Nieuws

Rechtsstaat?

 

 

Een rechtsstaat is gestoeld op een scheiding der machten.

 

 

In de praktijk wordt deze scheiding in België niet gerespecteerd.

 

 

Officieel is het parlement de wetgevende macht; in werkelijkheid is de regering (uitvoerende macht) véél meer wetgever dan het parlement.

 

Het gros van de wetten ontstaan op de tafel van de regering: zo ontstaat slechts 15% van de aangenomen wetten uit parlementair initiatief. 

 

De meeste regels vinden we niet langer terug in parlementswetten, maar in koninklijke besluiten en ministriële verordeningen.

 

Het parlement heeft al lang geen macht meer.

 

De regering, uitvoerende macht schrijft haar eigen wetten, een flagrante schending van de scheiding der machten.

 

 

In onze huidige toestand wordt de wetgevende macht gedomineerd door de uitvoerende macht én de economie.

 

 

Daarom is Democratie.Nu voorstander van:

 

- een rechtstreekse verkiezing van deze uitvoerende macht (zoals op een examen, op basis van competenties: de beste kandidaat wint; niet de kandidaat met de juiste partijkaart).

 

 

- de wetgevende macht wordt samengesteld door loting onder de burgerbevolking.

 

 

 

Democratie =

DEMOS (het volk) & KRATOS (heersen)

= volksheerschappij, volkssoevereiniteit: de burgers, de velen, het collectief maken de wetten.

 

 

In een democratie hebben de burgers wetgevende bevoegdheid: de burgers hebben structureel het laatste woord.

 

Zij beslissen welke wetten er komen (en welke er niet komen) en hoe die wetten tot stand komen: rechtstreeks/direct (referendum) of onrechtstreeks (via volksvertegenwoordiging).  

 

Democratie staat steeds gelijk aan ‘volkssoevereiniteit’: er bestaat geen macht boven het volk; de volkswil wordt er op geen enkele manier ingeperkt.

  

 

 

Democratisch is: een systeem, waarbij diegenen die de wetten geacht zijn te gehoorzamen in principe ook rechtstreeks (direct) die wet konden voorstellen of wijzigen.

 

 

Vult u het begrip ‘democratie’ anders in? Laat het ons weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. !

 

rechtstaat

Een rechtstaat is gestoeld op een scheiding der machten. In de praktijk wordt deze scheiding in België niet gerespecteerd.

 

Officieel is het parlement de wetgevende macht; in werkelijkheid is de regering (uitvoerende macht) véél meer wetgever dan het parlement. Het gros van de wetten ontstaan op de tafel van de regering: zo ontstaat slechts 15% van de aangenomen wetten uit parlementair initiatiefDe meeste regels vinden we niet langer terug in parlementswetten, maar in koninklijke besluiten en ministriële verordeningen. Het parlement heeft al lang geen macht meer. De regering, uitvoerende macht schrijft haar eigen wetten, een flagrante schending van de scheiding der machten.

 

In onze huidige toestand wordt de wetgevende macht gedomineerd door de

uitvoerende macht én de economie.

 

Daarom is Democratie.Nu voorstander van:

- een rechtstreekse verkiezing van deze uitvoerende macht (zoals op een examen, op basis van competenties: de beste kandidaat wint; niet de kandidaat met de juiste partijkaart).

 

- de wetgevende macht wordt samengesteld door loting (LINK) onder de burgerbevolking.

 

 

Democratie =

DEMOS (het volk) & KRATOS (heersen)

= volksheerschappij, volkssoevereiniteit: de burgers, de velen, het collectief maken de wetten.

 

In een democratie hebben de burgers wetgevende bevoegdheid: de burgers hebben structureel het laatste woord. Zij beslissen welke wetten er komen (en welke er niet komen) en hoe die wetten tot stand komen: rechtstreeks/direct (referendum) of onrechtstreeks (via volksvertegenwoordiging).  Democratie staat steeds gelijk aan ‘volkssoevereiniteit’: er bestaat geen macht boven het volk; de volkswil wordt er op geen enkele manier ingeperkt.

  

 

Democratisch is: een systeem, waarbij diegenen die de wetten geacht zijn te gehoorzamen in principe ook rechtstreeks (direct) die wet konden voorstellen of wijzigen.

 

Vult u het begrip ‘democratie’ anders in? Laat het ons weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

 

Gedwongen Mandatering

 

De mensen als 'democraat' aanspreken, is niet langer vanzelfsprekend. Thans bestempelt vrijwel iedereen zich als democraat en gaan de meeste burgers er (nog steeds) van uit dat wij effectief in een democratie leven.

 

Democratie.Nu stelt deze evidentie in vraag aan de hand van twee vaststellingen:

  

1. een gedwongen mandatering is niet democratisch

 

België is een ‘representatieve of parlementaire democratie', waarbij alle wetten enkel door een groep volksvertegenwoordigers (beter: natie-vertegenwoordigers) mogen worden gemaakt. De burgers mogen dus zélf geen wetten (rechtstreeks) stemmen: ze worden gedwongen te mandateren.

 

Dat is problematisch. Een mandaat is als ons persoonlijke geweten, dat we uitleveren: we geven immers ons beslissingsrecht uit handen, waardoor iemand anders voor ons beslist.

 

 

Een mandaat kan echter enkel gegeven worden onder welbepaalde voorwaarden:

 

1. in vrijheid: een mandaat is net als een geschenk en kan daarom enkel in vrijheid worden gegeven. Of denk aan een arbeidsovereenkomst, die steeds vrijwillig moet worden aangegaan. Een gedwongen arbeidsovereenkomst is pure slavernij.

  

2. tijdelijk: een mandaat is altijd tijdelijk - nooit absoluut - wat impliceert dat de mandaatgever (het volk) het mandaat terug naar zich toe kan trekken en men desgewenst zelf naar eigen inzichten kan beslissen over een aantal wetten. Dan neemt het volk weer voor even het stuur over van de volksvertegenwoordiging.

In een democratie geven de burgers het mandaat in vertrouwen aan verkozenen om het wetgevende werk te verrichten waarmee het gros van de burgers zich niet direct kan of wil inlaten. 
 

3. in vertrouwen: de overgrote meerderheid van de bevolking wantrouwt de politieke kaste. Is het redelijk om een mandaat te verlenen aan wie men diep wantrouwt?  Elke poll toont bewijst dit: van alle mensen in functie staan de volksvertegenwoordigers helemaal onderaan, nog onder de autoverkopers. Geen enkele beroepsgroep wordt meer gewantrouwd dan de politicus.

 

 

Daarom: een afgedwongen mandaat is géén mandaat. Indien reeds a priori vastligt dat de wetgeving langs de volksvertegenwoordiging moet gebeuren en dat het volk niet kan opteren voor directe wetgeving middels een referendum, dan is het volk niet soeverein. 

 

 

Vandaar - als we het begrip doordenken - moeten we concluderen dat de uitdrukking 'representatieve democratie' een contradictio in terminis is. Het begrip blijkt even contradictorisch als het begrip 'vierkante cirkel', want net zoals het begrip 'cirkel' per definitie het hebben van hoeken uitsluit, zo is het begrip 'democratie' onverenigbaar met 'gedwongen mandatering' of een beperking van de volkssoevereiniteit. 

 

 

Democratie.Nu vraagt zich af: wordt het niet stilaan tijd dat burgers als mondige individuen worden beschouwd en ook als individuen - weliswaar samen - maar dan toch eigenlijk als individu aan de besluitvorming kunnen deelnemen? En dat we niet langer worden verplicht ons ondergeschikt te maken aan een vertegenwoordiger/ politieke voogden (zoals politici, EU).  Democratie.Nu pleit dan ook voor de vrijheid om desgewenst rechtstreeks te kunnen beslissen.

 

 

Zo is in Zwitserland is momenteel een referendum in de maak met als objectief: het parlement vervangen door gelote burgers. Een geloot parlement bereidt dan wetten voor die de burgers via referendum worden bekrachtigd. In dat geval is de mandatering niet langer gedwongen. 

 

 

2. Een democratische rechtsstaat is gestoeld op een scheiding der machten (trias politica) 

Antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatieplan

In onze vorige nieuwsbief publiceerde Democratie.Nu de antwoorden die we ontvingen naar aanleiding van onze vraag over het Gentse circulatieplan. Wij hadden gedacht er goed aan te doen de lezers niet onnodig veel tekst te bezorgen door de mails integraal weer te geven. 

Rik Pinxten reageerde hierop aldus (letterlijke overname):


beste, 

Opnieuw een testje over jullie 'democratisch ' gehalte. Zul je dit doorsturen naar alle ontvangers van jullie berichten? Ik ben nagenoeg zeker van niet, en dan spreeek ik als echte democraat.

Ik heb mijn tijd gestoken in jullie vragen, en ik word amper met een stukje van een citaat vermeld. Dat is minstens vreemd. Anders gezegd: dat is manipulatie. Normaal gezien zouden jullie ALLE antwoorden INTEGRAAL moeten weergeven. Dat kost even weinig (niets) als wat je nu doet, waar je een summiere selectie geeft aan de lezer. Dat is manipulatie, geen demi-ocratie. Niet nu, en nooit vrees ik. Ik wil dus niets meer te maken hebben met jullie vereniging, behalve dat ik hoop dat jullie eerlijk genoeg zijn om dit antwoord aan iedereen (inclusief mij) door te sturen. Ik wacht af.

`hartelijk,

prof. R. Pinxten

 

Democratie.Nu: Wie zijn wij om deze perceptie aan te vechten? Ons excuus voor wie dit nog zo overkwam, alvast aan Rik Pinxten. Ziehier daarom alle mails die we mochten ontvangen in extenso.

* De afgelasting van het referendum is geheel terecht.

Dat na maanden toch slechts amper 30,000 handtekeningen werden ingezameld was al een teken aan de wand.

dat daarvan een pak gewraakt zijn is de normale gang van zaken. Voortmaken nu.

hartelijk, Rik. Pinxten

* Er zijn nu eenmaal regels voor een volksraadpleging of referendum. Als die niet gevolgd werden, dan komt er logischerwijze géén raadpleging. In dit geval kwam het initiatief van een partij en dan is het een blaam voor die partij dat zij er niet in slaagt om het te doen volgens de regels van de kunst en bovendien géén reserve heeft ingebouwd. Een partij met een hooggeleerde kamervoorzitter in haar rangen dan nog! (E. S.)

* In deze kan men spreken van een politiek (NVA) van liegen en bedriegen. Het feit dat er sommige handtekeningen meermaals werden gebruikt, er overledenen op de lijst stonden evenals niet Gentenaars toont nog maar eens dat de politieke partij die hier een volksraadpleging eist niet dood is van hun eerste leugen (temeer omdat ze in de steden en gemeenten waar ze aan de macht zijn anti volksraadpleging zijn, van een gespleten tong gesproken). Als rasechte Gentenaar omarm ik het circulatieplan met alle plezier, de stad is op korte tijd reeds veel leefbaarder geworden. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat dit circulatieplan enkel een probleem is voor niet Gentenaren die niet echt op de hoogte zijn van de situatie maar wel meehuilen met de wolven. Ik persoonlijk die werk, leef en woon in Gent heb nog geen enkele Gentenaar gehoord die deze volksraadpleging een warm hart toedraagt. Eerder merk ik de afkeer van de mensen t.o.v. diegenen die hierin politiek gewin zien. (J.S.)

* Ik vind dat dat referendum niet moet doorgaan.Korrekt is korrekt. Als men nu zou sjoemelen met de cijfers zou dit een heel slecht voorbeeld zijn. Ten tweede lijkt me dat dit dossier heel politiek geladen is …. informaties zijn niet objectief. Laten we dit rustig bekijken … en de plannen aanpassen waar dit nodig blijkt.  De stad kan dit aan.Referendums zijn zo gevaarlijk….Alleen al de  manier waarop de vraag gesteld wordt kan doorslaggevend  zijn  …. en in deze zaken zou  het populisme hoogtij vieren. Met beleefde groeten (V. D.)

* Waarom verbaast het ons niet dat het referendum in Gent omtrent het circulatieplan niet rechtsgeldig is omwille van ongeldige, onleesbare of dubbele handtekeningen. Burgemeester Daniël Termont en Freya Van Den Bossche op kop hebben beiden boter op hun hoofd, al hun partijgenoten idem dito. Of de Gentenaars en al wie deze mooie stad wil bezoeken gebaat is met dit plan is maar een simpele vraag met een even simpel antwoord : NEEN. Jan met de Pet zal maar shoppen en sleuren met boodschappen, zoekend naar een parkeerplaats en zwijgen we nog over de minder mobiele winkeliers! 

Het milieu ?????? Het kind moet een naam hebben zeker? Dat de middenstand hiermee niet gelukkig is, is maar meer dan normaal, ik zou zelfs durven zeggen een beetje broodroof. Foei Stadsbestuur van Gent!

Wat democratie betreft : het woord democratie heeft nog nooit zo hol geklonken, er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met de mensen/kiezers. Roepen en tieren dat is het enige wat onze verkozenen kunnen, met Ipad, tablet of gsm bezig zijn of ons uitlachen. Denken deze bollebozen dat de man/vrouw in de straat dom en naïef blijven. Spijtig genoeg heeft Jan modaal nooit het laatste woord, bij verkiezingen zien we hoe ‘on’democratisch het hier in België is, de kiezer kiest, ja, maar heeft zeker niet het laatste woord, er worden al op voorhand druk afspraken gemaakt : DEMOCRATIE IS MEER DAN OOIT EEN HOL WOORD, ZONDER BETEKENIS, WOORD DAT ALLEEN PAST ALS HET ONZE POLITIEKERS GOED UITKOMT. (M.S. & N. M.)

 * Ik ben ervan overtuigd dat de meeste Gentenaren niet tevreden zijn met het nieuwe circulatieplan.  Maar helaas, daarom doen ze nog geen moeite zich in de volksraadpleging uit te spreken.  Maar de doorsnee bezoeker van buiten Gent, wees er van overtuigd dat hij een fanatiek  tegenstander is. Zelf woon ik een 25 km van Gent maar durf er niet meer te komen, zoek het voor winkels e.d. wel elders. (V.W. L)

 * Geachte. Dat is onze democratie door politiekers in elkaar gestoken voor als het hen past. De helft + 1 beslist ( dat is de meerderheid ). Wat die andere helft betreft , daar moet niet naar geluisterd worden. Als er al meer dan 25000 mensen reageren denk ik wel dat zij iets betekenen en dat er op zijn minst naar hen geluisterd mag worden. Uit zo’n referendum kan je wellicht verbeteringen aanbrengen of niet ? Ik weet dat het natuurlijk niet nodig is want politiekers zijn alwetend, onfeilbaar en heiliger dan de paus. Ze mogen eens goed aan die boom schudden. Groeten (J.D.)

 * Mijne Heren, De volksraadplegers hadden zorgvuldiger te werk moeten gaan, echte democratie is nu eenmaal slechts mogelijk als bij de bevraging van de bevolking er voor gezorgd wordt dat bij de uitslag deze niet in vraag kan worden gesteld. Het is toch geweten dat handtekeningen verzamelen vrij eenvoudig is, bij herhaling heb ik reeds moeten vaststellen dat velen bereid zijn te tekenen zonder zich daarbij echt vragen te stellen over waar het inhoudelijk om gaat. Vriendelijker groeten (A.M.)

* Het is raar dat die vraag telkens gesteld wordt als er socialisten in het spel betrokken zijn! Waarom het GESPUIS van rechts (NVA, OPEN VLD) niet eens systematisch in vraag stellen! Maar ja, dat past niet in het neo-kapitalistisch kraam en de stemmingmakerij tegen alles wat links en sociaal is, zeker? (F. V.)

* Beste, Eerst en vooral moeten we zeggen dat de leuze : “de stad teruggeven aan de mensen, de inwoners …” toch een verstandige uitspraak is. Er is het  “oorverdovend” lawaai, de stank, de drukte, veroorzaakt door auto’s en vrachtwagens, die het leef- en woonklimaat in de stad letterlijk verpesten. Dat de stad een initiatief neemt inzake verkeersstromen binnen de stad, kan enkel toegejuicht worden. (In Antwerpen worden de meest vervuilende wagens geweerd.) In het buitenland zijn voorbeelden te over, waar in de steden auto’s geweerd worden. Niet alles is perfect, ook niet de genomen maatregelen. Met verloop van tijd zullen ook de pijnpunten aangepakt worden, zoveel is duidelijk.

Wat het referendum aangaat … Het ware goed dat de initiatiefnemers, naar analogie van wat gebeurde in Antwerpen binnen de context van de Oosterweelproblematiek, ook voorstellen inzake het afbakenen van de verkeersstromen binnen de stad Gent zouden naar voor brengen. Voor zover bekend is daar geen werk  van gemaakt, of in ieder geval geen ruchtbaarheid aan gegeven. Burgerdemocratie onderstelt ook betrokkenheid van de burgers in zulke technische dossiers. Als echter  blijkt dat het referendum ingegeven wordt door profileringsdrang van een politieke partij (momenteel in de oppositie), staan we wel heel ver weg van wat we verstaan onder “burgerdemocratie” : namelijk reële betrokkenheid van mensen, zelfs in technisch moeilijke dossiers. Omdat aan deze laatste voorwaarde helemaal niet is voldaan, kunnen we moeilijk gewagen van een gewettigde vorm van referendum, want inhoudsloos en niet gedragen door goed geïnformeerde en gevormde mensen. Met alle achting, (M. M.)

* Beste, Inzetten op 1 dimensie en op 1 manier van democratische besluitvorming is niet alleen arm, maar ook intellectueel oneerlijk.

Immers, bij de raadpleging van het 'volk' moet alle randvoorwaarden voor werkelijke participatie vervuld zijn, en dat is zelden of nooit het geval.

Democratie draait niet om een groot gelijk, maar om de tegensprekelijkheid en de tijdelijkheid van de overwinning (Chantal Mouffe).

Een raadpleging van het volk, op welke wijze dan ook, gaat uit van een bepaald mensbeeld waarbij iedereen veronderstelt wordt tot de 'demos' te behoren, terwijl niets minder waar is. Dat is een veel grotere probleem dat de executie voorwaarden van een referendum. (L. E.)

 * De EU is een grote leugen bende de EU is er alleen maar voor het kapitaal. Wij als burger van de EU krijgen nog veel meer ellende. Van mij mag de EU uit elkaar ploffen, weg met die zooi. Ze hadden de EU nooit zo samen moeten voegen. Mvg (TVB)

* Beste, Ik weet niet wie jullie zijn, maar een volksraadpleging met ja of nee, is voor mij geen democratie. Over zo’n complexe materie moet men een genuanceerde mening kunnen geven! Dus ik sta achter Gent die een werkgroep heeft samengesteld. MvG  (XR)

* Mijne Heren, De volksraadplegers hadden zorgvuldiger te werk moeten gaan, echte democratie is nu eenmaal slechts mogelijk als bij de bevraging van de bevolking er voor gezorgd wordt dat bij de uitslag deze niet in vraag kan worden gesteld. Het is toch geweten dat handtekeningen verzamelen vrij eenvoudig is, bij herhaling heb ik reeds moeten vaststellen dat velen bereid zijn te tekenen zonder zich daarbij echt vragen te stellen over waar het inhoudelijk om gaat. Vriendelijke groeten  (AVM)

* Goede middag,
Wat ik in de kranten gelezen heb betreft het boek van Bart De Wever maakt me angstig.
 De NVA wil België ontmantelen, en de bevolking zal er opnieuw bij staan zonder een mening te kunnen uiten.
 We moeten ons Nationaal kunnen uitdrukken over die plannen, een referendum is dan echt wel op z'n plaats. Ik verwijs terloops naar de Koningskwestie.
 Mijn persoonlijke mening dus. 
Mvgr (JVDV)

 De eerste onvolledige versie van de antwoorden.

antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatielan

* de afgelasting van het referendum is geheel terecht.
Dat na maanden toch slechts amper 30,000 handtekeningen werden
ingezameld was al een teken aan de wand. dat daarvan een pak gewraakt
zijn is de normale gang van zaken.
Voortmaken nu.
hartelijk, Rik. Pinxten

 

* Er zijn nu eenmaal regels voor een volksraadpleging of referendum.

Als die niet gevolgd werden, dan komt er logischerwijze géén raadpleging.

In dit geval kwam het initiatief van een partij en dan is het een blaam voor die partij dat zij er niet in slaagt om het te doen volgens de regels van de kunst en bovendien géén reserve heeft ingebouwd. Een partij met een hooggeleerde kamervoorzitter in haar rangen dan nog!

(E. S.)

 

* In deze kan men spreken van een politiek (NVA) van liegen en bedriegen. Het feit dat er sommige handtekeningen meermaals werden gebruikt, er overledenen op de lijst stonden evenals niet Gentenaars toont nog maar eens dat de politieke partij die hier een volksraadpleging eist niet dood is van hun eerste leugen (temeer omdat ze in de steden en gemeenten waar ze aan de macht zijn anti volksraadpleging zijn, van een gespleten tong gesproken). Als rasechte Gentenaar omarm ik het circulatieplan met alle plezier, de stad is op korte tijd reeds veel leefbaarder geworden. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat dit circulatieplan enkel een probleem is voor niet Gentenaren die niet echt op de hoogte zijn van de situatie maar wel meehuilen met de wolven. Ik persoonlijk die werk, leef en woon in Gent heb nog geen enkele Gentenaar gehoord die deze volksraadpleging een warm hart toedraagt. Eerder merk ik de afkeer van de mensen t.o.v. diegenen die hierin politiek gewin zien. (J.S.)

 

* Ik vind dat dat referendum niet moet doorgaan.Korrekt is korrekt. Als men nu zou sjoemelen met de cijfers zou dit een heel slecht voorbeeld zijn. Ten tweede lijkt me dat dit dossier heel politiek geladen is …. informaties zijn niet objectief. Laten we dit rustig bekijken … en de plannen aanpassen waar dit nodig blijkt.  De stad kan dit aan. Referendums zijn zo gevaarlijk….Alleen al de  manier waarop de vraag gesteld wordt kan doorslaggevend  zijn  …. en in deze zaken zou  het populisme hoogtij vieren.
met beleefde groeten (V. D.)

 

* Waarom verbaast het ons niet dat het referendum in Gent omtrent het circulatieplan niet rechtsgeldig is omwille van ongeldige, onleesbare of dubbele handtekeningen.

Burgemeester Daniël Termont en Freya Van Den Bossche op kop hebben beiden boter op hun hoofd, al hun partijgenoten idem dito.

Of de Gentenaars en al wie deze mooie stad wil bezoeken gebaat is met dit plan is maar een simpele vraag met een even simpel antwoord : NEEN.

Jan met de Pet zal maar shoppen en sleuren met boodschappen, zoekend naar een parkeerplaats en zwijgen we nog over de minder mobiele winkeliers !

Het milieu ?????? Het kind moet een naam hebben zeker ?

Dat de middenstand hiermee niet gelukkig is, is maar meer dan normaal, ik zou zelfs durven zeggen een beetje broodroof. Foei Stadsbestuur van Gent !

Wat democratie betreft : het woord democratie heeft nog nooit zo hol geklonken, er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met de mensen/kiezers. Roepen en tieren dat is het enige wat onze verkozenen kunnen, met Ipad, tablet of gsm bezig zijn of ons uitlachen. Denken deze bollebozen dat de man/vrouw in de straat dom en naïef blijven.

Spijtig genoeg heeft Jan modaal nooit het laatste woord, bij verkiezingen zien we hoe ‘on’democratisch het hier in België is, de kiezer kiest, ja, maar heeft zeker niet het laatste woord, er worden al op voorhand druk afspraken gemaakt : DEMOCRATIE IS MEER DAN OOIT EEN HOL WOORD, ZONDER BETEKENIS, WOORD DAT ALLEEN PAST ALS HET ONZE POLITIEKERS GOED UITKOMT.

M.S. & N. M.

 

* Ik ben ervan overtuigd dat de meeste Gentenaren niet tevreden zijn met het nieuwe circulatieplan.  Maar helaas, daarom doen ze nog geen moeite zich in de volksraadpleging uit te spreken.  Maar de doorsnee bezoeker van buiten Gent, wees er van overtuigd dat hij een fanatiek  tegenstander is. Zelf woon ik een 25 km van Gent maar durf er niet meer te komen, zoek het voor winkels e.d. wel elders. V.W L

 

* Geachte. Dat is onze democratie door politiekers in elkaar gestoken voor als het hen past. De helft + 1 beslist ( dat is de meerderheid ). Wat die andere helft betreft , daar moet niet naar geluisterd worden. Als er al meer dan 25000 mensen reageren denk ik wel dat zij iets betekenen en dat er op zijn minst naar hen geluisterd mag worden.

Uit zo’n referendum kan je wellicht verbeteringen aanbrengen of niet ?

Ik weet dat het natuurlijk niet nodig is want politiekers zijn alwetend, onfeilbaar en heiliger dan de paus.

 Ze mogen eens goed aan die boom schudden.

 Groeten J.D.

 

* Mijne Heren,

 De volksraadplegers hadden zorgvuldiger te werk moeten gaan, echte democratie is nu eenmaal slechts mogelijk als bij de bevraging van de bevolking er voor gezorgd wordt dat bij de uitslag deze niet in vraag kan worden gesteld. Het is toch geweten dat handtekeningen verzamelen vrij eenvoudig is, bij herhaling heb ik reeds moeten vaststellen dat velen bereid zijn te tekenen zonder zich daarbij echt vragen te stellen over waar het inhoudelijk om gaat. Vriendelijker groeten A.M.

 

* Het is raar dat die vraag telkens gesteld wordt als er socialisten in het spel betrokken zijn! 

Waarom het GESPUIS van rechts (NVA, OPEN VLD) niet eens systematisch in vraag stellen!

Maar ja, dat past niet in het neo-kapitalistisch kraam en de stemmingmakerij tegen alles wat links en sociaal is, zeker? F. V.

 

* Beste, Eerst en vooral moeten we zeggen dat de leuze : “de stad teruggeven aan de mensen, de inwoners …” toch een verstandige uitspraak is. Er is het  “oorverdovend” lawaai, de stank, de drukte, veroorzaakt door auto’s en vrachtwagens, die het leef- en woonklimaat in de stad letterlijk verpesten.

Dat de stad een initiatief neemt inzake verkeersstromen binnen de stad, kan enkel toegejuicht worden. (In Antwerpen worden de meest vervuilende wagens geweerd.) In het buitenland zijn voorbeelden te over, waar in de steden auto’s geweerd worden.

Niet alles is perfect, ook niet de genomen maatregelen. Met verloop van tijd zullen ook de pijnpunten aangepakt worden, zoveel is duidelijk.

Wat het referendum aangaat … Het ware goed dat de initiatiefnemers, naar analogie van wat gebeurde in Antwerpen binnen de context van de Oosterweelproblematiek, ook voorstellen inzake het afbakenen van de verkeersstromen binnen de stad Gent zouden naar voor brengen. Voor zover bekend is daar geen werk  van gemaakt, of in ieder geval geen ruchtbaarheid aan gegeven. Burgerdemocratie onderstelt ook betrokkenheid van de burgers in zulke technische dossiers. Als echter  blijkt dat het referendum ingegeven wordt door profileringsdrang van een politieke partij (momenteel in de oppositie), staan we wel heel ver weg van wat we verstaan onder “burgerdemocratie” : namelijk reële betrokkenheid van mensen, zelfs in technisch moeilijke dossiers.

Omdat aan deze laatste voorwaarde helemaal niet is voldaan, kunnen we moeilijk gewagen van een gewettigde vorm van referendum, want inhoudsloos en niet gedragen door goed geïnformeerde en gevormde mensen. Met alle achting, M. M.

 

* Beste, Inzetten op 1 dimensie en op 1 manier van democratische besluitvorming is niet alleen arm, maar ook intellectueel oneerlijk.
Immers, bij de raadpleging van het 'volk' moet alle randvoorwaarden voor werkelijke participatie vervuld zijn, en dat is zelden of nooit het geval.
Democratie draait niet om een groot gelijk, maar om de tegensprekelijkheid en de tijdelijkheid van de overwinning (Chantal Mouffe).
Een raadpleging van het volk, op welke wijze dan ook, gaat uit van een bepaald mensbeeld waarbij iedereen veronderstelt wordt tot de 'demos' te behoren, terwijl niets minder waar is. Dat is een veel grotere probleem dat de executie voorwaarden van een referendum
. L. E.

 

 

Meer artikelen...

 1. Knipsels juni 2017
 2. Het minicongres van democratie op 18 februari 2017
 3. Vraagstelling in het lobbywerk
 4. participatie en referenda moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap
 5. Hume: 'David Van Reybrouck is een antidemocraat.'
 6. Lezing 3 juni: de logica van de democratie
 7. Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie
 8. Merkwaardig
 9. Vergelijk Democratie.Nu's voorstellen tot Politieke Vernieuwing met de voorstellen uit de bestuursmeerderheid van Willlem-Frederik Schiltz
 10. Herhaalt de geschiedenis zich?
 11. Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting
 12. Knipsels mei 2017
 13. Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie
 14. Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem
 15. Voorstellen tot democratische vernieuwing
 16. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
 17. Forum voor Democratie over referenda
 18. gents referendum
 19. Knipsels april 2017
 20. Knipsels maart 2017
 21. bestel uw workshop!
 22. 3 wegen om de democratie in te voeren
 23. Knipsels februari 2017
 24. Mini-congres 18 februari
 25. Knipsels januari 2018
 26. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 27. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 28. Knipsels december 2016
 29. Knipsels november 2016
 30. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 31. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 32. Knipsels oktober 2016
 33. Knipsels september 2016
 34. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 35. Was de Brexit een eerste testrit?
 36. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 37. Knipsels augustus 2016
 38. Interview met de Referendum-Partij
 39. Knipsels juli 2016
 40. Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!
 41. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 42. Knipsels juni 2016
 43. Knipsels mei 2016
 44. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 45. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 46. workshop loting 19 april Gent
 47. een mislukt opiniestuk
 48. Knipsels april 2016
 49. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 50. Quotes over de NPC
 51. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 52. Uitvoeringsdecreet wallonië
 53. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 54. Knipsels maart 2016
 55. Knipsels januari 2016
 56. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 57. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 58. Oproep: "En u?"
 59. Agenda
 60. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 61. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 62. Editoriaal
 63. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 64. Knipsels december 2015
 65. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 66. Knipsels november 2015
 67. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 68. Knipsels oktober 2015
 69. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 70. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 71. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 72. Knipsels september 2015
 73. Knipsels augustus 2015
 74. Knipsels juli 2015
 75. Knipsels juni 2015 deel 2
 76. Knipsels juni 2015
 77. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 78. Wat is democratie?
 79. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 80. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 81. Knipsels mei 2015 deel 2
 82. Knipsels mei 2015
 83. Knipsels april 2015 deel 2
 84. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 85. Knipsels april 2015
 86. Knipsels maart 2015 deel 3
 87. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 88. Knipsels maart 2015 deel 2
 89. Knipsels maart 2015
 90. Knipsels februari 2015
 91. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 92. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 93. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 94. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 95. Knipsels Januari 2015
 96. Knipsels Kerst 2014
 97. Doneer!
 98. Knipsels december 2014
 99. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 100. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 101. Knipsels november 2014
 102. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 103. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 104. Knipsels oktober 2014
 105. Knipsels juli 2014
 106. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 107. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 108. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 109. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 110. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 111. Knipsels juni 2014
 112. Les positions des partis
 113. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 114. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 115. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 116. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 117. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 118. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 119. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 120. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 121. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 122. Begrippen rond democratie
 123. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 124. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 125. De N-VA en het referendum
 126. Knipsels maart 2014
 127. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 128. Knipsels 02/2014
 129. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 130. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 131. Directe democratie maakt het volk soeverein
 132. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 133. Les articles de Démocratie Directe
 134. Knipsels 09/2013
 135. Wie is er bang van confederalisme?
 136. Knipsels 12/2013
 137. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 138. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 139. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 140. Witte werven
 141. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 142. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 143. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 144. Wilfried Martens en de democratie
 145. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 146. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 147. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 148. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 149. De afgeremde democratie
 150. Dossier: Tax Freedom Day
 151. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 152. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 153. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 154. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 155. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 156. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 157. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 158. Hoe organiseer ik een referendum?
 159. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 160. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 161. De referendumsituatie in Vlaanderen
 162. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 163. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 164. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 165. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 166. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 167. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 168. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 169. Knipsels 10/2012
 170. Knipsels 08/2012
 171. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 172. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 173. Overwoekerende particratie
 174. Knipsels 07/2012
 175. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 176. Defining and measuring democracy
 177. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 178. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 179. Presentaties van de workshops
 180. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 181. Referendum over hennepteelt
 182. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 183. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 184. Knipsels maart 2012
 185. Waar is het Duitse goud?
 186. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 187. Artikelenbundel Februari 2012
 188. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 189. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 190. Artikelenbundel januari 2012
 191. 1ste Partijcongres van 3D
 192. Burgerinitiatieven
 193. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 194. G1000: zwakke placebo
 195. Het gedroomde land van de G1000
 196. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 197. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 198. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 199. Korte berichten november 2011
 200. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 201. ESM, de nieuwe Europese dictator
 202. Zwitserland is België niet
 203. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 204. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 205. Klein maar dapper.
 206. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 207. Burger telt weer niet mee
 208. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 209. De verzwegen revolutie in IJsland
 210. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 211. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 212. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 213. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 214. Marokkanen willen meer democratie
 215. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 216. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 217. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 218. G1000 Burgerinitiatief
 219. Democracy International Conferentie
 220. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 221. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 222. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 223. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 224. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 225. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 226. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 227. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 228. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 229. Schending Verdrag van Lissabon
 230. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 231. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 232. Vrije verkiezingen Egypte
 233. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 234. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 235. Burgerinitiatieven Rucphen
 236. BROV Politiek theater
 237. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 238. ECAS Conferentie 17 maart
 239. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 240. Volksraadpleging Tielt
 241. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 242. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 243. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 244. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 245. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 246. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 247. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 248. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 249. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 250. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 251. Referendum over Parkstad Turnhout?
 252. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 253. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 254. Referendum in Zulte
 255. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 256. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 257. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 258. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 259. Start je eigen land
 260. Mandataris versus partij
 261. De deugdzaamheid van de kleintjes
 262. Touring wil referendum over rekeningrijden
 263. Politieke etiketten : what’s in a name?
 264. Direct democracy prevents violence
 265. De macht van het volk, een referendum nu!
 266. Organiseer referendum over voortbestaan België
 267. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 268. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 269. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 270. De Belgische staatshervorming voorbij
 271. Staatshervorming Plan Z
 272. Over standpunt...
 273. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 274. De pi-factor van De Lange Wapper
 275. Zwitserland blijft meest competitieve land
 276. Knipsels september 2010
 277. Turken houden referendum over hun grondwet
 278. Groen licht voor geheime operaties
 279. Global Citizens in Charge
 280. Prijs voor de Democratie 2010
 281. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 282. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 283. ECI - pas vanaf 2012
 284. De wereld als weerbericht
 285. 1 op 6 Belgen stemde niet
 286. Referendum op lange baan geschoven
 287. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 288. Confederalisme voor dummies
 289. Natuurlijke rechten en democratie
 290. De stad der zienden
 291. België IS gebarsten
 292. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 293. Kiezersbedrog 2010
 294. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 295. Europa is alles behalve demokratisch
 296. De vergrendelde democratie
 297. Zwitserse zuinigheid
 298. Confederaal België
 299. Democratie? dream on
 300. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 301. Waar voor je geld-index
 302. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 303. De mythe van de parlementaire democratie
 304. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 305. Het Zweedse referendum
 306. Institutionele vuilnisbelt
 307. Hervormingsstreven in het vizier
 308. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 309. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 310. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 311. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 312. Direct Democracy Now!
 313. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 314. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 315. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 316. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 317. Directe democratische partijen
 318. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 319. Workshop - Politiek zonder politici
 320. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 321. Diplomademocratie
 322. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 323. Firmenspenden verbieten
 324. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 325. Politics without Politicians
 326. De EU schaadt de Europese idee
 327. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 328. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 329. The EU and Democracy do not match
 330. Minaretten
 331. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 332. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 333. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 334. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 335. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 336. Herentals stemt over verdwijnpaal
 337. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 338. Een gids door enkele documenten
 339. Global Forum on Modern Direct Democracy
 340. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 341. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 342. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 343. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 344. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 345. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 346. GVA en Democratie.Nu
 347. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 348. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 349. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 350. Directe democratie smaakt naar meer
 351. Referendum in Waasland?
 352. De Gewone Sabotage
 353. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 354. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 355. Geen gewone zondag in Antwerpen
 356. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 357. Persmap van Democratie.Nu
 358. Persbericht van Democratie.Nu
 359. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 360. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 361. Een democratische hoogdag
 362. Het referendum als democratisering van de politiek
 363. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 364. Directe Democratie en Bart De Wever
 365. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 366. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 367. Duitse kink in de EU-kabel?
 368. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 369. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 370. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 371. De kwelgeest Lange Wapper
 372. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 373. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 374. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 375. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 376. Uitwassen van de particratie
 377. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 378. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 379. Global Forum on Modern Direct Democracy
 380. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 381. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 382. Belangrijkste voordelen directe democratie
 383. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 384. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 385. Democratie en economie
 386. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 387. Burgemeester wil geen referendum
 388. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 389. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 390. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 391. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 392. Niemand geloofde nog in verbreding
 393. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 394. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 395. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 396. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 397. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 398. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 399. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 400. Izegem : Actiecomit
 401. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 402. Het einde van de grondwet?
 403. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 404. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 405. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 406. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 407. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 408. Over de scheiding der machten
 409. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 410. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 411. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 412. Knipsels april 2009
 413. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 414. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 415. De opmars van een wereldregering
 416. Democratie voor de elite
 417. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 418. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 419. Een blablabla Parlement
 420. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 421. Particratie is geen democratie
 422. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 423. Knipsels maart 2009
 424. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 425. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 426. Knipsels februari 2009
 427. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 428. Knipsels januari 2009
 429. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 430. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 431. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 432. De logica van de democratie
 433. Bedenkingen over de scheiding der machten
 434. Democratie en natuurrecht
 435. Voorbij de staatshervorming
 436. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 437. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 438. politiek beu
 439. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 440. Austrian minister quits over EU referendum clause
 441. Knipsels december 2008
 442. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 443. Referendum over stemplicht
 444. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 445. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 446. Knipsels november 2008
 447. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 448. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 449. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 450. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 451. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 452. Opstand!
 453. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 454. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 455. Big Brother
 456. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 457. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 458. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 459. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 460. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 461. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 462. No Means No
 463. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 464. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 465. Knipsels oktober 2008
 466. Is de EU democratischer dan België
 467. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 468. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 469. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 470. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 471. Recall van Arnold Schwarzenegger
 472. Knipsels september 2008
 473. Vier direct democratische initiatieven
 474. Steun Oosterweel referendum
 475. Knipsels augustus 2008
 476. Confederale chaos
 477. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 478. knipsels juli 2008
 479. Het hervormen van een staat
 480. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 481. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 482. Save Our Water Resources
 483. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 484. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 485. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 486. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 487. NO means NO
 488. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 489. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 490. Blokkeringsmemen herkennen
 491. Die verdomde Ieren toch!
 492. Waar BHV echt over gaat
 493. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 494. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 495. Nieuwe Europese Conventie.
 496. Beckerich
 497. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 498. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 499. België heruitgevonden
 500. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 501. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 502. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 503. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 504. EU bang van Iers referendum
 505. Tempelhof gaat dicht
 506. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 507. Die vervelende democratie toch
 508. Het vrije woord en dreiging met geweld
 509. Waarom onderwijs?
 510. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 511. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 512. Referendum over flat tax te Obwalden
 513. Kleine berichten maart 2008
 514. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 515. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 516. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 517. Iers referendum wordt genegeerd.
 518. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 519. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 520. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 521. Knipsels januari 2008
 522. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 523. Referendum over staatshervorming
 524. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 525. Luisteren politici naar u?
 526. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 527. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 528. I want a referendum
 529. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 530. Denkend aan Sint Kilda
 531. Federalisme en democratie
 532. Europa wil niet weten van democratie
 533. Despotisme versus volksraadpleging
 534. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 535. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 536. Wie laat ons mee beslissen?
 537. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 538. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 539. Waarom doet het parlement niets?
 540. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 541. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 542. Nieuws van het Referendum Platform
 543. De zetelcarrousel
 544. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 545. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 546. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 547. Wij willen onze zeg!
 548. Europees Referendum Campagne 2
 549. Diverse berichten 11/2007
 550. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 551. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 552. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 553. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 554. Referendum over Rand kan niet
 555. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 556. Geen tweede referendum in Nederland
 557. Twee voorstellen van de burger in Gent
 558. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 559. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 560. Campaigns from across the EU call for a referendum
 561. Over een echte bescherming van de minderheden
 562. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 563. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 564. Hamburg: Referendum over referenda
 565. Het referendum legaliseren
 566. Wij zijn de baas
 567. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 568. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 569. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 570. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 571. We vertrouwen de burger niet
 572. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 573. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 574. Stockholms referendum over tol
 575. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 576. De politieke kaste
 577. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 578. Voor een nieuw EU-referendum!
 579. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 580. Een gezonde stemming?
 581. Christen-democratie en referendum
 582. Op naar volgend EU-referendum
 583. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 584. Links en rechts
 585. Vertrouwen
 586. De anti-democratische EU
 587. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 588. Platform voor Vrije Meningsuiting
 589. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 590. De afwezige staatsburger.
 591. Naar asymmetrische staat
 592. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 593. Referendum over Europese grondwet
 594. Référendum
 595. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 596. First World Conference on Direct Democracy
 597. Reeds 16 Europese petities
 598. Een parlement zonder partijen
 599. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 600. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 601. knipsels-april 2007
 602. De campagne is de boodschap.
 603. Handen af van onze verkiezingen
 604. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 605. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 606. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 607. knipsels
 608. Tsjechisch sprookje
 609. Referendum over macht van politieke partijen
 610. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 611. Verslag debat: democratie in België?
 612. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 613. De kiesdrempel
 614. Democratie zonder nonsens
 615. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 616. campagne verkiezingen 2007
 617. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 618. lezing Arthur De Decker
 619. ¿Qué es lo que pretendemos?
 620. ¿Quienes somos?
 621. Vlaanderen onafhankelijk?
 622. Nieuw nummer van Athene is uit
 623. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 624. Het razende schaap van de Franse revolutie
 625. Dedecker voor directe democratie
 626. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 627. Nederland en het Referendum
 628. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 629. Vrij Informatie Netwerk
 630. Tussen controle en veiligheid
 631. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 632. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 633. Geef de macht terug aan de burger
 634. De Belgische democratie faalt
 635. referendum over abortus
 636. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 637. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 638. knipsels
 639. Aansluiting bij Rusland
 640. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 641. Referendum te Merchtem afgewezen
 642. Referendum op komst in Poperinge?
 643. Grondwetsherziening?
 644. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 645. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 646. Democratie zonder politiek?
 647. Een Canadees debat
 648. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 649. Dehaene slaat weer toe
 650. Verlies voor de groenen in Hessen
 651. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 652. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 653. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 654. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 655. Europees netwerk voor direkte democratie
 656. De komende referenda in Zwitserland
 657. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 658. Reginald Moreels
 659. Ludo Dierickx
 660. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 661. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 662. Welke democratie?
 663. Slaafse parlementsleden
 664. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 665. Europese vetpotten
 666. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 667. Liegen mag
 668. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 669. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 670. Argumenten tegen democratie
 671. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 672. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 673. Het republikeins genootschap
 674. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 675. Verhofstadt en de paarse democratie
 676. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 677. Het wonder van de verlichting
 678. Een onthullend arrest
 679. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 680. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 681. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 682. Seborga: we the people...
 683. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 684. De noodzaak van de geheime stemming
 685. Di Rupo en de directe democratie
 686. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 687. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 688. Democratie in België is een schijnvertoning
 689. Verzoekschrift sociale woningen
 690. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 691. Verdacht stemadvies
 692. Van Peel spreekt
 693. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 694. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 695. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 696. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 697. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 698. Update: de huidige partijstandpunten
 699. Democratie en economie
 700. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 701. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 702. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 703. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 704. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 705. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 706. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 707. Referendum te Ittre
 708. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 709. Belangrijke studie over naïef cynisme
 710. Directe democratie en belastingsfraude
 711. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 712. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 713. Nordrhein-Westfalen
 714. Beieren: voldoende handtekeningen
 715. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 716. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 717. Beperkte herverkiesbaarheid
 718. Geld en volksinitiatief
 719. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 720. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 721. Een historische kans!
 722. Sharia in Nederland?
 723. Documenten van de Verlichting (I)
 724. Slimme wetgeving
 725. Het zogenaamde politiek cynisme
 726. Referendum geëist te Fleurus
 727. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 728. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 729. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 730. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 731. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 732. Nederlandse toestanden - deel II
 733. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 734. Een anti-democratische mythe
 735. Het surrealisme van de Belgische politiek
 736. Directe democratie in Venezuela?
 737. De november-referenda in de USA
 738. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 739. Mark Eyskens over het referendum
 740. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 741. Duitse toestanden
 742. Berichten uit het Noorden
 743. Philadelphia II
 744. Is Europa te democratisch?
 745. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 746. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 747. Vrije meningsuiting
 748. Directe democratie en de doodstraf
 749. Documenten van de Verlichting (II)
 750. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 751. USA: directe democratie en landsconservatie
 752. USA: een stille belastingsrevolutie?
 753. Het referendum en de Belgische grondwet
 754. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 755. Democratie invoeren in ons land
 756. Drole de guerre (2)
 757. Memes en propaganda
 758. Propaganda begrijpen
 759. Democratie als witte magie
 760. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 761. Wetgeving rond directe democratie
 762. U wordt waargenomen
 763. Ierland: nieuw referendum over Nice
 764. We the people...
 765. Merkwaardige initiatieven in Californië
 766. Vlaams Blok voor referendum
 767. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 768. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 769. Nederland na de verkiezingen
 770. Drole de guerre (5)
 771. U wordt opgevoed
 772. Een democratische partij
 773. Journalisten en hun stem
 774. Van democratie is geen sprake...
 775. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 776. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 777. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 778. Parlementaire illusies
 779. Het goede leven
 780. Nieuw Gents referendum?
 781. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 782. Merkwaardig referendum in Norfolk
 783. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 784. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 785. Referendum in Duitstalig België?
 786. De standaard over het referendum
 787. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 788. Moet berichtgeving waar zijn?
 789. Japanse burger wantrouwt politici
 790. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 791. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 792. Quo Vadis, Europa?
 793. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 794. Geen democratie in Ekeren
 795. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 796. Strijd voor symbolen in Bolzano
 797. NVA tegen democratie
 798. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 799. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 800. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 801. Drole de guerre
 802. Weerstand tegen democratie
 803. Het nieuwe Estatut
 804. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 805. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 806. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 807. Europa heeft er een land bij
 808. persknipsels
 809. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 810. Italië wijst grondwetswijziging af
 811. Géén respect
 812. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 813. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 814. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 815. Volksdictatuur
 816. Eerste online referendum in Zwitserland
 817. Ward Beysen pro directe democratie
 818. Het goede leven
 819. Liegen in Malta
 820. Ondertussen in Somaliland
 821. Oorlog of democratie
 822. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 823. Peilingen (België)
 824. Peilingen (internationaal)
 825. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 826. Geluk en zelfbeschikking
 827. Bart Somers
 828. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 829. Onze progressieve pers
 830. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 831. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 832. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 833. Britten voor referendum over Europese grondwet
 834. Het particratisch argument
 835. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 836. Verzwijgen is goud
 837. Notities bij de voorbije verkiezingen
 838. Quotes uit de politiek
 839. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 840. Partijdige televisie
 841. Europese peilingen
 842. Democratie smaakt naar meer
 843. Catalonië stemt voor meer autonomie
 844. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 845. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 846. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 847. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 848. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 849. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 850. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 851. Het Witte Manifest
 852. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 853. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 854. Voor wie is het referendum bedreigend?
 855. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 856. Petitie "Europees parlement op een plek"
 857. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 858. What we do
 859. What we want
 860. Who we are
 861. Qu’est-ce que nous faisons?
 862. Qu’est-ce que nous voulons?
 863. Qui sommes nous?
 864. Nieuwe functies op de website
 865. Referenda en de wil van de burgers
 866. NEWSLETTER #15
 867. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 868. Enkele presentaties uit Nederland
 869. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 870. Mensenrechten en democratie
 871. Darwinisme en democratie
 872. Democratie bij de Atheners
 873. NEWSLETTER #14
 874. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 875. Français
 876. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 877. mail ons
 878. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 879. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 880. Buurtbevraging in Mechelen
 881. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 882. Decisive weeks lying ahead
 883. Direct democracy
 884. Omdat een andere politiek nodig is
 885. Democratie.Nu heeft u nodig!
 886. Democracy International Newsletter #13
 887. Vrij spreekrecht is absoluut
 888. The European Citizens’ Initiative
 889. Economie, democratie en het geluk
 890. Democratie maakt gelukkig
 891. Kom mee betogen!
 892. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 893. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 894. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 895. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 896. Time for Citizens to take the Initiative
 897. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 898. Voor de vrijheid van meningsuiting
 899. Over de vrijheid van meningsuiting
 900. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 901. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 902. credits
 903. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 904. DI NEWSLETTER #12
 905. Van particratie naar democratie
 906. De mythe van de Goede Dictator
 907. Vrijheid, democratie & secessie
 908. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 909. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 910. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 911. Schwarzenegger en directe democratie
 912. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 913. Is België echt een democratie?
 914. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 915. Het dierbare België
 916. DI-NEWSLETTER #11
 917. De kikker en de politiek
 918. Historiek tot 2002
 919. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 920. Laten we de stemplicht afschaffen.
 921. Historiek tot 2005
 922. Wat is en doet Democratie.nu ?
 923. Organisatie van WIT
 924. Wat is directe democratie?
 925. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 926. Het einde van de particratie?
 927. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 928. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 929. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 930. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 931. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 932. Aangeleerde hulpeloosheid
 933. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 934. Telt Ieders mening mee?
 935. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 936. N-VA slikt voorstel in
 937. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 938. Het pad van de innerlijke opstand
 939. Bevolking met kluitje in het riet
 940. Over eindtermen en burgerzin
 941. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 942. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 943. Schwarzenegger bijt in het zand
 944. Wijsheid voor de massa?
 945. over deze website
 946. History
 947. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 948. Hoe doden we een volksbesluit?
 949. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 950. Wahlstreik!
 951. politiek algemeen
 952. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 953. boeken en artikels
 954. Interview Jos Verhulst
 955. Het verdiepen van de democratie
 956. Persbericht Democratie.nu
 957. Witte Werf maart 1999
 958. Witte Werf mei 1999
 959. Witte Werf augustus 1999
 960. Witte Werf oktober 1999
 961. Witte Werf november 1999
 962. Witte Werf december 1999
 963. Witte Werf april 2000
 964. Witte Werf mei 2000
 965. Witte Werf december 2001
 966. Witte Werf februari 2002
 967. Witte Werf juni 2002
 968. Witte Werf oktober 2002
 969. Witte Werf december 2002
 970. Witte Werf april 2003
 971. Witte Werf juli 2003
 972. Witte Werf november 2003
 973. Witte Werf januari 1999
 974. Witte Werf januari 2000
 975. Over particratie, meerderheid en oppositie
 976. Witte Werf januari 2004
 977. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 978. Wit Bericht 05/09/2001
 979. Wit Bericht 23/03/2002
 980. Wit Bericht 10/04/2002
 981. Wit Bericht 20/04/2002
 982. Wit Bericht 17/05/2002
 983. Wit Bericht 11/09/2002
 984. Wit Bericht 02/01/2003
 985. Wit Bericht 19/01/2003
 986. Wit Bericht 25/01/2003