Nieuws

rechtstaat

Een rechtstaat is gestoeld op een scheiding der machten. In de praktijk wordt deze scheiding in België niet gerespecteerd.

 

Officieel is het parlement de wetgevende macht; in werkelijkheid is de regering (uitvoerende macht) véél meer wetgever dan het parlement. Het gros van de wetten ontstaan op de tafel van de regering: zo ontstaat slechts 15% van de aangenomen wetten uit parlementair initiatiefDe meeste regels vinden we niet langer terug in parlementswetten, maar in koninklijke besluiten en ministriële verordeningen. Het parlement heeft al lang geen macht meer. De regering, uitvoerende macht schrijft haar eigen wetten, een flagrante schending van de scheiding der machten.

 

In onze huidige toestand wordt de wetgevende macht gedomineerd door de

uitvoerende macht én de economie.

 

Daarom is Democratie.Nu voorstander van:

- een rechtstreekse verkiezing van deze uitvoerende macht (zoals op een examen, op basis van competenties: de beste kandidaat wint; niet de kandidaat met de juiste partijkaart).

 

- de wetgevende macht wordt samengesteld door loting (LINK) onder de burgerbevolking.

 

 

Democratie =

DEMOS (het volk) & KRATOS (heersen)

= volksheerschappij, volkssoevereiniteit: de burgers, de velen, het collectief maken de wetten.

 

In een democratie hebben de burgers wetgevende bevoegdheid: de burgers hebben structureel het laatste woord. Zij beslissen welke wetten er komen (en welke er niet komen) en hoe die wetten tot stand komen: rechtstreeks/direct (referendum) of onrechtstreeks (via volksvertegenwoordiging).  Democratie staat steeds gelijk aan ‘volkssoevereiniteit’: er bestaat geen macht boven het volk; de volkswil wordt er op geen enkele manier ingeperkt.

  

 

Democratisch is: een systeem, waarbij diegenen die de wetten geacht zijn te gehoorzamen in principe ook rechtstreeks (direct) die wet konden voorstellen of wijzigen.

 

Vult u het begrip ‘democratie’ anders in? Laat het ons weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

 

Gedwongen Mandatering

 

De mensen als 'democraat' aanspreken, is niet langer vanzelfsprekend. Thans bestempelt vrijwel iedereen zich als democraat en gaan de meeste burgers er (nog steeds) van uit dat wij effectief in een democratie leven.

 

Democratie.Nu stelt deze evidentie in vraag aan de hand van twee vaststellingen:

  

1. een gedwongen mandatering is niet democratisch

 

België is een ‘representatieve of parlementaire democratie', waarbij alle wetten enkel door een groep volksvertegenwoordigers (beter: natie-vertegenwoordigers) mogen worden gemaakt. De burgers mogen dus zélf geen wetten (rechtstreeks) stemmen: ze worden gedwongen te mandateren.

 

Dat is problematisch. Een mandaat is als ons persoonlijke geweten, dat we uitleveren: we geven immers ons beslissingsrecht uit handen, waardoor iemand anders voor ons beslist.

 

 

Een mandaat kan echter enkel gegeven worden onder welbepaalde voorwaarden:

 

1. in vrijheid: een mandaat is net als een geschenk en kan daarom enkel in vrijheid worden gegeven. Of denk aan een arbeidsovereenkomst, die steeds vrijwillig moet worden aangegaan. Een gedwongen arbeidsovereenkomst is pure slavernij.

  

2. tijdelijk: een mandaat is altijd tijdelijk - nooit absoluut - wat impliceert dat de mandaatgever (het volk) het mandaat terug naar zich toe kan trekken en men desgewenst zelf naar eigen inzichten kan beslissen over een aantal wetten. Dan neemt het volk weer voor even het stuur over van de volksvertegenwoordiging.

In een democratie geven de burgers het mandaat in vertrouwen aan verkozenen om het wetgevende werk te verrichten waarmee het gros van de burgers zich niet direct kan of wil inlaten. 
 

3. in vertrouwen: de overgrote meerderheid van de bevolking wantrouwt de politieke kaste. Is het redelijk om een mandaat te verlenen aan wie men diep wantrouwt?  Elke poll toont bewijst dit: van alle mensen in functie staan de volksvertegenwoordigers helemaal onderaan, nog onder de autoverkopers. Geen enkele beroepsgroep wordt meer gewantrouwd dan de politicus.

 

 

Daarom: een afgedwongen mandaat is géén mandaat. Indien reeds a priori vastligt dat de wetgeving langs de volksvertegenwoordiging moet gebeuren en dat het volk niet kan opteren voor directe wetgeving middels een referendum, dan is het volk niet soeverein. 

 

 

Vandaar - als we het begrip doordenken - moeten we concluderen dat de uitdrukking 'representatieve democratie' een contradictio in terminis is. Het begrip blijkt even contradictorisch als het begrip 'vierkante cirkel', want net zoals het begrip 'cirkel' per definitie het hebben van hoeken uitsluit, zo is het begrip 'democratie' onverenigbaar met 'gedwongen mandatering' of een beperking van de volkssoevereiniteit. 

 

 

Democratie.Nu vraagt zich af: wordt het niet stilaan tijd dat burgers als mondige individuen worden beschouwd en ook als individuen - weliswaar samen - maar dan toch eigenlijk als individu aan de besluitvorming kunnen deelnemen? En dat we niet langer worden verplicht ons ondergeschikt te maken aan een vertegenwoordiger/ politieke voogden (zoals politici, EU).  Democratie.Nu pleit dan ook voor de vrijheid om desgewenst rechtstreeks te kunnen beslissen.

 

 

Zo is in Zwitserland is momenteel een referendum in de maak met als objectief: het parlement vervangen door gelote burgers. Een geloot parlement bereidt dan wetten voor die de burgers via referendum worden bekrachtigd. In dat geval is de mandatering niet langer gedwongen. 

 

 

2. Een democratische rechtsstaat is gestoeld op een scheiding der machten (trias politica) 

Antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatieplan

In onze vorige nieuwsbief publiceerde Democratie.Nu de antwoorden die we ontvingen naar aanleiding van onze vraag over het Gentse circulatieplan. Wij hadden gedacht er goed aan te doen de lezers niet onnodig veel tekst te bezorgen door de mails integraal weer te geven. 

Rik Pinxten reageerde hierop aldus (letterlijke overname):


beste, 

Opnieuw een testje over jullie 'democratisch ' gehalte. Zul je dit doorsturen naar alle ontvangers van jullie berichten? Ik ben nagenoeg zeker van niet, en dan spreeek ik als echte democraat.

Ik heb mijn tijd gestoken in jullie vragen, en ik word amper met een stukje van een citaat vermeld. Dat is minstens vreemd. Anders gezegd: dat is manipulatie. Normaal gezien zouden jullie ALLE antwoorden INTEGRAAL moeten weergeven. Dat kost even weinig (niets) als wat je nu doet, waar je een summiere selectie geeft aan de lezer. Dat is manipulatie, geen demi-ocratie. Niet nu, en nooit vrees ik. Ik wil dus niets meer te maken hebben met jullie vereniging, behalve dat ik hoop dat jullie eerlijk genoeg zijn om dit antwoord aan iedereen (inclusief mij) door te sturen. Ik wacht af.

`hartelijk,

prof. R. Pinxten

 

Democratie.Nu: Wie zijn wij om deze perceptie aan te vechten? Ons excuus voor wie dit nog zo overkwam, alvast aan Rik Pinxten. Ziehier daarom alle mails die we mochten ontvangen in extenso.

* De afgelasting van het referendum is geheel terecht.

Dat na maanden toch slechts amper 30,000 handtekeningen werden ingezameld was al een teken aan de wand.

dat daarvan een pak gewraakt zijn is de normale gang van zaken. Voortmaken nu.

hartelijk, Rik. Pinxten

* Er zijn nu eenmaal regels voor een volksraadpleging of referendum. Als die niet gevolgd werden, dan komt er logischerwijze géén raadpleging. In dit geval kwam het initiatief van een partij en dan is het een blaam voor die partij dat zij er niet in slaagt om het te doen volgens de regels van de kunst en bovendien géén reserve heeft ingebouwd. Een partij met een hooggeleerde kamervoorzitter in haar rangen dan nog! (E. S.)

* In deze kan men spreken van een politiek (NVA) van liegen en bedriegen. Het feit dat er sommige handtekeningen meermaals werden gebruikt, er overledenen op de lijst stonden evenals niet Gentenaars toont nog maar eens dat de politieke partij die hier een volksraadpleging eist niet dood is van hun eerste leugen (temeer omdat ze in de steden en gemeenten waar ze aan de macht zijn anti volksraadpleging zijn, van een gespleten tong gesproken). Als rasechte Gentenaar omarm ik het circulatieplan met alle plezier, de stad is op korte tijd reeds veel leefbaarder geworden. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat dit circulatieplan enkel een probleem is voor niet Gentenaren die niet echt op de hoogte zijn van de situatie maar wel meehuilen met de wolven. Ik persoonlijk die werk, leef en woon in Gent heb nog geen enkele Gentenaar gehoord die deze volksraadpleging een warm hart toedraagt. Eerder merk ik de afkeer van de mensen t.o.v. diegenen die hierin politiek gewin zien. (J.S.)

* Ik vind dat dat referendum niet moet doorgaan.Korrekt is korrekt. Als men nu zou sjoemelen met de cijfers zou dit een heel slecht voorbeeld zijn. Ten tweede lijkt me dat dit dossier heel politiek geladen is …. informaties zijn niet objectief. Laten we dit rustig bekijken … en de plannen aanpassen waar dit nodig blijkt.  De stad kan dit aan.Referendums zijn zo gevaarlijk….Alleen al de  manier waarop de vraag gesteld wordt kan doorslaggevend  zijn  …. en in deze zaken zou  het populisme hoogtij vieren. Met beleefde groeten (V. D.)

* Waarom verbaast het ons niet dat het referendum in Gent omtrent het circulatieplan niet rechtsgeldig is omwille van ongeldige, onleesbare of dubbele handtekeningen. Burgemeester Daniël Termont en Freya Van Den Bossche op kop hebben beiden boter op hun hoofd, al hun partijgenoten idem dito. Of de Gentenaars en al wie deze mooie stad wil bezoeken gebaat is met dit plan is maar een simpele vraag met een even simpel antwoord : NEEN. Jan met de Pet zal maar shoppen en sleuren met boodschappen, zoekend naar een parkeerplaats en zwijgen we nog over de minder mobiele winkeliers! 

Het milieu ?????? Het kind moet een naam hebben zeker? Dat de middenstand hiermee niet gelukkig is, is maar meer dan normaal, ik zou zelfs durven zeggen een beetje broodroof. Foei Stadsbestuur van Gent!

Wat democratie betreft : het woord democratie heeft nog nooit zo hol geklonken, er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met de mensen/kiezers. Roepen en tieren dat is het enige wat onze verkozenen kunnen, met Ipad, tablet of gsm bezig zijn of ons uitlachen. Denken deze bollebozen dat de man/vrouw in de straat dom en naïef blijven. Spijtig genoeg heeft Jan modaal nooit het laatste woord, bij verkiezingen zien we hoe ‘on’democratisch het hier in België is, de kiezer kiest, ja, maar heeft zeker niet het laatste woord, er worden al op voorhand druk afspraken gemaakt : DEMOCRATIE IS MEER DAN OOIT EEN HOL WOORD, ZONDER BETEKENIS, WOORD DAT ALLEEN PAST ALS HET ONZE POLITIEKERS GOED UITKOMT. (M.S. & N. M.)

 * Ik ben ervan overtuigd dat de meeste Gentenaren niet tevreden zijn met het nieuwe circulatieplan.  Maar helaas, daarom doen ze nog geen moeite zich in de volksraadpleging uit te spreken.  Maar de doorsnee bezoeker van buiten Gent, wees er van overtuigd dat hij een fanatiek  tegenstander is. Zelf woon ik een 25 km van Gent maar durf er niet meer te komen, zoek het voor winkels e.d. wel elders. (V.W. L)

 * Geachte. Dat is onze democratie door politiekers in elkaar gestoken voor als het hen past. De helft + 1 beslist ( dat is de meerderheid ). Wat die andere helft betreft , daar moet niet naar geluisterd worden. Als er al meer dan 25000 mensen reageren denk ik wel dat zij iets betekenen en dat er op zijn minst naar hen geluisterd mag worden. Uit zo’n referendum kan je wellicht verbeteringen aanbrengen of niet ? Ik weet dat het natuurlijk niet nodig is want politiekers zijn alwetend, onfeilbaar en heiliger dan de paus. Ze mogen eens goed aan die boom schudden. Groeten (J.D.)

 * Mijne Heren, De volksraadplegers hadden zorgvuldiger te werk moeten gaan, echte democratie is nu eenmaal slechts mogelijk als bij de bevraging van de bevolking er voor gezorgd wordt dat bij de uitslag deze niet in vraag kan worden gesteld. Het is toch geweten dat handtekeningen verzamelen vrij eenvoudig is, bij herhaling heb ik reeds moeten vaststellen dat velen bereid zijn te tekenen zonder zich daarbij echt vragen te stellen over waar het inhoudelijk om gaat. Vriendelijker groeten (A.M.)

* Het is raar dat die vraag telkens gesteld wordt als er socialisten in het spel betrokken zijn! Waarom het GESPUIS van rechts (NVA, OPEN VLD) niet eens systematisch in vraag stellen! Maar ja, dat past niet in het neo-kapitalistisch kraam en de stemmingmakerij tegen alles wat links en sociaal is, zeker? (F. V.)

* Beste, Eerst en vooral moeten we zeggen dat de leuze : “de stad teruggeven aan de mensen, de inwoners …” toch een verstandige uitspraak is. Er is het  “oorverdovend” lawaai, de stank, de drukte, veroorzaakt door auto’s en vrachtwagens, die het leef- en woonklimaat in de stad letterlijk verpesten. Dat de stad een initiatief neemt inzake verkeersstromen binnen de stad, kan enkel toegejuicht worden. (In Antwerpen worden de meest vervuilende wagens geweerd.) In het buitenland zijn voorbeelden te over, waar in de steden auto’s geweerd worden. Niet alles is perfect, ook niet de genomen maatregelen. Met verloop van tijd zullen ook de pijnpunten aangepakt worden, zoveel is duidelijk.

Wat het referendum aangaat … Het ware goed dat de initiatiefnemers, naar analogie van wat gebeurde in Antwerpen binnen de context van de Oosterweelproblematiek, ook voorstellen inzake het afbakenen van de verkeersstromen binnen de stad Gent zouden naar voor brengen. Voor zover bekend is daar geen werk  van gemaakt, of in ieder geval geen ruchtbaarheid aan gegeven. Burgerdemocratie onderstelt ook betrokkenheid van de burgers in zulke technische dossiers. Als echter  blijkt dat het referendum ingegeven wordt door profileringsdrang van een politieke partij (momenteel in de oppositie), staan we wel heel ver weg van wat we verstaan onder “burgerdemocratie” : namelijk reële betrokkenheid van mensen, zelfs in technisch moeilijke dossiers. Omdat aan deze laatste voorwaarde helemaal niet is voldaan, kunnen we moeilijk gewagen van een gewettigde vorm van referendum, want inhoudsloos en niet gedragen door goed geïnformeerde en gevormde mensen. Met alle achting, (M. M.)

* Beste, Inzetten op 1 dimensie en op 1 manier van democratische besluitvorming is niet alleen arm, maar ook intellectueel oneerlijk.

Immers, bij de raadpleging van het 'volk' moet alle randvoorwaarden voor werkelijke participatie vervuld zijn, en dat is zelden of nooit het geval.

Democratie draait niet om een groot gelijk, maar om de tegensprekelijkheid en de tijdelijkheid van de overwinning (Chantal Mouffe).

Een raadpleging van het volk, op welke wijze dan ook, gaat uit van een bepaald mensbeeld waarbij iedereen veronderstelt wordt tot de 'demos' te behoren, terwijl niets minder waar is. Dat is een veel grotere probleem dat de executie voorwaarden van een referendum. (L. E.)

 * De EU is een grote leugen bende de EU is er alleen maar voor het kapitaal. Wij als burger van de EU krijgen nog veel meer ellende. Van mij mag de EU uit elkaar ploffen, weg met die zooi. Ze hadden de EU nooit zo samen moeten voegen. Mvg (TVB)

* Beste, Ik weet niet wie jullie zijn, maar een volksraadpleging met ja of nee, is voor mij geen democratie. Over zo’n complexe materie moet men een genuanceerde mening kunnen geven! Dus ik sta achter Gent die een werkgroep heeft samengesteld. MvG  (XR)

* Mijne Heren, De volksraadplegers hadden zorgvuldiger te werk moeten gaan, echte democratie is nu eenmaal slechts mogelijk als bij de bevraging van de bevolking er voor gezorgd wordt dat bij de uitslag deze niet in vraag kan worden gesteld. Het is toch geweten dat handtekeningen verzamelen vrij eenvoudig is, bij herhaling heb ik reeds moeten vaststellen dat velen bereid zijn te tekenen zonder zich daarbij echt vragen te stellen over waar het inhoudelijk om gaat. Vriendelijke groeten  (AVM)

* Goede middag,
Wat ik in de kranten gelezen heb betreft het boek van Bart De Wever maakt me angstig.
 De NVA wil België ontmantelen, en de bevolking zal er opnieuw bij staan zonder een mening te kunnen uiten.
 We moeten ons Nationaal kunnen uitdrukken over die plannen, een referendum is dan echt wel op z'n plaats. Ik verwijs terloops naar de Koningskwestie.
 Mijn persoonlijke mening dus. 
Mvgr (JVDV)

 De eerste onvolledige versie van de antwoorden.

antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatielan

* de afgelasting van het referendum is geheel terecht.
Dat na maanden toch slechts amper 30,000 handtekeningen werden
ingezameld was al een teken aan de wand. dat daarvan een pak gewraakt
zijn is de normale gang van zaken.
Voortmaken nu.
hartelijk, Rik. Pinxten

 

* Er zijn nu eenmaal regels voor een volksraadpleging of referendum.

Als die niet gevolgd werden, dan komt er logischerwijze géén raadpleging.

In dit geval kwam het initiatief van een partij en dan is het een blaam voor die partij dat zij er niet in slaagt om het te doen volgens de regels van de kunst en bovendien géén reserve heeft ingebouwd. Een partij met een hooggeleerde kamervoorzitter in haar rangen dan nog!

(E. S.)

 

* In deze kan men spreken van een politiek (NVA) van liegen en bedriegen. Het feit dat er sommige handtekeningen meermaals werden gebruikt, er overledenen op de lijst stonden evenals niet Gentenaars toont nog maar eens dat de politieke partij die hier een volksraadpleging eist niet dood is van hun eerste leugen (temeer omdat ze in de steden en gemeenten waar ze aan de macht zijn anti volksraadpleging zijn, van een gespleten tong gesproken). Als rasechte Gentenaar omarm ik het circulatieplan met alle plezier, de stad is op korte tijd reeds veel leefbaarder geworden. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat dit circulatieplan enkel een probleem is voor niet Gentenaren die niet echt op de hoogte zijn van de situatie maar wel meehuilen met de wolven. Ik persoonlijk die werk, leef en woon in Gent heb nog geen enkele Gentenaar gehoord die deze volksraadpleging een warm hart toedraagt. Eerder merk ik de afkeer van de mensen t.o.v. diegenen die hierin politiek gewin zien. (J.S.)

 

* Ik vind dat dat referendum niet moet doorgaan.Korrekt is korrekt. Als men nu zou sjoemelen met de cijfers zou dit een heel slecht voorbeeld zijn. Ten tweede lijkt me dat dit dossier heel politiek geladen is …. informaties zijn niet objectief. Laten we dit rustig bekijken … en de plannen aanpassen waar dit nodig blijkt.  De stad kan dit aan. Referendums zijn zo gevaarlijk….Alleen al de  manier waarop de vraag gesteld wordt kan doorslaggevend  zijn  …. en in deze zaken zou  het populisme hoogtij vieren.
met beleefde groeten (V. D.)

 

* Waarom verbaast het ons niet dat het referendum in Gent omtrent het circulatieplan niet rechtsgeldig is omwille van ongeldige, onleesbare of dubbele handtekeningen.

Burgemeester Daniël Termont en Freya Van Den Bossche op kop hebben beiden boter op hun hoofd, al hun partijgenoten idem dito.

Of de Gentenaars en al wie deze mooie stad wil bezoeken gebaat is met dit plan is maar een simpele vraag met een even simpel antwoord : NEEN.

Jan met de Pet zal maar shoppen en sleuren met boodschappen, zoekend naar een parkeerplaats en zwijgen we nog over de minder mobiele winkeliers !

Het milieu ?????? Het kind moet een naam hebben zeker ?

Dat de middenstand hiermee niet gelukkig is, is maar meer dan normaal, ik zou zelfs durven zeggen een beetje broodroof. Foei Stadsbestuur van Gent !

Wat democratie betreft : het woord democratie heeft nog nooit zo hol geklonken, er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met de mensen/kiezers. Roepen en tieren dat is het enige wat onze verkozenen kunnen, met Ipad, tablet of gsm bezig zijn of ons uitlachen. Denken deze bollebozen dat de man/vrouw in de straat dom en naïef blijven.

Spijtig genoeg heeft Jan modaal nooit het laatste woord, bij verkiezingen zien we hoe ‘on’democratisch het hier in België is, de kiezer kiest, ja, maar heeft zeker niet het laatste woord, er worden al op voorhand druk afspraken gemaakt : DEMOCRATIE IS MEER DAN OOIT EEN HOL WOORD, ZONDER BETEKENIS, WOORD DAT ALLEEN PAST ALS HET ONZE POLITIEKERS GOED UITKOMT.

M.S. & N. M.

 

* Ik ben ervan overtuigd dat de meeste Gentenaren niet tevreden zijn met het nieuwe circulatieplan.  Maar helaas, daarom doen ze nog geen moeite zich in de volksraadpleging uit te spreken.  Maar de doorsnee bezoeker van buiten Gent, wees er van overtuigd dat hij een fanatiek  tegenstander is. Zelf woon ik een 25 km van Gent maar durf er niet meer te komen, zoek het voor winkels e.d. wel elders. V.W L

 

* Geachte. Dat is onze democratie door politiekers in elkaar gestoken voor als het hen past. De helft + 1 beslist ( dat is de meerderheid ). Wat die andere helft betreft , daar moet niet naar geluisterd worden. Als er al meer dan 25000 mensen reageren denk ik wel dat zij iets betekenen en dat er op zijn minst naar hen geluisterd mag worden.

Uit zo’n referendum kan je wellicht verbeteringen aanbrengen of niet ?

Ik weet dat het natuurlijk niet nodig is want politiekers zijn alwetend, onfeilbaar en heiliger dan de paus.

 Ze mogen eens goed aan die boom schudden.

 Groeten J.D.

 

* Mijne Heren,

 De volksraadplegers hadden zorgvuldiger te werk moeten gaan, echte democratie is nu eenmaal slechts mogelijk als bij de bevraging van de bevolking er voor gezorgd wordt dat bij de uitslag deze niet in vraag kan worden gesteld. Het is toch geweten dat handtekeningen verzamelen vrij eenvoudig is, bij herhaling heb ik reeds moeten vaststellen dat velen bereid zijn te tekenen zonder zich daarbij echt vragen te stellen over waar het inhoudelijk om gaat. Vriendelijker groeten A.M.

 

* Het is raar dat die vraag telkens gesteld wordt als er socialisten in het spel betrokken zijn! 

Waarom het GESPUIS van rechts (NVA, OPEN VLD) niet eens systematisch in vraag stellen!

Maar ja, dat past niet in het neo-kapitalistisch kraam en de stemmingmakerij tegen alles wat links en sociaal is, zeker? F. V.

 

* Beste, Eerst en vooral moeten we zeggen dat de leuze : “de stad teruggeven aan de mensen, de inwoners …” toch een verstandige uitspraak is. Er is het  “oorverdovend” lawaai, de stank, de drukte, veroorzaakt door auto’s en vrachtwagens, die het leef- en woonklimaat in de stad letterlijk verpesten.

Dat de stad een initiatief neemt inzake verkeersstromen binnen de stad, kan enkel toegejuicht worden. (In Antwerpen worden de meest vervuilende wagens geweerd.) In het buitenland zijn voorbeelden te over, waar in de steden auto’s geweerd worden.

Niet alles is perfect, ook niet de genomen maatregelen. Met verloop van tijd zullen ook de pijnpunten aangepakt worden, zoveel is duidelijk.

Wat het referendum aangaat … Het ware goed dat de initiatiefnemers, naar analogie van wat gebeurde in Antwerpen binnen de context van de Oosterweelproblematiek, ook voorstellen inzake het afbakenen van de verkeersstromen binnen de stad Gent zouden naar voor brengen. Voor zover bekend is daar geen werk  van gemaakt, of in ieder geval geen ruchtbaarheid aan gegeven. Burgerdemocratie onderstelt ook betrokkenheid van de burgers in zulke technische dossiers. Als echter  blijkt dat het referendum ingegeven wordt door profileringsdrang van een politieke partij (momenteel in de oppositie), staan we wel heel ver weg van wat we verstaan onder “burgerdemocratie” : namelijk reële betrokkenheid van mensen, zelfs in technisch moeilijke dossiers.

Omdat aan deze laatste voorwaarde helemaal niet is voldaan, kunnen we moeilijk gewagen van een gewettigde vorm van referendum, want inhoudsloos en niet gedragen door goed geïnformeerde en gevormde mensen. Met alle achting, M. M.

 

* Beste, Inzetten op 1 dimensie en op 1 manier van democratische besluitvorming is niet alleen arm, maar ook intellectueel oneerlijk.
Immers, bij de raadpleging van het 'volk' moet alle randvoorwaarden voor werkelijke participatie vervuld zijn, en dat is zelden of nooit het geval.
Democratie draait niet om een groot gelijk, maar om de tegensprekelijkheid en de tijdelijkheid van de overwinning (Chantal Mouffe).
Een raadpleging van het volk, op welke wijze dan ook, gaat uit van een bepaald mensbeeld waarbij iedereen veronderstelt wordt tot de 'demos' te behoren, terwijl niets minder waar is. Dat is een veel grotere probleem dat de executie voorwaarden van een referendum
. L. E.

 

 

Knipsels juni 2017

 

Lees meer: Knipsels juni 2017

Meer artikelen...

 1. Het minicongres van democratie op 18 februari 2017
 2. Vraagstelling in het lobbywerk
 3. participatie en referenda moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap
 4. Hume: 'David Van Reybrouck is een antidemocraat.'
 5. Lezing 3 juni: de logica van de democratie
 6. Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie
 7. Merkwaardig
 8. Vergelijk Democratie.Nu's voorstellen tot Politieke Vernieuwing met de voorstellen uit de bestuursmeerderheid van Willlem-Frederik Schiltz
 9. Herhaalt de geschiedenis zich?
 10. Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting
 11. Knipsels mei 2017
 12. Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie
 13. Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem
 14. Voorstellen tot democratische vernieuwing
 15. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
 16. Forum voor Democratie over referenda
 17. gents referendum
 18. Knipsels april 2017
 19. Knipsels maart 2017
 20. bestel uw workshop!
 21. 3 wegen om de democratie in te voeren
 22. Knipsels februari 2017
 23. Mini-congres 18 februari
 24. Knipsels januari 2018
 25. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 26. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 27. Knipsels december 2016
 28. Knipsels november 2016
 29. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 30. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 31. Knipsels oktober 2016
 32. Knipsels september 2016
 33. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 34. Was de Brexit een eerste testrit?
 35. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 36. Knipsels augustus 2016
 37. Interview met de Referendum-Partij
 38. Knipsels juli 2016
 39. Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!
 40. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 41. Knipsels juni 2016
 42. Knipsels mei 2016
 43. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 44. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 45. workshop loting 19 april Gent
 46. een mislukt opiniestuk
 47. Knipsels april 2016
 48. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 49. Quotes over de NPC
 50. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 51. Uitvoeringsdecreet wallonië
 52. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 53. Knipsels maart 2016
 54. Knipsels januari 2016
 55. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 56. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 57. Oproep: "En u?"
 58. Agenda
 59. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 60. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 61. Editoriaal
 62. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 63. Knipsels december 2015
 64. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 65. Knipsels november 2015
 66. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 67. Knipsels oktober 2015
 68. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 69. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 70. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 71. Knipsels september 2015
 72. Knipsels augustus 2015
 73. Knipsels juli 2015
 74. Knipsels juni 2015 deel 2
 75. Knipsels juni 2015
 76. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 77. Wat is democratie?
 78. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 79. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 80. Knipsels mei 2015 deel 2
 81. Knipsels mei 2015
 82. Knipsels april 2015 deel 2
 83. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 84. Knipsels april 2015
 85. Knipsels maart 2015 deel 3
 86. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 87. Knipsels maart 2015 deel 2
 88. Knipsels maart 2015
 89. Knipsels februari 2015
 90. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 91. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 92. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 93. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 94. Knipsels Januari 2015
 95. Knipsels Kerst 2014
 96. Doneer!
 97. Knipsels december 2014
 98. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 99. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 100. Knipsels november 2014
 101. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 102. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 103. Knipsels oktober 2014
 104. Knipsels juli 2014
 105. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 106. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 107. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 108. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 109. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 110. Knipsels juni 2014
 111. Les positions des partis
 112. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 113. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 114. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 115. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 116. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 117. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 118. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 119. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 120. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 121. Begrippen rond democratie
 122. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 123. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 124. De N-VA en het referendum
 125. Knipsels maart 2014
 126. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 127. Knipsels 02/2014
 128. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 129. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 130. Directe democratie maakt het volk soeverein
 131. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 132. Les articles de Démocratie Directe
 133. Knipsels 09/2013
 134. Wie is er bang van confederalisme?
 135. Knipsels 12/2013
 136. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 137. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 138. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 139. Witte werven
 140. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 141. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 142. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 143. Wilfried Martens en de democratie
 144. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 145. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 146. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 147. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 148. De afgeremde democratie
 149. Dossier: Tax Freedom Day
 150. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 151. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 152. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 153. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 154. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 155. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 156. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 157. Hoe organiseer ik een referendum?
 158. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 159. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 160. De referendumsituatie in Vlaanderen
 161. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 162. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 163. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 164. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 165. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 166. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 167. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 168. Knipsels 10/2012
 169. Knipsels 08/2012
 170. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 171. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 172. Overwoekerende particratie
 173. Knipsels 07/2012
 174. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 175. Defining and measuring democracy
 176. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 177. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 178. Presentaties van de workshops
 179. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 180. Referendum over hennepteelt
 181. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 182. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 183. Knipsels maart 2012
 184. Waar is het Duitse goud?
 185. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 186. Artikelenbundel Februari 2012
 187. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 188. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 189. Artikelenbundel januari 2012
 190. 1ste Partijcongres van 3D
 191. Burgerinitiatieven
 192. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 193. G1000: zwakke placebo
 194. Het gedroomde land van de G1000
 195. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 196. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 197. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 198. Korte berichten november 2011
 199. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 200. ESM, de nieuwe Europese dictator
 201. Zwitserland is België niet
 202. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 203. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 204. Klein maar dapper.
 205. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 206. Burger telt weer niet mee
 207. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 208. De verzwegen revolutie in IJsland
 209. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 210. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 211. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 212. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 213. Marokkanen willen meer democratie
 214. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 215. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 216. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 217. G1000 Burgerinitiatief
 218. Democracy International Conferentie
 219. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 220. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 221. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 222. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 223. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 224. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 225. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 226. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 227. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 228. Schending Verdrag van Lissabon
 229. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 230. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 231. Vrije verkiezingen Egypte
 232. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 233. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 234. Burgerinitiatieven Rucphen
 235. BROV Politiek theater
 236. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 237. ECAS Conferentie 17 maart
 238. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 239. Volksraadpleging Tielt
 240. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 241. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 242. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 243. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 244. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 245. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 246. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 247. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 248. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 249. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 250. Referendum over Parkstad Turnhout?
 251. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 252. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 253. Referendum in Zulte
 254. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 255. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 256. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 257. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 258. Start je eigen land
 259. Mandataris versus partij
 260. De deugdzaamheid van de kleintjes
 261. Touring wil referendum over rekeningrijden
 262. Politieke etiketten : what’s in a name?
 263. Direct democracy prevents violence
 264. De macht van het volk, een referendum nu!
 265. Organiseer referendum over voortbestaan België
 266. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 267. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 268. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 269. De Belgische staatshervorming voorbij
 270. Staatshervorming Plan Z
 271. Over standpunt...
 272. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 273. De pi-factor van De Lange Wapper
 274. Zwitserland blijft meest competitieve land
 275. Knipsels september 2010
 276. Turken houden referendum over hun grondwet
 277. Groen licht voor geheime operaties
 278. Global Citizens in Charge
 279. Prijs voor de Democratie 2010
 280. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 281. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 282. ECI - pas vanaf 2012
 283. De wereld als weerbericht
 284. 1 op 6 Belgen stemde niet
 285. Referendum op lange baan geschoven
 286. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 287. Confederalisme voor dummies
 288. Natuurlijke rechten en democratie
 289. De stad der zienden
 290. België IS gebarsten
 291. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 292. Kiezersbedrog 2010
 293. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 294. Europa is alles behalve demokratisch
 295. De vergrendelde democratie
 296. Zwitserse zuinigheid
 297. Confederaal België
 298. Democratie? dream on
 299. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 300. Waar voor je geld-index
 301. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 302. De mythe van de parlementaire democratie
 303. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 304. Het Zweedse referendum
 305. Institutionele vuilnisbelt
 306. Hervormingsstreven in het vizier
 307. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 308. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 309. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 310. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 311. Direct Democracy Now!
 312. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 313. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 314. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 315. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 316. Directe democratische partijen
 317. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 318. Workshop - Politiek zonder politici
 319. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 320. Diplomademocratie
 321. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 322. Firmenspenden verbieten
 323. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 324. Politics without Politicians
 325. De EU schaadt de Europese idee
 326. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 327. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 328. The EU and Democracy do not match
 329. Minaretten
 330. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 331. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 332. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 333. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 334. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 335. Herentals stemt over verdwijnpaal
 336. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 337. Een gids door enkele documenten
 338. Global Forum on Modern Direct Democracy
 339. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 340. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 341. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 342. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 343. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 344. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 345. GVA en Democratie.Nu
 346. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 347. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 348. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 349. Directe democratie smaakt naar meer
 350. Referendum in Waasland?
 351. De Gewone Sabotage
 352. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 353. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 354. Geen gewone zondag in Antwerpen
 355. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 356. Persmap van Democratie.Nu
 357. Persbericht van Democratie.Nu
 358. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 359. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 360. Een democratische hoogdag
 361. Het referendum als democratisering van de politiek
 362. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 363. Directe Democratie en Bart De Wever
 364. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 365. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 366. Duitse kink in de EU-kabel?
 367. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 368. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 369. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 370. De kwelgeest Lange Wapper
 371. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 372. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 373. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 374. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 375. Uitwassen van de particratie
 376. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 377. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 378. Global Forum on Modern Direct Democracy
 379. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 380. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 381. Belangrijkste voordelen directe democratie
 382. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 383. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 384. Democratie en economie
 385. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 386. Burgemeester wil geen referendum
 387. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 388. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 389. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 390. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 391. Niemand geloofde nog in verbreding
 392. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 393. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 394. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 395. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 396. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 397. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 398. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 399. Izegem : Actiecomit
 400. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 401. Het einde van de grondwet?
 402. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 403. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 404. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 405. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 406. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 407. Over de scheiding der machten
 408. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 409. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 410. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 411. Knipsels april 2009
 412. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 413. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 414. De opmars van een wereldregering
 415. Democratie voor de elite
 416. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 417. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 418. Een blablabla Parlement
 419. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 420. Particratie is geen democratie
 421. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 422. Knipsels maart 2009
 423. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 424. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 425. Knipsels februari 2009
 426. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 427. Knipsels januari 2009
 428. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 429. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 430. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 431. De logica van de democratie
 432. Bedenkingen over de scheiding der machten
 433. Democratie en natuurrecht
 434. Voorbij de staatshervorming
 435. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 436. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 437. politiek beu
 438. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 439. Austrian minister quits over EU referendum clause
 440. Knipsels december 2008
 441. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 442. Referendum over stemplicht
 443. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 444. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 445. Knipsels november 2008
 446. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 447. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 448. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 449. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 450. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 451. Opstand!
 452. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 453. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 454. Big Brother
 455. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 456. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 457. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 458. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 459. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 460. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 461. No Means No
 462. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 463. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 464. Knipsels oktober 2008
 465. Is de EU democratischer dan België
 466. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 467. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 468. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 469. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 470. Recall van Arnold Schwarzenegger
 471. Knipsels september 2008
 472. Vier direct democratische initiatieven
 473. Steun Oosterweel referendum
 474. Knipsels augustus 2008
 475. Confederale chaos
 476. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 477. knipsels juli 2008
 478. Het hervormen van een staat
 479. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 480. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 481. Save Our Water Resources
 482. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 483. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 484. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 485. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 486. NO means NO
 487. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 488. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 489. Blokkeringsmemen herkennen
 490. Die verdomde Ieren toch!
 491. Waar BHV echt over gaat
 492. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 493. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 494. Nieuwe Europese Conventie.
 495. Beckerich
 496. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 497. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 498. België heruitgevonden
 499. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 500. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 501. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 502. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 503. EU bang van Iers referendum
 504. Tempelhof gaat dicht
 505. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 506. Die vervelende democratie toch
 507. Het vrije woord en dreiging met geweld
 508. Waarom onderwijs?
 509. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 510. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 511. Referendum over flat tax te Obwalden
 512. Kleine berichten maart 2008
 513. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 514. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 515. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 516. Iers referendum wordt genegeerd.
 517. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 518. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 519. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 520. Knipsels januari 2008
 521. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 522. Referendum over staatshervorming
 523. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 524. Luisteren politici naar u?
 525. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 526. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 527. I want a referendum
 528. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 529. Denkend aan Sint Kilda
 530. Federalisme en democratie
 531. Europa wil niet weten van democratie
 532. Despotisme versus volksraadpleging
 533. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 534. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 535. Wie laat ons mee beslissen?
 536. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 537. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 538. Waarom doet het parlement niets?
 539. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 540. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 541. Nieuws van het Referendum Platform
 542. De zetelcarrousel
 543. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 544. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 545. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 546. Wij willen onze zeg!
 547. Europees Referendum Campagne 2
 548. Diverse berichten 11/2007
 549. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 550. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 551. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 552. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 553. Referendum over Rand kan niet
 554. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 555. Geen tweede referendum in Nederland
 556. Twee voorstellen van de burger in Gent
 557. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 558. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 559. Campaigns from across the EU call for a referendum
 560. Over een echte bescherming van de minderheden
 561. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 562. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 563. Hamburg: Referendum over referenda
 564. Het referendum legaliseren
 565. Wij zijn de baas
 566. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 567. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 568. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 569. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 570. We vertrouwen de burger niet
 571. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 572. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 573. Stockholms referendum over tol
 574. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 575. De politieke kaste
 576. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 577. Voor een nieuw EU-referendum!
 578. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 579. Een gezonde stemming?
 580. Christen-democratie en referendum
 581. Op naar volgend EU-referendum
 582. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 583. Links en rechts
 584. Vertrouwen
 585. De anti-democratische EU
 586. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 587. Platform voor Vrije Meningsuiting
 588. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 589. De afwezige staatsburger.
 590. Naar asymmetrische staat
 591. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 592. Referendum over Europese grondwet
 593. Référendum
 594. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 595. First World Conference on Direct Democracy
 596. Reeds 16 Europese petities
 597. Een parlement zonder partijen
 598. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 599. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 600. knipsels-april 2007
 601. De campagne is de boodschap.
 602. Handen af van onze verkiezingen
 603. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 604. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 605. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 606. knipsels
 607. Tsjechisch sprookje
 608. Referendum over macht van politieke partijen
 609. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 610. Verslag debat: democratie in België?
 611. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 612. De kiesdrempel
 613. Democratie zonder nonsens
 614. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 615. campagne verkiezingen 2007
 616. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 617. lezing Arthur De Decker
 618. ¿Qué es lo que pretendemos?
 619. ¿Quienes somos?
 620. Vlaanderen onafhankelijk?
 621. Nieuw nummer van Athene is uit
 622. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 623. Het razende schaap van de Franse revolutie
 624. Dedecker voor directe democratie
 625. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 626. Nederland en het Referendum
 627. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 628. Vrij Informatie Netwerk
 629. Tussen controle en veiligheid
 630. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 631. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 632. Geef de macht terug aan de burger
 633. De Belgische democratie faalt
 634. referendum over abortus
 635. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 636. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 637. knipsels
 638. Aansluiting bij Rusland
 639. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 640. Referendum te Merchtem afgewezen
 641. Referendum op komst in Poperinge?
 642. Grondwetsherziening?
 643. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 644. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 645. Democratie zonder politiek?
 646. Een Canadees debat
 647. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 648. Dehaene slaat weer toe
 649. Verlies voor de groenen in Hessen
 650. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 651. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 652. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 653. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 654. Europees netwerk voor direkte democratie
 655. De komende referenda in Zwitserland
 656. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 657. Reginald Moreels
 658. Ludo Dierickx
 659. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 660. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 661. Welke democratie?
 662. Slaafse parlementsleden
 663. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 664. Europese vetpotten
 665. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 666. Liegen mag
 667. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 668. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 669. Argumenten tegen democratie
 670. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 671. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 672. Het republikeins genootschap
 673. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 674. Verhofstadt en de paarse democratie
 675. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 676. Het wonder van de verlichting
 677. Een onthullend arrest
 678. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 679. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 680. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 681. Seborga: we the people...
 682. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 683. De noodzaak van de geheime stemming
 684. Di Rupo en de directe democratie
 685. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 686. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 687. Democratie in België is een schijnvertoning
 688. Verzoekschrift sociale woningen
 689. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 690. Verdacht stemadvies
 691. Van Peel spreekt
 692. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 693. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 694. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 695. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 696. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 697. Update: de huidige partijstandpunten
 698. Democratie en economie
 699. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 700. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 701. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 702. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 703. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 704. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 705. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 706. Referendum te Ittre
 707. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 708. Belangrijke studie over naïef cynisme
 709. Directe democratie en belastingsfraude
 710. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 711. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 712. Nordrhein-Westfalen
 713. Beieren: voldoende handtekeningen
 714. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 715. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 716. Beperkte herverkiesbaarheid
 717. Geld en volksinitiatief
 718. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 719. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 720. Een historische kans!
 721. Sharia in Nederland?
 722. Documenten van de Verlichting (I)
 723. Slimme wetgeving
 724. Het zogenaamde politiek cynisme
 725. Referendum geëist te Fleurus
 726. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 727. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 728. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 729. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 730. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 731. Nederlandse toestanden - deel II
 732. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 733. Een anti-democratische mythe
 734. Het surrealisme van de Belgische politiek
 735. Directe democratie in Venezuela?
 736. De november-referenda in de USA
 737. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 738. Mark Eyskens over het referendum
 739. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 740. Duitse toestanden
 741. Berichten uit het Noorden
 742. Philadelphia II
 743. Is Europa te democratisch?
 744. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 745. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 746. Vrije meningsuiting
 747. Directe democratie en de doodstraf
 748. Documenten van de Verlichting (II)
 749. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 750. USA: directe democratie en landsconservatie
 751. USA: een stille belastingsrevolutie?
 752. Het referendum en de Belgische grondwet
 753. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 754. Democratie invoeren in ons land
 755. Drole de guerre (2)
 756. Memes en propaganda
 757. Propaganda begrijpen
 758. Democratie als witte magie
 759. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 760. Wetgeving rond directe democratie
 761. U wordt waargenomen
 762. Ierland: nieuw referendum over Nice
 763. We the people...
 764. Merkwaardige initiatieven in Californië
 765. Vlaams Blok voor referendum
 766. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 767. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 768. Nederland na de verkiezingen
 769. Drole de guerre (5)
 770. U wordt opgevoed
 771. Een democratische partij
 772. Journalisten en hun stem
 773. Van democratie is geen sprake...
 774. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 775. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 776. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 777. Parlementaire illusies
 778. Het goede leven
 779. Nieuw Gents referendum?
 780. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 781. Merkwaardig referendum in Norfolk
 782. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 783. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 784. Referendum in Duitstalig België?
 785. De standaard over het referendum
 786. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 787. Moet berichtgeving waar zijn?
 788. Japanse burger wantrouwt politici
 789. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 790. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 791. Quo Vadis, Europa?
 792. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 793. Geen democratie in Ekeren
 794. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 795. Strijd voor symbolen in Bolzano
 796. NVA tegen democratie
 797. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 798. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 799. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 800. Drole de guerre
 801. Weerstand tegen democratie
 802. Het nieuwe Estatut
 803. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 804. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 805. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 806. Europa heeft er een land bij
 807. persknipsels
 808. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 809. Italië wijst grondwetswijziging af
 810. Géén respect
 811. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 812. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 813. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 814. Volksdictatuur
 815. Eerste online referendum in Zwitserland
 816. Ward Beysen pro directe democratie
 817. Het goede leven
 818. Liegen in Malta
 819. Ondertussen in Somaliland
 820. Oorlog of democratie
 821. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 822. Peilingen (België)
 823. Peilingen (internationaal)
 824. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 825. Geluk en zelfbeschikking
 826. Bart Somers
 827. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 828. Onze progressieve pers
 829. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 830. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 831. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 832. Britten voor referendum over Europese grondwet
 833. Het particratisch argument
 834. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 835. Verzwijgen is goud
 836. Notities bij de voorbije verkiezingen
 837. Quotes uit de politiek
 838. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 839. Partijdige televisie
 840. Europese peilingen
 841. Democratie smaakt naar meer
 842. Catalonië stemt voor meer autonomie
 843. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 844. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 845. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 846. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 847. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 848. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 849. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 850. Het Witte Manifest
 851. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 852. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 853. Voor wie is het referendum bedreigend?
 854. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 855. Petitie "Europees parlement op een plek"
 856. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 857. What we do
 858. What we want
 859. Who we are
 860. Qu’est-ce que nous faisons?
 861. Qu’est-ce que nous voulons?
 862. Qui sommes nous?
 863. Nieuwe functies op de website
 864. Referenda en de wil van de burgers
 865. NEWSLETTER #15
 866. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 867. Enkele presentaties uit Nederland
 868. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 869. Mensenrechten en democratie
 870. Darwinisme en democratie
 871. Democratie bij de Atheners
 872. NEWSLETTER #14
 873. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 874. Français
 875. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 876. mail ons
 877. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 878. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 879. Buurtbevraging in Mechelen
 880. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 881. Decisive weeks lying ahead
 882. Direct democracy
 883. Omdat een andere politiek nodig is
 884. Democratie.Nu heeft u nodig!
 885. Democracy International Newsletter #13
 886. Vrij spreekrecht is absoluut
 887. The European Citizens’ Initiative
 888. Economie, democratie en het geluk
 889. Democratie maakt gelukkig
 890. Kom mee betogen!
 891. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 892. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 893. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 894. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 895. Time for Citizens to take the Initiative
 896. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 897. Voor de vrijheid van meningsuiting
 898. Over de vrijheid van meningsuiting
 899. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 900. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 901. credits
 902. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 903. DI NEWSLETTER #12
 904. Van particratie naar democratie
 905. De mythe van de Goede Dictator
 906. Vrijheid, democratie & secessie
 907. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 908. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 909. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 910. Schwarzenegger en directe democratie
 911. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 912. Is België echt een democratie?
 913. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 914. Het dierbare België
 915. DI-NEWSLETTER #11
 916. De kikker en de politiek
 917. Historiek tot 2002
 918. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 919. Laten we de stemplicht afschaffen.
 920. Historiek tot 2005
 921. Wat is en doet Democratie.nu ?
 922. Organisatie van WIT
 923. Wat is directe democratie?
 924. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 925. Het einde van de particratie?
 926. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 927. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 928. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 929. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 930. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 931. Aangeleerde hulpeloosheid
 932. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 933. Telt Ieders mening mee?
 934. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 935. N-VA slikt voorstel in
 936. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 937. Het pad van de innerlijke opstand
 938. Bevolking met kluitje in het riet
 939. Over eindtermen en burgerzin
 940. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 941. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 942. Schwarzenegger bijt in het zand
 943. Wijsheid voor de massa?
 944. over deze website
 945. History
 946. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 947. Hoe doden we een volksbesluit?
 948. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 949. Wahlstreik!
 950. politiek algemeen
 951. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 952. boeken en artikels
 953. Interview Jos Verhulst
 954. Het verdiepen van de democratie
 955. Persbericht Democratie.nu
 956. Witte Werf maart 1999
 957. Witte Werf mei 1999
 958. Witte Werf augustus 1999
 959. Witte Werf oktober 1999
 960. Witte Werf november 1999
 961. Witte Werf december 1999
 962. Witte Werf april 2000
 963. Witte Werf mei 2000
 964. Witte Werf december 2001
 965. Witte Werf februari 2002
 966. Witte Werf juni 2002
 967. Witte Werf oktober 2002
 968. Witte Werf december 2002
 969. Witte Werf april 2003
 970. Witte Werf juli 2003
 971. Witte Werf november 2003
 972. Witte Werf januari 1999
 973. Witte Werf januari 2000
 974. Over particratie, meerderheid en oppositie
 975. Witte Werf januari 2004
 976. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 977. Wit Bericht 05/09/2001
 978. Wit Bericht 23/03/2002
 979. Wit Bericht 10/04/2002
 980. Wit Bericht 20/04/2002
 981. Wit Bericht 17/05/2002
 982. Wit Bericht 11/09/2002
 983. Wit Bericht 02/01/2003
 984. Wit Bericht 19/01/2003
 985. Wit Bericht 25/01/2003