Nieuws

Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie

DE LIJST VAN VOORGESTELDE SPREKERS

DOOR DE VERSCHILLENDE FRACTIES VOORGESTELD

TIJDENS DE HOORZITTINGEN BURGERPARTICIPATIE

 

 

 

N-VA

 

- de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen (VAV)

- Eric Lancksweerdt, praktijkassistent Universiteit Antwerpen

 

 

 

CD&V

 

- Prof. dr. Herwig Reynaert (Universiteit Gent)

- Prof. dr. Johan Ackaert (Universiteit Hasselt)

- Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

- de heer Bert Smits, participatiedeskundige

- de Wakkere Burger

 

 

 

OPEN VLD

  

Algemeen kader en Volksraadplegingen

-        Prof. Stefan Sottiaux – hoofddocent grondwettelijk recht (KUL) https://www.law.kuleuven.be/pub/nl/personeel/00059292

-        Prof. Tom van der Meer – hoogleraar politicologie (Universiteit van Amsterdam), specialisatie politiek vertrouwen en burgerschap

http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/m/e/t.w.g.vandermeer/t.w.g.vandermeer.html

-        Prof. Sofie Mariën – docent politicologie (KUL), specialisatie politiek vertrouwen en burgerparticipatie http://soc.kuleuven.be/web/memberitem/5/16/nl/292

 

 

Burgerparticipatie en -deliberatie lokaal niveau

-        Prof. Johan Ackaert – hoogleraar lokaal bestuur (UHasselt) http://www.uhasselt.be/fiche?voornaam=johan&naam=ackaert

-        Prof. Filip De Rynck – hoogleraar bestuurskunde (UGent), specialisatie burgerparticipatie http://www.ugent.be/nlab/nl/over-ons

-        Mieck Vos – algemeen directeur VVSG http://www.vvsg.be/overvvsg/Pages/Medewerkers.aspx

-        Jornt Van Zuylen – directeur ‘democratic challenge’ in NL, initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken http://democraticchallenge.nl/dc-team/#1383-team/1288-jornt-van-zuylen

 

 

Begroting op maat van burgers

-        Prof. André Decoster – hoogleraar economie en overheid (KUL) http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00019547

-        Praktijkvoorbeelden van participatief budgetteren van lokale besturen, zoals onder meer district Antwerpen

 

 

 

SP.a

 

-        David Van Reybroeck : zijn ideeën rond en ervaringen met de G-1000

-        Prof Filip De Rynck : heeft goed beeld van wat er in Vlaanderen allemaal bestaat

-        Burgerbeweging De Koep uit Turnhout : een stem uit het veld (buiten de klassiekers uit Antwerpen en Gent). http://www.dekoep.be/

 

 

 

GROEN

 

-        delegatie van de organisatie Democratie.Nu (beweging voor directe democratie)

 

-        Stefan Sottiaux en Raf Geenens van de KU Leuven, bezig met het thema (gewestelijke) volksraadpleging

 

-        Stefaan Rummens - politiek filosoof en auteur van het boek "Wat een theater. Politiek in tijden van populisme en technocratie."

 

-        Luc Verheijen van Kessel Smit, professionele organisatie die deliberatieve processen begeleidt

 

 

 

VLAAMS BELANG

  

Sprekers uit Nederland en Zwitserland over adviserende en bindende volksraadplegingen.

Merkwaardig

Het is hoogst merkwaardig dat Democratie.Nu - de beweging voor directe democratie - niet werd uitgenodigd op de commissiehoorzitting over directe democratie.

 

Want, Democratie.Nu was de initiator van het proces. De burgerbeweging verzocht de regering namelijk dringend werk te willen maken van (méér) directe democratie.

 

Met haar jarenlange expertise over directe democratie ontwierp Democratie.Nu een burgervriendelijk uitvoeringsbesluit: een eigen Vlaams ‘voorstel van organiek decreet’, gebaseerd op binnen- en buitenlandse studies, good practices, aanbevelingen van de Raad van Europa (Venice Commission) en reeds opgedane ervaringen met gemeentelijke volksraadplegingen in Vlaanderen. Hierbij werd ook rekening gehouden met de voorstellen die in Wallonië werden ingediend en al op 1 april 2015 een advies kregen van de Raad van State.

 

De belangrijkste kenmerken van het uitvoeringsdecreet van Democratie.Nu hebben we hier opgelijst.

 

De fractievoorzitters van de drie Vlaamse meerderheidspartijen werden verzocht om het besluitvormingsproces in te leiden. Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps districtsschepen van Participatie Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) - initiatiefnemer van de Antwerpse burgerbegroting - ontving Democratie.Nu om het voorstel te bespreken. Democratie.Nu werd tevens ontvangen op het partijhoofdkwartier van N-VA en CD&V. 

 

Naast deze onrechtstreekse benadering via de volksvertegenwoordiging heeft Democratie.Nu ook zélf een direct verzoekschrift ingediend bij het parlement. Dit nodigde het Vlaams Parlement  uit het verzoek te behandelen in de bevoegde commissie, alsook de vertegenwoordigers van Democratie.Nu te horen en het ontwerp voor advies voor te leggen aan de Raad van State, zodat het ter stemming kon worden gebracht in het Vlaams Parlement. Democratie.Nu diende het voorstel in samen met een uitgebreide toelichting en een praktisch chronologisch stappenplan. Het verzoekschrift werd geweigerd. Meer info. 

 

Daarom is het niet geheel onlogisch dat Democratie.Nu nu ook tijdens deze commissiehoorzittingen wordt genegeerd.

Vergelijk Democratie.Nu's voorstellen tot Politieke Vernieuwing met de voorstellen uit de bestuursmeerderheid van Willlem-Frederik Schiltz

EEN SCHEMATISCHE VERGELIJKING TUSSEN:

 

A. WILLEM-FREDERIK SCHILTZ' VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

B. DEMOCRATIE.NU'S VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

 

 

 

A. WILLEM-FREDERIK SCHITZ’ VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

 

1. PRO VERKIEZINGEN

 

2. EEN STERKER PARLEMENT

 

3. MEER BETEKENISVOLLE BURGERPARTICIPATIE

 

- oprichten kenniscentrum ‘democratische vernieuwing’

 

- beleidsnota minister van binnenlands bestuur

 

- burgerkabinetten (deliberatie)

 

- afschaffing formele adviesraden

 

- participatief budgetteren (burgerbegroting)

 

- deliberatieve peiling (mini-burgertop)

 

- burgerinitiatief, gevolgd door een gewestelijke volksraadpleging

 

- transparantie via digitalisering: actieve openbaarheid van overheidsdata.

 

 

 

B. DEMOCRATIE.NU’S VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

  

* VOORSTEL 1: DEFINIEER ZORGVULDIG DE BEGRIPPEN

 

- VOORSTEL 2: VOER HET BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF IN (BROV)

 

Na de invoering van het BROV kunnen de volgende maatregelen worden gestemd:

 

1. de invoering van het algemeen stemgeheim voor alle verkozenen

 

2. de afschaffing van de lijststem

 

3. de invoer van term limits (beperkte herverkiesbaarheid)

 

4. de invoer van de recall (= afzetprocedure)

 

5. de afschaffing van de (ondemocratische) kiesdrempel

 

6. de afschaffing van de stemplicht/opkomstplicht

 

 

* VOORSTEL 3: HERWAARDEER HET PETITIERECHT

 

* VOORSTEL 4: RICHT EEN DIGITAAL REFERENDUMPLATFORM OP

 

* VOORSTEL 5: KOPPEL DE PROCEDURES VAN BURGERINSPRAAK LOS VAN BEINVLOEDING EN MANIPULATIE 

 

* VOORSTEL 6: PARLEMENTAIR STUDIEBEZOEK AAN ZWITSERLAND 

 

* VOORSTEL 7: DE BURGER KAN ZICH – VIA NORMALE VERKIEZINGEN – BIJKOMEND LATEN VERTEGENWOORDIGEN DOOR BURGERS AANGEDUID DOOR LOTING 

 

Een uitdiepende kritiek leest u hier.

 

Door:  David Joëts

Herhaalt de geschiedenis zich?

21 jaar geleden. 1996. De Witte Mars. Wie herinnert zich niet 300.000 mensen op straat, die tijdens het tumult van de Dutroux-affaire hun ongenoegen uitten over het falende beleid, een falende justitie en een falende politie?

 

Het politieke antwoord was de oprichting van de Commissie Politieke Vernieuwing. Dit had moeten leiden tot een ‘nieuwe politieke cultuur’. De ontnuchtering kwam al snel: de Commissie Politieke Vernieuwing bloedde dood. Bovendien veegde het ‘wetenschappelijk comité voor de politieke vernieuwing’ al het bestaande empirisch onderzoek dat Democratie.Nu (toen nog onder de naam W.I.T., Werkgroep Implementatie Tijdsgeest) had aangebracht van tafel. Resultaat: na 15 à 20 jaar is er nog niets fundamenteel veranderd.

 

De particratie blijft almachtig. 21 jaar na datum wordt de expertise van Democratie.Nu (nog steeds) buiten het debat gehouden. Democratie.Nu blijkt zelfs niet langer welkom als spreker.

 

Democratische vernieuwing? De aangeleverde ‘vernieuwende' voorstellen geven blijk van méér van hetzelfde: oude recepten gehuld in een ander jasje, vol van holle retoriek en misleidende  termen.

 

Daarom, teken de petitie Vlaamse Referenda, Nu! En deel deze oproep met zoveel mogelijk mensen aub. 

 

Democratie nu!

De politiek staat vaak mijlenver af van de burger. Het gros van de politieke besluiten wordt genomen zonder inspraak van de bevolking, wat leidt tot politieke apathie en onverschilligheid. En dat is gevaarlijk; want we leven niet in een democratie, maar in een particratie, w
aar de politieke elite blijk geeft van een eigen agenda. Het nalaten om de gewestelijke volksraadpleging tot uitvoering te brengen, bevestigt dit gegeven. Verdienen de Vlamingen niet beter?

 


De politieke instellingen behoren toe aan de burger. Daarom ijvert Democratie.Nu voor de invoering van directe democratie. Zo ontstaat een systeem van werkelijke volkssoevereiniteit, waardoor het volk over de structurele mogelijkheid beschikt om zélf over alle aangelegenheden te beslissen.

 


Natuurlijk is de gewestelijke volksraadpleging slechts een noodzakelijke stap naar een meer omvattend doel: de invoering van het Bindend Referendum Op Volksinitatief (BROV), waarbij burgers zélf (= direct) wetsvoorstellen kunnen indienen over alle onderwerpen op elk mogelijke bestuursniveau én hierover kunnen stemmen in een bindend referendum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting

 

 

 

PERSBERICHT - Burgerbeweging Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting

 

Het expertisecentrum voor directe democratie Democratie.Nu mag haar expertise niet bekend maken op de commissie, die zich momenteel buigt over Politieke Vernieuwing.

 

Al 21 jaar zet Democratie.Nu in op de democratisering van de Belgische politiek. Zo stelt de burgerbeweging onder meer wetteksten over directe democratie op en licht deze vervolgens toe bij de verschillende politieke partijen. ‘Politici meer vertrouwd maken met vormen van directe democratie - zoals bindende referenda en loting - en voorkomen dat deze instrumenten voor burgerdemocratie a priori worden uitgehold en geïnstrumentaliseerd’: dat is de taak waarvoor Democratie.Nu zich gesteld ziet.

 

De voorbije twee jaar verzocht Democratie.Nu de Vlaamse regering herhaaldelijk dringend werk te willen maken van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging. Sinds de recente zesde staatshervorming is het mogelijk om een volksraadpleging op gewestelijk niveau te organiseren. Klein probleem: de Vlaamse regering verzaakt om een uitvoeringsdecreet op te stellen, waarin de voorwaarden en de spelregels inzake de organisatie van de gewestelijke volksraadplegingen worden vastgelegd. Hierdoor kunnen dan toch géén gewestelijke volksraadplegingen worden gelanceerd.

 

Democratie.Nu nam toen het initiatief en ontwierp zélf een uitvoeringsdecreet. Deze laatste werd aan de verschillende partijtoppen uit de bestuursmeerderheid voorgelegd en tevens via een direct verzoekschrift  bij het parlement ingediend.

 

Het Vlaamse parlement wees het verzoekschrift resoluut af. En geen volksvertegenwoordiger was bereid om het burgervoorstel in haar oorspronkelijke, burgervriendelijke vorm op de politieke agenda te plaatsen.

 

Toch beweegt het een en ander. Democratie.Nu’s burgerinitiatief gaf aanleiding tot verschillende parlementaire initiatieven, waaronder de decreetsvoorstellen van Groen (Van Besien), van het Vlaams Belang (Van Grieken) en een conceptnota Burgerparticipatie van Open VLD (Schiltz). Ook een commissie rond deze thematiek - participatieve en directe democratie - zag het daglicht. Tijdens deze commissiehoorzittingen worden een aantal sprekers uitgenodigd, die het debat voeden en verrijken. Elke partij uit de commissie stelt een spreker voor.

 

Groen-volksvertegenwoordiger Wouter van Besien - waarmee Democratie.Nu een aantal intensieve gesprekken voerde en tevens spreker op Democratie.Nu’s minicongres - droeg Democratie.Nu - tot 2 x toe - voor als spreker. Democratie.Nu werd evenwel door de meerderheidspartijen van de lijst geschrapt.  

 

Dit is merkwaardig, maar logisch.

 

Daarom - beste Burger - heeft u alsnog zin in die langverwachte politieke vernieuwing? Benieuwd naar hoe Democratie.Nu deze democratisering alsnog wil realiseren? Of wil u méér van hetzelfde en laat u de geschiedenis zich herhalen?

 

Geachte Overheid, blijft de zo bejubelde ‘right to challenge’  ook dode letter?

 

Wij Burgers, willen bovendien beslissingsrecht. Wij willen zélf onze wetten ontwerpen en kunnen stemmen. Daarvoor zijn bindende referenda onontbeerlijk. De volksraadplegingen vormen hiertoe een eerste stap.

 

Teken de petitie Vlaamse Referenda, Nu!  En deel deze oproep met zoveel mogelijk mensen aub.

 

 

Lees ook:

 

- Democratie.Nu’s kritiek op Schiltz’ conceptnota Burgerparticipatie

 

- Democratie.Nu’s voorstellen tot Politieke Vernieuwing en Democratisering en de voorstellen uit de conceptnota van regeringspartij Open VLD Willem-Frederik Schiltz.

 

- Democratie.Nu's voorstellen vs Willem-Frederik Schiltz' voorstellen tot Democratische Vernieuwing

 

David Joëts
 

Meer artikelen...

 1. Knipsels mei 2017
 2. Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie
 3. Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem
 4. Voorstellen tot democratische vernieuwing
 5. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
 6. Forum voor Democratie over referenda
 7. gents referendum
 8. Knipsels april 2017
 9. Knipsels maart 2017
 10. bestel uw workshop!
 11. 3 wegen om de democratie in te voeren
 12. Knipsels februari 2017
 13. Mini-congres 18 februari
 14. Knipsels januari 2018
 15. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 16. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 17. Knipsels december 2016
 18. Knipsels november 2016
 19. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 20. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 21. Knipsels oktober 2016
 22. Knipsels september 2016
 23. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 24. Was de Brexit een eerste testrit?
 25. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 26. Knipsels augustus 2016
 27. Interview met de Referendum-Partij
 28. Knipsels juli 2016
 29. Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!
 30. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 31. Knipsels juni 2016
 32. Knipsels mei 2016
 33. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 34. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 35. workshop loting 19 april Gent
 36. een mislukt opiniestuk
 37. Knipsels april 2016
 38. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 39. Quotes over de NPC
 40. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 41. Uitvoeringsdecreet wallonië
 42. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 43. Knipsels maart 2016
 44. Knipsels januari 2016
 45. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 46. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 47. Oproep: "En u?"
 48. Agenda
 49. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 50. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 51. Editoriaal
 52. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 53. Knipsels december 2015
 54. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 55. Knipsels november 2015
 56. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 57. Knipsels oktober 2015
 58. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 59. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 60. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 61. Knipsels september 2015
 62. Knipsels augustus 2015
 63. Knipsels juli 2015
 64. Knipsels juni 2015 deel 2
 65. Knipsels juni 2015
 66. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 67. Wat is democratie?
 68. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 69. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 70. Knipsels mei 2015 deel 2
 71. Knipsels mei 2015
 72. Knipsels april 2015 deel 2
 73. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 74. Knipsels april 2015
 75. Knipsels maart 2015 deel 3
 76. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 77. Knipsels maart 2015 deel 2
 78. Knipsels maart 2015
 79. Knipsels februari 2015
 80. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 81. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 82. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 83. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 84. Knipsels Januari 2015
 85. Knipsels Kerst 2014
 86. Doneer!
 87. Knipsels december 2014
 88. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 89. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 90. Knipsels november 2014
 91. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 92. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 93. Knipsels oktober 2014
 94. Knipsels juli 2014
 95. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 96. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 97. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 98. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 99. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 100. Knipsels juni 2014
 101. Les positions des partis
 102. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 103. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 104. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 105. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 106. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 107. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 108. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 109. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 110. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 111. Begrippen rond democratie
 112. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 113. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 114. De N-VA en het referendum
 115. Knipsels maart 2014
 116. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 117. Knipsels 02/2014
 118. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 119. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 120. Directe democratie maakt het volk soeverein
 121. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 122. Les articles de Démocratie Directe
 123. Knipsels 09/2013
 124. Wie is er bang van confederalisme?
 125. Knipsels 12/2013
 126. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 127. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 128. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 129. Witte werven
 130. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 131. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 132. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 133. Wilfried Martens en de democratie
 134. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 135. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 136. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 137. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 138. De afgeremde democratie
 139. Dossier: Tax Freedom Day
 140. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 141. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 142. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 143. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 144. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 145. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 146. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 147. Hoe organiseer ik een referendum?
 148. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 149. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 150. De referendumsituatie in Vlaanderen
 151. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 152. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 153. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 154. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 155. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 156. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 157. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 158. Knipsels 10/2012
 159. Knipsels 08/2012
 160. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 161. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 162. Overwoekerende particratie
 163. Knipsels 07/2012
 164. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 165. Defining and measuring democracy
 166. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 167. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 168. Presentaties van de workshops
 169. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 170. Referendum over hennepteelt
 171. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 172. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 173. Knipsels maart 2012
 174. Waar is het Duitse goud?
 175. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 176. Artikelenbundel Februari 2012
 177. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 178. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 179. Artikelenbundel januari 2012
 180. 1ste Partijcongres van 3D
 181. Burgerinitiatieven
 182. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 183. G1000: zwakke placebo
 184. Het gedroomde land van de G1000
 185. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 186. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 187. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 188. Korte berichten november 2011
 189. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 190. ESM, de nieuwe Europese dictator
 191. Zwitserland is België niet
 192. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 193. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 194. Klein maar dapper.
 195. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 196. Burger telt weer niet mee
 197. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 198. De verzwegen revolutie in IJsland
 199. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 200. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 201. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 202. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 203. Marokkanen willen meer democratie
 204. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 205. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 206. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 207. G1000 Burgerinitiatief
 208. Democracy International Conferentie
 209. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 210. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 211. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 212. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 213. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 214. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 215. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 216. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 217. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 218. Schending Verdrag van Lissabon
 219. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 220. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 221. Vrije verkiezingen Egypte
 222. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 223. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 224. Burgerinitiatieven Rucphen
 225. BROV Politiek theater
 226. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 227. ECAS Conferentie 17 maart
 228. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 229. Volksraadpleging Tielt
 230. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 231. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 232. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 233. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 234. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 235. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 236. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 237. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 238. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 239. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 240. Referendum over Parkstad Turnhout?
 241. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 242. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 243. Referendum in Zulte
 244. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 245. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 246. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 247. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 248. Start je eigen land
 249. Mandataris versus partij
 250. De deugdzaamheid van de kleintjes
 251. Touring wil referendum over rekeningrijden
 252. Politieke etiketten : what’s in a name?
 253. Direct democracy prevents violence
 254. De macht van het volk, een referendum nu!
 255. Organiseer referendum over voortbestaan België
 256. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 257. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 258. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 259. De Belgische staatshervorming voorbij
 260. Staatshervorming Plan Z
 261. Over standpunt...
 262. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 263. De pi-factor van De Lange Wapper
 264. Zwitserland blijft meest competitieve land
 265. Knipsels september 2010
 266. Turken houden referendum over hun grondwet
 267. Groen licht voor geheime operaties
 268. Global Citizens in Charge
 269. Prijs voor de Democratie 2010
 270. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 271. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 272. ECI - pas vanaf 2012
 273. De wereld als weerbericht
 274. 1 op 6 Belgen stemde niet
 275. Referendum op lange baan geschoven
 276. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 277. Confederalisme voor dummies
 278. Natuurlijke rechten en democratie
 279. De stad der zienden
 280. België IS gebarsten
 281. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 282. Kiezersbedrog 2010
 283. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 284. Europa is alles behalve demokratisch
 285. De vergrendelde democratie
 286. Zwitserse zuinigheid
 287. Confederaal België
 288. Democratie? dream on
 289. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 290. Waar voor je geld-index
 291. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 292. De mythe van de parlementaire democratie
 293. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 294. Het Zweedse referendum
 295. Institutionele vuilnisbelt
 296. Hervormingsstreven in het vizier
 297. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 298. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 299. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 300. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 301. Direct Democracy Now!
 302. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 303. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 304. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 305. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 306. Directe democratische partijen
 307. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 308. Workshop - Politiek zonder politici
 309. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 310. Diplomademocratie
 311. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 312. Firmenspenden verbieten
 313. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 314. Politics without Politicians
 315. De EU schaadt de Europese idee
 316. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 317. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 318. The EU and Democracy do not match
 319. Minaretten
 320. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 321. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 322. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 323. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 324. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 325. Herentals stemt over verdwijnpaal
 326. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 327. Een gids door enkele documenten
 328. Global Forum on Modern Direct Democracy
 329. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 330. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 331. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 332. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 333. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 334. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 335. GVA en Democratie.Nu
 336. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 337. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 338. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 339. Directe democratie smaakt naar meer
 340. Referendum in Waasland?
 341. De Gewone Sabotage
 342. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 343. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 344. Geen gewone zondag in Antwerpen
 345. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 346. Persmap van Democratie.Nu
 347. Persbericht van Democratie.Nu
 348. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 349. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 350. Een democratische hoogdag
 351. Het referendum als democratisering van de politiek
 352. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 353. Directe Democratie en Bart De Wever
 354. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 355. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 356. Duitse kink in de EU-kabel?
 357. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 358. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 359. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 360. De kwelgeest Lange Wapper
 361. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 362. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 363. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 364. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 365. Uitwassen van de particratie
 366. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 367. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 368. Global Forum on Modern Direct Democracy
 369. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 370. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 371. Belangrijkste voordelen directe democratie
 372. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 373. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 374. Democratie en economie
 375. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 376. Burgemeester wil geen referendum
 377. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 378. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 379. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 380. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 381. Niemand geloofde nog in verbreding
 382. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 383. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 384. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 385. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 386. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 387. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 388. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 389. Izegem : Actiecomit
 390. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 391. Het einde van de grondwet?
 392. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 393. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 394. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 395. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 396. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 397. Over de scheiding der machten
 398. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 399. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 400. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 401. Knipsels april 2009
 402. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 403. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 404. De opmars van een wereldregering
 405. Democratie voor de elite
 406. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 407. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 408. Een blablabla Parlement
 409. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 410. Particratie is geen democratie
 411. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 412. Knipsels maart 2009
 413. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 414. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 415. Knipsels februari 2009
 416. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 417. Knipsels januari 2009
 418. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 419. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 420. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 421. De logica van de democratie
 422. Bedenkingen over de scheiding der machten
 423. Democratie en natuurrecht
 424. Voorbij de staatshervorming
 425. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 426. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 427. politiek beu
 428. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 429. Austrian minister quits over EU referendum clause
 430. Knipsels december 2008
 431. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 432. Referendum over stemplicht
 433. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 434. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 435. Knipsels november 2008
 436. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 437. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 438. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 439. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 440. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 441. Opstand!
 442. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 443. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 444. Big Brother
 445. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 446. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 447. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 448. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 449. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 450. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 451. No Means No
 452. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 453. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 454. Knipsels oktober 2008
 455. Is de EU democratischer dan België
 456. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 457. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 458. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 459. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 460. Recall van Arnold Schwarzenegger
 461. Knipsels september 2008
 462. Vier direct democratische initiatieven
 463. Steun Oosterweel referendum
 464. Knipsels augustus 2008
 465. Confederale chaos
 466. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 467. knipsels juli 2008
 468. Het hervormen van een staat
 469. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 470. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 471. Save Our Water Resources
 472. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 473. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 474. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 475. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 476. NO means NO
 477. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 478. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 479. Blokkeringsmemen herkennen
 480. Die verdomde Ieren toch!
 481. Waar BHV echt over gaat
 482. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 483. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 484. Nieuwe Europese Conventie.
 485. Beckerich
 486. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 487. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 488. België heruitgevonden
 489. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 490. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 491. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 492. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 493. EU bang van Iers referendum
 494. Tempelhof gaat dicht
 495. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 496. Die vervelende democratie toch
 497. Het vrije woord en dreiging met geweld
 498. Waarom onderwijs?
 499. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 500. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 501. Referendum over flat tax te Obwalden
 502. Kleine berichten maart 2008
 503. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 504. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 505. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 506. Iers referendum wordt genegeerd.
 507. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 508. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 509. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 510. Knipsels januari 2008
 511. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 512. Referendum over staatshervorming
 513. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 514. Luisteren politici naar u?
 515. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 516. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 517. I want a referendum
 518. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 519. Denkend aan Sint Kilda
 520. Federalisme en democratie
 521. Europa wil niet weten van democratie
 522. Despotisme versus volksraadpleging
 523. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 524. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 525. Wie laat ons mee beslissen?
 526. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 527. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 528. Waarom doet het parlement niets?
 529. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 530. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 531. Nieuws van het Referendum Platform
 532. De zetelcarrousel
 533. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 534. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 535. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 536. Wij willen onze zeg!
 537. Europees Referendum Campagne 2
 538. Diverse berichten 11/2007
 539. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 540. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 541. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 542. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 543. Referendum over Rand kan niet
 544. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 545. Geen tweede referendum in Nederland
 546. Twee voorstellen van de burger in Gent
 547. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 548. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 549. Campaigns from across the EU call for a referendum
 550. Over een echte bescherming van de minderheden
 551. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 552. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 553. Hamburg: Referendum over referenda
 554. Het referendum legaliseren
 555. Wij zijn de baas
 556. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 557. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 558. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 559. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 560. We vertrouwen de burger niet
 561. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 562. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 563. Stockholms referendum over tol
 564. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 565. De politieke kaste
 566. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 567. Voor een nieuw EU-referendum!
 568. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 569. Een gezonde stemming?
 570. Christen-democratie en referendum
 571. Op naar volgend EU-referendum
 572. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 573. Links en rechts
 574. Vertrouwen
 575. De anti-democratische EU
 576. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 577. Platform voor Vrije Meningsuiting
 578. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 579. De afwezige staatsburger.
 580. Naar asymmetrische staat
 581. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 582. Referendum over Europese grondwet
 583. Référendum
 584. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 585. First World Conference on Direct Democracy
 586. Reeds 16 Europese petities
 587. Een parlement zonder partijen
 588. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 589. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 590. knipsels-april 2007
 591. De campagne is de boodschap.
 592. Handen af van onze verkiezingen
 593. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 594. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 595. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 596. knipsels
 597. Tsjechisch sprookje
 598. Referendum over macht van politieke partijen
 599. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 600. Verslag debat: democratie in België?
 601. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 602. De kiesdrempel
 603. Democratie zonder nonsens
 604. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 605. campagne verkiezingen 2007
 606. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 607. lezing Arthur De Decker
 608. ¿Qué es lo que pretendemos?
 609. ¿Quienes somos?
 610. Vlaanderen onafhankelijk?
 611. Nieuw nummer van Athene is uit
 612. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 613. Het razende schaap van de Franse revolutie
 614. Dedecker voor directe democratie
 615. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 616. Nederland en het Referendum
 617. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 618. Vrij Informatie Netwerk
 619. Tussen controle en veiligheid
 620. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 621. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 622. Geef de macht terug aan de burger
 623. De Belgische democratie faalt
 624. referendum over abortus
 625. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 626. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 627. knipsels
 628. Aansluiting bij Rusland
 629. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 630. Referendum te Merchtem afgewezen
 631. Referendum op komst in Poperinge?
 632. Grondwetsherziening?
 633. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 634. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 635. Democratie zonder politiek?
 636. Een Canadees debat
 637. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 638. Dehaene slaat weer toe
 639. Verlies voor de groenen in Hessen
 640. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 641. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 642. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 643. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 644. Europees netwerk voor direkte democratie
 645. De komende referenda in Zwitserland
 646. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 647. Reginald Moreels
 648. Ludo Dierickx
 649. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 650. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 651. Welke democratie?
 652. Slaafse parlementsleden
 653. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 654. Europese vetpotten
 655. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 656. Liegen mag
 657. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 658. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 659. Argumenten tegen democratie
 660. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 661. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 662. Het republikeins genootschap
 663. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 664. Verhofstadt en de paarse democratie
 665. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 666. Het wonder van de verlichting
 667. Een onthullend arrest
 668. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 669. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 670. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 671. Seborga: we the people...
 672. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 673. De noodzaak van de geheime stemming
 674. Di Rupo en de directe democratie
 675. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 676. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 677. Democratie in België is een schijnvertoning
 678. Verzoekschrift sociale woningen
 679. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 680. Verdacht stemadvies
 681. Van Peel spreekt
 682. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 683. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 684. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 685. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 686. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 687. Update: de huidige partijstandpunten
 688. Democratie en economie
 689. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 690. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 691. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 692. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 693. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 694. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 695. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 696. Referendum te Ittre
 697. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 698. Belangrijke studie over naïef cynisme
 699. Directe democratie en belastingsfraude
 700. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 701. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 702. Nordrhein-Westfalen
 703. Beieren: voldoende handtekeningen
 704. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 705. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 706. Beperkte herverkiesbaarheid
 707. Geld en volksinitiatief
 708. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 709. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 710. Een historische kans!
 711. Sharia in Nederland?
 712. Documenten van de Verlichting (I)
 713. Slimme wetgeving
 714. Het zogenaamde politiek cynisme
 715. Referendum geëist te Fleurus
 716. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 717. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 718. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 719. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 720. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 721. Nederlandse toestanden - deel II
 722. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 723. Een anti-democratische mythe
 724. Het surrealisme van de Belgische politiek
 725. Directe democratie in Venezuela?
 726. De november-referenda in de USA
 727. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 728. Mark Eyskens over het referendum
 729. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 730. Duitse toestanden
 731. Berichten uit het Noorden
 732. Philadelphia II
 733. Is Europa te democratisch?
 734. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 735. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 736. Vrije meningsuiting
 737. Directe democratie en de doodstraf
 738. Documenten van de Verlichting (II)
 739. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 740. USA: directe democratie en landsconservatie
 741. USA: een stille belastingsrevolutie?
 742. Het referendum en de Belgische grondwet
 743. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 744. Democratie invoeren in ons land
 745. Drole de guerre (2)
 746. Memes en propaganda
 747. Propaganda begrijpen
 748. Democratie als witte magie
 749. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 750. Wetgeving rond directe democratie
 751. U wordt waargenomen
 752. Ierland: nieuw referendum over Nice
 753. We the people...
 754. Merkwaardige initiatieven in Californië
 755. Vlaams Blok voor referendum
 756. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 757. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 758. Nederland na de verkiezingen
 759. Drole de guerre (5)
 760. U wordt opgevoed
 761. Een democratische partij
 762. Journalisten en hun stem
 763. Van democratie is geen sprake...
 764. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 765. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 766. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 767. Parlementaire illusies
 768. Het goede leven
 769. Nieuw Gents referendum?
 770. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 771. Merkwaardig referendum in Norfolk
 772. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 773. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 774. Referendum in Duitstalig België?
 775. De standaard over het referendum
 776. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 777. Moet berichtgeving waar zijn?
 778. Japanse burger wantrouwt politici
 779. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 780. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 781. Quo Vadis, Europa?
 782. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 783. Geen democratie in Ekeren
 784. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 785. Strijd voor symbolen in Bolzano
 786. NVA tegen democratie
 787. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 788. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 789. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 790. Drole de guerre
 791. Weerstand tegen democratie
 792. Het nieuwe Estatut
 793. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 794. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 795. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 796. Europa heeft er een land bij
 797. persknipsels
 798. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 799. Italië wijst grondwetswijziging af
 800. Géén respect
 801. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 802. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 803. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 804. Volksdictatuur
 805. Eerste online referendum in Zwitserland
 806. Ward Beysen pro directe democratie
 807. Het goede leven
 808. Liegen in Malta
 809. Ondertussen in Somaliland
 810. Oorlog of democratie
 811. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 812. Peilingen (België)
 813. Peilingen (internationaal)
 814. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 815. Geluk en zelfbeschikking
 816. Bart Somers
 817. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 818. Onze progressieve pers
 819. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 820. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 821. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 822. Britten voor referendum over Europese grondwet
 823. Het particratisch argument
 824. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 825. Verzwijgen is goud
 826. Notities bij de voorbije verkiezingen
 827. Quotes uit de politiek
 828. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 829. Partijdige televisie
 830. Europese peilingen
 831. Democratie smaakt naar meer
 832. Catalonië stemt voor meer autonomie
 833. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 834. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 835. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 836. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 837. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 838. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 839. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 840. Het Witte Manifest
 841. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 842. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 843. Voor wie is het referendum bedreigend?
 844. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 845. Petitie "Europees parlement op een plek"
 846. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 847. What we do
 848. What we want
 849. Who we are
 850. Qu’est-ce que nous faisons?
 851. Qu’est-ce que nous voulons?
 852. Qui sommes nous?
 853. Nieuwe functies op de website
 854. Referenda en de wil van de burgers
 855. NEWSLETTER #15
 856. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 857. Enkele presentaties uit Nederland
 858. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 859. Mensenrechten en democratie
 860. Darwinisme en democratie
 861. Democratie bij de Atheners
 862. NEWSLETTER #14
 863. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 864. Français
 865. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 866. mail ons
 867. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 868. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 869. Buurtbevraging in Mechelen
 870. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 871. Decisive weeks lying ahead
 872. Direct democracy
 873. Omdat een andere politiek nodig is
 874. Democratie.Nu heeft u nodig!
 875. Democracy International Newsletter #13
 876. Vrij spreekrecht is absoluut
 877. The European Citizens’ Initiative
 878. Economie, democratie en het geluk
 879. Democratie maakt gelukkig
 880. Kom mee betogen!
 881. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 882. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 883. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 884. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 885. Time for Citizens to take the Initiative
 886. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 887. Voor de vrijheid van meningsuiting
 888. Over de vrijheid van meningsuiting
 889. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 890. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 891. credits
 892. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 893. DI NEWSLETTER #12
 894. Van particratie naar democratie
 895. De mythe van de Goede Dictator
 896. Vrijheid, democratie & secessie
 897. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 898. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 899. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 900. Schwarzenegger en directe democratie
 901. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 902. Is België echt een democratie?
 903. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 904. Het dierbare België
 905. DI-NEWSLETTER #11
 906. De kikker en de politiek
 907. Historiek tot 2002
 908. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 909. Laten we de stemplicht afschaffen.
 910. Historiek tot 2005
 911. Wat is en doet Democratie.nu ?
 912. Organisatie van WIT
 913. Wat is directe democratie?
 914. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 915. Het einde van de particratie?
 916. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 917. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 918. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 919. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 920. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 921. Aangeleerde hulpeloosheid
 922. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 923. Telt Ieders mening mee?
 924. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 925. N-VA slikt voorstel in
 926. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 927. Het pad van de innerlijke opstand
 928. Bevolking met kluitje in het riet
 929. Over eindtermen en burgerzin
 930. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 931. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 932. Schwarzenegger bijt in het zand
 933. Wijsheid voor de massa?
 934. over deze website
 935. History
 936. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 937. Hoe doden we een volksbesluit?
 938. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 939. Wahlstreik!
 940. politiek algemeen
 941. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 942. boeken en artikels
 943. Interview Jos Verhulst
 944. Het verdiepen van de democratie
 945. Persbericht Democratie.nu
 946. Witte Werf maart 1999
 947. Witte Werf mei 1999
 948. Witte Werf augustus 1999
 949. Witte Werf oktober 1999
 950. Witte Werf november 1999
 951. Witte Werf december 1999
 952. Witte Werf april 2000
 953. Witte Werf mei 2000
 954. Witte Werf december 2001
 955. Witte Werf februari 2002
 956. Witte Werf juni 2002
 957. Witte Werf oktober 2002
 958. Witte Werf december 2002
 959. Witte Werf april 2003
 960. Witte Werf juli 2003
 961. Witte Werf november 2003
 962. Witte Werf januari 1999
 963. Witte Werf januari 2000
 964. Over particratie, meerderheid en oppositie
 965. Witte Werf januari 2004
 966. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 967. Wit Bericht 05/09/2001
 968. Wit Bericht 23/03/2002
 969. Wit Bericht 10/04/2002
 970. Wit Bericht 20/04/2002
 971. Wit Bericht 17/05/2002
 972. Wit Bericht 11/09/2002
 973. Wit Bericht 02/01/2003
 974. Wit Bericht 19/01/2003
 975. Wit Bericht 25/01/2003