Nieuws

Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting

 

 

 

PERSBERICHT - Burgerbeweging Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting

 

Het expertisecentrum voor directe democratie Democratie.Nu mag haar expertise niet bekend maken op de commissie, die zich momenteel buigt over Politieke Vernieuwing.

 

Al 21 jaar zet Democratie.Nu in op de democratisering van de Belgische politiek. Zo stelt de burgerbeweging onder meer wetteksten over directe democratie op en licht deze vervolgens toe bij de verschillende politieke partijen. ‘Politici meer vertrouwd maken met vormen van directe democratie - zoals bindende referenda en loting - en voorkomen dat deze instrumenten voor burgerdemocratie a priori worden uitgehold en geïnstrumentaliseerd’: dat is de taak waarvoor Democratie.Nu zich gesteld ziet.

 

De voorbije twee jaar verzocht Democratie.Nu de Vlaamse regering herhaaldelijk dringend werk te willen maken van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging. Sinds de recente zesde staatshervorming is het mogelijk om een volksraadpleging op gewestelijk niveau te organiseren. Klein probleem: de Vlaamse regering verzaakt om een uitvoeringsdecreet op te stellen, waarin de voorwaarden en de spelregels inzake de organisatie van de gewestelijke volksraadplegingen worden vastgelegd. Hierdoor kunnen dan toch géén gewestelijke volksraadplegingen worden gelanceerd.

 

Democratie.Nu nam toen het initiatief en ontwierp zélf een uitvoeringsdecreet. Deze laatste werd aan de verschillende partijtoppen uit de bestuursmeerderheid voorgelegd en tevens via een direct verzoekschrift  bij het parlement ingediend.

 

Het Vlaamse parlement wees het verzoekschrift resoluut af. En geen volksvertegenwoordiger was bereid om het burgervoorstel in haar oorspronkelijke, burgervriendelijke vorm op de politieke agenda te plaatsen.

 

Toch beweegt het een en ander. Democratie.Nu’s burgerinitiatief gaf aanleiding tot verschillende parlementaire initiatieven, waaronder de decreetsvoorstellen van Groen (Van Besien), van het Vlaams Belang (Van Grieken) en een conceptnota Burgerparticipatie van Open VLD (Schiltz). Ook een commissie rond deze thematiek - participatieve en directe democratie - zag het daglicht. Tijdens deze commissiehoorzittingen worden een aantal sprekers uitgenodigd, die het debat voeden en verrijken. Elke partij uit de commissie stelt een spreker voor.

 

Groen-volksvertegenwoordiger Wouter van Besien - waarmee Democratie.Nu een aantal intensieve gesprekken voerde en tevens spreker op Democratie.Nu’s minicongres - droeg Democratie.Nu - tot 2 x toe - voor als spreker. Democratie.Nu werd evenwel door de meerderheidspartijen van de lijst geschrapt.  

 

Dit is merkwaardig, maar logisch.

 

Daarom - beste Burger - heeft u alsnog zin in die langverwachte politieke vernieuwing? Benieuwd naar hoe Democratie.Nu deze democratisering alsnog wil realiseren? Of wil u méér van hetzelfde en laat u de geschiedenis zich herhalen?

 

Geachte Overheid, blijft de zo bejubelde ‘right to challenge’  ook dode letter?

 

Wij Burgers, willen bovendien beslissingsrecht. Wij willen zélf onze wetten ontwerpen en kunnen stemmen. Daarvoor zijn bindende referenda onontbeerlijk. De volksraadplegingen vormen hiertoe een eerste stap.

 

Teken de petitie Vlaamse Referenda, Nu!  En deel deze oproep met zoveel mogelijk mensen aub.

 

 

Lees ook:

 

- Democratie.Nu’s kritiek op Schiltz’ conceptnota Burgerparticipatie

 

- Democratie.Nu’s voorstellen tot Politieke Vernieuwing en Democratisering en de voorstellen uit de conceptnota van regeringspartij Open VLD Willem-Frederik Schiltz.

 

- Democratie.Nu's voorstellen vs Willem-Frederik Schiltz' voorstellen tot Democratische Vernieuwing

 

David Joëts
 

Knipsels mei 2017

 

Lees meer: Knipsels mei 2017

Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie

De partijprogramma's van de 2 Franse presidentskandidaten Marine Le Pen en Emmanuel Macron in het licht van de (directe) democratie

  

A. Le Pen: ‘Au nom du peuple’ is haar slogan. Le Pen is vurige voorstander van bindende referenda. Le Pen doet beroep op zowel:

 

1. plebiscieten (waar Democratie.Nu evenwel zeer sceptisch tegenover staat): meteen na haar aanstelling tot presidente wil Marine Le Pen onderhandelen over de 4 soevereiniteiten:

- monetair

- wetgevend

- territoriaal

- economisch

 

Exact 6 maand na de onderhandelingen met de EU in Brussel wil Le Pen een referendum, waarbij het Franse volk de volgende keuze wordt voorgelegd: ‘Frexit: ja of nee?’

 

 

2. als op het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF: vanaf 500.000 handtekeningen kan de burger zélf een referendum in gang zetten, over alle onderwerpen.

 

 

B. Macrons positie over directe democratie is niet gekend; de directe democratie komt in zijn programma niet aan bod.

 

 

 

Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem

Beschouwing naar aanleiding van de Franse presidentsverkiezingen

 

De Franse presidentsverkiezingen zijn ‘historisch’, in de zin dat de traditionele machtspartijen - links vs rechts - werden afgestraft en in de tweede ronde schitteren door hun afwezigheid.

 

Het duel vindt nu plaats tussen enerzijds het ‘extreem-rechtse’ Marine le Pen en de

‘onafhankelijke’ bankier en ex-minister Emmanuel Macron.

 

Even markant is dat beide programma’s elkaars tegenpolen vormen.

 

Zo schuift Marine Le Pen de nood aan protectionisme (complete beheersing van de Franse grenzen) naar voren, om zo het hoofd te kunnen bieden aan de migratiestromingen.

 

Emmanuel Macron daarentegen verwacht alle heil van meer migratie en meer Europa.

 

Benieuwd naar hun partijprogramma in het licht van de (directe) democratie? Klik hier.

 

 

Democratie.Nu wil echter wijzen op een fundamenteel probleem: het (Franse) kiessysteem zélf.

 

 

We belichten drie fundamentele anomalieën uit het Franse (én Belgische) kiessysteem.

 

1. Partijprogramma’s = totaalpaketten: te nemen of te laten

 

Een partijprogramma is een koppeling van standpunten over een ganse resem onderwerpen: sociale zekerheid, tewerkstelling, migratie, klimaat, enz. De kiezer moet het partijprogramma in zijn geheel aanvaarden: men moet kiezen tussen volledige pakketten en kan niet kiezen tussen afzonderlijke standpunten.

 

Ook het Belgische verkiezingssysteem kampt met eenzelfde probleem.

 

Bent u bv voor de standpunten van de SP.a wat sociale zekerheid betreft? Pak er hun migrantenstandpunt dan maar bij.

Of gaat u akkoord met het direct-democratische standpunt van het Vlaams Belang, dan aanvaardt u en passant ook hun vreemdelingenstandpunt.

 

Of: wilt u die doos waspoeder kopen? Dat kan, maar dan moet u er die tube tandpasta bij nemen.  In de economie noemt men dit ‘gekoppelde verkoop’: dit is wettelijk verboden, maar in de ‘democratie’/politiek is diezelfde praktijk wél schering en inslag.

 

Bovendien is niet enkel die verplichte koppeling van standpunten problematisch, maar ook de polarisering tussen links en rechts. Een partijprogramma is namelijk ofwel links (progressief), ofwel rechts (conservatief).

 

Dit doet afbreuk aan de realiteit. Want, zijn er vandaag geen goede redenen om bijvoorbeeld:

 

- naar ‘rechts’ op te schuiven als men sceptisch is over globalisering, migratiebeleid, moslimfundamentalisme en multiculturele maakbaarheid?

- naar ‘links’ op te schuiven als men begaan is met armoedebestrijding, de kloof tussen arm en rijk en de milieuproblematiek?

 

Anders gesteld: gans de links vs rechts-tweedeling is ongenuanceerd, te algemeen en te star. Links en rechts zijn contextgebonden en veranderen doorheen de tijd. Een kritische geest herpositioneert zich, al naargelang de zich wijzigende context.

 

We worden dus verplicht te stemmen volgens compleet achterhaalde methoden.

 

 

2. Het verkiezingssysteem is gebaseerd op strijd en uitsluiting

 

- strijd: politici zijn strijders. Zij zijn het kampen zodanig gewoon dat zij strijd voeren, zelfs wanneer overleg voor alle betrokkenen veel voordeliger is. Er is nood aan een consensus-democratie, aan een politiek van samenwerking. Binnen het huidige particratische systeem is dat onmogelijk, maar dit kan wél via het konkordanz-systeem (zie verder)

  

- uitsluiting: de praktijk van 'coalitievorming' - mét uitsluiting van een zogezegde 'oppositie' die men in particratieën bijna universeel aantreft - komt neer op stemmenvernietiging ten nadele van de kiezers die voor de uitgesloten 'oppositie' stemden. De stemmen van kiezers die stemden op een partij die – al dan niet toevallig – in de oppositie terechtkomt, worden vernietigd (de oppositie kan niet deelnemen aan het wetgevende werk) . Daarom vervormt het smeden van (kunstmatige) coalities de kiesuitslag. Minderheden worden bijgevolg systematisch en structureel uitgesloten.

Het systeem van ‘coalities smeden’ is particratisch bedrog en valt niet democratisch te verantwoorden.

 

3. Ons kiessysteem leidt tot een personencultus en een klasse van beroepspolitici

Ons bestuurlijke (particratische) systeem leidt tot een klasse van beroepspolitici met de focus op het imago van politici en beduidend minder op kwalitatieve wetgeving. Er is sprake van kliekjesvorming die storend/sturend werken. De politiek is in handen van een kaste van beroepspolitici die de rest van de bevolking via macht, geweld of indoctrinatie van dat beslissingsrecht afhoudt. Dat leidt tot politieke bevoogding en een moreel superioriteitsgevoel, waarbij de politiek de burgers gaat opvoeden. De staat vormt dan de burgers (in plaats van omgekeerd).

 

 

CONCLUSIE

 

Het Franse én Belgische kiessysteem zijn dringend aan een grondige wijziging toe.

 

Het bestuurlijke systeem is ouderwets, illegitiem, schadelijk en dictatoriaal.

 

Er is nood aan een frisse wind: we zijn dringend toe aan een nieuw bestuurlijk model.

 

 

VOORGESTELDE OPLOSSING

 

Voer het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF (BROV) in op alle bestuurlijke niveaus, over alle onderwerpen, zonder uitzondering.

 

Na de invoering van het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF kunnen de volgende maatregelen worden gestemd:

 

 

1. de invoering van het algemeen stemgeheim voor alle verkozenen: dit knipt de dwingende band door tussen verkozenen en partijtop. Het stemgeheim gaat sturing, beïnvloeding en corruptie/stemmenhandel tegen en beëindigt het weerzinwekkende fenomeen van coalitievorming.

 

 

2. de afschaffing van de lijststem: de stem van de kiezer moet bepalend zijn in het aanduiden van de volksvertegenwoordiging in het parlement. De kandidaat met de meeste stemmen achter zijn/haar naam moet in het parlement zetelen, niet de kandidaat het hoogst op de lijst.

 

 

3. de invoer van term limits (beperkte herverkiesbaarheid): de duur van mandaten wordt ingeperkt. Dat voorkomt een kaste van beroepspolitici die een democratische werking in de weg staat.

 

 

4. de invoer van recall (= afzetprocedure): systeem waarbij mandatarissen die het publieke vertrouwen hebben beschaamd, kunnen worden afgezet.

 

 

5. de afschaffing van de (geheel ondemocratische) kiesdrempel.

 

 

6. de afschaffing van de stemplicht/opkomstplicht, vermits deze is verworden tot een garantiestelsel van stemmen én overheidsgelden voor de grote politieke partijen.  

 

 

TE VERWACHTEN POSITIEVE GEVOLGEN

 

- het bindend referendum op volksinitiatief maakt een einde aan die praktijk van standpuntenkoppeling, vermits men nu pér wetsvoorstel per burgerinitiatief kan stemmen (zie verder). In een konkordanz-democratie verschuift de aard van de debatten van machtspelletjes/personencultus naar het inhoudelijke debat: de sterkste argumenten winnen.

 

Deze maatregelen - gestemd via het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF - leiden eveneens tot:

- samenwerking (konkordanz) en inclusie: een konkordanzdemocratie functioneert niet langer via de tegenstelling coalitie-oppositie. In een konkordanz zoeken de verkozenen nu per onderwerp/per wetsvoorstel naar een meerderheid. Wetten worden gestemd op basis van wisselmeerderheden. Voor het nemen van een beslissing vindt er een grondig debat plaats tussen de verschillende belanghebbenden in een luisterende en constructieve dialoog. Politici moeten nu samenwerken in plaats van elkaar tegen te werken (inclusie ipv exclusie). Er is dan géén structurele uitsluiting van politieke partijen meer mogelijk: alle partijen worden vertegenwoordigd in de regering. In een Konkordanz democratie is uitsluiting per definitie onmogelijk, omdat - via het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF - steeds voorstellen op de maatschappelijke agenda kunnen worden geplaatst (in de mate dat er voldoende handtekeningen worden ingezameld natuurlijk).

 

- alle partijen werken nu voor het algemeen belang en niet langer voor het partijbelang, deelbelangen of het eigenbelang.

  

- lange termijnvisie + stabiliteit:  het land kijkt verder dan vier jaar vooruit, vermits alle partijen in de regering worden vertegenwoordigd.

 

- meer eerlijke politiek: de sanctie voor een partij in geval van stemmenverlies wordt in een Konkordanzsysteem beperkt tot zetelverlies. In een particratisch systeem met coalitievorming - ons huidige systeem - vergroot door stemmenverlies ook de kans op uitsluiting uit de coalitie en dus loert steeds ‘het niets/de verbanning naar de oppositie’ op de achtergrond. Dat leidt tot agressievere technieken en structurele leugenachtigheid.

 Voorbeelden van Konkordanz in de praktijk: Nebraska, Zwitserland.

 

Anders gesteld: in een konkordanz-systeem is er sprake van volkssoevereiniteit en zelfbepalingsrecht.

Daar bepalen de burgers zélf de soort staat die ze willen (en niet omgekeerd zoals nu het geval is).

 

Uiteraard kan konkordanz niet wettelijk opgelegd worden; men kan geen mensen of groepen mensen tegen hun zin dwingen tot samenwerking. Het is een kwestie van democratische cultuur. En dat begint steeds met de invoering van het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF.

 

 

Is de invoer van het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF realistisch? Jazeker!

Zowel Frankrijk als België zouden zich ontpoppen tot democratieën, de naam waardig.


 


 

 

Voorstellen tot democratische vernieuwing

DEMOCRATIE.NU’S VOORSTELLEN TOT DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

  

* VOORSTEL 1: definieer zorgvuldig de begrippen

 

- ‘democratie’ vs ‘particratie’

- ‘participatie’

- ‘volksraadpleging’ (vrijblijvend) vs ‘referenda’ (bindend)

- ‘staatsreferenda’ (plebiscieten) vs ‘referenda op volksinitiatief’

 

Elke gedegen analyse begint met een heldere operationalisering van de gehanteerde begrippen. Dit ontbreekt in de conceptnota. In het debat over democratische vernieuwing heerst er een Babylonische begripsverwarring.

 

 

* VOORSTEL 2: voer het BROV in

 

 

Voor Democratie.Nu bestaat democratische vernieuwing niet enkel uit het méér betrekken van de burgers bij politiek en beleid. Burgers moeten zélf het beleid uitstippelen en zélf kunnen beslissen. Het is niet aan de overheid om te bepalen welke burgers zij willen, maar de burgers dienen de staat zélf vorm te geven. In een echte democratie participeren de burgers niet: zij beslissen soeverein en doen dat - zoveel als zij zelf nodig achten - via het bindend referendum op volksinitiatief. Betekenisvolle inspraak mag ook beslissende inspraak genoemd worden en mag niet herleid worden tot louter bezigheidstherapie.

 

Voer daarom het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF in: op alle bestuurlijke niveaus en over alle onderwerpen, dit uitzondering.

 

Na de invoering van het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF kunnen de volgende maatregelen gestemd worden:

 

1. de invoering van het algemeen stemgeheim voor alle verkozenen:  Het gevolg hiervan is dat er geen dwingende band is tussen de verkozenen en de partijtop. Stemgeheim zorgt ervoor dat fenomenen zoals sturing, beïnvloeding, coalitievorming en corruptie/stemmenhandel geen kans krijgen. Of beter nog: het verbod op coalitievorming, stemafspraken en stemadviezen.

 

2. de afschaffing van de lijststem: de stem van de kiezer moet bepalend zijn in het aanduiden van de volksvertegenwoordiging in het parlement. Logischerwijs moet de kandidaat met de meeste stemmen achter zijn of haar naam in het parlement kunnen zetelen, niet de kandidaat het hoogst op de lijst.

 

3. de invoer van term limits (beperkte herverkiesbaarheid). Betekent: de duur van mandaten wordt ingeperkt.

 

4. de invoer van de recall (= afzetprocedure). Betekent: een systeem waarbij mandatarissen die het publieke vertrouwen hebben beschaamd, afgezet kunnen worden.

 

5. de afschaffing van de (ondemocratische) kiesdrempel.

 

6. de afschaffing van de stemplicht/opkomstplicht. Deze is tot op heden geëvolueerd tot een garantiestelsel van stemmen én overheidsgelden voor de grote politieke partijen.  

 

* VOORSTEL 3: HERWAARDERING VAN HET PETITIERECHT

 

Om te vermijden dat er om de haverklap referenda plaats vinden, stelt Democratie.Nu voor om een bijkomende stap in te bouwen, namelijk het verzoekschrift (petitie of burgerinitiatief).

 

Kort samengevat komt het er op neer dat zodra 1/10 van de benodigde handtekeningen voor een referendum (of momenteel nog steeds een volksraadpleging) verworven zijn, deze al voorgelegd kunnen worden aan het betreffende gewest. Dan kan het betreffende parlement het burgerwetsvoorstel (de inhoud van de volksraadpleging):

 

 

 1. goedkeuren (dan moeten de indieners geen verdere stappen meer ondernemen)
 2. afkeuren (als daar een goede reden voor is, stopt het initiatief. Als de initiatiefnemers deze afkeuring ongegrond vinden; dan kunnen zij 10 keer meer handtekeningen verzamelen en alsnog een referendum afdwingen)
 3. na amendering goedkeuren (ook hier is het mogelijk dat initiatiefnemers vinden dat de amendementen een meerwaarde zijn en dan stopt het initiatief. Of wanneer de initiatiefnemers dit ongegrond vinden, dan kunnen zij 10 keer meer handtekeningen verzamelen en alsnog een referendum afdwingen. Daarnaast kunnen zij ten alle tijde een nieuw initiatief vanaf nul opstarten)

  

Met deze voorstellen wordt het referendum een passend instrument om de voorkeuren van de burgers te kennen en deze in nieuwe passende wetgeving om te zetten.

 

 

* VOORSTEL 4: OPRICHTING DIGITAAL REFERENDUMPLATFORM

In de lijn van Schiltz’ pleidooi voor digitalisering ligt de oprichting van een online internet-platform, waarop burgers zelf referendumvoorstellen kunnen lanceren. Het doel hiervan is het democratiseren van het politieke besluitvormingsproces . Het platform brengt een dialoog over de gewenste maatschappelijke veranderingen op gang tussen zowel politici en burgers als tussen burgers onderling. Via deze mogelijkheid kunnen alle burgers een referendumvoorstel lanceren en/of ondertekenen; dit na een voorafgaande informatieverzameling en een discussie op een daartoe voorbehouden forum.

 

Drie bronnen/input die uiteindelijk tot een referendumvoorstel kunnen herwerkt worden:

 

1. de overheid is van plan een bepaalde wet te stemmen: wat denkt de burgerbevolking hier concreet over? Gaat de meerderheid akkoord? Hier neemt het referendumplatform de vorm aan van een enquête of een politieke barometer. Groot voordeel hierbij is dat dankzij het bijhorende discussieforum de mening van de burger zich niet beperkt tot een JA/NEE-antwoord, maar worden alternatieven eveneens uitvoerig toegelicht.

 

2. de overheid heeft al een bepaalde wet uitgevaardigd

Het referendumplatform laat dan toe om deze wet  - indien ze tégen de volkswil indruist - publiekelijk te amenderen. Ook kunnen de burgers hiermee aangeven dat men een bepaalde wet wenst in te trekken (cfr recall, correctief referendum, petitierecht).

 

3. burgers brengen zélf wetsvoorstellen en alternatieven aan

Indien politici daadwerkelijk oor hebben naar de verzuchtingen en inspiraties van het volk, dan kan het referendumplatform mede de politieke agenda bepalen.

 

Waarom een referendumplatform?

 

- het platform neemt de koudwatervrees voor referenda bij de burgers weg: via het referendumplatform krijgen mensen spelenderwijs meer voeling met referenda

- het platform spoort aan tot een debatcultuur: maatschappelijke beeldvorming en debat zijn een noodzaak bij de daadwerkelijke invoering  van het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITATIEF (cfr zwitserland).

 

Voordelen van een referendumplatform?

 

1: politici krijgen een duidelijk beeld over hoe de bevolking werkelijk denkt over een welbepaald wetsvoorstel én de maatschappelijke onvrede en verzuring worden snel gedetecteerd.

 

2: meer gedragen en objectief betere wetgeving

- meer gedragen wetgeving: er is vanaf nu weerwerk/kritiek van het grote publiek mogelijk én het aanleveren van burgerinitiatieven is nu mogelijk

- betere wetgeving: de wijsheid die bij het collectief aan burgers aanwezig is, leidt tot objectief betere wetten (in tegenstelling tot parlementairen die niet stemmen op basis van kennis en wijsheid, maar geheel in de lijn van de fractiediscipline)

- kiezers krijgen meer informatie over de verschillende volksvertegenwoordigers en kunnen bijgevolg gerichtere keuzes maken.

 

3. betere legitimering politici: gedeelde verantwoordelijkheid

 

4. bescherming minderheden: élke minderheidsgroep - tot aan de enkeling toe - kan eigen voorstellen lanceren, deelnemen aan het debat en stemmen.

 

5. alle voorstellen, stemmingen en opinies worden op 1 overzichtelijk forum gebundeld: dit voorkomt de versplintering van initiatieven die democratische vernieuwing nastreven en vergroot de impact van de burgers.

 

6. transparante besluitvorming: alle stemgerelateerde informatie is zichtbaar (open data), wat fraude tegengaat.

 

7. het politieke engagement van de burger vergroot

- democratische vernieuwing gebeurt nu van onderuit (bottom-up ipv top down)

- het referendumplatform is niet onderhevig aan de beperkingen van tijd en ruimte: met een referedumplatform stemt men wanneer men tijd heeft en tijdens de stemming is er geen fysieke aanwezigheid vereist (bv hand opsteken)

- deze digitalisering van de politieke besluitvorming sluit nauw aan bij de leefwereld van jongeren.

 

* VOORSTEL 5: de procedures van burgerinspraak moeten worden losgekoppeld van beïnvloeding en manipulatie.

 

Professionele begeleiding/omkadering betekent een reëel gevaar op manipulatie. Daarom:

 

- burgers selecteren zélf hun technisch experten, begeleiders en advocaten

- de burgergroep dient over voldoende financiële middelen te beschikken, zodat hun woordvoerder redelijk wordt verloond

- burgers ontslaan eventueel zélf aangeleverde experts en procesbegeleiders

- burgers bepalen zélf de randvoorwaarden van de raad waarin ze zetelen

- burgers bepalen zélf de vraagstelling én de volgorde van de vragen

- er is maximale transparantie van de inkomsten en fondsen, cv van experten, enz.

 

Kort samengevat: de procedures van deze burgerinspraak dienen losgekoppeld te worden van beïnvloeding. Want degene die beslist over de begeleiding van de burgerpanels, de keuze van de te horen experten en belanghebbenden en zelf ook de conclusies schrijft, bepaalt de uitslag.

 

* VOORSTEL 6: parlementair studiebezoek aan Zwitserland.

 

Het Vlaamse parlement bezoekt de Zwitserse instellingen en laat zich inspireren door de Zwitserse democratie.

 

* VOORSTEL 7: de burger kan zich - via de normale verkiezingen - bijkomend laten vertegenwoordigen door burgers aangeduid door loting.

 

 

6. AFRONDENDE BESCHOUWINGEN

 

P.S.1: Schiltz ontkent niet de vervormende invloed van de particratie. Schiltz: “Een vaak gehoorde kritiek op het functioneren van onze democratie is de sterke particratie, ofwel de sterke machtspositie van politieke partijen, in ons land. Hun dominantie in het politiek systeem kan de indruk wekken dat de partijen zelf beslissen, en niet de kiezer, over wie in het parlement gaat zetelen, en dat ze eigenhandig de parlementaire fracties vleugellam maken door onafhankelijkheid en eigenzinnigheid af te straffen. (…) Een liberale visie op de democratie pleit voor de afschaffing van allerlei elementen of procedures die de invloed van de partij boven die van de individuele burgers plaatsen. (…) Partijen moeten die actieve burger als bondgenoot, als partner zien op de weg naar democratische vernieuwing en niet als een bedreiging.”

 

Democratie.Nu juicht dit toe: al onze voorstellen komen hieraan tegemoet. 

 

P.S. 2: Democratie.Nu’s voorstellen tot democratische vernieuwing slaan twee vliegen in één klap:

 

1. bij invoer van de directe democratie verdwijnen de huidige systeemproblemen als sneeuw voor de zon

2. politici blijven hun rol spelen (dit indien de burgers niet aangeven te willen beslissen via het BINDEND REFERENDUM OP VOLKSINITIATIEF). Hierdoor worden beroepspolitici opnieuw gelegitimeerd.

 

P.S.3. Er zijn in de wetenschappelijke literatuur allerlei maatschappelijke voordelen van directe democratie aagentoond: van een hogere economische groei en lagere staatsschuld tot efficiëntere overheidsdiensten, lagere belastingontduiking en groter politiek engagement .

 

Politici die zich verzetten tegen directe democratie zijn blijkbaar bereid die voordelen voor allen op te offeren aan de partijbelangen of hun eigenbelang.

 

Meer artikelen...

 1. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
 2. Forum voor Democratie over referenda
 3. gents referendum
 4. Knipsels april 2017
 5. Knipsels maart 2017
 6. bestel uw workshop!
 7. 3 wegen om de democratie in te voeren
 8. Knipsels februari 2017
 9. Mini-congres 18 februari
 10. Knipsels januari 2018
 11. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 12. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 13. Knipsels december 2016
 14. Knipsels november 2016
 15. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 16. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 17. Knipsels oktober 2016
 18. Knipsels september 2016
 19. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 20. Was de Brexit een eerste testrit?
 21. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 22. Knipsels augustus 2016
 23. Interview met de Referendum-Partij
 24. Knipsels juli 2016
 25. Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!
 26. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 27. Knipsels juni 2016
 28. Knipsels mei 2016
 29. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 30. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 31. workshop loting 19 april Gent
 32. een mislukt opiniestuk
 33. Knipsels april 2016
 34. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 35. Quotes over de NPC
 36. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 37. Uitvoeringsdecreet wallonië
 38. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 39. Knipsels maart 2016
 40. Knipsels januari 2016
 41. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 42. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 43. Oproep: "En u?"
 44. Agenda
 45. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 46. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 47. Editoriaal
 48. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 49. Knipsels december 2015
 50. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 51. Knipsels november 2015
 52. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 53. Knipsels oktober 2015
 54. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 55. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 56. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 57. Knipsels september 2015
 58. Knipsels augustus 2015
 59. Knipsels juli 2015
 60. Knipsels juni 2015 deel 2
 61. Knipsels juni 2015
 62. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 63. Wat is democratie?
 64. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 65. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 66. Knipsels mei 2015 deel 2
 67. Knipsels mei 2015
 68. Knipsels april 2015 deel 2
 69. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 70. Knipsels april 2015
 71. Knipsels maart 2015 deel 3
 72. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 73. Knipsels maart 2015 deel 2
 74. Knipsels maart 2015
 75. Knipsels februari 2015
 76. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 77. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 78. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 79. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 80. Knipsels Januari 2015
 81. Knipsels Kerst 2014
 82. Doneer!
 83. Knipsels december 2014
 84. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 85. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 86. Knipsels november 2014
 87. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 88. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 89. Knipsels oktober 2014
 90. Knipsels juli 2014
 91. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 92. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 93. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 94. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 95. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 96. Knipsels juni 2014
 97. Les positions des partis
 98. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 99. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 100. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 101. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 102. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 103. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 104. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 105. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 106. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 107. Begrippen rond democratie
 108. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 109. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 110. De N-VA en het referendum
 111. Knipsels maart 2014
 112. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 113. Knipsels 02/2014
 114. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 115. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 116. Directe democratie maakt het volk soeverein
 117. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 118. Les articles de Démocratie Directe
 119. Knipsels 09/2013
 120. Wie is er bang van confederalisme?
 121. Knipsels 12/2013
 122. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 123. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 124. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 125. Witte werven
 126. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 127. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 128. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 129. Wilfried Martens en de democratie
 130. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 131. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 132. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 133. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 134. De afgeremde democratie
 135. Dossier: Tax Freedom Day
 136. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 137. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 138. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 139. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 140. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 141. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 142. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 143. Hoe organiseer ik een referendum?
 144. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 145. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 146. De referendumsituatie in Vlaanderen
 147. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 148. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 149. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 150. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 151. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 152. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 153. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 154. Knipsels 10/2012
 155. Knipsels 08/2012
 156. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 157. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 158. Overwoekerende particratie
 159. Knipsels 07/2012
 160. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 161. Defining and measuring democracy
 162. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 163. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 164. Presentaties van de workshops
 165. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 166. Referendum over hennepteelt
 167. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 168. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 169. Knipsels maart 2012
 170. Waar is het Duitse goud?
 171. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 172. Artikelenbundel Februari 2012
 173. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 174. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 175. Artikelenbundel januari 2012
 176. 1ste Partijcongres van 3D
 177. Burgerinitiatieven
 178. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 179. G1000: zwakke placebo
 180. Het gedroomde land van de G1000
 181. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 182. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 183. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 184. Korte berichten november 2011
 185. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 186. ESM, de nieuwe Europese dictator
 187. Zwitserland is België niet
 188. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 189. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 190. Klein maar dapper.
 191. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 192. Burger telt weer niet mee
 193. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 194. De verzwegen revolutie in IJsland
 195. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 196. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 197. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 198. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 199. Marokkanen willen meer democratie
 200. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 201. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 202. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 203. G1000 Burgerinitiatief
 204. Democracy International Conferentie
 205. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 206. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 207. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 208. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 209. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 210. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 211. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 212. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 213. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 214. Schending Verdrag van Lissabon
 215. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 216. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 217. Vrije verkiezingen Egypte
 218. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 219. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 220. Burgerinitiatieven Rucphen
 221. BROV Politiek theater
 222. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 223. ECAS Conferentie 17 maart
 224. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 225. Volksraadpleging Tielt
 226. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 227. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 228. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 229. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 230. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 231. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 232. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 233. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 234. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 235. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 236. Referendum over Parkstad Turnhout?
 237. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 238. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 239. Referendum in Zulte
 240. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 241. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 242. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 243. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 244. Start je eigen land
 245. Mandataris versus partij
 246. De deugdzaamheid van de kleintjes
 247. Touring wil referendum over rekeningrijden
 248. Politieke etiketten : what’s in a name?
 249. Direct democracy prevents violence
 250. De macht van het volk, een referendum nu!
 251. Organiseer referendum over voortbestaan België
 252. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 253. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 254. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 255. De Belgische staatshervorming voorbij
 256. Staatshervorming Plan Z
 257. Over standpunt...
 258. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 259. De pi-factor van De Lange Wapper
 260. Zwitserland blijft meest competitieve land
 261. Knipsels september 2010
 262. Turken houden referendum over hun grondwet
 263. Groen licht voor geheime operaties
 264. Global Citizens in Charge
 265. Prijs voor de Democratie 2010
 266. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 267. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 268. ECI - pas vanaf 2012
 269. De wereld als weerbericht
 270. 1 op 6 Belgen stemde niet
 271. Referendum op lange baan geschoven
 272. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 273. Confederalisme voor dummies
 274. Natuurlijke rechten en democratie
 275. De stad der zienden
 276. België IS gebarsten
 277. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 278. Kiezersbedrog 2010
 279. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 280. Europa is alles behalve demokratisch
 281. De vergrendelde democratie
 282. Zwitserse zuinigheid
 283. Confederaal België
 284. Democratie? dream on
 285. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 286. Waar voor je geld-index
 287. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 288. De mythe van de parlementaire democratie
 289. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 290. Het Zweedse referendum
 291. Institutionele vuilnisbelt
 292. Hervormingsstreven in het vizier
 293. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 294. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 295. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 296. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 297. Direct Democracy Now!
 298. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 299. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 300. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 301. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 302. Directe democratische partijen
 303. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 304. Workshop - Politiek zonder politici
 305. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 306. Diplomademocratie
 307. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 308. Firmenspenden verbieten
 309. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 310. Politics without Politicians
 311. De EU schaadt de Europese idee
 312. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 313. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 314. The EU and Democracy do not match
 315. Minaretten
 316. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 317. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 318. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 319. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 320. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 321. Herentals stemt over verdwijnpaal
 322. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 323. Een gids door enkele documenten
 324. Global Forum on Modern Direct Democracy
 325. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 326. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 327. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 328. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 329. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 330. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 331. GVA en Democratie.Nu
 332. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 333. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 334. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 335. Directe democratie smaakt naar meer
 336. Referendum in Waasland?
 337. De Gewone Sabotage
 338. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 339. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 340. Geen gewone zondag in Antwerpen
 341. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 342. Persmap van Democratie.Nu
 343. Persbericht van Democratie.Nu
 344. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 345. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 346. Een democratische hoogdag
 347. Het referendum als democratisering van de politiek
 348. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 349. Directe Democratie en Bart De Wever
 350. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 351. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 352. Duitse kink in de EU-kabel?
 353. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 354. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 355. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 356. De kwelgeest Lange Wapper
 357. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 358. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 359. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 360. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 361. Uitwassen van de particratie
 362. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 363. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 364. Global Forum on Modern Direct Democracy
 365. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 366. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 367. Belangrijkste voordelen directe democratie
 368. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 369. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 370. Democratie en economie
 371. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 372. Burgemeester wil geen referendum
 373. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 374. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 375. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 376. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 377. Niemand geloofde nog in verbreding
 378. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 379. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 380. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 381. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 382. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 383. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 384. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 385. Izegem : Actiecomit
 386. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 387. Het einde van de grondwet?
 388. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 389. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 390. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 391. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 392. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 393. Over de scheiding der machten
 394. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 395. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 396. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 397. Knipsels april 2009
 398. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 399. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 400. De opmars van een wereldregering
 401. Democratie voor de elite
 402. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 403. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 404. Een blablabla Parlement
 405. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 406. Particratie is geen democratie
 407. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 408. Knipsels maart 2009
 409. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 410. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 411. Knipsels februari 2009
 412. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 413. Knipsels januari 2009
 414. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 415. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 416. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 417. De logica van de democratie
 418. Bedenkingen over de scheiding der machten
 419. Democratie en natuurrecht
 420. Voorbij de staatshervorming
 421. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 422. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 423. politiek beu
 424. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 425. Austrian minister quits over EU referendum clause
 426. Knipsels december 2008
 427. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 428. Referendum over stemplicht
 429. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 430. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 431. Knipsels november 2008
 432. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 433. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 434. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 435. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 436. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 437. Opstand!
 438. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 439. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 440. Big Brother
 441. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 442. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 443. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 444. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 445. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 446. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 447. No Means No
 448. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 449. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 450. Knipsels oktober 2008
 451. Is de EU democratischer dan België
 452. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 453. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 454. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 455. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 456. Recall van Arnold Schwarzenegger
 457. Knipsels september 2008
 458. Vier direct democratische initiatieven
 459. Steun Oosterweel referendum
 460. Knipsels augustus 2008
 461. Confederale chaos
 462. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 463. knipsels juli 2008
 464. Het hervormen van een staat
 465. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 466. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 467. Save Our Water Resources
 468. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 469. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 470. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 471. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 472. NO means NO
 473. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 474. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 475. Blokkeringsmemen herkennen
 476. Die verdomde Ieren toch!
 477. Waar BHV echt over gaat
 478. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 479. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 480. Nieuwe Europese Conventie.
 481. Beckerich
 482. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 483. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 484. België heruitgevonden
 485. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 486. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 487. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 488. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 489. EU bang van Iers referendum
 490. Tempelhof gaat dicht
 491. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 492. Die vervelende democratie toch
 493. Het vrije woord en dreiging met geweld
 494. Waarom onderwijs?
 495. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 496. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 497. Referendum over flat tax te Obwalden
 498. Kleine berichten maart 2008
 499. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 500. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 501. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 502. Iers referendum wordt genegeerd.
 503. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 504. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 505. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 506. Knipsels januari 2008
 507. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 508. Referendum over staatshervorming
 509. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 510. Luisteren politici naar u?
 511. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 512. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 513. I want a referendum
 514. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 515. Denkend aan Sint Kilda
 516. Federalisme en democratie
 517. Europa wil niet weten van democratie
 518. Despotisme versus volksraadpleging
 519. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 520. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 521. Wie laat ons mee beslissen?
 522. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 523. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 524. Waarom doet het parlement niets?
 525. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 526. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 527. Nieuws van het Referendum Platform
 528. De zetelcarrousel
 529. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 530. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 531. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 532. Wij willen onze zeg!
 533. Europees Referendum Campagne 2
 534. Diverse berichten 11/2007
 535. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 536. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 537. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 538. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 539. Referendum over Rand kan niet
 540. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 541. Geen tweede referendum in Nederland
 542. Twee voorstellen van de burger in Gent
 543. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 544. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 545. Campaigns from across the EU call for a referendum
 546. Over een echte bescherming van de minderheden
 547. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 548. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 549. Hamburg: Referendum over referenda
 550. Het referendum legaliseren
 551. Wij zijn de baas
 552. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 553. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 554. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 555. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 556. We vertrouwen de burger niet
 557. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 558. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 559. Stockholms referendum over tol
 560. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 561. De politieke kaste
 562. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 563. Voor een nieuw EU-referendum!
 564. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 565. Een gezonde stemming?
 566. Christen-democratie en referendum
 567. Op naar volgend EU-referendum
 568. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 569. Links en rechts
 570. Vertrouwen
 571. De anti-democratische EU
 572. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 573. Platform voor Vrije Meningsuiting
 574. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 575. De afwezige staatsburger.
 576. Naar asymmetrische staat
 577. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 578. Referendum over Europese grondwet
 579. Référendum
 580. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 581. First World Conference on Direct Democracy
 582. Reeds 16 Europese petities
 583. Een parlement zonder partijen
 584. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 585. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 586. knipsels-april 2007
 587. De campagne is de boodschap.
 588. Handen af van onze verkiezingen
 589. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 590. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 591. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 592. knipsels
 593. Tsjechisch sprookje
 594. Referendum over macht van politieke partijen
 595. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 596. Verslag debat: democratie in België?
 597. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 598. De kiesdrempel
 599. Democratie zonder nonsens
 600. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 601. campagne verkiezingen 2007
 602. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 603. lezing Arthur De Decker
 604. ¿Qué es lo que pretendemos?
 605. ¿Quienes somos?
 606. Vlaanderen onafhankelijk?
 607. Nieuw nummer van Athene is uit
 608. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 609. Het razende schaap van de Franse revolutie
 610. Dedecker voor directe democratie
 611. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 612. Nederland en het Referendum
 613. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 614. Vrij Informatie Netwerk
 615. Tussen controle en veiligheid
 616. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 617. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 618. Geef de macht terug aan de burger
 619. De Belgische democratie faalt
 620. referendum over abortus
 621. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 622. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 623. knipsels
 624. Aansluiting bij Rusland
 625. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 626. Referendum te Merchtem afgewezen
 627. Referendum op komst in Poperinge?
 628. Grondwetsherziening?
 629. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 630. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 631. Democratie zonder politiek?
 632. Een Canadees debat
 633. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 634. Dehaene slaat weer toe
 635. Verlies voor de groenen in Hessen
 636. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 637. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 638. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 639. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 640. Europees netwerk voor direkte democratie
 641. De komende referenda in Zwitserland
 642. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 643. Reginald Moreels
 644. Ludo Dierickx
 645. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 646. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 647. Welke democratie?
 648. Slaafse parlementsleden
 649. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 650. Europese vetpotten
 651. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 652. Liegen mag
 653. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 654. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 655. Argumenten tegen democratie
 656. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 657. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 658. Het republikeins genootschap
 659. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 660. Verhofstadt en de paarse democratie
 661. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 662. Het wonder van de verlichting
 663. Een onthullend arrest
 664. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 665. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 666. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 667. Seborga: we the people...
 668. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 669. De noodzaak van de geheime stemming
 670. Di Rupo en de directe democratie
 671. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 672. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 673. Democratie in België is een schijnvertoning
 674. Verzoekschrift sociale woningen
 675. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 676. Verdacht stemadvies
 677. Van Peel spreekt
 678. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 679. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 680. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 681. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 682. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 683. Update: de huidige partijstandpunten
 684. Democratie en economie
 685. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 686. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 687. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 688. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 689. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 690. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 691. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 692. Referendum te Ittre
 693. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 694. Belangrijke studie over naïef cynisme
 695. Directe democratie en belastingsfraude
 696. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 697. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 698. Nordrhein-Westfalen
 699. Beieren: voldoende handtekeningen
 700. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 701. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 702. Beperkte herverkiesbaarheid
 703. Geld en volksinitiatief
 704. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 705. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 706. Een historische kans!
 707. Sharia in Nederland?
 708. Documenten van de Verlichting (I)
 709. Slimme wetgeving
 710. Het zogenaamde politiek cynisme
 711. Referendum geëist te Fleurus
 712. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 713. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 714. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 715. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 716. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 717. Nederlandse toestanden - deel II
 718. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 719. Een anti-democratische mythe
 720. Het surrealisme van de Belgische politiek
 721. Directe democratie in Venezuela?
 722. De november-referenda in de USA
 723. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 724. Mark Eyskens over het referendum
 725. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 726. Duitse toestanden
 727. Berichten uit het Noorden
 728. Philadelphia II
 729. Is Europa te democratisch?
 730. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 731. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 732. Vrije meningsuiting
 733. Directe democratie en de doodstraf
 734. Documenten van de Verlichting (II)
 735. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 736. USA: directe democratie en landsconservatie
 737. USA: een stille belastingsrevolutie?
 738. Het referendum en de Belgische grondwet
 739. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 740. Democratie invoeren in ons land
 741. Drole de guerre (2)
 742. Memes en propaganda
 743. Propaganda begrijpen
 744. Democratie als witte magie
 745. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 746. Wetgeving rond directe democratie
 747. U wordt waargenomen
 748. Ierland: nieuw referendum over Nice
 749. We the people...
 750. Merkwaardige initiatieven in Californië
 751. Vlaams Blok voor referendum
 752. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 753. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 754. Nederland na de verkiezingen
 755. Drole de guerre (5)
 756. U wordt opgevoed
 757. Een democratische partij
 758. Journalisten en hun stem
 759. Van democratie is geen sprake...
 760. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 761. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 762. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 763. Parlementaire illusies
 764. Het goede leven
 765. Nieuw Gents referendum?
 766. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 767. Merkwaardig referendum in Norfolk
 768. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 769. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 770. Referendum in Duitstalig België?
 771. De standaard over het referendum
 772. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 773. Moet berichtgeving waar zijn?
 774. Japanse burger wantrouwt politici
 775. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 776. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 777. Quo Vadis, Europa?
 778. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 779. Geen democratie in Ekeren
 780. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 781. Strijd voor symbolen in Bolzano
 782. NVA tegen democratie
 783. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 784. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 785. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 786. Drole de guerre
 787. Weerstand tegen democratie
 788. Het nieuwe Estatut
 789. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 790. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 791. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 792. Europa heeft er een land bij
 793. persknipsels
 794. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 795. Italië wijst grondwetswijziging af
 796. Géén respect
 797. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 798. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 799. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 800. Volksdictatuur
 801. Eerste online referendum in Zwitserland
 802. Ward Beysen pro directe democratie
 803. Het goede leven
 804. Liegen in Malta
 805. Ondertussen in Somaliland
 806. Oorlog of democratie
 807. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 808. Peilingen (België)
 809. Peilingen (internationaal)
 810. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 811. Geluk en zelfbeschikking
 812. Bart Somers
 813. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 814. Onze progressieve pers
 815. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 816. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 817. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 818. Britten voor referendum over Europese grondwet
 819. Het particratisch argument
 820. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 821. Verzwijgen is goud
 822. Notities bij de voorbije verkiezingen
 823. Quotes uit de politiek
 824. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 825. Partijdige televisie
 826. Europese peilingen
 827. Democratie smaakt naar meer
 828. Catalonië stemt voor meer autonomie
 829. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 830. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 831. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 832. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 833. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 834. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 835. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 836. Het Witte Manifest
 837. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 838. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 839. Voor wie is het referendum bedreigend?
 840. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 841. Petitie "Europees parlement op een plek"
 842. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 843. What we do
 844. What we want
 845. Who we are
 846. Qu’est-ce que nous faisons?
 847. Qu’est-ce que nous voulons?
 848. Qui sommes nous?
 849. Nieuwe functies op de website
 850. Referenda en de wil van de burgers
 851. NEWSLETTER #15
 852. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 853. Enkele presentaties uit Nederland
 854. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 855. Mensenrechten en democratie
 856. Darwinisme en democratie
 857. Democratie bij de Atheners
 858. NEWSLETTER #14
 859. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 860. Français
 861. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 862. mail ons
 863. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 864. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 865. Buurtbevraging in Mechelen
 866. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 867. Decisive weeks lying ahead
 868. Direct democracy
 869. Omdat een andere politiek nodig is
 870. Democratie.Nu heeft u nodig!
 871. Democracy International Newsletter #13
 872. Vrij spreekrecht is absoluut
 873. The European Citizens’ Initiative
 874. Economie, democratie en het geluk
 875. Democratie maakt gelukkig
 876. Kom mee betogen!
 877. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 878. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 879. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 880. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 881. Time for Citizens to take the Initiative
 882. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 883. Voor de vrijheid van meningsuiting
 884. Over de vrijheid van meningsuiting
 885. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 886. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 887. credits
 888. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 889. DI NEWSLETTER #12
 890. Van particratie naar democratie
 891. De mythe van de Goede Dictator
 892. Vrijheid, democratie & secessie
 893. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 894. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 895. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 896. Schwarzenegger en directe democratie
 897. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 898. Is België echt een democratie?
 899. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 900. Het dierbare België
 901. DI-NEWSLETTER #11
 902. De kikker en de politiek
 903. Historiek tot 2002
 904. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 905. Laten we de stemplicht afschaffen.
 906. Historiek tot 2005
 907. Wat is en doet Democratie.nu ?
 908. Organisatie van WIT
 909. Wat is directe democratie?
 910. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 911. Het einde van de particratie?
 912. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 913. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 914. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 915. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 916. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 917. Aangeleerde hulpeloosheid
 918. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 919. Telt Ieders mening mee?
 920. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 921. N-VA slikt voorstel in
 922. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 923. Het pad van de innerlijke opstand
 924. Bevolking met kluitje in het riet
 925. Over eindtermen en burgerzin
 926. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 927. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 928. Schwarzenegger bijt in het zand
 929. Wijsheid voor de massa?
 930. over deze website
 931. History
 932. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 933. Hoe doden we een volksbesluit?
 934. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 935. Wahlstreik!
 936. politiek algemeen
 937. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 938. boeken en artikels
 939. Interview Jos Verhulst
 940. Het verdiepen van de democratie
 941. Persbericht Democratie.nu
 942. Witte Werf maart 1999
 943. Witte Werf mei 1999
 944. Witte Werf augustus 1999
 945. Witte Werf oktober 1999
 946. Witte Werf november 1999
 947. Witte Werf december 1999
 948. Witte Werf april 2000
 949. Witte Werf mei 2000
 950. Witte Werf december 2001
 951. Witte Werf februari 2002
 952. Witte Werf juni 2002
 953. Witte Werf oktober 2002
 954. Witte Werf december 2002
 955. Witte Werf april 2003
 956. Witte Werf juli 2003
 957. Witte Werf november 2003
 958. Witte Werf januari 1999
 959. Witte Werf januari 2000
 960. Over particratie, meerderheid en oppositie
 961. Witte Werf januari 2004
 962. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 963. Wit Bericht 05/09/2001
 964. Wit Bericht 23/03/2002
 965. Wit Bericht 10/04/2002
 966. Wit Bericht 20/04/2002
 967. Wit Bericht 17/05/2002
 968. Wit Bericht 11/09/2002
 969. Wit Bericht 02/01/2003
 970. Wit Bericht 19/01/2003
 971. Wit Bericht 25/01/2003