Nieuws

Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’

In De Standaard van 12/13.03 ll. verscheen een opiniestuk van Ian Buruma onder de titel ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’. De mening van Buruma is in DS regelmatig present, en de keren dat ik ze las, vond ik ze blijk geven van veel scherpzinnigheid. Dit keer liggen de zaken echter anders.

Buruma noemt de huidige Europese ‘referendum-rage’ een weerspiegeling van het wantrouwen van de bevolking tegenover haar politieke vertegenwoordigers. Een vaststelling, lijkt me, waar weinig tegenin te brengen is. Maar dat is het dan. Verder dan deze diagnose komt zijn stuk in wezen niet. Zó eindigt zijn betoog: “Directe democratie zal het vertrouwen van de mensen in hun politieke vertegenwoordigers niet herstellen. Maar als dat vertrouwen er niet komt, zal de macht naar leiders gaan die beweren in naam van het Volk te spreken. En dat is nooit goed afgelopen.”

Het is nauwelijks te geloven dat deze professor democratie en mensenrechten aan Bard College, New York, er de inzichten over democratie op na kan houden waar hij in dat artikel blijk van geeft. Zijn definitie van referendum: “Een referendum is een voorbeeld van ‘directe democratie’. Het volk (of beter, het Volk) laat zijn stem niet horen via verkozen vertegenwoordigers in een parlement, maar rechtstreeks in een plebisciet.” De ironie van het zinnetje tussen haakjes (“of beter, het Volk”) hoeft niet te verbazen van een docent in democratie die van het begrip referendum niets méér blijkt af te weten dan dat het synoniem zou zijn van ‘plebisciet’. En die in alle ernst staande houdt dat verkozen vertegenwoordigers de stem van het volk zijn (terwijl verkiezingen zelfs nooit met democratische bedoelingen zijn ingesteld – zie Bernard Manin, David Van Reybrouck e.a.).

Zijn opvatting over ‘democratie’ vind je integraal terug in het volgende citaat: “Normaal stemmen wij in een vrije democratie op mannen en vrouwen van wie wij verwachten dat ze met kennis van zaken over problemen zullen beslissen die voor ons, gewone burgers, te ingewikkeld en te tijdrovend zijn. Een handelsovereenkomst, bijvoorbeeld, is niet iets waar je als modale burger direct mee bezig bent. Een referendum is zelden een nauwkeurige peiling van het gezond verstand van de mensen, of een test van hun expertise. Een referendum gaat over het buikgevoel, en dat kan gemakkelijk door demagogen worden gemanipuleerd. Daarom zijn demagogen er dol op.” De klassieke, achterhaalde argumenten dus tegen directe democratie – ze vullen een derde van Buruma’s betoog.

(Nog even een paar bedenkingen bij vorig citaat: vertegenwoordiging door verkiezing is de normale gang bij een ‘democratie’; vrije democratieën: je zou zeggen dat de auteur er zich op één of andere manier van bewust lijkt dat de contradictio in terminis onvrije ‘democratie’ in werkelijkheid bestaat; een referendum is zelden een nauwkeurige peiling van het gezond verstand van de mensen (laat hij de mogelijkheid open dat het in sommige gevallen wél zo zou zijn?), of een test van hun expertise: een tegenargumentatie van het genre ‘hogere vereisten voor vakbekwaamheid zijn zelden gunstig voor de werkgelegenheid’).

Buruma schildert dan wel de ‘roep om referenda’ af als een reactie van burgers die niet langer het gevoel hebben te participeren aan de politiek [hebben ze dat gevoel dan vroeger wél ooit gehad?] en als een symptoom van de populistische wens ‘ons land’ te heroveren, toch vindt hij ook dat de vertrouwenscrisis ernstig te nemen is. Maar, liever dan de oorzaak in het vertegenwoordigende en particratische systeem zélf te zoeken, kiest hij voor het status quo. Waarbij de burgers dan op de één of andere manier het vertrouwen in hun verkozenen maar zullen moeten herwinnen. Het gevaar dat populistische demagogen garen spinnen uit de frustratie die referenda kunnen meebrengen is uiteraard reëel, maar alleen omdat de particratie er alles aan doet om de touwtjes in handen te houden en referenda zo veel mogelijk te boycotten of uit te hollen. Buruma spant de kar vóór het paard.

In tijden waar zich een maatschappelijke omslag opdringt is één van de cruciale voorwaarden om hervormingen ingang te doen vinden dat campagnes voldoende ondersteuning genieten van gezaghebbende intelligentia. Buruma is op zijn gebied een invloedrijke figuur. Mensen zoals hij zijn daarom kwalijke tegenkrachten voor een broodnodige (r)evolutie.

workshop loting 19 april Gent

Beste sympathisant,

 

Als logisch vervolg op onze webinars, organiseert Democratie.Nu aanstaande dinsdag 19 april om 19.30h een workshop in de vergaderzaal van Lekker GEC, Maria Hendrikaplein 6, 9000 Gent (aan het station Sint-Pieters) over het systeem van ‘LOTING’.

 

Bert Penninckx buigt zich dan over de vraag: "Kan loting zorgen voor méér democratie in Vlaanderen?"

 

Wees welgekomen!

Ook een vrije bijdrage is welkom.

 

 

een mislukt opiniestuk

Op deredactie.be verscheen vandaag een opiniestuk van Peter Van Elsuwege, waarin hij een aantal redenen bedenkt om te betwisten dat referenda de democratie versterken. Hier een puntsgewijze commentaar op zijn bedenksels.

 

(Wat volgt is de volledige tekst van Van Elsuweges stuk met commentaar op de relevante plaatsen.)

 

Morgen, op 6 april, kan de Nederlandse bevolking zich uitspreken over het associatieakkoord dat de Europese Unie en haar lidstaten hebben gesloten met Oekraïne. Volgens de initiatiefnemers is dit nodig om de democratie te versterken. Er zijn een aantal redenen te bedenken waarom dit niet zo is.

 

1. Het gaat niet over associatieakkoord

 

Dat er een referendum over het EU-Oekraïne associatieakkoord wordt georganiseerd is eigenlijk puur toeval. De wet raadgevend referendum (WRR) die deze volksraadpleging mogelijk maakt, trad in werking op 1 juli 2015. Enkele dagen later werd het associatieakkoord met Oekraïne goedgekeurd in de Eerste Kamer en startte het anti-establishment collectief ‘GeenStijl’ de campagne om voldoende handtekeningen te verzamelen.

 

Eigenlijk had het net zo goed ook over een ander EU-gerelateerd thema kunnen gaan, maar het verdrag met Oekraïne was nu eenmaal de eerste kans om de nieuwe referendumwet te testen. De burger wordt gevraagd om zich uit te spreken over een specifiek akkoord, maar de inhoud ervan lijkt voor de initiatiefnemers eigenlijk niet zo belangrijk.

 

Het wordt daardoor heel moeilijk om de uitslag van het referendum correct te interpreteren: is de Nederlandse burger voor of tegen het associatieakkoord met Oekraïne, of gewoon voor of tegen de regering Rutte, de EU of gewoon tegen alles wat op politiek niveau wordt beslist?

 

Twee opmerkingen:

1) Hoe hadden ze dat misschien moeten vermijden? Als je weet dat je op dat punt gaat afgeschoten worden, of liever: als dat punt er werkelijk iets toe zou doen, dan kan je nooit ijveren voor de invoering van referenda. Immers, er zal onvermijdelijk een eerste referendum zijn, en bij dat eerste referendum kan deze tegenwerping altijd gemaakt worden.

2) “Het wordt daardoor heel moeilijk om de uitslag van het referendum correct te interpreteren” Ja, op zich kan men hier nog wel mee akkoord gaan, maar is het dan zo gemakkelijk om de uitslag van een verkiezing te interpreteren in termen van wat de kiezer eigenlijk wou? Nee, en daarom moeten we stellen dat de brave man hier eigenlijk ongewild een argument geeft voor referenda. Immers, als hij die interpretatiemoeilijkheden onwenselijk vindt, dan is op de lange termijn een systeem van rechtstreekse beslissingen door het volk onomstotelijk het beste.

Tot hiertoe wekt de auteur alle indruk dat hij gewoon de eerste de beste redenen zoekt om referenda te bekritiseren, sterker, hij wekt de indruk dat de bijzonderheden van dit referendum er niet toe doen, en dat hij gewoon in het algemeen een aversie tegen referenda heeft.

Maar goed, kijken we of hij in zijn volgende punten meer inhoudelijks te zeggen heeft.

 

2. Het gaat niet tussen Nederland en Oekraïne

 

Het referendum betreft de vraag of de goedkeuringswet zoals aangenomen door het Nederlands parlement al dan niet moet worden verworpen. Met andere woorden, de vraag is of Nederland een verdragspartij moet worden bij dit akkoord. Daarnaast zijn er nog andere verdragspartijen, met name de EU, Oekraïne en de andere EU lidstaten.

 

Al deze partijen kunnen via hun interne procedures beslissen of ze al dan niet gebonden willen worden door het akkoord. Het is allesbehalve democratisch indien een beperkt deel van de Nederlandse bevolking de andere procedures zou gaan blokkeren. Uiteindelijk vertegenwoordigen het aantal kiesgerechtigde Nederlanders slechts een fractie van alle Europese burgers.

 

Hier geeft de auteur al iets beter onderbouwde argumenten. Maar er heerst toch enige verwarring over waar precies het zere punt ligt.

1) Bij het feit dat een kleine groep mensen een akkoord kan blokkeren? Dan moet de Europese wetgeving maar zo aangepast worden dat een enkel land niet meer in de gelegenheid is om procedures te blokkeren. (Met referenda heeft dat niets te maken, of misschien op zijn hoogst zijdelings: omdat het een referendum is, zijn gebruikelijke diplomatieke kanalen en drukkingsmiddelen wellicht niet mogelijk, die wel mogelijk zouden zijn als het Nederlandse besluit bijvoorbeeld een parlementaire beslissing was.)

2) Bij het feit dat een kleine groep mensen beslist over een Europese aangelegenheid? Dat kan het evenmin zijn, want zoals bekend vormen de eerste en tweede kamer, zelfs als je ze samentelt, een nog veel kleinere groep.

 

3. Welke democratie is in gevaar?

 

Het ‘nee-kamp’ voert campagne met de slogan ‘red de democratie’. Er wordt opgeroepen om nee te stemmen tegen een akkoord dat ‘boven de hoofden van de burgers wordt beslist’. Hierbij kunnen minstens twee kanttekeningen worden gemaakt.

 

Ten eerste is er reeds een meervoudige democratische controle, met name door het Europees Parlement dat het akkoord heeft goedgekeurd op het niveau van de EU en door het Nederlandse parlement dat reeds een goedkeuringswet heeft gestemd. Ook in alle andere EU lidstaten spreken de nationale parlementen zich uit over het akkoord.

 

Welja, dus wordt het inderdaad boven de hoofden van de bevolking beslist. Waar is de kanttekening?

 

Ten tweede is het referendum gebaseerd op een wel heel egocentrische invulling van de term democratie. Alsof alleen wetten en akkoorden waarover elke individuele burger ‘ja’ of ‘nee’ kan stemmen democratisch zouden zijn.

 

Hier klinkt het alsof de auteur aan het ‘nee-kamp’ gevraagd heeft wat democratie is, en alsof ze geantwoord hebben: “Alleen wetten en akkoorden waarover elke individuele burger ‘ja’ of ‘nee’ kan stemmen zijn democratisch.” Misschien vinden ze dat wel, maar het kan ook zijn dat hij zomaar een tendentieuze invulling gegeven heeft die hem goed uitkomt.

1) Laten we om te beginnen die ‘ja’ en ‘nee’ maar uit de vergelijking elimineren, niet? Dat betreft immers niet de hoofdzaak, zoals toch klaar en duidelijk is (om niet te zeggen: zoals de auteur zelf goed genoeg weet). Dat de vraag op een bepaalde manier gesteld moet worden is onvermijdelijk. Niemand, noch ‘ja-kampen’, noch ‘nee-kampen’ heeft er baat bij dat de vraag op een onpraktische of vage of onvolledige manier gesteld wordt, dus als er beslist is om een ja/nee-vraag te stellen, dan was dat niet iets wat het nee-kamp tegen de wil van wie dan ook heeft doorgedrukt. (De vraag is eerder: gegeven dat men, om welke redenen dan ook, gezamelijk beslist heeft een ja/nee-vraag te stellen, is de vraag dan ook nauwkeurig genoeg geformuleerd?) Bovendien impliceert hij dat hem een democratie voor ogen zweeft die minder egocentrisch is, en wel omdat ze andere vragen dan alleen ja/nee-vragen toelaat. Welnu, waar is die democratie waarin we die betere vragen mogen aanschouwen? In het representatieve kiessysteem? Akkoord, daarin hebben de kiezers meer dan twee opties om uit te kiezen. Maar bij dat voordeel moet je toch ook weer een resem nadelen op de koop toe nemen, in de eerste plaats het nadeel dat er geen enkele garantie is dat jouw mening over wetten en akkoorden zal gehoord worden.


2) Dus, nu zonder die ja en nee, die toch maar de indruk wekken dat ze alleen maar aangestipt worden om een helder begrip van de zaak in de weg te staan: “alleen wetten waarover elke individuele burger kan stemmen zijn democratisch.” Als je dat voorlegt aan het ‘nee-kamp’, zouden ze het er waarschijnlijk mee eens zijn. En dat is precies het punt. De auteur stelt zich onder het begrip democratie iets ruimers voor dan zij. Hij noemt hun engere invulling van het begrip egocentrisch. Dit is gewoon een meningsverschil, in het beste geval het begin van een interessant debat. Dit is geen argument tegen hun positie.

 

4. Een propagandacampagne

 

Het is eigen aan referenda dat de ruimte voor nuance beperkt is. De Nederlandse burger wordt verplicht om een kamp te kiezen en wordt daarbij niet altijd correct geïnformeerd. Het ‘nee’ kamp stelt dat het associatieakkoord de poort open zet naar de toetreding van Oekraïne tot de EU.

 

Hier heeft Van Elsuwege eindelijk een punt. Weliswaar stelt hij de zaak erg eenzijdig voor; immers, ook bij een parlementaire beslissing is er weinig ruimte voor nuance, wordt de bevolking niet altijd correct geïnformeerd en is tenslotte het probleem niet helemaal afwezig dat de bevolking gedwongen wordt een kamp te kiezen waarmee het zich niet identificeert - maar tegelijk is het ontegenzeglijk een feit dat bij een referendum de ruimte voor nuance beperkt is. Daarin heeft hij gelijk.

 

Dat doet het echter niet. Nergens in het akkoord staat dat dit een doelstelling is, laat staan een gezamenlijke doelstelling van alle partijen. De waarheid is dat een EU uitbreiding richting Oekraïne vandaag gewoon niet aan de orde is en mocht dat op termijn veranderen dan geldt daarvoor een specifieke procedure waarmee elke EU-lidstaat moet akkoord gaan. Maar dit referendum gaat dus over een associatieverdrag, niet over een toetredingsverdrag.

 

Anderen minimaliseren het akkoord tot een louter vrijhandelsverdrag. Ook dit is te kort door de bocht. Het liberaliseren van de handelsrelaties op basis van gedeelde rechtsregels is een centrale doelstelling, maar daarnaast wordt ook een politieke dialoog in het leven geroepen zodat de EU samen met Oekraïne o.a. kan werken aan de aanpak van corruptie, georganiseerde misdaad etc. Het is dan ook paradoxaal dat het probleem van corruptie in Oekraïne soms wordt gebruikt om vooral tegen het akkoord te zijn.

 

Het kan gewoon niet de bedoeling zijn dat ik zijn interpretatie van deze complexe materie zomaar onkritisch aanvaard. Dat hij er dan tenminste een voetnoot of een link bijzet naar een meer gestoffeerde tekst, zodat ik zijn mening over Oekraïne zelf kritisch tegen het licht kan houden. Dit is echt de omgekeerde wereld. Er is geen ene ware interpretatie van deze problematiek en juist daarom zou er een publiek debat moeten zijn waarin zoveel mogelijk stemmen (interpretaties) worden gehoord, gevolgd door een zo eerlijk en transparant mogelijk proces, waarin zoveel mogelijk stemmen worden gehoord (- ofwel eentje waarin de illusie opgegeven wordt dat die stemmen vertegenwoordigd worden door de uiteindelijke beslissers). Dat is juist de hele inzet en de reden dat er een kamp is dat voor referenda ijvert.

 

De werkelijkheid is dan ook complex en de toegevoegde waarde van een ja/nee vraag over een internationaal akkoord waarover jarenlang werd onderhandeld en gedebatteerd is niet meteen duidelijk.

 

Dat is duidelijk de mening van de schrijver. Maar hij heeft er geen enkel argument voor gegeven dat steekhoudt. Het was beter geweest als hij zich beperkt had tot deze ene zin.

 

Sim Boels

Knipsels april 2016

Lees meer: Knipsels april 2016

Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement

De implementatie van de Gewestelijke Volksraadpleging werd niet in het Vlaamse regeerakkoord opgenomen, waardoor dit grondwettelijke recht op burgerinspraak - mogelijk sinds de zesde staatshervorming - dode letter blijft.

 

Daarom ontwierp Democratie.Nu zélf een uitvoeringsdecreet en diende het voorstel in onder de vorm van een ‘direct verzoekschrift’. Dit nodigt het Vlaams Parlement uit het verzoek te behandelen in de bevoegde commissie, zodat het ter stemming kan worden gebracht in het Vlaams Parlement.  

 

Intussen mocht Democratie.Nu het volgende antwoord ontvangen.

 

De commissie heeft beslist geen onmiddellijk gevolg te geven aan het directe verzoekschrift.

Daarom stellen we verder onze hoop op de onrechtstreekse benadering via de volksvertegenwoordiging.

 

De drie Vlaamse meerderheidspartijen werden aangeschreven met het verzoek het besluitvormingsproces alsnog in te leiden.

 

Democratie.Nu zat met volksvertegenwoordigers van Open VLD en CD&V aan tafel. Beide partijen bespreken momenteel het voorstel binnen de fractie. Ook schreef Democratie.Nu - tot op heden helaas vruchteloos - alle N-VA-volksvertegenwoordigers uit de commissie aan. 

 

Wordt vervolgd!

David Joëts,

projectleider Gewestelijke Volksraadpleging 

Meer artikelen...

 1. Quotes over de NPC
 2. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 3. Uitvoeringsdecreet wallonië
 4. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 5. Knipsels maart 2016
 6. Knipsels januari 2016
 7. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 8. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 9. Oproep: "En u?"
 10. Agenda
 11. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 12. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 13. Editoriaal
 14. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 15. Knipsels december 2015
 16. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 17. Knipsels november 2015
 18. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 19. Knipsels oktober 2015
 20. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 21. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 22. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 23. Knipsels september 2015
 24. Knipsels augustus 2015
 25. Knipsels juli 2015
 26. Knipsels juni 2015 deel 2
 27. Knipsels juni 2015
 28. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 29. Wat is democratie?
 30. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 31. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 32. Knipsels mei 2015 deel 2
 33. Knipsels mei 2015
 34. Knipsels april 2015 deel 2
 35. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 36. Knipsels april 2015
 37. Knipsels maart 2015 deel 3
 38. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 39. Knipsels maart 2015 deel 2
 40. Knipsels maart 2015
 41. Knipsels februari 2015
 42. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 43. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 44. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 45. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 46. Knipsels Januari 2015
 47. Knipsels Kerst 2014
 48. Doneer!
 49. Knipsels december 2014
 50. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 51. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 52. Knipsels november 2014
 53. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 54. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 55. Knipsels oktober 2014
 56. Knipsels juli 2014
 57. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 58. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 59. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 60. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 61. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 62. Knipsels juni 2014
 63. Les positions des partis
 64. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 65. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 66. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 67. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 68. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 69. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 70. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 71. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 72. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 73. Begrippen rond democratie
 74. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 75. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 76. De N-VA en het referendum
 77. Knipsels maart 2014
 78. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 79. Knipsels 02/2014
 80. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 81. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 82. Directe democratie maakt het volk soeverein
 83. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 84. Les articles de Démocratie Directe
 85. Knipsels 09/2013
 86. Wie is er bang van confederalisme?
 87. Knipsels 12/2013
 88. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 89. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 90. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 91. Witte werven
 92. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 93. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 94. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 95. Wilfried Martens en de democratie
 96. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 97. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 98. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 99. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 100. De afgeremde democratie
 101. Dossier: Tax Freedom Day
 102. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 103. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 104. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 105. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 106. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 107. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 108. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 109. Hoe organiseer ik een referendum?
 110. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 111. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 112. De referendumsituatie in Vlaanderen
 113. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 114. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 115. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 116. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 117. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 118. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 119. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 120. Knipsels 10/2012
 121. Knipsels 08/2012
 122. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 123. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 124. Overwoekerende particratie
 125. Knipsels 07/2012
 126. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 127. Defining and measuring democracy
 128. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 129. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 130. Presentaties van de workshops
 131. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 132. Referendum over hennepteelt
 133. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 134. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 135. Knipsels maart 2012
 136. Waar is het Duitse goud?
 137. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 138. Artikelenbundel Februari 2012
 139. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 140. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 141. Artikelenbundel januari 2012
 142. 1ste Partijcongres van 3D
 143. Burgerinitiatieven
 144. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 145. G1000: zwakke placebo
 146. Het gedroomde land van de G1000
 147. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 148. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 149. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 150. Korte berichten november 2011
 151. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 152. ESM, de nieuwe Europese dictator
 153. Zwitserland is België niet
 154. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 155. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 156. Klein maar dapper.
 157. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 158. Burger telt weer niet mee
 159. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 160. De verzwegen revolutie in IJsland
 161. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 162. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 163. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 164. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 165. Marokkanen willen meer democratie
 166. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 167. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 168. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 169. G1000 Burgerinitiatief
 170. Democracy International Conferentie
 171. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 172. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 173. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 174. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 175. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 176. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 177. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 178. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 179. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 180. Schending Verdrag van Lissabon
 181. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 182. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 183. Vrije verkiezingen Egypte
 184. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 185. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 186. Burgerinitiatieven Rucphen
 187. BROV Politiek theater
 188. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 189. ECAS Conferentie 17 maart
 190. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 191. Volksraadpleging Tielt
 192. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 193. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 194. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 195. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 196. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 197. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 198. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 199. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 200. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 201. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 202. Referendum over Parkstad Turnhout?
 203. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 204. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 205. Referendum in Zulte
 206. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 207. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 208. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 209. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 210. Start je eigen land
 211. Mandataris versus partij
 212. De deugdzaamheid van de kleintjes
 213. Touring wil referendum over rekeningrijden
 214. Politieke etiketten : what’s in a name?
 215. Direct democracy prevents violence
 216. De macht van het volk, een referendum nu!
 217. Organiseer referendum over voortbestaan België
 218. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 219. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 220. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 221. De Belgische staatshervorming voorbij
 222. Staatshervorming Plan Z
 223. Over standpunt...
 224. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 225. De pi-factor van De Lange Wapper
 226. Zwitserland blijft meest competitieve land
 227. Knipsels september 2010
 228. Turken houden referendum over hun grondwet
 229. Groen licht voor geheime operaties
 230. Global Citizens in Charge
 231. Prijs voor de Democratie 2010
 232. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 233. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 234. ECI - pas vanaf 2012
 235. De wereld als weerbericht
 236. 1 op 6 Belgen stemde niet
 237. Referendum op lange baan geschoven
 238. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 239. Confederalisme voor dummies
 240. Natuurlijke rechten en democratie
 241. De stad der zienden
 242. België IS gebarsten
 243. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 244. Kiezersbedrog 2010
 245. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 246. Europa is alles behalve demokratisch
 247. De vergrendelde democratie
 248. Zwitserse zuinigheid
 249. Confederaal België
 250. Democratie? dream on
 251. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 252. Waar voor je geld-index
 253. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 254. De mythe van de parlementaire democratie
 255. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 256. Het Zweedse referendum
 257. Institutionele vuilnisbelt
 258. Hervormingsstreven in het vizier
 259. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 260. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 261. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 262. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 263. Direct Democracy Now!
 264. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 265. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 266. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 267. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 268. Directe democratische partijen
 269. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 270. Workshop - Politiek zonder politici
 271. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 272. Diplomademocratie
 273. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 274. Firmenspenden verbieten
 275. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 276. Politics without Politicians
 277. De EU schaadt de Europese idee
 278. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 279. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 280. The EU and Democracy do not match
 281. Minaretten
 282. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 283. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 284. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 285. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 286. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 287. Herentals stemt over verdwijnpaal
 288. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 289. Een gids door enkele documenten
 290. Global Forum on Modern Direct Democracy
 291. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 292. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 293. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 294. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 295. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 296. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 297. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 298. GVA en Democratie.Nu
 299. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 300. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 301. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 302. Directe democratie smaakt naar meer
 303. Referendum in Waasland?
 304. De Gewone Sabotage
 305. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 306. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 307. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 308. Geen gewone zondag in Antwerpen
 309. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 310. Persmap van Democratie.Nu
 311. Persbericht van Democratie.Nu
 312. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 313. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 314. Een democratische hoogdag
 315. Het referendum als democratisering van de politiek
 316. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 317. Directe Democratie en Bart De Wever
 318. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 319. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 320. Duitse kink in de EU-kabel?
 321. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 322. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 323. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 324. De kwelgeest Lange Wapper
 325. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 326. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 327. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 328. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 329. Uitwassen van de particratie
 330. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 331. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 332. Global Forum on Modern Direct Democracy
 333. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 334. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 335. Belangrijkste voordelen directe democratie
 336. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 337. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 338. Democratie en economie
 339. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 340. Burgemeester wil geen referendum
 341. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 342. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 343. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 344. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 345. Niemand geloofde nog in verbreding
 346. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 347. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 348. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 349. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 350. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 351. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 352. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 353. Izegem : Actiecomit
 354. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 355. Het einde van de grondwet?
 356. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 357. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 358. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 359. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 360. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 361. Over de scheiding der machten
 362. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 363. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 364. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 365. Knipsels april 2009
 366. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 367. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 368. De opmars van een wereldregering
 369. Democratie voor de elite
 370. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 371. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 372. Een blablabla Parlement
 373. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 374. Particratie is geen democratie
 375. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 376. Knipsels maart 2009
 377. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 378. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 379. Knipsels februari 2009
 380. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 381. Knipsels januari 2009
 382. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 383. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 384. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 385. De logica van de democratie
 386. Bedenkingen over de scheiding der machten
 387. Democratie en natuurrecht
 388. Voorbij de staatshervorming
 389. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 390. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 391. politiek beu
 392. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 393. Austrian minister quits over EU referendum clause
 394. Knipsels december 2008
 395. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 396. Referendum over stemplicht
 397. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 398. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 399. Knipsels november 2008
 400. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 401. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 402. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 403. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 404. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 405. Opstand!
 406. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 407. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 408. Big Brother
 409. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 410. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 411. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 412. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 413. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 414. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 415. No Means No
 416. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 417. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 418. Knipsels oktober 2008
 419. Is de EU democratischer dan België
 420. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 421. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 422. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 423. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 424. Recall van Arnold Schwarzenegger
 425. Knipsels september 2008
 426. Vier direct democratische initiatieven
 427. Steun Oosterweel referendum
 428. Knipsels augustus 2008
 429. Confederale chaos
 430. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 431. knipsels juli 2008
 432. Het hervormen van een staat
 433. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 434. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 435. Save Our Water Resources
 436. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 437. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 438. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 439. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 440. NO means NO
 441. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 442. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 443. Blokkeringsmemen herkennen
 444. Die verdomde Ieren toch!
 445. Waar BHV echt over gaat
 446. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 447. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 448. Nieuwe Europese Conventie.
 449. Beckerich
 450. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 451. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 452. België heruitgevonden
 453. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 454. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 455. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 456. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 457. EU bang van Iers referendum
 458. Tempelhof gaat dicht
 459. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 460. Die vervelende democratie toch
 461. Het vrije woord en dreiging met geweld
 462. Waarom onderwijs?
 463. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 464. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 465. Referendum over flat tax te Obwalden
 466. Kleine berichten maart 2008
 467. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 468. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 469. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 470. Iers referendum wordt genegeerd.
 471. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 472. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 473. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 474. Knipsels januari 2008
 475. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 476. Referendum over staatshervorming
 477. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 478. Luisteren politici naar u?
 479. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 480. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 481. I want a referendum
 482. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 483. Denkend aan Sint Kilda
 484. Federalisme en democratie
 485. Europa wil niet weten van democratie
 486. Despotisme versus volksraadpleging
 487. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 488. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 489. Wie laat ons mee beslissen?
 490. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 491. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 492. Waarom doet het parlement niets?
 493. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 494. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 495. Nieuws van het Referendum Platform
 496. De zetelcarrousel
 497. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 498. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 499. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 500. Wij willen onze zeg!
 501. Europees Referendum Campagne 2
 502. Diverse berichten 11/2007
 503. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 504. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 505. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 506. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 507. Referendum over Rand kan niet
 508. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 509. Geen tweede referendum in Nederland
 510. Twee voorstellen van de burger in Gent
 511. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 512. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 513. Campaigns from across the EU call for a referendum
 514. Over een echte bescherming van de minderheden
 515. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 516. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 517. Hamburg: Referendum over referenda
 518. Het referendum legaliseren
 519. Wij zijn de baas
 520. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 521. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 522. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 523. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 524. We vertrouwen de burger niet
 525. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 526. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 527. Stockholms referendum over tol
 528. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 529. De politieke kaste
 530. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 531. Voor een nieuw EU-referendum!
 532. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 533. Een gezonde stemming?
 534. Christen-democratie en referendum
 535. Op naar volgend EU-referendum
 536. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 537. Links en rechts
 538. Vertrouwen
 539. De anti-democratische EU
 540. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 541. Platform voor Vrije Meningsuiting
 542. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 543. De afwezige staatsburger.
 544. Naar asymmetrische staat
 545. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 546. Referendum over Europese grondwet
 547. Référendum
 548. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 549. First World Conference on Direct Democracy
 550. Reeds 16 Europese petities
 551. Een parlement zonder partijen
 552. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 553. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 554. knipsels-april 2007
 555. De campagne is de boodschap.
 556. Handen af van onze verkiezingen
 557. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 558. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 559. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 560. knipsels
 561. Tsjechisch sprookje
 562. Referendum over macht van politieke partijen
 563. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 564. Verslag debat: democratie in België?
 565. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 566. De kiesdrempel
 567. Democratie zonder nonsens
 568. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 569. campagne verkiezingen 2007
 570. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 571. lezing Arthur De Decker
 572. ¿Qué es lo que pretendemos?
 573. ¿Quienes somos?
 574. Vlaanderen onafhankelijk?
 575. Nieuw nummer van Athene is uit
 576. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 577. Het razende schaap van de Franse revolutie
 578. Dedecker voor directe democratie
 579. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 580. Nederland en het Referendum
 581. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 582. Vrij Informatie Netwerk
 583. Tussen controle en veiligheid
 584. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 585. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 586. Geef de macht terug aan de burger
 587. De Belgische democratie faalt
 588. referendum over abortus
 589. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 590. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 591. knipsels
 592. Aansluiting bij Rusland
 593. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 594. Referendum te Merchtem afgewezen
 595. Referendum op komst in Poperinge?
 596. Grondwetsherziening?
 597. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 598. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 599. Democratie zonder politiek?
 600. Een Canadees debat
 601. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 602. Dehaene slaat weer toe
 603. Verlies voor de groenen in Hessen
 604. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 605. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 606. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 607. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 608. Europees netwerk voor direkte democratie
 609. De komende referenda in Zwitserland
 610. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 611. Reginald Moreels
 612. Ludo Dierickx
 613. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 614. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 615. Welke democratie?
 616. Slaafse parlementsleden
 617. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 618. Europese vetpotten
 619. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 620. Liegen mag
 621. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 622. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 623. Argumenten tegen democratie
 624. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 625. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 626. Het republikeins genootschap
 627. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 628. Verhofstadt en de paarse democratie
 629. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 630. Het wonder van de verlichting
 631. Een onthullend arrest
 632. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 633. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 634. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 635. Seborga: we the people...
 636. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 637. De noodzaak van de geheime stemming
 638. Di Rupo en de directe democratie
 639. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 640. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 641. Democratie in België is een schijnvertoning
 642. Verzoekschrift sociale woningen
 643. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 644. Verdacht stemadvies
 645. Van Peel spreekt
 646. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 647. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 648. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 649. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 650. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 651. Update: de huidige partijstandpunten
 652. Democratie en economie
 653. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 654. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 655. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 656. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 657. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 658. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 659. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 660. Referendum te Ittre
 661. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 662. Belangrijke studie over naïef cynisme
 663. Directe democratie en belastingsfraude
 664. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 665. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 666. Nordrhein-Westfalen
 667. Beieren: voldoende handtekeningen
 668. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 669. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 670. Beperkte herverkiesbaarheid
 671. Geld en volksinitiatief
 672. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 673. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 674. Een historische kans!
 675. Sharia in Nederland?
 676. Documenten van de Verlichting (I)
 677. Slimme wetgeving
 678. Het zogenaamde politiek cynisme
 679. Referendum geëist te Fleurus
 680. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 681. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 682. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 683. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 684. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 685. Nederlandse toestanden - deel II
 686. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 687. Een anti-democratische mythe
 688. Het surrealisme van de Belgische politiek
 689. Directe democratie in Venezuela?
 690. De november-referenda in de USA
 691. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 692. Mark Eyskens over het referendum
 693. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 694. Duitse toestanden
 695. Berichten uit het Noorden
 696. Philadelphia II
 697. Is Europa te democratisch?
 698. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 699. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 700. Vrije meningsuiting
 701. Directe democratie en de doodstraf
 702. Documenten van de Verlichting (II)
 703. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 704. USA: directe democratie en landsconservatie
 705. USA: een stille belastingsrevolutie?
 706. Het referendum en de Belgische grondwet
 707. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 708. Democratie invoeren in ons land
 709. Drole de guerre (2)
 710. Memes en propaganda
 711. Propaganda begrijpen
 712. Democratie als witte magie
 713. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 714. Wetgeving rond directe democratie
 715. U wordt waargenomen
 716. Ierland: nieuw referendum over Nice
 717. We the people...
 718. Merkwaardige initiatieven in Californië
 719. Vlaams Blok voor referendum
 720. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 721. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 722. Nederland na de verkiezingen
 723. Drole de guerre (5)
 724. U wordt opgevoed
 725. Een democratische partij
 726. Journalisten en hun stem
 727. Van democratie is geen sprake...
 728. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 729. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 730. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 731. Parlementaire illusies
 732. Het goede leven
 733. Nieuw Gents referendum?
 734. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 735. Merkwaardig referendum in Norfolk
 736. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 737. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 738. Referendum in Duitstalig België?
 739. De standaard over het referendum
 740. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 741. Moet berichtgeving waar zijn?
 742. Japanse burger wantrouwt politici
 743. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 744. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 745. Quo Vadis, Europa?
 746. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 747. Geen democratie in Ekeren
 748. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 749. Strijd voor symbolen in Bolzano
 750. NVA tegen democratie
 751. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 752. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 753. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 754. Drole de guerre
 755. Weerstand tegen democratie
 756. Het nieuwe Estatut
 757. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 758. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 759. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 760. Europa heeft er een land bij
 761. persknipsels
 762. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 763. Italië wijst grondwetswijziging af
 764. Géén respect
 765. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 766. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 767. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 768. Volksdictatuur
 769. Eerste online referendum in Zwitserland
 770. Ward Beysen pro directe democratie
 771. Het goede leven
 772. Liegen in Malta
 773. Ondertussen in Somaliland
 774. Oorlog of democratie
 775. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 776. Peilingen (België)
 777. Peilingen (internationaal)
 778. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 779. Geluk en zelfbeschikking
 780. Bart Somers
 781. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 782. Onze progressieve pers
 783. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 784. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 785. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 786. Britten voor referendum over Europese grondwet
 787. Het particratisch argument
 788. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 789. Verzwijgen is goud
 790. Notities bij de voorbije verkiezingen
 791. Quotes uit de politiek
 792. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 793. Partijdige televisie
 794. Europese peilingen
 795. Democratie smaakt naar meer
 796. Catalonië stemt voor meer autonomie
 797. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 798. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 799. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 800. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 801. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 802. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 803. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 804. Het Witte Manifest
 805. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 806. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 807. Voor wie is het referendum bedreigend?
 808. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 809. Petitie "Europees parlement op een plek"
 810. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 811. What we do
 812. What we want
 813. Who we are
 814. Qu’est-ce que nous faisons?
 815. Qu’est-ce que nous voulons?
 816. Qui sommes nous?
 817. Nieuwe functies op de website
 818. Referenda en de wil van de burgers
 819. NEWSLETTER #15
 820. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 821. Enkele presentaties uit Nederland
 822. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 823. Mensenrechten en democratie
 824. Darwinisme en democratie
 825. Democratie bij de Atheners
 826. NEWSLETTER #14
 827. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 828. Français
 829. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 830. mail ons
 831. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 832. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 833. Buurtbevraging in Mechelen
 834. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 835. Decisive weeks lying ahead
 836. Direct democracy
 837. Omdat een andere politiek nodig is
 838. Democratie.Nu heeft u nodig!
 839. Democracy International Newsletter #13
 840. Vrij spreekrecht is absoluut
 841. The European Citizens’ Initiative
 842. Economie, democratie en het geluk
 843. Democratie maakt gelukkig
 844. Kom mee betogen!
 845. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 846. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 847. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 848. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 849. Time for Citizens to take the Initiative
 850. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 851. Voor de vrijheid van meningsuiting
 852. Over de vrijheid van meningsuiting
 853. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 854. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 855. credits
 856. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 857. DI NEWSLETTER #12
 858. Van particratie naar democratie
 859. De mythe van de Goede Dictator
 860. Vrijheid, democratie & secessie
 861. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 862. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 863. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 864. Schwarzenegger en directe democratie
 865. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 866. Is België echt een democratie?
 867. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 868. Het dierbare België
 869. DI-NEWSLETTER #11
 870. De kikker en de politiek
 871. Historiek tot 2002
 872. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 873. Laten we de stemplicht afschaffen.
 874. Historiek tot 2005
 875. Wat is en doet Democratie.nu ?
 876. Organisatie van WIT
 877. Wat is directe democratie?
 878. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 879. Het einde van de particratie?
 880. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 881. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 882. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 883. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 884. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 885. Aangeleerde hulpeloosheid
 886. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 887. Telt Ieders mening mee?
 888. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 889. N-VA slikt voorstel in
 890. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 891. Het pad van de innerlijke opstand
 892. Bevolking met kluitje in het riet
 893. Over eindtermen en burgerzin
 894. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 895. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 896. Schwarzenegger bijt in het zand
 897. Wijsheid voor de massa?
 898. over deze website
 899. History
 900. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 901. Hoe doden we een volksbesluit?
 902. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 903. Wahlstreik!
 904. politiek algemeen
 905. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 906. boeken en artikels
 907. Interview Jos Verhulst
 908. Het verdiepen van de democratie
 909. Persbericht Democratie.nu
 910. Witte Werf maart 1999
 911. Witte Werf mei 1999
 912. Witte Werf augustus 1999
 913. Witte Werf oktober 1999
 914. Witte Werf november 1999
 915. Witte Werf december 1999
 916. Witte Werf april 2000
 917. Witte Werf mei 2000
 918. Witte Werf december 2001
 919. Witte Werf februari 2002
 920. Witte Werf juni 2002
 921. Witte Werf oktober 2002
 922. Witte Werf december 2002
 923. Witte Werf april 2003
 924. Witte Werf juli 2003
 925. Witte Werf november 2003
 926. Witte Werf januari 1999
 927. Witte Werf januari 2000
 928. Over particratie, meerderheid en oppositie
 929. Witte Werf januari 2004
 930. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 931. Wit Bericht 05/09/2001
 932. Wit Bericht 23/03/2002
 933. Wit Bericht 10/04/2002
 934. Wit Bericht 20/04/2002
 935. Wit Bericht 17/05/2002
 936. Wit Bericht 11/09/2002
 937. Wit Bericht 02/01/2003
 938. Wit Bericht 19/01/2003
 939. Wit Bericht 25/01/2003