Nieuws

Lezing 3 juni: de logica van de democratie

Lezing door Jos Verhulst

"De logica van de democratie versus de matrix van de particratie:

hoe verhoudt een democratie zich tot kwesties als migratie, religie, nationaliteit, identiteit?”

Zaterdag, 3 juni 2017 van 14u tot 17u30 in het Liberaal archief in Gent

Inschrijvingen via dit formulier.

Lees meer: Lezing 3 juni: de logica van de democratie

Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie

DE LIJST VAN VOORGESTELDE SPREKERS

DOOR DE VERSCHILLENDE FRACTIES VOORGESTELD

TIJDENS DE HOORZITTINGEN BURGERPARTICIPATIE

 

 

 

N-VA

 

- de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen (VAV)

- Eric Lancksweerdt, praktijkassistent Universiteit Antwerpen

 

 

 

CD&V

 

- Prof. dr. Herwig Reynaert (Universiteit Gent)

- Prof. dr. Johan Ackaert (Universiteit Hasselt)

- Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

- de heer Bert Smits, participatiedeskundige

- de Wakkere Burger

 

 

 

OPEN VLD

  

Algemeen kader en Volksraadplegingen

-        Prof. Stefan Sottiaux – hoofddocent grondwettelijk recht (KUL) https://www.law.kuleuven.be/pub/nl/personeel/00059292

-        Prof. Tom van der Meer – hoogleraar politicologie (Universiteit van Amsterdam), specialisatie politiek vertrouwen en burgerschap

http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/m/e/t.w.g.vandermeer/t.w.g.vandermeer.html

-        Prof. Sofie Mariën – docent politicologie (KUL), specialisatie politiek vertrouwen en burgerparticipatie http://soc.kuleuven.be/web/memberitem/5/16/nl/292

 

 

Burgerparticipatie en -deliberatie lokaal niveau

-        Prof. Johan Ackaert – hoogleraar lokaal bestuur (UHasselt) http://www.uhasselt.be/fiche?voornaam=johan&naam=ackaert

-        Prof. Filip De Rynck – hoogleraar bestuurskunde (UGent), specialisatie burgerparticipatie http://www.ugent.be/nlab/nl/over-ons

-        Mieck Vos – algemeen directeur VVSG http://www.vvsg.be/overvvsg/Pages/Medewerkers.aspx

-        Jornt Van Zuylen – directeur ‘democratic challenge’ in NL, initiatief van Ministerie van Binnenlandse Zaken http://democraticchallenge.nl/dc-team/#1383-team/1288-jornt-van-zuylen

 

 

Begroting op maat van burgers

-        Prof. André Decoster – hoogleraar economie en overheid (KUL) http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00019547

-        Praktijkvoorbeelden van participatief budgetteren van lokale besturen, zoals onder meer district Antwerpen

 

 

 

SP.a

 

-        David Van Reybroeck : zijn ideeën rond en ervaringen met de G-1000

-        Prof Filip De Rynck : heeft goed beeld van wat er in Vlaanderen allemaal bestaat

-        Burgerbeweging De Koep uit Turnhout : een stem uit het veld (buiten de klassiekers uit Antwerpen en Gent). http://www.dekoep.be/

 

 

 

GROEN

 

-        delegatie van de organisatie Democratie.Nu (beweging voor directe democratie)

 

-        Stefan Sottiaux en Raf Geenens van de KU Leuven, bezig met het thema (gewestelijke) volksraadpleging

 

-        Stefaan Rummens - politiek filosoof en auteur van het boek "Wat een theater. Politiek in tijden van populisme en technocratie."

 

-        Luc Verheijen van Kessel Smit, professionele organisatie die deliberatieve processen begeleidt

 

 

 

VLAAMS BELANG

  

Sprekers uit Nederland en Zwitserland over adviserende en bindende volksraadplegingen.

Merkwaardig

Het is hoogst merkwaardig dat Democratie.Nu - de beweging voor directe democratie - niet werd uitgenodigd op de commissiehoorzitting over directe democratie.

 

Want, Democratie.Nu was de initiator van het proces. De burgerbeweging verzocht de regering namelijk dringend werk te willen maken van (méér) directe democratie.

 

Met haar jarenlange expertise over directe democratie ontwierp Democratie.Nu een burgervriendelijk uitvoeringsbesluit: een eigen Vlaams ‘voorstel van organiek decreet’, gebaseerd op binnen- en buitenlandse studies, good practices, aanbevelingen van de Raad van Europa (Venice Commission) en reeds opgedane ervaringen met gemeentelijke volksraadplegingen in Vlaanderen. Hierbij werd ook rekening gehouden met de voorstellen die in Wallonië werden ingediend en al op 1 april 2015 een advies kregen van de Raad van State.

 

De belangrijkste kenmerken van het uitvoeringsdecreet van Democratie.Nu hebben we hier opgelijst.

 

De fractievoorzitters van de drie Vlaamse meerderheidspartijen werden verzocht om het besluitvormingsproces in te leiden. Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps districtsschepen van Participatie Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) - initiatiefnemer van de Antwerpse burgerbegroting - ontving Democratie.Nu om het voorstel te bespreken. Democratie.Nu werd tevens ontvangen op het partijhoofdkwartier van N-VA en CD&V. 

 

Naast deze onrechtstreekse benadering via de volksvertegenwoordiging heeft Democratie.Nu ook zélf een direct verzoekschrift ingediend bij het parlement. Dit nodigde het Vlaams Parlement  uit het verzoek te behandelen in de bevoegde commissie, alsook de vertegenwoordigers van Democratie.Nu te horen en het ontwerp voor advies voor te leggen aan de Raad van State, zodat het ter stemming kon worden gebracht in het Vlaams Parlement. Democratie.Nu diende het voorstel in samen met een uitgebreide toelichting en een praktisch chronologisch stappenplan. Het verzoekschrift werd geweigerd. Meer info. 

 

Daarom is het niet geheel onlogisch dat Democratie.Nu nu ook tijdens deze commissiehoorzittingen wordt genegeerd.

Vergelijk Democratie.Nu's voorstellen tot Politieke Vernieuwing met de voorstellen uit de bestuursmeerderheid van Willlem-Frederik Schiltz

EEN SCHEMATISCHE VERGELIJKING TUSSEN:

 

A. WILLEM-FREDERIK SCHILTZ' VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

B. DEMOCRATIE.NU'S VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

 

 

 

A. WILLEM-FREDERIK SCHITZ’ VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

 

1. PRO VERKIEZINGEN

 

2. EEN STERKER PARLEMENT

 

3. MEER BETEKENISVOLLE BURGERPARTICIPATIE

 

- oprichten kenniscentrum ‘democratische vernieuwing’

 

- beleidsnota minister van binnenlands bestuur

 

- burgerkabinetten (deliberatie)

 

- afschaffing formele adviesraden

 

- participatief budgetteren (burgerbegroting)

 

- deliberatieve peiling (mini-burgertop)

 

- burgerinitiatief, gevolgd door een gewestelijke volksraadpleging

 

- transparantie via digitalisering: actieve openbaarheid van overheidsdata.

 

 

 

B. DEMOCRATIE.NU’S VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

  

* VOORSTEL 1: DEFINIEER ZORGVULDIG DE BEGRIPPEN

 

- VOORSTEL 2: VOER HET BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF IN (BROV)

 

Na de invoering van het BROV kunnen de volgende maatregelen worden gestemd:

 

1. de invoering van het algemeen stemgeheim voor alle verkozenen

 

2. de afschaffing van de lijststem

 

3. de invoer van term limits (beperkte herverkiesbaarheid)

 

4. de invoer van de recall (= afzetprocedure)

 

5. de afschaffing van de (ondemocratische) kiesdrempel

 

6. de afschaffing van de stemplicht/opkomstplicht

 

 

* VOORSTEL 3: HERWAARDEER HET PETITIERECHT

 

* VOORSTEL 4: RICHT EEN DIGITAAL REFERENDUMPLATFORM OP

 

* VOORSTEL 5: KOPPEL DE PROCEDURES VAN BURGERINSPRAAK LOS VAN BEINVLOEDING EN MANIPULATIE 

 

* VOORSTEL 6: PARLEMENTAIR STUDIEBEZOEK AAN ZWITSERLAND 

 

* VOORSTEL 7: DE BURGER KAN ZICH – VIA NORMALE VERKIEZINGEN – BIJKOMEND LATEN VERTEGENWOORDIGEN DOOR BURGERS AANGEDUID DOOR LOTING 

 

Een uitdiepende kritiek leest u hier.

 

Door:  David Joëts

Herhaalt de geschiedenis zich?

21 jaar geleden. 1996. De Witte Mars. Wie herinnert zich niet 300.000 mensen op straat, die tijdens het tumult van de Dutroux-affaire hun ongenoegen uitten over het falende beleid, een falende justitie en een falende politie?

 

Het politieke antwoord was de oprichting van de Commissie Politieke Vernieuwing. Dit had moeten leiden tot een ‘nieuwe politieke cultuur’. De ontnuchtering kwam al snel: de Commissie Politieke Vernieuwing bloedde dood. Bovendien veegde het ‘wetenschappelijk comité voor de politieke vernieuwing’ al het bestaande empirisch onderzoek dat Democratie.Nu (toen nog onder de naam W.I.T., Werkgroep Implementatie Tijdsgeest) had aangebracht van tafel. Resultaat: na 15 à 20 jaar is er nog niets fundamenteel veranderd.

 

De particratie blijft almachtig. 21 jaar na datum wordt de expertise van Democratie.Nu (nog steeds) buiten het debat gehouden. Democratie.Nu blijkt zelfs niet langer welkom als spreker.

 

Democratische vernieuwing? De aangeleverde ‘vernieuwende' voorstellen geven blijk van méér van hetzelfde: oude recepten gehuld in een ander jasje, vol van holle retoriek en misleidende  termen.

 

Daarom, teken de petitie Vlaamse Referenda, Nu! En deel deze oproep met zoveel mogelijk mensen aub. 

 

Democratie nu!

De politiek staat vaak mijlenver af van de burger. Het gros van de politieke besluiten wordt genomen zonder inspraak van de bevolking, wat leidt tot politieke apathie en onverschilligheid. En dat is gevaarlijk; want we leven niet in een democratie, maar in een particratie, w
aar de politieke elite blijk geeft van een eigen agenda. Het nalaten om de gewestelijke volksraadpleging tot uitvoering te brengen, bevestigt dit gegeven. Verdienen de Vlamingen niet beter?

 


De politieke instellingen behoren toe aan de burger. Daarom ijvert Democratie.Nu voor de invoering van directe democratie. Zo ontstaat een systeem van werkelijke volkssoevereiniteit, waardoor het volk over de structurele mogelijkheid beschikt om zélf over alle aangelegenheden te beslissen.

 


Natuurlijk is de gewestelijke volksraadpleging slechts een noodzakelijke stap naar een meer omvattend doel: de invoering van het Bindend Referendum Op Volksinitatief (BROV), waarbij burgers zélf (= direct) wetsvoorstellen kunnen indienen over alle onderwerpen op elk mogelijke bestuursniveau én hierover kunnen stemmen in een bindend referendum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer artikelen...

 1. Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting
 2. Knipsels mei 2017
 3. Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie
 4. Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem
 5. Voorstellen tot democratische vernieuwing
 6. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
 7. Forum voor Democratie over referenda
 8. gents referendum
 9. Knipsels april 2017
 10. Knipsels maart 2017
 11. bestel uw workshop!
 12. 3 wegen om de democratie in te voeren
 13. Knipsels februari 2017
 14. Mini-congres 18 februari
 15. Knipsels januari 2018
 16. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 17. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 18. Knipsels december 2016
 19. Knipsels november 2016
 20. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 21. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 22. Knipsels oktober 2016
 23. Knipsels september 2016
 24. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 25. Was de Brexit een eerste testrit?
 26. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 27. Knipsels augustus 2016
 28. Interview met de Referendum-Partij
 29. Knipsels juli 2016
 30. Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!
 31. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 32. Knipsels juni 2016
 33. Knipsels mei 2016
 34. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 35. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 36. workshop loting 19 april Gent
 37. een mislukt opiniestuk
 38. Knipsels april 2016
 39. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 40. Quotes over de NPC
 41. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 42. Uitvoeringsdecreet wallonië
 43. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 44. Knipsels maart 2016
 45. Knipsels januari 2016
 46. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 47. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 48. Oproep: "En u?"
 49. Agenda
 50. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 51. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 52. Editoriaal
 53. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 54. Knipsels december 2015
 55. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 56. Knipsels november 2015
 57. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 58. Knipsels oktober 2015
 59. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 60. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 61. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 62. Knipsels september 2015
 63. Knipsels augustus 2015
 64. Knipsels juli 2015
 65. Knipsels juni 2015 deel 2
 66. Knipsels juni 2015
 67. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 68. Wat is democratie?
 69. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 70. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 71. Knipsels mei 2015 deel 2
 72. Knipsels mei 2015
 73. Knipsels april 2015 deel 2
 74. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 75. Knipsels april 2015
 76. Knipsels maart 2015 deel 3
 77. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 78. Knipsels maart 2015 deel 2
 79. Knipsels maart 2015
 80. Knipsels februari 2015
 81. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 82. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 83. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 84. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 85. Knipsels Januari 2015
 86. Knipsels Kerst 2014
 87. Doneer!
 88. Knipsels december 2014
 89. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 90. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 91. Knipsels november 2014
 92. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 93. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 94. Knipsels oktober 2014
 95. Knipsels juli 2014
 96. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 97. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 98. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 99. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 100. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 101. Knipsels juni 2014
 102. Les positions des partis
 103. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 104. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 105. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 106. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 107. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 108. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 109. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 110. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 111. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 112. Begrippen rond democratie
 113. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 114. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 115. De N-VA en het referendum
 116. Knipsels maart 2014
 117. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 118. Knipsels 02/2014
 119. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 120. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 121. Directe democratie maakt het volk soeverein
 122. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 123. Les articles de Démocratie Directe
 124. Knipsels 09/2013
 125. Wie is er bang van confederalisme?
 126. Knipsels 12/2013
 127. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 128. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 129. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 130. Witte werven
 131. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 132. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 133. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 134. Wilfried Martens en de democratie
 135. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 136. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 137. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 138. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 139. De afgeremde democratie
 140. Dossier: Tax Freedom Day
 141. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 142. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 143. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 144. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 145. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 146. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 147. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 148. Hoe organiseer ik een referendum?
 149. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 150. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 151. De referendumsituatie in Vlaanderen
 152. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 153. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 154. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 155. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 156. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 157. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 158. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 159. Knipsels 10/2012
 160. Knipsels 08/2012
 161. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 162. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 163. Overwoekerende particratie
 164. Knipsels 07/2012
 165. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 166. Defining and measuring democracy
 167. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 168. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 169. Presentaties van de workshops
 170. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 171. Referendum over hennepteelt
 172. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 173. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 174. Knipsels maart 2012
 175. Waar is het Duitse goud?
 176. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 177. Artikelenbundel Februari 2012
 178. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 179. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 180. Artikelenbundel januari 2012
 181. 1ste Partijcongres van 3D
 182. Burgerinitiatieven
 183. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 184. G1000: zwakke placebo
 185. Het gedroomde land van de G1000
 186. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 187. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 188. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 189. Korte berichten november 2011
 190. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 191. ESM, de nieuwe Europese dictator
 192. Zwitserland is België niet
 193. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 194. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 195. Klein maar dapper.
 196. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 197. Burger telt weer niet mee
 198. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 199. De verzwegen revolutie in IJsland
 200. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 201. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 202. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 203. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 204. Marokkanen willen meer democratie
 205. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 206. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 207. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 208. G1000 Burgerinitiatief
 209. Democracy International Conferentie
 210. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 211. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 212. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 213. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 214. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 215. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 216. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 217. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 218. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 219. Schending Verdrag van Lissabon
 220. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 221. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 222. Vrije verkiezingen Egypte
 223. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 224. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 225. Burgerinitiatieven Rucphen
 226. BROV Politiek theater
 227. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 228. ECAS Conferentie 17 maart
 229. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 230. Volksraadpleging Tielt
 231. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 232. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 233. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 234. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 235. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 236. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 237. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 238. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 239. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 240. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 241. Referendum over Parkstad Turnhout?
 242. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 243. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 244. Referendum in Zulte
 245. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 246. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 247. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 248. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 249. Start je eigen land
 250. Mandataris versus partij
 251. De deugdzaamheid van de kleintjes
 252. Touring wil referendum over rekeningrijden
 253. Politieke etiketten : what’s in a name?
 254. Direct democracy prevents violence
 255. De macht van het volk, een referendum nu!
 256. Organiseer referendum over voortbestaan België
 257. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 258. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 259. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 260. De Belgische staatshervorming voorbij
 261. Staatshervorming Plan Z
 262. Over standpunt...
 263. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 264. De pi-factor van De Lange Wapper
 265. Zwitserland blijft meest competitieve land
 266. Knipsels september 2010
 267. Turken houden referendum over hun grondwet
 268. Groen licht voor geheime operaties
 269. Global Citizens in Charge
 270. Prijs voor de Democratie 2010
 271. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 272. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 273. ECI - pas vanaf 2012
 274. De wereld als weerbericht
 275. 1 op 6 Belgen stemde niet
 276. Referendum op lange baan geschoven
 277. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 278. Confederalisme voor dummies
 279. Natuurlijke rechten en democratie
 280. De stad der zienden
 281. België IS gebarsten
 282. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 283. Kiezersbedrog 2010
 284. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 285. Europa is alles behalve demokratisch
 286. De vergrendelde democratie
 287. Zwitserse zuinigheid
 288. Confederaal België
 289. Democratie? dream on
 290. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 291. Waar voor je geld-index
 292. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 293. De mythe van de parlementaire democratie
 294. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 295. Het Zweedse referendum
 296. Institutionele vuilnisbelt
 297. Hervormingsstreven in het vizier
 298. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 299. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 300. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 301. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 302. Direct Democracy Now!
 303. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 304. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 305. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 306. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 307. Directe democratische partijen
 308. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 309. Workshop - Politiek zonder politici
 310. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 311. Diplomademocratie
 312. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 313. Firmenspenden verbieten
 314. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 315. Politics without Politicians
 316. De EU schaadt de Europese idee
 317. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 318. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 319. The EU and Democracy do not match
 320. Minaretten
 321. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 322. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 323. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 324. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 325. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 326. Herentals stemt over verdwijnpaal
 327. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 328. Een gids door enkele documenten
 329. Global Forum on Modern Direct Democracy
 330. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 331. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 332. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 333. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 334. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 335. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 336. GVA en Democratie.Nu
 337. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 338. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 339. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 340. Directe democratie smaakt naar meer
 341. Referendum in Waasland?
 342. De Gewone Sabotage
 343. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 344. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 345. Geen gewone zondag in Antwerpen
 346. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 347. Persmap van Democratie.Nu
 348. Persbericht van Democratie.Nu
 349. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 350. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 351. Een democratische hoogdag
 352. Het referendum als democratisering van de politiek
 353. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 354. Directe Democratie en Bart De Wever
 355. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 356. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 357. Duitse kink in de EU-kabel?
 358. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 359. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 360. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 361. De kwelgeest Lange Wapper
 362. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 363. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 364. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 365. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 366. Uitwassen van de particratie
 367. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 368. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 369. Global Forum on Modern Direct Democracy
 370. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 371. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 372. Belangrijkste voordelen directe democratie
 373. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 374. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 375. Democratie en economie
 376. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 377. Burgemeester wil geen referendum
 378. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 379. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 380. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 381. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 382. Niemand geloofde nog in verbreding
 383. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 384. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 385. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 386. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 387. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 388. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 389. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 390. Izegem : Actiecomit
 391. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 392. Het einde van de grondwet?
 393. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 394. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 395. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 396. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 397. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 398. Over de scheiding der machten
 399. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 400. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 401. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 402. Knipsels april 2009
 403. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 404. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 405. De opmars van een wereldregering
 406. Democratie voor de elite
 407. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 408. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 409. Een blablabla Parlement
 410. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 411. Particratie is geen democratie
 412. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 413. Knipsels maart 2009
 414. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 415. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 416. Knipsels februari 2009
 417. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 418. Knipsels januari 2009
 419. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 420. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 421. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 422. De logica van de democratie
 423. Bedenkingen over de scheiding der machten
 424. Democratie en natuurrecht
 425. Voorbij de staatshervorming
 426. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 427. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 428. politiek beu
 429. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 430. Austrian minister quits over EU referendum clause
 431. Knipsels december 2008
 432. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 433. Referendum over stemplicht
 434. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 435. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 436. Knipsels november 2008
 437. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 438. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 439. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 440. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 441. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 442. Opstand!
 443. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 444. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 445. Big Brother
 446. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 447. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 448. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 449. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 450. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 451. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 452. No Means No
 453. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 454. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 455. Knipsels oktober 2008
 456. Is de EU democratischer dan België
 457. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 458. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 459. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 460. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 461. Recall van Arnold Schwarzenegger
 462. Knipsels september 2008
 463. Vier direct democratische initiatieven
 464. Steun Oosterweel referendum
 465. Knipsels augustus 2008
 466. Confederale chaos
 467. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 468. knipsels juli 2008
 469. Het hervormen van een staat
 470. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 471. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 472. Save Our Water Resources
 473. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 474. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 475. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 476. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 477. NO means NO
 478. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 479. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 480. Blokkeringsmemen herkennen
 481. Die verdomde Ieren toch!
 482. Waar BHV echt over gaat
 483. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 484. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 485. Nieuwe Europese Conventie.
 486. Beckerich
 487. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 488. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 489. België heruitgevonden
 490. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 491. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 492. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 493. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 494. EU bang van Iers referendum
 495. Tempelhof gaat dicht
 496. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 497. Die vervelende democratie toch
 498. Het vrije woord en dreiging met geweld
 499. Waarom onderwijs?
 500. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 501. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 502. Referendum over flat tax te Obwalden
 503. Kleine berichten maart 2008
 504. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 505. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 506. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 507. Iers referendum wordt genegeerd.
 508. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 509. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 510. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 511. Knipsels januari 2008
 512. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 513. Referendum over staatshervorming
 514. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 515. Luisteren politici naar u?
 516. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 517. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 518. I want a referendum
 519. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 520. Denkend aan Sint Kilda
 521. Federalisme en democratie
 522. Europa wil niet weten van democratie
 523. Despotisme versus volksraadpleging
 524. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 525. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 526. Wie laat ons mee beslissen?
 527. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 528. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 529. Waarom doet het parlement niets?
 530. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 531. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 532. Nieuws van het Referendum Platform
 533. De zetelcarrousel
 534. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 535. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 536. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 537. Wij willen onze zeg!
 538. Europees Referendum Campagne 2
 539. Diverse berichten 11/2007
 540. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 541. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 542. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 543. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 544. Referendum over Rand kan niet
 545. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 546. Geen tweede referendum in Nederland
 547. Twee voorstellen van de burger in Gent
 548. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 549. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 550. Campaigns from across the EU call for a referendum
 551. Over een echte bescherming van de minderheden
 552. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 553. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 554. Hamburg: Referendum over referenda
 555. Het referendum legaliseren
 556. Wij zijn de baas
 557. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 558. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 559. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 560. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 561. We vertrouwen de burger niet
 562. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 563. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 564. Stockholms referendum over tol
 565. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 566. De politieke kaste
 567. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 568. Voor een nieuw EU-referendum!
 569. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 570. Een gezonde stemming?
 571. Christen-democratie en referendum
 572. Op naar volgend EU-referendum
 573. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 574. Links en rechts
 575. Vertrouwen
 576. De anti-democratische EU
 577. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 578. Platform voor Vrije Meningsuiting
 579. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 580. De afwezige staatsburger.
 581. Naar asymmetrische staat
 582. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 583. Referendum over Europese grondwet
 584. Référendum
 585. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 586. First World Conference on Direct Democracy
 587. Reeds 16 Europese petities
 588. Een parlement zonder partijen
 589. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 590. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 591. knipsels-april 2007
 592. De campagne is de boodschap.
 593. Handen af van onze verkiezingen
 594. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 595. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 596. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 597. knipsels
 598. Tsjechisch sprookje
 599. Referendum over macht van politieke partijen
 600. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 601. Verslag debat: democratie in België?
 602. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 603. De kiesdrempel
 604. Democratie zonder nonsens
 605. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 606. campagne verkiezingen 2007
 607. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 608. lezing Arthur De Decker
 609. ¿Qué es lo que pretendemos?
 610. ¿Quienes somos?
 611. Vlaanderen onafhankelijk?
 612. Nieuw nummer van Athene is uit
 613. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 614. Het razende schaap van de Franse revolutie
 615. Dedecker voor directe democratie
 616. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 617. Nederland en het Referendum
 618. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 619. Vrij Informatie Netwerk
 620. Tussen controle en veiligheid
 621. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 622. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 623. Geef de macht terug aan de burger
 624. De Belgische democratie faalt
 625. referendum over abortus
 626. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 627. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 628. knipsels
 629. Aansluiting bij Rusland
 630. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 631. Referendum te Merchtem afgewezen
 632. Referendum op komst in Poperinge?
 633. Grondwetsherziening?
 634. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 635. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 636. Democratie zonder politiek?
 637. Een Canadees debat
 638. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 639. Dehaene slaat weer toe
 640. Verlies voor de groenen in Hessen
 641. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 642. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 643. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 644. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 645. Europees netwerk voor direkte democratie
 646. De komende referenda in Zwitserland
 647. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 648. Reginald Moreels
 649. Ludo Dierickx
 650. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 651. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 652. Welke democratie?
 653. Slaafse parlementsleden
 654. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 655. Europese vetpotten
 656. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 657. Liegen mag
 658. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 659. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 660. Argumenten tegen democratie
 661. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 662. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 663. Het republikeins genootschap
 664. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 665. Verhofstadt en de paarse democratie
 666. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 667. Het wonder van de verlichting
 668. Een onthullend arrest
 669. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 670. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 671. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 672. Seborga: we the people...
 673. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 674. De noodzaak van de geheime stemming
 675. Di Rupo en de directe democratie
 676. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 677. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 678. Democratie in België is een schijnvertoning
 679. Verzoekschrift sociale woningen
 680. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 681. Verdacht stemadvies
 682. Van Peel spreekt
 683. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 684. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 685. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 686. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 687. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 688. Update: de huidige partijstandpunten
 689. Democratie en economie
 690. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 691. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 692. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 693. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 694. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 695. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 696. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 697. Referendum te Ittre
 698. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 699. Belangrijke studie over naïef cynisme
 700. Directe democratie en belastingsfraude
 701. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 702. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 703. Nordrhein-Westfalen
 704. Beieren: voldoende handtekeningen
 705. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 706. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 707. Beperkte herverkiesbaarheid
 708. Geld en volksinitiatief
 709. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 710. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 711. Een historische kans!
 712. Sharia in Nederland?
 713. Documenten van de Verlichting (I)
 714. Slimme wetgeving
 715. Het zogenaamde politiek cynisme
 716. Referendum geëist te Fleurus
 717. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 718. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 719. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 720. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 721. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 722. Nederlandse toestanden - deel II
 723. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 724. Een anti-democratische mythe
 725. Het surrealisme van de Belgische politiek
 726. Directe democratie in Venezuela?
 727. De november-referenda in de USA
 728. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 729. Mark Eyskens over het referendum
 730. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 731. Duitse toestanden
 732. Berichten uit het Noorden
 733. Philadelphia II
 734. Is Europa te democratisch?
 735. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 736. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 737. Vrije meningsuiting
 738. Directe democratie en de doodstraf
 739. Documenten van de Verlichting (II)
 740. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 741. USA: directe democratie en landsconservatie
 742. USA: een stille belastingsrevolutie?
 743. Het referendum en de Belgische grondwet
 744. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 745. Democratie invoeren in ons land
 746. Drole de guerre (2)
 747. Memes en propaganda
 748. Propaganda begrijpen
 749. Democratie als witte magie
 750. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 751. Wetgeving rond directe democratie
 752. U wordt waargenomen
 753. Ierland: nieuw referendum over Nice
 754. We the people...
 755. Merkwaardige initiatieven in Californië
 756. Vlaams Blok voor referendum
 757. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 758. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 759. Nederland na de verkiezingen
 760. Drole de guerre (5)
 761. U wordt opgevoed
 762. Een democratische partij
 763. Journalisten en hun stem
 764. Van democratie is geen sprake...
 765. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 766. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 767. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 768. Parlementaire illusies
 769. Het goede leven
 770. Nieuw Gents referendum?
 771. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 772. Merkwaardig referendum in Norfolk
 773. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 774. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 775. Referendum in Duitstalig België?
 776. De standaard over het referendum
 777. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 778. Moet berichtgeving waar zijn?
 779. Japanse burger wantrouwt politici
 780. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 781. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 782. Quo Vadis, Europa?
 783. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 784. Geen democratie in Ekeren
 785. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 786. Strijd voor symbolen in Bolzano
 787. NVA tegen democratie
 788. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 789. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 790. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 791. Drole de guerre
 792. Weerstand tegen democratie
 793. Het nieuwe Estatut
 794. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 795. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 796. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 797. Europa heeft er een land bij
 798. persknipsels
 799. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 800. Italië wijst grondwetswijziging af
 801. Géén respect
 802. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 803. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 804. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 805. Volksdictatuur
 806. Eerste online referendum in Zwitserland
 807. Ward Beysen pro directe democratie
 808. Het goede leven
 809. Liegen in Malta
 810. Ondertussen in Somaliland
 811. Oorlog of democratie
 812. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 813. Peilingen (België)
 814. Peilingen (internationaal)
 815. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 816. Geluk en zelfbeschikking
 817. Bart Somers
 818. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 819. Onze progressieve pers
 820. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 821. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 822. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 823. Britten voor referendum over Europese grondwet
 824. Het particratisch argument
 825. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 826. Verzwijgen is goud
 827. Notities bij de voorbije verkiezingen
 828. Quotes uit de politiek
 829. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 830. Partijdige televisie
 831. Europese peilingen
 832. Democratie smaakt naar meer
 833. Catalonië stemt voor meer autonomie
 834. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 835. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 836. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 837. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 838. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 839. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 840. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 841. Het Witte Manifest
 842. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 843. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 844. Voor wie is het referendum bedreigend?
 845. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 846. Petitie "Europees parlement op een plek"
 847. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 848. What we do
 849. What we want
 850. Who we are
 851. Qu’est-ce que nous faisons?
 852. Qu’est-ce que nous voulons?
 853. Qui sommes nous?
 854. Nieuwe functies op de website
 855. Referenda en de wil van de burgers
 856. NEWSLETTER #15
 857. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 858. Enkele presentaties uit Nederland
 859. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 860. Mensenrechten en democratie
 861. Darwinisme en democratie
 862. Democratie bij de Atheners
 863. NEWSLETTER #14
 864. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 865. Français
 866. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 867. mail ons
 868. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 869. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 870. Buurtbevraging in Mechelen
 871. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 872. Decisive weeks lying ahead
 873. Direct democracy
 874. Omdat een andere politiek nodig is
 875. Democratie.Nu heeft u nodig!
 876. Democracy International Newsletter #13
 877. Vrij spreekrecht is absoluut
 878. The European Citizens’ Initiative
 879. Economie, democratie en het geluk
 880. Democratie maakt gelukkig
 881. Kom mee betogen!
 882. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 883. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 884. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 885. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 886. Time for Citizens to take the Initiative
 887. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 888. Voor de vrijheid van meningsuiting
 889. Over de vrijheid van meningsuiting
 890. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 891. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 892. credits
 893. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 894. DI NEWSLETTER #12
 895. Van particratie naar democratie
 896. De mythe van de Goede Dictator
 897. Vrijheid, democratie & secessie
 898. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 899. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 900. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 901. Schwarzenegger en directe democratie
 902. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 903. Is België echt een democratie?
 904. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 905. Het dierbare België
 906. DI-NEWSLETTER #11
 907. De kikker en de politiek
 908. Historiek tot 2002
 909. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 910. Laten we de stemplicht afschaffen.
 911. Historiek tot 2005
 912. Wat is en doet Democratie.nu ?
 913. Organisatie van WIT
 914. Wat is directe democratie?
 915. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 916. Het einde van de particratie?
 917. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 918. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 919. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 920. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 921. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 922. Aangeleerde hulpeloosheid
 923. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 924. Telt Ieders mening mee?
 925. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 926. N-VA slikt voorstel in
 927. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 928. Het pad van de innerlijke opstand
 929. Bevolking met kluitje in het riet
 930. Over eindtermen en burgerzin
 931. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 932. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 933. Schwarzenegger bijt in het zand
 934. Wijsheid voor de massa?
 935. over deze website
 936. History
 937. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 938. Hoe doden we een volksbesluit?
 939. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 940. Wahlstreik!
 941. politiek algemeen
 942. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 943. boeken en artikels
 944. Interview Jos Verhulst
 945. Het verdiepen van de democratie
 946. Persbericht Democratie.nu
 947. Witte Werf maart 1999
 948. Witte Werf mei 1999
 949. Witte Werf augustus 1999
 950. Witte Werf oktober 1999
 951. Witte Werf november 1999
 952. Witte Werf december 1999
 953. Witte Werf april 2000
 954. Witte Werf mei 2000
 955. Witte Werf december 2001
 956. Witte Werf februari 2002
 957. Witte Werf juni 2002
 958. Witte Werf oktober 2002
 959. Witte Werf december 2002
 960. Witte Werf april 2003
 961. Witte Werf juli 2003
 962. Witte Werf november 2003
 963. Witte Werf januari 1999
 964. Witte Werf januari 2000
 965. Over particratie, meerderheid en oppositie
 966. Witte Werf januari 2004
 967. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 968. Wit Bericht 05/09/2001
 969. Wit Bericht 23/03/2002
 970. Wit Bericht 10/04/2002
 971. Wit Bericht 20/04/2002
 972. Wit Bericht 17/05/2002
 973. Wit Bericht 11/09/2002
 974. Wit Bericht 02/01/2003
 975. Wit Bericht 19/01/2003
 976. Wit Bericht 25/01/2003