Nieuws

Democratie wordt 21 jaar! ...9 redenen om ons te steunen!

Zie ook: Gewestelijke Volksraadpleging voor DUMMIES

Democratie wordt 21 jaar!

9 redenen om ons te steunen

 

REDEN 1: Democratie.Nu kent dé oplossing voor de huidige maatschappelijke wantoestanden

REDEN 2: Invoering van het Bindende Referendum Op Volksinitiatief (piste 1)

REDEN 3: Loting (piste 2)

REDEN 4: De rechtstreekse verkiezing van de uitvoerende macht (= burgermeester/ministers/regering) (piste 3)

REDEN 5: Democratie.Nu werkt onafhankelijk en is een niet-gesubsidieerde vereniging

REDEN 6: Democratie.Nu’s strategie is een winner!

REDEN 7: We ARE the change

REDEN 8. Een gift voor Democratie.Nu is een cadeautje voor uzelf, uw kinderen, uw medemens, de dieren en de natuur

REDEN 9: NUIT DEBOUT

 

 


 

REDEN 1: Democratie.Nu kent dé oplossing voor de huidige maatschappelijke wantoestanden [toon alle redenen]

 

 

Oké, dit klinkt hoogdravend, maar het is daarom niet minder waar. In feite is het verrassend eenvoudig: dé sleutel tot het oplossen van vrijwel alle maatschappelijke problemen is de invoering van de democratie/volkssoevereiniteit. Momenteel leven wij in een indirecte vertegenwoordigende ‘democratie’ met bedroevend weinig inspraakmogelijkheden voor de burgers. Laat ons dus eerlijk wezen: wij leven helemaal NIET – in tegenstelling van wat men doorgaans beweert – in een democratie, maar wel in een particratie. Indien de representatieve democratie geen volkssoevereiniteit oplevert en bijgevolg meer problemen veroorzaakt dan ze oplost, is het maar de vraag welk politiek systeem dan wél oplossingen genereert voor de grote vraagstukken van onze tijd.

 

Concreet:

 

NIET: Het oprichten van een nieuwe partij is géén oplossing, want het systeem op zich is problematisch. Zolang het volk niet zélf VOOR OF TEGEN concrete wetten en wetsvoorstellen kan stemmen - zolang het volk niet over een wetgevende bevoegdheid beschikt en zolang er geen volkssoevereiniteit is - zal er weinig wezenlijks veranderen. We vechten namelijk slechts tegen de gevolgen en niet tegen de oorzaak. In feite is dat een pijnlijke vaststelling. Mensen/activisten gaan met de beste bedoelingen de straat op en betogen tegen climate change, het gevoerde asielbeleid of tegen de aankoop van gevechtsvliegtuigen. Dit is een zinloze strijd, want we worden afgeleid van het échte probleem. Het leidt enkel tot het versplinteren van het maatschappelijke verzet: een focus op de verschillende symptomen in plaats van op de werkelijke oorzaak. Alles begint met het besef van het gebrek aan democratie.

 

WEL: De invoer van de volkssoevereiniteit. Dit gebeurt door het opzetten van kiessystemen, die directe democratie mogelijk maken.

 

HOE? Via 3 mogelijke pistes (reden 2, 3, 4), hieronder beschreven:

 

 

REDEN 2: Invoering van het Bindende Referendum Op Volksinitiatief (piste 1) [toon alle redenen]

 

= De invoering van het Bindende Referendum Op Volksinitiatief (BROV), waardoor de bevolking rechtstreeks wetgevend werk kan verrichten, ook tégen de wil van de politici in. Met referenda kunnen burgers bovendien zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen.

 

 

Stap 1: Petitie.be (het opwaarderen van het petitierecht). Democratie.Nu richtte voor de burger de website petitie.be op. De petitie is de eerste kleine stap naar directe democratie. Dankzij dit instrument kan iedereen gratis een petitie starten met het oog op de hervorming van de samenleving. Reeds 80.000 mensen ondertekenden een petitie, waarvan verschillende petities reeds hun doel hebben bereikt.

 

Stap 2: De volgende logische stap bestaat uit het vertrouwd maken van het grote publiek met een ander direct-democratisch instrument, namelijk de gewestelijke volksraadpleging (GVR). Daarom zette Democratie.Nu het project ‘Gewestelijke Volksraadpleging’ in de steigers en diende zelf een burgervriendelijk uitvoeringsdecreet in bij het Vlaamse parlement.

 

Stap 3: Het BROV afdwingen.

 

Dit is mogelijk!

 

- Kijk maar naar buitenlandse ervaringen. In Zwitserland op nationeel niveau, in Duitsland en de VS op deelstatelijk niveau.

 

- In eigen land is het bovendien ook goed mogelijk, mits een simpele aanpassing van Art. 33 van de grondwet.

 

 

REDEN 3: Loting (piste 2) [toon alle redenen]

 

Democratie.Nu ambieert een grondige politieke hervorming waarbij het wetgevende werk voortaan door gelote burgers gebeurt. David Van Reybroucks ‘G1000’ verdient dan ook een waardig vervolg. Wat als de Vlaming zélf zijn/haar grondwet schrijft, Ijsland achterna?

 

 

De hamvraag luidt: Wie schrijft het recht/wie schreef de grondwet?

 

A. de ‘verkozen’ parlementairen die wetsvoorstellen opstellen

 

B. de regering zelf (= de uitvoerende macht) die wetsontwerpen1 opstelt

 

Dit ruikt verdacht veel naar een ‘conflict of interest’/belangenverstrengeling. Komt het de machthebber wel toe om zelf de wetten te schrijven en de contouren van zijn macht te bepalen? De grondwet is er nét om de burger te beschermen tegen elke vorm van machtsmisbruik dat uitgeoefend wordt door de overheid. In een democratie vreest de machthebber de wetten en schrijft hij ze niet zelf!

 

Wil men de verkiezingen werkelijk democratiseren, dan worden de volksvertegenwoordigers best aangeduid via het systeem van ‘loting’ en niet via gedwongen ‘representatie’. Loting verzwakt namelijk de machthebber. Daarom hoeft men het principe van loting NIET te vrezen. Loting garandeert nét representativiteit. Bovendien behoedt het voor machtsmisbruik: het ontmantelt en voorkomt de vorming van een particratische en ongenaakbare kaste. Wil men tot een authentiek democratische grondwet komen, dan wordt een grondwetgevende vergadering opgesteld, samengesteld uit burgers die zijn aangeduid door loting. Deze representativiteit waarborgt het streven naar het algemeen belang. De grondwetgevende vergadering bepaalt de grenzen van de uitvoerende macht (= de regering) en stelt ‘term-limits’ in (= mandaten beperkt in duur en beperkte herverkiesbaarheid). Hierdoor wordt de vorming van een permanent heersende politieke kaste voorkomen. Ook worden instrumenten ingevoerd die machtsmisbruik moeten tegengaan (= afzettingsprocedures of ‘recall’). De door de burgers geschreven loting wordt vervolgens voorgelegd aan de burgers via het bindende referendum.

 

 

REDEN 4: De rechtstreekse verkiezing van de uitvoerende macht (= burgermeester/ministers/regering) (piste 3) [toon alle redenen]

 

 

Door de particratie is België federaal gedegradeerd tot een non-state in de betekenis van afwezigheid van doorslaggevend beleid.

 

Om hieraan te ontsnappen moet de rechtstreekse verkiezing van de regering worden ingevoerd, wat technisch perfect te implementeren valt. Dit is werkelijk een sine qua non. Want enkel en alleen indien de kiezers over de samenstelling van de regering kunnen beslissen, kan de particratie worden ontmanteld. En kan de toenemende personificatie van de politiek in de media worden tegen gegaan. In de Trukendoos van de Particratie schrijft politoloog Wilfried Dewachter: “De rechtstreekse verkiezing van de regering is de eerste prioriteit van de democratie, omdat ze veel sterker beslissend is dan de verkiezing van het parlement en zo uitgesproken meer gezag geeft aan de regering in haar moeilijke strijd tegen de grote en moeilijke problemen en uitdagingen van de 21ste eeuw.”

 

 

REDEN 5: Democratie.Nu werkt onafhankelijk en is een niet-gesubsidieerde vereniging [toon alle redenen]

 

 

Wij herinneren er u aan dat Democratie.Nu een onafhankelijke en niet-gesubsidieerde vereniging is met als streefdoel het invoeren van de democratie in Vlaanderen en België. Dit brengt echter ook problemen met zich mee naar de fondsenwerving toe.

 

Hoewel de invoering van de democratie/volkssoevereiniteit dé oplossing is voor het gros van de problemen waarmee we vandaag als samenleving worden geconfronteerd, is het grote publiek zich daar doorgaans niet altijd van bewust. ‘Directe democratie’ is ook geen ‘catchy’ of beklijvend thema zoals dierenlijden of kindermisbruik. Weinig mensen voelen zich geroepen om de democratie werkelijk te steunen.

 

Momenteel bevinden wij ons dan ook in een hachelijke situatie. Democratie.Nu moet dringend professionaliseren als zij haar missie wil kunnen verwerkelijken. En dat kan niet zonder de nodige financiële injecties. Nieuwe acties staan op stapel en om deze vervolgprojecten levensvatbaar te houden, is uw financiële steun onontbeerlijk.

 

Ons benodigde budget raamden we op €21.000. We hebben jullie hulp nodig om dit bedrag bij elkaar te krijgen en zo de doelen van Democratie.Nu verder te realiseren. Wij allemaal hebben de invoering van onze democratie in handen! Steun Uw Democratie.Nu!

 

 

REDEN 6: Democratie.Nu’s strategie is een winner! [toon alle redenen]

 

 

Onze aanpak is doordacht en daarom tweevoudig.

 

Wij spreken zowel politici als het grote publiek aan.

 

a) Politici

 

* Sinds de Witte Mars (1996) klaagt Democratie.Nu politieke wantoestanden aan en stelt politici concrete aanbevelingen voor bestuurlijke vernieuwing voor, met wisselend succes.

 

Verschillende, nog steeds vooraanstaande politici zoals Guy Verhofstadt en Bert Anciaux integreerden onze voorstellen (deels) in hun partijprogramma. Studiebureaus, denktanks en politici hebben kennis genomen van onze artikels en publicaties.

 

De ontnuchtering volgde evenwel al snel. In 1996 - tijdens het tumult van de Witte Mars, ten tijde van de Dutroux-affaire - kwamen 300.000 mensen op straat om hun ongenoegen te uiten over een falend beleid, een falende justitie en een falende politie. Het politieke antwoord was de oprichting van de Commissie Politieke Vernieuwing, die had moeten leiden tot een ‘nieuwe politieke cultuur’. Deze Commissie Politieke Vernieuwing bloedde echter al

 

snel dood. Bovendien veegde het ‘wetenschappelijk comité voor de politieke vernieuwing’ al het bestaande empirisch onderzoek dat Democratie.Nu (toen nog onder de naam W.I.T., = Werkgroep Implementatie Tijdsgeest) had aangebracht van tafel. Het resultaat is dat er 15 à 20 jaar later nog niets fundamenteel is veranderd. De particratie is machtiger dan ooit.

 

Sinds de zesde staatshervorming is het in principe mogelijk om volksraadplegingen te organiseren op het niveau van de deelstaten. Maar de Vlaamse regering weigert dit/ons grondwettelijke recht op inspraak te implementeren. Democratie.Nu verzoekt de Vlaamse regering daarom dringend werk te (willen) maken van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging. Hiervoor zette Democrate.Nu het project Gewestelijke Volksraadpleging in de steigers.

 

* Wallonië: Democratie.Nu’s antwoord op het Waalse uitvoeringsdecreet van de gewestelijke volksraadpleging. Wallonië is de eerste Belgische deelstaat die de gewestelijke volksraadpleging mogelijk maakt. Een nadere analyse van het uitvoeringsdecreet onthult echter hoe de democratie wordt gewurgd nét onder het mom van méér democratie. De voorwaarden waaronder een gewestelijke volksraadpleging in Wallonië kan plaatsvinden, zijn dan ook bijzonder streng te noemen, en dat terwijl een volksraadpleging staat of valt met burgervriendelijke en werkbare uitvoeringsmodaliteiten. We stellen vast dat de Waalse volksraadpleging op gewestelijk niveau geen efficiënt burgerinstrument kan en zal zijn, maar veeleer een beleidsinstrument van de particratie. De burgerbeweging Democratie.Nu stuurde haar eigen uitvoeringsdecreet door naar alle Waalse parlementsleden, in de hoop het akkoord alsnog te beïnvloeden. Het is echter duidelijk dat een verzameling van onredelijke uitvoeringsmodaliteiten werd opgesteld met als doel om de directe democratie te verzwakken en de gewestelijke volksraadpleging op volksinitiatief maximaal te ontmoedigen.

 

b) Burger

 

Democratie.Nu houdt wekelijks (op dinsdagavond om 20.30h - 21.30h) een teleconferentie waar toekomstige (vervolg)acties worden besproken. Alle suggesties en vruchtbare pistes zijn hierbij welkom. Denkt u graag met ons mee? Een pc en een stabiele internetverbinding volstaan om deel te nemen.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

 

1. U stuurt een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de vermelding ‘deelname teleconferentie’.

 

2. U krijgt een bevestiging van uw inschrijving toegestuurd.

 

3. Een half uur voor de webinar wordt u een link doorgestuurd: klik op de blauwe link (‘join webex’), vul uw naam en emailadres in en u bent klaar om samen met ons werk te maken van méér democratie in Vlaanderen.

 

Vorige maand gaf Democratie.Nu een aantal workshops en online webinars over het systeem van loting. Binnenkort volgen andere webinars.

 

In het najaar hopen we te kunnen starten met ons nieuw project: ‘DE RONDE VAN VLAANDEREN’, waarbij Democratie.Nu Vlaanderen rondtoert met een sensibiliserende voordracht over het flagrante gebrek aan democratie in België.

 

 

REDEN 7: We ARE the change [toon alle redenen]

 

 

Democratie.Nu een groep bezorgde burgers met diepgaande expertise betreffende directe democratie neemt het heft in handen en ontwerpt zelf burgervriendelijke wetsvoorstellen en uitvoeringsdecreten. We gaan hierbij met politici in gesprek (L) en wijzen hen op valkuilen en ondemocratische elementen (L).

 

Wat het project ‘Gewestelijke Volksraadpleging’ betreft, diende Democratie.Nu zelf een burgervriendelijk uitvoeringsdecreet in bij het Vlaamse parlement. Het burgervoorstel werd op 28 januari 2016 via een direct verzoekschrift bij het parlement ingediend, maar werd helaas geweigerd (L). Daarom zetten we momenteel alles in op de ‘indirecte vertegenwoordigende’ piste. Momenteel onderhoudt Democratie.Nu contacten met verschillende Vlaamse volksvertegenwoordigers uit de bestuursmeerderheid, met het expliciete verzoek het wetgevende proces alsnog in te leiden.

 

Momenteel geven wij ook vorm aan een wetsontwerp over loting.

 

 

REDEN 8. Een gift voor Democratie.Nu is een cadeautje voor uzelf, uw kinderen, uw medemens, de dieren en de natuur [toon alle redenen]

 

 

Democratie.Nu helpt de burgers hun zélf ontworpen democratie te realiseren. Want het is ONZE democratie!

 

 

REDEN 9: NUIT DEBOUT [toon alle redenen]

 

 

Tot slot…

 

Democratie.Nu wil de 'NUIT DEBOUT'- volksvergaderingen, die tot voor kort over gans het land werden georganiseerd, helpen ondersteunen. De opkomst in Vlaanderen is echter nog beperkt, maar Democratie.Nu staat klaar wanneer het momentum zich werkelijk aanbiedt. Het is cruciaal dat deze burgerbeweging niet doodbloedt, zoals in het verleden al het geval was met de Witte Mars, Occupy Wall Street en andere sociale verzetsbewegingen. Er is daarom een degelijk platform nodig waar vlotte communicatie tussen zowel de deelnemers van elke plaatselijke volksvergadering als tussen de verschillende volksvergaderingen zelf wordt gegarandeerd. Daarom biedt Democratie.Nu haar teleconferentieplatform - wat virtueel vergaderen mogelijk maakt - en haar nieuwsbrief aan, zodat alle informatie - zoals nieuwe acties - vlot naar de buitenwereld stroomt.

Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging

Volksvertegenwoordigingen samenstellen door loting is een vrij recent politiek gegeven. Hoewel de formule essentieel was in de staatsvorm van het oude Athene, bevindt het idee zich hier en daar nog in een experimenteel stadium terwijl het in andere landen een vaste instelling is geworden die zijn aanvaarding bewezen heeft. De formule leeft wereldwijd als mogelijke aanvulling of alternatief voor het electorale stelsel, dat in onze huidige maatschappijen als onbetrouwbaar ervaren wordt.

Knipsels juni 2016

Lees meer: Knipsels juni 2016

Knipsels mei 2016

Lees meer: Knipsels mei 2016

Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’

Op deredactie.be verscheen onlangs een opiniestuk van Peter Van Elsuwege (http://deredactie.be/…/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2620652), waarin hij een aantal redenen bedenkt om te betwisten dat referenda de democratie versterken. Hier een puntsgewijze commentaar op zijn bedenkingen.

(Wat volgt is de volledige tekst van Van Elsuweges stuk met commentaar op de relevante plaatsen).

-----

Morgen, op 6 april, kan de Nederlandse bevolking zich uitspreken over het associatieakkoord dat de Europese Unie en haar lidstaten hebben gesloten met Oekraïne. Volgens de initiatiefnemers is dit nodig om de democratie te versterken. Er zijn een aantal redenen te bedenken waarom dit niet zo is.

1. Het gaat niet over associatieakkoord

Dat er een referendum over het EU-Oekraïne associatieakkoord wordt georganiseerd is eigenlijk puur toeval. De wet raadgevend referendum (WRR) die deze volksraadpleging mogelijk maakt, trad in werking op 1 juli 2015. Enkele dagen later werd het associatieakkoord met Oekraïne goedgekeurd in de Eerste Kamer en startte het anti-establishment collectief ‘GeenStijl’ de campagne om voldoende handtekeningen te verzamelen.

Eigenlijk had het net zo goed ook over een ander EU-gerelateerd thema kunnen gaan, maar het verdrag met Oekraïne was nu eenmaal de eerste kans om de nieuwe referendumwet te testen. De burger wordt gevraagd om zich uit te spreken over een specifiek akkoord, maar de inhoud ervan lijkt voor de initiatiefnemers eigenlijk niet zo belangrijk.

Het wordt daardoor heel moeilijk om de uitslag van het referendum correct te interpreteren: is de Nederlandse burger voor of tegen het associatieakkoord met Oekraïne, of gewoon voor of tegen de regering Rutte, de EU of gewoon tegen alles wat op politiek niveau wordt beslist?

-----

Twee opmerkingen
1) Hoe hadden ze dat misschien moeten vermijden? Als je weet dat je op dat punt gaat afgeschoten worden, of liever: als dat punt er werkelijk iets toe zou doen, dan kan je nooit ijveren voor de invoering van referenda. Immers, er zal onvermijdelijk een eerste referendum zijn, en bij dat eerste referendum kan deze tegenwerping altijd gemaakt worden.
2) “Het wordt daardoor heel moeilijk om de uitslag van het referendum correct te interpreteren” Ja, op zich kan men hier nog wel mee akkoord gaan, maar is het dan zo gemakkelijk om de uitslag van een verkiezing te interpreteren in termen van wat de kiezer eigenlijk wou? Nee, en daarom moeten we stellen dat de brave man hier eigenlijk ongewild een argument geeft voor referenda. Immers, als hij die interpretatiemoeilijkheden onwenselijk vindt, dan is op de lange termijn een systeem van rechtstreekse beslissingen door het volk onomstotelijk het beste.
Tot hiertoe wekt de auteur alle indruk dat hij gewoon de eerste de beste redenen zoekt om referenda te bekritiseren, sterker, hij wekt de indruk dat de bijzonderheden van dit referendum er niet toe doen, en dat hij gewoon in het algemeen een aversie tegen referenda heeft.
Maar goed, kijken we of hij in zijn volgende punten meer inhoudelijks te zeggen heeft.

-----

2. Het gaat niet tussen Nederland en Oekraïne

Het referendum betreft de vraag of de goedkeuringswet zoals aangenomen door het Nederlands parlement al dan niet moet worden verworpen. Met andere woorden, de vraag is of Nederland een verdragspartij moet worden bij dit akkoord. Daarnaast zijn er nog andere verdragspartijen, met name de EU, Oekraïne en de andere EU lidstaten.

Al deze partijen kunnen via hun interne procedures beslissen of ze al dan niet gebonden willen worden door het akkoord. Het is allesbehalve democratisch indien een beperkt deel van de Nederlandse bevolking de andere procedures zou gaan blokkeren. Uiteindelijk vertegenwoordigen het aantal kiesgerechtigde Nederlanders slechts een fractie van alle Europese burgers.

-----

Hier geeft de auteur al iets beter onderbouwde argumenten. Maar er heerst toch enige verwarring over waar precies het zere punt ligt.
1) Bij het feit dat een kleine groep mensen een akkoord kan blokkeren? Dan moet de Europese wetgeving maar zo aangepast worden dat een enkel land niet meer in de gelegenheid is om procedures te blokkeren. (Met referenda heeft dat niets te maken, of misschien op zijn hoogst zijdelings: omdat het een referendum is, zijn gebruikelijke diplomatieke kanalen en drukkingsmiddelen wellicht niet mogelijk, die wel mogelijk zouden zijn als het Nederlandse besluit bijvoorbeeld een parlementaire beslissing was.)
2) Bij het feit dat een kleine groep mensen beslist over een Europese aangelegenheid? Dat kan het evenmin zijn, want zoals bekend vormen de eerste en tweede kamer, zelfs als je ze samentelt, een nog veel kleinere groep.

-----

3. Welke democratie is in gevaar?

Het ‘nee-kamp’ voert campagne met de slogan ‘red de democratie’. Er wordt opgeroepen om nee te stemmen tegen een akkoord dat ‘boven de hoofden van de burgers wordt beslist’. Hierbij kunnen minstens twee kanttekeningen worden gemaakt.

Ten eerste is er reeds een meervoudige democratische controle, met name door het Europees Parlement dat het akkoord heeft goedgekeurd op het niveau van de EU en door het Nederlandse parlement dat reeds een goedkeuringswet heeft gestemd. Ook in alle andere EU lidstaten spreken de nationale parlementen zich uit over het akkoord.

-----

Welja, dus wordt het inderdaad boven de hoofden van de bevolking beslist. Waar is de kanttekening?

-----

Ten tweede is het referendum gebaseerd op een wel heel egocentrische invulling van de term democratie. Alsof alleen wetten en akkoorden waarover elke individuele burger ‘ja’ of ‘nee’ kan stemmen democratisch zouden zijn.

-----

Hier klinkt het alsof de auteur aan het ‘nee-kamp’ gevraagd heeft wat democratie is, en alsof ze geantwoord hebben: “Alleen wetten en akkoorden waarover elke individuele burger ‘ja’ of ‘nee’ kan stemmen zijn democratisch.” Misschien vinden ze dat wel, maar het kan ook zijn dat hij zomaar een tendentieuze invulling gegeven heeft die hem goed uitkomt.
1) Laten we om te beginnen die ‘ja’ en ‘nee’ maar uit de vergelijking elimineren, niet? Dat betreft immers niet de hoofdzaak, zoals toch klaar en duidelijk is (om niet te zeggen: zoals de auteur zelf goed genoeg weet). Dat de vraag op een bepaalde manier gesteld moet worden is onvermijdelijk. Niemand, noch ‘ja-kampen’, noch ‘nee-kampen’ heeft er baat bij dat de vraag op een onpraktische of vage of onvolledige manier gesteld wordt, dus als er beslist is om een ja/nee-vraag te stellen, dan was dat niet iets wat het nee-kamp tegen de wil van wie dan ook heeft doorgedrukt. (De vraag is eerder: gegeven dat men, om welke redenen dan ook, gezamelijk beslist heeft een ja/nee-vraag te stellen, is de vraag dan ook nauwkeurig genoeg geformuleerd?) Bovendien impliceert hij dat hem een democratie voor ogen zweeft die minder egocentrisch is, en wel omdat ze andere vragen dan alleen ja/nee-vragen toelaat. Welnu, waar is die democratie waarin we die betere vragen mogen aanschouwen? In het representatieve kiessysteem? Akkoord, daarin hebben de kiezers meer dan twee opties om uit te kiezen. Maar bij dat voordeel moet je toch ook weer een resem nadelen op de koop toe nemen, in de eerste plaats het nadeel dat er geen enkele garantie is dat jouw mening over wetten en akkoorden zal gehoord worden.
2) Dus, nu zonder die ja en nee, die toch maar de indruk wekken dat ze alleen maar aangestipt worden om een helder begrip van de zaak in de weg te staan: “alleen wetten waarover elke individuele burger kan stemmen zijn democratisch.” Als je dat voorlegt aan het ‘nee-kamp’, zouden ze het er waarschijnlijk mee eens zijn. En dat is precies het punt. De auteur stelt zich onder het begrip democratie iets ruimers voor dan zij. Hij noemt hun engere invulling van het begrip egocentrisch. Dit is gewoon een meningsverschil, in het beste geval het begin van een interessant debat. Dit is geen argument tegen hun positie.

-----

4. Een propagandacampagne

Het is eigen aan referenda dat de ruimte voor nuance beperkt is. De Nederlandse burger wordt verplicht om een kamp te kiezen en wordt daarbij niet altijd correct geïnformeerd. Het ‘nee’ kamp stelt dat het associatieakkoord de poort open zet naar de toetreding van Oekraïne tot de EU.

-----

Hier heeft Van Elsuwege eindelijk een punt. Weliswaar stelt hij de zaak erg eenzijdig voor; immers, ook bij een parlementaire beslissing is er weinig ruimte voor nuance, wordt de bevolking niet altijd correct geïnformeerd en is tenslotte het probleem niet helemaal afwezig dat de bevolking gedwongen wordt een kamp te kiezen waarmee het zich niet identificeert - maar tegelijk is het ontegenzeglijk een feit dat bij een referendum de ruimte voor nuance beperkt is. Daarin heeft hij gelijk.

-----

Dat doet het echter niet. Nergens in het akkoord staat dat dit een doelstelling is, laat staan een gezamenlijke doelstelling van alle partijen. De waarheid is dat een EU uitbreiding richting Oekraïne vandaag gewoon niet aan de orde is en mocht dat op termijn veranderen dan geldt daarvoor een specifieke procedure waarmee elke EU-lidstaat moet akkoord gaan. Maar dit referendum gaat dus over een associatieverdrag, niet over een toetredingsverdrag.

Anderen minimaliseren het akkoord tot een louter vrijhandelsverdrag. Ook dit is te kort door de bocht. Het liberaliseren van de handelsrelaties op basis van gedeelde rechtsregels is een centrale doelstelling, maar daarnaast wordt ook een politieke dialoog in het leven geroepen zodat de EU samen met Oekraïne o.a. kan werken aan de aanpak van corruptie, georganiseerde misdaad etc. Het is dan ook paradoxaal dat het probleem van corruptie in Oekraïne soms wordt gebruikt om vooral tegen het akkoord te zijn.

-----

Het kan gewoon niet de bedoeling zijn dat ik zijn interpretatie van deze complexe materie zomaar onkritisch aanvaard. Dat hij er dan tenminste een voetnoot of een link bijzet naar een meer gestoffeerde tekst, zodat ik zijn mening over Oekraïne zelf kritisch tegen het licht kan houden. Dit is echt de omgekeerde wereld. Er is geen ene ware interpretatie van deze problematiek en juist daarom zou er een publiek debat moeten zijn waarin zoveel mogelijk stemmen (interpretaties) worden gehoord, gevolgd door een zo eerlijk en transparant mogelijk proces, waarin zoveel mogelijk stemmen worden gehoord (- ofwel eentje waarin de illusie opgegeven wordt dat die stemmen vertegenwoordigd worden door de uiteindelijke beslissers). Dat is juist de hele inzet en de reden dat er een kamp is dat voor referenda ijvert.

-----

De werkelijkheid is dan ook complex en de toegevoegde waarde van een ja/nee vraag over een internationaal akkoord waarover jarenlang werd onderhandeld en gedebatteerd is niet meteen duidelijk.

-----

Dat is duidelijk de mening van de schrijver. Maar hij heeft er geen enkel argument voor gegeven dat steekhoudt. Het was beter geweest als hij zich beperkt had tot deze ene zin.

Meer artikelen...

 1. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 2. workshop loting 19 april Gent
 3. een mislukt opiniestuk
 4. Knipsels april 2016
 5. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 6. Quotes over de NPC
 7. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 8. Uitvoeringsdecreet wallonië
 9. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 10. Knipsels maart 2016
 11. Knipsels januari 2016
 12. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 13. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 14. Oproep: "En u?"
 15. Agenda
 16. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 17. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 18. Editoriaal
 19. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 20. Knipsels december 2015
 21. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 22. Knipsels november 2015
 23. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 24. Knipsels oktober 2015
 25. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 26. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 27. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 28. Knipsels september 2015
 29. Knipsels augustus 2015
 30. Knipsels juli 2015
 31. Knipsels juni 2015 deel 2
 32. Knipsels juni 2015
 33. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 34. Wat is democratie?
 35. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 36. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 37. Knipsels mei 2015 deel 2
 38. Knipsels mei 2015
 39. Knipsels april 2015 deel 2
 40. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 41. Knipsels april 2015
 42. Knipsels maart 2015 deel 3
 43. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 44. Knipsels maart 2015 deel 2
 45. Knipsels maart 2015
 46. Knipsels februari 2015
 47. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 48. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 49. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 50. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 51. Knipsels Januari 2015
 52. Knipsels Kerst 2014
 53. Doneer!
 54. Knipsels december 2014
 55. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 56. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 57. Knipsels november 2014
 58. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 59. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 60. Knipsels oktober 2014
 61. Knipsels juli 2014
 62. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 63. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 64. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 65. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 66. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 67. Knipsels juni 2014
 68. Les positions des partis
 69. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 70. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 71. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 72. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 73. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 74. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 75. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 76. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 77. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 78. Begrippen rond democratie
 79. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 80. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 81. De N-VA en het referendum
 82. Knipsels maart 2014
 83. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 84. Knipsels 02/2014
 85. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 86. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 87. Directe democratie maakt het volk soeverein
 88. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 89. Les articles de Démocratie Directe
 90. Knipsels 09/2013
 91. Wie is er bang van confederalisme?
 92. Knipsels 12/2013
 93. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 94. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 95. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 96. Witte werven
 97. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 98. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 99. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 100. Wilfried Martens en de democratie
 101. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 102. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 103. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 104. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 105. De afgeremde democratie
 106. Dossier: Tax Freedom Day
 107. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 108. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 109. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 110. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 111. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 112. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 113. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 114. Hoe organiseer ik een referendum?
 115. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 116. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 117. De referendumsituatie in Vlaanderen
 118. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 119. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 120. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 121. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 122. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 123. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 124. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 125. Knipsels 10/2012
 126. Knipsels 08/2012
 127. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 128. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 129. Overwoekerende particratie
 130. Knipsels 07/2012
 131. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 132. Defining and measuring democracy
 133. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 134. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 135. Presentaties van de workshops
 136. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 137. Referendum over hennepteelt
 138. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 139. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 140. Knipsels maart 2012
 141. Waar is het Duitse goud?
 142. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 143. Artikelenbundel Februari 2012
 144. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 145. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 146. Artikelenbundel januari 2012
 147. 1ste Partijcongres van 3D
 148. Burgerinitiatieven
 149. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 150. G1000: zwakke placebo
 151. Het gedroomde land van de G1000
 152. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 153. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 154. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 155. Korte berichten november 2011
 156. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 157. ESM, de nieuwe Europese dictator
 158. Zwitserland is België niet
 159. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 160. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 161. Klein maar dapper.
 162. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 163. Burger telt weer niet mee
 164. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 165. De verzwegen revolutie in IJsland
 166. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 167. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 168. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 169. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 170. Marokkanen willen meer democratie
 171. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 172. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 173. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 174. G1000 Burgerinitiatief
 175. Democracy International Conferentie
 176. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 177. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 178. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 179. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 180. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 181. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 182. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 183. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 184. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 185. Schending Verdrag van Lissabon
 186. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 187. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 188. Vrije verkiezingen Egypte
 189. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 190. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 191. Burgerinitiatieven Rucphen
 192. BROV Politiek theater
 193. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 194. ECAS Conferentie 17 maart
 195. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 196. Volksraadpleging Tielt
 197. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 198. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 199. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 200. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 201. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 202. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 203. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 204. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 205. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 206. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 207. Referendum over Parkstad Turnhout?
 208. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 209. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 210. Referendum in Zulte
 211. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 212. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 213. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 214. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 215. Start je eigen land
 216. Mandataris versus partij
 217. De deugdzaamheid van de kleintjes
 218. Touring wil referendum over rekeningrijden
 219. Politieke etiketten : what’s in a name?
 220. Direct democracy prevents violence
 221. De macht van het volk, een referendum nu!
 222. Organiseer referendum over voortbestaan België
 223. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 224. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 225. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 226. De Belgische staatshervorming voorbij
 227. Staatshervorming Plan Z
 228. Over standpunt...
 229. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 230. De pi-factor van De Lange Wapper
 231. Zwitserland blijft meest competitieve land
 232. Knipsels september 2010
 233. Turken houden referendum over hun grondwet
 234. Groen licht voor geheime operaties
 235. Global Citizens in Charge
 236. Prijs voor de Democratie 2010
 237. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 238. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 239. ECI - pas vanaf 2012
 240. De wereld als weerbericht
 241. 1 op 6 Belgen stemde niet
 242. Referendum op lange baan geschoven
 243. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 244. Confederalisme voor dummies
 245. Natuurlijke rechten en democratie
 246. De stad der zienden
 247. België IS gebarsten
 248. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 249. Kiezersbedrog 2010
 250. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 251. Europa is alles behalve demokratisch
 252. De vergrendelde democratie
 253. Zwitserse zuinigheid
 254. Confederaal België
 255. Democratie? dream on
 256. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 257. Waar voor je geld-index
 258. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 259. De mythe van de parlementaire democratie
 260. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 261. Het Zweedse referendum
 262. Institutionele vuilnisbelt
 263. Hervormingsstreven in het vizier
 264. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 265. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 266. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 267. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 268. Direct Democracy Now!
 269. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 270. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 271. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 272. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 273. Directe democratische partijen
 274. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 275. Workshop - Politiek zonder politici
 276. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 277. Diplomademocratie
 278. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 279. Firmenspenden verbieten
 280. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 281. Politics without Politicians
 282. De EU schaadt de Europese idee
 283. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 284. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 285. The EU and Democracy do not match
 286. Minaretten
 287. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 288. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 289. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 290. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 291. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 292. Herentals stemt over verdwijnpaal
 293. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 294. Een gids door enkele documenten
 295. Global Forum on Modern Direct Democracy
 296. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 297. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 298. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 299. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 300. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 301. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 302. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 303. GVA en Democratie.Nu
 304. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 305. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 306. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 307. Directe democratie smaakt naar meer
 308. Referendum in Waasland?
 309. De Gewone Sabotage
 310. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 311. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 312. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 313. Geen gewone zondag in Antwerpen
 314. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 315. Persmap van Democratie.Nu
 316. Persbericht van Democratie.Nu
 317. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 318. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 319. Een democratische hoogdag
 320. Het referendum als democratisering van de politiek
 321. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 322. Directe Democratie en Bart De Wever
 323. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 324. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 325. Duitse kink in de EU-kabel?
 326. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 327. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 328. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 329. De kwelgeest Lange Wapper
 330. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 331. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 332. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 333. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 334. Uitwassen van de particratie
 335. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 336. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 337. Global Forum on Modern Direct Democracy
 338. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 339. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 340. Belangrijkste voordelen directe democratie
 341. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 342. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 343. Democratie en economie
 344. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 345. Burgemeester wil geen referendum
 346. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 347. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 348. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 349. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 350. Niemand geloofde nog in verbreding
 351. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 352. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 353. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 354. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 355. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 356. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 357. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 358. Izegem : Actiecomit
 359. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 360. Het einde van de grondwet?
 361. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 362. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 363. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 364. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 365. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 366. Over de scheiding der machten
 367. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 368. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 369. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 370. Knipsels april 2009
 371. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 372. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 373. De opmars van een wereldregering
 374. Democratie voor de elite
 375. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 376. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 377. Een blablabla Parlement
 378. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 379. Particratie is geen democratie
 380. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 381. Knipsels maart 2009
 382. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 383. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 384. Knipsels februari 2009
 385. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 386. Knipsels januari 2009
 387. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 388. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 389. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 390. De logica van de democratie
 391. Bedenkingen over de scheiding der machten
 392. Democratie en natuurrecht
 393. Voorbij de staatshervorming
 394. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 395. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 396. politiek beu
 397. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 398. Austrian minister quits over EU referendum clause
 399. Knipsels december 2008
 400. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 401. Referendum over stemplicht
 402. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 403. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 404. Knipsels november 2008
 405. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 406. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 407. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 408. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 409. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 410. Opstand!
 411. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 412. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 413. Big Brother
 414. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 415. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 416. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 417. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 418. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 419. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 420. No Means No
 421. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 422. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 423. Knipsels oktober 2008
 424. Is de EU democratischer dan België
 425. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 426. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 427. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 428. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 429. Recall van Arnold Schwarzenegger
 430. Knipsels september 2008
 431. Vier direct democratische initiatieven
 432. Steun Oosterweel referendum
 433. Knipsels augustus 2008
 434. Confederale chaos
 435. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 436. knipsels juli 2008
 437. Het hervormen van een staat
 438. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 439. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 440. Save Our Water Resources
 441. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 442. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 443. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 444. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 445. NO means NO
 446. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 447. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 448. Blokkeringsmemen herkennen
 449. Die verdomde Ieren toch!
 450. Waar BHV echt over gaat
 451. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 452. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 453. Nieuwe Europese Conventie.
 454. Beckerich
 455. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 456. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 457. België heruitgevonden
 458. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 459. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 460. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 461. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 462. EU bang van Iers referendum
 463. Tempelhof gaat dicht
 464. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 465. Die vervelende democratie toch
 466. Het vrije woord en dreiging met geweld
 467. Waarom onderwijs?
 468. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 469. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 470. Referendum over flat tax te Obwalden
 471. Kleine berichten maart 2008
 472. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 473. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 474. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 475. Iers referendum wordt genegeerd.
 476. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 477. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 478. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 479. Knipsels januari 2008
 480. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 481. Referendum over staatshervorming
 482. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 483. Luisteren politici naar u?
 484. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 485. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 486. I want a referendum
 487. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 488. Denkend aan Sint Kilda
 489. Federalisme en democratie
 490. Europa wil niet weten van democratie
 491. Despotisme versus volksraadpleging
 492. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 493. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 494. Wie laat ons mee beslissen?
 495. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 496. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 497. Waarom doet het parlement niets?
 498. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 499. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 500. Nieuws van het Referendum Platform
 501. De zetelcarrousel
 502. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 503. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 504. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 505. Wij willen onze zeg!
 506. Europees Referendum Campagne 2
 507. Diverse berichten 11/2007
 508. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 509. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 510. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 511. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 512. Referendum over Rand kan niet
 513. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 514. Geen tweede referendum in Nederland
 515. Twee voorstellen van de burger in Gent
 516. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 517. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 518. Campaigns from across the EU call for a referendum
 519. Over een echte bescherming van de minderheden
 520. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 521. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 522. Hamburg: Referendum over referenda
 523. Het referendum legaliseren
 524. Wij zijn de baas
 525. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 526. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 527. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 528. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 529. We vertrouwen de burger niet
 530. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 531. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 532. Stockholms referendum over tol
 533. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 534. De politieke kaste
 535. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 536. Voor een nieuw EU-referendum!
 537. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 538. Een gezonde stemming?
 539. Christen-democratie en referendum
 540. Op naar volgend EU-referendum
 541. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 542. Links en rechts
 543. Vertrouwen
 544. De anti-democratische EU
 545. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 546. Platform voor Vrije Meningsuiting
 547. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 548. De afwezige staatsburger.
 549. Naar asymmetrische staat
 550. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 551. Referendum over Europese grondwet
 552. Référendum
 553. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 554. First World Conference on Direct Democracy
 555. Reeds 16 Europese petities
 556. Een parlement zonder partijen
 557. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 558. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 559. knipsels-april 2007
 560. De campagne is de boodschap.
 561. Handen af van onze verkiezingen
 562. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 563. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 564. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 565. knipsels
 566. Tsjechisch sprookje
 567. Referendum over macht van politieke partijen
 568. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 569. Verslag debat: democratie in België?
 570. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 571. De kiesdrempel
 572. Democratie zonder nonsens
 573. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 574. campagne verkiezingen 2007
 575. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 576. lezing Arthur De Decker
 577. ¿Qué es lo que pretendemos?
 578. ¿Quienes somos?
 579. Vlaanderen onafhankelijk?
 580. Nieuw nummer van Athene is uit
 581. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 582. Het razende schaap van de Franse revolutie
 583. Dedecker voor directe democratie
 584. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 585. Nederland en het Referendum
 586. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 587. Vrij Informatie Netwerk
 588. Tussen controle en veiligheid
 589. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 590. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 591. Geef de macht terug aan de burger
 592. De Belgische democratie faalt
 593. referendum over abortus
 594. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 595. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 596. knipsels
 597. Aansluiting bij Rusland
 598. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 599. Referendum te Merchtem afgewezen
 600. Referendum op komst in Poperinge?
 601. Grondwetsherziening?
 602. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 603. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 604. Democratie zonder politiek?
 605. Een Canadees debat
 606. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 607. Dehaene slaat weer toe
 608. Verlies voor de groenen in Hessen
 609. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 610. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 611. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 612. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 613. Europees netwerk voor direkte democratie
 614. De komende referenda in Zwitserland
 615. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 616. Reginald Moreels
 617. Ludo Dierickx
 618. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 619. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 620. Welke democratie?
 621. Slaafse parlementsleden
 622. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 623. Europese vetpotten
 624. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 625. Liegen mag
 626. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 627. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 628. Argumenten tegen democratie
 629. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 630. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 631. Het republikeins genootschap
 632. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 633. Verhofstadt en de paarse democratie
 634. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 635. Het wonder van de verlichting
 636. Een onthullend arrest
 637. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 638. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 639. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 640. Seborga: we the people...
 641. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 642. De noodzaak van de geheime stemming
 643. Di Rupo en de directe democratie
 644. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 645. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 646. Democratie in België is een schijnvertoning
 647. Verzoekschrift sociale woningen
 648. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 649. Verdacht stemadvies
 650. Van Peel spreekt
 651. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 652. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 653. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 654. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 655. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 656. Update: de huidige partijstandpunten
 657. Democratie en economie
 658. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 659. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 660. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 661. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 662. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 663. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 664. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 665. Referendum te Ittre
 666. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 667. Belangrijke studie over naïef cynisme
 668. Directe democratie en belastingsfraude
 669. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 670. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 671. Nordrhein-Westfalen
 672. Beieren: voldoende handtekeningen
 673. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 674. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 675. Beperkte herverkiesbaarheid
 676. Geld en volksinitiatief
 677. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 678. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 679. Een historische kans!
 680. Sharia in Nederland?
 681. Documenten van de Verlichting (I)
 682. Slimme wetgeving
 683. Het zogenaamde politiek cynisme
 684. Referendum geëist te Fleurus
 685. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 686. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 687. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 688. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 689. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 690. Nederlandse toestanden - deel II
 691. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 692. Een anti-democratische mythe
 693. Het surrealisme van de Belgische politiek
 694. Directe democratie in Venezuela?
 695. De november-referenda in de USA
 696. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 697. Mark Eyskens over het referendum
 698. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 699. Duitse toestanden
 700. Berichten uit het Noorden
 701. Philadelphia II
 702. Is Europa te democratisch?
 703. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 704. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 705. Vrije meningsuiting
 706. Directe democratie en de doodstraf
 707. Documenten van de Verlichting (II)
 708. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 709. USA: directe democratie en landsconservatie
 710. USA: een stille belastingsrevolutie?
 711. Het referendum en de Belgische grondwet
 712. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 713. Democratie invoeren in ons land
 714. Drole de guerre (2)
 715. Memes en propaganda
 716. Propaganda begrijpen
 717. Democratie als witte magie
 718. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 719. Wetgeving rond directe democratie
 720. U wordt waargenomen
 721. Ierland: nieuw referendum over Nice
 722. We the people...
 723. Merkwaardige initiatieven in Californië
 724. Vlaams Blok voor referendum
 725. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 726. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 727. Nederland na de verkiezingen
 728. Drole de guerre (5)
 729. U wordt opgevoed
 730. Een democratische partij
 731. Journalisten en hun stem
 732. Van democratie is geen sprake...
 733. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 734. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 735. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 736. Parlementaire illusies
 737. Het goede leven
 738. Nieuw Gents referendum?
 739. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 740. Merkwaardig referendum in Norfolk
 741. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 742. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 743. Referendum in Duitstalig België?
 744. De standaard over het referendum
 745. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 746. Moet berichtgeving waar zijn?
 747. Japanse burger wantrouwt politici
 748. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 749. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 750. Quo Vadis, Europa?
 751. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 752. Geen democratie in Ekeren
 753. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 754. Strijd voor symbolen in Bolzano
 755. NVA tegen democratie
 756. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 757. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 758. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 759. Drole de guerre
 760. Weerstand tegen democratie
 761. Het nieuwe Estatut
 762. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 763. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 764. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 765. Europa heeft er een land bij
 766. persknipsels
 767. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 768. Italië wijst grondwetswijziging af
 769. Géén respect
 770. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 771. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 772. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 773. Volksdictatuur
 774. Eerste online referendum in Zwitserland
 775. Ward Beysen pro directe democratie
 776. Het goede leven
 777. Liegen in Malta
 778. Ondertussen in Somaliland
 779. Oorlog of democratie
 780. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 781. Peilingen (België)
 782. Peilingen (internationaal)
 783. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 784. Geluk en zelfbeschikking
 785. Bart Somers
 786. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 787. Onze progressieve pers
 788. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 789. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 790. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 791. Britten voor referendum over Europese grondwet
 792. Het particratisch argument
 793. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 794. Verzwijgen is goud
 795. Notities bij de voorbije verkiezingen
 796. Quotes uit de politiek
 797. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 798. Partijdige televisie
 799. Europese peilingen
 800. Democratie smaakt naar meer
 801. Catalonië stemt voor meer autonomie
 802. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 803. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 804. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 805. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 806. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 807. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 808. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 809. Het Witte Manifest
 810. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 811. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 812. Voor wie is het referendum bedreigend?
 813. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 814. Petitie "Europees parlement op een plek"
 815. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 816. What we do
 817. What we want
 818. Who we are
 819. Qu’est-ce que nous faisons?
 820. Qu’est-ce que nous voulons?
 821. Qui sommes nous?
 822. Nieuwe functies op de website
 823. Referenda en de wil van de burgers
 824. NEWSLETTER #15
 825. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 826. Enkele presentaties uit Nederland
 827. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 828. Mensenrechten en democratie
 829. Darwinisme en democratie
 830. Democratie bij de Atheners
 831. NEWSLETTER #14
 832. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 833. Français
 834. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 835. mail ons
 836. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 837. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 838. Buurtbevraging in Mechelen
 839. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 840. Decisive weeks lying ahead
 841. Direct democracy
 842. Omdat een andere politiek nodig is
 843. Democratie.Nu heeft u nodig!
 844. Democracy International Newsletter #13
 845. Vrij spreekrecht is absoluut
 846. The European Citizens’ Initiative
 847. Economie, democratie en het geluk
 848. Democratie maakt gelukkig
 849. Kom mee betogen!
 850. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 851. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 852. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 853. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 854. Time for Citizens to take the Initiative
 855. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 856. Voor de vrijheid van meningsuiting
 857. Over de vrijheid van meningsuiting
 858. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 859. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 860. credits
 861. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 862. DI NEWSLETTER #12
 863. Van particratie naar democratie
 864. De mythe van de Goede Dictator
 865. Vrijheid, democratie & secessie
 866. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 867. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 868. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 869. Schwarzenegger en directe democratie
 870. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 871. Is België echt een democratie?
 872. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 873. Het dierbare België
 874. DI-NEWSLETTER #11
 875. De kikker en de politiek
 876. Historiek tot 2002
 877. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 878. Laten we de stemplicht afschaffen.
 879. Historiek tot 2005
 880. Wat is en doet Democratie.nu ?
 881. Organisatie van WIT
 882. Wat is directe democratie?
 883. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 884. Het einde van de particratie?
 885. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 886. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 887. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 888. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 889. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 890. Aangeleerde hulpeloosheid
 891. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 892. Telt Ieders mening mee?
 893. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 894. N-VA slikt voorstel in
 895. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 896. Het pad van de innerlijke opstand
 897. Bevolking met kluitje in het riet
 898. Over eindtermen en burgerzin
 899. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 900. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 901. Schwarzenegger bijt in het zand
 902. Wijsheid voor de massa?
 903. over deze website
 904. History
 905. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 906. Hoe doden we een volksbesluit?
 907. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 908. Wahlstreik!
 909. politiek algemeen
 910. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 911. boeken en artikels
 912. Interview Jos Verhulst
 913. Het verdiepen van de democratie
 914. Persbericht Democratie.nu
 915. Witte Werf maart 1999
 916. Witte Werf mei 1999
 917. Witte Werf augustus 1999
 918. Witte Werf oktober 1999
 919. Witte Werf november 1999
 920. Witte Werf december 1999
 921. Witte Werf april 2000
 922. Witte Werf mei 2000
 923. Witte Werf december 2001
 924. Witte Werf februari 2002
 925. Witte Werf juni 2002
 926. Witte Werf oktober 2002
 927. Witte Werf december 2002
 928. Witte Werf april 2003
 929. Witte Werf juli 2003
 930. Witte Werf november 2003
 931. Witte Werf januari 1999
 932. Witte Werf januari 2000
 933. Over particratie, meerderheid en oppositie
 934. Witte Werf januari 2004
 935. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 936. Wit Bericht 05/09/2001
 937. Wit Bericht 23/03/2002
 938. Wit Bericht 10/04/2002
 939. Wit Bericht 20/04/2002
 940. Wit Bericht 17/05/2002
 941. Wit Bericht 11/09/2002
 942. Wit Bericht 02/01/2003
 943. Wit Bericht 19/01/2003
 944. Wit Bericht 25/01/2003