Nieuws

Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *

STAPPENPLAN VOOR GEMEENTELIJKE VOLKSRAADPLEGING

 

A.  Wettelijke basis

 

Geldende reglementering:

-       Art. 41 Grondwet (sedert 1999)

-       Gemeentedecreet 15/7/2005, titel VI, hoofdstuk 4 , art 205-220

-       Besluit Vl. Reg. 5/6/2009 houdende  vaststelling van de nadere procedureregels voor de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging.

-        MB 5/6/2009 tot vaststelling van het model van het volmachtenformulier voor de gemeentelijke volksraadpleging

-       Eventueel gemeentelijk reglement

 

B.  Kenmerken

 

-       Initiatiefrecht ligt bij bestuur of bevolking (volksinitiatief)

-       Stemrecht

-       Geen nationaliteitsvereiste

-       Adviserend

-       Volksraadpleging is geen referendum

 

C.  Stappenplan bij volksinitiatief

 

Drie fasen

I.               Voorbereidende fase

II.             Handtekeningenfase

III.           Volksraadplegingfase

De volgende artikels verwijzen naar het Gemeentedecreet.

 

 

 

I.             Voorbereidende fase

 

Stap 1:    Bepaal doelstelling en instrumenten.
(gemeentelijke aangelegenheid? Art. 205)

 

Stap 2:    Organiseer publiek debat.
(media!)

 

Stap 3:    Richt samenwerkingsverband op en bepaal timing.

                (platformtekst)

 

Stap 4:    Formuleer vraag volksraadpleging. (Art. 214,§1 en 218)

                (eenvoudig, eenduidig en wettig: eventueel advies inwinnen van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen. Dit advies kan soms enige maanden op zich laten wachten. Indien hun advies negatief is past u best uw vraag aan en vraagt u nieuw advies daarover)

 

Stap 5:    Vraag het verzoekformulier aan bij het gemeentebestuur. (Art. 207)

                (met vermelding van de vraag of vragen van de volksraadpleging, de initiatiefnemer(s) en de eerbiediging van de privacywetgeving).

 

Opmerking: het model van het verzoekformulier werd opgesteld door de Vlaamse Regering. De gemeente mag daar niet van afwijken. Indien het formulier niet na een redelijke termijn werd bezorgd moet u een herinnering schrijven en tegelijkertijd klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.

 

 

II.         Handtekeningenfase

 

Stap 6:    Verzamel vereiste aantal handtekeningen. (Art. 205)
(naam, voornaam, geboortedatum, adres)

-       Hoeveel?

o  Gemeenten < 15.000 inw.: 20% inwoners;

o  Gemeenten 15.000-29.999 inw: 3000;

o  Gemeenten ≥ 30.000: 10% inwoners.

o  Aantal inwoners wordt bepaald volgens art 5, §3 , derde lid Gemeentedecreet. Dus het bevolkingsaantal op 1 januari, bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad, vanaf 1 januari volgend op de bekendmaking ervan

-       Wie?

o  Inwoner gemeente;

o  Minimum 16 jaar;

o  Niet veroordeeld.

o  Ook niet-Belgen

-       Website (elektronische handtekening is in theorie mogelijk doch in de praktijk nog niet)

 

Stap 7:    Stel een gemotiveerde nota op. (Art. 206, 2de lid)
(komt in brochure, zie stap 12)

 

Stap 8:    Dien het verzoek aangetekend in. (Art. 206, 1e lid)
(alle lijsten met handtekeningen samen + gemotiveerde nota)

 

Stap 9:    College controleert de handtekeningen. (Art. 208)
( eventueel per computer)

                ® Opmerking: bij onvoldoende handtekeningen moet initiatiefnemer van nul herbeginnen!

 

Stap 10: College agendeert verzoek volksraadpleging op eerstvolgende gemeenteraad. (Art. 215)
(enkel bij voldoende aantal handtekeningen verplicht)

 

Stap 11: Gemotiveerde beslissing van de gemeenteraad (Art. 205, 208 en 216).

                Bij voldoende aantal handtekeningen is een volksraadpleging verplicht. De gemeenteraad beslist over de vraag en de datum (op een zondag, niet binnen een sperperiode van 12 maanden van de gemeenteraadsverkiezingen of 40 dagen voor de parlements- of Europese verkiezingen, max. 1 maal per 6 maand, max. 6 maal per legislatuur gemeenteraad en max. 1 maal over zelfde onderwerp per legislatuur, art 214,§2).

 

 

 

III.      Volksraadplegingfase

 

In deze fase moeten de initiatiefnemers:

 

-       het publiek debat  stimuleren;

-       de inwoners aanzetten om deel te nemen aan de raadpleging en ja of neen te stemmen;

-       het gemeentebestuur  controleren (niet dezelfde rechten als politieke partijen bij verkiezingen);

-       de uitvoering van het resultaat van de volksraadpleging opvolgen (Art. 216, 2e lid).

 

 

Te ondernemen stappen door college:

 

Stap 12:  Opstellen informatiebrochure. (Art. 217)
(objectief, met nota initiatiefnemers (zie stap 7), te verspreiden ten minste 1 maand voor de raadpleging)

 

Stap 13:  Opstellen van de deelnemerslijsten. (Art. 210)
(op dertigste dag voor de raadpleging)

-       Wie is deelnemer?

o  Inwoner gemeente (op voornoemde datum);

o  Minstens 16 jaar (idem);

o  Geen veroordeling (idem);

o  Ook niet-Belgen.

 

Stap 14:  Verdeling van de deelnemers over de stembureaus. (Art. 219)
(zoals bij gemeenteraadsverkiezingen)

 

Stap 15:  Aanduiding van de voorzitters en bijzitters.

 

Stap 16:  Aanplakking van bericht tot oproeping.

 

Stap 17:  Verzenden van oproepingsbrief

-       Naar alle potentiële deelnemers;

-       Geen stemplicht (Art. 211);

-       Geheime stemming;

-       Stemming per volmacht mogelijk (Art. 213).

 

Stap 18:  Opmaken van stembiljet.

 

Stap 19: Inrichten van stemlokalen.

 

Stap 20: Dag van de volksraadpleging:

 

-       Tellen van de (manueel of elektronisch) uitgebrachte stemmen

-       Vaststellen of vereiste teldrempel werd bereikt (Art. 212):

o  Gemeenten < 15.000 inw.: 20% inwoners;

o  Gemeenten 15.000-29.999 inw: 3000;

o  Gemeenten ≥ 30.000: 10% inwoners.

o  Aantal inwoners: zie art 5, §3, 2de lid Gemeentedecreet.

-       Telling kan geautomatiseerd gebeuren.

 

Stap 21: Bekendmaking resultaten. (Art. 220)

 

Stap 22:  Resultaat volksraadpleging uitvoeren.

 

 

Veel succes!

Arthur De Decker, Leebeekstraat 9, 9000 Gent

09/220 25 82

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie: terugblik op 2015 – blik op 2016 én een bloemlezing uit 21 jaar Democratie.Nu.

2015 mag men beschouwen als een mijlpaal voor Democratie.Nu vzw. Een goede opmaat naar de viering van ons 21-jarig bestaan. Het begon met het vorm geven van ons project de "Gewestelijke volksraadpleging". De zesde staatshervorming laat die immers toe! Met de gewestelijke volksraadpleging kunnen burgers en ngo's voorstellen formuleren rond leefmilieu, economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, vervoer, huisvesting, openbare werken. Er zal een ongelooflijke stap voorwaarts gezet worden.

Om dat project mogelijk te maken, moesten we iemand kunnen vrijstellen voor het vele coördinatiewerk. Met vrijwilligers, zoals we tot nu toe noodgedwongen werkten, zou het weer jaren duren. Arjen (die ook werkt voor onze Nederlandse zusterbeweging www.MeerDemocratie.nl) werkte één dag in de week voor Democratie.Nu, doch verdere verlenging was niet de eerste keuze, omdat we iemand nodig hadden die de situatie in België goed begreep. We hebben dus een vacature uitgeschreven en zo kwam het dat David Joëts ons vervoegde.

Gemiddeld krijgen we € 400 per maand aan schenkingen. We zijn jullie en vele anderen hiervoor enorm dankbaar.  Met dit bedrag kunnen we onze onkosten betalen. Gezien we onvoldoende middelen hadden, werkte David echter als vrijwilliger; we konden hem niet vrij stellen. Vanaf 1/1/2016 is dat veranderd: sinds dan werkt David, weliswaar aan een minimum loon, halftijds voor Democratie.Nu.

Zijn belangrijkste taak is momenteel het realiseren van het project "Gewestelijke volksraadpleging". Daartoe verfraaien we op termijn ook de site www.democratie.nu en de nieuwsbrief.

Hoe komt het dat het vanaf 2016 voor ons mogelijk wordt iemand halftijds vrij te stellen?
Ziehier een woordje uitleg. De tax shift laat toe dat bij het in dienst nemen van nieuwe werknemers nog maar voor ca. 15% bijkomende lasten dient betaald te worden.
We hebben een toezegging voor twee jaar van €600 per maand gekregen van een Duitse privé sponsor, die ook Democracy International sponsort.
Waarom ziet hij en zijn team potentieel in ons?

Ten eerste zien zij België als een "opkomend" land waar democratie.nu de mogelijkheid aangrijpt om directe democratie te verwezenlijken. (Overal zijn er mogelijkheden, maar men moet het ook doen!)

Ten tweede zijn zij eveneens enthousiast over onze nieuwe medewerker en herkennen zijn potentieel. Vandaar twee jaar, daarna moeten we zelfbedruipend zijn.

Ten derde staan zij verbaasd over hoe wij het hier aanpakken. Democratie.nu springt internationaal gezien op verschillende vlakken in het oog:

- we blijven expert in de directe democratie. Zo vervaardigden we net een voorbeeldig uitvoeringsbesluit rond de gewestelijke volksraadpleging. We zijn bezig dit wereldkundig te maken.
- we denken verder na over hoe de representatieve democratie (ons verkiezingssysteem) verbeterd kan worden.
- we zijn ook met loting bezig en verkennen dus werkelijk alle democratische mogelijkheden.

Zo bouwen we goodwill op, ook met mensen die met deze vorm van democratie bezig zijn. Zo krijgen we ook een goed contact met andere ngo's én met politici die willens
nillens, uiteindelijk zullen moeten overtuigd worden én ‘voor hun laatste keer’ zullen moeten beslissen voor de burger. De publieke opinie zal de stok achter de deur zijn. Gebeurt er te weinig op het democratische terrein dan vrees ik dat de burger een Franse revolutie zal ontketenen. Dus Democratie.Nu moet zich verder voorbereiden en véél meer power hebben. Onze acties hebben een realistische aanpak.

Het project Gewestelijke volksraadpleging is er zo één: realistisch (rekening houdend met de mogelijkheden) en toch doordacht. Dat is wat de tijdsgeest nodig heeft, opdat de publieke opinie het zou oppikken.

Ook Democracy International ziet hoe wij concreet te werk gaan.
Het www.petitie.be project draait pas goed een jaar en er zijn nu al bijna 200 petities gestart en al 70.000 ondertekeningen. Dat vraagt allemaal coördinatie en projectmanagement. David kan gewoonweg niet volgen. Zoveel plannen en mogelijkheden. We staan in het begin van de expansie: na 21 jaar studie wordt de vereniging volwassen!
 
Wij zoeken naarstig verder naar mensen die mee de vereniging willen uitbouwen en steunen. Wil jij ons verder helpen? Misschien ken je ondertussen nieuwe mensen, hen kun
je vragen een bedrag te storten op ons rekeningnummer BE23 5230 8007 5191 t.v.v. Democratie.nu.
 
Een andere mogelijkheid is ons over een lange tijd geld te lenen of borg te staan. We zijn er zeker van dat onze inkomsten drastisch zullen toenemen.

Alleen al voor het project Gewestelijke volksraadpleging ontbreekt er nog ongeveer €14.000 (van de begrootte €31.156). Dan hebben we het nog niet gehad over het verder uitbouwen en bekend maken van ons expertisecentrum. Laat staan over de jaarlijkse vaste kosten, die nu €4.851 bedragen... En natuurlijk nog de vele projecten om uiteindelijk tot het BROV te komen (Bindend Referendum op Volksinitiatief). Die info kun je hen meegeven.
 
Nog een fijn nieuw jaar.

Bert Penninckx, voorzitter Democratie.Nu.

Oproep: "En u?"

Het grote gevaar van deze tijd is de desinteresse van de burger voor de politiek. Steeds meer besluiten worden in de duistere achterkamers van de politiek genomen, ver weg van een breed democratisch debat. Democratie.Nu belicht deze weinig democratische gang van zaken: de politieke instellingen behoren nu eenmaal toe aan de burger.

Wij durven hopen dat deze inzichten u overtuigen zich bij Democratie.Nu aan te sluiten. Want democratie belangt ons allemaal aan. Bovendien moet democratie daadwerkelijk worden gewild, ja zelfs geëist.

Like aub onze Facebookpagina en deel deze inhoud op de verschillende social media: een verwittigd mens is er twee waard. Het helpt de democratische zaak écht verder wanneer u deze nieuwsbrief doorstuurt naar geïnteresseerden, vrienden, kennissen en familie.

Agenda

Graag nodigt Democratie.Nu u uit voor haar nieuwjaarsreceptie op zaterdag 27 februari 2016 bij Marc Fransen, Thaliastraat 62/1, 2600 Berchem (op 1 km van het station Antwerpen-Berchem).

Onze feestvreugde is tweevoudig:
- enerzijds vieren we het overhandigen van ons voorstel van organiek decreet aan het Vlaams Parlement, wat idealiter de implementatie van de gewestelijke volksraadpeging moet faciliteren.
- anderzijds blaast Democratie.Nu 21 kaarsjes uit!

Om 12.45 vieren we dit met een lekker hapje. Pluk uw favoriete maaltijd uit de volgende menukaart: http://www.china-house.be/nl/afhaalkaart. Geef ten laatste tegen 24/2 de nummers van de menu's door en stort het verschuldigde bedrag op Democratie.Nu’s rekeningnummer IBAN BE23 5230 8007 5191.

Vanaf 14:00 uur verschaft voorzitter Bert Penninck ons inzicht in 21 jaar Democratie.Nu.
Ook het veelbewogen jaar 2015 en het veelbelovende jaar 2016 wordt besproken.

Aansluitend volgt een open gesprek over (de recentste inzichten rond):
1.    loting
2.    "electorale aristocratie" (of: Verkiezingen zijn géén democratie)
3.    De uitholling van de trias politica en de erodering van de rechtsstaat
4.    de grenzen van de democratie

We eindigen rond 16u.
Hartelijk welkom!
Graag een seintje op voorhand.

Meer artikelen...

 1. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 2. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 3. Editoriaal
 4. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 5. Knipsels december 2015
 6. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 7. Knipsels november 2015
 8. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 9. Knipsels oktober 2015
 10. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 11. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 12. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 13. Knipsels september 2015
 14. Knipsels augustus 2015
 15. Knipsels juli 2015
 16. Knipsels juni 2015 deel 2
 17. Knipsels juni 2015
 18. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 19. Wat is democratie?
 20. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 21. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 22. Knipsels mei 2015 deel 2
 23. Knipsels mei 2015
 24. Knipsels april 2015 deel 2
 25. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 26. Knipsels april 2015
 27. Knipsels maart 2015 deel 3
 28. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 29. Knipsels maart 2015 deel 2
 30. Knipsels maart 2015
 31. Knipsels februari 2015
 32. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 33. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 34. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 35. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 36. Knipsels Januari 2015
 37. Knipsels Kerst 2014
 38. Doneer!
 39. Knipsels december 2014
 40. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 41. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 42. Knipsels november 2014
 43. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 44. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 45. Knipsels oktober 2014
 46. Knipsels juli 2014
 47. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 48. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 49. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 50. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 51. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 52. Knipsels juni 2014
 53. Les positions des partis
 54. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 55. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 56. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 57. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 58. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 59. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 60. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 61. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 62. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 63. Begrippen rond democratie
 64. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 65. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 66. De N-VA en het referendum
 67. Knipsels maart 2014
 68. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 69. Knipsels 02/2014
 70. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 71. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 72. Directe democratie maakt het volk soeverein
 73. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 74. Les articles de Démocratie Directe
 75. Knipsels 09/2013
 76. Wie is er bang van confederalisme?
 77. Knipsels 12/2013
 78. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 79. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 80. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 81. Witte werven
 82. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 83. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 84. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 85. Wilfried Martens en de democratie
 86. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 87. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 88. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 89. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 90. De afgeremde democratie
 91. Dossier: Tax Freedom Day
 92. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 93. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 94. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 95. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 96. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 97. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 98. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 99. Hoe organiseer ik een referendum?
 100. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 101. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 102. De referendumsituatie in Vlaanderen
 103. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 104. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 105. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 106. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 107. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 108. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 109. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 110. Knipsels 10/2012
 111. Knipsels 08/2012
 112. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 113. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 114. Overwoekerende particratie
 115. Knipsels 07/2012
 116. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 117. Defining and measuring democracy
 118. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 119. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 120. Presentaties van de workshops
 121. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 122. Referendum over hennepteelt
 123. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 124. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 125. Knipsels maart 2012
 126. Waar is het Duitse goud?
 127. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 128. Artikelenbundel Februari 2012
 129. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 130. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 131. Artikelenbundel januari 2012
 132. 1ste Partijcongres van 3D
 133. Burgerinitiatieven
 134. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 135. G1000: zwakke placebo
 136. Het gedroomde land van de G1000
 137. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 138. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 139. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 140. Korte berichten november 2011
 141. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 142. ESM, de nieuwe Europese dictator
 143. Zwitserland is België niet
 144. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 145. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 146. Klein maar dapper.
 147. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 148. Burger telt weer niet mee
 149. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 150. De verzwegen revolutie in IJsland
 151. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 152. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 153. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 154. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 155. Marokkanen willen meer democratie
 156. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 157. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 158. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 159. G1000 Burgerinitiatief
 160. Democracy International Conferentie
 161. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 162. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 163. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 164. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 165. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 166. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 167. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 168. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 169. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 170. Schending Verdrag van Lissabon
 171. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 172. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 173. Vrije verkiezingen Egypte
 174. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 175. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 176. Burgerinitiatieven Rucphen
 177. BROV Politiek theater
 178. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 179. ECAS Conferentie 17 maart
 180. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 181. Volksraadpleging Tielt
 182. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 183. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 184. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 185. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 186. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 187. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 188. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 189. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 190. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 191. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 192. Referendum over Parkstad Turnhout?
 193. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 194. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 195. Referendum in Zulte
 196. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 197. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 198. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 199. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 200. Start je eigen land
 201. Mandataris versus partij
 202. De deugdzaamheid van de kleintjes
 203. Touring wil referendum over rekeningrijden
 204. Politieke etiketten : what’s in a name?
 205. Direct democracy prevents violence
 206. De macht van het volk, een referendum nu!
 207. Organiseer referendum over voortbestaan België
 208. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 209. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 210. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 211. De Belgische staatshervorming voorbij
 212. Staatshervorming Plan Z
 213. Over standpunt...
 214. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 215. De pi-factor van De Lange Wapper
 216. Zwitserland blijft meest competitieve land
 217. Knipsels september 2010
 218. Turken houden referendum over hun grondwet
 219. Groen licht voor geheime operaties
 220. Global Citizens in Charge
 221. Prijs voor de Democratie 2010
 222. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 223. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 224. ECI - pas vanaf 2012
 225. De wereld als weerbericht
 226. 1 op 6 Belgen stemde niet
 227. Referendum op lange baan geschoven
 228. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 229. Confederalisme voor dummies
 230. Natuurlijke rechten en democratie
 231. De stad der zienden
 232. België IS gebarsten
 233. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 234. Kiezersbedrog 2010
 235. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 236. Europa is alles behalve demokratisch
 237. De vergrendelde democratie
 238. Zwitserse zuinigheid
 239. Confederaal België
 240. Democratie? dream on
 241. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 242. Waar voor je geld-index
 243. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 244. De mythe van de parlementaire democratie
 245. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 246. Het Zweedse referendum
 247. Institutionele vuilnisbelt
 248. Hervormingsstreven in het vizier
 249. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 250. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 251. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 252. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 253. Direct Democracy Now!
 254. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 255. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 256. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 257. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 258. Directe democratische partijen
 259. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 260. Workshop - Politiek zonder politici
 261. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 262. Diplomademocratie
 263. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 264. Firmenspenden verbieten
 265. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 266. Politics without Politicians
 267. De EU schaadt de Europese idee
 268. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 269. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 270. The EU and Democracy do not match
 271. Minaretten
 272. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 273. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 274. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 275. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 276. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 277. Herentals stemt over verdwijnpaal
 278. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 279. Een gids door enkele documenten
 280. Global Forum on Modern Direct Democracy
 281. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 282. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 283. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 284. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 285. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 286. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 287. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 288. GVA en Democratie.Nu
 289. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 290. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 291. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 292. Directe democratie smaakt naar meer
 293. Referendum in Waasland?
 294. De Gewone Sabotage
 295. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 296. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 297. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 298. Geen gewone zondag in Antwerpen
 299. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 300. Persmap van Democratie.Nu
 301. Persbericht van Democratie.Nu
 302. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 303. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 304. Een democratische hoogdag
 305. Het referendum als democratisering van de politiek
 306. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 307. Directe Democratie en Bart De Wever
 308. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 309. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 310. Duitse kink in de EU-kabel?
 311. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 312. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 313. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 314. De kwelgeest Lange Wapper
 315. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 316. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 317. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 318. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 319. Uitwassen van de particratie
 320. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 321. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 322. Global Forum on Modern Direct Democracy
 323. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 324. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 325. Belangrijkste voordelen directe democratie
 326. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 327. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 328. Democratie en economie
 329. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 330. Burgemeester wil geen referendum
 331. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 332. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 333. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 334. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 335. Niemand geloofde nog in verbreding
 336. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 337. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 338. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 339. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 340. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 341. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 342. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 343. Izegem : Actiecomit
 344. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 345. Het einde van de grondwet?
 346. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 347. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 348. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 349. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 350. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 351. Over de scheiding der machten
 352. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 353. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 354. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 355. Knipsels april 2009
 356. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 357. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 358. De opmars van een wereldregering
 359. Democratie voor de elite
 360. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 361. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 362. Een blablabla Parlement
 363. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 364. Particratie is geen democratie
 365. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 366. Knipsels maart 2009
 367. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 368. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 369. Knipsels februari 2009
 370. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 371. Knipsels januari 2009
 372. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 373. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 374. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 375. De logica van de democratie
 376. Bedenkingen over de scheiding der machten
 377. Democratie en natuurrecht
 378. Voorbij de staatshervorming
 379. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 380. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 381. politiek beu
 382. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 383. Austrian minister quits over EU referendum clause
 384. Knipsels december 2008
 385. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 386. Referendum over stemplicht
 387. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 388. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 389. Knipsels november 2008
 390. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 391. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 392. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 393. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 394. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 395. Opstand!
 396. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 397. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 398. Big Brother
 399. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 400. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 401. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 402. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 403. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 404. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 405. No Means No
 406. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 407. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 408. Knipsels oktober 2008
 409. Is de EU democratischer dan België
 410. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 411. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 412. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 413. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 414. Recall van Arnold Schwarzenegger
 415. Knipsels september 2008
 416. Vier direct democratische initiatieven
 417. Steun Oosterweel referendum
 418. Knipsels augustus 2008
 419. Confederale chaos
 420. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 421. knipsels juli 2008
 422. Het hervormen van een staat
 423. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 424. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 425. Save Our Water Resources
 426. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 427. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 428. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 429. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 430. NO means NO
 431. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 432. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 433. Blokkeringsmemen herkennen
 434. Die verdomde Ieren toch!
 435. Waar BHV echt over gaat
 436. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 437. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 438. Nieuwe Europese Conventie.
 439. Beckerich
 440. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 441. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 442. België heruitgevonden
 443. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 444. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 445. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 446. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 447. EU bang van Iers referendum
 448. Tempelhof gaat dicht
 449. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 450. Die vervelende democratie toch
 451. Het vrije woord en dreiging met geweld
 452. Waarom onderwijs?
 453. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 454. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 455. Referendum over flat tax te Obwalden
 456. Kleine berichten maart 2008
 457. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 458. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 459. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 460. Iers referendum wordt genegeerd.
 461. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 462. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 463. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 464. Knipsels januari 2008
 465. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 466. Referendum over staatshervorming
 467. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 468. Luisteren politici naar u?
 469. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 470. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 471. I want a referendum
 472. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 473. Denkend aan Sint Kilda
 474. Federalisme en democratie
 475. Europa wil niet weten van democratie
 476. Despotisme versus volksraadpleging
 477. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 478. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 479. Wie laat ons mee beslissen?
 480. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 481. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 482. Waarom doet het parlement niets?
 483. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 484. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 485. Nieuws van het Referendum Platform
 486. De zetelcarrousel
 487. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 488. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 489. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 490. Wij willen onze zeg!
 491. Europees Referendum Campagne 2
 492. Diverse berichten 11/2007
 493. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 494. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 495. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 496. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 497. Referendum over Rand kan niet
 498. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 499. Geen tweede referendum in Nederland
 500. Twee voorstellen van de burger in Gent
 501. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 502. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 503. Campaigns from across the EU call for a referendum
 504. Over een echte bescherming van de minderheden
 505. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 506. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 507. Hamburg: Referendum over referenda
 508. Het referendum legaliseren
 509. Wij zijn de baas
 510. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 511. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 512. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 513. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 514. We vertrouwen de burger niet
 515. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 516. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 517. Stockholms referendum over tol
 518. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 519. De politieke kaste
 520. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 521. Voor een nieuw EU-referendum!
 522. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 523. Een gezonde stemming?
 524. Christen-democratie en referendum
 525. Op naar volgend EU-referendum
 526. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 527. Links en rechts
 528. Vertrouwen
 529. De anti-democratische EU
 530. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 531. Platform voor Vrije Meningsuiting
 532. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 533. De afwezige staatsburger.
 534. Naar asymmetrische staat
 535. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 536. Referendum over Europese grondwet
 537. Référendum
 538. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 539. First World Conference on Direct Democracy
 540. Reeds 16 Europese petities
 541. Een parlement zonder partijen
 542. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 543. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 544. knipsels-april 2007
 545. De campagne is de boodschap.
 546. Handen af van onze verkiezingen
 547. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 548. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 549. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 550. knipsels
 551. Tsjechisch sprookje
 552. Referendum over macht van politieke partijen
 553. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 554. Verslag debat: democratie in België?
 555. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 556. De kiesdrempel
 557. Democratie zonder nonsens
 558. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 559. campagne verkiezingen 2007
 560. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 561. lezing Arthur De Decker
 562. ¿Qué es lo que pretendemos?
 563. ¿Quienes somos?
 564. Vlaanderen onafhankelijk?
 565. Nieuw nummer van Athene is uit
 566. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 567. Het razende schaap van de Franse revolutie
 568. Dedecker voor directe democratie
 569. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 570. Nederland en het Referendum
 571. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 572. Vrij Informatie Netwerk
 573. Tussen controle en veiligheid
 574. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 575. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 576. Geef de macht terug aan de burger
 577. De Belgische democratie faalt
 578. referendum over abortus
 579. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 580. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 581. knipsels
 582. Aansluiting bij Rusland
 583. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 584. Referendum te Merchtem afgewezen
 585. Referendum op komst in Poperinge?
 586. Grondwetsherziening?
 587. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 588. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 589. Democratie zonder politiek?
 590. Een Canadees debat
 591. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 592. Dehaene slaat weer toe
 593. Verlies voor de groenen in Hessen
 594. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 595. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 596. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 597. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 598. Europees netwerk voor direkte democratie
 599. De komende referenda in Zwitserland
 600. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 601. Reginald Moreels
 602. Ludo Dierickx
 603. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 604. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 605. Welke democratie?
 606. Slaafse parlementsleden
 607. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 608. Europese vetpotten
 609. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 610. Liegen mag
 611. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 612. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 613. Argumenten tegen democratie
 614. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 615. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 616. Het republikeins genootschap
 617. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 618. Verhofstadt en de paarse democratie
 619. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 620. Het wonder van de verlichting
 621. Een onthullend arrest
 622. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 623. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 624. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 625. Seborga: we the people...
 626. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 627. De noodzaak van de geheime stemming
 628. Di Rupo en de directe democratie
 629. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 630. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 631. Democratie in België is een schijnvertoning
 632. Verzoekschrift sociale woningen
 633. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 634. Verdacht stemadvies
 635. Van Peel spreekt
 636. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 637. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 638. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 639. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 640. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 641. Update: de huidige partijstandpunten
 642. Democratie en economie
 643. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 644. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 645. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 646. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 647. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 648. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 649. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 650. Referendum te Ittre
 651. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 652. Belangrijke studie over naïef cynisme
 653. Directe democratie en belastingsfraude
 654. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 655. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 656. Nordrhein-Westfalen
 657. Beieren: voldoende handtekeningen
 658. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 659. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 660. Beperkte herverkiesbaarheid
 661. Geld en volksinitiatief
 662. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 663. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 664. Een historische kans!
 665. Sharia in Nederland?
 666. Documenten van de Verlichting (I)
 667. Slimme wetgeving
 668. Het zogenaamde politiek cynisme
 669. Referendum geëist te Fleurus
 670. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 671. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 672. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 673. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 674. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 675. Nederlandse toestanden - deel II
 676. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 677. Een anti-democratische mythe
 678. Het surrealisme van de Belgische politiek
 679. Directe democratie in Venezuela?
 680. De november-referenda in de USA
 681. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 682. Mark Eyskens over het referendum
 683. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 684. Duitse toestanden
 685. Berichten uit het Noorden
 686. Philadelphia II
 687. Is Europa te democratisch?
 688. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 689. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 690. Vrije meningsuiting
 691. Directe democratie en de doodstraf
 692. Documenten van de Verlichting (II)
 693. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 694. USA: directe democratie en landsconservatie
 695. USA: een stille belastingsrevolutie?
 696. Het referendum en de Belgische grondwet
 697. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 698. Democratie invoeren in ons land
 699. Drole de guerre (2)
 700. Memes en propaganda
 701. Propaganda begrijpen
 702. Democratie als witte magie
 703. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 704. Wetgeving rond directe democratie
 705. U wordt waargenomen
 706. Ierland: nieuw referendum over Nice
 707. We the people...
 708. Merkwaardige initiatieven in Californië
 709. Vlaams Blok voor referendum
 710. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 711. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 712. Nederland na de verkiezingen
 713. Drole de guerre (5)
 714. U wordt opgevoed
 715. Een democratische partij
 716. Journalisten en hun stem
 717. Van democratie is geen sprake...
 718. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 719. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 720. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 721. Parlementaire illusies
 722. Het goede leven
 723. Nieuw Gents referendum?
 724. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 725. Merkwaardig referendum in Norfolk
 726. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 727. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 728. Referendum in Duitstalig België?
 729. De standaard over het referendum
 730. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 731. Moet berichtgeving waar zijn?
 732. Japanse burger wantrouwt politici
 733. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 734. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 735. Quo Vadis, Europa?
 736. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 737. Geen democratie in Ekeren
 738. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 739. Strijd voor symbolen in Bolzano
 740. NVA tegen democratie
 741. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 742. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 743. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 744. Drole de guerre
 745. Weerstand tegen democratie
 746. Het nieuwe Estatut
 747. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 748. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 749. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 750. Europa heeft er een land bij
 751. persknipsels
 752. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 753. Italië wijst grondwetswijziging af
 754. Géén respect
 755. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 756. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 757. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 758. Volksdictatuur
 759. Eerste online referendum in Zwitserland
 760. Ward Beysen pro directe democratie
 761. Het goede leven
 762. Liegen in Malta
 763. Ondertussen in Somaliland
 764. Oorlog of democratie
 765. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 766. Peilingen (België)
 767. Peilingen (internationaal)
 768. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 769. Geluk en zelfbeschikking
 770. Bart Somers
 771. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 772. Onze progressieve pers
 773. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 774. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 775. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 776. Britten voor referendum over Europese grondwet
 777. Het particratisch argument
 778. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 779. Verzwijgen is goud
 780. Notities bij de voorbije verkiezingen
 781. Quotes uit de politiek
 782. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 783. Partijdige televisie
 784. Europese peilingen
 785. Democratie smaakt naar meer
 786. Catalonië stemt voor meer autonomie
 787. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 788. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 789. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 790. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 791. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 792. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 793. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 794. Het Witte Manifest
 795. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 796. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 797. Voor wie is het referendum bedreigend?
 798. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 799. Petitie "Europees parlement op een plek"
 800. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 801. What we do
 802. What we want
 803. Who we are
 804. Qu’est-ce que nous faisons?
 805. Qu’est-ce que nous voulons?
 806. Qui sommes nous?
 807. Nieuwe functies op de website
 808. Referenda en de wil van de burgers
 809. NEWSLETTER #15
 810. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 811. Enkele presentaties uit Nederland
 812. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 813. Mensenrechten en democratie
 814. Darwinisme en democratie
 815. Democratie bij de Atheners
 816. NEWSLETTER #14
 817. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 818. Français
 819. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 820. mail ons
 821. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 822. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 823. Buurtbevraging in Mechelen
 824. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 825. Decisive weeks lying ahead
 826. Direct democracy
 827. Omdat een andere politiek nodig is
 828. Democratie.Nu heeft u nodig!
 829. Democracy International Newsletter #13
 830. Vrij spreekrecht is absoluut
 831. The European Citizens’ Initiative
 832. Economie, democratie en het geluk
 833. Democratie maakt gelukkig
 834. Kom mee betogen!
 835. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 836. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 837. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 838. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 839. Time for Citizens to take the Initiative
 840. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 841. Voor de vrijheid van meningsuiting
 842. Over de vrijheid van meningsuiting
 843. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 844. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 845. credits
 846. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 847. DI NEWSLETTER #12
 848. Van particratie naar democratie
 849. De mythe van de Goede Dictator
 850. Vrijheid, democratie & secessie
 851. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 852. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 853. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 854. Schwarzenegger en directe democratie
 855. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 856. Is België echt een democratie?
 857. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 858. Het dierbare België
 859. DI-NEWSLETTER #11
 860. De kikker en de politiek
 861. Historiek tot 2002
 862. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 863. Laten we de stemplicht afschaffen.
 864. Historiek tot 2005
 865. Wat is en doet Democratie.nu ?
 866. Organisatie van WIT
 867. Wat is directe democratie?
 868. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 869. Het einde van de particratie?
 870. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 871. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 872. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 873. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 874. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 875. Aangeleerde hulpeloosheid
 876. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 877. Telt Ieders mening mee?
 878. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 879. N-VA slikt voorstel in
 880. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 881. Het pad van de innerlijke opstand
 882. Bevolking met kluitje in het riet
 883. Over eindtermen en burgerzin
 884. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 885. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 886. Schwarzenegger bijt in het zand
 887. Wijsheid voor de massa?
 888. over deze website
 889. History
 890. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 891. Hoe doden we een volksbesluit?
 892. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 893. Wahlstreik!
 894. politiek algemeen
 895. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 896. boeken en artikels
 897. Interview Jos Verhulst
 898. Het verdiepen van de democratie
 899. Persbericht Democratie.nu
 900. Witte Werf maart 1999
 901. Witte Werf mei 1999
 902. Witte Werf augustus 1999
 903. Witte Werf oktober 1999
 904. Witte Werf november 1999
 905. Witte Werf december 1999
 906. Witte Werf april 2000
 907. Witte Werf mei 2000
 908. Witte Werf december 2001
 909. Witte Werf februari 2002
 910. Witte Werf juni 2002
 911. Witte Werf oktober 2002
 912. Witte Werf december 2002
 913. Witte Werf april 2003
 914. Witte Werf juli 2003
 915. Witte Werf november 2003
 916. Witte Werf januari 1999
 917. Witte Werf januari 2000
 918. Over particratie, meerderheid en oppositie
 919. Witte Werf januari 2004
 920. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 921. Wit Bericht 05/09/2001
 922. Wit Bericht 23/03/2002
 923. Wit Bericht 10/04/2002
 924. Wit Bericht 20/04/2002
 925. Wit Bericht 17/05/2002
 926. Wit Bericht 11/09/2002
 927. Wit Bericht 02/01/2003
 928. Wit Bericht 19/01/2003
 929. Wit Bericht 25/01/2003