Nieuws

Knipsels mei 2017

 

Lees meer: Knipsels mei 2017

Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie

De partijprogramma's van de 2 Franse presidentskandidaten Marine Le Pen en Emmanuel Macron in het licht van de (directe) democratie

  

A. Le Pen: ‘Au nom du peuple’ is haar slogan. Le Pen is vurige voorstander van bindende referenda. Le Pen doet beroep op zowel:

 

1. plebiscieten (waar Democratie.Nu evenwel zeer sceptisch tegenover staat): meteen na haar aanstelling tot presidente wil Marine Le Pen onderhandelen over de 4 soevereiniteiten:

- monetair

- wetgevend

- territoriaal

- economisch

 

Exact 6 maand na de onderhandelingen met de EU in Brussel wil Le Pen een referendum, waarbij het Franse volk de volgende keuze wordt voorgelegd: ‘Frexit: ja of nee?’

 

 

2. als op het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF: vanaf 500.000 handtekeningen kan de burger zélf een referendum in gang zetten, over alle onderwerpen.

 

 

B. Macrons positie over directe democratie is niet gekend; de directe democratie komt in zijn programma niet aan bod.

 

 

 

Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem

Beschouwing naar aanleiding van de Franse presidentsverkiezingen

 

De Franse presidentsverkiezingen zijn ‘historisch’, in de zin dat de traditionele machtspartijen - links vs rechts - werden afgestraft en in de tweede ronde schitteren door hun afwezigheid.

 

Het duel vindt nu plaats tussen enerzijds het ‘extreem-rechtse’ Marine le Pen en de

‘onafhankelijke’ bankier en ex-minister Emmanuel Macron.

 

Even markant is dat beide programma’s elkaars tegenpolen vormen.

 

Zo schuift Marine Le Pen de nood aan protectionisme (complete beheersing van de Franse grenzen) naar voren, om zo het hoofd te kunnen bieden aan de migratiestromingen.

 

Emmanuel Macron daarentegen verwacht alle heil van meer migratie en meer Europa.

 

Benieuwd naar hun partijprogramma in het licht van de (directe) democratie? Klik hier.

 

 

Democratie.Nu wil echter wijzen op een fundamenteel probleem: het (Franse) kiessysteem zélf.

 

 

We belichten drie fundamentele anomalieën uit het Franse (én Belgische) kiessysteem.

 

1. Partijprogramma’s = totaalpaketten: te nemen of te laten

 

Een partijprogramma is een koppeling van standpunten over een ganse resem onderwerpen: sociale zekerheid, tewerkstelling, migratie, klimaat, enz. De kiezer moet het partijprogramma in zijn geheel aanvaarden: men moet kiezen tussen volledige pakketten en kan niet kiezen tussen afzonderlijke standpunten.

 

Ook het Belgische verkiezingssysteem kampt met eenzelfde probleem.

 

Bent u bv voor de standpunten van de SP.a wat sociale zekerheid betreft? Pak er hun migrantenstandpunt dan maar bij.

Of gaat u akkoord met het direct-democratische standpunt van het Vlaams Belang, dan aanvaardt u en passant ook hun vreemdelingenstandpunt.

 

Of: wilt u die doos waspoeder kopen? Dat kan, maar dan moet u er die tube tandpasta bij nemen.  In de economie noemt men dit ‘gekoppelde verkoop’: dit is wettelijk verboden, maar in de ‘democratie’/politiek is diezelfde praktijk wél schering en inslag.

 

Bovendien is niet enkel die verplichte koppeling van standpunten problematisch, maar ook de polarisering tussen links en rechts. Een partijprogramma is namelijk ofwel links (progressief), ofwel rechts (conservatief).

 

Dit doet afbreuk aan de realiteit. Want, zijn er vandaag geen goede redenen om bijvoorbeeld:

 

- naar ‘rechts’ op te schuiven als men sceptisch is over globalisering, migratiebeleid, moslimfundamentalisme en multiculturele maakbaarheid?

- naar ‘links’ op te schuiven als men begaan is met armoedebestrijding, de kloof tussen arm en rijk en de milieuproblematiek?

 

Anders gesteld: gans de links vs rechts-tweedeling is ongenuanceerd, te algemeen en te star. Links en rechts zijn contextgebonden en veranderen doorheen de tijd. Een kritische geest herpositioneert zich, al naargelang de zich wijzigende context.

 

We worden dus verplicht te stemmen volgens compleet achterhaalde methoden.

 

 

2. Het verkiezingssysteem is gebaseerd op strijd en uitsluiting

 

- strijd: politici zijn strijders. Zij zijn het kampen zodanig gewoon dat zij strijd voeren, zelfs wanneer overleg voor alle betrokkenen veel voordeliger is. Er is nood aan een consensus-democratie, aan een politiek van samenwerking. Binnen het huidige particratische systeem is dat onmogelijk, maar dit kan wél via het konkordanz-systeem (zie verder)

  

- uitsluiting: de praktijk van 'coalitievorming' - mét uitsluiting van een zogezegde 'oppositie' die men in particratieën bijna universeel aantreft - komt neer op stemmenvernietiging ten nadele van de kiezers die voor de uitgesloten 'oppositie' stemden. De stemmen van kiezers die stemden op een partij die – al dan niet toevallig – in de oppositie terechtkomt, worden vernietigd (de oppositie kan niet deelnemen aan het wetgevende werk) . Daarom vervormt het smeden van (kunstmatige) coalities de kiesuitslag. Minderheden worden bijgevolg systematisch en structureel uitgesloten.

Het systeem van ‘coalities smeden’ is particratisch bedrog en valt niet democratisch te verantwoorden.

 

3. Ons kiessysteem leidt tot een personencultus en een klasse van beroepspolitici

Ons bestuurlijke (particratische) systeem leidt tot een klasse van beroepspolitici met de focus op het imago van politici en beduidend minder op kwalitatieve wetgeving. Er is sprake van kliekjesvorming die storend/sturend werken. De politiek is in handen van een kaste van beroepspolitici die de rest van de bevolking via macht, geweld of indoctrinatie van dat beslissingsrecht afhoudt. Dat leidt tot politieke bevoogding en een moreel superioriteitsgevoel, waarbij de politiek de burgers gaat opvoeden. De staat vormt dan de burgers (in plaats van omgekeerd).

 

 

CONCLUSIE

 

Het Franse én Belgische kiessysteem zijn dringend aan een grondige wijziging toe.

 

Het bestuurlijke systeem is ouderwets, illegitiem, schadelijk en dictatoriaal.

 

Er is nood aan een frisse wind: we zijn dringend toe aan een nieuw bestuurlijk model.

 

 

VOORGESTELDE OPLOSSING

 

Voer het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF (BROV) in op alle bestuurlijke niveaus, over alle onderwerpen, zonder uitzondering.

 

Na de invoering van het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF kunnen de volgende maatregelen worden gestemd:

 

 

1. de invoering van het algemeen stemgeheim voor alle verkozenen: dit knipt de dwingende band door tussen verkozenen en partijtop. Het stemgeheim gaat sturing, beïnvloeding en corruptie/stemmenhandel tegen en beëindigt het weerzinwekkende fenomeen van coalitievorming.

 

 

2. de afschaffing van de lijststem: de stem van de kiezer moet bepalend zijn in het aanduiden van de volksvertegenwoordiging in het parlement. De kandidaat met de meeste stemmen achter zijn/haar naam moet in het parlement zetelen, niet de kandidaat het hoogst op de lijst.

 

 

3. de invoer van term limits (beperkte herverkiesbaarheid): de duur van mandaten wordt ingeperkt. Dat voorkomt een kaste van beroepspolitici die een democratische werking in de weg staat.

 

 

4. de invoer van recall (= afzetprocedure): systeem waarbij mandatarissen die het publieke vertrouwen hebben beschaamd, kunnen worden afgezet.

 

 

5. de afschaffing van de (geheel ondemocratische) kiesdrempel.

 

 

6. de afschaffing van de stemplicht/opkomstplicht, vermits deze is verworden tot een garantiestelsel van stemmen én overheidsgelden voor de grote politieke partijen.  

 

 

TE VERWACHTEN POSITIEVE GEVOLGEN

 

- het bindend referendum op volksinitiatief maakt een einde aan die praktijk van standpuntenkoppeling, vermits men nu pér wetsvoorstel per burgerinitiatief kan stemmen (zie verder). In een konkordanz-democratie verschuift de aard van de debatten van machtspelletjes/personencultus naar het inhoudelijke debat: de sterkste argumenten winnen.

 

Deze maatregelen - gestemd via het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF - leiden eveneens tot:

- samenwerking (konkordanz) en inclusie: een konkordanzdemocratie functioneert niet langer via de tegenstelling coalitie-oppositie. In een konkordanz zoeken de verkozenen nu per onderwerp/per wetsvoorstel naar een meerderheid. Wetten worden gestemd op basis van wisselmeerderheden. Voor het nemen van een beslissing vindt er een grondig debat plaats tussen de verschillende belanghebbenden in een luisterende en constructieve dialoog. Politici moeten nu samenwerken in plaats van elkaar tegen te werken (inclusie ipv exclusie). Er is dan géén structurele uitsluiting van politieke partijen meer mogelijk: alle partijen worden vertegenwoordigd in de regering. In een Konkordanz democratie is uitsluiting per definitie onmogelijk, omdat - via het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF - steeds voorstellen op de maatschappelijke agenda kunnen worden geplaatst (in de mate dat er voldoende handtekeningen worden ingezameld natuurlijk).

 

- alle partijen werken nu voor het algemeen belang en niet langer voor het partijbelang, deelbelangen of het eigenbelang.

  

- lange termijnvisie + stabiliteit:  het land kijkt verder dan vier jaar vooruit, vermits alle partijen in de regering worden vertegenwoordigd.

 

- meer eerlijke politiek: de sanctie voor een partij in geval van stemmenverlies wordt in een Konkordanzsysteem beperkt tot zetelverlies. In een particratisch systeem met coalitievorming - ons huidige systeem - vergroot door stemmenverlies ook de kans op uitsluiting uit de coalitie en dus loert steeds ‘het niets/de verbanning naar de oppositie’ op de achtergrond. Dat leidt tot agressievere technieken en structurele leugenachtigheid.

 Voorbeelden van Konkordanz in de praktijk: Nebraska, Zwitserland.

 

Anders gesteld: in een konkordanz-systeem is er sprake van volkssoevereiniteit en zelfbepalingsrecht.

Daar bepalen de burgers zélf de soort staat die ze willen (en niet omgekeerd zoals nu het geval is).

 

Uiteraard kan konkordanz niet wettelijk opgelegd worden; men kan geen mensen of groepen mensen tegen hun zin dwingen tot samenwerking. Het is een kwestie van democratische cultuur. En dat begint steeds met de invoering van het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF.

 

 

Is de invoer van het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF realistisch? Jazeker!

Zowel Frankrijk als België zouden zich ontpoppen tot democratieën, de naam waardig.


 


 

 

Voorstellen tot democratische vernieuwing

DEMOCRATIE.NU’S VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

  

* VOORSTEL 1: definieer zorgvuldig de begrippen

 

- ‘democratie’ vs ‘particratie’

- ‘participatie’

- ‘volksraadpleging’ (vrijblijvend) vs ‘referenda’ (bindend)

- ‘staatsreferenda’ (plebiscieten) vs ‘referenda op volksinitiatief’

 

Elke gedegen analyse begint met een heldere operationalisering van de gehanteerde begrippen. Dit ontbreekt in de conceptnota. In het debat over democratische vernieuwing heerst er een Babylonische begripsverwarring.

 

 

* VOORSTEL 2: voer het BROV in

 

 

Voor Democratie.Nu bestaat democratische vernieuwing niet enkel uit het méér betrekken van de burgers bij politiek en beleid. Burgers moeten zélf het beleid uitstippelen en zélf kunnen beslissen. Het is niet aan de overheid om te bepalen welke burgers zij willen, maar de burgers dienen de staat zélf vorm te geven. In een echte democratie participeren de burgers niet: zij beslissen soeverein en doen dat - zoveel als zij zelf nodig achten - via het bindend referendum op volksinitiatief. Betekenisvolle inspraak mag ook beslissende inspraak genoemd worden en mag niet herleid worden tot louter bezigheidstherapie.

 

Voer daarom het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF in: op alle bestuurlijke niveaus en over alle onderwerpen, dit uitzondering.

 

Na de invoering van het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF kunnen de volgende maatregelen gestemd worden:

 

1. de invoering van het algemeen stemgeheim voor alle verkozenen:  Het gevolg hiervan is dat er geen dwingende band is tussen de verkozenen en de partijtop. Stemgeheim zorgt ervoor dat fenomenen zoals sturing, beïnvloeding, coalitievorming en corruptie/stemmenhandel geen kans krijgen. Of beter nog: het verbod op coalitievorming, stemafspraken en stemadviezen.

 

2. de afschaffing van de lijststem: de stem van de kiezer moet bepalend zijn in het aanduiden van de volksvertegenwoordiging in het parlement. Logischerwijs moet de kandidaat met de meeste stemmen achter zijn of haar naam in het parlement kunnen zetelen, niet de kandidaat het hoogst op de lijst.

 

3. de invoer van term limits (beperkte herverkiesbaarheid). Betekent: de duur van mandaten wordt ingeperkt.

 

4. de invoer van de recall (= afzetprocedure). Betekent: een systeem waarbij mandatarissen die het publieke vertrouwen hebben beschaamd, afgezet kunnen worden.

 

5. de afschaffing van de (ondemocratische) kiesdrempel.

 

6. de afschaffing van de stemplicht/opkomstplicht. Deze is tot op heden geëvolueerd tot een garantiestelsel van stemmen én overheidsgelden voor de grote politieke partijen.  

 

* VOORSTEL 3: HERWAARDERING VAN HET PETITIERECHT

 

Om te vermijden dat er om de haverklap referenda plaats vinden, stelt Democratie.Nu voor om een bijkomende stap in te bouwen, namelijk het verzoekschrift (petitie of burgerinitiatief).

 

Kort samengevat komt het er op neer dat zodra 1/10 van de benodigde handtekeningen voor een referendum (of momenteel nog steeds een volksraadpleging) verworven zijn, deze al voorgelegd kunnen worden aan het betreffende gewest. Dan kan het betreffende parlement het burgerwetsvoorstel (de inhoud van de volksraadpleging):

 

 

 1. goedkeuren (dan moeten de indieners geen verdere stappen meer ondernemen)
 2. afkeuren (als daar een goede reden voor is, stopt het initiatief. Als de initiatiefnemers deze afkeuring ongegrond vinden; dan kunnen zij 10 keer meer handtekeningen verzamelen en alsnog een referendum afdwingen)
 3. na amendering goedkeuren (ook hier is het mogelijk dat initiatiefnemers vinden dat de amendementen een meerwaarde zijn en dan stopt het initiatief. Of wanneer de initiatiefnemers dit ongegrond vinden, dan kunnen zij 10 keer meer handtekeningen verzamelen en alsnog een referendum afdwingen. Daarnaast kunnen zij ten alle tijde een nieuw initiatief vanaf nul opstarten)

  

Met deze voorstellen wordt het referendum een passend instrument om de voorkeuren van de burgers te kennen en deze in nieuwe passende wetgeving om te zetten.

 

 

* VOORSTEL 4: OPRICHTING DIGITAAL REFERENDUMPLATFORM

In de lijn van Schiltz’ pleidooi voor digitalisering ligt de oprichting van een online internet-platform, waarop burgers zelf referendumvoorstellen kunnen lanceren. Het doel hiervan is het democratiseren van het politieke besluitvormingsproces . Het platform brengt een dialoog over de gewenste maatschappelijke veranderingen op gang tussen zowel politici en burgers als tussen burgers onderling. Via deze mogelijkheid kunnen alle burgers een referendumvoorstel lanceren en/of ondertekenen; dit na een voorafgaande informatieverzameling en een discussie op een daartoe voorbehouden forum.

 

Drie bronnen/input die uiteindelijk tot een referendumvoorstel kunnen herwerkt worden:

 

1. de overheid is van plan een bepaalde wet te stemmen: wat denkt de burgerbevolking hier concreet over? Gaat de meerderheid akkoord? Hier neemt het referendumplatform de vorm aan van een enquête of een politieke barometer. Groot voordeel hierbij is dat dankzij het bijhorende discussieforum de mening van de burger zich niet beperkt tot een JA/NEE-antwoord, maar worden alternatieven eveneens uitvoerig toegelicht.

 

2. de overheid heeft al een bepaalde wet uitgevaardigd

Het referendumplatform laat dan toe om deze wet  - indien ze tégen de volkswil indruist - publiekelijk te amenderen. Ook kunnen de burgers hiermee aangeven dat men een bepaalde wet wenst in te trekken (cfr recall, correctief referendum, petitierecht).

 

3. burgers brengen zélf wetsvoorstellen en alternatieven aan

Indien politici daadwerkelijk oor hebben naar de verzuchtingen en inspiraties van het volk, dan kan het referendumplatform mede de politieke agenda bepalen.

 

Waarom een referendumplatform?

 

- het platform neemt de koudwatervrees voor referenda bij de burgers weg: via het referendumplatform krijgen mensen spelenderwijs meer voeling met referenda

- het platform spoort aan tot een debatcultuur: maatschappelijke beeldvorming en debat zijn een noodzaak bij de daadwerkelijke invoering  van het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITATIEF (cfr zwitserland).

 

Voordelen van een referendumplatform?

 

1: politici krijgen een duidelijk beeld over hoe de bevolking werkelijk denkt over een welbepaald wetsvoorstel én de maatschappelijke onvrede en verzuring worden snel gedetecteerd.

 

2: meer gedragen en objectief betere wetgeving

- meer gedragen wetgeving: er is vanaf nu weerwerk/kritiek van het grote publiek mogelijk én het aanleveren van burgerinitiatieven is nu mogelijk

- betere wetgeving: de wijsheid die bij het collectief aan burgers aanwezig is, leidt tot objectief betere wetten (in tegenstelling tot parlementairen die niet stemmen op basis van kennis en wijsheid, maar geheel in de lijn van de fractiediscipline)

- kiezers krijgen meer informatie over de verschillende volksvertegenwoordigers en kunnen bijgevolg gerichtere keuzes maken.

 

3. betere legitimering politici: gedeelde verantwoordelijkheid

 

4. bescherming minderheden: élke minderheidsgroep - tot aan de enkeling toe - kan eigen voorstellen lanceren, deelnemen aan het debat en stemmen.

 

5. alle voorstellen, stemmingen en opinies worden op 1 overzichtelijk forum gebundeld: dit voorkomt de versplintering van initiatieven die democratische vernieuwing nastreven en vergroot de impact van de burgers.

 

6. transparante besluitvorming: alle stemgerelateerde informatie is zichtbaar (open data), wat fraude tegengaat.

 

7. het politieke engagement van de burger vergroot

- democratische vernieuwing gebeurt nu van onderuit (bottom-up ipv top down)

- het referendumplatform is niet onderhevig aan de beperkingen van tijd en ruimte: met een referedumplatform stemt men wanneer men tijd heeft en tijdens de stemming is er geen fysieke aanwezigheid vereist (bv hand opsteken)

- deze digitalisering van de politieke besluitvorming sluit nauw aan bij de leefwereld van jongeren.

 

* VOORSTEL 5: de procedures van burgerinspraak moeten worden losgekoppeld van beïnvloeding en manipulatie.

 

Professionele begeleiding/omkadering betekent een reëel gevaar op manipulatie. Daarom:

 

- burgers selecteren zélf hun technisch experten, begeleiders en advocaten

- de burgergroep dient over voldoende financiële middelen te beschikken, zodat hun woordvoerder redelijk wordt verloond

- burgers ontslaan eventueel zélf aangeleverde experts en procesbegeleiders

- burgers bepalen zélf de randvoorwaarden van de raad waarin ze zetelen

- burgers bepalen zélf de vraagstelling én de volgorde van de vragen

- er is maximale transparantie van de inkomsten en fondsen, cv van experten, enz.

 

Kort samengevat: de procedures van deze burgerinspraak dienen losgekoppeld te worden van beïnvloeding. Want degene die beslist over de begeleiding van de burgerpanels, de keuze van de te horen experten en belanghebbenden en zelf ook de conclusies schrijft, bepaalt de uitslag.

 

* VOORSTEL 6: parlementair studiebezoek aan Zwitserland.

 

Het Vlaamse parlement bezoekt de Zwitserse instellingen en laat zich inspireren door de Zwitserse democratie.

 

* VOORSTEL 7: de burger kan zich - via de normale verkiezingen - bijkomend laten vertegenwoordigen door burgers aangeduid door loting.

 

 

6. AFRONDENDE BESCHOUWINGEN

 

P.S.1: Schiltz ontkent niet de vervormende invloed van de particratie. Schiltz: “Een vaak gehoorde kritiek op het functioneren van onze democratie is de sterke particratie, ofwel de sterke machtspositie van politieke partijen, in ons land. Hun dominantie in het politiek systeem kan de indruk wekken dat de partijen zelf beslissen, en niet de kiezer, over wie in het parlement gaat zetelen, en dat ze eigenhandig de parlementaire fracties vleugellam maken door onafhankelijkheid en eigenzinnigheid af te straffen. (…) Een liberale visie op de democratie pleit voor de afschaffing van allerlei elementen of procedures die de invloed van de partij boven die van de individuele burgers plaatsen. (…) Partijen moeten die actieve burger als bondgenoot, als partner zien op de weg naar democratische vernieuwing en niet als een bedreiging.”

 

Democratie.Nu juicht dit toe: al onze voorstellen komen hieraan tegemoet. 

 

P.S. 2: Democratie.Nu’s voorstellen tot democratische vernieuwing slaan twee vliegen in één klap:

 

1. bij invoer van de directe democratie verdwijnen de huidige systeemproblemen als sneeuw voor de zon

2. politici blijven hun rol spelen (dit indien de burgers niet aangeven te willen beslissen via het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF). Hierdoor worden beroepspolitici opnieuw gelegitimeerd.

 

P.S.3. Er zijn in de wetenschappelijke literatuur allerlei maatschappelijke voordelen van directe democratie aagentoond: van een hogere economische groei en lagere staatsschuld tot efficiëntere overheidsdiensten, lagere belastingontduiking en groter politiek engagement .

 

Politici die zich verzetten tegen directe democratie zijn blijkbaar bereid die voordelen voor allen op te offeren aan de partijbelangen of hun eigenbelang.

 

Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ

1. INLEIDING

 

Democratie.Nu is volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz erkentelijk voor zijn conceptnota: het laat toe om gefundeerde, omstandige feedback aan te leveren op een aantal pijnpunten van ons bestuurlijke systeem. 

 

 

Geheel in de geest van de conceptnota - actieve burgerparticipatie mét impact -  becommentarieert de beweging voor directe democratie de verschillende liberale voorstellen. Het expertisecentrum over directe democratie brengt concrete voorstellen aan die - indien daadwerkelijk geïmplementeerd - de volkssoevereiniteit invoeren.

 

Want, zo onthult het SCP-onderzoek waarop Schiltz zich beroept: “Over de praktische invulling van de democratie, de politiek dus, is men minder tevreden. Er is veel kritiek op gekozen politici en grote steun voor meer inspraak van burgers en meer directe democratie (o.a. referenda over belangrijke kwesties, het kiezen van de burgemeester).” Het SCP-onderzoek benadrukt: “Toekomstig onderzoek moet zich richten op problemen met representatie in brede zin. Eén van de zorgen over moderne westerse democratieën betreft het vraagstuk van representatie: traditionele vormen van institutionele representatie hebben aan het begin van de 21e eeuw hun vanzelfsprekendheid verloren.”

 

Om deze pijnpunten te verhelpen, levert Schiltz een aantal instrumenten aan die moeten aantonen dat - nota bene binnen de lijnen van de bestaande representatieve democratie - nog belangrijke stappen vooruit kunnen gezet worden naar meer democratie.

 

Schiltz’ conceptnota bewandelt 3 pistes.

 

2. SCHILTZ WEG NAAR DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

 

1. pro-verkiezingen

2. sterker parlement

3. méér betekenisvolle participatie

 

- oprichten kenniscentrum ‘democratische vernieuwing’

- beleidsnota minister van binnenlands bestuur

- burgerkabinetten (deliberatie)

- afschaffing formele adviesraden

- participatief budgetteren (burgerbegroting)

- deliberatieve peiling (mini-burgertop)

- burgerinitiatief, gevolgd door een gewestelijke volksraadpleging

- transparantie via digitalisering: actieve openbaarheid van overheidsdata.

 

Democratie.Nu vraagt zich - niet geheel zonder verwondering - af: hoe kunnen deze drie pijlers werkelijk leiden tot Democratische Vernieuwing en méér democratie, wanneer we vaststellen dat de voorstellen nét deel uitmaken van het probleem?

 

3. EEN DIRECT-DEMOCRATISCHE BLIK OP SCHILTZ' VOORSTELLEN

 

1. VERKIEZINGEN ZIJN GEEN DEMOCRATIE

 

1.A. verkiezingen werden historisch ingesteld TEGEN (burger)democratie

 

Verkiezingen hebben weinig of niets met democratie te maken, wat men doorgaans ook beweert. Ons huidig politiek systeem is geëvolueerd uit een systeem, door de toenmalige heerser opgericht tégen democratie. Dit systeem werd ‘representatief’ of ‘republikeins’ genoemd en was hoofdzakelijk gebaseerd op verkiezingen. Tijdens deze omwenteling werd er in de meeste westerse landen een ‘electoraal aristocratisch’ systeem ingesteld. In vergelijking met de ‘aristocratie door erfrecht’ was dit al een indringende evolutie. Hoewel, enkel rijken en vooraanstaanden (priesters, notabelen, ...) konden zich kandidaat stellen en deelnemen aan de verkiezingen. Nadien werd het algemeen stemrecht ingevoerd. Iedereen kon nu stemmen of zich verkiesbaar stellen. Omwille van dit democratische ‘element’ verwijst men naar verkiezingen als ‘democratisch’, geheel ten onrechte (Francis Dupui-Déri).  Veel van de zogezegd 'democratische' landen vormen in feite een electorale aristocratie met daar bovenop een sterke ‘particratie’. Meer weten? Check David van Reybrouck over 'verkiezingen'.

 

1.B. verkiezingen zijn weinig geschikt voor de aanstelling van de wetgevende macht (parlement)

 

Verkiezingen hebben weinig met democratie-an-sich (= wetgevende bevoegdheid voor de burgers) te maken: het is een instrument om leiders aan te stellen. Honderd jaar voor de Franse Revolutie werden de boekaniers geleid door de begrippen vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. In een boekanierkamp werd de kapitein verkozen. Hij kon ook bij stemming afgezet worden. De bemanning - en niet de kapitein - besliste al dan niet om een ander schip of vloot aan te vallen. Ook de oude Grieken (+/- 400 VC) kenden het verkiezingssysteem voor de aanduiding van 'de beste', namelijk om het leger aan te voeren. De wetgevende structuren echter waren gebaseerd op democratische instrumenten, vertegenwoordiging door loting en de volksvergadering. Het verkiezingssysteem voor wetgevende structuren vindt voornamelijk zijn oorsprong in de Romeinse Republiek. Meer info.

 

Verkiezingen werden bijgevolg nooit ingevoerd om het beleid/wetgeving te laten bepalen door de burgers. Bij het aanstellen van leiders zijn verkiezingen wél een aanvaardbaar systeem: bv bij de aanstelling van bekwame mensen aan het hoofd van onze instellingen (zoals rechtstreekse presidentsverkiezingen, burgemeesterverkiezingen, aanstelling van rechters, hoge overheidsfuncties), …

Het principe van verkiezingen leidt op zichzelf tot de selectie van de besten (= aristocratie) en niet tot een vertegenwoordiging door gelijken (zoals bv met loting, wat - indien juist uitgevoerd - een representatief beeld van de samenleving garandeert).

 

 

1.C. de huidige verkiezingen zijn gestoeld op ondemocratische principes

Na de verkiezing - de stijd om de stem van de burger - volgt een tweede strijd, waar de burger niet eens aan te pas komt: de strijd om de coalitie/regering.

 

 

Deze coalitievorming tijdens het verkiezingsproces is fundamenteel ondemocratisch:

- het proces is NIET TRANSPARANT: de burger heeft geen vat op de regeringsvorming: de partijtoppen - niet het volk - bepalen welke partijen in de meerderheid terechtkomen. Het regeerakkoord wordt onderhandeld ver van de openbaarheid en wordt niet door de burgers bekrachtigd.

 

- de coalitievorming (met het cordon sanitaire als bijzondere verschijningsvorm) is een POLITIEK VAN UITSLUITING: de oppositie wordt uitgesloten van beleidsvorming. Kiezers die stemden op een partij die - al dan niet toevallig - in de oppositie belanden, worden eenzijdig buiten spel gezet, vermits zij uitgesloten worden van het wetgevende werk.

 

 Met andere woorden:

- coalities vervormen de kiesuitslag

- bepaalde groepen kiezers worden systematisch en structureel uitgesloten

- ook thema's zelf worden getaboeïseerd, bijvoorbeeld de problematiek van de veiligheid en de immigratie.

 

 

1. D. DE FUNCTIES DIE ER ECHT TOE DOEN WORDEN NIET DOOR DE KIEZER VIA VERKIEZINGEN INGEVULD

De burger verkiest geen regering, burgers hebben geen vat op de regeringsformatie, noch op het regeerakkoord. Men verkiest bovendien geen overheidsfuncties: het is de partijtop die benoemt. De kiezer heeft slechts een beperkt aandeel in de samenstelling van een - a priori - vleugellam parlement.

 

2. HET PARLEMENT KAN GEEN ROL VAN BETEKENIS MEER SPELEN, VERMITS ZE DE VOORBIJE DECENNIA NAGENOEG VOLLEDIG DOOR DE PARTICRATIE WERD UITGEHOLD

 

2.A. Hoe kan een parlement sterker worden, wanneer nét de verkiezingen (en de hiermee gepaard gaande coalitievorming) de kamer van volksvertegenwoordiging in twee snijden - meerderheidsfracties vs oppositie - en dus het parlement geheel verzwakken?

 

 2.B. Officieel is het parlement de wetgevende macht. In werkelijkheid is de regering véél meer wetgever dan het parlement. Het gros van de wetten ontstaan op de tafel van de uitvoerende macht; op zich een flagrante schending van de scheiding der machten en dus van de fundamenten van de rechtsstaat. De regering staat centraal in de politieke beleidsvoering. Het parlement is in de loop van de tijd uitgehold en gedevalueerd van wetgevende macht naar een knikkende stemmachine voor de uitvoerende macht. De besluitvorming gebeurt nu buiten het parlement. Ook de dwingende Europese directieven beknotten vrije wetgevende bevoegdheid door het parlement. 

 

 2.C. Staan parlementariërs niet per definitie machteloos?

- komt een parlementariër in de oppositie terecht: hij/zij is - per definitie - uitgesloten van deelname aan het wetgevende werk

- komt een volksvertegenwoordiger in de regering terecht: hij/zij is gebonden aan een regeerakkoord, dat op de partijhoofdkwartieren werd onderhandeld en iedere democratische legitimiteit mist. 

 

2.D. Zelfs mocht het parlement nog over effectieve macht beschikken, dan nog worden alle volksvertegenwoordigers in hun stemgedrag aangestuurd door de partij(toppen). Omdat deze partijvoorzitters bepalen wie er op een verkiesbare plaats komt te staan, oefenen de politieke partijen de facto een grote macht uit over het stemgedrag van hun volksvertegenwoordigers en verworden zij tot partijsoldaten. In België en Nederland worden nagenoeg alle stemmen door parlementariërs uitgebracht volgens de partijlijn. In Nederland ligt de partijdiscipline op 99,998%.

 

Daarom rijst de vraag: vertegenwoordigt het parlement werkelijk het volk?

 

De grondwet ontkent deze stelling en ook de Raad van State benadrukt dat er van volkssoevereiniteit geen sprake kan zijn 

 

Daarom, stemmen we in werkelijkheid op een volksvertegenwoordiger of eerder

- op een PARTIJSOLDAAT, met handen en voeten gebonden aan de partijdiscipline:

                             - partijgetrouw stemgedrag wordt beloond met een verkiesbare plaats op de lijst of een zitje in het                                            parlement

- wie anders stemt dan het partijstandpunt mag zich aan repercussies verwachten: de parlementariër kan zijn verkiesbare plaats bij de volgende kiesronde of een zitje in parlement wel vergeten + hij/zij wordt uitgesoten van alle activiteiten waarvoor het bezit van de partijkaart essentieel is.

 

- een NATIE-VERTEGENWOORDIGER

 

Met andere woorden: wordt de burger niet gedwongen te ‘kiezen’ (= gedwongen mandatering) voor een - voorgeselecteerde - ‘volks’vertegenwoordiger, die zélf over weinig tot géén enkele keuzevrijheid beschikt? Vertegenwoordigen volksvertegenwoordigers het ‘algemeen belang’ of eerder het belang van ‘de natie’, ‘de partij’, deelbelangen (vb belangenbehartiging van sommige economische sectoren) en het eigenbelang (macht, inkomen, status)?

 

3. PARTICIPATIE LEIDT NIET TOT VOLKSSOEVEREINITEIT

Participatie is een misleidende term. De cijfers zijn ontnuchterend. Zoals een Amerikaanse participatie-studie onthult: slechts een fractie (!) van de participatie-initiatieven in Amerika is de term ‘participatie’ waardig. Dat leidde tot een belangrijk toetsingsinstrument: de participatieladder van Arnstein.

 

 3.A. DE PARTICIPATIELADDER VAN ARNSTEIN

 

Arnsteins participatieladder is opgebouwd uit 8 participatietrappen, gaande van non-participatie (trapladder 1 en 2) over participeren in participatie (trapladder 3, 4 en 5) tot volwaardige participatie (trapladder 6, 7 en 8).

               1. Manipulatie: onder het mom van ‘begeleiding’ en ‘ondersteuning’ worden burgers geïnformeerd,

               geadviseerd, geïndoctrineerd en gekneed naar de ideologie van de machthebber.

 

2. Therapie: hier is sprake van ‘groepstherapie’ vermomd als ‘burgerparticipatie’: burgers worden betrokken in het proces, maar de focus ligt op het ‘opvoeden’ van burgers, op het afbrengen van hun ‘pathologie’, m.a.w. op ‘disciplinering’ en ‘socialisering’ en niet op het bestrijden van de structurele klasse-ongelijkheid an-sich.

 

                à 1 en 2: non-participatie.

 

3. Informering: er is sprake van éénrichtingsverkeer: de informatie vloeit van de overheid naar de burgers in plaats van omgekeerd en veelal hanteert men hierbij een paternalistische visie op de omschrijving van maatschappelijke problemen. De oplossing van een probleem ligt vaak al klaar in de vorm van een voorgesteld plan. Doel van de participatie is om de burgers via educatie en public relations te overtuigen het aangeleverde en voorgeknede plan te aanvaarden. Er wordt geen weerwerk of onderhandeling mét impact van de burger toegestaan.

Voorbeelden: kant-en-klare draaiboeken of modelcontracten worden aangeboden onder het mom van ‘support’. Vaak is de uitleg te technisch en wordt deze informatie niet altijd even goed begrepen door de participanten. Andere ingezette instrumenten: het nieuws, pamfletten en posters.

Andere voorbeelden: peilingen, vrijblijvende vragenlijsten, buurtvergaderingen, openbare hoorzittingen. Het betreft hier illusoire participatie: burgers worden niet ernstig genomen, er wordt niets met de klachten en adviezen gedaan, burgers kunnen hun wil niet doordrukken.

 

4. Consultatie:

Vbn: peilingen, vrijblijvende vragenlijsten, buurtvergaderingen, openbare hoorzittingen. Het betreft hier illusoire participatie: burgers worden niet ernstig genomen, er wordt niets met de klachten en adviezen gedaan, burgers kunnen hun wil niet doordrukken.

 

5. Bemiddeling: hier zetelt een aantal vooraf geselecteerde burgers - niet representatief voor de ganse bevolking - in de raad. Of, het aantal zetels voor burgerparticipanten in de raden is beperkt, waardoor de burgers nooit over een meerderheid kunnen beschikken. Burgervoorstellen worden steeds weggestemd; er bestaat geen enkele mogelijkheid om de eindbeslissing te beïnvloeden.

Vbn: adviesraden, buurtraden.

 

à 3 en 4 en 5: ‘participeren in participatie’ = illusoire participatie: burgers hebben dan wel geparticipeerd, maar zij ‘profiteren’ niet: participeren is daarom niet gelijk aan zélf beslissen. Er is geen sprake van ‘wetgevende bevoegdheid’ voor de burger. Burgers mogen dan wel spreken en zich uitdrukken, het blijft louter formeel en vrijblijvend en het status quo blijft gehandhaafd. Het ontbreekt de burgers aan ‘muscle’ om de besluitvorming te beïnvloeden. Vaak is de aangeleverde informatie gebrekkig, vertekend of misleidend. Doorgaans wordt de creativiteit van de participanten de kop ingedrukt: de technici en experts dragen vooropgestelde, weinig innovatieve en zuiver bureaucratische oplossingen aan, gericht op deelbelangen. Maw: de experts of procesbegeleiders sturen de participanten al in een welbepaalde richting; de uitkomst werd al op voorhand bepaald. Burgers mogen enkel nog hun akkoord geven of toezicht houden, terwijl hen het zicht op het ganse proces ontbreekt.

 

 

6. Bemiddeling: hier vindt een eerste verdeling van de macht plaats door ‘bemiddeling’ en ‘onderhandeling’. Burgers plannen mee en beïnvloeden de eindbeslissing.

 

7. Delegatie van macht: de burgers bezetten een meederheid van zetels, ze zijn stemgerechtigd en/of kunnen hun veto stellen, er is maximale transparantie van de inkomsten, de cv van de experten is gekend. Er is beslissingsbevoegdheid voor de burger.

 

8. Burgercontrole: burgers staan aan het roer, zijn betrokken en beheersen het programma/project van begin tot einde. Ze verdelen zelf de fondsen, plannen, managen en voeren alles zelf uit. Er zijn geen sturende/storende intermediaire factoren meer.

 

à 6, 7 en 8: vanaf deze trapladders krijgen de burgers de macht om te onderhandelen met de machthebber of verkrijgen zelfs full managerial power. Het doorslaggevende criterium is: ‘van in staat zijn een doorslaggevende invloed uit te oefenen’ tot ‘geheel zélf kunnen beslissen’.

 

 

3.B. SCHILTZ’ PARTICIPATIEVOORSTELLEN IN HET LICHT VAN ARNSTEINS PARTICIPATIELADDER

 

Democratie.Nu toetst Schiltz’ participatie-voorstellen af aan de  participatieladder van Arnstein.

 

Enerzijds is Schiltz zich duidelijk bewust van deze storende, beïnvloedende factoren en levert een aantal belangrijke randvoorwaarden aan die betekenisvolle burgerparticipatie moeten garanderen, zoals:

 

- Impact: "Als je burgers bij het beleid betrekt, dan moeten ze impact hebben. Je kan geen aanbevelingen laten formuleren om ze vervolgens naast je neer te leggen. Je kan geen referendum organiseren zonder de uitslag te respecteren.”

 

- Professionele communicatie- en procesbegeleiding + goede en heldere afspraken.Er is nood aan voorspelbare besluitvormingsprocedures en een transparant proces. Er moet open toegang zijn tot kerndocumenten en gegevens; faire mogelijkheden voor belanghebbenden om input te geven op plannen en een transparant en controleerbaar systeem om de input te verwerken en te integreren in de besluitvormingsprocedure. Beide partijen - politiek en burgers - moeten dezelfde verwachtingen hebben over het proces. Zoniet kan de poging tot participatie leiden tot heel wat teleurstelling en frustratie.”

 

Anderzijds vreest Democratie.Nu dat Schiltz’ voorstellen geheel contraproductief zijn. Geen enkel voorstel beklimt trapladder 6 (volwaardige participatie).

 

Een blik op Schiltz’ participatievoorstellen:

 

* burgerkabinetten (voorstel 3) en deliberatieve peilingen (V5)

* burgerbegroting (V6)

* burgerinitiatief/gewestelijke volksraadpleging (V7) ondersteund door kenniscentra democratische vernieuwing (V1) en middels een beleidsnota, sterk omkaderd door de overheid (V2)

* digitalisering (V9 en V10) en (actieve) openbaarheid/meer transparantie (V8)

 

* Burgerkabinet: “Een burgerkabinet op het Vlaamse niveau en burgerkabinetten op het lokale niveau. Via zo’n deliberatief besluitvormingsproces worden burgers dichter bij het beleid betrokken en dat creëert meer draagvlak voor het beleid.”

 

Volgens Democratie.Nu schuilt het addertje in de (vrij expliciete) disciplinering, de consultatie, de ‘therapie-gerichte aanpak’ die valt af te lezen in zinnen zoals: Zo’n deliberatieve aanpak creëert meer draagvlak voor het beleid.”

 

Deze verborgen disciplinering is niet nieuw. Voorliggende quote van Patrick Janssens is veelzeggend: Wij moeten meer mensen op een intense wijze bij de besluitvorming betrekken. Meer mensen moeten zelf mee over hun toekomst en die van hun gemeenschap beslissen. De huidige vertegenwoordigende democratie laat dat onvoldoende toe. Ook vormen van directe democratie zullen niet volstaan. Daarom moeten we de instrumenten van de politieke participatie herdenken en verfijnen.  Bovenop de vertegenwoordigende democratie kiezen we voor verregaande vormen van participatieve democratie. Die is gemeenschapsvormend en werpt een dam op tegen onverdraagzaamheid en afbrokkeling van het sociale weefsel. We willen zo mensen weer betrekken bij wat er in hun buurt gebeurt en bij wat er over hun buurt wordt beslist. Politiek wordt met de mensen en niet alleen voor de mensen gevoerd. Een grotere vorm van betrokkenheid moet leiden tot betere besluitvorming en dus tot beter beleid. Meer betrokkenheid bij de besluitvorming leidt ook tot een grotere aanvaarding van dat beleid en tot grotere identificatie met de samenleving”. 

In deze tekst wordt directe democratie (en dus de volkssoevereiniteit) afgewezen; het alternatief is ‘participatieve democratie’ met als doel het psychologisch lijmen en sussen van de ontevreden burger. Die burger gelooft onvoldoende in de politiek, wat de besluitvorming hindert. Laat de burger dus participeren, dan zal hij terug in de politiek geloven. In de quote staat letterlijk dat die participatieve democratie de burger zal brengen tot een ‘grotere aanvaarding van het beleid en tot een grotere ‘identificatie’ met de samenleving (in casu het globale kapitalistische bestel).

Samengevat: ‘Participatie’, ‘inspraak’ en ‘deliberatie’ worden ingezet om het beleid te legitimeren én de onvrede van de bevolking te kanaliseren. Participatie stelt het gebrek aan democratie niet in vraag; het legitimeert het politieke bestel door de bevolking de indruk te geven dat ze kunnen meesturen. Hier is de participatie enkel show of windowdressing: participatie wordt ingezet om aan te tonen dat de burger deelnam aan het proces/besluitvorming, terwijl de werkelijke beslissingsmacht ongenaakbaar blijft.

 

 

* Burgertop:Zet deliberatieve peilingen of mini-burgertops op rond belangrijke beleidsthema’s om de geïnformeerde mening van de burgers te weten te komen. Het idee: peilen naar de mening van burgers wanneer ze goed geïnformeerd zijn. De burgers moeten niet zelf met creatieve oplossingen komen, maar simpelweg goed geïnformeerd hun mening geven."  

Moet de geïnformeerde burger kunnen ‘adviseren’, zoals Schiltz stelt? Of moet de geïnformeerde burger dit advies ook bindend kunnen maken en daadwerkelijk kunnen implementeren? Waarom vrijblijvend adviseren wanneer men de mening wil kunnen vertalen in beleid?

 

Schiltz is zich overigens wel bewust van de mogelijkheid tot sturing en ‘kaping’ van het participatieproces, wat échte bottom up-burgerparticipatie in de weg staat. Schiltz stelt voor om de vele formele adviesraden die op het Vlaamse en lokale niveau fel geïnstitutionaliseerd zijn en worden bevolkt door professionele mensen uit publieke instellingen en belangengroepen af te schaffen. “Bouw daarom een kenniscentrum ‘democratische vernieuwing’ uit binnen de bestaande structuren en middelen van de Vlaamse overheid, die de rol van kennismakelaar en procesbegeleider kan spelen met het oog op de verdere ontplooiing van meer democratische vernieuwing. Betekenisvolle burgerparticipatie vergt een professionele omkadering, en de Vlaamse overheid heeft hier een belangrijke rol in te spelen. Een overkoepelende beleidsnota ‘democratische vernieuwing’ van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur is noodzakelijk met een duidelijke uiteenzetting van de ambities en een bijhorend stappenplan.”

Democratie.Nu vreest echter dat deze verborgen disciplinering en aansturing niet zal verdwijnen, maar wordt vervangen door een al even stringent overkoepelend overheidskader en aangeleverde participatie-specialisten.

 

* Burgerbegroting (participatief budgetteren): participatie waarbij burgers via een deliberatief beslissingsproces een (beperkt) deel van de publieke middelen een publieke bestemming geven. “Juist wanneer het gaat om geld is betrokkenheid van burgers essentieel. Als het menens is om burgers meer macht te geven, dan gaat het er om met hen te beslissen over het budget."

 

Democratie.Nu merkt op dat België 25 jaar achterloopt op het participatief beheren van het overheidsbudget. De voorlopers bepalen inmiddels 25% van het overheidsbudget. Ook hier loert manipulatie door weinig neutrale procesbegeleiders en aansturende, omgekochte of aangeleverde experten om de hoek.

 

Democratie.Nu stelt dat wanneer het de overheid menens is de burger meer macht te geven zij zélf de hoogte van hun belastingen moeten kunnen bepalen en via referendum kunnen bepalen hoe deze gelden worden besteed. De toewijzing van een tevoren bepaald en beperkt bedrag is te vrijblijvend. 

 

 

* Burgerinitiatief, gevolgd door een gewestelijke volksraadpleging: “De recente studie van het SCP (sociaal-cultureel planbureau) toont aan dat er een groot draagvlak is voor meer inspraak van burgers en meer directe democratie via referenda over belangrijke maatschappelijke kwesties.”

 

Schiltz leverde hiervoor een ontwerp van bijzonder decreet aan.

 

a) dit ontwerp lanceert een volksraadpleging op basis van een initiatief van de bevolking, een parlementair initiatief of een regeringsinitiatief

 

Schiltz’ organieke decreet voorziet tevens in andere procedurele afbakeningen, met name:

 

b) de grootte van de handtekeningendrempel: “Burgers kunnen zelf wetsvoorstellen indienen als ze 100.000 anderen overtuigen hun idee te steunen. Die drempel moet proportioneel zijn met het aantal inwoners. De drempel moet voldoende hoog liggen om het niet te vrijblijvend te maken, maar ook niet te hoog zodat het haalbaar blijft voor geëngageerde burgers.”

 

c) de inzet van een opkomstdrempel

 

d) de formulering van de vraag: een neutrale commissie van experten beslist over de juiste vraagstelling

 

e) de wetgever bepaalde dat welbepaalde gewestelijke aangelegenheden niet vatbaar zijn voor een volksraadpleging. Werden o.a. uitgesloten van een volksraadpleging: internationale verdragen, financiën en begroting van de Vlaamse overheid

 

f) het Vlaams Parlement moet bij stemming de uitslag van de volksraadpleging nog bekrachtigen

 

Schiltz’ conceptnota is een uitnodiging aan het Vlaams Parlement om zich te bezinnen over de wijze waarop een dergelijk bijzonder decreet vorm kan krijgen.

 

Democratie.Nu leverde echter ook een voorstel van bijzonder decreet aan in de vorm van een direct verzoekschrift aan het parlement. Dit werd echter afgewezen, zonder te worden besproken.

 

Democratie.Nu’s voorstel van bijzonder decreet wijkt fel af van Schiltz’ ontwerp van decreet op de volgende punten:

 

a) géén plebiscieten (= referendum op initiatief van de regering of het parlement, overheidsreferenda). Een plebisciet is een nepreferendum: het wordt doorgaans door de politieke elite georganiseerd op een zodanig tijdstip, met zodanige voorwaarden en een zodanige vraagstelling dat - veelal - een vooraf gewenste uitkomst wordt bereikt. Staatsreferenda worden ingezet op cruciale momenten, namelijk:

 

- om steun te verwerven voor het gevoerde beleid

- om een uitweg te vinden nadat het beleid is vastgelopen; zo ontloopt de politiek haar eigen verantwoordelijkheid (‘laat  de burger het maar oplossen’). Hierdoor kan de machthebber nooit verliezen en wordt hij nog als ‘democratisch’ bestempeld ook.

 

Plebiscieten zijn het favoriete instrument van totalitaire naties. Referenda op volksinitiatief vindt men evenwel nooit terug in autoritaire regime. In Zwitserland zijn plebiscieten uit den boze.

 

b) 100.000 is onredelijk hoog voor een vrijblijvende volksraadpleging. Een volksraadpleging staat of valt dan ook met werkbare en realistische uitvoeringsmodaliteiten. Zo is een te hoge handtekeningendrempel volledig contraproductief. 50.000 handtekeningen is ruimschoots voldoende voor een niet-bindende volksraadpleging, waarbij al heel wat mogelijke thema’s op voorhand door de grondwetgever werden uitgesloten. In Zwitserland – het direct-democratische land bij uitstek en qua inwonersaantal goed vergelijkbaar met België – voldoen 100.000 handtekeningen... om de grondwet te wijzigen! Een te hoge handtekeningendrempel ontmoedigt op voorhand elk direct-democratisch initiatief. Daarom is het niet toevallig dat er nog nooit een provinciale volksraadpleging werd georganiseerd.

 

c) géén opkomstdrempel: opkomstdrempels zijn onlogisch en overbodig. De handtekeningeninzameling op zich bewijst dat er bij de bevolking voldoende interesse bestaat om een volksraadpleging over een specifiek thema te houden. In onze buurlanden - waar er geen opkomstplicht bestaat - worden bij de verkiezing van parlement of gemeenteraad ook geen opkomstdrempels geformuleerd. Waarom voor volksraadplegingen - ook zonder opkomstplicht - dan plots wél deelnamequora invoeren? 

d) het zijn de burgers die de vraagstelling moeten bepalen (niet een commissie van ‘neutrale’ experten). Hitler bijvoorbeeld organiseerde in de jaren dertig drie plebiscieten, waarbij hij twee losstaande vragen aan elkaar koppelde.

 

e) géén uitsluiting van onderwerpen: Democratie.Nu ijvert voor de opheffing van deze inhoudelijke uitzonderingsbepalingen. Elke beperking van buitenaf is immers een aanslag op de volkssoevereiniteit. In een authentieke democratie is er geen autoriteit boven het volk en beslist het volk - rechtstreeks – indien gewenst.

 

Elke beperking is ondemocratisch en mist iedere objectieve grond.

 

Wij illustreren dit met twee voorbeelden:

 1. “Stel dat de beperking op financiële aangelegenheden wordt opgegeven, dan zullen de burgers meteen de belastingen afschaffen.” Deze vrees leeft bij de wetgever - maar is geheel ongegrond - vermits het niet strookt niet met de buitenlandse ervaringen. Zo bestaat er in Zwitserland en in Duitsland (op deelstatelijk niveau) absoluut geen beperking voor fiscale onderwerpen én toch bleven onverantwoorde belastingverlagingen uit, noch was er sprake van enige ontwrichting van het staatsbestel.

Wel integendeel: méér directe democratie op fiscaal vlak had zowel een drastische afname van de fiscale fraude, als een drastische afname van de staatsschuld tot gevolg.

 

2. Ook zal het niet mogelijk zijn om een volksraadpleging te organiseren over de internationale en supranationale afspraken van België. Dat is problematisch. Globalisering en  toegenomen internationalisering van de politiek – zowat 70% van de huidige nationale wetgeving wordt inmiddels aangestuurd vanuit Europa - gaan samen met het opgeven van de Belgische soevereiniteit (en een vergaande erosie van onze burgerrechten). Daarom is het cruciaal om over instrumenten te beschikken, teneinde dat proces alsnog te kunnen keren. In een zeker opzicht wordt het zelfs een wedren tegen de tijd. Want de globalisering bouwt aan hoog tempo voort aan allerhande oncontroleerbare supranationale instanties, die de bevoegdheid van de bestaande staatsstructuren steeds meer overnemen. Indien directe democratie niet tijdens de eerstkomende decennia wordt gerealiseerd, is de nationale staatsstructuur zelf volledig weggeveegd en blijft er helemaal niets meer over dat nog kan worden gedemocratiseerd.

 

f) een referendum moet bindend zijn, zoniet degenereert dit direct-democratische instrument tot een - wel erg dure - opiniepeiling en daarvoor werd het nu eenmaal niet ontworpen. Het volk wordt al voldoende geraadpleegd (opiniepeilingen in kranten, enquêtes, onderzoeksinstellingen). Het volk wil vooral zélf kunnen beslissen over cruciale aangelegenheden.

 

Indien het referendum niet-bindend is, kan de overheid de stemming van de volksraadpleging altijd naast zich neerleggen. Dat was niet anders bij het Ierse, Franse en Nederlandse referendum over de Europese Grondwet. Hoewel de meerderheid van het volk het voorstel van een Europese grondwet wegstemde, werd deze grondwet toch - dit maal onder de vorm van een verdrag (= ‘Lisbon Treaty’) - langs de achterdeur binnengesmokkeld. Ook het Oekraïne-referendum was een verplichting tot niets.

 

Participatie verwordt hier tot een ideologische en misleidende zet van de overheid: de openlijk autoritaire concepten waarop België werd gegrondvest zijn niet langer verdedigbaar. Het volk wordt dus voortaan niet meer uitdrukkelijk tot stilzwijgen veroordeeld; het mag voortaan iets zeggen, maar:

- over vooraf geselecteerde onderwerpen

- vrijblijvend, zonder impact

- onder begeleiding en toezicht van professionelen en 'neutrale' experten.

 

4. CONCLUSIE

 

Indien we niet leren uit buitenlandse ervaringen met participatie en de bekende valkuilen voorkomen, zal dit de kloof en het wantrouwen tussen burger en politiek toenemen. De voorgestelde remedie (participatieve democratie) zal erger blijken dan de kwaal (het gebrek aan democratie).

 

Schiltz’ voorstellen blijven binnen-paradigmatisch en betreffen vormen van symptoombestrijding. Ze pakken de wortel van het probleem niet aan: de zieke representatieve democratie in haar huidige vorm. Deze ‘representatieve’ democratie blijkt niet langer legitiem, zoals ook het onderzoek waarop Schiltz zich baseert uitwijst (zie supra). Daarom is het zinloos om binnen het huidige kader de ‘democratie’ te willen verbeteren. De uitwassen van een probleem kunnen niet worden geneutraliseerd door méér van hetzelfde: dit is een logische onmogelijkheid.

 

Daarom is het logisch dat Democratie.Nu’s voorstellen diametraal ingaan tégen de aangeleverde voorstellen. Beide partijen vertrekken vanuit twee fundamenteel verschillende paradigma’s:

 

1. Schiltz beschouwt de directe of participatieve democratie als een noodzakelijke aanvulling op de representatieve democratie, maar niet als een volwaardig alternatief.

 

2. Democratie.Nu beschouwt de directe democratie (de invoer van het bindend referendum op volksinitiatief) als de enige legitieme en democratische standaard besluitvormingsprocedure.  De representatieve democratie verdwijnt hierbij niet, maar is een middel om het bestuur praktischer te maken. Want het kan niet de bedoeling zijn dat er wekelijks referenda plaatsvinden.

De representatieve electorale democratie kan ook worden uitgebreid met vertegenwoordiging door gelote burgers. Het parlement/regering neemt nog steeds het gros van de besluiten, behalve wanneer het volk middels het ophalen van voldoende handtekeningen aangeeft zélf te willen besluiten over een specifieke kwestie. Ook kan het volk middels het bindende referendum op volksinitiatief niet-gedragen wetgeving steeds terugfluiten.

 

 5. DEMOCRATIE.NU’S VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING: lees verder 

 

door: David Joëts

Meer artikelen...

 1. Forum voor Democratie over referenda
 2. gents referendum
 3. Knipsels april 2017
 4. Knipsels maart 2017
 5. bestel uw workshop!
 6. 3 wegen om de democratie in te voeren
 7. Knipsels februari 2017
 8. Mini-congres 18 februari
 9. Knipsels januari 2018
 10. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 11. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 12. Knipsels december 2016
 13. Knipsels november 2016
 14. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 15. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 16. Knipsels oktober 2016
 17. Knipsels september 2016
 18. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 19. Was de Brexit een eerste testrit?
 20. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 21. Knipsels augustus 2016
 22. Interview met de Referendum-Partij
 23. Knipsels juli 2016
 24. Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!
 25. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 26. Knipsels juni 2016
 27. Knipsels mei 2016
 28. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 29. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 30. workshop loting 19 april Gent
 31. een mislukt opiniestuk
 32. Knipsels april 2016
 33. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 34. Quotes over de NPC
 35. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 36. Uitvoeringsdecreet wallonië
 37. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 38. Knipsels maart 2016
 39. Knipsels januari 2016
 40. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 41. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 42. Oproep: "En u?"
 43. Agenda
 44. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 45. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 46. Editoriaal
 47. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 48. Knipsels december 2015
 49. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 50. Knipsels november 2015
 51. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 52. Knipsels oktober 2015
 53. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 54. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 55. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 56. Knipsels september 2015
 57. Knipsels augustus 2015
 58. Knipsels juli 2015
 59. Knipsels juni 2015 deel 2
 60. Knipsels juni 2015
 61. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 62. Wat is democratie?
 63. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 64. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 65. Knipsels mei 2015 deel 2
 66. Knipsels mei 2015
 67. Knipsels april 2015 deel 2
 68. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 69. Knipsels april 2015
 70. Knipsels maart 2015 deel 3
 71. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 72. Knipsels maart 2015 deel 2
 73. Knipsels maart 2015
 74. Knipsels februari 2015
 75. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 76. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 77. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 78. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 79. Knipsels Januari 2015
 80. Knipsels Kerst 2014
 81. Doneer!
 82. Knipsels december 2014
 83. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 84. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 85. Knipsels november 2014
 86. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 87. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 88. Knipsels oktober 2014
 89. Knipsels juli 2014
 90. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 91. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 92. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 93. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 94. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 95. Knipsels juni 2014
 96. Les positions des partis
 97. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 98. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 99. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 100. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 101. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 102. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 103. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 104. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 105. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 106. Begrippen rond democratie
 107. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 108. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 109. De N-VA en het referendum
 110. Knipsels maart 2014
 111. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 112. Knipsels 02/2014
 113. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 114. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 115. Directe democratie maakt het volk soeverein
 116. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 117. Les articles de Démocratie Directe
 118. Knipsels 09/2013
 119. Wie is er bang van confederalisme?
 120. Knipsels 12/2013
 121. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 122. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 123. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 124. Witte werven
 125. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 126. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 127. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 128. Wilfried Martens en de democratie
 129. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 130. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 131. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 132. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 133. De afgeremde democratie
 134. Dossier: Tax Freedom Day
 135. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 136. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 137. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 138. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 139. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 140. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 141. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 142. Hoe organiseer ik een referendum?
 143. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 144. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 145. De referendumsituatie in Vlaanderen
 146. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 147. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 148. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 149. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 150. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 151. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 152. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 153. Knipsels 10/2012
 154. Knipsels 08/2012
 155. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 156. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 157. Overwoekerende particratie
 158. Knipsels 07/2012
 159. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 160. Defining and measuring democracy
 161. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 162. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 163. Presentaties van de workshops
 164. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 165. Referendum over hennepteelt
 166. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 167. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 168. Knipsels maart 2012
 169. Waar is het Duitse goud?
 170. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 171. Artikelenbundel Februari 2012
 172. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 173. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 174. Artikelenbundel januari 2012
 175. 1ste Partijcongres van 3D
 176. Burgerinitiatieven
 177. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 178. G1000: zwakke placebo
 179. Het gedroomde land van de G1000
 180. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 181. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 182. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 183. Korte berichten november 2011
 184. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 185. ESM, de nieuwe Europese dictator
 186. Zwitserland is België niet
 187. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 188. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 189. Klein maar dapper.
 190. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 191. Burger telt weer niet mee
 192. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 193. De verzwegen revolutie in IJsland
 194. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 195. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 196. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 197. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 198. Marokkanen willen meer democratie
 199. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 200. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 201. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 202. G1000 Burgerinitiatief
 203. Democracy International Conferentie
 204. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 205. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 206. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 207. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 208. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 209. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 210. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 211. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 212. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 213. Schending Verdrag van Lissabon
 214. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 215. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 216. Vrije verkiezingen Egypte
 217. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 218. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 219. Burgerinitiatieven Rucphen
 220. BROV Politiek theater
 221. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 222. ECAS Conferentie 17 maart
 223. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 224. Volksraadpleging Tielt
 225. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 226. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 227. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 228. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 229. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 230. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 231. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 232. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 233. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 234. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 235. Referendum over Parkstad Turnhout?
 236. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 237. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 238. Referendum in Zulte
 239. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 240. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 241. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 242. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 243. Start je eigen land
 244. Mandataris versus partij
 245. De deugdzaamheid van de kleintjes
 246. Touring wil referendum over rekeningrijden
 247. Politieke etiketten : what’s in a name?
 248. Direct democracy prevents violence
 249. De macht van het volk, een referendum nu!
 250. Organiseer referendum over voortbestaan België
 251. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 252. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 253. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 254. De Belgische staatshervorming voorbij
 255. Staatshervorming Plan Z
 256. Over standpunt...
 257. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 258. De pi-factor van De Lange Wapper
 259. Zwitserland blijft meest competitieve land
 260. Knipsels september 2010
 261. Turken houden referendum over hun grondwet
 262. Groen licht voor geheime operaties
 263. Global Citizens in Charge
 264. Prijs voor de Democratie 2010
 265. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 266. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 267. ECI - pas vanaf 2012
 268. De wereld als weerbericht
 269. 1 op 6 Belgen stemde niet
 270. Referendum op lange baan geschoven
 271. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 272. Confederalisme voor dummies
 273. Natuurlijke rechten en democratie
 274. De stad der zienden
 275. België IS gebarsten
 276. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 277. Kiezersbedrog 2010
 278. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 279. Europa is alles behalve demokratisch
 280. De vergrendelde democratie
 281. Zwitserse zuinigheid
 282. Confederaal België
 283. Democratie? dream on
 284. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 285. Waar voor je geld-index
 286. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 287. De mythe van de parlementaire democratie
 288. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 289. Het Zweedse referendum
 290. Institutionele vuilnisbelt
 291. Hervormingsstreven in het vizier
 292. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 293. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 294. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 295. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 296. Direct Democracy Now!
 297. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 298. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 299. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 300. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 301. Directe democratische partijen
 302. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 303. Workshop - Politiek zonder politici
 304. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 305. Diplomademocratie
 306. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 307. Firmenspenden verbieten
 308. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 309. Politics without Politicians
 310. De EU schaadt de Europese idee
 311. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 312. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 313. The EU and Democracy do not match
 314. Minaretten
 315. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 316. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 317. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 318. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 319. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 320. Herentals stemt over verdwijnpaal
 321. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 322. Een gids door enkele documenten
 323. Global Forum on Modern Direct Democracy
 324. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 325. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 326. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 327. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 328. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 329. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 330. GVA en Democratie.Nu
 331. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 332. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 333. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 334. Directe democratie smaakt naar meer
 335. Referendum in Waasland?
 336. De Gewone Sabotage
 337. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 338. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 339. Geen gewone zondag in Antwerpen
 340. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 341. Persmap van Democratie.Nu
 342. Persbericht van Democratie.Nu
 343. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 344. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 345. Een democratische hoogdag
 346. Het referendum als democratisering van de politiek
 347. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 348. Directe Democratie en Bart De Wever
 349. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 350. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 351. Duitse kink in de EU-kabel?
 352. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 353. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 354. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 355. De kwelgeest Lange Wapper
 356. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 357. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 358. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 359. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 360. Uitwassen van de particratie
 361. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 362. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 363. Global Forum on Modern Direct Democracy
 364. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 365. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 366. Belangrijkste voordelen directe democratie
 367. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 368. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 369. Democratie en economie
 370. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 371. Burgemeester wil geen referendum
 372. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 373. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 374. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 375. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 376. Niemand geloofde nog in verbreding
 377. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 378. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 379. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 380. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 381. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 382. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 383. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 384. Izegem : Actiecomit
 385. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 386. Het einde van de grondwet?
 387. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 388. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 389. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 390. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 391. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 392. Over de scheiding der machten
 393. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 394. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 395. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 396. Knipsels april 2009
 397. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 398. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 399. De opmars van een wereldregering
 400. Democratie voor de elite
 401. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 402. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 403. Een blablabla Parlement
 404. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 405. Particratie is geen democratie
 406. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 407. Knipsels maart 2009
 408. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 409. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 410. Knipsels februari 2009
 411. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 412. Knipsels januari 2009
 413. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 414. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 415. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 416. De logica van de democratie
 417. Bedenkingen over de scheiding der machten
 418. Democratie en natuurrecht
 419. Voorbij de staatshervorming
 420. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 421. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 422. politiek beu
 423. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 424. Austrian minister quits over EU referendum clause
 425. Knipsels december 2008
 426. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 427. Referendum over stemplicht
 428. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 429. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 430. Knipsels november 2008
 431. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 432. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 433. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 434. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 435. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 436. Opstand!
 437. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 438. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 439. Big Brother
 440. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 441. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 442. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 443. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 444. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 445. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 446. No Means No
 447. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 448. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 449. Knipsels oktober 2008
 450. Is de EU democratischer dan België
 451. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 452. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 453. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 454. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 455. Recall van Arnold Schwarzenegger
 456. Knipsels september 2008
 457. Vier direct democratische initiatieven
 458. Steun Oosterweel referendum
 459. Knipsels augustus 2008
 460. Confederale chaos
 461. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 462. knipsels juli 2008
 463. Het hervormen van een staat
 464. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 465. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 466. Save Our Water Resources
 467. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 468. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 469. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 470. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 471. NO means NO
 472. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 473. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 474. Blokkeringsmemen herkennen
 475. Die verdomde Ieren toch!
 476. Waar BHV echt over gaat
 477. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 478. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 479. Nieuwe Europese Conventie.
 480. Beckerich
 481. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 482. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 483. België heruitgevonden
 484. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 485. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 486. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 487. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 488. EU bang van Iers referendum
 489. Tempelhof gaat dicht
 490. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 491. Die vervelende democratie toch
 492. Het vrije woord en dreiging met geweld
 493. Waarom onderwijs?
 494. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 495. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 496. Referendum over flat tax te Obwalden
 497. Kleine berichten maart 2008
 498. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 499. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 500. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 501. Iers referendum wordt genegeerd.
 502. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 503. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 504. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 505. Knipsels januari 2008
 506. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 507. Referendum over staatshervorming
 508. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 509. Luisteren politici naar u?
 510. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 511. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 512. I want a referendum
 513. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 514. Denkend aan Sint Kilda
 515. Federalisme en democratie
 516. Europa wil niet weten van democratie
 517. Despotisme versus volksraadpleging
 518. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 519. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 520. Wie laat ons mee beslissen?
 521. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 522. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 523. Waarom doet het parlement niets?
 524. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 525. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 526. Nieuws van het Referendum Platform
 527. De zetelcarrousel
 528. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 529. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 530. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 531. Wij willen onze zeg!
 532. Europees Referendum Campagne 2
 533. Diverse berichten 11/2007
 534. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 535. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 536. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 537. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 538. Referendum over Rand kan niet
 539. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 540. Geen tweede referendum in Nederland
 541. Twee voorstellen van de burger in Gent
 542. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 543. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 544. Campaigns from across the EU call for a referendum
 545. Over een echte bescherming van de minderheden
 546. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 547. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 548. Hamburg: Referendum over referenda
 549. Het referendum legaliseren
 550. Wij zijn de baas
 551. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 552. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 553. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 554. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 555. We vertrouwen de burger niet
 556. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 557. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 558. Stockholms referendum over tol
 559. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 560. De politieke kaste
 561. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 562. Voor een nieuw EU-referendum!
 563. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 564. Een gezonde stemming?
 565. Christen-democratie en referendum
 566. Op naar volgend EU-referendum
 567. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 568. Links en rechts
 569. Vertrouwen
 570. De anti-democratische EU
 571. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 572. Platform voor Vrije Meningsuiting
 573. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 574. De afwezige staatsburger.
 575. Naar asymmetrische staat
 576. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 577. Referendum over Europese grondwet
 578. Référendum
 579. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 580. First World Conference on Direct Democracy
 581. Reeds 16 Europese petities
 582. Een parlement zonder partijen
 583. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 584. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 585. knipsels-april 2007
 586. De campagne is de boodschap.
 587. Handen af van onze verkiezingen
 588. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 589. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 590. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 591. knipsels
 592. Tsjechisch sprookje
 593. Referendum over macht van politieke partijen
 594. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 595. Verslag debat: democratie in België?
 596. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 597. De kiesdrempel
 598. Democratie zonder nonsens
 599. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 600. campagne verkiezingen 2007
 601. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 602. lezing Arthur De Decker
 603. ¿Qué es lo que pretendemos?
 604. ¿Quienes somos?
 605. Vlaanderen onafhankelijk?
 606. Nieuw nummer van Athene is uit
 607. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 608. Het razende schaap van de Franse revolutie
 609. Dedecker voor directe democratie
 610. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 611. Nederland en het Referendum
 612. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 613. Vrij Informatie Netwerk
 614. Tussen controle en veiligheid
 615. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 616. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 617. Geef de macht terug aan de burger
 618. De Belgische democratie faalt
 619. referendum over abortus
 620. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 621. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 622. knipsels
 623. Aansluiting bij Rusland
 624. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 625. Referendum te Merchtem afgewezen
 626. Referendum op komst in Poperinge?
 627. Grondwetsherziening?
 628. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 629. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 630. Democratie zonder politiek?
 631. Een Canadees debat
 632. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 633. Dehaene slaat weer toe
 634. Verlies voor de groenen in Hessen
 635. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 636. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 637. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 638. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 639. Europees netwerk voor direkte democratie
 640. De komende referenda in Zwitserland
 641. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 642. Reginald Moreels
 643. Ludo Dierickx
 644. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 645. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 646. Welke democratie?
 647. Slaafse parlementsleden
 648. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 649. Europese vetpotten
 650. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 651. Liegen mag
 652. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 653. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 654. Argumenten tegen democratie
 655. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 656. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 657. Het republikeins genootschap
 658. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 659. Verhofstadt en de paarse democratie
 660. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 661. Het wonder van de verlichting
 662. Een onthullend arrest
 663. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 664. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 665. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 666. Seborga: we the people...
 667. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 668. De noodzaak van de geheime stemming
 669. Di Rupo en de directe democratie
 670. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 671. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 672. Democratie in België is een schijnvertoning
 673. Verzoekschrift sociale woningen
 674. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 675. Verdacht stemadvies
 676. Van Peel spreekt
 677. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 678. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 679. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 680. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 681. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 682. Update: de huidige partijstandpunten
 683. Democratie en economie
 684. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 685. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 686. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 687. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 688. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 689. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 690. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 691. Referendum te Ittre
 692. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 693. Belangrijke studie over naïef cynisme
 694. Directe democratie en belastingsfraude
 695. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 696. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 697. Nordrhein-Westfalen
 698. Beieren: voldoende handtekeningen
 699. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 700. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 701. Beperkte herverkiesbaarheid
 702. Geld en volksinitiatief
 703. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 704. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 705. Een historische kans!
 706. Sharia in Nederland?
 707. Documenten van de Verlichting (I)
 708. Slimme wetgeving
 709. Het zogenaamde politiek cynisme
 710. Referendum geëist te Fleurus
 711. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 712. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 713. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 714. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 715. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 716. Nederlandse toestanden - deel II
 717. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 718. Een anti-democratische mythe
 719. Het surrealisme van de Belgische politiek
 720. Directe democratie in Venezuela?
 721. De november-referenda in de USA
 722. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 723. Mark Eyskens over het referendum
 724. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 725. Duitse toestanden
 726. Berichten uit het Noorden
 727. Philadelphia II
 728. Is Europa te democratisch?
 729. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 730. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 731. Vrije meningsuiting
 732. Directe democratie en de doodstraf
 733. Documenten van de Verlichting (II)
 734. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 735. USA: directe democratie en landsconservatie
 736. USA: een stille belastingsrevolutie?
 737. Het referendum en de Belgische grondwet
 738. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 739. Democratie invoeren in ons land
 740. Drole de guerre (2)
 741. Memes en propaganda
 742. Propaganda begrijpen
 743. Democratie als witte magie
 744. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 745. Wetgeving rond directe democratie
 746. U wordt waargenomen
 747. Ierland: nieuw referendum over Nice
 748. We the people...
 749. Merkwaardige initiatieven in Californië
 750. Vlaams Blok voor referendum
 751. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 752. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 753. Nederland na de verkiezingen
 754. Drole de guerre (5)
 755. U wordt opgevoed
 756. Een democratische partij
 757. Journalisten en hun stem
 758. Van democratie is geen sprake...
 759. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 760. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 761. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 762. Parlementaire illusies
 763. Het goede leven
 764. Nieuw Gents referendum?
 765. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 766. Merkwaardig referendum in Norfolk
 767. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 768. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 769. Referendum in Duitstalig België?
 770. De standaard over het referendum
 771. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 772. Moet berichtgeving waar zijn?
 773. Japanse burger wantrouwt politici
 774. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 775. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 776. Quo Vadis, Europa?
 777. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 778. Geen democratie in Ekeren
 779. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 780. Strijd voor symbolen in Bolzano
 781. NVA tegen democratie
 782. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 783. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 784. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 785. Drole de guerre
 786. Weerstand tegen democratie
 787. Het nieuwe Estatut
 788. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 789. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 790. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 791. Europa heeft er een land bij
 792. persknipsels
 793. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 794. Italië wijst grondwetswijziging af
 795. Géén respect
 796. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 797. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 798. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 799. Volksdictatuur
 800. Eerste online referendum in Zwitserland
 801. Ward Beysen pro directe democratie
 802. Het goede leven
 803. Liegen in Malta
 804. Ondertussen in Somaliland
 805. Oorlog of democratie
 806. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 807. Peilingen (België)
 808. Peilingen (internationaal)
 809. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 810. Geluk en zelfbeschikking
 811. Bart Somers
 812. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 813. Onze progressieve pers
 814. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 815. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 816. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 817. Britten voor referendum over Europese grondwet
 818. Het particratisch argument
 819. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 820. Verzwijgen is goud
 821. Notities bij de voorbije verkiezingen
 822. Quotes uit de politiek
 823. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 824. Partijdige televisie
 825. Europese peilingen
 826. Democratie smaakt naar meer
 827. Catalonië stemt voor meer autonomie
 828. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 829. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 830. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 831. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 832. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 833. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 834. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 835. Het Witte Manifest
 836. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 837. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 838. Voor wie is het referendum bedreigend?
 839. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 840. Petitie "Europees parlement op een plek"
 841. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 842. What we do
 843. What we want
 844. Who we are
 845. Qu’est-ce que nous faisons?
 846. Qu’est-ce que nous voulons?
 847. Qui sommes nous?
 848. Nieuwe functies op de website
 849. Referenda en de wil van de burgers
 850. NEWSLETTER #15
 851. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 852. Enkele presentaties uit Nederland
 853. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 854. Mensenrechten en democratie
 855. Darwinisme en democratie
 856. Democratie bij de Atheners
 857. NEWSLETTER #14
 858. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 859. Français
 860. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 861. mail ons
 862. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 863. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 864. Buurtbevraging in Mechelen
 865. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 866. Decisive weeks lying ahead
 867. Direct democracy
 868. Omdat een andere politiek nodig is
 869. Democratie.Nu heeft u nodig!
 870. Democracy International Newsletter #13
 871. Vrij spreekrecht is absoluut
 872. The European Citizens’ Initiative
 873. Economie, democratie en het geluk
 874. Democratie maakt gelukkig
 875. Kom mee betogen!
 876. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 877. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 878. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 879. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 880. Time for Citizens to take the Initiative
 881. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 882. Voor de vrijheid van meningsuiting
 883. Over de vrijheid van meningsuiting
 884. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 885. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 886. credits
 887. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 888. DI NEWSLETTER #12
 889. Van particratie naar democratie
 890. De mythe van de Goede Dictator
 891. Vrijheid, democratie & secessie
 892. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 893. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 894. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 895. Schwarzenegger en directe democratie
 896. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 897. Is België echt een democratie?
 898. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 899. Het dierbare België
 900. DI-NEWSLETTER #11
 901. De kikker en de politiek
 902. Historiek tot 2002
 903. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 904. Laten we de stemplicht afschaffen.
 905. Historiek tot 2005
 906. Wat is en doet Democratie.nu ?
 907. Organisatie van WIT
 908. Wat is directe democratie?
 909. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 910. Het einde van de particratie?
 911. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 912. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 913. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 914. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 915. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 916. Aangeleerde hulpeloosheid
 917. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 918. Telt Ieders mening mee?
 919. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 920. N-VA slikt voorstel in
 921. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 922. Het pad van de innerlijke opstand
 923. Bevolking met kluitje in het riet
 924. Over eindtermen en burgerzin
 925. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 926. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 927. Schwarzenegger bijt in het zand
 928. Wijsheid voor de massa?
 929. over deze website
 930. History
 931. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 932. Hoe doden we een volksbesluit?
 933. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 934. Wahlstreik!
 935. politiek algemeen
 936. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 937. boeken en artikels
 938. Interview Jos Verhulst
 939. Het verdiepen van de democratie
 940. Persbericht Democratie.nu
 941. Witte Werf maart 1999
 942. Witte Werf mei 1999
 943. Witte Werf augustus 1999
 944. Witte Werf oktober 1999
 945. Witte Werf november 1999
 946. Witte Werf december 1999
 947. Witte Werf april 2000
 948. Witte Werf mei 2000
 949. Witte Werf december 2001
 950. Witte Werf februari 2002
 951. Witte Werf juni 2002
 952. Witte Werf oktober 2002
 953. Witte Werf december 2002
 954. Witte Werf april 2003
 955. Witte Werf juli 2003
 956. Witte Werf november 2003
 957. Witte Werf januari 1999
 958. Witte Werf januari 2000
 959. Over particratie, meerderheid en oppositie
 960. Witte Werf januari 2004
 961. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 962. Wit Bericht 05/09/2001
 963. Wit Bericht 23/03/2002
 964. Wit Bericht 10/04/2002
 965. Wit Bericht 20/04/2002
 966. Wit Bericht 17/05/2002
 967. Wit Bericht 11/09/2002
 968. Wit Bericht 02/01/2003
 969. Wit Bericht 19/01/2003
 970. Wit Bericht 25/01/2003