Nieuws

Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet

Hoe vervormt men een burgerwapen tot een beleidsintrument?
Een greep uit de trukendoos van de Waalse particratie.

Een volksraadpleging staat of valt met burgervriendelijke en werkbare uitvoeringsmodaliteiten. Het Waalse voorstel blijkt echter een verzameling onredelijke uitvoeringsmodaliteiten, duidelijk bedoeld om de directe democratie te verzwakken en de gewestelijke volksraadpleging op volksinitiatief maximaal te ontmoedigen. Zo:

° wordt een veel te hoge HANDTEKENINGENDREMPEL geformuleerd, namelijk 60.000 handtekeningen (het oorspronkelijke voorstel stelde de drempel zelfs vast op 100.000!).

Democratie.Nu’s: visie: 30.000 is meer dan voldoende voor een niet-bindende volksraadpleging met een a priori uitsluiting van onderwerpen.

° wordt een OPKOMSTDREMPEL ingevoerd: minstens 10 % van de kiesgerechtigden moet opdagen, zoniet wordt de gewestelijke volksraadpleging ongeldig verklaard.

Democratie.Nu's visie: deelnamequora zijn onlogisch. Het handtekeningenquorum toont al aan dat het onderwerp maatschappelijk voldoende relevant is om tot een referendum te komen.Vrijwel iedereen kan aan de stemming deelnemen, maar wie niet stemt, wordt geacht een mandaat te geven aan de stemmers, waarbij de meerderheid van de stemmers beslist. Dit is ook de standaardregel bij representatieve verkiezingen: in de ons omringende landen - waar vrijwel nergens opkomstplicht bestaat - zijn geen voorbeelden te vinden van deelnamedrempels voor de verkiezingen van parlement, gemeenteraad, of president.Er bestaat dan ook geen enkele reden om voor volksraadplegingen of referenda plots wél deelnamequora in te voeren.

° hebben burgers geen controle over de VRAAGSTELLING: onder het mom van ‘het vermijden van dubbelzinnigheid’ wordt een groep experten (taalkundigen, sociologen, 
) aangeduid, die desgewenst de vragen zullen ‘herformuleren’.

Democratie.Nu's visie: de geschiedenis leert ons waar dit toe kan leiden. Zo werd de volksraadpleging over ‘gratis openbaar vervoer’ in Gent door de gemeenteraad geherformuleerd tot de nietszeggende vraag: ‘Wenst u een beter openbaar vervoer?’. Deze vraag kon ‘onvoldoende’ mensen mobiliseren - er was toen een opkomstdrempel van maar liefst 40 % - waardoor de stemmen niet eens werden geteld.

° worden heel wat onderwerpen op voorhand uitgesloten: fiscale onderwerpen kunnen bijvoorbeeld nooit het voorwerp uitmaken van een gewestelijke volksraadpleging, noch aangelegenheden die ingaan tegeni de SUPRANATIONALE VERPLICHTINGEN van België.

Democratie.Nu's visie: De burger heeft bijgevolg geen verweer tegen de huidige wildgroei aan ondemocratische handelsverdragen op-maat-van-de-multinationals (zoals TTIP, CETA, TISA).

Andere politieke keuzes van de Waalse bestuursmeerderheid:

Er moet steeds zes maand tussen twee volksraadplegingen worden ingepast en er kunnen slechts twee thema’s per volksraadpleging worden aangeboord, met maximum twee vragen over elk thema.

Democratie.Nu’s visie: deze - geheel willekeurige! - politieke beslissingen verraden een diepgeworteld paternalisme: een politiek bevoogdende klasse meent het beter te weten dan de volkswil. Dat impliceert een flagrante schending van de volkssoevereiniteit: in een echte democratie kan er immers geen instantie bestaan boven het volk.

We stellen vast dat de Waalse volksraadpleging op gewestelijk niveau geen waardig burgerinstrument kan en zal zijn, maar veeleer een beleidsinstrument van de particratie: het Waalse parlement kan ten alle tijde zélf dit instrument inzetten op basis van een enkelvoudige meerderheid van de volksvertegenwoordigers. Hier kom je dus geen strenge voorwaarden tegen, zoals aan het burgerinitiatief worden opgelegd.

 

 

David Joëts

Uitvoeringsdecreet wallonië

Walen trappen in dezelfde val als Vlaanderen 20 jaar geleden

De Waalse partijen uit de bestuursmeerderheid PS, MR en CDH hebben een politiek akkoord bereikt over de organisatie van volksraadplegingen op het niveau van de gewesten. Hiermee is Wallonië de eerste deelstaat die naar aanleiding van de zesde staatshervorming de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen mogelijk maakt. Of Wallonië hiermee blijk geeft van meer democratische wil dan Vlaanderen is zeer twijfelachtig. In feite voltrekt bewandelt het Waalse parlement hetzelfde ondemocratische parcours als haar Waalse evenknie, twintig jaar geleden.

Anno 2000. Het moest het hoogtij-jaar van de democratie worden, toen de commissie Politieke Vernieuwing werd opgericht, naar aanleiding van één van de zwartste pagina's uit de Belgische geschiedenis. Herinner u de Dutroux-affaire en de belofte van de overheid politie en gerecht grondig te hervormen. Ook zou er dringend werk worden gemaakt van een 'Nieuwe Politieke Cultuur' en dus méér democratie. Het bleek edele hoop: de Vlaamse politiek liet dit democratische streven vakkundig doodbloeden. De ganse operatie bleek niet meer dan een show, een afleidingsmanoeuvre.

Nu de Walen in het kader van 'le Renouveau Démocratique' eenzelfde opzet betrachten, blijkt opnieuw hoe de democratie wordt gewurgd onder het mom van méér democratie (klik hier voor een bondige kritiek op het Waalse direct-democratische instrument).

Vlaanderen mag dan wel in gebreke blijven wat de constitutionalisering van de gewestelijke volksraadpleging betreft, de voorwaarden die aan een gewestelijke volksraadpleging in Wallonië worden gesteld, zijn bijzonder streng. En dat terwijl directe democratie staat of valt met werkbare, realistische uitvoeringsmodaliteiten. Daarom stuurde de burgerbeweging Democratie.Nu haar eigen uitvoeringsdecreet en bijhorende toelichting op naar alle Franse parlementsleden, in de hoop het akkoord alsnog te beïnvloeden.

reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'

In De Standaard van 12/13.03 ll. verscheen een opiniestuk van Ian Buruma onder de titel ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’. De mening van Buruma is in DS regelmatig present, en de keren dat ik ze las vond ik ze blijk geven van veel scherpzinnigheid. Dit keer liggen de zaken echter anders. 

Buruma noemt de huidige Europese ‘referendum-rage’ een weerspiegeling van het wantrouwen van de bevolking tegenover haar politieke vertegenwoordigers. Een vaststelling, lijkt me, waar weinig tegenin te brengen is. Maar dat is het dan. Verder dan deze diagnose komt zijn stuk in wezen niet.  Zó eindigt zijn betoog: “Directe democratie zal het vertrouwen van de mensen in hun politieke vertegenwoordigers niet herstellen. Maar als dat vertrouwen er niet komt, zal de macht naar leiders gaan die beweren in naam van het Volk te spreken. En dat is nooit goed afgelopen.”

Het is nauwelijks te geloven dat deze professor democratie en mensenrechten aan Bard College, New York, er de inzichten over democratie op na kan houden waar hij in dat artikel blijk van geeft. Zijn definitie van referendum: “Een referendum is een voorbeeld van ‘directe democratie’. Het volk (of beter, het Volk) laat zijn stem niet horen via verkozen vertegenwoordigers in een parlement, maar rechtstreeks in een plebisciet.” De ironie van het zinnetje tussen haakjes (“of beter, het Volk”) hoeft niet te verbazen van een docent in democratie die van het begrip referendum niets mĂ©Ă©r blijkt af te weten dan dat het synoniem zou zijn van ‘plebisciet’. En die in alle ernst staande houdt dat verkozen vertegenwoordigers de stem van het volk zijn (terwijl verkiezingen zelfs nooit met democratische bedoelingen zijn ingesteld  – zie Bernard Manin, David Van Reybrouck e.a.). Zijn opvatting over ‘democratie’ vind je integraal terug in het volgende citaat: “Normaal stemmen wij in een vrije democratie  op mannen en vrouwen van wie wij verwachten dat ze met kennis van zaken over problemen zullen beslissen die voor ons, gewone burgers, te ingewikkeld en te tijdrovend zijn. Een handelsovereenkomst, bijvoorbeeld, is niet iets waar je als modale burger direct mee bezig bent. Een referendum is zelden een nauwkeurige peiling van het gezond verstand van de mensen, of een test van hun expertise. Een referendum gaat over het buikgevoel, en dat kan gemakkelijk door demagogen worden gemanipuleerd. Daarom zijn demagogen er dol op.”  De klassieke, achterhaalde argumenten dus tegen directe democratie – ze vullen een derde van Buruma’s betoog. (Nog even een paar bedenkingen bij vorig citaat: vertegenwoordiging door verkiezing is de normale gang bij een ‘democratie’;  vrije democratieĂ«n:  je zou zeggen dat de auteur er zich op Ă©Ă©n of andere manier van bewust lijkt dat de contradictio in terminis onvrije ‘democratie’ in werkelijkheid bestaat; een referendum is zelden  een nauwkeurige peiling van het gezond verstand van de mensen (laat hij de mogelijkheid open dat het in sommige gevallen wĂ©l zo zou zijn?), of een test van hun expertise : een tegenargumentatie van het genre ‘hogere vereisten voor vakbekwaamheid zijn zelden gunstig voor de werkgelegenheid’. )

Buruma schildert dan wel de ‘roep om referenda’ af als een reactie van burgers die niet langer het gevoel hebben te participeren aan de politiek [hebben ze dat gevoel dan vroeger wĂ©l ooit gehad?] en als een symptoom van  de populistische wens ‘ons land’ te heroveren, toch vindt hij ook dat de vertrouwenscrisis ernstig te nemen is. Maar, liever dan de oorzaak in het vertegenwoordigende en particratische systeem zĂ©lf te zoeken, kiest hij voor het status quo. Waarbij de burgers dan op de Ă©Ă©n of andere manier het vertrouwen in hun verkozenen maar zullen moeten herwinnen. Het gevaar dat populistische demagogen garen spinnen uit de frustratie die referenda kunnen meebrengen is uiteraard reĂ«el, maar alleen omdat de particratie er alles aan doet om de touwtjes in handen te houden en referenda zo veel mogelijk te boycotten of uit te hollen. Buruma spant de kar vóór het paard.

In tijden waar zich een maatschappelijke omslag opdringt is Ă©Ă©n van de cruciale voorwaarden om hervormingen ingang te doen vinden dat campagnes voldoende ondersteuning genieten van gezaghebbende intelligentia. Buruma is op zijn gebied een invloedrijke figuur. Mensen zoals hij zijn daarom kwalijke tegenkrachten voor een broodnodige (r)evolutie.

Guido De Bruyker

 

Knipsels maart 2016

Lees meer: Knipsels maart 2016

Meer artikelen...

 1. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 2. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 3. Oproep: "En u?"
 4. Agenda
 5. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 6. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 7. Editoriaal
 8. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 9. Knipsels december 2015
 10. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 11. Knipsels november 2015
 12. De stamboompolitici en de particratie: BelgiĂ« als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 13. Knipsels oktober 2015
 14. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 15. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 16. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 17. Knipsels september 2015
 18. Knipsels augustus 2015
 19. Knipsels juli 2015
 20. Knipsels juni 2015 deel 2
 21. Knipsels juni 2015
 22. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 23. Wat is democratie?
 24. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 25. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 26. Knipsels mei 2015 deel 2
 27. Knipsels mei 2015
 28. Knipsels april 2015 deel 2
 29. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 30. Knipsels april 2015
 31. Knipsels maart 2015 deel 3
 32. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 33. Knipsels maart 2015 deel 2
 34. Knipsels maart 2015
 35. Knipsels februari 2015
 36. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 37. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 38. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 39. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 40. Knipsels Januari 2015
 41. Knipsels Kerst 2014
 42. Doneer!
 43. Knipsels december 2014
 44. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 45. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 46. Knipsels november 2014
 47. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 48. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 49. Knipsels oktober 2014
 50. Knipsels juli 2014
 51. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 52. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 53. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 54. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 55. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 56. Knipsels juni 2014
 57. Les positions des partis
 58. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 59. SpĂ©cial – que pensent les candidats et les partis de la dĂ©mocratie directe en 2014 ?
 60. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 61. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 62. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 63. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 64. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 65. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 66. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 67. Begrippen rond democratie
 68. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 69. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 70. De N-VA en het referendum
 71. Knipsels maart 2014
 72. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 73. Knipsels 02/2014
 74. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 75. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 76. Directe democratie maakt het volk soeverein
 77. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 78. Les articles de DĂ©mocratie Directe
 79. Knipsels 09/2013
 80. Wie is er bang van confederalisme?
 81. Knipsels 12/2013
 82. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 83. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 84. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 85. Witte werven
 86. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 87. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 88. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 89. Wilfried Martens en de democratie
 90. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 91. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 92. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 93. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 94. De afgeremde democratie
 95. Dossier: Tax Freedom Day
 96. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 97. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 98. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 99. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 100. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 101. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 102. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 103. Hoe organiseer ik een referendum?
 104. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 105. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 106. De referendumsituatie in Vlaanderen
 107. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 108. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 109. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 110. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 111. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 112. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 113. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 114. Knipsels 10/2012
 115. Knipsels 08/2012
 116. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 117. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 118. Overwoekerende particratie
 119. Knipsels 07/2012
 120. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 121. Defining and measuring democracy
 122. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 123. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 124. Presentaties van de workshops
 125. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 126. Referendum over hennepteelt
 127. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 128. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 129. Knipsels maart 2012
 130. Waar is het Duitse goud?
 131. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 132. Artikelenbundel Februari 2012
 133. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 134. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 135. Artikelenbundel januari 2012
 136. 1ste Partijcongres van 3D
 137. Burgerinitiatieven
 138. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 139. G1000: zwakke placebo
 140. Het gedroomde land van de G1000
 141. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 142. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 143. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 144. Korte berichten november 2011
 145. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 146. ESM, de nieuwe Europese dictator
 147. Zwitserland is België niet
 148. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 149. Roland DuchĂątelet gaat voor consensusdemocratie.
 150. Klein maar dapper.
 151. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 152. Burger telt weer niet mee
 153. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 154. De verzwegen revolutie in IJsland
 155. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 156. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 157. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 158. DuchĂątelet: Een bedrijf als een ander
 159. Marokkanen willen meer democratie
 160. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 161. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 162. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 163. G1000 Burgerinitiatief
 164. Democracy International Conferentie
 165. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 166. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 167. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 168. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 169. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 170. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 171. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 172. Étienne de La BoĂ©tie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 173. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 174. Schending Verdrag van Lissabon
 175. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 176. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 177. Vrije verkiezingen Egypte
 178. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 179. Roland DuchĂątelet: 'Besturen, Anno 2011'
 180. Burgerinitiatieven Rucphen
 181. BROV Politiek theater
 182. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 183. ECAS Conferentie 17 maart
 184. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 185. Volksraadpleging Tielt
 186. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 187. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 188. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 189. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 190. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 191. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 192. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 193. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 194. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 195. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 196. Referendum over Parkstad Turnhout?
 197. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 198. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 199. Referendum in Zulte
 200. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 201. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 202. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 203. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 204. Start je eigen land
 205. Mandataris versus partij
 206. De deugdzaamheid van de kleintjes
 207. Touring wil referendum over rekeningrijden
 208. Politieke etiketten : what’s in a name?
 209. Direct democracy prevents violence
 210. De macht van het volk, een referendum nu!
 211. Organiseer referendum over voortbestaan België
 212. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 213. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 214. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 215. De Belgische staatshervorming voorbij
 216. Staatshervorming Plan Z
 217. Over standpunt...
 218. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 219. De pi-factor van De Lange Wapper
 220. Zwitserland blijft meest competitieve land
 221. Knipsels september 2010
 222. Turken houden referendum over hun grondwet
 223. Groen licht voor geheime operaties
 224. Global Citizens in Charge
 225. Prijs voor de Democratie 2010
 226. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 227. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 228. ECI - pas vanaf 2012
 229. De wereld als weerbericht
 230. 1 op 6 Belgen stemde niet
 231. Referendum op lange baan geschoven
 232. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 233. Confederalisme voor dummies
 234. Natuurlijke rechten en democratie
 235. De stad der zienden
 236. België IS gebarsten
 237. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 238. Kiezersbedrog 2010
 239. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 240. Europa is alles behalve demokratisch
 241. De vergrendelde democratie
 242. Zwitserse zuinigheid
 243. Confederaal België
 244. Democratie? dream on
 245. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 246. Waar voor je geld-index
 247. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 248. De mythe van de parlementaire democratie
 249. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 250. Het Zweedse referendum
 251. Institutionele vuilnisbelt
 252. Hervormingsstreven in het vizier
 253. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 254. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 255. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 256. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 257. Direct Democracy Now!
 258. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 259. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 260. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 261. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 262. Directe democratische partijen
 263. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 264. Workshop - Politiek zonder politici
 265. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 266. Diplomademocratie
 267. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 268. Firmenspenden verbieten
 269. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 270. Politics without Politicians
 271. De EU schaadt de Europese idee
 272. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 273. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 274. The EU and Democracy do not match
 275. Minaretten
 276. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 277. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 278. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 279. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 280. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 281. Herentals stemt over verdwijnpaal
 282. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 283. Een gids door enkele documenten
 284. Global Forum on Modern Direct Democracy
 285. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 286. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 287. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 288. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 289. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 290. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 291. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 292. GVA en Democratie.Nu
 293. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 294. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 295. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 296. Directe democratie smaakt naar meer
 297. Referendum in Waasland?
 298. De Gewone Sabotage
 299. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 300. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 301. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 302. Geen gewone zondag in Antwerpen
 303. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 304. Persmap van Democratie.Nu
 305. Persbericht van Democratie.Nu
 306. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 307. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 308. Een democratische hoogdag
 309. Het referendum als democratisering van de politiek
 310. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 311. Directe Democratie en Bart De Wever
 312. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 313. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 314. Duitse kink in de EU-kabel?
 315. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 316. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 317. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 318. De kwelgeest Lange Wapper
 319. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 320. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 321. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 322. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 323. Uitwassen van de particratie
 324. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 325. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 326. Global Forum on Modern Direct Democracy
 327. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 328. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 329. Belangrijkste voordelen directe democratie
 330. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 331. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 332. Democratie en economie
 333. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 334. Burgemeester wil geen referendum
 335. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 336. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 337. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 338. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 339. Niemand geloofde nog in verbreding
 340. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 341. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 342. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 343. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 344. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 345. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 346. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 347. Izegem : Actiecomit
 348. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 349. Het einde van de grondwet?
 350. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 351. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 352. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 353. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 354. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 355. Over de scheiding der machten
 356. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 357. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 358. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 359. Knipsels april 2009
 360. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 361. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 362. De opmars van een wereldregering
 363. Democratie voor de elite
 364. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 365. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 366. Een blablabla Parlement
 367. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 368. Particratie is geen democratie
 369. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 370. Knipsels maart 2009
 371. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 372. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 373. Knipsels februari 2009
 374. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 375. Knipsels januari 2009
 376. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 377. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 378. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 379. De logica van de democratie
 380. Bedenkingen over de scheiding der machten
 381. Democratie en natuurrecht
 382. Voorbij de staatshervorming
 383. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 384. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 385. politiek beu
 386. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 387. Austrian minister quits over EU referendum clause
 388. Knipsels december 2008
 389. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 390. Referendum over stemplicht
 391. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 392. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 393. Knipsels november 2008
 394. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 395. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 396. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 397. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 398. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 399. Opstand!
 400. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 401. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 402. Big Brother
 403. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 404. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 405. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 406. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 407. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 408. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 409. No Means No
 410. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 411. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 412. Knipsels oktober 2008
 413. Is de EU democratischer dan België
 414. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 415. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 416. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 417. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 418. Recall van Arnold Schwarzenegger
 419. Knipsels september 2008
 420. Vier direct democratische initiatieven
 421. Steun Oosterweel referendum
 422. Knipsels augustus 2008
 423. Confederale chaos
 424. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 425. knipsels juli 2008
 426. Het hervormen van een staat
 427. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 428. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 429. Save Our Water Resources
 430. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 431. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 432. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 433. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 434. NO means NO
 435. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 436. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 437. Blokkeringsmemen herkennen
 438. Die verdomde Ieren toch!
 439. Waar BHV echt over gaat
 440. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 441. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 442. Nieuwe Europese Conventie.
 443. Beckerich
 444. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 445. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 446. België heruitgevonden
 447. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 448. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 449. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 450. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 451. EU bang van Iers referendum
 452. Tempelhof gaat dicht
 453. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 454. Die vervelende democratie toch
 455. Het vrije woord en dreiging met geweld
 456. Waarom onderwijs?
 457. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 458. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 459. Referendum over flat tax te Obwalden
 460. Kleine berichten maart 2008
 461. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 462. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 463. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 464. Iers referendum wordt genegeerd.
 465. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 466. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 467. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 468. Knipsels januari 2008
 469. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 470. Referendum over staatshervorming
 471. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 472. Luisteren politici naar u?
 473. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 474. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 475. I want a referendum
 476. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 477. Denkend aan Sint Kilda
 478. Federalisme en democratie
 479. Europa wil niet weten van democratie
 480. Despotisme versus volksraadpleging
 481. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 482. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 483. Wie laat ons mee beslissen?
 484. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 485. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 486. Waarom doet het parlement niets?
 487. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 488. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 489. Nieuws van het Referendum Platform
 490. De zetelcarrousel
 491. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 492. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 493. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 494. Wij willen onze zeg!
 495. Europees Referendum Campagne 2
 496. Diverse berichten 11/2007
 497. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 498. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 499. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 500. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 501. Referendum over Rand kan niet
 502. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 503. Geen tweede referendum in Nederland
 504. Twee voorstellen van de burger in Gent
 505. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 506. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 507. Campaigns from across the EU call for a referendum
 508. Over een echte bescherming van de minderheden
 509. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 510. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 511. Hamburg: Referendum over referenda
 512. Het referendum legaliseren
 513. Wij zijn de baas
 514. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 515. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 516. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 517. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 518. We vertrouwen de burger niet
 519. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 520. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 521. Stockholms referendum over tol
 522. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 523. De politieke kaste
 524. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 525. Voor een nieuw EU-referendum!
 526. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 527. Een gezonde stemming?
 528. Christen-democratie en referendum
 529. Op naar volgend EU-referendum
 530. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 531. Links en rechts
 532. Vertrouwen
 533. De anti-democratische EU
 534. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 535. Platform voor Vrije Meningsuiting
 536. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 537. De afwezige staatsburger.
 538. Naar asymmetrische staat
 539. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 540. Referendum over Europese grondwet
 541. Référendum
 542. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 543. First World Conference on Direct Democracy
 544. Reeds 16 Europese petities
 545. Een parlement zonder partijen
 546. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 547. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 548. knipsels-april 2007
 549. De campagne is de boodschap.
 550. Handen af van onze verkiezingen
 551. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 552. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 553. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 554. knipsels
 555. Tsjechisch sprookje
 556. Referendum over macht van politieke partijen
 557. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 558. Verslag debat: democratie in België?
 559. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 560. De kiesdrempel
 561. Democratie zonder nonsens
 562. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 563. campagne verkiezingen 2007
 564. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 565. lezing Arthur De Decker
 566. ¿Qué es lo que pretendemos?
 567. ÂżQuienes somos?
 568. Vlaanderen onafhankelijk?
 569. Nieuw nummer van Athene is uit
 570. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 571. Het razende schaap van de Franse revolutie
 572. Dedecker voor directe democratie
 573. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 574. Nederland en het Referendum
 575. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 576. Vrij Informatie Netwerk
 577. Tussen controle en veiligheid
 578. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 579. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 580. Geef de macht terug aan de burger
 581. De Belgische democratie faalt
 582. referendum over abortus
 583. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 584. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 585. knipsels
 586. Aansluiting bij Rusland
 587. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 588. Referendum te Merchtem afgewezen
 589. Referendum op komst in Poperinge?
 590. Grondwetsherziening?
 591. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 592. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 593. Democratie zonder politiek?
 594. Een Canadees debat
 595. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 596. Dehaene slaat weer toe
 597. Verlies voor de groenen in Hessen
 598. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 599. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 600. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 601. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 602. Europees netwerk voor direkte democratie
 603. De komende referenda in Zwitserland
 604. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van ZĂŒrich
 605. Reginald Moreels
 606. Ludo Dierickx
 607. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 608. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 609. Welke democratie?
 610. Slaafse parlementsleden
 611. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 612. Europese vetpotten
 613. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 614. Liegen mag
 615. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 616. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 617. Argumenten tegen democratie
 618. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 619. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 620. Het republikeins genootschap
 621. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 622. Verhofstadt en de paarse democratie
 623. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 624. Het wonder van de verlichting
 625. Een onthullend arrest
 626. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 627. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 628. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 629. Seborga: we the people...
 630. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 631. De noodzaak van de geheime stemming
 632. Di Rupo en de directe democratie
 633. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 634. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 635. Democratie in België is een schijnvertoning
 636. Verzoekschrift sociale woningen
 637. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 638. Verdacht stemadvies
 639. Van Peel spreekt
 640. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 641. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 642. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 643. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 644. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 645. Update: de huidige partijstandpunten
 646. Democratie en economie
 647. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 648. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 649. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 650. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 651. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 652. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 653. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 654. Referendum te Ittre
 655. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 656. Belangrijke studie over naĂŻef cynisme
 657. Directe democratie en belastingsfraude
 658. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 659. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 660. Nordrhein-Westfalen
 661. Beieren: voldoende handtekeningen
 662. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 663. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 664. Beperkte herverkiesbaarheid
 665. Geld en volksinitiatief
 666. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 667. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 668. Een historische kans!
 669. Sharia in Nederland?
 670. Documenten van de Verlichting (I)
 671. Slimme wetgeving
 672. Het zogenaamde politiek cynisme
 673. Referendum geëist te Fleurus
 674. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 675. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 676. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 677. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 678. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 679. Nederlandse toestanden - deel II
 680. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 681. Een anti-democratische mythe
 682. Het surrealisme van de Belgische politiek
 683. Directe democratie in Venezuela?
 684. De november-referenda in de USA
 685. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 686. Mark Eyskens over het referendum
 687. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 688. Duitse toestanden
 689. Berichten uit het Noorden
 690. Philadelphia II
 691. Is Europa te democratisch?
 692. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 693. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 694. Vrije meningsuiting
 695. Directe democratie en de doodstraf
 696. Documenten van de Verlichting (II)
 697. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 698. USA: directe democratie en landsconservatie
 699. USA: een stille belastingsrevolutie?
 700. Het referendum en de Belgische grondwet
 701. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 702. Democratie invoeren in ons land
 703. Drole de guerre (2)
 704. Memes en propaganda
 705. Propaganda begrijpen
 706. Democratie als witte magie
 707. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 708. Wetgeving rond directe democratie
 709. U wordt waargenomen
 710. Ierland: nieuw referendum over Nice
 711. We the people...
 712. Merkwaardige initiatieven in Californië
 713. Vlaams Blok voor referendum
 714. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 715. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 716. Nederland na de verkiezingen
 717. Drole de guerre (5)
 718. U wordt opgevoed
 719. Een democratische partij
 720. Journalisten en hun stem
 721. Van democratie is geen sprake...
 722. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 723. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 724. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 725. Parlementaire illusies
 726. Het goede leven
 727. Nieuw Gents referendum?
 728. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 729. Merkwaardig referendum in Norfolk
 730. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 731. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 732. Referendum in Duitstalig België?
 733. De standaard over het referendum
 734. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 735. Moet berichtgeving waar zijn?
 736. Japanse burger wantrouwt politici
 737. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 738. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 739. Quo Vadis, Europa?
 740. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 741. Geen democratie in Ekeren
 742. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 743. Strijd voor symbolen in Bolzano
 744. NVA tegen democratie
 745. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 746. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 747. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 748. Drole de guerre
 749. Weerstand tegen democratie
 750. Het nieuwe Estatut
 751. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 752. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 753. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 754. Europa heeft er een land bij
 755. persknipsels
 756. ActiecomitĂš wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 757. Italië wijst grondwetswijziging af
 758. GĂ©Ă©n respect
 759. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 760. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 761. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 762. Volksdictatuur
 763. Eerste online referendum in Zwitserland
 764. Ward Beysen pro directe democratie
 765. Het goede leven
 766. Liegen in Malta
 767. Ondertussen in Somaliland
 768. Oorlog of democratie
 769. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 770. Peilingen (België)
 771. Peilingen (internationaal)
 772. Directe democratie: effecten op de geĂŻnformeerdheid van de burger
 773. Geluk en zelfbeschikking
 774. Bart Somers
 775. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 776. Onze progressieve pers
 777. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 778. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 779. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 780. Britten voor referendum over Europese grondwet
 781. Het particratisch argument
 782. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 783. Verzwijgen is goud
 784. Notities bij de voorbije verkiezingen
 785. Quotes uit de politiek
 786. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 787. Partijdige televisie
 788. Europese peilingen
 789. Democratie smaakt naar meer
 790. Catalonië stemt voor meer autonomie
 791. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 792. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 793. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 794. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 795. De Ă©chte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 796. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 797. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 798. Het Witte Manifest
 799. reactie op šVan der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 800. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 801. Voor wie is het referendum bedreigend?
 802. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 803. Petitie "Europees parlement op een plek"
 804. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 805. What we do
 806. What we want
 807. Who we are
 808. Qu’est-ce que nous faisons?
 809. Qu’est-ce que nous voulons?
 810. Qui sommes nous?
 811. Nieuwe functies op de website
 812. Referenda en de wil van de burgers
 813. NEWSLETTER #15
 814. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 815. Enkele presentaties uit Nederland
 816. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 817. Mensenrechten en democratie
 818. Darwinisme en democratie
 819. Democratie bij de Atheners
 820. NEWSLETTER #14
 821. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 822. Français
 823. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 824. mail ons
 825. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 826. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 827. Buurtbevraging in Mechelen
 828. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 829. Decisive weeks lying ahead
 830. Direct democracy
 831. Omdat een andere politiek nodig is
 832. Democratie.Nu heeft u nodig!
 833. Democracy International Newsletter #13
 834. Vrij spreekrecht is absoluut
 835. The European Citizens’ Initiative
 836. Economie, democratie en het geluk
 837. Democratie maakt gelukkig
 838. Kom mee betogen!
 839. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 840. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 841. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 842. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 843. Time for Citizens to take the Initiative
 844. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 845. Voor de vrijheid van meningsuiting
 846. Over de vrijheid van meningsuiting
 847. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 848. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 849. credits
 850. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 851. DI NEWSLETTER #12
 852. Van particratie naar democratie
 853. De mythe van de Goede Dictator
 854. Vrijheid, democratie & secessie
 855. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 856. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 857. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 858. Schwarzenegger en directe democratie
 859. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 860. Is België echt een democratie?
 861. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 862. Het dierbare België
 863. DI-NEWSLETTER #11
 864. De kikker en de politiek
 865. Historiek tot 2002
 866. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 867. Laten we de stemplicht afschaffen.
 868. Historiek tot 2005
 869. Wat is en doet Democratie.nu ?
 870. Organisatie van WIT
 871. Wat is directe democratie?
 872. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 873. Het einde van de particratie?
 874. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 875. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 876. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 877. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 878. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 879. Aangeleerde hulpeloosheid
 880. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 881. Telt Ieders mening mee?
 882. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 883. N-VA slikt voorstel in
 884. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 885. Het pad van de innerlijke opstand
 886. Bevolking met kluitje in het riet
 887. Over eindtermen en burgerzin
 888. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 889. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 890. Schwarzenegger bijt in het zand
 891. Wijsheid voor de massa?
 892. over deze website
 893. History
 894. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 895. Hoe doden we een volksbesluit?
 896. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 897. Wahlstreik!
 898. politiek algemeen
 899. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 900. boeken en artikels
 901. Interview Jos Verhulst
 902. Het verdiepen van de democratie
 903. Persbericht Democratie.nu
 904. Witte Werf maart 1999
 905. Witte Werf mei 1999
 906. Witte Werf augustus 1999
 907. Witte Werf oktober 1999
 908. Witte Werf november 1999
 909. Witte Werf december 1999
 910. Witte Werf april 2000
 911. Witte Werf mei 2000
 912. Witte Werf december 2001
 913. Witte Werf februari 2002
 914. Witte Werf juni 2002
 915. Witte Werf oktober 2002
 916. Witte Werf december 2002
 917. Witte Werf april 2003
 918. Witte Werf juli 2003
 919. Witte Werf november 2003
 920. Witte Werf januari 1999
 921. Witte Werf januari 2000
 922. Over particratie, meerderheid en oppositie
 923. Witte Werf januari 2004
 924. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 925. Wit Bericht 05/09/2001
 926. Wit Bericht 23/03/2002
 927. Wit Bericht 10/04/2002
 928. Wit Bericht 20/04/2002
 929. Wit Bericht 17/05/2002
 930. Wit Bericht 11/09/2002
 931. Wit Bericht 02/01/2003
 932. Wit Bericht 19/01/2003
 933. Wit Bericht 25/01/2003