Nieuws

Lezing 3 juni: de logica van de democratie

Lezing door Jos Verhulst

"De logica van de democratie versus de matrix van de particratie:

hoe verhoudt een democratie zich tot kwesties als migratie, religie, nationaliteit, identiteit?”

Zaterdag, 3 juni 2017 van 14u tot 17u30 in het Liberaal archief in Gent

Inschrijvingen via dit formulier.

Lees meer: Lezing 3 juni: de logica van de democratie

Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie

DE LIJST VAN VOORGESTELDE SPREKERS

DOOR DE VERSCHILLENDE FRACTIES VOORGESTELD

TIJDENS DE HOORZITTINGEN BURGERPARTICIPATIE

 

 

 

N-VA

 

- de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen (VAV)

- Eric Lancksweerdt, praktijkassistent Universiteit Antwerpen

 

 

 

CD&V

 

- Prof. dr. Herwig Reynaert (Universiteit Gent)

- Prof. dr. Johan Ackaert (Universiteit Hasselt)

- Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

- de heer Bert Smits, participatiedeskundige

- de Wakkere Burger

 

 

 

OPEN VLD

  

Algemeen kader en Volksraadplegingen

-        Prof. Stefan Sottiaux – hoofddocent grondwettelijk recht (KUL) https://www.law.kuleuven.be/pub/nl/personeel/00059292

-        Prof. Tom van der Meer – hoogleraar politicologie (Universiteit van Amsterdam), specialisatie politiek vertrouwen en burgerschap

http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/m/e/t.w.g.vandermeer/t.w.g.vandermeer.html

-        Prof. Sofie Mariën – docent politicologie (KUL), specialisatie politiek vertrouwen en burgerparticipatie http://soc.kuleuven.be/web/memberitem/5/16/nl/292

 

 

Burgerparticipatie en -deliberatie lokaal niveau

-        Prof. Johan Ackaert – hoogleraar lokaal bestuur (UHasselt) http://www.uhasselt.be/fiche?voornaam=johan&naam=ackaert

-        Prof. Filip De Rynck – hoogleraar bestuurskunde (UGent), specialisatie burgerparticipatie http://www.ugent.be/nlab/nl/over-ons

-        Mieck Vos – algemeen directeur VVSG http://www.vvsg.be/overvvsg/Pages/Medewerkers.aspx

-        Jornt Van Zuylen – directeur ‘democratic challenge’ in NL, initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken http://democraticchallenge.nl/dc-team/#1383-team/1288-jornt-van-zuylen

 

 

Begroting op maat van burgers

-        Prof. André Decoster – hoogleraar economie en overheid (KUL) http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00019547

-        Praktijkvoorbeelden van participatief budgetteren van lokale besturen, zoals onder meer district Antwerpen

 

 

 

SP.a

 

-        David Van Reybroeck : zijn ideeën rond en ervaringen met de G-1000

-        Prof Filip De Rynck : heeft goed beeld van wat er in Vlaanderen allemaal bestaat

-        Burgerbeweging De Koep uit Turnhout : een stem uit het veld (buiten de klassiekers uit Antwerpen en Gent). http://www.dekoep.be/

 

 

 

GROEN

 

-        delegatie van de organisatie Democratie.Nu (beweging voor directe democratie)

 

-        Stefan Sottiaux en Raf Geenens van de KU Leuven, bezig met het thema (gewestelijke) volksraadpleging

 

-        Stefaan Rummens - politiek filosoof en auteur van het boek "Wat een theater. Politiek in tijden van populisme en technocratie."

 

-        Luc Verheijen van Kessel Smit, professionele organisatie die deliberatieve processen begeleidt

 

 

 

VLAAMS BELANG

  

Sprekers uit Nederland en Zwitserland over adviserende en bindende volksraadplegingen.

Merkwaardig

Het is hoogst merkwaardig dat Democratie.Nu - de beweging voor directe democratie - niet werd uitgenodigd op de commissiehoorzitting over directe democratie.

 

Want, Democratie.Nu was de initiator van het proces. De burgerbeweging verzocht de regering namelijk dringend werk te willen maken van (méér) directe democratie.

 

Met haar jarenlange expertise over directe democratie ontwierp Democratie.Nu een burgervriendelijk uitvoeringsbesluit: een eigen Vlaams ‘voorstel van organiek decreet’, gebaseerd op binnen- en buitenlandse studies, good practices, aanbevelingen van de Raad van Europa (Venice Commission) en reeds opgedane ervaringen met gemeentelijke volksraadplegingen in Vlaanderen. Hierbij werd ook rekening gehouden met de voorstellen die in Wallonië werden ingediend en al op 1 april 2015 een advies kregen van de Raad van State.

 

De belangrijkste kenmerken van het uitvoeringsdecreet van Democratie.Nu hebben we hier opgelijst.

 

De fractievoorzitters van de drie Vlaamse meerderheidspartijen werden verzocht om het besluitvormingsproces in te leiden. Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps districtsschepen van Participatie Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) - initiatiefnemer van de Antwerpse burgerbegroting - ontving Democratie.Nu om het voorstel te bespreken. Democratie.Nu werd tevens ontvangen op het partijhoofdkwartier van N-VA en CD&V. 

 

Naast deze onrechtstreekse benadering via de volksvertegenwoordiging heeft Democratie.Nu ook zélf een direct verzoekschrift ingediend bij het parlement. Dit nodigde het Vlaams Parlement  uit het verzoek te behandelen in de bevoegde commissie, alsook de vertegenwoordigers van Democratie.Nu te horen en het ontwerp voor advies voor te leggen aan de Raad van State, zodat het ter stemming kon worden gebracht in het Vlaams Parlement. Democratie.Nu diende het voorstel in samen met een uitgebreide toelichting en een praktisch chronologisch stappenplan. Het verzoekschrift werd geweigerd. Meer info. 

 

Daarom is het niet geheel onlogisch dat Democratie.Nu nu ook tijdens deze commissiehoorzittingen wordt genegeerd.

Vergelijk Democratie.Nu's voorstellen tot Politieke Vernieuwing met de voorstellen uit de bestuursmeerderheid van Willlem-Frederik Schiltz

EEN SCHEMATISCHE VERGELIJKING TUSSEN:

 

A. WILLEM-FREDERIK SCHILTZ' VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

B. DEMOCRATIE.NU'S VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

 

 

 

A. WILLEM-FREDERIK SCHITZ’ VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

 

1. PRO VERKIEZINGEN

 

2. EEN STERKER PARLEMENT

 

3. MEER BETEKENISVOLLE BURGERPARTICIPATIE

 

- oprichten kenniscentrum ‘democratische vernieuwing’

 

- beleidsnota minister van binnenlands bestuur

 

- burgerkabinetten (deliberatie)

 

- afschaffing formele adviesraden

 

- participatief budgetteren (burgerbegroting)

 

- deliberatieve peiling (mini-burgertop)

 

- burgerinitiatief, gevolgd door een gewestelijke volksraadpleging

 

- transparantie via digitalisering: actieve openbaarheid van overheidsdata.

 

 

 

B. DEMOCRATIE.NU’S VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

  

* VOORSTEL 1: DEFINIEER ZORGVULDIG DE BEGRIPPEN

 

- VOORSTEL 2: VOER HET BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF IN (BROV)

 

Na de invoering van het BROV kunnen de volgende maatregelen worden gestemd:

 

1. de invoering van het algemeen stemgeheim voor alle verkozenen

 

2. de afschaffing van de lijststem

 

3. de invoer van term limits (beperkte herverkiesbaarheid)

 

4. de invoer van de recall (= afzetprocedure)

 

5. de afschaffing van de (ondemocratische) kiesdrempel

 

6. de afschaffing van de stemplicht/opkomstplicht

 

 

* VOORSTEL 3: HERWAARDEER HET PETITIERECHT

 

* VOORSTEL 4: RICHT EEN DIGITAAL REFERENDUMPLATFORM OP

 

* VOORSTEL 5: KOPPEL DE PROCEDURES VAN BURGERINSPRAAK LOS VAN BEINVLOEDING EN MANIPULATIE 

 

* VOORSTEL 6: PARLEMENTAIR STUDIEBEZOEK AAN ZWITSERLAND 

 

* VOORSTEL 7: DE BURGER KAN ZICH – VIA NORMALE VERKIEZINGEN – BIJKOMEND LATEN VERTEGENWOORDIGEN DOOR BURGERS AANGEDUID DOOR LOTING 

 

Een uitdiepende kritiek leest u hier.

 

Door:  David Joëts

Herhaalt de geschiedenis zich?

21 jaar geleden. 1996. De Witte Mars. Wie herinnert zich niet 300.000 mensen op straat, die tijdens het tumult van de Dutroux-affaire hun ongenoegen uitten over het falende beleid, een falende justitie en een falende politie?

 

Het politieke antwoord was de oprichting van de Commissie Politieke Vernieuwing. Dit had moeten leiden tot een ‘nieuwe politieke cultuur’. De ontnuchtering kwam al snel: de Commissie Politieke Vernieuwing bloedde dood. Bovendien veegde het ‘wetenschappelijk comité voor de politieke vernieuwing’ al het bestaande empirisch onderzoek dat Democratie.Nu (toen nog onder de naam W.I.T., Werkgroep Implementatie Tijdsgeest) had aangebracht van tafel. Resultaat: na 15 à 20 jaar is er nog niets fundamenteel veranderd.

 

De particratie blijft almachtig. 21 jaar na datum wordt de expertise van Democratie.Nu (nog steeds) buiten het debat gehouden. Democratie.Nu blijkt zelfs niet langer welkom als spreker.

 

Democratische vernieuwing? De aangeleverde ‘vernieuwende' voorstellen geven blijk van méér van hetzelfde: oude recepten gehuld in een ander jasje, vol van holle retoriek en misleidende  termen.

 

Daarom, teken de petitie Vlaamse Referenda, Nu! En deel deze oproep met zoveel mogelijk mensen aub. 

 

Democratie nu!

De politiek staat vaak mijlenver af van de burger. Het gros van de politieke besluiten wordt genomen zonder inspraak van de bevolking, wat leidt tot politieke apathie en onverschilligheid. En dat is gevaarlijk; want we leven niet in een democratie, maar in een particratie, w
aar de politieke elite blijk geeft van een eigen agenda. Het nalaten om de gewestelijke volksraadpleging tot uitvoering te brengen, bevestigt dit gegeven. Verdienen de Vlamingen niet beter?

 


De politieke instellingen behoren toe aan de burger. Daarom ijvert Democratie.Nu voor de invoering van directe democratie. Zo ontstaat een systeem van werkelijke volkssoevereiniteit, waardoor het volk over de structurele mogelijkheid beschikt om zélf over alle aangelegenheden te beslissen.

 


Natuurlijk is de gewestelijke volksraadpleging slechts een noodzakelijke stap naar een meer omvattend doel: de invoering van het Bindend Referendum Op Volksinitatief (BROV), waarbij burgers zélf (= direct) wetsvoorstellen kunnen indienen over alle onderwerpen op elk mogelijke bestuursniveau én hierover kunnen stemmen in een bindend referendum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer artikelen...

 1. Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting
 2. Knipsels mei 2017
 3. Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie
 4. Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem
 5. Voorstellen tot democratische vernieuwing
 6. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
 7. Forum voor Democratie over referenda
 8. gents referendum
 9. Knipsels april 2017
 10. Knipsels maart 2017
 11. bestel uw workshop!
 12. 3 wegen om de democratie in te voeren
 13. Knipsels februari 2017
 14. Mini-congres 18 februari
 15. Knipsels januari 2018
 16. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 17. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 18. Knipsels december 2016
 19. Knipsels november 2016
 20. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 21. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 22. Knipsels oktober 2016
 23. Knipsels september 2016
 24. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 25. Was de Brexit een eerste testrit?
 26. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 27. Knipsels augustus 2016
 28. Interview met de Referendum-Partij
 29. Knipsels juli 2016
 30. Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!
 31. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 32. Knipsels juni 2016
 33. Knipsels mei 2016
 34. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 35. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 36. workshop loting 19 april Gent
 37. een mislukt opiniestuk
 38. Knipsels april 2016
 39. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 40. Quotes over de NPC
 41. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 42. Uitvoeringsdecreet wallonië
 43. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 44. Knipsels maart 2016
 45. Knipsels januari 2016
 46. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 47. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 48. Oproep: "En u?"
 49. Agenda
 50. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 51. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 52. Editoriaal
 53. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 54. Knipsels december 2015
 55. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 56. Knipsels november 2015
 57. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 58. Knipsels oktober 2015
 59. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 60. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 61. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 62. Knipsels september 2015
 63. Knipsels augustus 2015
 64. Knipsels juli 2015
 65. Knipsels juni 2015 deel 2
 66. Knipsels juni 2015
 67. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 68. Wat is democratie?
 69. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 70. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 71. Knipsels mei 2015 deel 2
 72. Knipsels mei 2015
 73. Knipsels april 2015 deel 2
 74. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 75. Knipsels april 2015
 76. Knipsels maart 2015 deel 3
 77. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 78. Knipsels maart 2015 deel 2
 79. Knipsels maart 2015
 80. Knipsels februari 2015
 81. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 82. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 83. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 84. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 85. Knipsels Januari 2015
 86. Knipsels Kerst 2014
 87. Doneer!
 88. Knipsels december 2014
 89. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 90. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 91. Knipsels november 2014
 92. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 93. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 94. Knipsels oktober 2014
 95. Knipsels juli 2014
 96. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 97. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 98. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 99. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 100. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 101. Knipsels juni 2014
 102. Les positions des partis
 103. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 104. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 105. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 106. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 107. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 108. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 109. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 110. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 111. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 112. Begrippen rond democratie
 113. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 114. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 115. De N-VA en het referendum
 116. Knipsels maart 2014
 117. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 118. Knipsels 02/2014
 119. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 120. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 121. Directe democratie maakt het volk soeverein
 122. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 123. Les articles de Démocratie Directe
 124. Knipsels 09/2013
 125. Wie is er bang van confederalisme?
 126. Knipsels 12/2013
 127. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 128. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 129. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 130. Witte werven
 131. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 132. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 133. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 134. Wilfried Martens en de democratie
 135. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 136. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 137. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 138. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 139. De afgeremde democratie
 140. Dossier: Tax Freedom Day
 141. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 142. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 143. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 144. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 145. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 146. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 147. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 148. Hoe organiseer ik een referendum?
 149. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 150. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 151. De referendumsituatie in Vlaanderen
 152. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 153. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 154. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 155. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 156. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 157. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 158. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 159. Knipsels 10/2012
 160. Knipsels 08/2012
 161. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 162. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 163. Overwoekerende particratie
 164. Knipsels 07/2012
 165. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 166. Defining and measuring democracy
 167. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 168. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 169. Presentaties van de workshops
 170. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 171. Referendum over hennepteelt
 172. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 173. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 174. Knipsels maart 2012
 175. Waar is het Duitse goud?
 176. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 177. Artikelenbundel Februari 2012
 178. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 179. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 180. Artikelenbundel januari 2012
 181. 1ste Partijcongres van 3D
 182. Burgerinitiatieven
 183. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 184. G1000: zwakke placebo
 185. Het gedroomde land van de G1000
 186. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 187. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 188. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 189. Korte berichten november 2011
 190. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 191. ESM, de nieuwe Europese dictator
 192. Zwitserland is België niet
 193. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 194. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 195. Klein maar dapper.
 196. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 197. Burger telt weer niet mee
 198. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 199. De verzwegen revolutie in IJsland
 200. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 201. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 202. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 203. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 204. Marokkanen willen meer democratie
 205. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 206. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 207. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 208. G1000 Burgerinitiatief
 209. Democracy International Conferentie
 210. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 211. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 212. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 213. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 214. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 215. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 216. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 217. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 218. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 219. Schending Verdrag van Lissabon
 220. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 221. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 222. Vrije verkiezingen Egypte
 223. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 224. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 225. Burgerinitiatieven Rucphen
 226. BROV Politiek theater
 227. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 228. ECAS Conferentie 17 maart
 229. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 230. Volksraadpleging Tielt
 231. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 232. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 233. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 234. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 235. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 236. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 237. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 238. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 239. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 240. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 241. Referendum over Parkstad Turnhout?
 242. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 243. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 244. Referendum in Zulte
 245. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 246. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 247. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 248. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 249. Start je eigen land
 250. Mandataris versus partij
 251. De deugdzaamheid van de kleintjes
 252. Touring wil referendum over rekeningrijden
 253. Politieke etiketten : what’s in a name?
 254. Direct democracy prevents violence
 255. De macht van het volk, een referendum nu!
 256. Organiseer referendum over voortbestaan België
 257. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 258. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 259. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 260. De Belgische staatshervorming voorbij
 261. Staatshervorming Plan Z
 262. Over standpunt...
 263. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 264. De pi-factor van De Lange Wapper
 265. Zwitserland blijft meest competitieve land
 266. Knipsels september 2010
 267. Turken houden referendum over hun grondwet
 268. Groen licht voor geheime operaties
 269. Global Citizens in Charge
 270. Prijs voor de Democratie 2010
 271. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 272. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 273. ECI - pas vanaf 2012
 274. De wereld als weerbericht
 275. 1 op 6 Belgen stemde niet
 276. Referendum op lange baan geschoven
 277. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 278. Confederalisme voor dummies
 279. Natuurlijke rechten en democratie
 280. De stad der zienden
 281. België IS gebarsten
 282. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 283. Kiezersbedrog 2010
 284. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 285. Europa is alles behalve demokratisch
 286. De vergrendelde democratie
 287. Zwitserse zuinigheid
 288. Confederaal België
 289. Democratie? dream on
 290. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 291. Waar voor je geld-index
 292. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 293. De mythe van de parlementaire democratie
 294. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 295. Het Zweedse referendum
 296. Institutionele vuilnisbelt
 297. Hervormingsstreven in het vizier
 298. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 299. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 300. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 301. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 302. Direct Democracy Now!
 303. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 304. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 305. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 306. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 307. Directe democratische partijen
 308. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 309. Workshop - Politiek zonder politici
 310. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 311. Diplomademocratie
 312. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 313. Firmenspenden verbieten
 314. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 315. Politics without Politicians
 316. De EU schaadt de Europese idee
 317. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 318. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 319. The EU and Democracy do not match
 320. Minaretten
 321. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 322. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 323. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 324. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 325. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 326. Herentals stemt over verdwijnpaal
 327. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 328. Een gids door enkele documenten
 329. Global Forum on Modern Direct Democracy
 330. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 331. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 332. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 333. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 334. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 335. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 336. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 337. GVA en Democratie.Nu
 338. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 339. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 340. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 341. Directe democratie smaakt naar meer
 342. Referendum in Waasland?
 343. De Gewone Sabotage
 344. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 345. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 346. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 347. Geen gewone zondag in Antwerpen
 348. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 349. Persmap van Democratie.Nu
 350. Persbericht van Democratie.Nu
 351. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 352. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 353. Een democratische hoogdag
 354. Het referendum als democratisering van de politiek
 355. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 356. Directe Democratie en Bart De Wever
 357. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 358. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 359. Duitse kink in de EU-kabel?
 360. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 361. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 362. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 363. De kwelgeest Lange Wapper
 364. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 365. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 366. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 367. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 368. Uitwassen van de particratie
 369. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 370. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 371. Global Forum on Modern Direct Democracy
 372. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 373. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 374. Belangrijkste voordelen directe democratie
 375. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 376. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 377. Democratie en economie
 378. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 379. Burgemeester wil geen referendum
 380. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 381. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 382. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 383. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 384. Niemand geloofde nog in verbreding
 385. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 386. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 387. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 388. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 389. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 390. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 391. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 392. Izegem : Actiecomit
 393. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 394. Het einde van de grondwet?
 395. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 396. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 397. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 398. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 399. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 400. Over de scheiding der machten
 401. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 402. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 403. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 404. Knipsels april 2009
 405. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 406. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 407. De opmars van een wereldregering
 408. Democratie voor de elite
 409. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 410. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 411. Een blablabla Parlement
 412. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 413. Particratie is geen democratie
 414. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 415. Knipsels maart 2009
 416. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 417. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 418. Knipsels februari 2009
 419. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 420. Knipsels januari 2009
 421. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 422. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 423. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 424. De logica van de democratie
 425. Bedenkingen over de scheiding der machten
 426. Democratie en natuurrecht
 427. Voorbij de staatshervorming
 428. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 429. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 430. politiek beu
 431. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 432. Austrian minister quits over EU referendum clause
 433. Knipsels december 2008
 434. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 435. Referendum over stemplicht
 436. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 437. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 438. Knipsels november 2008
 439. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 440. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 441. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 442. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 443. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 444. Opstand!
 445. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 446. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 447. Big Brother
 448. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 449. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 450. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 451. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 452. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 453. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 454. No Means No
 455. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 456. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 457. Knipsels oktober 2008
 458. Is de EU democratischer dan België
 459. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 460. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 461. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 462. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 463. Recall van Arnold Schwarzenegger
 464. Knipsels september 2008
 465. Vier direct democratische initiatieven
 466. Steun Oosterweel referendum
 467. Knipsels augustus 2008
 468. Confederale chaos
 469. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 470. knipsels juli 2008
 471. Het hervormen van een staat
 472. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 473. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 474. Save Our Water Resources
 475. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 476. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 477. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 478. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 479. NO means NO
 480. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 481. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 482. Blokkeringsmemen herkennen
 483. Die verdomde Ieren toch!
 484. Waar BHV echt over gaat
 485. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 486. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 487. Nieuwe Europese Conventie.
 488. Beckerich
 489. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 490. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 491. België heruitgevonden
 492. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 493. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 494. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 495. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 496. EU bang van Iers referendum
 497. Tempelhof gaat dicht
 498. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 499. Die vervelende democratie toch
 500. Het vrije woord en dreiging met geweld
 501. Waarom onderwijs?
 502. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 503. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 504. Referendum over flat tax te Obwalden
 505. Kleine berichten maart 2008
 506. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 507. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 508. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 509. Iers referendum wordt genegeerd.
 510. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 511. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 512. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 513. Knipsels januari 2008
 514. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 515. Referendum over staatshervorming
 516. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 517. Luisteren politici naar u?
 518. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 519. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 520. I want a referendum
 521. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 522. Denkend aan Sint Kilda
 523. Federalisme en democratie
 524. Europa wil niet weten van democratie
 525. Despotisme versus volksraadpleging
 526. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 527. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 528. Wie laat ons mee beslissen?
 529. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 530. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 531. Waarom doet het parlement niets?
 532. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 533. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 534. Nieuws van het Referendum Platform
 535. De zetelcarrousel
 536. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 537. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 538. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 539. Wij willen onze zeg!
 540. Europees Referendum Campagne 2
 541. Diverse berichten 11/2007
 542. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 543. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 544. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 545. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 546. Referendum over Rand kan niet
 547. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 548. Geen tweede referendum in Nederland
 549. Twee voorstellen van de burger in Gent
 550. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 551. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 552. Campaigns from across the EU call for a referendum
 553. Over een echte bescherming van de minderheden
 554. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 555. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 556. Hamburg: Referendum over referenda
 557. Het referendum legaliseren
 558. Wij zijn de baas
 559. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 560. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 561. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 562. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 563. We vertrouwen de burger niet
 564. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 565. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 566. Stockholms referendum over tol
 567. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 568. De politieke kaste
 569. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 570. Voor een nieuw EU-referendum!
 571. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 572. Een gezonde stemming?
 573. Christen-democratie en referendum
 574. Op naar volgend EU-referendum
 575. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 576. Links en rechts
 577. Vertrouwen
 578. De anti-democratische EU
 579. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 580. Platform voor Vrije Meningsuiting
 581. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 582. De afwezige staatsburger.
 583. Naar asymmetrische staat
 584. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 585. Referendum over Europese grondwet
 586. Référendum
 587. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 588. First World Conference on Direct Democracy
 589. Reeds 16 Europese petities
 590. Een parlement zonder partijen
 591. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 592. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 593. knipsels-april 2007
 594. De campagne is de boodschap.
 595. Handen af van onze verkiezingen
 596. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 597. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 598. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 599. knipsels
 600. Tsjechisch sprookje
 601. Referendum over macht van politieke partijen
 602. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 603. Verslag debat: democratie in België?
 604. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 605. De kiesdrempel
 606. Democratie zonder nonsens
 607. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 608. campagne verkiezingen 2007
 609. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 610. lezing Arthur De Decker
 611. ¿Qué es lo que pretendemos?
 612. ¿Quienes somos?
 613. Vlaanderen onafhankelijk?
 614. Nieuw nummer van Athene is uit
 615. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 616. Het razende schaap van de Franse revolutie
 617. Dedecker voor directe democratie
 618. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 619. Nederland en het Referendum
 620. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 621. Vrij Informatie Netwerk
 622. Tussen controle en veiligheid
 623. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 624. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 625. Geef de macht terug aan de burger
 626. De Belgische democratie faalt
 627. referendum over abortus
 628. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 629. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 630. knipsels
 631. Aansluiting bij Rusland
 632. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 633. Referendum te Merchtem afgewezen
 634. Referendum op komst in Poperinge?
 635. Grondwetsherziening?
 636. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 637. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 638. Democratie zonder politiek?
 639. Een Canadees debat
 640. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 641. Dehaene slaat weer toe
 642. Verlies voor de groenen in Hessen
 643. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 644. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 645. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 646. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 647. Europees netwerk voor direkte democratie
 648. De komende referenda in Zwitserland
 649. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 650. Reginald Moreels
 651. Ludo Dierickx
 652. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 653. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 654. Welke democratie?
 655. Slaafse parlementsleden
 656. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 657. Europese vetpotten
 658. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 659. Liegen mag
 660. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 661. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 662. Argumenten tegen democratie
 663. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 664. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 665. Het republikeins genootschap
 666. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 667. Verhofstadt en de paarse democratie
 668. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 669. Het wonder van de verlichting
 670. Een onthullend arrest
 671. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 672. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 673. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 674. Seborga: we the people...
 675. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 676. De noodzaak van de geheime stemming
 677. Di Rupo en de directe democratie
 678. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 679. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 680. Democratie in België is een schijnvertoning
 681. Verzoekschrift sociale woningen
 682. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 683. Verdacht stemadvies
 684. Van Peel spreekt
 685. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 686. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 687. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 688. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 689. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 690. Update: de huidige partijstandpunten
 691. Democratie en economie
 692. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 693. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 694. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 695. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 696. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 697. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 698. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 699. Referendum te Ittre
 700. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 701. Belangrijke studie over naïef cynisme
 702. Directe democratie en belastingsfraude
 703. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 704. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 705. Nordrhein-Westfalen
 706. Beieren: voldoende handtekeningen
 707. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 708. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 709. Beperkte herverkiesbaarheid
 710. Geld en volksinitiatief
 711. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 712. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 713. Een historische kans!
 714. Sharia in Nederland?
 715. Documenten van de Verlichting (I)
 716. Slimme wetgeving
 717. Het zogenaamde politiek cynisme
 718. Referendum geëist te Fleurus
 719. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 720. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 721. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 722. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 723. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 724. Nederlandse toestanden - deel II
 725. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 726. Een anti-democratische mythe
 727. Het surrealisme van de Belgische politiek
 728. Directe democratie in Venezuela?
 729. De november-referenda in de USA
 730. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 731. Mark Eyskens over het referendum
 732. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 733. Duitse toestanden
 734. Berichten uit het Noorden
 735. Philadelphia II
 736. Is Europa te democratisch?
 737. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 738. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 739. Vrije meningsuiting
 740. Directe democratie en de doodstraf
 741. Documenten van de Verlichting (II)
 742. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 743. USA: directe democratie en landsconservatie
 744. USA: een stille belastingsrevolutie?
 745. Het referendum en de Belgische grondwet
 746. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 747. Democratie invoeren in ons land
 748. Drole de guerre (2)
 749. Memes en propaganda
 750. Propaganda begrijpen
 751. Democratie als witte magie
 752. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 753. Wetgeving rond directe democratie
 754. U wordt waargenomen
 755. Ierland: nieuw referendum over Nice
 756. We the people...
 757. Merkwaardige initiatieven in Californië
 758. Vlaams Blok voor referendum
 759. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 760. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 761. Nederland na de verkiezingen
 762. Drole de guerre (5)
 763. U wordt opgevoed
 764. Een democratische partij
 765. Journalisten en hun stem
 766. Van democratie is geen sprake...
 767. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 768. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 769. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 770. Parlementaire illusies
 771. Het goede leven
 772. Nieuw Gents referendum?
 773. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 774. Merkwaardig referendum in Norfolk
 775. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 776. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 777. Referendum in Duitstalig België?
 778. De standaard over het referendum
 779. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 780. Moet berichtgeving waar zijn?
 781. Japanse burger wantrouwt politici
 782. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 783. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 784. Quo Vadis, Europa?
 785. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 786. Geen democratie in Ekeren
 787. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 788. Strijd voor symbolen in Bolzano
 789. NVA tegen democratie
 790. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 791. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 792. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 793. Drole de guerre
 794. Weerstand tegen democratie
 795. Het nieuwe Estatut
 796. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 797. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 798. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 799. Europa heeft er een land bij
 800. persknipsels
 801. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 802. Italië wijst grondwetswijziging af
 803. Géén respect
 804. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 805. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 806. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 807. Volksdictatuur
 808. Eerste online referendum in Zwitserland
 809. Ward Beysen pro directe democratie
 810. Het goede leven
 811. Liegen in Malta
 812. Ondertussen in Somaliland
 813. Oorlog of democratie
 814. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 815. Peilingen (België)
 816. Peilingen (internationaal)
 817. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 818. Geluk en zelfbeschikking
 819. Bart Somers
 820. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 821. Onze progressieve pers
 822. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 823. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 824. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 825. Britten voor referendum over Europese grondwet
 826. Het particratisch argument
 827. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 828. Verzwijgen is goud
 829. Notities bij de voorbije verkiezingen
 830. Quotes uit de politiek
 831. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 832. Partijdige televisie
 833. Europese peilingen
 834. Democratie smaakt naar meer
 835. Catalonië stemt voor meer autonomie
 836. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 837. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 838. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 839. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 840. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 841. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 842. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 843. Het Witte Manifest
 844. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 845. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 846. Voor wie is het referendum bedreigend?
 847. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 848. Petitie "Europees parlement op een plek"
 849. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 850. What we do
 851. What we want
 852. Who we are
 853. Qu’est-ce que nous faisons?
 854. Qu’est-ce que nous voulons?
 855. Qui sommes nous?
 856. Nieuwe functies op de website
 857. Referenda en de wil van de burgers
 858. NEWSLETTER #15
 859. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 860. Enkele presentaties uit Nederland
 861. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 862. Mensenrechten en democratie
 863. Darwinisme en democratie
 864. Democratie bij de Atheners
 865. NEWSLETTER #14
 866. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 867. Français
 868. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 869. mail ons
 870. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 871. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 872. Buurtbevraging in Mechelen
 873. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 874. Decisive weeks lying ahead
 875. Direct democracy
 876. Omdat een andere politiek nodig is
 877. Democratie.Nu heeft u nodig!
 878. Democracy International Newsletter #13
 879. Vrij spreekrecht is absoluut
 880. The European Citizens’ Initiative
 881. Economie, democratie en het geluk
 882. Democratie maakt gelukkig
 883. Kom mee betogen!
 884. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 885. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 886. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 887. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 888. Time for Citizens to take the Initiative
 889. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 890. Voor de vrijheid van meningsuiting
 891. Over de vrijheid van meningsuiting
 892. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 893. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 894. credits
 895. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 896. DI NEWSLETTER #12
 897. Van particratie naar democratie
 898. De mythe van de Goede Dictator
 899. Vrijheid, democratie & secessie
 900. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 901. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 902. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 903. Schwarzenegger en directe democratie
 904. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 905. Is België echt een democratie?
 906. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 907. Het dierbare België
 908. DI-NEWSLETTER #11
 909. De kikker en de politiek
 910. Historiek tot 2002
 911. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 912. Laten we de stemplicht afschaffen.
 913. Historiek tot 2005
 914. Wat is en doet Democratie.nu ?
 915. Organisatie van WIT
 916. Wat is directe democratie?
 917. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 918. Het einde van de particratie?
 919. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 920. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 921. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 922. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 923. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 924. Aangeleerde hulpeloosheid
 925. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 926. Telt Ieders mening mee?
 927. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 928. N-VA slikt voorstel in
 929. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 930. Het pad van de innerlijke opstand
 931. Bevolking met kluitje in het riet
 932. Over eindtermen en burgerzin
 933. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 934. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 935. Schwarzenegger bijt in het zand
 936. Wijsheid voor de massa?
 937. over deze website
 938. History
 939. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 940. Hoe doden we een volksbesluit?
 941. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 942. Wahlstreik!
 943. politiek algemeen
 944. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 945. boeken en artikels
 946. Interview Jos Verhulst
 947. Het verdiepen van de democratie
 948. Persbericht Democratie.nu
 949. Witte Werf maart 1999
 950. Witte Werf mei 1999
 951. Witte Werf augustus 1999
 952. Witte Werf oktober 1999
 953. Witte Werf november 1999
 954. Witte Werf december 1999
 955. Witte Werf april 2000
 956. Witte Werf mei 2000
 957. Witte Werf december 2001
 958. Witte Werf februari 2002
 959. Witte Werf juni 2002
 960. Witte Werf oktober 2002
 961. Witte Werf december 2002
 962. Witte Werf april 2003
 963. Witte Werf juli 2003
 964. Witte Werf november 2003
 965. Witte Werf januari 1999
 966. Witte Werf januari 2000
 967. Over particratie, meerderheid en oppositie
 968. Witte Werf januari 2004
 969. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 970. Wit Bericht 05/09/2001
 971. Wit Bericht 23/03/2002
 972. Wit Bericht 10/04/2002
 973. Wit Bericht 20/04/2002
 974. Wit Bericht 17/05/2002
 975. Wit Bericht 11/09/2002
 976. Wit Bericht 02/01/2003
 977. Wit Bericht 19/01/2003
 978. Wit Bericht 25/01/2003