Nieuws

workshop loting 19 april Gent

Beste sympathisant,

 

Als logisch vervolg op onze webinars, organiseert Democratie.Nu aanstaande dinsdag 19 april om 19.30h een workshop in de vergaderzaal van Lekker GEC, Maria Hendrikaplein 6, 9000 Gent (aan het station Sint-Pieters) over het systeem van ‘LOTING’.

 

Bert Penninckx buigt zich dan over de vraag: "Kan loting zorgen voor méér democratie in Vlaanderen?"

 

Wees welgekomen!

Ook een vrije bijdrage is welkom.

 

 

een mislukt opiniestuk

Op deredactie.be verscheen vandaag een opiniestuk van Peter Van Elsuwege, waarin hij een aantal redenen bedenkt om te betwisten dat referenda de democratie versterken. Hier een puntsgewijze commentaar op zijn bedenksels.

 

(Wat volgt is de volledige tekst van Van Elsuweges stuk met commentaar op de relevante plaatsen.)

 

Morgen, op 6 april, kan de Nederlandse bevolking zich uitspreken over het associatieakkoord dat de Europese Unie en haar lidstaten hebben gesloten met Oekraïne. Volgens de initiatiefnemers is dit nodig om de democratie te versterken. Er zijn een aantal redenen te bedenken waarom dit niet zo is.

 

1. Het gaat niet over associatieakkoord

 

Dat er een referendum over het EU-Oekraïne associatieakkoord wordt georganiseerd is eigenlijk puur toeval. De wet raadgevend referendum (WRR) die deze volksraadpleging mogelijk maakt, trad in werking op 1 juli 2015. Enkele dagen later werd het associatieakkoord met Oekraïne goedgekeurd in de Eerste Kamer en startte het anti-establishment collectief ‘GeenStijl’ de campagne om voldoende handtekeningen te verzamelen.

 

Eigenlijk had het net zo goed ook over een ander EU-gerelateerd thema kunnen gaan, maar het verdrag met Oekraïne was nu eenmaal de eerste kans om de nieuwe referendumwet te testen. De burger wordt gevraagd om zich uit te spreken over een specifiek akkoord, maar de inhoud ervan lijkt voor de initiatiefnemers eigenlijk niet zo belangrijk.

 

Het wordt daardoor heel moeilijk om de uitslag van het referendum correct te interpreteren: is de Nederlandse burger voor of tegen het associatieakkoord met Oekraïne, of gewoon voor of tegen de regering Rutte, de EU of gewoon tegen alles wat op politiek niveau wordt beslist?

 

Twee opmerkingen:

1) Hoe hadden ze dat misschien moeten vermijden? Als je weet dat je op dat punt gaat afgeschoten worden, of liever: als dat punt er werkelijk iets toe zou doen, dan kan je nooit ijveren voor de invoering van referenda. Immers, er zal onvermijdelijk een eerste referendum zijn, en bij dat eerste referendum kan deze tegenwerping altijd gemaakt worden.

2) “Het wordt daardoor heel moeilijk om de uitslag van het referendum correct te interpreteren” Ja, op zich kan men hier nog wel mee akkoord gaan, maar is het dan zo gemakkelijk om de uitslag van een verkiezing te interpreteren in termen van wat de kiezer eigenlijk wou? Nee, en daarom moeten we stellen dat de brave man hier eigenlijk ongewild een argument geeft voor referenda. Immers, als hij die interpretatiemoeilijkheden onwenselijk vindt, dan is op de lange termijn een systeem van rechtstreekse beslissingen door het volk onomstotelijk het beste.

Tot hiertoe wekt de auteur alle indruk dat hij gewoon de eerste de beste redenen zoekt om referenda te bekritiseren, sterker, hij wekt de indruk dat de bijzonderheden van dit referendum er niet toe doen, en dat hij gewoon in het algemeen een aversie tegen referenda heeft.

Maar goed, kijken we of hij in zijn volgende punten meer inhoudelijks te zeggen heeft.

 

2. Het gaat niet tussen Nederland en Oekraïne

 

Het referendum betreft de vraag of de goedkeuringswet zoals aangenomen door het Nederlands parlement al dan niet moet worden verworpen. Met andere woorden, de vraag is of Nederland een verdragspartij moet worden bij dit akkoord. Daarnaast zijn er nog andere verdragspartijen, met name de EU, Oekraïne en de andere EU lidstaten.

 

Al deze partijen kunnen via hun interne procedures beslissen of ze al dan niet gebonden willen worden door het akkoord. Het is allesbehalve democratisch indien een beperkt deel van de Nederlandse bevolking de andere procedures zou gaan blokkeren. Uiteindelijk vertegenwoordigen het aantal kiesgerechtigde Nederlanders slechts een fractie van alle Europese burgers.

 

Hier geeft de auteur al iets beter onderbouwde argumenten. Maar er heerst toch enige verwarring over waar precies het zere punt ligt.

1) Bij het feit dat een kleine groep mensen een akkoord kan blokkeren? Dan moet de Europese wetgeving maar zo aangepast worden dat een enkel land niet meer in de gelegenheid is om procedures te blokkeren. (Met referenda heeft dat niets te maken, of misschien op zijn hoogst zijdelings: omdat het een referendum is, zijn gebruikelijke diplomatieke kanalen en drukkingsmiddelen wellicht niet mogelijk, die wel mogelijk zouden zijn als het Nederlandse besluit bijvoorbeeld een parlementaire beslissing was.)

2) Bij het feit dat een kleine groep mensen beslist over een Europese aangelegenheid? Dat kan het evenmin zijn, want zoals bekend vormen de eerste en tweede kamer, zelfs als je ze samentelt, een nog veel kleinere groep.

 

3. Welke democratie is in gevaar?

 

Het ‘nee-kamp’ voert campagne met de slogan ‘red de democratie’. Er wordt opgeroepen om nee te stemmen tegen een akkoord dat ‘boven de hoofden van de burgers wordt beslist’. Hierbij kunnen minstens twee kanttekeningen worden gemaakt.

 

Ten eerste is er reeds een meervoudige democratische controle, met name door het Europees Parlement dat het akkoord heeft goedgekeurd op het niveau van de EU en door het Nederlandse parlement dat reeds een goedkeuringswet heeft gestemd. Ook in alle andere EU lidstaten spreken de nationale parlementen zich uit over het akkoord.

 

Welja, dus wordt het inderdaad boven de hoofden van de bevolking beslist. Waar is de kanttekening?

 

Ten tweede is het referendum gebaseerd op een wel heel egocentrische invulling van de term democratie. Alsof alleen wetten en akkoorden waarover elke individuele burger ‘ja’ of ‘nee’ kan stemmen democratisch zouden zijn.

 

Hier klinkt het alsof de auteur aan het ‘nee-kamp’ gevraagd heeft wat democratie is, en alsof ze geantwoord hebben: “Alleen wetten en akkoorden waarover elke individuele burger ‘ja’ of ‘nee’ kan stemmen zijn democratisch.” Misschien vinden ze dat wel, maar het kan ook zijn dat hij zomaar een tendentieuze invulling gegeven heeft die hem goed uitkomt.

1) Laten we om te beginnen die ‘ja’ en ‘nee’ maar uit de vergelijking elimineren, niet? Dat betreft immers niet de hoofdzaak, zoals toch klaar en duidelijk is (om niet te zeggen: zoals de auteur zelf goed genoeg weet). Dat de vraag op een bepaalde manier gesteld moet worden is onvermijdelijk. Niemand, noch ‘ja-kampen’, noch ‘nee-kampen’ heeft er baat bij dat de vraag op een onpraktische of vage of onvolledige manier gesteld wordt, dus als er beslist is om een ja/nee-vraag te stellen, dan was dat niet iets wat het nee-kamp tegen de wil van wie dan ook heeft doorgedrukt. (De vraag is eerder: gegeven dat men, om welke redenen dan ook, gezamelijk beslist heeft een ja/nee-vraag te stellen, is de vraag dan ook nauwkeurig genoeg geformuleerd?) Bovendien impliceert hij dat hem een democratie voor ogen zweeft die minder egocentrisch is, en wel omdat ze andere vragen dan alleen ja/nee-vragen toelaat. Welnu, waar is die democratie waarin we die betere vragen mogen aanschouwen? In het representatieve kiessysteem? Akkoord, daarin hebben de kiezers meer dan twee opties om uit te kiezen. Maar bij dat voordeel moet je toch ook weer een resem nadelen op de koop toe nemen, in de eerste plaats het nadeel dat er geen enkele garantie is dat jouw mening over wetten en akkoorden zal gehoord worden.


2) Dus, nu zonder die ja en nee, die toch maar de indruk wekken dat ze alleen maar aangestipt worden om een helder begrip van de zaak in de weg te staan: “alleen wetten waarover elke individuele burger kan stemmen zijn democratisch.” Als je dat voorlegt aan het ‘nee-kamp’, zouden ze het er waarschijnlijk mee eens zijn. En dat is precies het punt. De auteur stelt zich onder het begrip democratie iets ruimers voor dan zij. Hij noemt hun engere invulling van het begrip egocentrisch. Dit is gewoon een meningsverschil, in het beste geval het begin van een interessant debat. Dit is geen argument tegen hun positie.

 

4. Een propagandacampagne

 

Het is eigen aan referenda dat de ruimte voor nuance beperkt is. De Nederlandse burger wordt verplicht om een kamp te kiezen en wordt daarbij niet altijd correct geïnformeerd. Het ‘nee’ kamp stelt dat het associatieakkoord de poort open zet naar de toetreding van Oekraïne tot de EU.

 

Hier heeft Van Elsuwege eindelijk een punt. Weliswaar stelt hij de zaak erg eenzijdig voor; immers, ook bij een parlementaire beslissing is er weinig ruimte voor nuance, wordt de bevolking niet altijd correct geïnformeerd en is tenslotte het probleem niet helemaal afwezig dat de bevolking gedwongen wordt een kamp te kiezen waarmee het zich niet identificeert - maar tegelijk is het ontegenzeglijk een feit dat bij een referendum de ruimte voor nuance beperkt is. Daarin heeft hij gelijk.

 

Dat doet het echter niet. Nergens in het akkoord staat dat dit een doelstelling is, laat staan een gezamenlijke doelstelling van alle partijen. De waarheid is dat een EU uitbreiding richting Oekraïne vandaag gewoon niet aan de orde is en mocht dat op termijn veranderen dan geldt daarvoor een specifieke procedure waarmee elke EU-lidstaat moet akkoord gaan. Maar dit referendum gaat dus over een associatieverdrag, niet over een toetredingsverdrag.

 

Anderen minimaliseren het akkoord tot een louter vrijhandelsverdrag. Ook dit is te kort door de bocht. Het liberaliseren van de handelsrelaties op basis van gedeelde rechtsregels is een centrale doelstelling, maar daarnaast wordt ook een politieke dialoog in het leven geroepen zodat de EU samen met Oekraïne o.a. kan werken aan de aanpak van corruptie, georganiseerde misdaad etc. Het is dan ook paradoxaal dat het probleem van corruptie in Oekraïne soms wordt gebruikt om vooral tegen het akkoord te zijn.

 

Het kan gewoon niet de bedoeling zijn dat ik zijn interpretatie van deze complexe materie zomaar onkritisch aanvaard. Dat hij er dan tenminste een voetnoot of een link bijzet naar een meer gestoffeerde tekst, zodat ik zijn mening over Oekraïne zelf kritisch tegen het licht kan houden. Dit is echt de omgekeerde wereld. Er is geen ene ware interpretatie van deze problematiek en juist daarom zou er een publiek debat moeten zijn waarin zoveel mogelijk stemmen (interpretaties) worden gehoord, gevolgd door een zo eerlijk en transparant mogelijk proces, waarin zoveel mogelijk stemmen worden gehoord (- ofwel eentje waarin de illusie opgegeven wordt dat die stemmen vertegenwoordigd worden door de uiteindelijke beslissers). Dat is juist de hele inzet en de reden dat er een kamp is dat voor referenda ijvert.

 

De werkelijkheid is dan ook complex en de toegevoegde waarde van een ja/nee vraag over een internationaal akkoord waarover jarenlang werd onderhandeld en gedebatteerd is niet meteen duidelijk.

 

Dat is duidelijk de mening van de schrijver. Maar hij heeft er geen enkel argument voor gegeven dat steekhoudt. Het was beter geweest als hij zich beperkt had tot deze ene zin.

 

Sim Boels

Knipsels april 2016

Lees meer: Knipsels april 2016

Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement

De implementatie van de Gewestelijke Volksraadpleging werd niet in het Vlaamse regeerakkoord opgenomen, waardoor dit grondwettelijke recht op burgerinspraak - mogelijk sinds de zesde staatshervorming - dode letter blijft.

 

Daarom ontwierp Democratie.Nu zélf een uitvoeringsdecreet en diende het voorstel in onder de vorm van een ‘direct verzoekschrift’. Dit nodigt het Vlaams Parlement uit het verzoek te behandelen in de bevoegde commissie, zodat het ter stemming kan worden gebracht in het Vlaams Parlement.  

 

Intussen mocht Democratie.Nu het volgende antwoord ontvangen.

 

De commissie heeft beslist geen onmiddellijk gevolg te geven aan het directe verzoekschrift.

Daarom stellen we verder onze hoop op de onrechtstreekse benadering via de volksvertegenwoordiging.

 

De drie Vlaamse meerderheidspartijen werden aangeschreven met het verzoek het besluitvormingsproces alsnog in te leiden.

 

Democratie.Nu zat met volksvertegenwoordigers van Open VLD en CD&V aan tafel. Beide partijen bespreken momenteel het voorstel binnen de fractie. Ook schreef Democratie.Nu - tot op heden helaas vruchteloos - alle N-VA-volksvertegenwoordigers uit de commissie aan. 

 

Wordt vervolgd!

David Joëts,

projectleider Gewestelijke Volksraadpleging 

Quotes over de NPC


Armand de Decker (voorzitter Commissie Politieke Vernieuwing)

“Ik moet toegeven dat ik met gemengde gevoelens tegenover deze commissie stond. (…) Hoewel de regering de commissie Politieke vernieuwing aanvankelijk aanmoedigde een belangrijke rol te spelen, werd de commissie al heel vlug "ingehaald" door de regering, die op bepaalde punten zelf initiatieven nam. Binnen een regering verlopen besprekingen uiteraard veel gemakkelijker dan in een parlement, omdat in de regering alleen coalitiepartijen zetelen, terwijl er in het parlement ook een oppositie is. We hebben dus vaak de indruk gehad dat de regering ons wilde voorbijsteken.”


Els Van Weert (vast lid commissie)

"Al van bij het begin werd duidelijk dat de politieke wil om bepaalde zaken te veranderen, niet aanwezig was. De commissie mag bijvoorbeeld niet stemmen over concrete voorstellen. Dat beperkt onze politieke macht en betekenis enorm.” (…) “Maandag kon de commissie niet vergaderen, omdat er te weinig leden aanwezig waren. En wat stond er toevallig op de agenda? Ongeoorloofde afwezigheden op commissievergaderingen.”<

Meer artikelen...

 1. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 2. Uitvoeringsdecreet wallonië
 3. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 4. Knipsels maart 2016
 5. Knipsels januari 2016
 6. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 7. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 8. Oproep: "En u?"
 9. Agenda
 10. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 11. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 12. Editoriaal
 13. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 14. Knipsels december 2015
 15. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 16. Knipsels november 2015
 17. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 18. Knipsels oktober 2015
 19. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 20. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 21. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 22. Knipsels september 2015
 23. Knipsels augustus 2015
 24. Knipsels juli 2015
 25. Knipsels juni 2015 deel 2
 26. Knipsels juni 2015
 27. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 28. Wat is democratie?
 29. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 30. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 31. Knipsels mei 2015 deel 2
 32. Knipsels mei 2015
 33. Knipsels april 2015 deel 2
 34. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 35. Knipsels april 2015
 36. Knipsels maart 2015 deel 3
 37. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 38. Knipsels maart 2015 deel 2
 39. Knipsels maart 2015
 40. Knipsels februari 2015
 41. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 42. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 43. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 44. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 45. Knipsels Januari 2015
 46. Knipsels Kerst 2014
 47. Doneer!
 48. Knipsels december 2014
 49. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 50. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 51. Knipsels november 2014
 52. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 53. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 54. Knipsels oktober 2014
 55. Knipsels juli 2014
 56. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 57. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 58. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 59. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 60. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 61. Knipsels juni 2014
 62. Les positions des partis
 63. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 64. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 65. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 66. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 67. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 68. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 69. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 70. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 71. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 72. Begrippen rond democratie
 73. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 74. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 75. De N-VA en het referendum
 76. Knipsels maart 2014
 77. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 78. Knipsels 02/2014
 79. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 80. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 81. Directe democratie maakt het volk soeverein
 82. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 83. Les articles de Démocratie Directe
 84. Knipsels 09/2013
 85. Wie is er bang van confederalisme?
 86. Knipsels 12/2013
 87. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 88. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 89. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 90. Witte werven
 91. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 92. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 93. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 94. Wilfried Martens en de democratie
 95. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 96. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 97. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 98. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 99. De afgeremde democratie
 100. Dossier: Tax Freedom Day
 101. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 102. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 103. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 104. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 105. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 106. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 107. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 108. Hoe organiseer ik een referendum?
 109. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 110. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 111. De referendumsituatie in Vlaanderen
 112. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 113. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 114. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 115. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 116. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 117. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 118. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 119. Knipsels 10/2012
 120. Knipsels 08/2012
 121. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 122. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 123. Overwoekerende particratie
 124. Knipsels 07/2012
 125. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 126. Defining and measuring democracy
 127. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 128. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 129. Presentaties van de workshops
 130. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 131. Referendum over hennepteelt
 132. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 133. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 134. Knipsels maart 2012
 135. Waar is het Duitse goud?
 136. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 137. Artikelenbundel Februari 2012
 138. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 139. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 140. Artikelenbundel januari 2012
 141. 1ste Partijcongres van 3D
 142. Burgerinitiatieven
 143. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 144. G1000: zwakke placebo
 145. Het gedroomde land van de G1000
 146. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 147. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 148. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 149. Korte berichten november 2011
 150. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 151. ESM, de nieuwe Europese dictator
 152. Zwitserland is België niet
 153. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 154. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 155. Klein maar dapper.
 156. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 157. Burger telt weer niet mee
 158. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 159. De verzwegen revolutie in IJsland
 160. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 161. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 162. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 163. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 164. Marokkanen willen meer democratie
 165. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 166. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 167. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 168. G1000 Burgerinitiatief
 169. Democracy International Conferentie
 170. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 171. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 172. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 173. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 174. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 175. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 176. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 177. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 178. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 179. Schending Verdrag van Lissabon
 180. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 181. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 182. Vrije verkiezingen Egypte
 183. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 184. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 185. Burgerinitiatieven Rucphen
 186. BROV Politiek theater
 187. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 188. ECAS Conferentie 17 maart
 189. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 190. Volksraadpleging Tielt
 191. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 192. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 193. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 194. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 195. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 196. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 197. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 198. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 199. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 200. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 201. Referendum over Parkstad Turnhout?
 202. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 203. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 204. Referendum in Zulte
 205. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 206. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 207. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 208. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 209. Start je eigen land
 210. Mandataris versus partij
 211. De deugdzaamheid van de kleintjes
 212. Touring wil referendum over rekeningrijden
 213. Politieke etiketten : what’s in a name?
 214. Direct democracy prevents violence
 215. De macht van het volk, een referendum nu!
 216. Organiseer referendum over voortbestaan België
 217. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 218. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 219. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 220. De Belgische staatshervorming voorbij
 221. Staatshervorming Plan Z
 222. Over standpunt...
 223. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 224. De pi-factor van De Lange Wapper
 225. Zwitserland blijft meest competitieve land
 226. Knipsels september 2010
 227. Turken houden referendum over hun grondwet
 228. Groen licht voor geheime operaties
 229. Global Citizens in Charge
 230. Prijs voor de Democratie 2010
 231. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 232. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 233. ECI - pas vanaf 2012
 234. De wereld als weerbericht
 235. 1 op 6 Belgen stemde niet
 236. Referendum op lange baan geschoven
 237. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 238. Confederalisme voor dummies
 239. Natuurlijke rechten en democratie
 240. De stad der zienden
 241. België IS gebarsten
 242. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 243. Kiezersbedrog 2010
 244. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 245. Europa is alles behalve demokratisch
 246. De vergrendelde democratie
 247. Zwitserse zuinigheid
 248. Confederaal België
 249. Democratie? dream on
 250. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 251. Waar voor je geld-index
 252. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 253. De mythe van de parlementaire democratie
 254. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 255. Het Zweedse referendum
 256. Institutionele vuilnisbelt
 257. Hervormingsstreven in het vizier
 258. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 259. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 260. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 261. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 262. Direct Democracy Now!
 263. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 264. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 265. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 266. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 267. Directe democratische partijen
 268. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 269. Workshop - Politiek zonder politici
 270. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 271. Diplomademocratie
 272. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 273. Firmenspenden verbieten
 274. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 275. Politics without Politicians
 276. De EU schaadt de Europese idee
 277. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 278. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 279. The EU and Democracy do not match
 280. Minaretten
 281. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 282. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 283. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 284. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 285. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 286. Herentals stemt over verdwijnpaal
 287. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 288. Een gids door enkele documenten
 289. Global Forum on Modern Direct Democracy
 290. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 291. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 292. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 293. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 294. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 295. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 296. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 297. GVA en Democratie.Nu
 298. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 299. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 300. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 301. Directe democratie smaakt naar meer
 302. Referendum in Waasland?
 303. De Gewone Sabotage
 304. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 305. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 306. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 307. Geen gewone zondag in Antwerpen
 308. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 309. Persmap van Democratie.Nu
 310. Persbericht van Democratie.Nu
 311. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 312. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 313. Een democratische hoogdag
 314. Het referendum als democratisering van de politiek
 315. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 316. Directe Democratie en Bart De Wever
 317. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 318. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 319. Duitse kink in de EU-kabel?
 320. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 321. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 322. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 323. De kwelgeest Lange Wapper
 324. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 325. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 326. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 327. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 328. Uitwassen van de particratie
 329. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 330. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 331. Global Forum on Modern Direct Democracy
 332. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 333. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 334. Belangrijkste voordelen directe democratie
 335. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 336. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 337. Democratie en economie
 338. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 339. Burgemeester wil geen referendum
 340. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 341. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 342. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 343. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 344. Niemand geloofde nog in verbreding
 345. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 346. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 347. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 348. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 349. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 350. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 351. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 352. Izegem : Actiecomit
 353. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 354. Het einde van de grondwet?
 355. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 356. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 357. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 358. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 359. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 360. Over de scheiding der machten
 361. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 362. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 363. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 364. Knipsels april 2009
 365. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 366. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 367. De opmars van een wereldregering
 368. Democratie voor de elite
 369. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 370. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 371. Een blablabla Parlement
 372. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 373. Particratie is geen democratie
 374. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 375. Knipsels maart 2009
 376. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 377. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 378. Knipsels februari 2009
 379. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 380. Knipsels januari 2009
 381. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 382. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 383. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 384. De logica van de democratie
 385. Bedenkingen over de scheiding der machten
 386. Democratie en natuurrecht
 387. Voorbij de staatshervorming
 388. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 389. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 390. politiek beu
 391. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 392. Austrian minister quits over EU referendum clause
 393. Knipsels december 2008
 394. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 395. Referendum over stemplicht
 396. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 397. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 398. Knipsels november 2008
 399. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 400. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 401. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 402. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 403. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 404. Opstand!
 405. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 406. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 407. Big Brother
 408. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 409. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 410. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 411. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 412. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 413. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 414. No Means No
 415. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 416. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 417. Knipsels oktober 2008
 418. Is de EU democratischer dan België
 419. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 420. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 421. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 422. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 423. Recall van Arnold Schwarzenegger
 424. Knipsels september 2008
 425. Vier direct democratische initiatieven
 426. Steun Oosterweel referendum
 427. Knipsels augustus 2008
 428. Confederale chaos
 429. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 430. knipsels juli 2008
 431. Het hervormen van een staat
 432. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 433. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 434. Save Our Water Resources
 435. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 436. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 437. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 438. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 439. NO means NO
 440. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 441. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 442. Blokkeringsmemen herkennen
 443. Die verdomde Ieren toch!
 444. Waar BHV echt over gaat
 445. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 446. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 447. Nieuwe Europese Conventie.
 448. Beckerich
 449. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 450. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 451. België heruitgevonden
 452. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 453. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 454. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 455. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 456. EU bang van Iers referendum
 457. Tempelhof gaat dicht
 458. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 459. Die vervelende democratie toch
 460. Het vrije woord en dreiging met geweld
 461. Waarom onderwijs?
 462. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 463. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 464. Referendum over flat tax te Obwalden
 465. Kleine berichten maart 2008
 466. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 467. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 468. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 469. Iers referendum wordt genegeerd.
 470. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 471. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 472. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 473. Knipsels januari 2008
 474. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 475. Referendum over staatshervorming
 476. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 477. Luisteren politici naar u?
 478. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 479. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 480. I want a referendum
 481. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 482. Denkend aan Sint Kilda
 483. Federalisme en democratie
 484. Europa wil niet weten van democratie
 485. Despotisme versus volksraadpleging
 486. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 487. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 488. Wie laat ons mee beslissen?
 489. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 490. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 491. Waarom doet het parlement niets?
 492. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 493. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 494. Nieuws van het Referendum Platform
 495. De zetelcarrousel
 496. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 497. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 498. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 499. Wij willen onze zeg!
 500. Europees Referendum Campagne 2
 501. Diverse berichten 11/2007
 502. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 503. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 504. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 505. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 506. Referendum over Rand kan niet
 507. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 508. Geen tweede referendum in Nederland
 509. Twee voorstellen van de burger in Gent
 510. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 511. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 512. Campaigns from across the EU call for a referendum
 513. Over een echte bescherming van de minderheden
 514. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 515. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 516. Hamburg: Referendum over referenda
 517. Het referendum legaliseren
 518. Wij zijn de baas
 519. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 520. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 521. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 522. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 523. We vertrouwen de burger niet
 524. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 525. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 526. Stockholms referendum over tol
 527. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 528. De politieke kaste
 529. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 530. Voor een nieuw EU-referendum!
 531. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 532. Een gezonde stemming?
 533. Christen-democratie en referendum
 534. Op naar volgend EU-referendum
 535. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 536. Links en rechts
 537. Vertrouwen
 538. De anti-democratische EU
 539. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 540. Platform voor Vrije Meningsuiting
 541. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 542. De afwezige staatsburger.
 543. Naar asymmetrische staat
 544. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 545. Referendum over Europese grondwet
 546. Référendum
 547. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 548. First World Conference on Direct Democracy
 549. Reeds 16 Europese petities
 550. Een parlement zonder partijen
 551. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 552. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 553. knipsels-april 2007
 554. De campagne is de boodschap.
 555. Handen af van onze verkiezingen
 556. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 557. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 558. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 559. knipsels
 560. Tsjechisch sprookje
 561. Referendum over macht van politieke partijen
 562. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 563. Verslag debat: democratie in België?
 564. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 565. De kiesdrempel
 566. Democratie zonder nonsens
 567. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 568. campagne verkiezingen 2007
 569. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 570. lezing Arthur De Decker
 571. ¿Qué es lo que pretendemos?
 572. ¿Quienes somos?
 573. Vlaanderen onafhankelijk?
 574. Nieuw nummer van Athene is uit
 575. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 576. Het razende schaap van de Franse revolutie
 577. Dedecker voor directe democratie
 578. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 579. Nederland en het Referendum
 580. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 581. Vrij Informatie Netwerk
 582. Tussen controle en veiligheid
 583. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 584. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 585. Geef de macht terug aan de burger
 586. De Belgische democratie faalt
 587. referendum over abortus
 588. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 589. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 590. knipsels
 591. Aansluiting bij Rusland
 592. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 593. Referendum te Merchtem afgewezen
 594. Referendum op komst in Poperinge?
 595. Grondwetsherziening?
 596. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 597. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 598. Democratie zonder politiek?
 599. Een Canadees debat
 600. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 601. Dehaene slaat weer toe
 602. Verlies voor de groenen in Hessen
 603. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 604. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 605. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 606. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 607. Europees netwerk voor direkte democratie
 608. De komende referenda in Zwitserland
 609. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 610. Reginald Moreels
 611. Ludo Dierickx
 612. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 613. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 614. Welke democratie?
 615. Slaafse parlementsleden
 616. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 617. Europese vetpotten
 618. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 619. Liegen mag
 620. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 621. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 622. Argumenten tegen democratie
 623. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 624. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 625. Het republikeins genootschap
 626. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 627. Verhofstadt en de paarse democratie
 628. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 629. Het wonder van de verlichting
 630. Een onthullend arrest
 631. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 632. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 633. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 634. Seborga: we the people...
 635. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 636. De noodzaak van de geheime stemming
 637. Di Rupo en de directe democratie
 638. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 639. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 640. Democratie in België is een schijnvertoning
 641. Verzoekschrift sociale woningen
 642. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 643. Verdacht stemadvies
 644. Van Peel spreekt
 645. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 646. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 647. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 648. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 649. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 650. Update: de huidige partijstandpunten
 651. Democratie en economie
 652. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 653. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 654. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 655. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 656. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 657. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 658. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 659. Referendum te Ittre
 660. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 661. Belangrijke studie over naïef cynisme
 662. Directe democratie en belastingsfraude
 663. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 664. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 665. Nordrhein-Westfalen
 666. Beieren: voldoende handtekeningen
 667. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 668. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 669. Beperkte herverkiesbaarheid
 670. Geld en volksinitiatief
 671. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 672. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 673. Een historische kans!
 674. Sharia in Nederland?
 675. Documenten van de Verlichting (I)
 676. Slimme wetgeving
 677. Het zogenaamde politiek cynisme
 678. Referendum geëist te Fleurus
 679. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 680. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 681. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 682. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 683. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 684. Nederlandse toestanden - deel II
 685. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 686. Een anti-democratische mythe
 687. Het surrealisme van de Belgische politiek
 688. Directe democratie in Venezuela?
 689. De november-referenda in de USA
 690. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 691. Mark Eyskens over het referendum
 692. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 693. Duitse toestanden
 694. Berichten uit het Noorden
 695. Philadelphia II
 696. Is Europa te democratisch?
 697. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 698. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 699. Vrije meningsuiting
 700. Directe democratie en de doodstraf
 701. Documenten van de Verlichting (II)
 702. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 703. USA: directe democratie en landsconservatie
 704. USA: een stille belastingsrevolutie?
 705. Het referendum en de Belgische grondwet
 706. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 707. Democratie invoeren in ons land
 708. Drole de guerre (2)
 709. Memes en propaganda
 710. Propaganda begrijpen
 711. Democratie als witte magie
 712. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 713. Wetgeving rond directe democratie
 714. U wordt waargenomen
 715. Ierland: nieuw referendum over Nice
 716. We the people...
 717. Merkwaardige initiatieven in Californië
 718. Vlaams Blok voor referendum
 719. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 720. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 721. Nederland na de verkiezingen
 722. Drole de guerre (5)
 723. U wordt opgevoed
 724. Een democratische partij
 725. Journalisten en hun stem
 726. Van democratie is geen sprake...
 727. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 728. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 729. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 730. Parlementaire illusies
 731. Het goede leven
 732. Nieuw Gents referendum?
 733. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 734. Merkwaardig referendum in Norfolk
 735. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 736. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 737. Referendum in Duitstalig België?
 738. De standaard over het referendum
 739. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 740. Moet berichtgeving waar zijn?
 741. Japanse burger wantrouwt politici
 742. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 743. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 744. Quo Vadis, Europa?
 745. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 746. Geen democratie in Ekeren
 747. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 748. Strijd voor symbolen in Bolzano
 749. NVA tegen democratie
 750. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 751. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 752. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 753. Drole de guerre
 754. Weerstand tegen democratie
 755. Het nieuwe Estatut
 756. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 757. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 758. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 759. Europa heeft er een land bij
 760. persknipsels
 761. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 762. Italië wijst grondwetswijziging af
 763. Géén respect
 764. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 765. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 766. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 767. Volksdictatuur
 768. Eerste online referendum in Zwitserland
 769. Ward Beysen pro directe democratie
 770. Het goede leven
 771. Liegen in Malta
 772. Ondertussen in Somaliland
 773. Oorlog of democratie
 774. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 775. Peilingen (België)
 776. Peilingen (internationaal)
 777. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 778. Geluk en zelfbeschikking
 779. Bart Somers
 780. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 781. Onze progressieve pers
 782. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 783. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 784. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 785. Britten voor referendum over Europese grondwet
 786. Het particratisch argument
 787. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 788. Verzwijgen is goud
 789. Notities bij de voorbije verkiezingen
 790. Quotes uit de politiek
 791. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 792. Partijdige televisie
 793. Europese peilingen
 794. Democratie smaakt naar meer
 795. Catalonië stemt voor meer autonomie
 796. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 797. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 798. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 799. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 800. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 801. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 802. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 803. Het Witte Manifest
 804. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 805. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 806. Voor wie is het referendum bedreigend?
 807. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 808. Petitie "Europees parlement op een plek"
 809. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 810. What we do
 811. What we want
 812. Who we are
 813. Qu’est-ce que nous faisons?
 814. Qu’est-ce que nous voulons?
 815. Qui sommes nous?
 816. Nieuwe functies op de website
 817. Referenda en de wil van de burgers
 818. NEWSLETTER #15
 819. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 820. Enkele presentaties uit Nederland
 821. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 822. Mensenrechten en democratie
 823. Darwinisme en democratie
 824. Democratie bij de Atheners
 825. NEWSLETTER #14
 826. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 827. Français
 828. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 829. mail ons
 830. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 831. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 832. Buurtbevraging in Mechelen
 833. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 834. Decisive weeks lying ahead
 835. Direct democracy
 836. Omdat een andere politiek nodig is
 837. Democratie.Nu heeft u nodig!
 838. Democracy International Newsletter #13
 839. Vrij spreekrecht is absoluut
 840. The European Citizens’ Initiative
 841. Economie, democratie en het geluk
 842. Democratie maakt gelukkig
 843. Kom mee betogen!
 844. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 845. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 846. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 847. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 848. Time for Citizens to take the Initiative
 849. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 850. Voor de vrijheid van meningsuiting
 851. Over de vrijheid van meningsuiting
 852. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 853. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 854. credits
 855. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 856. DI NEWSLETTER #12
 857. Van particratie naar democratie
 858. De mythe van de Goede Dictator
 859. Vrijheid, democratie & secessie
 860. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 861. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 862. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 863. Schwarzenegger en directe democratie
 864. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 865. Is België echt een democratie?
 866. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 867. Het dierbare België
 868. DI-NEWSLETTER #11
 869. De kikker en de politiek
 870. Historiek tot 2002
 871. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 872. Laten we de stemplicht afschaffen.
 873. Historiek tot 2005
 874. Wat is en doet Democratie.nu ?
 875. Organisatie van WIT
 876. Wat is directe democratie?
 877. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 878. Het einde van de particratie?
 879. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 880. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 881. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 882. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 883. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 884. Aangeleerde hulpeloosheid
 885. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 886. Telt Ieders mening mee?
 887. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 888. N-VA slikt voorstel in
 889. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 890. Het pad van de innerlijke opstand
 891. Bevolking met kluitje in het riet
 892. Over eindtermen en burgerzin
 893. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 894. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 895. Schwarzenegger bijt in het zand
 896. Wijsheid voor de massa?
 897. over deze website
 898. History
 899. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 900. Hoe doden we een volksbesluit?
 901. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 902. Wahlstreik!
 903. politiek algemeen
 904. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 905. boeken en artikels
 906. Interview Jos Verhulst
 907. Het verdiepen van de democratie
 908. Persbericht Democratie.nu
 909. Witte Werf maart 1999
 910. Witte Werf mei 1999
 911. Witte Werf augustus 1999
 912. Witte Werf oktober 1999
 913. Witte Werf november 1999
 914. Witte Werf december 1999
 915. Witte Werf april 2000
 916. Witte Werf mei 2000
 917. Witte Werf december 2001
 918. Witte Werf februari 2002
 919. Witte Werf juni 2002
 920. Witte Werf oktober 2002
 921. Witte Werf december 2002
 922. Witte Werf april 2003
 923. Witte Werf juli 2003
 924. Witte Werf november 2003
 925. Witte Werf januari 1999
 926. Witte Werf januari 2000
 927. Over particratie, meerderheid en oppositie
 928. Witte Werf januari 2004
 929. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 930. Wit Bericht 05/09/2001
 931. Wit Bericht 23/03/2002
 932. Wit Bericht 10/04/2002
 933. Wit Bericht 20/04/2002
 934. Wit Bericht 17/05/2002
 935. Wit Bericht 11/09/2002
 936. Wit Bericht 02/01/2003
 937. Wit Bericht 19/01/2003
 938. Wit Bericht 25/01/2003