Nieuws

Het minicongres van democratie op 18 februari 2017

Op 18 februari vond in Gent ons allereerste minicongres plaats. Dit was voor Democratie.nu een gelegenheid om onze visies (summier) weer te geven, maar ook om kennis te maken met ons publiek en om in interactie te gaan met onze medeburgers.Waar er eerst geduldig werd geluisterd naar onze uiteenlopende presentaties, groeide in het publiek algauw de nood tot discussie. Er kwamen opmerkingen over de actua, verhelderingen van concepten alsook enkele prangende kwesties die zeker het uitdiepen waard zijn.  Met een vijftigtal mensen in de zaal was er aan participatie geen gebrek. Dit spoort ons aan tot een vervolg.

We zijn blij dat we van een goed aantal deelnemers positieve feedback kregen. Wij zijn ook blij dat we ons hebben kunnen tonen als een groep die durft verschillende en alternatieve standpunten uit te dragen. Er was theorie bij maar ook een aanzet naar de praktijk. We durven een dynamische ideologie erop na te houden. Daarom zijn we erg blij met ieders (doordachte) participatie. We bedanken ook van harte Wouter van Besien (Groen) en Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) voor hun meerwaarde aan ons minicongres. 

De mensen die er graag bij waren geweest maar niet konden komen, kunnen op ons youtubekanaal alle presentaties bekijken.

Het programma

Bert Penninckx - Inleiding: Wat is Democratie Nu en vroeger? (video)

Marc Vanvelk - Hoe organiseer je een samenleving op mensenmaat? (video)

Guido De Bruyker - De zeven voorwaarden voor eerlijke referenda toegepast op ons eigen voorstel van bijzonder decreet voor de Vlaamse volksraadpleging. Wat schort er aan referenda op initiatief van de overheid, de zogenaamde plebiscieten zoals de Brexit? (video)

Paul Nollen - Wat zijn de mogelijkheden en de gevaren van loting? Met een inleiding op de Atheense democratie door Bert Penninckx. (video deel 1, deel 2)

Wouter Van Besien - Gewestelijke volksraadpleging; voorstel van bijzonder decreet. (video deel 1, deel 2)

Willem-Frederik Schiltz - Gewestelijke volksraadpleging als deelaspect van de conceptnota burgerparticipatie. (video deel 1, deel 2)

Geef zeker feedback op onze facebookpagina (Democratie.Nu vzw) en aarzel niet om te delen... en te blijven debatteren.

 

Vraagstelling in het lobbywerk

Vraagstelling in het lobbywerk

1. het Bindend Referendum Op Volksinitiatief als enige wetgevende macht (volkssoevereiniteit). De burger kan mandaat geven aan “volksvertegenwoordigers”, maar behoudt de ultieme beslissingsmacht als hij dat wenst.


2. Scheiding van uitvoerende macht (met inbegrip van de economische en financiële macht) en wetgevende macht als enige mogelijke en belangrijkste maatregel om tot een onafhankelijke rechtsstaat te komen (infrastructuurwerken is uitvoerende macht).


3. Loting als democratisch instrument van volksvertegenwoordiging. Van 12 gelote burgers in Assisenzaken tot 400 gelote burgers in wetgevende volksvertegenwoordiging.


4. Participatie in al zijn vormen als bruisvat voor democratie, met als sluitstuk het Bindende Referendum Op Volksinitiatief. Met diens verstande: participatie en referenda moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap.

participatie en referenda moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap

 'Participatie' komt slechts tot zijn recht, wanneer rekening wordt gehouden met:

- Participatieladder van Arnstein

- Code of Good Practice on Referendums adopted by the Council for Democratic Elections at its 19th meeting (Venice, 16 December 2006) and the Venice Commission at its 70th plenary session (Venice, 16-17 March 2007)

- 7 voorwaarden voor eerlijke referenda

- criteria voor toepassing loting in een politiek systeem

 

Lees zeker ook: Democratie.Nu's kritiek op de conceptnota Burgerparticipatie van Open VLD volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz.

 

Hume: 'David Van Reybrouck is een antidemocraat.'

Door Marco Visscher

Dit artikel is eerder verschenen in Knack (12 april 2017).

 

Het gaat slecht met de democratie, vindt de Britse ex-communist Mick Hume, maar niet vanwege het 'oprukkende populisme'. 'De linkse elite vindt de mensen te dom. Dat is gevaarlijk.'

Een man van de middenweg kun je hem niet echt noemen. De essays en boeken van de Brit Mick Hume lezen als een compromisloze verdediging van de oude, linkse idealen die hij ooit aanhing als hoofdredacteur van het tijdschrift Living Marxism, het partijorgaan van de Revolutionaire Communistische Partij. De partij en het tijdschrift zijn allang ter ziele gegaan, maar het vuur is bij Hume niet gedoofd. In 2015 schreef hij Trigger Warning, een hartstochtelijke verdediging van de vrije meningsuiting. Schrijver Salman Rushdie was alvast fan. Nu komt Hume met een nieuw boek, Revolting!, een aanklacht tegen de aanval op de democratie.

 

De democratie verkeert in crisis. Als fervent pleitbezorger zult u het wel lastig hebben.

MICK HUME: Ach, je kunt inderdaad beweren dat de democratie een crisis doormaakt, wat onder intellectuelen een populair tijdverdrijf is. Maar je kunt net zo goed zeggen dat er een democratische revolte aan de gang is, en dat stemt me uiterst positief. De uitslag van het brexitreferendum kun je per slot van rekening beschouwen als een roep om meer zeggenschap in de politiek.

 

De uitslag van dat referendum heeft ertoe geleid dat er ook steeds luider kritiek weerklinkt op de democratie, wat nog werd versterkt door de verkiezing van Donald Trump.

HUME: Klopt, er heerst een heel sterke antidemocratische stemming. Je voelt teleurstelling dat ook gewone mensen een stem hadden in deze zaken, en dat nog maar eens is gebleken dat zij niet geschikt zijn om zulke gewichtige beslissingen te nemen. Dat moeten we zien te voorkomen, hoor je: de mensen moeten beter worden ingelicht, en nepnieuws moet aan banden worden gelegd.

 

Is dat dan geen goede zaak? Democratie kan alleen bloeien als er juiste informatie is in een open debat.

HUME: Het is absurd te denken dat de democratie wordt bedreigd door onjuiste berichtgeving in tabloids of door bloggende tieners die zelfverzonnen berichtjes verspreiden via Facebook. Daar klinkt in door dat mensen te dom zijn om informatie op waarde te schatten, na te denken en zelf een oordeel te vormen. Het gevaar is niet nepnieuws maar nepdemocratie. Het gevaar komt niet van liegende politici of journalisten, maar van de gevestigde orde. Zij wil kiezers heropvoeden over wat ze moeten weten en wat ze wel of niet moeten geloven. Zo wordt het vrije democratische debat gesmoord, in naam van de democratie. Het moet niet gekker worden!

 

Waarom bent u eigenlijk zo fel? Er is toch niemand die de democratie wil afschaffen?

HUME: Iedereen beweert wel vóór de democratie te zijn, maar dat is niet meer dan lippendienst. Hoe kan het anders dat steeds meer macht wordt overgedragen aan ondemocratische, onverkozen instituten die zijn ontworpen om de politiek ondoorgrondelijk en ongrijpbaar te maken en om gewone mensen op een grote afstand te houden? De macht verschuift steeds meer van de nationale parlementen naar de EU en de internationale gerechtshoven. Hoe serieus is al die steun aan de democratie dan? En vandaag, nadat in een referendum is gebleken dat de Britten genoeg hebben van de EU, en nadat de Amerikanen iemand als Trump hebben gekozen als president, zien we opeens wat de politieke en culturele elite wérkelijk vindt van democratie: ze vindt het maar niets.

 

De vraag is: slaat de kritiek op de democratie, of op de uitslagen die ze voortbrengt?

HUME: Allebei, natuurlijk. Wanneer je in democratie gelooft en een referendum of verkiezing uitschrijft, dan moet je de uitslag ook accepteren. Oók als hij je niet bevalt. Je mag gerust je inhoudelijke bezwaren kenbaar maken, maar je moet niet proberen om via de achterdeur alsnog de uitslag te negeren of om te buigen.

 

Doelt u op iemand als oud-premier Tony Blair, die de Britten opriep om in het verzet te gaan tegen de brexit?

HUME: Ja, maar Blair slaat de bal mis. Zijn landgenoten zijn vorig jaar al in het verzet gegaan: tegen hem en zijn vriendjes van de 'remain'-campagne. Maar Blair staat niet alleen. Miljardairs, advocaten, leden van het Hogerhuis: ze proberen allemaal om de uitslag naast zich neer te leggen. Volgens oud-premier John Major hoefden we de uitslag van het referendum niet te accepteren omdat 'de tirannie van de meerderheid nog nooit is toegepast in een democratie'. Pardon? Laten wij nu altijd hebben gedacht dat de wil van de meerderheid de essentie was van democratie.

 

Zij bedoelen wellicht dat er een parlementaire democratie bestaat, en dat daarom het parlement besluiten dient te nemen, ook al is er een referendum uitgeschreven.

HUME: Waarom werd er dan bij het referendum gesteld dat de uitslag zou worden geaccepteerd? En, belangrijker nog: waarom kwamen diezelfde mensen dan niet op voor de parlementaire democratie toen ze de voorbije veertig jaar steeds meer werd ondermijnd door de EU? Het is niets meer dan een opportunistische poging om de democratie te herdefiniëren. Die mensen begrijpen of aanvaarden niet dat ze hebben verloren, ze zijn verbitterd en ontstemd dat het volk het heeft gewaagd om hun advies in de wind te slaan en niet heeft gedaan wat het werd opgedragen.

 

Met uw verwijzing naar 'de achterdeur' doelt u ook op de Amerikanen die erop wijzen dat Hillary Clinton méér stemmen kreeg dan Trump en daarom president had moeten worden?

HUME: Precies, nog zo'n voorbeeld. De mensen die aanvoeren dat het electoraal college van kiesmannen fundamenteel oneerlijk en ondemocratisch is, hebben volstrekt gelijk. Maar waarom komen ze er nú pas mee aanzetten? Dat systeem heeft álle voorgaande presidenten van de Verenigde Staten aangewezen, en toen maakten ze daar nooit een punt van. Ze wekken de indruk dat ze een principieel punt maken of een groots ideaal verdedigen, maar het is pure kleinzieligheid. Ze beginnen er alleen maar over omdat het systeem dit keer de 'verkeerde' kandidaat president heeft gemaakt. Het gaat hen er niet om de democratie te verdedigen, ook al zeggen ze van wel. Het gaat hen erom de democratie te verdedigen tegen de mensen - en hoe bizar is dat? Want antidemocraten zijn diep vanbinnen tegen de mensen, de massa, het volk, dat simpelweg te dom is. Het T-shirt dat The Guardian liet maken, zegt zo veel. Er stond op: 'Never underestimate the power of stupid people in large numbers.' Een betere uitdrukking van het antivolkse sentiment is er niet. Het masker is afgelegd en al het gif dat er al die tijd onder verborgen zat, komt nu aan de oppervlakte. Je ziet nu hoe dun het laagje vernis was.

 

Zegt u dit allemaal omdat u voor de brexit stemde en wellicht ook voor Trump bent?

HUME: Hoor eens, ik ben volledig vóór de brexit, maar ik ben níét voor Trump. Ik zou nooit op Trump hebben gestemd. Die twee hebben niets met elkaar gemeen. In het referendum kon ik een algemeen, positief, democratisch principe steunen, maar ik zou nooit steun geven aan een kleingeestige politicus zoals Trump. Het is tekenend voor de moderne antidemocratische stemming dat de brexit en Trump op één hoop worden geveegd, het liefst ook nog met Marine Le Pen (FN), Geert Wilders (PVV) of zelfs de Griekse partij Syriza en de Spaanse Podemos erbij. Dat is een teken van lui denken.

 

Hoezo? Je kunt toch duidelijk van een populistische stroming spreken?

HUME: Maar wat verbindt die stroming inhoudelijk? Niets. Het enige wat die politici verbindt, is dat de elite ze verafschuwt. Dat woord, 'populisme', is ook al zo'n gekunstelde manier om te wijzen op de gevaren van democratie. Populisme komt van populus, het Latijnse woord voor 'de mensen', of 'het volk'. In de woordenboeken die ik hier op de plank heb staan, wordt populisme omschreven als politiek die de gewone man aanspreekt, of die mensen geeft wat ze willen. Dat klinkt toch niet als zo'n vreselijk buitensporig idee?

 

En u denkt dat populisten zoals Donald Trump, Nigel Farage en Marine Le Pen het volk geven wat het wil?

HUME: Nee, niet echt, en voor de goede orde: ik steun ze geen van de drie. Maar dat is hier niet de relevante vraag. Het werkelijke punt is dat zij zichzelf niet 'populist' noemen. Dat woord is een belediging geworden, ook al voerden de anti-elitaire partijen in het Europa van honderd jaar geleden dat woord nog met trots. Vandaag is het een etiket dat de gevestigde orde plakt op elke partij die haar waarden afwijst en steun vergaart onder ontevreden mensen. De relevante vraag is dus: wie beslist wat populisme is en wat betamelijke politiek is? De politieke en culturele elite beslist dat. Zij heeft weliswaar de controle verloren over een heleboel zaken, maar ze drukt nog altijd een stevige stempel op ons taalgebruik. (nadrukkelijk) Het is de elite die bepaalt wie een populist is. Zij probeert de politiek te beheersen door de politieke taal te beheersen, op de manier waarop George Orwell daarover schreef in zijn boek 1984.

 

Oké, laten we het over taal hebben. Wie bedoelt u precies als u spreekt van de elite?

HUME: Ik heb het over de politici en intellectuelen die zich actief bemoeien met het publieke debat en geneigd zijn zichzelf boven de samenleving te plaatsen, omdat ze het zoveel beter weten.

 

Is dat niet een feitelijke eigenschap van de elite, dat ze hoger is opgeleid, zich beter laat informeren en het, inderdaad, beter weet?

HUME: Die mensen vormen niet bepaald een elite in de beste zin van het woord, dus dankzij hun speciale talenten en vaardigheden. Zij opereren als een elite in de slechtste zin van het woord, namelijk als een klasse van mensen met de meeste invloed en macht in de samenleving. Zij geloven dat zij weten wat het beste is voor iedereen, ongeacht wat anderen willen of doen.

 

En hoe omschrijft u democratie?

HUME: Het Griekse woord demokratia komt van demos, de mensen, en kratos, macht of heerschappij. Democratie is dus de samenkomst van die twee zaken. Het probleem is dat we onder die naam een systeem hebben dat wordt geleid door mensen die de demos weg proberen te houden van de kratos.

 

Is dat ooit anders geweest?

HUME: Daar hebt u een goed punt. Vanaf het ontstaan van directe democratie, 2500 jaar geleden in Athene, is er hevig verzet geweest, onder meer van Plato. Destijds was 'democratie' een vies woord. Er werd over gesproken zoals we nu spreken over mob rule, de heerschappij van het gepeupel. De Amerikaanse founding fathers waren ook tegen. Toen zij de democratie nieuw leven inbliezen, wilden ze allesbehalve de macht aan het gepeupel. Zij wilden 'representatieve democratie': een vorm van democratie die ondanks de naam niet was ontwikkeld om de mensen te vertegenwoordigen, maar om ze in toom te houden. En doorheen de hele geschiedenis zien we dezelfde argumenten tegen democratie: mensen zijn niet slim genoeg, niet rationeel genoeg, te emotioneel, te goedgelovig en te zelfzuchtig. Die argumenten werden aangevoerd toen stemrecht dreigde uit te breiden naar arbeiders, naar vrouwen, naar zwarten.

 

Waarin is het huidige verzet tegen democratie anders?

HUME: Je hoeft niet langer een Romeinse legeraanvoerder, een conservatieve filosoof of een lid van de koninklijke familie te zijn om met minachting neer te kijken op de demos. Veel van de mensen die de democratie willen 'beschermen' en 'vernieuwen' zien zichzelf als vrijdenkende, liberale intellectuelen en politici. En dat baart mij, als iemand die van links komt, extra zorgen. Historisch gezien kwam de wens voor meer democratie en meer macht aan het volk altijd van de linkerzijde van het politieke spectrum. Dat was zo bij de Engelse Revolutie, de Amerikaanse Revolutie, de Franse Revolutie, toen vrouwen kiesrecht opeisten et cetera. Links was de meest uitgesproken strijder voor meer democratie, uiteraard totdat de tirannie van Stalin dat plaatje verstoorde. Maar tegenwoordig heeft links de strijd voor democratie opgegeven. Linkse politici en intellectuelen hebben geen band met of vertrouwen in de arbeidersklasse. Ze geloven niet dat je met lager opgeleiden een inhoudelijk gesprek aan kunt gaan. Ze voelen zich veel prettiger bij het idee om het politieke bedrijf te verplaatsen naar de Europese Commissies en de internationale gerechtshoven. Dat het antidemocratische sentiment van links komt is nieuw, en dat maakt het gevaarlijk. Want als progressieve denkers het niet langer opnemen voor de democratie, wie dan wel?

 

Schrijver David Van Reybrouck pleit in zijn boek Tegen verkiezingen voor democratische vernieuwing door burgers meer invloed te geven.

HUME: Ja, ik ken zijn boek (vertaald als 'Against Elections', nvdr.). Het geeft de tijdgeest goed weer. Van Reybrouck voert aan dat we wel democratie willen, maar dat verkiezingen niet werken omdat er zoveel leugens en onwaarheden worden verspreid door politici en journalisten. Het volk raakt verward, met onbevredigende resultaten tot gevolg.

 

Zijn idee om burgers via loting aan te wijzen om politiek actief te worden, zoals in Athene, zal u vast aanspreken.

HUME: Het klinkt aantrekkelijk, inderdaad. Maar ik heb een groot probleem met zijn voorstel. Zijn vergelijking met het oude idee uit Athene klopt niet. In Athene werd destijds gesteld dat alle burgers gelijk waren - althans de mannen, maar niet de vrouwen en slaven die geen burgerrechten hadden - en daarom allemaal even bekwaam waren om te regeren. Van Reybrouck stelt daarentegen dat alle mensen gelijk zijn en daarom allemaal even onbekwaam om te regeren. Van Reybrouck wil namelijk dat het volk niet langer een bepalende stem heeft. Hij wil een paar burgers eruit pikken en hen opsluiten in een kamer vol experts, zodat zij de 'juiste' informatie krijgen voordat ze hun 'geïnformeerde' beslissing maken. De grote vraag is: wie levert de informatie? Van Reybrouck doet alsof hij een Atheense traditie van directe democratie nieuw leven inblaast, maar hij staat dichter bij Plato's antidemocratische sentiment. Hij wíl helemaal niet dat gewone mensen iets te zeggen hebben. Hij wil dat een klein clubje experts bij gewone mensen komt influisteren welk beleid het beste is. Hij wil een verlichte, geïnformeerde groep, niet het volk met al zijn bekrompen vooroordelen en onnadenkende, emotionele reacties. Zijn boek is een uitstekend voorbeeld van het aloude antidemocratisch sentiment dat wordt verpakt alsof het een poging is om de democratie te redden.

 

Een andere prominente vernieuwer is Jason Brennan, een Amerikaanse politicoloog die 'epistocratie' bepleit: een systeem waarbij mensen zonder basiskennis over politiek níét zouden mogen stemmen, of intelligente mensen extra stemmen zouden krijgen.

HUME: Het is toch al te gek! Zijn boek heet Against Democracy en het wordt óveral besproken en serieus genomen. Brennan heeft botweg opgeschreven wat veel mensen eigenlijk niet durven te zeggen, namelijk dat je sommige mensen maar beter geen politieke stem moet geven. Hij spreekt van mensen met een 'laag kennisniveau', maar bedoelt natuurlijk lage intelligentie.

 

Volgens studies zijn veel mensen ook écht niet op de hoogte van heel basale kennis. Een meerderheid kan niet één buitenlandse leider noemen.

HUME: Dat komt omdat mensen niet langer worden uitgedaagd om deel te nemen aan de politiek en het debat. En wanneer ze het wél doen, op hun eigen manier, horen ze al snel dat je zoiets toch niet zomaar mag zeggen, en dat je op je toon moet letten. Met die hooghartige reacties wil men het debat vermijden. Jarenlang kregen we te horen dat de politiek zo vreselijk ingewikkeld is dat we het maar beter aan de experts kunnen overlaten. Wij hebben helemaal geen prikkel of stimulans meer om ons ergens in te verdiepen en ons te informeren! Als er een meer democratische samenleving was, zou het snel veranderen.

 

Zijn referenda daarvoor de oplossing?

HUME: Ik weet eerlijk gezegd niet of je overal een referendum over moet houden. Ik denk wel dat het heel goed werkt bij grote, netelige kwesties die een land verdelen en die zich laten terugbrengen tot een ja-neevraag. Wilt u dat uw land lid blijft van de Europese Unie? Moet Schotland onderdeel blijven van het Verenigd Koninkrijk? Maar wat bij elk referendum telkens weer opvalt, is hoe eensgezind de weerstand bij de politieke klasse is. Politici, links of rechts, vinden het vreselijk om de controle uit handen te geven en over te dragen aan de bevolking. Het maakt hen ziedend dat zaken die zijzelf graag voorstellen als uiterst complex kunnen worden teruggebracht tot 'ja' of 'nee'.

Uiteindelijk moeten we ons afvragen wie we het meest vertrouwen wanneer we onze mening vormen. Hecht je de meeste waarde aan een kliek van beroepspolitici, professoren, rechters en experts die in een achterkamertje beslissingen mogen nemen, of hecht je de meeste waarde aan je groep van vrienden, familie, kennissen en collega's met wie je kunt praten en ideeën kunt uitwisselen? Ik kies voor de laatste optie. En ik niet alleen. Uit onderzoeken blijkt dat de Britten zich in de aanloop naar het EU-referendum niet zozeer lieten informeren door de kranten of politici, maar hun mening vormden in gesprekken met de mensen met wie ze dagelijks contact hebben. Er zit wijsheid in de massa, omdat ze alles weet van het leven.

 

Gaat u zover als de chartisten, die halverwege de negentiende eeuw streden voor het algemeen stemrecht voor mannen en aanvoerden dat lager opgeleide arbeiders béter waren in stemmen dan de middenklasse en de hogere klasse?

HUME: Ja, absoluut. De demos heeft nu eenmaal een ervaring en een begrip van het leven, die veel groter is dan welke kliek van experts ook. Daarom zijn zij beter in staat om tot een oordeel te komen dan de elite. Experts hebben volgens mij nog altijd een belangrijke rol te spelen, maar wanneer het aankomt op zaken van politiek dan zou ik toch echt liever de wijsheid van de massa vertrouwen en niet de wispelturigheid van een paar elitaire types. Om diezelfde reden zou ik bij een rechtszaak ook liever worden berecht door een jury die bestaat uit gewone mensen, die mijn gelijken zijn, dan door een autocratische rechter.

 

Bent u daarin niet wat naïef?

HUME: Ik ben daar absoluut niet naïef over. Democratie is nooit de gemakkelijke weg. Je zult hard moeten werken om je ideeën over te brengen, en het zal niet altijd lukken. Hoe ingewikkeld het ook is om een echte democratie te hebben: het alternatief, waarbij we de politiek uitbesteden aan experts, is erger.

 

En hoe krijgen we volgens u een meer democratische, politiek betrokken samenleving?

HUME: Ah, als we dát eens wisten! Het valt me op dat denktanks altijd zoeken naar technocratische oplossingen. Ze adviseren om een panel van burgers samen te stellen dat politici adviseert, of om online stemmen in te voeren om het opkomstpercentage te vergroten, of om stemrecht te geven aan jongeren vanaf 16 jaar - alsof pubers massaal op de straten staan te demonstreren dat ze zo graag willen stemmen. Niets daarvan zal ook maar iets bijdragen aan de democratische spirit in de samenleving. Nee, we moeten gaan beseffen dat democratie meer is dan eens om de zoveel jaar in een stemhokje een bolletje kleuren. Democratie gaat over een samenleving waarin we willen leven, waarin we enige controle kunnen uitoefenen op wie we zijn en wat we doen, waarin we mogen denken en zeggen wat we willen, en waarin we zelf de toekomst kunnen bepalen.

 

Nogal een klus, nietwaar?

HUME: Jazeker. Maar als we de spirit terugbrengen, vinden mensen zelf wel manieren om mee te denken en mee te beslissen.

 

 

Marco Visscher is freelance journalist en samensteller van Tegengeluid, een digitale nieuwsbrief voor vrijdenkers (www.tegengeluid.nl). Hij schreef dit artikel voor Knack.

Lezing 3 juni: de logica van de democratie

Lezing door Jos Verhulst

"De logica van de democratie versus de matrix van de particratie:

hoe verhoudt een democratie zich tot kwesties als migratie, religie, nationaliteit, identiteit?”

Zaterdag, 3 juni 2017 van 14u tot 17u30 in het Liberaal archief in Gent

Inschrijvingen via dit formulier.

Lees meer: Lezing 3 juni: de logica van de democratie

Meer artikelen...

 1. Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie
 2. Merkwaardig
 3. Vergelijk Democratie.Nu's voorstellen tot Politieke Vernieuwing met de voorstellen uit de bestuursmeerderheid van Willlem-Frederik Schiltz
 4. Herhaalt de geschiedenis zich?
 5. Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting
 6. Knipsels mei 2017
 7. Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie
 8. Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem
 9. Voorstellen tot democratische vernieuwing
 10. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
 11. Forum voor Democratie over referenda
 12. gents referendum
 13. Knipsels april 2017
 14. Knipsels maart 2017
 15. bestel uw workshop!
 16. 3 wegen om de democratie in te voeren
 17. Knipsels februari 2017
 18. Mini-congres 18 februari
 19. Knipsels januari 2018
 20. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 21. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 22. Knipsels december 2016
 23. Knipsels november 2016
 24. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 25. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 26. Knipsels oktober 2016
 27. Knipsels september 2016
 28. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 29. Was de Brexit een eerste testrit?
 30. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 31. Knipsels augustus 2016
 32. Interview met de Referendum-Partij
 33. Knipsels juli 2016
 34. Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!
 35. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 36. Knipsels juni 2016
 37. Knipsels mei 2016
 38. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 39. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 40. workshop loting 19 april Gent
 41. een mislukt opiniestuk
 42. Knipsels april 2016
 43. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 44. Quotes over de NPC
 45. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 46. Uitvoeringsdecreet wallonië
 47. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 48. Knipsels maart 2016
 49. Knipsels januari 2016
 50. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 51. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 52. Oproep: "En u?"
 53. Agenda
 54. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 55. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 56. Editoriaal
 57. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 58. Knipsels december 2015
 59. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 60. Knipsels november 2015
 61. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 62. Knipsels oktober 2015
 63. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 64. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 65. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 66. Knipsels september 2015
 67. Knipsels augustus 2015
 68. Knipsels juli 2015
 69. Knipsels juni 2015 deel 2
 70. Knipsels juni 2015
 71. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 72. Wat is democratie?
 73. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 74. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 75. Knipsels mei 2015 deel 2
 76. Knipsels mei 2015
 77. Knipsels april 2015 deel 2
 78. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 79. Knipsels april 2015
 80. Knipsels maart 2015 deel 3
 81. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 82. Knipsels maart 2015 deel 2
 83. Knipsels maart 2015
 84. Knipsels februari 2015
 85. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 86. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 87. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 88. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 89. Knipsels Januari 2015
 90. Knipsels Kerst 2014
 91. Doneer!
 92. Knipsels december 2014
 93. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 94. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 95. Knipsels november 2014
 96. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 97. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 98. Knipsels oktober 2014
 99. Knipsels juli 2014
 100. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 101. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 102. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 103. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 104. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 105. Knipsels juni 2014
 106. Les positions des partis
 107. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 108. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 109. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 110. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 111. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 112. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 113. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 114. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 115. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 116. Begrippen rond democratie
 117. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 118. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 119. De N-VA en het referendum
 120. Knipsels maart 2014
 121. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 122. Knipsels 02/2014
 123. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 124. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 125. Directe democratie maakt het volk soeverein
 126. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 127. Les articles de Démocratie Directe
 128. Knipsels 09/2013
 129. Wie is er bang van confederalisme?
 130. Knipsels 12/2013
 131. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 132. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 133. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 134. Witte werven
 135. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 136. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 137. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 138. Wilfried Martens en de democratie
 139. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 140. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 141. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 142. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 143. De afgeremde democratie
 144. Dossier: Tax Freedom Day
 145. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 146. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 147. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 148. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 149. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 150. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 151. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 152. Hoe organiseer ik een referendum?
 153. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 154. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 155. De referendumsituatie in Vlaanderen
 156. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 157. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 158. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 159. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 160. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 161. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 162. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 163. Knipsels 10/2012
 164. Knipsels 08/2012
 165. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 166. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 167. Overwoekerende particratie
 168. Knipsels 07/2012
 169. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 170. Defining and measuring democracy
 171. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 172. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 173. Presentaties van de workshops
 174. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 175. Referendum over hennepteelt
 176. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 177. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 178. Knipsels maart 2012
 179. Waar is het Duitse goud?
 180. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 181. Artikelenbundel Februari 2012
 182. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 183. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 184. Artikelenbundel januari 2012
 185. 1ste Partijcongres van 3D
 186. Burgerinitiatieven
 187. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 188. G1000: zwakke placebo
 189. Het gedroomde land van de G1000
 190. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 191. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 192. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 193. Korte berichten november 2011
 194. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 195. ESM, de nieuwe Europese dictator
 196. Zwitserland is België niet
 197. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 198. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 199. Klein maar dapper.
 200. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 201. Burger telt weer niet mee
 202. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 203. De verzwegen revolutie in IJsland
 204. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 205. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 206. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 207. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 208. Marokkanen willen meer democratie
 209. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 210. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 211. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 212. G1000 Burgerinitiatief
 213. Democracy International Conferentie
 214. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 215. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 216. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 217. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 218. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 219. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 220. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 221. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 222. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 223. Schending Verdrag van Lissabon
 224. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 225. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 226. Vrije verkiezingen Egypte
 227. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 228. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 229. Burgerinitiatieven Rucphen
 230. BROV Politiek theater
 231. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 232. ECAS Conferentie 17 maart
 233. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 234. Volksraadpleging Tielt
 235. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 236. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 237. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 238. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 239. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 240. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 241. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 242. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 243. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 244. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 245. Referendum over Parkstad Turnhout?
 246. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 247. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 248. Referendum in Zulte
 249. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 250. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 251. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 252. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 253. Start je eigen land
 254. Mandataris versus partij
 255. De deugdzaamheid van de kleintjes
 256. Touring wil referendum over rekeningrijden
 257. Politieke etiketten : what’s in a name?
 258. Direct democracy prevents violence
 259. De macht van het volk, een referendum nu!
 260. Organiseer referendum over voortbestaan België
 261. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 262. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 263. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 264. De Belgische staatshervorming voorbij
 265. Staatshervorming Plan Z
 266. Over standpunt...
 267. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 268. De pi-factor van De Lange Wapper
 269. Zwitserland blijft meest competitieve land
 270. Knipsels september 2010
 271. Turken houden referendum over hun grondwet
 272. Groen licht voor geheime operaties
 273. Global Citizens in Charge
 274. Prijs voor de Democratie 2010
 275. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 276. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 277. ECI - pas vanaf 2012
 278. De wereld als weerbericht
 279. 1 op 6 Belgen stemde niet
 280. Referendum op lange baan geschoven
 281. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 282. Confederalisme voor dummies
 283. Natuurlijke rechten en democratie
 284. De stad der zienden
 285. België IS gebarsten
 286. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 287. Kiezersbedrog 2010
 288. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 289. Europa is alles behalve demokratisch
 290. De vergrendelde democratie
 291. Zwitserse zuinigheid
 292. Confederaal België
 293. Democratie? dream on
 294. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 295. Waar voor je geld-index
 296. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 297. De mythe van de parlementaire democratie
 298. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 299. Het Zweedse referendum
 300. Institutionele vuilnisbelt
 301. Hervormingsstreven in het vizier
 302. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 303. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 304. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 305. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 306. Direct Democracy Now!
 307. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 308. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 309. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 310. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 311. Directe democratische partijen
 312. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 313. Workshop - Politiek zonder politici
 314. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 315. Diplomademocratie
 316. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 317. Firmenspenden verbieten
 318. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 319. Politics without Politicians
 320. De EU schaadt de Europese idee
 321. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 322. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 323. The EU and Democracy do not match
 324. Minaretten
 325. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 326. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 327. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 328. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 329. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 330. Herentals stemt over verdwijnpaal
 331. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 332. Een gids door enkele documenten
 333. Global Forum on Modern Direct Democracy
 334. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 335. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 336. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 337. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 338. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 339. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 340. GVA en Democratie.Nu
 341. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 342. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 343. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 344. Directe democratie smaakt naar meer
 345. Referendum in Waasland?
 346. De Gewone Sabotage
 347. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 348. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 349. Geen gewone zondag in Antwerpen
 350. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 351. Persmap van Democratie.Nu
 352. Persbericht van Democratie.Nu
 353. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 354. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 355. Een democratische hoogdag
 356. Het referendum als democratisering van de politiek
 357. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 358. Directe Democratie en Bart De Wever
 359. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 360. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 361. Duitse kink in de EU-kabel?
 362. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 363. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 364. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 365. De kwelgeest Lange Wapper
 366. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 367. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 368. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 369. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 370. Uitwassen van de particratie
 371. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 372. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 373. Global Forum on Modern Direct Democracy
 374. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 375. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 376. Belangrijkste voordelen directe democratie
 377. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 378. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 379. Democratie en economie
 380. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 381. Burgemeester wil geen referendum
 382. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 383. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 384. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 385. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 386. Niemand geloofde nog in verbreding
 387. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 388. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 389. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 390. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 391. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 392. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 393. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 394. Izegem : Actiecomit
 395. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 396. Het einde van de grondwet?
 397. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 398. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 399. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 400. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 401. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 402. Over de scheiding der machten
 403. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 404. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 405. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 406. Knipsels april 2009
 407. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 408. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 409. De opmars van een wereldregering
 410. Democratie voor de elite
 411. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 412. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 413. Een blablabla Parlement
 414. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 415. Particratie is geen democratie
 416. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 417. Knipsels maart 2009
 418. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 419. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 420. Knipsels februari 2009
 421. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 422. Knipsels januari 2009
 423. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 424. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 425. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 426. De logica van de democratie
 427. Bedenkingen over de scheiding der machten
 428. Democratie en natuurrecht
 429. Voorbij de staatshervorming
 430. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 431. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 432. politiek beu
 433. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 434. Austrian minister quits over EU referendum clause
 435. Knipsels december 2008
 436. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 437. Referendum over stemplicht
 438. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 439. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 440. Knipsels november 2008
 441. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 442. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 443. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 444. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 445. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 446. Opstand!
 447. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 448. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 449. Big Brother
 450. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 451. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 452. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 453. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 454. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 455. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 456. No Means No
 457. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 458. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 459. Knipsels oktober 2008
 460. Is de EU democratischer dan België
 461. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 462. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 463. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 464. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 465. Recall van Arnold Schwarzenegger
 466. Knipsels september 2008
 467. Vier direct democratische initiatieven
 468. Steun Oosterweel referendum
 469. Knipsels augustus 2008
 470. Confederale chaos
 471. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 472. knipsels juli 2008
 473. Het hervormen van een staat
 474. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 475. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 476. Save Our Water Resources
 477. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 478. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 479. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 480. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 481. NO means NO
 482. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 483. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 484. Blokkeringsmemen herkennen
 485. Die verdomde Ieren toch!
 486. Waar BHV echt over gaat
 487. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 488. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 489. Nieuwe Europese Conventie.
 490. Beckerich
 491. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 492. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 493. België heruitgevonden
 494. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 495. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 496. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 497. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 498. EU bang van Iers referendum
 499. Tempelhof gaat dicht
 500. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 501. Die vervelende democratie toch
 502. Het vrije woord en dreiging met geweld
 503. Waarom onderwijs?
 504. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 505. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 506. Referendum over flat tax te Obwalden
 507. Kleine berichten maart 2008
 508. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 509. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 510. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 511. Iers referendum wordt genegeerd.
 512. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 513. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 514. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 515. Knipsels januari 2008
 516. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 517. Referendum over staatshervorming
 518. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 519. Luisteren politici naar u?
 520. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 521. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 522. I want a referendum
 523. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 524. Denkend aan Sint Kilda
 525. Federalisme en democratie
 526. Europa wil niet weten van democratie
 527. Despotisme versus volksraadpleging
 528. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 529. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 530. Wie laat ons mee beslissen?
 531. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 532. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 533. Waarom doet het parlement niets?
 534. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 535. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 536. Nieuws van het Referendum Platform
 537. De zetelcarrousel
 538. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 539. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 540. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 541. Wij willen onze zeg!
 542. Europees Referendum Campagne 2
 543. Diverse berichten 11/2007
 544. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 545. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 546. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 547. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 548. Referendum over Rand kan niet
 549. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 550. Geen tweede referendum in Nederland
 551. Twee voorstellen van de burger in Gent
 552. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 553. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 554. Campaigns from across the EU call for a referendum
 555. Over een echte bescherming van de minderheden
 556. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 557. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 558. Hamburg: Referendum over referenda
 559. Het referendum legaliseren
 560. Wij zijn de baas
 561. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 562. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 563. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 564. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 565. We vertrouwen de burger niet
 566. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 567. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 568. Stockholms referendum over tol
 569. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 570. De politieke kaste
 571. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 572. Voor een nieuw EU-referendum!
 573. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 574. Een gezonde stemming?
 575. Christen-democratie en referendum
 576. Op naar volgend EU-referendum
 577. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 578. Links en rechts
 579. Vertrouwen
 580. De anti-democratische EU
 581. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 582. Platform voor Vrije Meningsuiting
 583. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 584. De afwezige staatsburger.
 585. Naar asymmetrische staat
 586. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 587. Referendum over Europese grondwet
 588. Référendum
 589. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 590. First World Conference on Direct Democracy
 591. Reeds 16 Europese petities
 592. Een parlement zonder partijen
 593. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 594. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 595. knipsels-april 2007
 596. De campagne is de boodschap.
 597. Handen af van onze verkiezingen
 598. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 599. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 600. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 601. knipsels
 602. Tsjechisch sprookje
 603. Referendum over macht van politieke partijen
 604. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 605. Verslag debat: democratie in België?
 606. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 607. De kiesdrempel
 608. Democratie zonder nonsens
 609. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 610. campagne verkiezingen 2007
 611. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 612. lezing Arthur De Decker
 613. ¿Qué es lo que pretendemos?
 614. ¿Quienes somos?
 615. Vlaanderen onafhankelijk?
 616. Nieuw nummer van Athene is uit
 617. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 618. Het razende schaap van de Franse revolutie
 619. Dedecker voor directe democratie
 620. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 621. Nederland en het Referendum
 622. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 623. Vrij Informatie Netwerk
 624. Tussen controle en veiligheid
 625. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 626. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 627. Geef de macht terug aan de burger
 628. De Belgische democratie faalt
 629. referendum over abortus
 630. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 631. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 632. knipsels
 633. Aansluiting bij Rusland
 634. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 635. Referendum te Merchtem afgewezen
 636. Referendum op komst in Poperinge?
 637. Grondwetsherziening?
 638. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 639. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 640. Democratie zonder politiek?
 641. Een Canadees debat
 642. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 643. Dehaene slaat weer toe
 644. Verlies voor de groenen in Hessen
 645. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 646. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 647. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 648. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 649. Europees netwerk voor direkte democratie
 650. De komende referenda in Zwitserland
 651. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 652. Reginald Moreels
 653. Ludo Dierickx
 654. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 655. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 656. Welke democratie?
 657. Slaafse parlementsleden
 658. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 659. Europese vetpotten
 660. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 661. Liegen mag
 662. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 663. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 664. Argumenten tegen democratie
 665. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 666. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 667. Het republikeins genootschap
 668. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 669. Verhofstadt en de paarse democratie
 670. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 671. Het wonder van de verlichting
 672. Een onthullend arrest
 673. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 674. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 675. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 676. Seborga: we the people...
 677. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 678. De noodzaak van de geheime stemming
 679. Di Rupo en de directe democratie
 680. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 681. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 682. Democratie in België is een schijnvertoning
 683. Verzoekschrift sociale woningen
 684. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 685. Verdacht stemadvies
 686. Van Peel spreekt
 687. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 688. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 689. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 690. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 691. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 692. Update: de huidige partijstandpunten
 693. Democratie en economie
 694. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 695. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 696. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 697. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 698. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 699. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 700. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 701. Referendum te Ittre
 702. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 703. Belangrijke studie over naïef cynisme
 704. Directe democratie en belastingsfraude
 705. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 706. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 707. Nordrhein-Westfalen
 708. Beieren: voldoende handtekeningen
 709. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 710. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 711. Beperkte herverkiesbaarheid
 712. Geld en volksinitiatief
 713. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 714. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 715. Een historische kans!
 716. Sharia in Nederland?
 717. Documenten van de Verlichting (I)
 718. Slimme wetgeving
 719. Het zogenaamde politiek cynisme
 720. Referendum geëist te Fleurus
 721. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 722. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 723. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 724. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 725. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 726. Nederlandse toestanden - deel II
 727. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 728. Een anti-democratische mythe
 729. Het surrealisme van de Belgische politiek
 730. Directe democratie in Venezuela?
 731. De november-referenda in de USA
 732. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 733. Mark Eyskens over het referendum
 734. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 735. Duitse toestanden
 736. Berichten uit het Noorden
 737. Philadelphia II
 738. Is Europa te democratisch?
 739. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 740. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 741. Vrije meningsuiting
 742. Directe democratie en de doodstraf
 743. Documenten van de Verlichting (II)
 744. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 745. USA: directe democratie en landsconservatie
 746. USA: een stille belastingsrevolutie?
 747. Het referendum en de Belgische grondwet
 748. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 749. Democratie invoeren in ons land
 750. Drole de guerre (2)
 751. Memes en propaganda
 752. Propaganda begrijpen
 753. Democratie als witte magie
 754. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 755. Wetgeving rond directe democratie
 756. U wordt waargenomen
 757. Ierland: nieuw referendum over Nice
 758. We the people...
 759. Merkwaardige initiatieven in Californië
 760. Vlaams Blok voor referendum
 761. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 762. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 763. Nederland na de verkiezingen
 764. Drole de guerre (5)
 765. U wordt opgevoed
 766. Een democratische partij
 767. Journalisten en hun stem
 768. Van democratie is geen sprake...
 769. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 770. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 771. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 772. Parlementaire illusies
 773. Het goede leven
 774. Nieuw Gents referendum?
 775. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 776. Merkwaardig referendum in Norfolk
 777. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 778. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 779. Referendum in Duitstalig België?
 780. De standaard over het referendum
 781. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 782. Moet berichtgeving waar zijn?
 783. Japanse burger wantrouwt politici
 784. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 785. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 786. Quo Vadis, Europa?
 787. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 788. Geen democratie in Ekeren
 789. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 790. Strijd voor symbolen in Bolzano
 791. NVA tegen democratie
 792. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 793. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 794. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 795. Drole de guerre
 796. Weerstand tegen democratie
 797. Het nieuwe Estatut
 798. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 799. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 800. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 801. Europa heeft er een land bij
 802. persknipsels
 803. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 804. Italië wijst grondwetswijziging af
 805. Géén respect
 806. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 807. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 808. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 809. Volksdictatuur
 810. Eerste online referendum in Zwitserland
 811. Ward Beysen pro directe democratie
 812. Het goede leven
 813. Liegen in Malta
 814. Ondertussen in Somaliland
 815. Oorlog of democratie
 816. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 817. Peilingen (België)
 818. Peilingen (internationaal)
 819. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 820. Geluk en zelfbeschikking
 821. Bart Somers
 822. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 823. Onze progressieve pers
 824. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 825. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 826. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 827. Britten voor referendum over Europese grondwet
 828. Het particratisch argument
 829. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 830. Verzwijgen is goud
 831. Notities bij de voorbije verkiezingen
 832. Quotes uit de politiek
 833. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 834. Partijdige televisie
 835. Europese peilingen
 836. Democratie smaakt naar meer
 837. Catalonië stemt voor meer autonomie
 838. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 839. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 840. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 841. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 842. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 843. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 844. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 845. Het Witte Manifest
 846. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 847. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 848. Voor wie is het referendum bedreigend?
 849. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 850. Petitie "Europees parlement op een plek"
 851. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 852. What we do
 853. What we want
 854. Who we are
 855. Qu’est-ce que nous faisons?
 856. Qu’est-ce que nous voulons?
 857. Qui sommes nous?
 858. Nieuwe functies op de website
 859. Referenda en de wil van de burgers
 860. NEWSLETTER #15
 861. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 862. Enkele presentaties uit Nederland
 863. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 864. Mensenrechten en democratie
 865. Darwinisme en democratie
 866. Democratie bij de Atheners
 867. NEWSLETTER #14
 868. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 869. Français
 870. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 871. mail ons
 872. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 873. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 874. Buurtbevraging in Mechelen
 875. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 876. Decisive weeks lying ahead
 877. Direct democracy
 878. Omdat een andere politiek nodig is
 879. Democratie.Nu heeft u nodig!
 880. Democracy International Newsletter #13
 881. Vrij spreekrecht is absoluut
 882. The European Citizens’ Initiative
 883. Economie, democratie en het geluk
 884. Democratie maakt gelukkig
 885. Kom mee betogen!
 886. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 887. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 888. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 889. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 890. Time for Citizens to take the Initiative
 891. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 892. Voor de vrijheid van meningsuiting
 893. Over de vrijheid van meningsuiting
 894. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 895. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 896. credits
 897. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 898. DI NEWSLETTER #12
 899. Van particratie naar democratie
 900. De mythe van de Goede Dictator
 901. Vrijheid, democratie & secessie
 902. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 903. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 904. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 905. Schwarzenegger en directe democratie
 906. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 907. Is België echt een democratie?
 908. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 909. Het dierbare België
 910. DI-NEWSLETTER #11
 911. De kikker en de politiek
 912. Historiek tot 2002
 913. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 914. Laten we de stemplicht afschaffen.
 915. Historiek tot 2005
 916. Wat is en doet Democratie.nu ?
 917. Organisatie van WIT
 918. Wat is directe democratie?
 919. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 920. Het einde van de particratie?
 921. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 922. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 923. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 924. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 925. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 926. Aangeleerde hulpeloosheid
 927. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 928. Telt Ieders mening mee?
 929. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 930. N-VA slikt voorstel in
 931. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 932. Het pad van de innerlijke opstand
 933. Bevolking met kluitje in het riet
 934. Over eindtermen en burgerzin
 935. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 936. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 937. Schwarzenegger bijt in het zand
 938. Wijsheid voor de massa?
 939. over deze website
 940. History
 941. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 942. Hoe doden we een volksbesluit?
 943. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 944. Wahlstreik!
 945. politiek algemeen
 946. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 947. boeken en artikels
 948. Interview Jos Verhulst
 949. Het verdiepen van de democratie
 950. Persbericht Democratie.nu
 951. Witte Werf maart 1999
 952. Witte Werf mei 1999
 953. Witte Werf augustus 1999
 954. Witte Werf oktober 1999
 955. Witte Werf november 1999
 956. Witte Werf december 1999
 957. Witte Werf april 2000
 958. Witte Werf mei 2000
 959. Witte Werf december 2001
 960. Witte Werf februari 2002
 961. Witte Werf juni 2002
 962. Witte Werf oktober 2002
 963. Witte Werf december 2002
 964. Witte Werf april 2003
 965. Witte Werf juli 2003
 966. Witte Werf november 2003
 967. Witte Werf januari 1999
 968. Witte Werf januari 2000
 969. Over particratie, meerderheid en oppositie
 970. Witte Werf januari 2004
 971. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 972. Wit Bericht 05/09/2001
 973. Wit Bericht 23/03/2002
 974. Wit Bericht 10/04/2002
 975. Wit Bericht 20/04/2002
 976. Wit Bericht 17/05/2002
 977. Wit Bericht 11/09/2002
 978. Wit Bericht 02/01/2003
 979. Wit Bericht 19/01/2003
 980. Wit Bericht 25/01/2003