Nieuws

Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging

Volksvertegenwoordigingen samenstellen door loting is een vrij recent politiek gegeven. Hoewel de formule essentieel was in de staatsvorm van het oude Athene, bevindt het idee zich hier en daar nog in een experimenteel stadium terwijl het in andere landen een vaste instelling is geworden die zijn aanvaarding bewezen heeft. De formule leeft wereldwijd als mogelijke aanvulling of alternatief voor het electorale stelsel, dat in onze huidige maatschappijen als onbetrouwbaar ervaren wordt.

Knipsels juni 2016

Lees meer: Knipsels juni 2016

Knipsels mei 2016

Lees meer: Knipsels mei 2016

Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’

Op deredactie.be verscheen onlangs een opiniestuk van Peter Van Elsuwege (http://deredactie.be/…/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2620652), waarin hij een aantal redenen bedenkt om te betwisten dat referenda de democratie versterken. Hier een puntsgewijze commentaar op zijn bedenkingen.

(Wat volgt is de volledige tekst van Van Elsuweges stuk met commentaar op de relevante plaatsen).

-----

Morgen, op 6 april, kan de Nederlandse bevolking zich uitspreken over het associatieakkoord dat de Europese Unie en haar lidstaten hebben gesloten met Oekraïne. Volgens de initiatiefnemers is dit nodig om de democratie te versterken. Er zijn een aantal redenen te bedenken waarom dit niet zo is.

1. Het gaat niet over associatieakkoord

Dat er een referendum over het EU-Oekraïne associatieakkoord wordt georganiseerd is eigenlijk puur toeval. De wet raadgevend referendum (WRR) die deze volksraadpleging mogelijk maakt, trad in werking op 1 juli 2015. Enkele dagen later werd het associatieakkoord met Oekraïne goedgekeurd in de Eerste Kamer en startte het anti-establishment collectief ‘GeenStijl’ de campagne om voldoende handtekeningen te verzamelen.

Eigenlijk had het net zo goed ook over een ander EU-gerelateerd thema kunnen gaan, maar het verdrag met Oekraïne was nu eenmaal de eerste kans om de nieuwe referendumwet te testen. De burger wordt gevraagd om zich uit te spreken over een specifiek akkoord, maar de inhoud ervan lijkt voor de initiatiefnemers eigenlijk niet zo belangrijk.

Het wordt daardoor heel moeilijk om de uitslag van het referendum correct te interpreteren: is de Nederlandse burger voor of tegen het associatieakkoord met Oekraïne, of gewoon voor of tegen de regering Rutte, de EU of gewoon tegen alles wat op politiek niveau wordt beslist?

-----

Twee opmerkingen
1) Hoe hadden ze dat misschien moeten vermijden? Als je weet dat je op dat punt gaat afgeschoten worden, of liever: als dat punt er werkelijk iets toe zou doen, dan kan je nooit ijveren voor de invoering van referenda. Immers, er zal onvermijdelijk een eerste referendum zijn, en bij dat eerste referendum kan deze tegenwerping altijd gemaakt worden.
2) “Het wordt daardoor heel moeilijk om de uitslag van het referendum correct te interpreteren” Ja, op zich kan men hier nog wel mee akkoord gaan, maar is het dan zo gemakkelijk om de uitslag van een verkiezing te interpreteren in termen van wat de kiezer eigenlijk wou? Nee, en daarom moeten we stellen dat de brave man hier eigenlijk ongewild een argument geeft voor referenda. Immers, als hij die interpretatiemoeilijkheden onwenselijk vindt, dan is op de lange termijn een systeem van rechtstreekse beslissingen door het volk onomstotelijk het beste.
Tot hiertoe wekt de auteur alle indruk dat hij gewoon de eerste de beste redenen zoekt om referenda te bekritiseren, sterker, hij wekt de indruk dat de bijzonderheden van dit referendum er niet toe doen, en dat hij gewoon in het algemeen een aversie tegen referenda heeft.
Maar goed, kijken we of hij in zijn volgende punten meer inhoudelijks te zeggen heeft.

-----

2. Het gaat niet tussen Nederland en Oekraïne

Het referendum betreft de vraag of de goedkeuringswet zoals aangenomen door het Nederlands parlement al dan niet moet worden verworpen. Met andere woorden, de vraag is of Nederland een verdragspartij moet worden bij dit akkoord. Daarnaast zijn er nog andere verdragspartijen, met name de EU, Oekraïne en de andere EU lidstaten.

Al deze partijen kunnen via hun interne procedures beslissen of ze al dan niet gebonden willen worden door het akkoord. Het is allesbehalve democratisch indien een beperkt deel van de Nederlandse bevolking de andere procedures zou gaan blokkeren. Uiteindelijk vertegenwoordigen het aantal kiesgerechtigde Nederlanders slechts een fractie van alle Europese burgers.

-----

Hier geeft de auteur al iets beter onderbouwde argumenten. Maar er heerst toch enige verwarring over waar precies het zere punt ligt.
1) Bij het feit dat een kleine groep mensen een akkoord kan blokkeren? Dan moet de Europese wetgeving maar zo aangepast worden dat een enkel land niet meer in de gelegenheid is om procedures te blokkeren. (Met referenda heeft dat niets te maken, of misschien op zijn hoogst zijdelings: omdat het een referendum is, zijn gebruikelijke diplomatieke kanalen en drukkingsmiddelen wellicht niet mogelijk, die wel mogelijk zouden zijn als het Nederlandse besluit bijvoorbeeld een parlementaire beslissing was.)
2) Bij het feit dat een kleine groep mensen beslist over een Europese aangelegenheid? Dat kan het evenmin zijn, want zoals bekend vormen de eerste en tweede kamer, zelfs als je ze samentelt, een nog veel kleinere groep.

-----

3. Welke democratie is in gevaar?

Het ‘nee-kamp’ voert campagne met de slogan ‘red de democratie’. Er wordt opgeroepen om nee te stemmen tegen een akkoord dat ‘boven de hoofden van de burgers wordt beslist’. Hierbij kunnen minstens twee kanttekeningen worden gemaakt.

Ten eerste is er reeds een meervoudige democratische controle, met name door het Europees Parlement dat het akkoord heeft goedgekeurd op het niveau van de EU en door het Nederlandse parlement dat reeds een goedkeuringswet heeft gestemd. Ook in alle andere EU lidstaten spreken de nationale parlementen zich uit over het akkoord.

-----

Welja, dus wordt het inderdaad boven de hoofden van de bevolking beslist. Waar is de kanttekening?

-----

Ten tweede is het referendum gebaseerd op een wel heel egocentrische invulling van de term democratie. Alsof alleen wetten en akkoorden waarover elke individuele burger ‘ja’ of ‘nee’ kan stemmen democratisch zouden zijn.

-----

Hier klinkt het alsof de auteur aan het ‘nee-kamp’ gevraagd heeft wat democratie is, en alsof ze geantwoord hebben: “Alleen wetten en akkoorden waarover elke individuele burger ‘ja’ of ‘nee’ kan stemmen zijn democratisch.” Misschien vinden ze dat wel, maar het kan ook zijn dat hij zomaar een tendentieuze invulling gegeven heeft die hem goed uitkomt.
1) Laten we om te beginnen die ‘ja’ en ‘nee’ maar uit de vergelijking elimineren, niet? Dat betreft immers niet de hoofdzaak, zoals toch klaar en duidelijk is (om niet te zeggen: zoals de auteur zelf goed genoeg weet). Dat de vraag op een bepaalde manier gesteld moet worden is onvermijdelijk. Niemand, noch ‘ja-kampen’, noch ‘nee-kampen’ heeft er baat bij dat de vraag op een onpraktische of vage of onvolledige manier gesteld wordt, dus als er beslist is om een ja/nee-vraag te stellen, dan was dat niet iets wat het nee-kamp tegen de wil van wie dan ook heeft doorgedrukt. (De vraag is eerder: gegeven dat men, om welke redenen dan ook, gezamelijk beslist heeft een ja/nee-vraag te stellen, is de vraag dan ook nauwkeurig genoeg geformuleerd?) Bovendien impliceert hij dat hem een democratie voor ogen zweeft die minder egocentrisch is, en wel omdat ze andere vragen dan alleen ja/nee-vragen toelaat. Welnu, waar is die democratie waarin we die betere vragen mogen aanschouwen? In het representatieve kiessysteem? Akkoord, daarin hebben de kiezers meer dan twee opties om uit te kiezen. Maar bij dat voordeel moet je toch ook weer een resem nadelen op de koop toe nemen, in de eerste plaats het nadeel dat er geen enkele garantie is dat jouw mening over wetten en akkoorden zal gehoord worden.
2) Dus, nu zonder die ja en nee, die toch maar de indruk wekken dat ze alleen maar aangestipt worden om een helder begrip van de zaak in de weg te staan: “alleen wetten waarover elke individuele burger kan stemmen zijn democratisch.” Als je dat voorlegt aan het ‘nee-kamp’, zouden ze het er waarschijnlijk mee eens zijn. En dat is precies het punt. De auteur stelt zich onder het begrip democratie iets ruimers voor dan zij. Hij noemt hun engere invulling van het begrip egocentrisch. Dit is gewoon een meningsverschil, in het beste geval het begin van een interessant debat. Dit is geen argument tegen hun positie.

-----

4. Een propagandacampagne

Het is eigen aan referenda dat de ruimte voor nuance beperkt is. De Nederlandse burger wordt verplicht om een kamp te kiezen en wordt daarbij niet altijd correct geïnformeerd. Het ‘nee’ kamp stelt dat het associatieakkoord de poort open zet naar de toetreding van Oekraïne tot de EU.

-----

Hier heeft Van Elsuwege eindelijk een punt. Weliswaar stelt hij de zaak erg eenzijdig voor; immers, ook bij een parlementaire beslissing is er weinig ruimte voor nuance, wordt de bevolking niet altijd correct geïnformeerd en is tenslotte het probleem niet helemaal afwezig dat de bevolking gedwongen wordt een kamp te kiezen waarmee het zich niet identificeert - maar tegelijk is het ontegenzeglijk een feit dat bij een referendum de ruimte voor nuance beperkt is. Daarin heeft hij gelijk.

-----

Dat doet het echter niet. Nergens in het akkoord staat dat dit een doelstelling is, laat staan een gezamenlijke doelstelling van alle partijen. De waarheid is dat een EU uitbreiding richting Oekraïne vandaag gewoon niet aan de orde is en mocht dat op termijn veranderen dan geldt daarvoor een specifieke procedure waarmee elke EU-lidstaat moet akkoord gaan. Maar dit referendum gaat dus over een associatieverdrag, niet over een toetredingsverdrag.

Anderen minimaliseren het akkoord tot een louter vrijhandelsverdrag. Ook dit is te kort door de bocht. Het liberaliseren van de handelsrelaties op basis van gedeelde rechtsregels is een centrale doelstelling, maar daarnaast wordt ook een politieke dialoog in het leven geroepen zodat de EU samen met Oekraïne o.a. kan werken aan de aanpak van corruptie, georganiseerde misdaad etc. Het is dan ook paradoxaal dat het probleem van corruptie in Oekraïne soms wordt gebruikt om vooral tegen het akkoord te zijn.

-----

Het kan gewoon niet de bedoeling zijn dat ik zijn interpretatie van deze complexe materie zomaar onkritisch aanvaard. Dat hij er dan tenminste een voetnoot of een link bijzet naar een meer gestoffeerde tekst, zodat ik zijn mening over Oekraïne zelf kritisch tegen het licht kan houden. Dit is echt de omgekeerde wereld. Er is geen ene ware interpretatie van deze problematiek en juist daarom zou er een publiek debat moeten zijn waarin zoveel mogelijk stemmen (interpretaties) worden gehoord, gevolgd door een zo eerlijk en transparant mogelijk proces, waarin zoveel mogelijk stemmen worden gehoord (- ofwel eentje waarin de illusie opgegeven wordt dat die stemmen vertegenwoordigd worden door de uiteindelijke beslissers). Dat is juist de hele inzet en de reden dat er een kamp is dat voor referenda ijvert.

-----

De werkelijkheid is dan ook complex en de toegevoegde waarde van een ja/nee vraag over een internationaal akkoord waarover jarenlang werd onderhandeld en gedebatteerd is niet meteen duidelijk.

-----

Dat is duidelijk de mening van de schrijver. Maar hij heeft er geen enkel argument voor gegeven dat steekhoudt. Het was beter geweest als hij zich beperkt had tot deze ene zin.

Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’

In De Standaard van 12/13.03 ll. verscheen een opiniestuk van Ian Buruma onder de titel ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’. De mening van Buruma is in DS regelmatig present, en de keren dat ik ze las, vond ik ze blijk geven van veel scherpzinnigheid. Dit keer liggen de zaken echter anders.

Buruma noemt de huidige Europese ‘referendum-rage’ een weerspiegeling van het wantrouwen van de bevolking tegenover haar politieke vertegenwoordigers. Een vaststelling, lijkt me, waar weinig tegenin te brengen is. Maar dat is het dan. Verder dan deze diagnose komt zijn stuk in wezen niet. Zó eindigt zijn betoog: “Directe democratie zal het vertrouwen van de mensen in hun politieke vertegenwoordigers niet herstellen. Maar als dat vertrouwen er niet komt, zal de macht naar leiders gaan die beweren in naam van het Volk te spreken. En dat is nooit goed afgelopen.”

Het is nauwelijks te geloven dat deze professor democratie en mensenrechten aan Bard College, New York, er de inzichten over democratie op na kan houden waar hij in dat artikel blijk van geeft. Zijn definitie van referendum: “Een referendum is een voorbeeld van ‘directe democratie’. Het volk (of beter, het Volk) laat zijn stem niet horen via verkozen vertegenwoordigers in een parlement, maar rechtstreeks in een plebisciet.” De ironie van het zinnetje tussen haakjes (“of beter, het Volk”) hoeft niet te verbazen van een docent in democratie die van het begrip referendum niets méér blijkt af te weten dan dat het synoniem zou zijn van ‘plebisciet’. En die in alle ernst staande houdt dat verkozen vertegenwoordigers de stem van het volk zijn (terwijl verkiezingen zelfs nooit met democratische bedoelingen zijn ingesteld – zie Bernard Manin, David Van Reybrouck e.a.).

Zijn opvatting over ‘democratie’ vind je integraal terug in het volgende citaat: “Normaal stemmen wij in een vrije democratie op mannen en vrouwen van wie wij verwachten dat ze met kennis van zaken over problemen zullen beslissen die voor ons, gewone burgers, te ingewikkeld en te tijdrovend zijn. Een handelsovereenkomst, bijvoorbeeld, is niet iets waar je als modale burger direct mee bezig bent. Een referendum is zelden een nauwkeurige peiling van het gezond verstand van de mensen, of een test van hun expertise. Een referendum gaat over het buikgevoel, en dat kan gemakkelijk door demagogen worden gemanipuleerd. Daarom zijn demagogen er dol op.” De klassieke, achterhaalde argumenten dus tegen directe democratie – ze vullen een derde van Buruma’s betoog.

(Nog even een paar bedenkingen bij vorig citaat: vertegenwoordiging door verkiezing is de normale gang bij een ‘democratie’; vrije democratieën: je zou zeggen dat de auteur er zich op één of andere manier van bewust lijkt dat de contradictio in terminis onvrije ‘democratie’ in werkelijkheid bestaat; een referendum is zelden een nauwkeurige peiling van het gezond verstand van de mensen (laat hij de mogelijkheid open dat het in sommige gevallen wél zo zou zijn?), of een test van hun expertise: een tegenargumentatie van het genre ‘hogere vereisten voor vakbekwaamheid zijn zelden gunstig voor de werkgelegenheid’).

Buruma schildert dan wel de ‘roep om referenda’ af als een reactie van burgers die niet langer het gevoel hebben te participeren aan de politiek [hebben ze dat gevoel dan vroeger wél ooit gehad?] en als een symptoom van de populistische wens ‘ons land’ te heroveren, toch vindt hij ook dat de vertrouwenscrisis ernstig te nemen is. Maar, liever dan de oorzaak in het vertegenwoordigende en particratische systeem zélf te zoeken, kiest hij voor het status quo. Waarbij de burgers dan op de één of andere manier het vertrouwen in hun verkozenen maar zullen moeten herwinnen. Het gevaar dat populistische demagogen garen spinnen uit de frustratie die referenda kunnen meebrengen is uiteraard reëel, maar alleen omdat de particratie er alles aan doet om de touwtjes in handen te houden en referenda zo veel mogelijk te boycotten of uit te hollen. Buruma spant de kar vóór het paard.

In tijden waar zich een maatschappelijke omslag opdringt is één van de cruciale voorwaarden om hervormingen ingang te doen vinden dat campagnes voldoende ondersteuning genieten van gezaghebbende intelligentia. Buruma is op zijn gebied een invloedrijke figuur. Mensen zoals hij zijn daarom kwalijke tegenkrachten voor een broodnodige (r)evolutie.

Meer artikelen...

 1. workshop loting 19 april Gent
 2. een mislukt opiniestuk
 3. Knipsels april 2016
 4. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 5. Quotes over de NPC
 6. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 7. Uitvoeringsdecreet wallonië
 8. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 9. Knipsels maart 2016
 10. Knipsels januari 2016
 11. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 12. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 13. Oproep: "En u?"
 14. Agenda
 15. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 16. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 17. Editoriaal
 18. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 19. Knipsels december 2015
 20. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 21. Knipsels november 2015
 22. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 23. Knipsels oktober 2015
 24. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 25. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 26. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 27. Knipsels september 2015
 28. Knipsels augustus 2015
 29. Knipsels juli 2015
 30. Knipsels juni 2015 deel 2
 31. Knipsels juni 2015
 32. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 33. Wat is democratie?
 34. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 35. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 36. Knipsels mei 2015 deel 2
 37. Knipsels mei 2015
 38. Knipsels april 2015 deel 2
 39. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 40. Knipsels april 2015
 41. Knipsels maart 2015 deel 3
 42. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 43. Knipsels maart 2015 deel 2
 44. Knipsels maart 2015
 45. Knipsels februari 2015
 46. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 47. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 48. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 49. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 50. Knipsels Januari 2015
 51. Knipsels Kerst 2014
 52. Doneer!
 53. Knipsels december 2014
 54. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 55. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 56. Knipsels november 2014
 57. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 58. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 59. Knipsels oktober 2014
 60. Knipsels juli 2014
 61. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 62. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 63. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 64. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 65. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 66. Knipsels juni 2014
 67. Les positions des partis
 68. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 69. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 70. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 71. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 72. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 73. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 74. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 75. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 76. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 77. Begrippen rond democratie
 78. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 79. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 80. De N-VA en het referendum
 81. Knipsels maart 2014
 82. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 83. Knipsels 02/2014
 84. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 85. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 86. Directe democratie maakt het volk soeverein
 87. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 88. Les articles de Démocratie Directe
 89. Knipsels 09/2013
 90. Wie is er bang van confederalisme?
 91. Knipsels 12/2013
 92. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 93. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 94. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 95. Witte werven
 96. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 97. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 98. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 99. Wilfried Martens en de democratie
 100. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 101. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 102. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 103. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 104. De afgeremde democratie
 105. Dossier: Tax Freedom Day
 106. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 107. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 108. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 109. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 110. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 111. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 112. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 113. Hoe organiseer ik een referendum?
 114. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 115. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 116. De referendumsituatie in Vlaanderen
 117. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 118. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 119. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 120. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 121. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 122. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 123. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 124. Knipsels 10/2012
 125. Knipsels 08/2012
 126. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 127. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 128. Overwoekerende particratie
 129. Knipsels 07/2012
 130. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 131. Defining and measuring democracy
 132. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 133. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 134. Presentaties van de workshops
 135. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 136. Referendum over hennepteelt
 137. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 138. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 139. Knipsels maart 2012
 140. Waar is het Duitse goud?
 141. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 142. Artikelenbundel Februari 2012
 143. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 144. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 145. Artikelenbundel januari 2012
 146. 1ste Partijcongres van 3D
 147. Burgerinitiatieven
 148. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 149. G1000: zwakke placebo
 150. Het gedroomde land van de G1000
 151. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 152. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 153. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 154. Korte berichten november 2011
 155. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 156. ESM, de nieuwe Europese dictator
 157. Zwitserland is België niet
 158. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 159. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 160. Klein maar dapper.
 161. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 162. Burger telt weer niet mee
 163. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 164. De verzwegen revolutie in IJsland
 165. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 166. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 167. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 168. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 169. Marokkanen willen meer democratie
 170. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 171. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 172. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 173. G1000 Burgerinitiatief
 174. Democracy International Conferentie
 175. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 176. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 177. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 178. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 179. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 180. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 181. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 182. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 183. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 184. Schending Verdrag van Lissabon
 185. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 186. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 187. Vrije verkiezingen Egypte
 188. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 189. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 190. Burgerinitiatieven Rucphen
 191. BROV Politiek theater
 192. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 193. ECAS Conferentie 17 maart
 194. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 195. Volksraadpleging Tielt
 196. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 197. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 198. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 199. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 200. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 201. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 202. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 203. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 204. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 205. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 206. Referendum over Parkstad Turnhout?
 207. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 208. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 209. Referendum in Zulte
 210. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 211. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 212. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 213. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 214. Start je eigen land
 215. Mandataris versus partij
 216. De deugdzaamheid van de kleintjes
 217. Touring wil referendum over rekeningrijden
 218. Politieke etiketten : what’s in a name?
 219. Direct democracy prevents violence
 220. De macht van het volk, een referendum nu!
 221. Organiseer referendum over voortbestaan België
 222. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 223. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 224. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 225. De Belgische staatshervorming voorbij
 226. Staatshervorming Plan Z
 227. Over standpunt...
 228. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 229. De pi-factor van De Lange Wapper
 230. Zwitserland blijft meest competitieve land
 231. Knipsels september 2010
 232. Turken houden referendum over hun grondwet
 233. Groen licht voor geheime operaties
 234. Global Citizens in Charge
 235. Prijs voor de Democratie 2010
 236. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 237. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 238. ECI - pas vanaf 2012
 239. De wereld als weerbericht
 240. 1 op 6 Belgen stemde niet
 241. Referendum op lange baan geschoven
 242. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 243. Confederalisme voor dummies
 244. Natuurlijke rechten en democratie
 245. De stad der zienden
 246. België IS gebarsten
 247. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 248. Kiezersbedrog 2010
 249. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 250. Europa is alles behalve demokratisch
 251. De vergrendelde democratie
 252. Zwitserse zuinigheid
 253. Confederaal België
 254. Democratie? dream on
 255. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 256. Waar voor je geld-index
 257. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 258. De mythe van de parlementaire democratie
 259. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 260. Het Zweedse referendum
 261. Institutionele vuilnisbelt
 262. Hervormingsstreven in het vizier
 263. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 264. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 265. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 266. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 267. Direct Democracy Now!
 268. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 269. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 270. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 271. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 272. Directe democratische partijen
 273. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 274. Workshop - Politiek zonder politici
 275. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 276. Diplomademocratie
 277. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 278. Firmenspenden verbieten
 279. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 280. Politics without Politicians
 281. De EU schaadt de Europese idee
 282. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 283. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 284. The EU and Democracy do not match
 285. Minaretten
 286. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 287. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 288. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 289. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 290. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 291. Herentals stemt over verdwijnpaal
 292. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 293. Een gids door enkele documenten
 294. Global Forum on Modern Direct Democracy
 295. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 296. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 297. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 298. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 299. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 300. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 301. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 302. GVA en Democratie.Nu
 303. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 304. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 305. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 306. Directe democratie smaakt naar meer
 307. Referendum in Waasland?
 308. De Gewone Sabotage
 309. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 310. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 311. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 312. Geen gewone zondag in Antwerpen
 313. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 314. Persmap van Democratie.Nu
 315. Persbericht van Democratie.Nu
 316. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 317. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 318. Een democratische hoogdag
 319. Het referendum als democratisering van de politiek
 320. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 321. Directe Democratie en Bart De Wever
 322. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 323. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 324. Duitse kink in de EU-kabel?
 325. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 326. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 327. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 328. De kwelgeest Lange Wapper
 329. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 330. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 331. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 332. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 333. Uitwassen van de particratie
 334. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 335. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 336. Global Forum on Modern Direct Democracy
 337. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 338. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 339. Belangrijkste voordelen directe democratie
 340. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 341. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 342. Democratie en economie
 343. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 344. Burgemeester wil geen referendum
 345. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 346. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 347. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 348. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 349. Niemand geloofde nog in verbreding
 350. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 351. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 352. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 353. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 354. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 355. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 356. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 357. Izegem : Actiecomit
 358. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 359. Het einde van de grondwet?
 360. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 361. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 362. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 363. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 364. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 365. Over de scheiding der machten
 366. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 367. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 368. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 369. Knipsels april 2009
 370. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 371. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 372. De opmars van een wereldregering
 373. Democratie voor de elite
 374. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 375. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 376. Een blablabla Parlement
 377. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 378. Particratie is geen democratie
 379. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 380. Knipsels maart 2009
 381. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 382. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 383. Knipsels februari 2009
 384. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 385. Knipsels januari 2009
 386. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 387. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 388. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 389. De logica van de democratie
 390. Bedenkingen over de scheiding der machten
 391. Democratie en natuurrecht
 392. Voorbij de staatshervorming
 393. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 394. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 395. politiek beu
 396. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 397. Austrian minister quits over EU referendum clause
 398. Knipsels december 2008
 399. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 400. Referendum over stemplicht
 401. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 402. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 403. Knipsels november 2008
 404. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 405. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 406. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 407. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 408. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 409. Opstand!
 410. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 411. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 412. Big Brother
 413. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 414. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 415. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 416. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 417. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 418. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 419. No Means No
 420. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 421. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 422. Knipsels oktober 2008
 423. Is de EU democratischer dan België
 424. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 425. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 426. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 427. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 428. Recall van Arnold Schwarzenegger
 429. Knipsels september 2008
 430. Vier direct democratische initiatieven
 431. Steun Oosterweel referendum
 432. Knipsels augustus 2008
 433. Confederale chaos
 434. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 435. knipsels juli 2008
 436. Het hervormen van een staat
 437. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 438. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 439. Save Our Water Resources
 440. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 441. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 442. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 443. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 444. NO means NO
 445. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 446. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 447. Blokkeringsmemen herkennen
 448. Die verdomde Ieren toch!
 449. Waar BHV echt over gaat
 450. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 451. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 452. Nieuwe Europese Conventie.
 453. Beckerich
 454. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 455. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 456. België heruitgevonden
 457. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 458. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 459. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 460. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 461. EU bang van Iers referendum
 462. Tempelhof gaat dicht
 463. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 464. Die vervelende democratie toch
 465. Het vrije woord en dreiging met geweld
 466. Waarom onderwijs?
 467. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 468. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 469. Referendum over flat tax te Obwalden
 470. Kleine berichten maart 2008
 471. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 472. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 473. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 474. Iers referendum wordt genegeerd.
 475. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 476. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 477. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 478. Knipsels januari 2008
 479. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 480. Referendum over staatshervorming
 481. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 482. Luisteren politici naar u?
 483. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 484. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 485. I want a referendum
 486. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 487. Denkend aan Sint Kilda
 488. Federalisme en democratie
 489. Europa wil niet weten van democratie
 490. Despotisme versus volksraadpleging
 491. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 492. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 493. Wie laat ons mee beslissen?
 494. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 495. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 496. Waarom doet het parlement niets?
 497. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 498. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 499. Nieuws van het Referendum Platform
 500. De zetelcarrousel
 501. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 502. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 503. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 504. Wij willen onze zeg!
 505. Europees Referendum Campagne 2
 506. Diverse berichten 11/2007
 507. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 508. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 509. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 510. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 511. Referendum over Rand kan niet
 512. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 513. Geen tweede referendum in Nederland
 514. Twee voorstellen van de burger in Gent
 515. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 516. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 517. Campaigns from across the EU call for a referendum
 518. Over een echte bescherming van de minderheden
 519. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 520. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 521. Hamburg: Referendum over referenda
 522. Het referendum legaliseren
 523. Wij zijn de baas
 524. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 525. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 526. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 527. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 528. We vertrouwen de burger niet
 529. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 530. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 531. Stockholms referendum over tol
 532. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 533. De politieke kaste
 534. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 535. Voor een nieuw EU-referendum!
 536. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 537. Een gezonde stemming?
 538. Christen-democratie en referendum
 539. Op naar volgend EU-referendum
 540. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 541. Links en rechts
 542. Vertrouwen
 543. De anti-democratische EU
 544. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 545. Platform voor Vrije Meningsuiting
 546. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 547. De afwezige staatsburger.
 548. Naar asymmetrische staat
 549. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 550. Referendum over Europese grondwet
 551. Référendum
 552. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 553. First World Conference on Direct Democracy
 554. Reeds 16 Europese petities
 555. Een parlement zonder partijen
 556. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 557. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 558. knipsels-april 2007
 559. De campagne is de boodschap.
 560. Handen af van onze verkiezingen
 561. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 562. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 563. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 564. knipsels
 565. Tsjechisch sprookje
 566. Referendum over macht van politieke partijen
 567. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 568. Verslag debat: democratie in België?
 569. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 570. De kiesdrempel
 571. Democratie zonder nonsens
 572. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 573. campagne verkiezingen 2007
 574. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 575. lezing Arthur De Decker
 576. ¿Qué es lo que pretendemos?
 577. ¿Quienes somos?
 578. Vlaanderen onafhankelijk?
 579. Nieuw nummer van Athene is uit
 580. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 581. Het razende schaap van de Franse revolutie
 582. Dedecker voor directe democratie
 583. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 584. Nederland en het Referendum
 585. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 586. Vrij Informatie Netwerk
 587. Tussen controle en veiligheid
 588. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 589. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 590. Geef de macht terug aan de burger
 591. De Belgische democratie faalt
 592. referendum over abortus
 593. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 594. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 595. knipsels
 596. Aansluiting bij Rusland
 597. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 598. Referendum te Merchtem afgewezen
 599. Referendum op komst in Poperinge?
 600. Grondwetsherziening?
 601. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 602. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 603. Democratie zonder politiek?
 604. Een Canadees debat
 605. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 606. Dehaene slaat weer toe
 607. Verlies voor de groenen in Hessen
 608. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 609. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 610. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 611. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 612. Europees netwerk voor direkte democratie
 613. De komende referenda in Zwitserland
 614. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 615. Reginald Moreels
 616. Ludo Dierickx
 617. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 618. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 619. Welke democratie?
 620. Slaafse parlementsleden
 621. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 622. Europese vetpotten
 623. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 624. Liegen mag
 625. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 626. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 627. Argumenten tegen democratie
 628. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 629. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 630. Het republikeins genootschap
 631. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 632. Verhofstadt en de paarse democratie
 633. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 634. Het wonder van de verlichting
 635. Een onthullend arrest
 636. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 637. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 638. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 639. Seborga: we the people...
 640. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 641. De noodzaak van de geheime stemming
 642. Di Rupo en de directe democratie
 643. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 644. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 645. Democratie in België is een schijnvertoning
 646. Verzoekschrift sociale woningen
 647. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 648. Verdacht stemadvies
 649. Van Peel spreekt
 650. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 651. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 652. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 653. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 654. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 655. Update: de huidige partijstandpunten
 656. Democratie en economie
 657. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 658. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 659. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 660. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 661. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 662. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 663. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 664. Referendum te Ittre
 665. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 666. Belangrijke studie over naïef cynisme
 667. Directe democratie en belastingsfraude
 668. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 669. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 670. Nordrhein-Westfalen
 671. Beieren: voldoende handtekeningen
 672. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 673. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 674. Beperkte herverkiesbaarheid
 675. Geld en volksinitiatief
 676. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 677. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 678. Een historische kans!
 679. Sharia in Nederland?
 680. Documenten van de Verlichting (I)
 681. Slimme wetgeving
 682. Het zogenaamde politiek cynisme
 683. Referendum geëist te Fleurus
 684. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 685. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 686. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 687. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 688. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 689. Nederlandse toestanden - deel II
 690. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 691. Een anti-democratische mythe
 692. Het surrealisme van de Belgische politiek
 693. Directe democratie in Venezuela?
 694. De november-referenda in de USA
 695. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 696. Mark Eyskens over het referendum
 697. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 698. Duitse toestanden
 699. Berichten uit het Noorden
 700. Philadelphia II
 701. Is Europa te democratisch?
 702. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 703. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 704. Vrije meningsuiting
 705. Directe democratie en de doodstraf
 706. Documenten van de Verlichting (II)
 707. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 708. USA: directe democratie en landsconservatie
 709. USA: een stille belastingsrevolutie?
 710. Het referendum en de Belgische grondwet
 711. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 712. Democratie invoeren in ons land
 713. Drole de guerre (2)
 714. Memes en propaganda
 715. Propaganda begrijpen
 716. Democratie als witte magie
 717. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 718. Wetgeving rond directe democratie
 719. U wordt waargenomen
 720. Ierland: nieuw referendum over Nice
 721. We the people...
 722. Merkwaardige initiatieven in Californië
 723. Vlaams Blok voor referendum
 724. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 725. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 726. Nederland na de verkiezingen
 727. Drole de guerre (5)
 728. U wordt opgevoed
 729. Een democratische partij
 730. Journalisten en hun stem
 731. Van democratie is geen sprake...
 732. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 733. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 734. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 735. Parlementaire illusies
 736. Het goede leven
 737. Nieuw Gents referendum?
 738. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 739. Merkwaardig referendum in Norfolk
 740. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 741. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 742. Referendum in Duitstalig België?
 743. De standaard over het referendum
 744. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 745. Moet berichtgeving waar zijn?
 746. Japanse burger wantrouwt politici
 747. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 748. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 749. Quo Vadis, Europa?
 750. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 751. Geen democratie in Ekeren
 752. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 753. Strijd voor symbolen in Bolzano
 754. NVA tegen democratie
 755. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 756. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 757. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 758. Drole de guerre
 759. Weerstand tegen democratie
 760. Het nieuwe Estatut
 761. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 762. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 763. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 764. Europa heeft er een land bij
 765. persknipsels
 766. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 767. Italië wijst grondwetswijziging af
 768. Géén respect
 769. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 770. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 771. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 772. Volksdictatuur
 773. Eerste online referendum in Zwitserland
 774. Ward Beysen pro directe democratie
 775. Het goede leven
 776. Liegen in Malta
 777. Ondertussen in Somaliland
 778. Oorlog of democratie
 779. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 780. Peilingen (België)
 781. Peilingen (internationaal)
 782. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 783. Geluk en zelfbeschikking
 784. Bart Somers
 785. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 786. Onze progressieve pers
 787. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 788. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 789. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 790. Britten voor referendum over Europese grondwet
 791. Het particratisch argument
 792. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 793. Verzwijgen is goud
 794. Notities bij de voorbije verkiezingen
 795. Quotes uit de politiek
 796. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 797. Partijdige televisie
 798. Europese peilingen
 799. Democratie smaakt naar meer
 800. Catalonië stemt voor meer autonomie
 801. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 802. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 803. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 804. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 805. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 806. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 807. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 808. Het Witte Manifest
 809. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 810. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 811. Voor wie is het referendum bedreigend?
 812. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 813. Petitie "Europees parlement op een plek"
 814. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 815. What we do
 816. What we want
 817. Who we are
 818. Qu’est-ce que nous faisons?
 819. Qu’est-ce que nous voulons?
 820. Qui sommes nous?
 821. Nieuwe functies op de website
 822. Referenda en de wil van de burgers
 823. NEWSLETTER #15
 824. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 825. Enkele presentaties uit Nederland
 826. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 827. Mensenrechten en democratie
 828. Darwinisme en democratie
 829. Democratie bij de Atheners
 830. NEWSLETTER #14
 831. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 832. Français
 833. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 834. mail ons
 835. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 836. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 837. Buurtbevraging in Mechelen
 838. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 839. Decisive weeks lying ahead
 840. Direct democracy
 841. Omdat een andere politiek nodig is
 842. Democratie.Nu heeft u nodig!
 843. Democracy International Newsletter #13
 844. Vrij spreekrecht is absoluut
 845. The European Citizens’ Initiative
 846. Economie, democratie en het geluk
 847. Democratie maakt gelukkig
 848. Kom mee betogen!
 849. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 850. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 851. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 852. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 853. Time for Citizens to take the Initiative
 854. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 855. Voor de vrijheid van meningsuiting
 856. Over de vrijheid van meningsuiting
 857. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 858. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 859. credits
 860. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 861. DI NEWSLETTER #12
 862. Van particratie naar democratie
 863. De mythe van de Goede Dictator
 864. Vrijheid, democratie & secessie
 865. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 866. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 867. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 868. Schwarzenegger en directe democratie
 869. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 870. Is België echt een democratie?
 871. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 872. Het dierbare België
 873. DI-NEWSLETTER #11
 874. De kikker en de politiek
 875. Historiek tot 2002
 876. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 877. Laten we de stemplicht afschaffen.
 878. Historiek tot 2005
 879. Wat is en doet Democratie.nu ?
 880. Organisatie van WIT
 881. Wat is directe democratie?
 882. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 883. Het einde van de particratie?
 884. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 885. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 886. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 887. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 888. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 889. Aangeleerde hulpeloosheid
 890. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 891. Telt Ieders mening mee?
 892. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 893. N-VA slikt voorstel in
 894. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 895. Het pad van de innerlijke opstand
 896. Bevolking met kluitje in het riet
 897. Over eindtermen en burgerzin
 898. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 899. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 900. Schwarzenegger bijt in het zand
 901. Wijsheid voor de massa?
 902. over deze website
 903. History
 904. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 905. Hoe doden we een volksbesluit?
 906. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 907. Wahlstreik!
 908. politiek algemeen
 909. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 910. boeken en artikels
 911. Interview Jos Verhulst
 912. Het verdiepen van de democratie
 913. Persbericht Democratie.nu
 914. Witte Werf maart 1999
 915. Witte Werf mei 1999
 916. Witte Werf augustus 1999
 917. Witte Werf oktober 1999
 918. Witte Werf november 1999
 919. Witte Werf december 1999
 920. Witte Werf april 2000
 921. Witte Werf mei 2000
 922. Witte Werf december 2001
 923. Witte Werf februari 2002
 924. Witte Werf juni 2002
 925. Witte Werf oktober 2002
 926. Witte Werf december 2002
 927. Witte Werf april 2003
 928. Witte Werf juli 2003
 929. Witte Werf november 2003
 930. Witte Werf januari 1999
 931. Witte Werf januari 2000
 932. Over particratie, meerderheid en oppositie
 933. Witte Werf januari 2004
 934. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 935. Wit Bericht 05/09/2001
 936. Wit Bericht 23/03/2002
 937. Wit Bericht 10/04/2002
 938. Wit Bericht 20/04/2002
 939. Wit Bericht 17/05/2002
 940. Wit Bericht 11/09/2002
 941. Wit Bericht 02/01/2003
 942. Wit Bericht 19/01/2003
 943. Wit Bericht 25/01/2003