Nieuws

Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *

STAPPENPLAN VOOR GEMEENTELIJKE VOLKSRAADPLEGING

 

A.  Wettelijke basis

 

Geldende reglementering:

-       Art. 41 Grondwet (sedert 1999)

-       Gemeentedecreet 15/7/2005, titel VI, hoofdstuk 4 , art 205-220

-       Besluit Vl. Reg. 5/6/2009 houdende  vaststelling van de nadere procedureregels voor de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging.

-        MB 5/6/2009 tot vaststelling van het model van het volmachtenformulier voor de gemeentelijke volksraadpleging

-       Eventueel gemeentelijk reglement

 

B.  Kenmerken

 

-       Initiatiefrecht ligt bij bestuur of bevolking (volksinitiatief)

-       Stemrecht

-       Geen nationaliteitsvereiste

-       Adviserend

-       Volksraadpleging is geen referendum

 

C.  Stappenplan bij volksinitiatief

 

Drie fasen

I.               Voorbereidende fase

II.             Handtekeningenfase

III.           Volksraadplegingfase

De volgende artikels verwijzen naar het Gemeentedecreet.

 

 

 

I.             Voorbereidende fase

 

Stap 1:    Bepaal doelstelling en instrumenten.
(gemeentelijke aangelegenheid? Art. 205)

 

Stap 2:    Organiseer publiek debat.
(media!)

 

Stap 3:    Richt samenwerkingsverband op en bepaal timing.

                (platformtekst)

 

Stap 4:    Formuleer vraag volksraadpleging. (Art. 214,§1 en 218)

                (eenvoudig, eenduidig en wettig: eventueel advies inwinnen van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen. Dit advies kan soms enige maanden op zich laten wachten. Indien hun advies negatief is past u best uw vraag aan en vraagt u nieuw advies daarover)

 

Stap 5:    Vraag het verzoekformulier aan bij het gemeentebestuur. (Art. 207)

                (met vermelding van de vraag of vragen van de volksraadpleging, de initiatiefnemer(s) en de eerbiediging van de privacywetgeving).

 

Opmerking: het model van het verzoekformulier werd opgesteld door de Vlaamse Regering. De gemeente mag daar niet van afwijken. Indien het formulier niet na een redelijke termijn werd bezorgd moet u een herinnering schrijven en tegelijkertijd klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

 

 

II.         Handtekeningenfase

 

Stap 6:    Verzamel vereiste aantal handtekeningen. (Art. 205)
(naam, voornaam, geboortedatum, adres)

-       Hoeveel?

o  Gemeenten < 15.000 inw.: 20% inwoners;

o  Gemeenten 15.000-29.999 inw: 3000;

o¬† Gemeenten ‚Č• 30.000: 10% inwoners.

o  Aantal inwoners wordt bepaald volgens art 5, §3 , derde lid Gemeentedecreet. Dus het bevolkingsaantal op 1 januari, bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad, vanaf 1 januari volgend op de bekendmaking ervan

-       Wie?

o  Inwoner gemeente;

o  Minimum 16 jaar;

o  Niet veroordeeld.

o  Ook niet-Belgen

-       Website (elektronische handtekening is in theorie mogelijk doch in de praktijk nog niet)

 

Stap 7:    Stel een gemotiveerde nota op. (Art. 206, 2de lid)
(komt in brochure, zie stap 12)

 

Stap 8:    Dien het verzoek aangetekend in. (Art. 206, 1e lid)
(alle lijsten met handtekeningen samen + gemotiveerde nota)

 

Stap 9:    College controleert de handtekeningen. (Art. 208)
( eventueel per computer)

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬ģ Opmerking: bij onvoldoende handtekeningen moet initiatiefnemer van nul herbeginnen!

 

Stap 10: College agendeert verzoek volksraadpleging op eerstvolgende gemeenteraad. (Art. 215)
(enkel bij voldoende aantal handtekeningen verplicht)

 

Stap 11: Gemotiveerde beslissing van de gemeenteraad (Art. 205, 208 en 216).

                Bij voldoende aantal handtekeningen is een volksraadpleging verplicht. De gemeenteraad beslist over de vraag en de datum (op een zondag, niet binnen een sperperiode van 12 maanden van de gemeenteraadsverkiezingen of 40 dagen voor de parlements- of Europese verkiezingen, max. 1 maal per 6 maand, max. 6 maal per legislatuur gemeenteraad en max. 1 maal over zelfde onderwerp per legislatuur, art 214,§2).

 

 

 

III.      Volksraadplegingfase

 

In deze fase moeten de initiatiefnemers:

 

-       het publiek debat  stimuleren;

-       de inwoners aanzetten om deel te nemen aan de raadpleging en ja of neen te stemmen;

-       het gemeentebestuur  controleren (niet dezelfde rechten als politieke partijen bij verkiezingen);

-       de uitvoering van het resultaat van de volksraadpleging opvolgen (Art. 216, 2e lid).

 

 

Te ondernemen stappen door college:

 

Stap 12:  Opstellen informatiebrochure. (Art. 217)
(objectief, met nota initiatiefnemers (zie stap 7), te verspreiden ten minste 1 maand voor de raadpleging)

 

Stap 13:  Opstellen van de deelnemerslijsten. (Art. 210)
(op dertigste dag voor de raadpleging)

-       Wie is deelnemer?

o  Inwoner gemeente (op voornoemde datum);

o  Minstens 16 jaar (idem);

o  Geen veroordeling (idem);

o  Ook niet-Belgen.

 

Stap 14:  Verdeling van de deelnemers over de stembureaus. (Art. 219)
(zoals bij gemeenteraadsverkiezingen)

 

Stap 15:  Aanduiding van de voorzitters en bijzitters.

 

Stap 16:  Aanplakking van bericht tot oproeping.

 

Stap 17:  Verzenden van oproepingsbrief

-¬†¬†¬†¬†¬†¬† Naar alle potenti√ęle deelnemers;

-       Geen stemplicht (Art. 211);

-       Geheime stemming;

-       Stemming per volmacht mogelijk (Art. 213).

 

Stap 18:  Opmaken van stembiljet.

 

Stap 19: Inrichten van stemlokalen.

 

Stap 20: Dag van de volksraadpleging:

 

-       Tellen van de (manueel of elektronisch) uitgebrachte stemmen

-       Vaststellen of vereiste teldrempel werd bereikt (Art. 212):

o  Gemeenten < 15.000 inw.: 20% inwoners;

o  Gemeenten 15.000-29.999 inw: 3000;

o¬† Gemeenten ‚Č• 30.000: 10% inwoners.

o  Aantal inwoners: zie art 5, §3, 2de lid Gemeentedecreet.

-       Telling kan geautomatiseerd gebeuren.

 

Stap 21: Bekendmaking resultaten. (Art. 220)

 

Stap 22:  Resultaat volksraadpleging uitvoeren.

 

 

Veel succes!

Arthur De Decker, Leebeekstraat 9, 9000 Gent

09/220 25 82

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie: terugblik op 2015 ‚Äď blik op 2016 √©n een bloemlezing uit 21 jaar Democratie.Nu.

2015 mag men beschouwen als een mijlpaal voor Democratie.Nu vzw. Een goede opmaat naar de viering van ons 21-jarig bestaan. Het begon met het vorm geven van ons project de "Gewestelijke volksraadpleging". De zesde staatshervorming laat die immers toe! Met de gewestelijke volksraadpleging kunnen burgers en ngo's voorstellen formuleren rond leefmilieu, economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, vervoer, huisvesting, openbare werken. Er zal een ongelooflijke stap voorwaarts gezet worden.

Om dat project mogelijk te maken, moesten we iemand kunnen vrijstellen voor het vele co√∂rdinatiewerk. Met vrijwilligers, zoals we tot nu toe noodgedwongen werkten, zou het weer jaren duren. Arjen (die ook werkt voor onze Nederlandse zusterbeweging www.MeerDemocratie.nl) werkte √©√©n dag in de week voor Democratie.Nu, doch verdere verlenging was niet de eerste keuze, omdat we iemand nodig hadden die de situatie in Belgi√ę goed begreep. We hebben dus een vacature uitgeschreven en zo kwam het dat David Jo√ęts ons vervoegde.

Gemiddeld krijgen we ‚ā¨ 400 per maand aan schenkingen. We zijn jullie en vele anderen hiervoor enorm dankbaar.¬† Met dit bedrag kunnen we onze onkosten betalen. Gezien we onvoldoende middelen hadden, werkte David echter als vrijwilliger; we konden hem niet vrij stellen. Vanaf 1/1/2016 is dat veranderd: sinds dan werkt David, weliswaar aan een minimum loon, halftijds voor Democratie.Nu.

Zijn belangrijkste taak is momenteel het realiseren van het project "Gewestelijke volksraadpleging". Daartoe verfraaien we op termijn ook de site www.democratie.nu en de nieuwsbrief.

Hoe komt het dat het vanaf 2016 voor ons mogelijk wordt iemand halftijds vrij te stellen?
Ziehier een woordje uitleg. De tax shift laat toe dat bij het in dienst nemen van nieuwe werknemers nog maar voor ca. 15% bijkomende lasten dient betaald te worden.
We hebben een toezegging voor twee jaar van ‚ā¨600 per maand gekregen van een Duitse priv√© sponsor, die ook Democracy International sponsort.
Waarom ziet hij en zijn team potentieel in ons?

Ten eerste zien zij Belgi√ę als een "opkomend" land waar democratie.nu de mogelijkheid aangrijpt om directe democratie te verwezenlijken. (Overal zijn er mogelijkheden, maar men moet het ook doen!)

Ten tweede zijn zij eveneens enthousiast over onze nieuwe medewerker en herkennen zijn potentieel. Vandaar twee jaar, daarna moeten we zelfbedruipend zijn.

Ten derde staan zij verbaasd over hoe wij het hier aanpakken. Democratie.nu springt internationaal gezien op verschillende vlakken in het oog:

- we blijven expert in de directe democratie. Zo vervaardigden we net een voorbeeldig uitvoeringsbesluit rond de gewestelijke volksraadpleging. We zijn bezig dit wereldkundig te maken.
- we denken verder na over hoe de representatieve democratie (ons verkiezingssysteem) verbeterd kan worden.
- we zijn ook met loting bezig en verkennen dus werkelijk alle democratische mogelijkheden.

Zo bouwen we goodwill op, ook met mensen die met deze vorm van democratie bezig zijn. Zo krijgen we ook een goed contact met andere ngo's én met politici die willens
nillens, uiteindelijk zullen moeten overtuigd worden √©n ‚Äėvoor hun laatste keer‚Äô zullen moeten beslissen voor de burger. De publieke opinie zal de stok achter de deur zijn. Gebeurt er te weinig op het democratische terrein dan vrees ik dat de burger een Franse revolutie zal ontketenen. Dus Democratie.Nu moet zich verder voorbereiden en v√©√©l meer power hebben. Onze acties hebben een realistische aanpak.

Het project Gewestelijke volksraadpleging is er zo één: realistisch (rekening houdend met de mogelijkheden) en toch doordacht. Dat is wat de tijdsgeest nodig heeft, opdat de publieke opinie het zou oppikken.

Ook Democracy International ziet hoe wij concreet te werk gaan.
Het www.petitie.be project draait pas goed een jaar en er zijn nu al bijna 200 petities gestart en al 70.000 ondertekeningen. Dat vraagt allemaal coördinatie en projectmanagement. David kan gewoonweg niet volgen. Zoveel plannen en mogelijkheden. We staan in het begin van de expansie: na 21 jaar studie wordt de vereniging volwassen!
 
Wij zoeken naarstig verder naar mensen die mee de vereniging willen uitbouwen en steunen. Wil jij ons verder helpen? Misschien ken je ondertussen nieuwe mensen, hen kun
je vragen een bedrag te storten op ons rekeningnummer BE23 5230 8007 5191 t.v.v. Democratie.nu.
 
Een andere mogelijkheid is ons over een lange tijd geld te lenen of borg te staan. We zijn er zeker van dat onze inkomsten drastisch zullen toenemen.

Alleen al voor het project Gewestelijke volksraadpleging ontbreekt er nog ongeveer ‚ā¨14.000 (van de begrootte ‚ā¨31.156). Dan hebben we het nog niet gehad over het verder uitbouwen en bekend maken van ons expertisecentrum. Laat staan over de jaarlijkse vaste kosten, die nu ‚ā¨4.851 bedragen... En natuurlijk nog de vele projecten om uiteindelijk tot het BROV te komen (Bindend Referendum op Volksinitiatief). Die info kun je hen meegeven.
 
Nog een fijn nieuw jaar.

Bert Penninckx, voorzitter Democratie.Nu.

Oproep: "En u?"

Het grote gevaar van deze tijd is de desinteresse van de burger voor de politiek. Steeds meer besluiten worden in de duistere achterkamers van de politiek genomen, ver weg van een breed democratisch debat. Democratie.Nu belicht deze weinig democratische gang van zaken: de politieke instellingen behoren nu eenmaal toe aan de burger.

Wij durven hopen dat deze inzichten u overtuigen zich bij Democratie.Nu aan te sluiten. Want democratie belangt ons allemaal aan. Bovendien moet democratie daadwerkelijk worden gewild, ja zelfs ge√ęist.

Like aub onze Facebookpagina en deel deze inhoud op de verschillende social media: een verwittigd mens is er twee waard. Het helpt de democratische zaak √©cht verder wanneer u deze nieuwsbrief doorstuurt naar ge√Įnteresseerden, vrienden, kennissen en familie.

Agenda

Graag nodigt Democratie.Nu u uit voor haar nieuwjaarsreceptie op zaterdag 27 februari 2016 bij Marc Fransen, Thaliastraat 62/1, 2600 Berchem (op 1 km van het station Antwerpen-Berchem).

Onze feestvreugde is tweevoudig:
- enerzijds vieren we het overhandigen van ons voorstel van organiek decreet aan het Vlaams Parlement, wat idealiter de implementatie van de gewestelijke volksraadpeging moet faciliteren.
- anderzijds blaast Democratie.Nu 21 kaarsjes uit!

Om 12.45 vieren we dit met een lekker hapje. Pluk uw favoriete maaltijd uit de volgende menukaart: http://www.china-house.be/nl/afhaalkaart. Geef ten laatste tegen 24/2 de nummers van de menu's door en stort het verschuldigde bedrag op Democratie.Nu’s rekeningnummer IBAN BE23 5230 8007 5191.

Vanaf 14:00 uur verschaft voorzitter Bert Penninck ons inzicht in 21 jaar Democratie.Nu.
Ook het veelbewogen jaar 2015 en het veelbelovende jaar 2016 wordt besproken.

Aansluitend volgt een open gesprek over (de recentste inzichten rond):
1.    loting
2.    "electorale aristocratie" (of: Verkiezingen zijn géén democratie)
3.    De uitholling van de trias politica en de erodering van de rechtsstaat
4.    de grenzen van de democratie

We eindigen rond 16u.
Hartelijk welkom!
Graag een seintje op voorhand.

Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw

Dankzij haar grote expertise over directe democratie stelde Democratie.Nu z√©lf een burgervriendelijk uitvoeringsdecreet op: een eigen Vlaams ‚Äėvoorstel van organiek decreet‚Äô, gebaseerd op binnen- en buitenlandse studies, good practices, aanbevelingen van de Raad van Europa (Venice Commission) en reeds opgedane ervaringen met gemeentelijke volksraadplegingen in Vlaanderen. Hierbij werd eveneens rekening gehouden met de initiatieven die in Walloni√ę werden ingediend en reeds op 1 april 2015 een advies kregen van de Raad van State. Het burgervoorstel werd op 28 januari via een direct verzoekschrift bij het parlement ingediend.

De voornaamste kenmerken van het uitvoeringsdecreet van Democratie.Nu in een notendop:

A) Voorwaarden voor een burgervriendelijke volksraadpleging:
- géén plebiscieten (d.i. een volksraadpleging op initiatief van de overheid), enkel op volksinitiatief!
- de initiatiefnemers blijven baas over hun vraag (de overheid herformuleert de vraag dus niet)
- dubbele vraagstelling binnen dezelfde vraag of negatieve vraagstelling is verboden
- de mogelijkheden in geval van dubbel JA (bij twee vragen) moeten duidelijk worden vermeld
- redelijke handtekeningendrempel: 50.000 handtekeningen is ruimschoots voldoende voor een niet-bindende volksraadpleging (waarvan tal van onderwerpen al op voorhand door de grondwetgever werden uitgesloten)
- redelijke termijn (1,5 jaar) voor de handtekeningenwerving, waarbij de handtekeningeninzameling moet worden toegestaan op alle publiek toegankelijke plaatsen
- geen overheidsinmenging en financiering van campagnes met belastinggeld
- financi√ęle transparantie van de deelnemers en de campagnes is een must
- de Vlaamse Ombudsdienst schrijft een neutrale brochure, alsook achteraf het evaluatierapport - de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen (nu enkel bevoegd voor volksraadplegingen op lokaal niveau) dient ook bevoegd te worden inzake de gewestelijke volksraadpleging
- géén opkomstdrempels, net zoals bij verkiezingen
- geen geografische spreiding, gezien het louter adviserende karakter van de volksraadpleging en de beperking in onderwerpen
- enkel Belgen vanaf 16 jaar kunnen stemmen
- gelijktijdigheid van volksraadplegingen én verkiezingen moet kunnen
- een volksraadpleging wordt gehouden op dezelfde locaties als de verkiezingen
- geheime stemming door de volksvertegenwoordigers over het gevolg dat wordt gegeven aan het resultaat van de volksraadpleging

B) Burgervriendelijke procedure
- de initiatiefnemers hebben recht op de lijst van de kiesgerechtigden en genieten van het tarief verkiezingsdrukwerk
- het portvrij verzenden van ingevulde petitieformulieren is wenselijk
- het moet mogelijk zijn om per volmacht te stemmen
- de procedure voor het elektronisch handtekenen van het petitieformulier dient op punt te worden gesteld
- er moet een duidelijke regeling worden geformuleerd betreffende vervanging en bijstand van de initiatiefnemers
- betrouwbare akkoorden moeten worden gewaarborgd (de wet en het uitvoeringsbesluit worden eerst gepubliceerd in het staatsblad alvorens het initiatief desgevallend in te trekken)
- betere controlemogelijkheden zijn wenselijk: op de ingediende formulieren; op de handtekeningen, op de verwerking van de resultaten; op het nazicht van de handtekeningen
- de initiatiefnemers kunnen getuigen afvaardigen bij de stem- en telverrichtingen en ‚Äď net zoals bij verkiezingen ‚Äď moet vastgestelde fraude kunnen worden bestraft
- Beroep aantekenen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen moet mogelijk zijn.

-> Offici√ęle documenten Gewestelijke Volksraadpleging

 

Meer artikelen...

 1. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 2. Editoriaal
 3. Gewestelijke Volksraadpleging - offici√ęle documenten
 4. Knipsels december 2015
 5. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 6. Knipsels november 2015
 7. De stamboompolitici en de particratie: Belgi√ę als ‚Äėregime‚Äô en meerpartijendictatuur
 8. Knipsels oktober 2015
 9. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 10. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be ‚Äď Deel 2
 11. Hoe staat het met het project ‚Äėgewestelijke volksraadpleging‚Äô?
 12. Knipsels september 2015
 13. Knipsels augustus 2015
 14. Knipsels juli 2015
 15. Knipsels juni 2015 deel 2
 16. Knipsels juni 2015
 17. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 18. Wat is democratie?
 19. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 20. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 21. Knipsels mei 2015 deel 2
 22. Knipsels mei 2015
 23. Knipsels april 2015 deel 2
 24. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 25. Knipsels april 2015
 26. Knipsels maart 2015 deel 3
 27. De Atheense erfenis ‚Äď webtijdschrift Athene nr. 13
 28. Knipsels maart 2015 deel 2
 29. Knipsels maart 2015
 30. Knipsels februari 2015
 31. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 32. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 33. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 34. Walloni√ę werkt aan invoering volksraadpleging
 35. Knipsels Januari 2015
 36. Knipsels Kerst 2014
 37. Doneer!
 38. Knipsels december 2014
 39. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 40. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 41. Knipsels november 2014
 42. ‚ÄúDe meest intense politieke periode ooit‚ÄĚ - beschouwing over het Schots referendum
 43. Petitie.be blijft groeien ‚Äď eerste mijlpalen
 44. Knipsels oktober 2014
 45. Knipsels juli 2014
 46. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 47. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 48. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 49. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 50. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 51. Knipsels juni 2014
 52. Les positions des partis
 53. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 54. Sp√©cial ‚Äď que pensent les candidats et les partis de la d√©mocratie directe en 2014 ?
 55. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 56. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 57. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 58. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 59. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 60. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 61. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 62. Begrippen rond democratie
 63. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 64. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 65. De N-VA en het referendum
 66. Knipsels maart 2014
 67. Zij hebben het gezegd ‚Äď politici over democratie
 68. Knipsels 02/2014
 69. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 70. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 71. Directe democratie maakt het volk soeverein
 72. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 73. Les articles de Démocratie Directe
 74. Knipsels 09/2013
 75. Wie is er bang van confederalisme?
 76. Knipsels 12/2013
 77. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 78. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 79. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 80. Witte werven
 81. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van Belgi√ę
 82. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 83. Boekbespreking David van Reybrouck ‚Äď Tegen verkiezingen
 84. Wilfried Martens en de democratie
 85. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst ‚ÄúMaak de wet!‚ÄĚ
 86. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 87. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 88. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 89. De afgeremde democratie
 90. Dossier: Tax Freedom Day
 91. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 92. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 93. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 94. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 95. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 96. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 97. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 98. Hoe organiseer ik een referendum?
 99. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 100. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 101. De referendumsituatie in Vlaanderen
 102. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 103. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 104. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 105. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 106. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 107. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 108. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 109. Knipsels 10/2012
 110. Knipsels 08/2012
 111. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 112. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 113. Overwoekerende particratie
 114. Knipsels 07/2012
 115. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 116. Defining and measuring democracy
 117. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 118. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 119. Presentaties van de workshops
 120. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 121. Referendum over hennepteelt
 122. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 123. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 124. Knipsels maart 2012
 125. Waar is het Duitse goud?
 126. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 127. Artikelenbundel Februari 2012
 128. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 129. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 130. Artikelenbundel januari 2012
 131. 1ste Partijcongres van 3D
 132. Burgerinitiatieven
 133. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 134. G1000: zwakke placebo
 135. Het gedroomde land van de G1000
 136. De G1000 en het Democratisch Verdriet van Belgi√ę
 137. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 138. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 139. Korte berichten november 2011
 140. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 141. ESM, de nieuwe Europese dictator
 142. Zwitserland is Belgi√ę niet
 143. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 144. Roland Duch√Ętelet gaat voor consensusdemocratie.
 145. Klein maar dapper.
 146. Belgi√ę-Zwitserland: zoek de verschillen.
 147. Burger telt weer niet mee
 148. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 149. De verzwegen revolutie in IJsland
 150. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 151. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 152. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 153. Duch√Ętelet: Een bedrijf als een ander
 154. Marokkanen willen meer democratie
 155. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 156. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 157. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 158. G1000 Burgerinitiatief
 159. Democracy International Conferentie
 160. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 161. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 162. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 163. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 164. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 165. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 166. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 167. √Čtienne de La Bo√©tie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 168. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 169. Schending Verdrag van Lissabon
 170. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 171. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 172. Vrije verkiezingen Egypte
 173. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 174. Roland Duch√Ętelet: 'Besturen, Anno 2011'
 175. Burgerinitiatieven Rucphen
 176. BROV Politiek theater
 177. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 178. ECAS Conferentie 17 maart
 179. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 180. Volksraadpleging Tielt
 181. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 182. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 183. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 184. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 185. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 186. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 187. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 188. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 189. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 190. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 191. Referendum over Parkstad Turnhout?
 192. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 193. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 194. Referendum in Zulte
 195. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 196. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 197. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 198. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 199. Start je eigen land
 200. Mandataris versus partij
 201. De deugdzaamheid van de kleintjes
 202. Touring wil referendum over rekeningrijden
 203. Politieke etiketten : what’s in a name?
 204. Direct democracy prevents violence
 205. De macht van het volk, een referendum nu!
 206. Organiseer referendum over voortbestaan Belgi√ę
 207. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 208. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 209. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 210. De Belgische staatshervorming voorbij
 211. Staatshervorming Plan Z
 212. Over standpunt...
 213. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 214. De pi-factor van De Lange Wapper
 215. Zwitserland blijft meest competitieve land
 216. Knipsels september 2010
 217. Turken houden referendum over hun grondwet
 218. Groen licht voor geheime operaties
 219. Global Citizens in Charge
 220. Prijs voor de Democratie 2010
 221. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 222. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 223. ECI - pas vanaf 2012
 224. De wereld als weerbericht
 225. 1 op 6 Belgen stemde niet
 226. Referendum op lange baan geschoven
 227. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 228. Confederalisme voor dummies
 229. Natuurlijke rechten en democratie
 230. De stad der zienden
 231. Belgi√ę IS gebarsten
 232. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 233. Kiezersbedrog 2010
 234. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 235. Europa is alles behalve demokratisch
 236. De vergrendelde democratie
 237. Zwitserse zuinigheid
 238. Confederaal Belgi√ę
 239. Democratie? dream on
 240. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 241. Waar voor je geld-index
 242. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 243. De mythe van de parlementaire democratie
 244. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 245. Het Zweedse referendum
 246. Institutionele vuilnisbelt
 247. Hervormingsstreven in het vizier
 248. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 249. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 250. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 251. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 252. Direct Democracy Now!
 253. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 254. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 255. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 256. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 257. Directe democratische partijen
 258. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 259. Workshop - Politiek zonder politici
 260. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 261. Diplomademocratie
 262. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 263. Firmenspenden verbieten
 264. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 265. Politics without Politicians
 266. De EU schaadt de Europese idee
 267. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 268. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 269. The EU and Democracy do not match
 270. Minaretten
 271. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 272. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 273. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 274. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 275. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 276. Herentals stemt over verdwijnpaal
 277. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 278. Een gids door enkele documenten
 279. Global Forum on Modern Direct Democracy
 280. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 281. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 282. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 283. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 284. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 285. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 286. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 287. GVA en Democratie.Nu
 288. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 289. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 290. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 291. Directe democratie smaakt naar meer
 292. Referendum in Waasland?
 293. De Gewone Sabotage
 294. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 295. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 296. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 297. Geen gewone zondag in Antwerpen
 298. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 299. Persmap van Democratie.Nu
 300. Persbericht van Democratie.Nu
 301. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 302. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 303. Een democratische hoogdag
 304. Het referendum als democratisering van de politiek
 305. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 306. Directe Democratie en Bart De Wever
 307. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 308. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 309. Duitse kink in de EU-kabel?
 310. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 311. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 312. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 313. De kwelgeest Lange Wapper
 314. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 315. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 316. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 317. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 318. Uitwassen van de particratie
 319. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 320. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 321. Global Forum on Modern Direct Democracy
 322. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 323. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 324. Belangrijkste voordelen directe democratie
 325. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 326. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 327. Democratie en economie
 328. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 329. Burgemeester wil geen referendum
 330. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 331. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 332. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 333. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 334. Niemand geloofde nog in verbreding
 335. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 336. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 337. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 338. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 339. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 340. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 341. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 342. Izegem : Actiecomit
 343. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 344. Het einde van de grondwet?
 345. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 346. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 347. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 348. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 349. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 350. Over de scheiding der machten
 351. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 352. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 353. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 354. Knipsels april 2009
 355. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 356. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 357. De opmars van een wereldregering
 358. Democratie voor de elite
 359. Belgi√ę: Noch rechtsstaat, noch democratie
 360. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 361. Een blablabla Parlement
 362. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 363. Particratie is geen democratie
 364. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 365. Knipsels maart 2009
 366. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 367. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 368. Knipsels februari 2009
 369. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 370. Knipsels januari 2009
 371. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 372. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 373. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 374. De logica van de democratie
 375. Bedenkingen over de scheiding der machten
 376. Democratie en natuurrecht
 377. Voorbij de staatshervorming
 378. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 379. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 380. politiek beu
 381. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 382. Austrian minister quits over EU referendum clause
 383. Knipsels december 2008
 384. Itenera Instituut: Belgi√ę is onbestuurbaar
 385. Referendum over stemplicht
 386. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 387. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 388. Knipsels november 2008
 389. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 390. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 391. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 392. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 393. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 394. Opstand!
 395. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 396. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 397. Big Brother
 398. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 399. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 400. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 401. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 402. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 403. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 404. No Means No
 405. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 406. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 407. Knipsels oktober 2008
 408. Is de EU democratischer dan Belgi√ę
 409. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 410. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 411. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 412. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 413. Recall van Arnold Schwarzenegger
 414. Knipsels september 2008
 415. Vier direct democratische initiatieven
 416. Steun Oosterweel referendum
 417. Knipsels augustus 2008
 418. Confederale chaos
 419. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 420. knipsels juli 2008
 421. Het hervormen van een staat
 422. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 423. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 424. Save Our Water Resources
 425. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 426. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 427. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 428. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 429. NO means NO
 430. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 431. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 432. Blokkeringsmemen herkennen
 433. Die verdomde Ieren toch!
 434. Waar BHV echt over gaat
 435. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 436. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 437. Nieuwe Europese Conventie.
 438. Beckerich
 439. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 440. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 441. Belgi√ę heruitgevonden
 442. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 443. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 444. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 445. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 446. EU bang van Iers referendum
 447. Tempelhof gaat dicht
 448. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 449. Die vervelende democratie toch
 450. Het vrije woord en dreiging met geweld
 451. Waarom onderwijs?
 452. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 453. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 454. Referendum over flat tax te Obwalden
 455. Kleine berichten maart 2008
 456. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 457. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 458. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 459. Iers referendum wordt genegeerd.
 460. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 461. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 462. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 463. Knipsels januari 2008
 464. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 465. Referendum over staatshervorming
 466. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 467. Luisteren politici naar u?
 468. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 469. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 470. I want a referendum
 471. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 472. Denkend aan Sint Kilda
 473. Federalisme en democratie
 474. Europa wil niet weten van democratie
 475. Despotisme versus volksraadpleging
 476. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 477. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 478. Wie laat ons mee beslissen?
 479. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 480. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 481. Waarom doet het parlement niets?
 482. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 483. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 484. Nieuws van het Referendum Platform
 485. De zetelcarrousel
 486. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 487. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 488. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 489. Wij willen onze zeg!
 490. Europees Referendum Campagne 2
 491. Diverse berichten 11/2007
 492. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 493. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 494. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 495. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 496. Referendum over Rand kan niet
 497. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 498. Geen tweede referendum in Nederland
 499. Twee voorstellen van de burger in Gent
 500. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 501. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 502. Campaigns from across the EU call for a referendum
 503. Over een echte bescherming van de minderheden
 504. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 505. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 506. Hamburg: Referendum over referenda
 507. Het referendum legaliseren
 508. Wij zijn de baas
 509. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 510. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 511. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 512. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 513. We vertrouwen de burger niet
 514. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 515. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 516. Stockholms referendum over tol
 517. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 518. De politieke kaste
 519. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 520. Voor een nieuw EU-referendum!
 521. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 522. Een gezonde stemming?
 523. Christen-democratie en referendum
 524. Op naar volgend EU-referendum
 525. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 526. Links en rechts
 527. Vertrouwen
 528. De anti-democratische EU
 529. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 530. Platform voor Vrije Meningsuiting
 531. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 532. De afwezige staatsburger.
 533. Naar asymmetrische staat
 534. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 535. Referendum over Europese grondwet
 536. Référendum
 537. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 538. First World Conference on Direct Democracy
 539. Reeds 16 Europese petities
 540. Een parlement zonder partijen
 541. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 542. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 543. knipsels-april 2007
 544. De campagne is de boodschap.
 545. Handen af van onze verkiezingen
 546. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 547. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 548. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 549. knipsels
 550. Tsjechisch sprookje
 551. Referendum over macht van politieke partijen
 552. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 553. Verslag debat: democratie in Belgi√ę?
 554. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 555. De kiesdrempel
 556. Democratie zonder nonsens
 557. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 558. campagne verkiezingen 2007
 559. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 560. lezing Arthur De Decker
 561. ¬ŅQu√© es lo que pretendemos?
 562. ¬ŅQuienes somos?
 563. Vlaanderen onafhankelijk?
 564. Nieuw nummer van Athene is uit
 565. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 566. Het razende schaap van de Franse revolutie
 567. Dedecker voor directe democratie
 568. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 569. Nederland en het Referendum
 570. Het referendum in Belgi√ę: natte droom of haalbare kaart?
 571. Vrij Informatie Netwerk
 572. Tussen controle en veiligheid
 573. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 574. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 575. Geef de macht terug aan de burger
 576. De Belgische democratie faalt
 577. referendum over abortus
 578. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 579. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 580. knipsels
 581. Aansluiting bij Rusland
 582. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 583. Referendum te Merchtem afgewezen
 584. Referendum op komst in Poperinge?
 585. Grondwetsherziening?
 586. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 587. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 588. Democratie zonder politiek?
 589. Een Canadees debat
 590. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 591. Dehaene slaat weer toe
 592. Verlies voor de groenen in Hessen
 593. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 594. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 595. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 596. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 597. Europees netwerk voor direkte democratie
 598. De komende referenda in Zwitserland
 599. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Z√ľrich
 600. Reginald Moreels
 601. Ludo Dierickx
 602. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 603. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 604. Welke democratie?
 605. Slaafse parlementsleden
 606. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 607. Europese vetpotten
 608. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 609. Liegen mag
 610. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 611. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 612. Argumenten tegen democratie
 613. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 614. De referenda in Californi√ę, 7 maart 2000
 615. Het republikeins genootschap
 616. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 617. Verhofstadt en de paarse democratie
 618. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 619. Het wonder van de verlichting
 620. Een onthullend arrest
 621. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 622. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 623. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 624. Seborga: we the people...
 625. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 626. De noodzaak van de geheime stemming
 627. Di Rupo en de directe democratie
 628. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 629. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 630. Democratie in Belgi√ę is een schijnvertoning
 631. Verzoekschrift sociale woningen
 632. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 633. Verdacht stemadvies
 634. Van Peel spreekt
 635. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 636. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 637. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 638. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 639. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 640. Update: de huidige partijstandpunten
 641. Democratie en economie
 642. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 643. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 644. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 645. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 646. Belgi√ę: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 647. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 648. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 649. Referendum te Ittre
 650. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 651. Belangrijke studie over na√Įef cynisme
 652. Directe democratie en belastingsfraude
 653. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 654. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 655. Nordrhein-Westfalen
 656. Beieren: voldoende handtekeningen
 657. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 658. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 659. Beperkte herverkiesbaarheid
 660. Geld en volksinitiatief
 661. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 662. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 663. Een historische kans!
 664. Sharia in Nederland?
 665. Documenten van de Verlichting (I)
 666. Slimme wetgeving
 667. Het zogenaamde politiek cynisme
 668. Referendum ge√ęist te Fleurus
 669. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 670. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 671. Itali√ę: deelnamedrempels en de maffia
 672. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 673. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 674. Nederlandse toestanden - deel II
 675. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 676. Een anti-democratische mythe
 677. Het surrealisme van de Belgische politiek
 678. Directe democratie in Venezuela?
 679. De november-referenda in de USA
 680. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 681. Mark Eyskens over het referendum
 682. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 683. Duitse toestanden
 684. Berichten uit het Noorden
 685. Philadelphia II
 686. Is Europa te democratisch?
 687. Californi√ę: volksinitiatief over electronisch stemmen
 688. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 689. Vrije meningsuiting
 690. Directe democratie en de doodstraf
 691. Documenten van de Verlichting (II)
 692. 21 mei: referenda in Zwitserland en Itali√ę
 693. USA: directe democratie en landsconservatie
 694. USA: een stille belastingsrevolutie?
 695. Het referendum en de Belgische grondwet
 696. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 697. Democratie invoeren in ons land
 698. Drole de guerre (2)
 699. Memes en propaganda
 700. Propaganda begrijpen
 701. Democratie als witte magie
 702. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 703. Wetgeving rond directe democratie
 704. U wordt waargenomen
 705. Ierland: nieuw referendum over Nice
 706. We the people...
 707. Merkwaardige initiatieven in Californi√ę
 708. Vlaams Blok voor referendum
 709. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 710. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 711. Nederland na de verkiezingen
 712. Drole de guerre (5)
 713. U wordt opgevoed
 714. Een democratische partij
 715. Journalisten en hun stem
 716. Van democratie is geen sprake...
 717. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 718. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 719. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 720. Parlementaire illusies
 721. Het goede leven
 722. Nieuw Gents referendum?
 723. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 724. Merkwaardig referendum in Norfolk
 725. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 726. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 727. Referendum in Duitstalig Belgi√ę?
 728. De standaard over het referendum
 729. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 730. Moet berichtgeving waar zijn?
 731. Japanse burger wantrouwt politici
 732. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 733. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 734. Quo Vadis, Europa?
 735. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 736. Geen democratie in Ekeren
 737. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 738. Strijd voor symbolen in Bolzano
 739. NVA tegen democratie
 740. ‚ÄėLeefbaar Nederland' voor directe democratie
 741. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 742. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 743. Drole de guerre
 744. Weerstand tegen democratie
 745. Het nieuwe Estatut
 746. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 747. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 748. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 749. Europa heeft er een land bij
 750. persknipsels
 751. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 752. Itali√ę wijst grondwetswijziging af
 753. Géén respect
 754. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 755. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 756. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 757. Volksdictatuur
 758. Eerste online referendum in Zwitserland
 759. Ward Beysen pro directe democratie
 760. Het goede leven
 761. Liegen in Malta
 762. Ondertussen in Somaliland
 763. Oorlog of democratie
 764. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 765. Peilingen (Belgi√ę)
 766. Peilingen (internationaal)
 767. Directe democratie: effecten op de ge√Įnformeerdheid van de burger
 768. Geluk en zelfbeschikking
 769. Bart Somers
 770. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 771. Onze progressieve pers
 772. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 773. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 774. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 775. Britten voor referendum over Europese grondwet
 776. Het particratisch argument
 777. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 778. Verzwijgen is goud
 779. Notities bij de voorbije verkiezingen
 780. Quotes uit de politiek
 781. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 782. Partijdige televisie
 783. Europese peilingen
 784. Democratie smaakt naar meer
 785. Cataloni√ę stemt voor meer autonomie
 786. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 787. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 788. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 789. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 790. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 791. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 792. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 793. Het Witte Manifest
 794. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 795. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 796. Voor wie is het referendum bedreigend?
 797. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 798. Petitie "Europees parlement op een plek"
 799. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 800. What we do
 801. What we want
 802. Who we are
 803. Qu’est-ce que nous faisons?
 804. Qu’est-ce que nous voulons?
 805. Qui sommes nous?
 806. Nieuwe functies op de website
 807. Referenda en de wil van de burgers
 808. NEWSLETTER #15
 809. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 810. Enkele presentaties uit Nederland
 811. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 812. Mensenrechten en democratie
 813. Darwinisme en democratie
 814. Democratie bij de Atheners
 815. NEWSLETTER #14
 816. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 817. Français
 818. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 819. mail ons
 820. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 821. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 822. Buurtbevraging in Mechelen
 823. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 824. Decisive weeks lying ahead
 825. Direct democracy
 826. Omdat een andere politiek nodig is
 827. Democratie.Nu heeft u nodig!
 828. Democracy International Newsletter #13
 829. Vrij spreekrecht is absoluut
 830. The European Citizens’ Initiative
 831. Economie, democratie en het geluk
 832. Democratie maakt gelukkig
 833. Kom mee betogen!
 834. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 835. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 836. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 837. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 838. Time for Citizens to take the Initiative
 839. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 840. Voor de vrijheid van meningsuiting
 841. Over de vrijheid van meningsuiting
 842. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 843. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 844. credits
 845. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 846. DI NEWSLETTER #12
 847. Van particratie naar democratie
 848. De mythe van de Goede Dictator
 849. Vrijheid, democratie & secessie
 850. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 851. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 852. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 853. Schwarzenegger en directe democratie
 854. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 855. Is Belgi√ę echt een democratie?
 856. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 857. Het dierbare Belgi√ę
 858. DI-NEWSLETTER #11
 859. De kikker en de politiek
 860. Historiek tot 2002
 861. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 862. Laten we de stemplicht afschaffen.
 863. Historiek tot 2005
 864. Wat is en doet Democratie.nu ?
 865. Organisatie van WIT
 866. Wat is directe democratie?
 867. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 868. Het einde van de particratie?
 869. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 870. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 871. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 872. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 873. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 874. Aangeleerde hulpeloosheid
 875. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 876. Telt Ieders mening mee?
 877. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 878. N-VA slikt voorstel in
 879. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 880. Het pad van de innerlijke opstand
 881. Bevolking met kluitje in het riet
 882. Over eindtermen en burgerzin
 883. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 884. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 885. Schwarzenegger bijt in het zand
 886. Wijsheid voor de massa?
 887. over deze website
 888. History
 889. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 890. Hoe doden we een volksbesluit?
 891. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 892. Wahlstreik!
 893. politiek algemeen
 894. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 895. boeken en artikels
 896. Interview Jos Verhulst
 897. Het verdiepen van de democratie
 898. Persbericht Democratie.nu
 899. Witte Werf maart 1999
 900. Witte Werf mei 1999
 901. Witte Werf augustus 1999
 902. Witte Werf oktober 1999
 903. Witte Werf november 1999
 904. Witte Werf december 1999
 905. Witte Werf april 2000
 906. Witte Werf mei 2000
 907. Witte Werf december 2001
 908. Witte Werf februari 2002
 909. Witte Werf juni 2002
 910. Witte Werf oktober 2002
 911. Witte Werf december 2002
 912. Witte Werf april 2003
 913. Witte Werf juli 2003
 914. Witte Werf november 2003
 915. Witte Werf januari 1999
 916. Witte Werf januari 2000
 917. Over particratie, meerderheid en oppositie
 918. Witte Werf januari 2004
 919. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 920. Wit Bericht 05/09/2001
 921. Wit Bericht 23/03/2002
 922. Wit Bericht 10/04/2002
 923. Wit Bericht 20/04/2002
 924. Wit Bericht 17/05/2002
 925. Wit Bericht 11/09/2002
 926. Wit Bericht 02/01/2003
 927. Wit Bericht 19/01/2003
 928. Wit Bericht 25/01/2003