum over staatshervorming
 519. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 520. Luisteren politici naar u?
 521. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 522. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 523. I want a referendum
 524. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 525. Denkend aan Sint Kilda
 526. Federalisme en democratie
 527. Europa wil niet weten van democratie
 528. Despotisme versus volksraadpleging
 529. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 530. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 531. Wie laat ons mee beslissen?
 532. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 533. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 534. Waarom doet het parlement niets?
 535. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 536. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 537. Nieuws van het Referendum Platform
 538. De zetelcarrousel
 539. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 540. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 541. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 542. Wij willen onze zeg!
 543. Europees Referendum Campagne 2
 544. Diverse berichten 11/2007
 545. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 546. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 547. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 548. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 549. Referendum over Rand kan niet
 550. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 551. Geen tweede referendum in Nederland
 552. Twee voorstellen van de burger in Gent
 553. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 554. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 555. Campaigns from across the EU call for a referendum
 556. Over een echte bescherming van de minderheden
 557. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 558. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 559. Hamburg: Referendum over referenda
 560. Het referendum legaliseren
 561. Wij zijn de baas
 562. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 563. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 564. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 565. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 566. We vertrouwen de burger niet
 567. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 568. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 569. Stockholms referendum over tol
 570. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 571. De politieke kaste
 572. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 573. Voor een nieuw EU-referendum!
 574. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 575. Een gezonde stemming?
 576. Christen-democratie en referendum
 577. Op naar volgend EU-referendum
 578. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 579. Links en rechts
 580. Vertrouwen
 581. De anti-democratische EU
 582. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 583. Platform voor Vrije Meningsuiting
 584. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 585. De afwezige staatsburger.
 586. Naar asymmetrische staat
 587. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 588. Referendum over Europese grondwet
 589. Référendum
 590. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 591. First World Conference on Direct Democracy
 592. Reeds 16 Europese petities
 593. Een parlement zonder partijen
 594. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 595. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 596. knipsels-april 2007
 597. De campagne is de boodschap.
 598. Handen af van onze verkiezingen
 599. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 600. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 601. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 602. knipsels
 603. Tsjechisch sprookje
 604. Referendum over macht van politieke partijen
 605. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 606. Verslag debat: democratie in België?
 607. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 608. De kiesdrempel
 609. Democratie zonder nonsens
 610. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 611. campagne verkiezingen 2007
 612. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 613. lezing Arthur De Decker
 614. ¿Qué es lo que pretendemos?
 615. ¿Quienes somos?
 616. Vlaanderen onafhankelijk?
 617. Nieuw nummer van Athene is uit
 618. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 619. Het razende schaap van de Franse revolutie
 620. Dedecker voor directe democratie
 621. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 622. Nederland en het Referendum
 623. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 624. Vrij Informatie Netwerk
 625. Tussen controle en veiligheid
 626. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 627. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 628. Geef de macht terug aan de burger
 629. De Belgische democratie faalt
 630. referendum over abortus
 631. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 632. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 633. knipsels
 634. Aansluiting bij Rusland
 635. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 636. Referendum te Merchtem afgewezen
 637. Referendum op komst in Poperinge?
 638. Grondwetsherziening?
 639. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 640. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 641. Democratie zonder politiek?
 642. Een Canadees debat
 643. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 644. Dehaene slaat weer toe
 645. Verlies voor de groenen in Hessen
 646. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 647. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 648. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 649. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 650. Europees netwerk voor direkte democratie
 651. De komende referenda in Zwitserland
 652. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 653. Reginald Moreels
 654. Ludo Dierickx
 655. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 656. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 657. Welke democratie?
 658. Slaafse parlementsleden
 659. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 660. Europese vetpotten
 661. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 662. Liegen mag
 663. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 664. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 665. Argumenten tegen democratie
 666. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 667. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 668. Het republikeins genootschap
 669. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 670. Verhofstadt en de paarse democratie
 671. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 672. Het wonder van de verlichting
 673. Een onthullend arrest
 674. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 675. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 676. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 677. Seborga: we the people...
 678. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 679. De noodzaak van de geheime stemming
 680. Di Rupo en de directe democratie
 681. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 682. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 683. Democratie in België is een schijnvertoning
 684. Verzoekschrift sociale woningen
 685. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 686. Verdacht stemadvies
 687. Van Peel spreekt
 688. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 689. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 690. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 691. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 692. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 693. Update: de huidige partijstandpunten
 694. Democratie en economie
 695. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 696. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 697. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 698. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 699. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 700. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 701. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 702. Referendum te Ittre
 703. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 704. Belangrijke studie over naïef cynisme
 705. Directe democratie en belastingsfraude
 706. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 707. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 708. Nordrhein-Westfalen
 709. Beieren: voldoende handtekeningen
 710. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 711. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 712. Beperkte herverkiesbaarheid
 713. Geld en volksinitiatief
 714. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 715. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 716. Een historische kans!
 717. Sharia in Nederland?
 718. Documenten van de Verlichting (I)
 719. Slimme wetgeving
 720. Het zogenaamde politiek cynisme
 721. Referendum geëist te Fleurus
 722. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 723. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 724. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 725. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 726. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 727. Nederlandse toestanden - deel II
 728. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 729. Een anti-democratische mythe
 730. Het surrealisme van de Belgische politiek
 731. Directe democratie in Venezuela?
 732. De november-referenda in de USA
 733. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 734. Mark Eyskens over het referendum
 735. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 736. Duitse toestanden
 737. Berichten uit het Noorden
 738. Philadelphia II
 739. Is Europa te democratisch?
 740. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 741. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 742. Vrije meningsuiting
 743. Directe democratie en de doodstraf
 744. Documenten van de Verlichting (II)
 745. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 746. USA: directe democratie en landsconservatie
 747. USA: een stille belastingsrevolutie?
 748. Het referendum en de Belgische grondwet
 749. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 750. Democratie invoeren in ons land
 751. Drole de guerre (2)
 752. Memes en propaganda
 753. Propaganda begrijpen
 754. Democratie als witte magie
 755. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 756. Wetgeving rond directe democratie
 757. U wordt waargenomen
 758. Ierland: nieuw referendum over Nice
 759. We the people...
 760. Merkwaardige initiatieven in Californië
 761. Vlaams Blok voor referendum
 762. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 763. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 764. Nederland na de verkiezingen
 765. Drole de guerre (5)
 766. U wordt opgevoed
 767. Een democratische partij
 768. Journalisten en hun stem
 769. Van democratie is geen sprake...
 770. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 771. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 772. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 773. Parlementaire illusies
 774. Het goede leven
 775. Nieuw Gents referendum?
 776. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 777. Merkwaardig referendum in Norfolk
 778. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 779. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 780. Referendum in Duitstalig België?
 781. De standaard over het referendum
 782. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 783. Moet berichtgeving waar zijn?
 784. Japanse burger wantrouwt politici
 785. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 786. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 787. Quo Vadis, Europa?
 788. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 789. Geen democratie in Ekeren
 790. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 791. Strijd voor symbolen in Bolzano
 792. NVA tegen democratie
 793. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 794. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 795. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 796. Drole de guerre
 797. Weerstand tegen democratie
 798. Het nieuwe Estatut
 799. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 800. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 801. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 802. Europa heeft er een land bij
 803. persknipsels
 804. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 805. Italië wijst grondwetswijziging af
 806. Géén respect
 807. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 808. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 809. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 810. Volksdictatuur
 811. Eerste online referendum in Zwitserland
 812. Ward Beysen pro directe democratie
 813. Het goede leven
 814. Liegen in Malta
 815. Ondertussen in Somaliland
 816. Oorlog of democratie
 817. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 818. Peilingen (België)
 819. Peilingen (internationaal)
 820. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 821. Geluk en zelfbeschikking
 822. Bart Somers
 823. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 824. Onze progressieve pers
 825. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 826. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 827. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 828. Britten voor referendum over Europese grondwet
 829. Het particratisch argument
 830. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 831. Verzwijgen is goud
 832. Notities bij de voorbije verkiezingen
 833. Quotes uit de politiek
 834. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 835. Partijdige televisie
 836. Europese peilingen
 837. Democratie smaakt naar meer
 838. Catalonië stemt voor meer autonomie
 839. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 840. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 841. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 842. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 843. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 844. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 845. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 846. Het Witte Manifest
 847. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 848. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 849. Voor wie is het referendum bedreigend?
 850. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 851. Petitie "Europees parlement op een plek"
 852. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 853. What we do
 854. What we want
 855. Who we are
 856. Qu’est-ce que nous faisons?
 857. Qu’est-ce que nous voulons?
 858. Qui sommes nous?
 859. Nieuwe functies op de website
 860. Referenda en de wil van de burgers
 861. NEWSLETTER #15
 862. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 863. Enkele presentaties uit Nederland
 864. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 865. Mensenrechten en democratie
 866. Darwinisme en democratie
 867. Democratie bij de Atheners
 868. NEWSLETTER #14
 869. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 870. Français
 871. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 872. mail ons
 873. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 874. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 875. Buurtbevraging in Mechelen
 876. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 877. Decisive weeks lying ahead
 878. Direct democracy
 879. Omdat een andere politiek nodig is
 880. Democratie.Nu heeft u nodig!
 881. Democracy International Newsletter #13
 882. Vrij spreekrecht is absoluut
 883. The European Citizens’ Initiative
 884. Economie, democratie en het geluk
 885. Democratie maakt gelukkig
 886. Kom mee betogen!
 887. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 888. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 889. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 890. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 891. Time for Citizens to take the Initiative
 892. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 893. Voor de vrijheid van meningsuiting
 894. Over de vrijheid van meningsuiting
 895. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 896. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 897. credits
 898. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 899. DI NEWSLETTER #12
 900. Van particratie naar democratie
 901. De mythe van de Goede Dictator
 902. Vrijheid, democratie & secessie
 903. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 904. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 905. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 906. Schwarzenegger en directe democratie
 907. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 908. Is België echt een democratie?
 909. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 910. Het dierbare België
 911. DI-NEWSLETTER #11
 912. De kikker en de politiek
 913. Historiek tot 2002
 914. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 915. Laten we de stemplicht afschaffen.
 916. Historiek tot 2005
 917. Wat is en doet Democratie.nu ?
 918. Organisatie van WIT
 919. Wat is directe democratie?
 920. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 921. Het einde van de particratie?
 922. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 923. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 924. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 925. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 926. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 927. Aangeleerde hulpeloosheid
 928. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 929. Telt Ieders mening mee?
 930. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 931. N-VA slikt voorstel in
 932. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 933. Het pad van de innerlijke opstand
 934. Bevolking met kluitje in het riet
 935. Over eindtermen en burgerzin
 936. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 937. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 938. Schwarzenegger bijt in het zand
 939. Wijsheid voor de massa?
 940. over deze website
 941. History
 942. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 943. Hoe doden we een volksbesluit?
 944. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 945. Wahlstreik!
 946. politiek algemeen
 947. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 948. boeken en artikels
 949. Interview Jos Verhulst
 950. Het verdiepen van de democratie
 951. Persbericht Democratie.nu
 952. Witte Werf maart 1999
 953. Witte Werf mei 1999
 954. Witte Werf augustus 1999
 955. Witte Werf oktober 1999
 956. Witte Werf november 1999
 957. Witte Werf december 1999
 958. Witte Werf april 2000
 959. Witte Werf mei 2000
 960. Witte Werf december 2001
 961. Witte Werf februari 2002
 962. Witte Werf juni 2002
 963. Witte Werf oktober 2002
 964. Witte Werf december 2002
 965. Witte Werf april 2003
 966. Witte Werf juli 2003
 967. Witte Werf november 2003
 968. Witte Werf januari 1999
 969. Witte Werf januari 2000
 970. Over particratie, meerderheid en oppositie
 971. Witte Werf januari 2004
 972. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 973. Wit Bericht 05/09/2001
 974. Wit Bericht 23/03/2002
 975. Wit Bericht 10/04/2002
 976. Wit Bericht 20/04/2002
 977. Wit Bericht 17/05/2002
 978. Wit Bericht 11/09/2002
 979. Wit Bericht 02/01/2003
 980. Wit Bericht 19/01/2003
 981. Wit Bericht 25/01/2003