Nieuws

Knipsels juni 2017

 

Lees meer: Knipsels juni 2017

Het minicongres van democratie op 18 februari 2017

Op 18 februari vond in Gent ons allereerste minicongres plaats. Dit was voor Democratie.nu een gelegenheid om onze visies (summier) weer te geven, maar ook om kennis te maken met ons publiek en om in interactie te gaan met onze medeburgers.Waar er eerst geduldig werd geluisterd naar onze uiteenlopende presentaties, groeide in het publiek algauw de nood tot discussie. Er kwamen opmerkingen over de actua, verhelderingen van concepten alsook enkele prangende kwesties die zeker het uitdiepen waard zijn.  Met een vijftigtal mensen in de zaal was er aan participatie geen gebrek. Dit spoort ons aan tot een vervolg. 

We zijn blij dat we van een goed aantal deelnemers positieve feedback kregen. Wij zijn ook blij dat we ons hebben kunnen tonen als een groep die durft verschillende en alternatieve standpunten uit te dragen. Er was theorie bij maar ook een aanzet naar de praktijk. We durven een dynamische ideologie erop na te houden. Daarom zijn we erg blij met ieders (doordachte) participatie. We bedanken ook van harte Wouter van Besien (Groen) en Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) voor hun meerwaarde aan ons minicongres. 

De mensen die er graag bij waren geweest maar niet konden komen, kunnen op ons youtubekanaal alle presentaties bekijken.

Het programma

Bert Penninckx - Inleiding: Wat is Democratie Nu en vroeger? (video)

Marc Vanvelk - Hoe organiseer je een samenleving op mensenmaat? (video)

Guido De Bruyker - De zeven voorwaarden voor eerlijke referenda toegepast op ons eigen voorstel van bijzonder decreet voor de Vlaamse volksraadpleging. Wat schort er aan referenda op initiatief van de overheid, de zogenaamde plebiscieten zoals de Brexit? (video)

Paul Nollen - Wat zijn de mogelijkheden en de gevaren van loting? Met een inleiding op de Atheense democratie door Bert Penninckx. (video deel 1, deel 2)

Wouter Van Besien - Gewestelijke volksraadpleging; voorstel van bijzonder decreet. (video deel 1, deel 2)

Willem-Frederik Schiltz - Gewestelijke volksraadpleging als deelaspect van de conceptnota burgerparticipatie. (video deel 1, deel 2)

Geef zeker feedback op onze facebookpagina (Democratie.Nu vzw) en aarzel niet om te delen... en te blijven debatteren.

 

Vraagstelling in het lobbywerk

Vraagstelling in het lobbywerk

1. het Bindend Referendum Op Volksinitiatief als enige wetgevende macht (volkssoevereiniteit). De burger kan mandaat geven aan “volksvertegenwoordigers”, maar behoudt de ultieme beslissingsmacht als hij dat wenst.


2. Scheiding van uitvoerende macht (met inbegrip van de economische en financiële macht) en wetgevende macht als enige mogelijke en belangrijkste maatregel om tot een onafhankelijke rechtsstaat te komen (infrastructuurwerken is uitvoerende macht).


3. Loting als democratisch instrument van volksvertegenwoordiging. Van 12 gelote burgers in Assisenzaken tot 400 gelote burgers in wetgevende volksvertegenwoordiging.


4. Participatie in al zijn vormen als bruisvat voor democratie, met als sluitstuk het Bindende Referendum Op Volksinitiatief. Met diens verstande: participatie en referenda moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap.

participatie en referenda moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap

 'Participatie' komt slechts tot zijn recht, wanneer rekening wordt gehouden met:

- Participatieladder van Arnstein

- Code of Good Practice on Referendums adopted by the Council for Democratic Elections at its 19th meeting (Venice, 16 December 2006) and the Venice Commission at its 70th plenary session (Venice, 16-17 March 2007)

- 7 voorwaarden voor eerlijke referenda

- criteria voor toepassing loting in een politiek systeem

 

Lees zeker ook: Democratie.Nu's kritiek op de conceptnota Burgerparticipatie van Open VLD volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz.

 

Hume: 'David Van Reybrouck is een antidemocraat.'

Door Marco Visscher

Dit artikel is eerder verschenen in Knack (12 april 2017).

 

Het gaat slecht met de democratie, vindt de Britse ex-communist Mick Hume, maar niet vanwege het 'oprukkende populisme'. 'De linkse elite vindt de mensen te dom. Dat is gevaarlijk.'

Een man van de middenweg kun je hem niet echt noemen. De essays en boeken van de Brit Mick Hume lezen als een compromisloze verdediging van de oude, linkse idealen die hij ooit aanhing als hoofdredacteur van het tijdschrift Living Marxism, het partijorgaan van de Revolutionaire Communistische Partij. De partij en het tijdschrift zijn allang ter ziele gegaan, maar het vuur is bij Hume niet gedoofd. In 2015 schreef hij Trigger Warning, een hartstochtelijke verdediging van de vrije meningsuiting. Schrijver Salman Rushdie was alvast fan. Nu komt Hume met een nieuw boek, Revolting!, een aanklacht tegen de aanval op de democratie.

 

De democratie verkeert in crisis. Als fervent pleitbezorger zult u het wel lastig hebben.

MICK HUME: Ach, je kunt inderdaad beweren dat de democratie een crisis doormaakt, wat onder intellectuelen een populair tijdverdrijf is. Maar je kunt net zo goed zeggen dat er een democratische revolte aan de gang is, en dat stemt me uiterst positief. De uitslag van het brexitreferendum kun je per slot van rekening beschouwen als een roep om meer zeggenschap in de politiek.

 

De uitslag van dat referendum heeft ertoe geleid dat er ook steeds luider kritiek weerklinkt op de democratie, wat nog werd versterkt door de verkiezing van Donald Trump.

HUME: Klopt, er heerst een heel sterke antidemocratische stemming. Je voelt teleurstelling dat ook gewone mensen een stem hadden in deze zaken, en dat nog maar eens is gebleken dat zij niet geschikt zijn om zulke gewichtige beslissingen te nemen. Dat moeten we zien te voorkomen, hoor je: de mensen moeten beter worden ingelicht, en nepnieuws moet aan banden worden gelegd.

 

Is dat dan geen goede zaak? Democratie kan alleen bloeien als er juiste informatie is in een open debat.

HUME: Het is absurd te denken dat de democratie wordt bedreigd door onjuiste berichtgeving in tabloids of door bloggende tieners die zelfverzonnen berichtjes verspreiden via Facebook. Daar klinkt in door dat mensen te dom zijn om informatie op waarde te schatten, na te denken en zelf een oordeel te vormen. Het gevaar is niet nepnieuws maar nepdemocratie. Het gevaar komt niet van liegende politici of journalisten, maar van de gevestigde orde. Zij wil kiezers heropvoeden over wat ze moeten weten en wat ze wel of niet moeten geloven. Zo wordt het vrije democratische debat gesmoord, in naam van de democratie. Het moet niet gekker worden!

 

Waarom bent u eigenlijk zo fel? Er is toch niemand die de democratie wil afschaffen?

HUME: Iedereen beweert wel vóór de democratie te zijn, maar dat is niet meer dan lippendienst. Hoe kan het anders dat steeds meer macht wordt overgedragen aan ondemocratische, onverkozen instituten die zijn ontworpen om de politiek ondoorgrondelijk en ongrijpbaar te maken en om gewone mensen op een grote afstand te houden? De macht verschuift steeds meer van de nationale parlementen naar de EU en de internationale gerechtshoven. Hoe serieus is al die steun aan de democratie dan? En vandaag, nadat in een referendum is gebleken dat de Britten genoeg hebben van de EU, en nadat de Amerikanen iemand als Trump hebben gekozen als president, zien we opeens wat de politieke en culturele elite wérkelijk vindt van democratie: ze vindt het maar niets.

 

De vraag is: slaat de kritiek op de democratie, of op de uitslagen die ze voortbrengt?

HUME: Allebei, natuurlijk. Wanneer je in democratie gelooft en een referendum of verkiezing uitschrijft, dan moet je de uitslag ook accepteren. Oók als hij je niet bevalt. Je mag gerust je inhoudelijke bezwaren kenbaar maken, maar je moet niet proberen om via de achterdeur alsnog de uitslag te negeren of om te buigen.

 

Doelt u op iemand als oud-premier Tony Blair, die de Britten opriep om in het verzet te gaan tegen de brexit?

HUME: Ja, maar Blair slaat de bal mis. Zijn landgenoten zijn vorig jaar al in het verzet gegaan: tegen hem en zijn vriendjes van de 'remain'-campagne. Maar Blair staat niet alleen. Miljardairs, advocaten, leden van het Hogerhuis: ze proberen allemaal om de uitslag naast zich neer te leggen. Volgens oud-premier John Major hoefden we de uitslag van het referendum niet te accepteren omdat 'de tirannie van de meerderheid nog nooit is toegepast in een democratie'. Pardon? Laten wij nu altijd hebben gedacht dat de wil van de meerderheid de essentie was van democratie.

 

Zij bedoelen wellicht dat er een parlementaire democratie bestaat, en dat daarom het parlement besluiten dient te nemen, ook al is er een referendum uitgeschreven.

HUME: Waarom werd er dan bij het referendum gesteld dat de uitslag zou worden geaccepteerd? En, belangrijker nog: waarom kwamen diezelfde mensen dan niet op voor de parlementaire democratie toen ze de voorbije veertig jaar steeds meer werd ondermijnd door de EU? Het is niets meer dan een opportunistische poging om de democratie te herdefiniëren. Die mensen begrijpen of aanvaarden niet dat ze hebben verloren, ze zijn verbitterd en ontstemd dat het volk het heeft gewaagd om hun advies in de wind te slaan en niet heeft gedaan wat het werd opgedragen.

 

Met uw verwijzing naar 'de achterdeur' doelt u ook op de Amerikanen die erop wijzen dat Hillary Clinton méér stemmen kreeg dan Trump en daarom president had moeten worden?

HUME: Precies, nog zo'n voorbeeld. De mensen die aanvoeren dat het electoraal college van kiesmannen fundamenteel oneerlijk en ondemocratisch is, hebben volstrekt gelijk. Maar waarom komen ze er nú pas mee aanzetten? Dat systeem heeft álle voorgaande presidenten van de Verenigde Staten aangewezen, en toen maakten ze daar nooit een punt van. Ze wekken de indruk dat ze een principieel punt maken of een groots ideaal verdedigen, maar het is pure kleinzieligheid. Ze beginnen er alleen maar over omdat het systeem dit keer de 'verkeerde' kandidaat president heeft gemaakt. Het gaat hen er niet om de democratie te verdedigen, ook al zeggen ze van wel. Het gaat hen erom de democratie te verdedigen tegen de mensen - en hoe bizar is dat? Want antidemocraten zijn diep vanbinnen tegen de mensen, de massa, het volk, dat simpelweg te dom is. Het T-shirt dat The Guardian liet maken, zegt zo veel. Er stond op: 'Never underestimate the power of stupid people in large numbers.' Een betere uitdrukking van het antivolkse sentiment is er niet. Het masker is afgelegd en al het gif dat er al die tijd onder verborgen zat, komt nu aan de oppervlakte. Je ziet nu hoe dun het laagje vernis was.

 

Zegt u dit allemaal omdat u voor de brexit stemde en wellicht ook voor Trump bent?

HUME: Hoor eens, ik ben volledig vóór de brexit, maar ik ben níét voor Trump. Ik zou nooit op Trump hebben gestemd. Die twee hebben niets met elkaar gemeen. In het referendum kon ik een algemeen, positief, democratisch principe steunen, maar ik zou nooit steun geven aan een kleingeestige politicus zoals Trump. Het is tekenend voor de moderne antidemocratische stemming dat de brexit en Trump op één hoop worden geveegd, het liefst ook nog met Marine Le Pen (FN), Geert Wilders (PVV) of zelfs de Griekse partij Syriza en de Spaanse Podemos erbij. Dat is een teken van lui denken.

 

Hoezo? Je kunt toch duidelijk van een populistische stroming spreken?

HUME: Maar wat verbindt die stroming inhoudelijk? Niets. Het enige wat die politici verbindt, is dat de elite ze verafschuwt. Dat woord, 'populisme', is ook al zo'n gekunstelde manier om te wijzen op de gevaren van democratie. Populisme komt van populus, het Latijnse woord voor 'de mensen', of 'het volk'. In de woordenboeken die ik hier op de plank heb staan, wordt populisme omschreven als politiek die de gewone man aanspreekt, of die mensen geeft wat ze willen. Dat klinkt toch niet als zo'n vreselijk buitensporig idee?

 

En u denkt dat populisten zoals Donald Trump, Nigel Farage en Marine Le Pen het volk geven wat het wil?

HUME: Nee, niet echt, en voor de goede orde: ik steun ze geen van de drie. Maar dat is hier niet de relevante vraag. Het werkelijke punt is dat zij zichzelf niet 'populist' noemen. Dat woord is een belediging geworden, ook al voerden de anti-elitaire partijen in het Europa van honderd jaar geleden dat woord nog met trots. Vandaag is het een etiket dat de gevestigde orde plakt op elke partij die haar waarden afwijst en steun vergaart onder ontevreden mensen. De relevante vraag is dus: wie beslist wat populisme is en wat betamelijke politiek is? De politieke en culturele elite beslist dat. Zij heeft weliswaar de controle verloren over een heleboel zaken, maar ze drukt nog altijd een stevige stempel op ons taalgebruik. (nadrukkelijk) Het is de elite die bepaalt wie een populist is. Zij probeert de politiek te beheersen door de politieke taal te beheersen, op de manier waarop George Orwell daarover schreef in zijn boek 1984.

 

Oké, laten we het over taal hebben. Wie bedoelt u precies als u spreekt van de elite?

HUME: Ik heb het over de politici en intellectuelen die zich actief bemoeien met het publieke debat en geneigd zijn zichzelf boven de samenleving te plaatsen, omdat ze het zoveel beter weten.

 

Is dat niet een feitelijke eigenschap van de elite, dat ze hoger is opgeleid, zich beter laat informeren en het, inderdaad, beter weet?

HUME: Die mensen vormen niet bepaald een elite in de beste zin van het woord, dus dankzij hun speciale talenten en vaardigheden. Zij opereren als een elite in de slechtste zin van het woord, namelijk als een klasse van mensen met de meeste invloed en macht in de samenleving. Zij geloven dat zij weten wat het beste is voor iedereen, ongeacht wat anderen willen of doen.

 

En hoe omschrijft u democratie?

HUME: Het Griekse woord demokratia komt van demos, de mensen, en kratos, macht of heerschappij. Democratie is dus de samenkomst van die twee zaken. Het probleem is dat we onder die naam een systeem hebben dat wordt geleid door mensen die de demos weg proberen te houden van de kratos.

 

Is dat ooit anders geweest?

HUME: Daar hebt u een goed punt. Vanaf het ontstaan van directe democratie, 2500 jaar geleden in Athene, is er hevig verzet geweest, onder meer van Plato. Destijds was 'democratie' een vies woord. Er werd over gesproken zoals we nu spreken over mob rule, de heerschappij van het gepeupel. De Amerikaanse founding fathers waren ook tegen. Toen zij de democratie nieuw leven inbliezen, wilden ze allesbehalve de macht aan het gepeupel. Zij wilden 'representatieve democratie': een vorm van democratie die ondanks de naam niet was ontwikkeld om de mensen te vertegenwoordigen, maar om ze in toom te houden. En doorheen de hele geschiedenis zien we dezelfde argumenten tegen democratie: mensen zijn niet slim genoeg, niet rationeel genoeg, te emotioneel, te goedgelovig en te zelfzuchtig. Die argumenten werden aangevoerd toen stemrecht dreigde uit te breiden naar arbeiders, naar vrouwen, naar zwarten.

 

Waarin is het huidige verzet tegen democratie anders?

HUME: Je hoeft niet langer een Romeinse legeraanvoerder, een conservatieve filosoof of een lid van de koninklijke familie te zijn om met minachting neer te kijken op de demos. Veel van de mensen die de democratie willen 'beschermen' en 'vernieuwen' zien zichzelf als vrijdenkende, liberale intellectuelen en politici. En dat baart mij, als iemand die van links komt, extra zorgen. Historisch gezien kwam de wens voor meer democratie en meer macht aan het volk altijd van de linkerzijde van het politieke spectrum. Dat was zo bij de Engelse Revolutie, de Amerikaanse Revolutie, de Franse Revolutie, toen vrouwen kiesrecht opeisten et cetera. Links was de meest uitgesproken strijder voor meer democratie, uiteraard totdat de tirannie van Stalin dat plaatje verstoorde. Maar tegenwoordig heeft links de strijd voor democratie opgegeven. Linkse politici en intellectuelen hebben geen band met of vertrouwen in de arbeidersklasse. Ze geloven niet dat je met lager opgeleiden een inhoudelijk gesprek aan kunt gaan. Ze voelen zich veel prettiger bij het idee om het politieke bedrijf te verplaatsen naar de Europese Commissies en de internationale gerechtshoven. Dat het antidemocratische sentiment van links komt is nieuw, en dat maakt het gevaarlijk. Want als progressieve denkers het niet langer opnemen voor de democratie, wie dan wel?

 

Schrijver David Van Reybrouck pleit in zijn boek Tegen verkiezingen voor democratische vernieuwing door burgers meer invloed te geven.

HUME: Ja, ik ken zijn boek (vertaald als 'Against Elections', nvdr.). Het geeft de tijdgeest goed weer. Van Reybrouck voert aan dat we wel democratie willen, maar dat verkiezingen niet werken omdat er zoveel leugens en onwaarheden worden verspreid door politici en journalisten. Het volk raakt verward, met onbevredigende resultaten tot gevolg.

 

Zijn idee om burgers via loting aan te wijzen om politiek actief te worden, zoals in Athene, zal u vast aanspreken.

HUME: Het klinkt aantrekkelijk, inderdaad. Maar ik heb een groot probleem met zijn voorstel. Zijn vergelijking met het oude idee uit Athene klopt niet. In Athene werd destijds gesteld dat alle burgers gelijk waren - althans de mannen, maar niet de vrouwen en slaven die geen burgerrechten hadden - en daarom allemaal even bekwaam waren om te regeren. Van Reybrouck stelt daarentegen dat alle mensen gelijk zijn en daarom allemaal even onbekwaam om te regeren. Van Reybrouck wil namelijk dat het volk niet langer een bepalende stem heeft. Hij wil een paar burgers eruit pikken en hen opsluiten in een kamer vol experts, zodat zij de 'juiste' informatie krijgen voordat ze hun 'geïnformeerde' beslissing maken. De grote vraag is: wie levert de informatie? Van Reybrouck doet alsof hij een Atheense traditie van directe democratie nieuw leven inblaast, maar hij staat dichter bij Plato's antidemocratische sentiment. Hij wíl helemaal niet dat gewone mensen iets te zeggen hebben. Hij wil dat een klein clubje experts bij gewone mensen komt influisteren welk beleid het beste is. Hij wil een verlichte, geïnformeerde groep, niet het volk met al zijn bekrompen vooroordelen en onnadenkende, emotionele reacties. Zijn boek is een uitstekend voorbeeld van het aloude antidemocratisch sentiment dat wordt verpakt alsof het een poging is om de democratie te redden.

 

Een andere prominente vernieuwer is Jason Brennan, een Amerikaanse politicoloog die 'epistocratie' bepleit: een systeem waarbij mensen zonder basiskennis over politiek níét zouden mogen stemmen, of intelligente mensen extra stemmen zouden krijgen.

HUME: Het is toch al te gek! Zijn boek heet Against Democracy en het wordt óveral besproken en serieus genomen. Brennan heeft botweg opgeschreven wat veel mensen eigenlijk niet durven te zeggen, namelijk dat je sommige mensen maar beter geen politieke stem moet geven. Hij spreekt van mensen met een 'laag kennisniveau', maar bedoelt natuurlijk lage intelligentie.

 

Volgens studies zijn veel mensen ook écht niet op de hoogte van heel basale kennis. Een meerderheid kan niet één buitenlandse leider noemen.

HUME: Dat komt omdat mensen niet langer worden uitgedaagd om deel te nemen aan de politiek en het debat. En wanneer ze het wél doen, op hun eigen manier, horen ze al snel dat je zoiets toch niet zomaar mag zeggen, en dat je op je toon moet letten. Met die hooghartige reacties wil men het debat vermijden. Jarenlang kregen we te horen dat de politiek zo vreselijk ingewikkeld is dat we het maar beter aan de experts kunnen overlaten. Wij hebben helemaal geen prikkel of stimulans meer om ons ergens in te verdiepen en ons te informeren! Als er een meer democratische samenleving was, zou het snel veranderen.

 

Zijn referenda daarvoor de oplossing?

HUME: Ik weet eerlijk gezegd niet of je overal een referendum over moet houden. Ik denk wel dat het heel goed werkt bij grote, netelige kwesties die een land verdelen en die zich laten terugbrengen tot een ja-neevraag. Wilt u dat uw land lid blijft van de Europese Unie? Moet Schotland onderdeel blijven van het Verenigd Koninkrijk? Maar wat bij elk referendum telkens weer opvalt, is hoe eensgezind de weerstand bij de politieke klasse is. Politici, links of rechts, vinden het vreselijk om de controle uit handen te geven en over te dragen aan de bevolking. Het maakt hen ziedend dat zaken die zijzelf graag voorstellen als uiterst complex kunnen worden teruggebracht tot 'ja' of 'nee'.

Uiteindelijk moeten we ons afvragen wie we het meest vertrouwen wanneer we onze mening vormen. Hecht je de meeste waarde aan een kliek van beroepspolitici, professoren, rechters en experts die in een achterkamertje beslissingen mogen nemen, of hecht je de meeste waarde aan je groep van vrienden, familie, kennissen en collega's met wie je kunt praten en ideeën kunt uitwisselen? Ik kies voor de laatste optie. En ik niet alleen. Uit onderzoeken blijkt dat de Britten zich in de aanloop naar het EU-referendum niet zozeer lieten informeren door de kranten of politici, maar hun mening vormden in gesprekken met de mensen met wie ze dagelijks contact hebben. Er zit wijsheid in de massa, omdat ze alles weet van het leven.

 

Gaat u zover als de chartisten, die halverwege de negentiende eeuw streden voor het algemeen stemrecht voor mannen en aanvoerden dat lager opgeleide arbeiders béter waren in stemmen dan de middenklasse en de hogere klasse?

HUME: Ja, absoluut. De demos heeft nu eenmaal een ervaring en een begrip van het leven, die veel groter is dan welke kliek van experts ook. Daarom zijn zij beter in staat om tot een oordeel te komen dan de elite. Experts hebben volgens mij nog altijd een belangrijke rol te spelen, maar wanneer het aankomt op zaken van politiek dan zou ik toch echt liever de wijsheid van de massa vertrouwen en niet de wispelturigheid van een paar elitaire types. Om diezelfde reden zou ik bij een rechtszaak ook liever worden berecht door een jury die bestaat uit gewone mensen, die mijn gelijken zijn, dan door een autocratische rechter.

 

Bent u daarin niet wat naïef?

HUME: Ik ben daar absoluut niet naïef over. Democratie is nooit de gemakkelijke weg. Je zult hard moeten werken om je ideeën over te brengen, en het zal niet altijd lukken. Hoe ingewikkeld het ook is om een echte democratie te hebben: het alternatief, waarbij we de politiek uitbesteden aan experts, is erger.

 

En hoe krijgen we volgens u een meer democratische, politiek betrokken samenleving?

HUME: Ah, als we dát eens wisten! Het valt me op dat denktanks altijd zoeken naar technocratische oplossingen. Ze adviseren om een panel van burgers samen te stellen dat politici adviseert, of om online stemmen in te voeren om het opkomstpercentage te vergroten, of om stemrecht te geven aan jongeren vanaf 16 jaar - alsof pubers massaal op de straten staan te demonstreren dat ze zo graag willen stemmen. Niets daarvan zal ook maar iets bijdragen aan de democratische spirit in de samenleving. Nee, we moeten gaan beseffen dat democratie meer is dan eens om de zoveel jaar in een stemhokje een bolletje kleuren. Democratie gaat over een samenleving waarin we willen leven, waarin we enige controle kunnen uitoefenen op wie we zijn en wat we doen, waarin we mogen denken en zeggen wat we willen, en waarin we zelf de toekomst kunnen bepalen.

 

Nogal een klus, nietwaar?

HUME: Jazeker. Maar als we de spirit terugbrengen, vinden mensen zelf wel manieren om mee te denken en mee te beslissen.

 

 

Marco Visscher is freelance journalist en samensteller van Tegengeluid, een digitale nieuwsbrief voor vrijdenkers (www.tegengeluid.nl). Hij schreef dit artikel voor Knack.

Meer artikelen...

 1. Lezing 3 juni: de logica van de democratie
 2. Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie
 3. Merkwaardig
 4. Vergelijk Democratie.Nu's voorstellen tot Politieke Vernieuwing met de voorstellen uit de bestuursmeerderheid van Willlem-Frederik Schiltz
 5. Herhaalt de geschiedenis zich?
 6. Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting
 7. Knipsels mei 2017
 8. Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie
 9. Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem
 10. Voorstellen tot democratische vernieuwing
 11. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
 12. Forum voor Democratie over referenda
 13. gents referendum
 14. Knipsels april 2017
 15. Knipsels maart 2017
 16. bestel uw workshop!
 17. 3 wegen om de democratie in te voeren
 18. Knipsels februari 2017
 19. Mini-congres 18 februari
 20. Knipsels januari 2018
 21. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 22. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 23. Knipsels december 2016
 24. Knipsels november 2016
 25. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 26. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 27. Knipsels oktober 2016
 28. Knipsels september 2016
 29. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 30. Was de Brexit een eerste testrit?
 31. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 32. Knipsels augustus 2016
 33. Interview met de Referendum-Partij
 34. Knipsels juli 2016
 35. Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!
 36. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 37. Knipsels juni 2016
 38. Knipsels mei 2016
 39. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 40. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 41. workshop loting 19 april Gent
 42. een mislukt opiniestuk
 43. Knipsels april 2016
 44. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 45. Quotes over de NPC
 46. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 47. Uitvoeringsdecreet wallonië
 48. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 49. Knipsels maart 2016
 50. Knipsels januari 2016
 51. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 52. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 53. Oproep: "En u?"
 54. Agenda
 55. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 56. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 57. Editoriaal
 58. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 59. Knipsels december 2015
 60. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 61. Knipsels november 2015
 62. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 63. Knipsels oktober 2015
 64. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 65. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 66. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 67. Knipsels september 2015
 68. Knipsels augustus 2015
 69. Knipsels juli 2015
 70. Knipsels juni 2015 deel 2
 71. Knipsels juni 2015
 72. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 73. Wat is democratie?
 74. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 75. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 76. Knipsels mei 2015 deel 2
 77. Knipsels mei 2015
 78. Knipsels april 2015 deel 2
 79. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 80. Knipsels april 2015
 81. Knipsels maart 2015 deel 3
 82. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 83. Knipsels maart 2015 deel 2
 84. Knipsels maart 2015
 85. Knipsels februari 2015
 86. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 87. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 88. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 89. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 90. Knipsels Januari 2015
 91. Knipsels Kerst 2014
 92. Doneer!
 93. Knipsels december 2014
 94. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 95. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 96. Knipsels november 2014
 97. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 98. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 99. Knipsels oktober 2014
 100. Knipsels juli 2014
 101. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 102. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 103. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 104. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 105. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 106. Knipsels juni 2014
 107. Les positions des partis
 108. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 109. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 110. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 111. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 112. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 113. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 114. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 115. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 116. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 117. Begrippen rond democratie
 118. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 119. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 120. De N-VA en het referendum
 121. Knipsels maart 2014
 122. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 123. Knipsels 02/2014
 124. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 125. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 126. Directe democratie maakt het volk soeverein
 127. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 128. Les articles de Démocratie Directe
 129. Knipsels 09/2013
 130. Wie is er bang van confederalisme?
 131. Knipsels 12/2013
 132. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 133. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 134. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 135. Witte werven
 136. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 137. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 138. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 139. Wilfried Martens en de democratie
 140. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 141. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 142. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 143. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 144. De afgeremde democratie
 145. Dossier: Tax Freedom Day
 146. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 147. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 148. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 149. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 150. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 151. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 152. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 153. Hoe organiseer ik een referendum?
 154. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 155. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 156. De referendumsituatie in Vlaanderen
 157. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 158. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 159. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 160. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 161. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 162. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 163. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 164. Knipsels 10/2012
 165. Knipsels 08/2012
 166. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 167. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 168. Overwoekerende particratie
 169. Knipsels 07/2012
 170. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 171. Defining and measuring democracy
 172. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 173. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 174. Presentaties van de workshops
 175. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 176. Referendum over hennepteelt
 177. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 178. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 179. Knipsels maart 2012
 180. Waar is het Duitse goud?
 181. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 182. Artikelenbundel Februari 2012
 183. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 184. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 185. Artikelenbundel januari 2012
 186. 1ste Partijcongres van 3D
 187. Burgerinitiatieven
 188. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 189. G1000: zwakke placebo
 190. Het gedroomde land van de G1000
 191. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 192. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 193. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 194. Korte berichten november 2011
 195. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 196. ESM, de nieuwe Europese dictator
 197. Zwitserland is België niet
 198. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 199. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 200. Klein maar dapper.
 201. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 202. Burger telt weer niet mee
 203. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 204. De verzwegen revolutie in IJsland
 205. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 206. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 207. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 208. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 209. Marokkanen willen meer democratie
 210. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 211. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 212. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 213. G1000 Burgerinitiatief
 214. Democracy International Conferentie
 215. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 216. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 217. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 218. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 219. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 220. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 221. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 222. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 223. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 224. Schending Verdrag van Lissabon
 225. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 226. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 227. Vrije verkiezingen Egypte
 228. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 229. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 230. Burgerinitiatieven Rucphen
 231. BROV Politiek theater
 232. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 233. ECAS Conferentie 17 maart
 234. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 235. Volksraadpleging Tielt
 236. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 237. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 238. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 239. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 240. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 241. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 242. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 243. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 244. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 245. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 246. Referendum over Parkstad Turnhout?
 247. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 248. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 249. Referendum in Zulte
 250. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 251. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 252. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 253. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 254. Start je eigen land
 255. Mandataris versus partij
 256. De deugdzaamheid van de kleintjes
 257. Touring wil referendum over rekeningrijden
 258. Politieke etiketten : what’s in a name?
 259. Direct democracy prevents violence
 260. De macht van het volk, een referendum nu!
 261. Organiseer referendum over voortbestaan België
 262. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 263. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 264. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 265. De Belgische staatshervorming voorbij
 266. Staatshervorming Plan Z
 267. Over standpunt...
 268. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 269. De pi-factor van De Lange Wapper
 270. Zwitserland blijft meest competitieve land
 271. Knipsels september 2010
 272. Turken houden referendum over hun grondwet
 273. Groen licht voor geheime operaties
 274. Global Citizens in Charge
 275. Prijs voor de Democratie 2010
 276. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 277. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 278. ECI - pas vanaf 2012
 279. De wereld als weerbericht
 280. 1 op 6 Belgen stemde niet
 281. Referendum op lange baan geschoven
 282. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 283. Confederalisme voor dummies
 284. Natuurlijke rechten en democratie
 285. De stad der zienden
 286. België IS gebarsten
 287. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 288. Kiezersbedrog 2010
 289. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 290. Europa is alles behalve demokratisch
 291. De vergrendelde democratie
 292. Zwitserse zuinigheid
 293. Confederaal België
 294. Democratie? dream on
 295. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 296. Waar voor je geld-index
 297. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 298. De mythe van de parlementaire democratie
 299. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 300. Het Zweedse referendum
 301. Institutionele vuilnisbelt
 302. Hervormingsstreven in het vizier
 303. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 304. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 305. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 306. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 307. Direct Democracy Now!
 308. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 309. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 310. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 311. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 312. Directe democratische partijen
 313. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 314. Workshop - Politiek zonder politici
 315. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 316. Diplomademocratie
 317. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 318. Firmenspenden verbieten
 319. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 320. Politics without Politicians
 321. De EU schaadt de Europese idee
 322. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 323. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 324. The EU and Democracy do not match
 325. Minaretten
 326. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 327. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 328. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 329. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 330. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 331. Herentals stemt over verdwijnpaal
 332. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 333. Een gids door enkele documenten
 334. Global Forum on Modern Direct Democracy
 335. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 336. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 337. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 338. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 339. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 340. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 341. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 342. GVA en Democratie.Nu
 343. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 344. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 345. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 346. Directe democratie smaakt naar meer
 347. Referendum in Waasland?
 348. De Gewone Sabotage
 349. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 350. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 351. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 352. Geen gewone zondag in Antwerpen
 353. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 354. Persmap van Democratie.Nu
 355. Persbericht van Democratie.Nu
 356. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 357. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 358. Een democratische hoogdag
 359. Het referendum als democratisering van de politiek
 360. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 361. Directe Democratie en Bart De Wever
 362. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 363. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 364. Duitse kink in de EU-kabel?
 365. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 366. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 367. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 368. De kwelgeest Lange Wapper
 369. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 370. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 371. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 372. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 373. Uitwassen van de particratie
 374. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 375. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 376. Global Forum on Modern Direct Democracy
 377. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 378. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 379. Belangrijkste voordelen directe democratie
 380. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 381. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 382. Democratie en economie
 383. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 384. Burgemeester wil geen referendum
 385. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 386. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 387. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 388. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 389. Niemand geloofde nog in verbreding
 390. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 391. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 392. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 393. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 394. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 395. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 396. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 397. Izegem : Actiecomit
 398. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 399. Het einde van de grondwet?
 400. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 401. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 402. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 403. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 404. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 405. Over de scheiding der machten
 406. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 407. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 408. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 409. Knipsels april 2009
 410. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 411. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 412. De opmars van een wereldregering
 413. Democratie voor de elite
 414. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 415. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 416. Een blablabla Parlement
 417. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 418. Particratie is geen democratie
 419. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 420. Knipsels maart 2009
 421. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 422. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 423. Knipsels februari 2009
 424. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 425. Knipsels januari 2009
 426. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 427. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 428. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 429. De logica van de democratie
 430. Bedenkingen over de scheiding der machten
 431. Democratie en natuurrecht
 432. Voorbij de staatshervorming
 433. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 434. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 435. politiek beu
 436. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 437. Austrian minister quits over EU referendum clause
 438. Knipsels december 2008
 439. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 440. Referendum over stemplicht
 441. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 442. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 443. Knipsels november 2008
 444. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 445. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 446. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 447. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 448. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 449. Opstand!
 450. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 451. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 452. Big Brother
 453. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 454. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 455. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 456. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 457. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 458. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 459. No Means No
 460. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 461. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 462. Knipsels oktober 2008
 463. Is de EU democratischer dan België
 464. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 465. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 466. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 467. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 468. Recall van Arnold Schwarzenegger
 469. Knipsels september 2008
 470. Vier direct democratische initiatieven
 471. Steun Oosterweel referendum
 472. Knipsels augustus 2008
 473. Confederale chaos
 474. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 475. knipsels juli 2008
 476. Het hervormen van een staat
 477. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 478. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 479. Save Our Water Resources
 480. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 481. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 482. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 483. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 484. NO means NO
 485. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 486. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 487. Blokkeringsmemen herkennen
 488. Die verdomde Ieren toch!
 489. Waar BHV echt over gaat
 490. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 491. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 492. Nieuwe Europese Conventie.
 493. Beckerich
 494. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 495. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 496. België heruitgevonden
 497. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 498. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 499. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 500. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 501. EU bang van Iers referendum
 502. Tempelhof gaat dicht
 503. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 504. Die vervelende democratie toch
 505. Het vrije woord en dreiging met geweld
 506. Waarom onderwijs?
 507. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 508. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 509. Referendum over flat tax te Obwalden
 510. Kleine berichten maart 2008
 511. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 512. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 513. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 514. Iers referendum wordt genegeerd.
 515. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 516. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 517. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 518. Knipsels januari 2008
 519. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 520. Referendum over staatshervorming
 521. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 522. Luisteren politici naar u?
 523. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 524. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 525. I want a referendum
 526. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 527. Denkend aan Sint Kilda
 528. Federalisme en democratie
 529. Europa wil niet weten van democratie
 530. Despotisme versus volksraadpleging
 531. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 532. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 533. Wie laat ons mee beslissen?
 534. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 535. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 536. Waarom doet het parlement niets?
 537. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 538. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 539. Nieuws van het Referendum Platform
 540. De zetelcarrousel
 541. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 542. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 543. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 544. Wij willen onze zeg!
 545. Europees Referendum Campagne 2
 546. Diverse berichten 11/2007
 547. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 548. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 549. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 550. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 551. Referendum over Rand kan niet
 552. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 553. Geen tweede referendum in Nederland
 554. Twee voorstellen van de burger in Gent
 555. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 556. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 557. Campaigns from across the EU call for a referendum
 558. Over een echte bescherming van de minderheden
 559. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 560. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 561. Hamburg: Referendum over referenda
 562. Het referendum legaliseren
 563. Wij zijn de baas
 564. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 565. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 566. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 567. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 568. We vertrouwen de burger niet
 569. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 570. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 571. Stockholms referendum over tol
 572. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 573. De politieke kaste
 574. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 575. Voor een nieuw EU-referendum!
 576. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 577. Een gezonde stemming?
 578. Christen-democratie en referendum
 579. Op naar volgend EU-referendum
 580. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 581. Links en rechts
 582. Vertrouwen
 583. De anti-democratische EU
 584. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 585. Platform voor Vrije Meningsuiting
 586. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 587. De afwezige staatsburger.
 588. Naar asymmetrische staat
 589. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 590. Referendum over Europese grondwet
 591. Référendum
 592. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 593. First World Conference on Direct Democracy
 594. Reeds 16 Europese petities
 595. Een parlement zonder partijen
 596. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 597. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 598. knipsels-april 2007
 599. De campagne is de boodschap.
 600. Handen af van onze verkiezingen
 601. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 602. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 603. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 604. knipsels
 605. Tsjechisch sprookje
 606. Referendum over macht van politieke partijen
 607. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 608. Verslag debat: democratie in België?
 609. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 610. De kiesdrempel
 611. Democratie zonder nonsens
 612. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 613. campagne verkiezingen 2007
 614. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 615. lezing Arthur De Decker
 616. ¿Qué es lo que pretendemos?
 617. ¿Quienes somos?
 618. Vlaanderen onafhankelijk?
 619. Nieuw nummer van Athene is uit
 620. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 621. Het razende schaap van de Franse revolutie
 622. Dedecker voor directe democratie
 623. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 624. Nederland en het Referendum
 625. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 626. Vrij Informatie Netwerk
 627. Tussen controle en veiligheid
 628. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 629. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 630. Geef de macht terug aan de burger
 631. De Belgische democratie faalt
 632. referendum over abortus
 633. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 634. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 635. knipsels
 636. Aansluiting bij Rusland
 637. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 638. Referendum te Merchtem afgewezen
 639. Referendum op komst in Poperinge?
 640. Grondwetsherziening?
 641. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 642. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 643. Democratie zonder politiek?
 644. Een Canadees debat
 645. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 646. Dehaene slaat weer toe
 647. Verlies voor de groenen in Hessen
 648. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 649. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 650. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 651. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 652. Europees netwerk voor direkte democratie
 653. De komende referenda in Zwitserland
 654. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 655. Reginald Moreels
 656. Ludo Dierickx
 657. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 658. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 659. Welke democratie?
 660. Slaafse parlementsleden
 661. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 662. Europese vetpotten
 663. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 664. Liegen mag
 665. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 666. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 667. Argumenten tegen democratie
 668. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 669. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 670. Het republikeins genootschap
 671. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 672. Verhofstadt en de paarse democratie
 673. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 674. Het wonder van de verlichting
 675. Een onthullend arrest
 676. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 677. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 678. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 679. Seborga: we the people...
 680. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 681. De noodzaak van de geheime stemming
 682. Di Rupo en de directe democratie
 683. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 684. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 685. Democratie in België is een schijnvertoning
 686. Verzoekschrift sociale woningen
 687. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 688. Verdacht stemadvies
 689. Van Peel spreekt
 690. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 691. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 692. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 693. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 694. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 695. Update: de huidige partijstandpunten
 696. Democratie en economie
 697. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 698. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 699. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 700. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 701. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 702. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 703. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 704. Referendum te Ittre
 705. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 706. Belangrijke studie over naïef cynisme
 707. Directe democratie en belastingsfraude
 708. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 709. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 710. Nordrhein-Westfalen
 711. Beieren: voldoende handtekeningen
 712. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 713. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 714. Beperkte herverkiesbaarheid
 715. Geld en volksinitiatief
 716. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 717. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 718. Een historische kans!
 719. Sharia in Nederland?
 720. Documenten van de Verlichting (I)
 721. Slimme wetgeving
 722. Het zogenaamde politiek cynisme
 723. Referendum geëist te Fleurus
 724. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 725. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 726. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 727. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 728. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 729. Nederlandse toestanden - deel II
 730. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 731. Een anti-democratische mythe
 732. Het surrealisme van de Belgische politiek
 733. Directe democratie in Venezuela?
 734. De november-referenda in de USA
 735. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 736. Mark Eyskens over het referendum
 737. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 738. Duitse toestanden
 739. Berichten uit het Noorden
 740. Philadelphia II
 741. Is Europa te democratisch?
 742. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 743. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 744. Vrije meningsuiting
 745. Directe democratie en de doodstraf
 746. Documenten van de Verlichting (II)
 747. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 748. USA: directe democratie en landsconservatie
 749. USA: een stille belastingsrevolutie?
 750. Het referendum en de Belgische grondwet
 751. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 752. Democratie invoeren in ons land
 753. Drole de guerre (2)
 754. Memes en propaganda
 755. Propaganda begrijpen
 756. Democratie als witte magie
 757. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 758. Wetgeving rond directe democratie
 759. U wordt waargenomen
 760. Ierland: nieuw referendum over Nice
 761. We the people...
 762. Merkwaardige initiatieven in Californië
 763. Vlaams Blok voor referendum
 764. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 765. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 766. Nederland na de verkiezingen
 767. Drole de guerre (5)
 768. U wordt opgevoed
 769. Een democratische partij
 770. Journalisten en hun stem
 771. Van democratie is geen sprake...
 772. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 773. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 774. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 775. Parlementaire illusies
 776. Het goede leven
 777. Nieuw Gents referendum?
 778. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 779. Merkwaardig referendum in Norfolk
 780. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 781. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 782. Referendum in Duitstalig België?
 783. De standaard over het referendum
 784. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 785. Moet berichtgeving waar zijn?
 786. Japanse burger wantrouwt politici
 787. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 788. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 789. Quo Vadis, Europa?
 790. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 791. Geen democratie in Ekeren
 792. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 793. Strijd voor symbolen in Bolzano
 794. NVA tegen democratie
 795. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 796. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 797. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 798. Drole de guerre
 799. Weerstand tegen democratie
 800. Het nieuwe Estatut
 801. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 802. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 803. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 804. Europa heeft er een land bij
 805. persknipsels
 806. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 807. Italië wijst grondwetswijziging af
 808. Géén respect
 809. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 810. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 811. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 812. Volksdictatuur
 813. Eerste online referendum in Zwitserland
 814. Ward Beysen pro directe democratie
 815. Het goede leven
 816. Liegen in Malta
 817. Ondertussen in Somaliland
 818. Oorlog of democratie
 819. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 820. Peilingen (België)
 821. Peilingen (internationaal)
 822. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 823. Geluk en zelfbeschikking
 824. Bart Somers
 825. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 826. Onze progressieve pers
 827. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 828. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 829. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 830. Britten voor referendum over Europese grondwet
 831. Het particratisch argument
 832. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 833. Verzwijgen is goud
 834. Notities bij de voorbije verkiezingen
 835. Quotes uit de politiek
 836. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 837. Partijdige televisie
 838. Europese peilingen
 839. Democratie smaakt naar meer
 840. Catalonië stemt voor meer autonomie
 841. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 842. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 843. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 844. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 845. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 846. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 847. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 848. Het Witte Manifest
 849. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 850. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 851. Voor wie is het referendum bedreigend?
 852. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 853. Petitie "Europees parlement op een plek"
 854. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 855. What we do
 856. What we want
 857. Who we are
 858. Qu’est-ce que nous faisons?
 859. Qu’est-ce que nous voulons?
 860. Qui sommes nous?
 861. Nieuwe functies op de website
 862. Referenda en de wil van de burgers
 863. NEWSLETTER #15
 864. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 865. Enkele presentaties uit Nederland
 866. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 867. Mensenrechten en democratie
 868. Darwinisme en democratie
 869. Democratie bij de Atheners
 870. NEWSLETTER #14
 871. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 872. Français
 873. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 874. mail ons
 875. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 876. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 877. Buurtbevraging in Mechelen
 878. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 879. Decisive weeks lying ahead
 880. Direct democracy
 881. Omdat een andere politiek nodig is
 882. Democratie.Nu heeft u nodig!
 883. Democracy International Newsletter #13
 884. Vrij spreekrecht is absoluut
 885. The European Citizens’ Initiative
 886. Economie, democratie en het geluk
 887. Democratie maakt gelukkig
 888. Kom mee betogen!
 889. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 890. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 891. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 892. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 893. Time for Citizens to take the Initiative
 894. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 895. Voor de vrijheid van meningsuiting
 896. Over de vrijheid van meningsuiting
 897. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 898. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 899. credits
 900. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 901. DI NEWSLETTER #12
 902. Van particratie naar democratie
 903. De mythe van de Goede Dictator
 904. Vrijheid, democratie & secessie
 905. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 906. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 907. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 908. Schwarzenegger en directe democratie
 909. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 910. Is België echt een democratie?
 911. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 912. Het dierbare België
 913. DI-NEWSLETTER #11
 914. De kikker en de politiek
 915. Historiek tot 2002
 916. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 917. Laten we de stemplicht afschaffen.
 918. Historiek tot 2005
 919. Wat is en doet Democratie.nu ?
 920. Organisatie van WIT
 921. Wat is directe democratie?
 922. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 923. Het einde van de particratie?
 924. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 925. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 926. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 927. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 928. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 929. Aangeleerde hulpeloosheid
 930. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 931. Telt Ieders mening mee?
 932. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 933. N-VA slikt voorstel in
 934. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 935. Het pad van de innerlijke opstand
 936. Bevolking met kluitje in het riet
 937. Over eindtermen en burgerzin
 938. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 939. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 940. Schwarzenegger bijt in het zand
 941. Wijsheid voor de massa?
 942. over deze website
 943. History
 944. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 945. Hoe doden we een volksbesluit?
 946. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 947. Wahlstreik!
 948. politiek algemeen
 949. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 950. boeken en artikels
 951. Interview Jos Verhulst
 952. Het verdiepen van de democratie
 953. Persbericht Democratie.nu
 954. Witte Werf maart 1999
 955. Witte Werf mei 1999
 956. Witte Werf augustus 1999
 957. Witte Werf oktober 1999
 958. Witte Werf november 1999
 959. Witte Werf december 1999
 960. Witte Werf april 2000
 961. Witte Werf mei 2000
 962. Witte Werf december 2001
 963. Witte Werf februari 2002
 964. Witte Werf juni 2002
 965. Witte Werf oktober 2002
 966. Witte Werf december 2002
 967. Witte Werf april 2003
 968. Witte Werf juli 2003
 969. Witte Werf november 2003
 970. Witte Werf januari 1999
 971. Witte Werf januari 2000
 972. Over particratie, meerderheid en oppositie
 973. Witte Werf januari 2004
 974. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 975. Wit Bericht 05/09/2001
 976. Wit Bericht 23/03/2002
 977. Wit Bericht 10/04/2002
 978. Wit Bericht 20/04/2002
 979. Wit Bericht 17/05/2002
 980. Wit Bericht 11/09/2002
 981. Wit Bericht 02/01/2003
 982. Wit Bericht 19/01/2003
 983. Wit Bericht 25/01/2003