Nieuws

Interview met de Referendum-Partij

 
 

 

 

Democratie.Nu: Hoe heb je het idee van het referendum ontdekt?

Referendum-Partij: Het referendum idee heb ik waarschijnlijk ontdekt toen in 2005 een referendum werd georganiseerd in enkele EU landen over de Europese grondwet. Ik was toen al voor meer inspraak van de bevolking en ik denk dat dit het eerste referendum was wat zo dicht bij ons werd georganiseerd in Nederland en enkele andere buurlanden.
Helaas hebben we hier in België nog maar weinig ervaring met Referenda.
Ook het referendum of volksraadpleging in de stad Antwerpen in verband met de mobiliteit en het Oosterweel traject en de onwil van de politici om hier op een eerlijke manier rekening mee te houden vind ik een teleurstellende ervaring.

Democratie.Nu: Wat betekent het idee van het referendum voor jou?

Referendum-Partij: Voor ons is het belangrijk dat de bevolking over een thema dat ze belangrijk vinden een referendum kunnen aanvragen door het verzamelen van een bepaalde hoeveelheid handtekeningen. Zodat ze de vraagstelling kunnen opstellen en er een voor en een tegen antwoord kan opgesteld worden, en mensen hier duidelijk van ingelicht worden wat de voordelen en nadelen zijn van elke keuze. Zodat het debat in de samenleving opengetrokken word en iedereen hier voor zichzelf een beredeneerde keuze kan maken.

Democratie.Nu: Wat belemmert volgens jou het mogelijk maken van het referendum?

Referendum-Partij: Op dit moment is het vooral de politieke onwil bij de grote besturende partijen. Zij willen blijkbaar niet dat er een bindend referendum op initiatief van de bevolking komt.

Democratie.Nu: Hoe draag je bij aan het mogelijk maken van het referendum?

Referendum-Partij: Wij zijn begonnen met het oprichten van een organisatie van mensen die het bindend referendum op initiatief van de bevolking als ons eerste doel hebben geformuleerd. Wij hebben besloten aan de verkiezingen deel te zullen nemen om via het bestaande systeem meer druk op de andere partijen uit te oefenen om deze aanpassing te doen, en indien het systeem ingevoerd word willen wij blijven bestaan om er voor te zorgen dat het later niet terug ongedaan gemaakt zou worden.

Democratie.Nu: Welke tegenstellingen en ongerijmdheden ervaar je tussen het idee van een partij en het idee van de directe democratie?

Referendum-Partij: Een partij heeft altijd een project nodig zodat mensen meer weten dan enkel of je voor of tegen referenda bent, je moet mensen een soort van duidelijkheid geven over wat ze van je kunnen verwachten over een periode van enkele jaren. Wij hebben dus ook enkele voorstellen geformuleerd die mensen een duidelijkheid kunnen geven over welke onderwerpen voor ons belangrijk zijn en welke richting wij graag inslaan.

Democratie.Nu: Waar ligt het verschil tussen de referendum partij en de andere partijen?

Referendum-Partij: Een van de belangrijkste verschillen is waarschijnlijk dat we bereid zijn om te luisteren naar de bevolking, en dat wij als er een referendum is waarin de uitslag over een bepaald onderwerp tegen onze eigen voorstellen ingaat wij toch de uitspraak van de bevolking zullen respecteren.
Ook willen wij ons verbinden om niet in een regering te stappen tenzij de regeringsverklaring via een referendum goedgekeurd word door de bevolking.
Of nog beter, wij stellen voor dat mensen niet moeten stemmen op basis van beloftes van personen, maar dat wij kunnen stemmen op basis van een beleidsverklaring of een regeringsverklaring, of een coalitie akkoord. Op die manier kan de bevolking duidelijk zien of de politici ook uitvoeren wat wij van hen verwachten. We willen ook dat indien duidelijk is dat zij het akkoord niet naleven, de bevolking een procedure kan starten om deze politici uit hun functie te ontheffen.

Democratie.Nu: Welke gelijklopende strevingen ervaar je bij andere nieuwe partijen waarvan de Piratenpartij de meest gekende is?

Referendum-Partij: Ik denk dat alle partijen een aantal goede voorstellen hebben maar we zijn het niet met al hun standpunten eens, en onze manier van communiceren en onze organisatie is anders, ik denk dat iedereen voor zichzelf best kan uitmaken welke partij het beste bij hun ideeën en principes past.

Democratie.Nu: Je start een referendumpartij, hoe maak je de organisatie immuun tegen de ijzeren wet van Robert Michels; hoe belet je dat de partij verwordt tot een oligarchie waar de leden zich plooien naar de instructies van de top om alzo deel te nemen aan de macht in de partij en dus over de staatsinstellingen?

Referendum-Partij: Wij hebben de bedoeling om een aantal veranderingen in de organisatie van het bestuur van onze staat door te voeren, en het financieel systeem te hervormen om enkele mechanismen die de ongelijkheid bestendigen kunnen stopzetten, daarom is het belangrijk dat wij beginselvast zijn zodat mensen die verkozen zijn ook onze doelen na de verkiezingen nog naleven, hoe we dat precies moeten doen moeten we nog verder bestuderen. We zijn geen doorwinterde politici, maar gewone burgers en zitten midden in een leerproces.
Wel denken we dat wij een soort van principeverklaring of contract met onze kiezer zouden kunnen afsluiten dat wij niet in een meerderheid zullen stappen tenzij we van de kiezer hier bijvoorbeeld via een referendum toestemming krijgen en het inhoudelijk project van deze meerderheid ook gedragen word door een meerderheid van de bevolking.
Ook denken wij dat het misschien een interessant idee of oefening kan zijn om geen meerderheid tegen minderheid te bewaren en geen echte meerderheid te vormen in het bestuur, zodat elk thema afzonderlijk door alle partijen besproken kan worden, wat misschien een goede oefening kan zijn in openbaarheid van bestuur.

Democratie.Nu: Partijen en politici staan gekend om hun eigen postje en macht te bemachtigen, we zien dit fenomeen ook bij kleine partijen waar er een strijd plaats vind om op een verkiesbare, lees betaalde job, te staan. Indien je kunt garanderen dat de verkozen volksvertegenwoordigers dienaren zijn van hun gemeenschap; hoe doe je dat dan?

Referendum-Partij: We zijn daar nog niet zeker van hoe we dat best kunnen doen en zijn nog steeds op zoek naar interessante info en tips, we denken bijvoorbeeld aan een moreel contract en een principe verklaring tussen de kandidaten en de kiezers en tussen de kandidaten en onze organisatie om duidelijk te maken wat we van hen verwachten.
Ik denk dat het ook belangrijk is dat we zo veel mogelijk mensen kunnen motiveren om politiek actief te zijn en het bestuur van hun land mee in handen willen nemen.
De beste garantie voor een democratisch bestuur is een meerderheid van burgers die niet met minder tevreden zijn.
Hiervoor moeten we ons onderwijs en onze media hervormen of alternatieven creëren die werk maken van het ondersteunen van deze kwaliteiten bij mensen om zelf na te denken en met elkaar in dialoog te gaan, zonder vooringenomen te zijn en vast te houden aan stellingen die ons verdelen in groepen en het makkelijk maken om via partijbesturen richting te geven aan een samenleving.

Van: Bert Penninckx

 

Antwoorden Bart Neys voor Referendum-Partij

Knipsels juli 2016

Lees meer: Knipsels juli 2016

Democratie wordt 21 jaar! ...9 redenen om ons te steunen!

Zie ook: Gewestelijke Volksraadpleging voor DUMMIES

Democratie wordt 21 jaar!

9 redenen om ons te steunen

 

REDEN 1: Democratie.Nu kent dé oplossing voor de huidige maatschappelijke wantoestanden

REDEN 2: Invoering van het Bindende Referendum Op Volksinitiatief (piste 1)

REDEN 3: Loting (piste 2)

REDEN 4: De rechtstreekse verkiezing van de uitvoerende macht (= burgermeester/ministers/regering) (piste 3)

REDEN 5: Democratie.Nu werkt onafhankelijk en is een niet-gesubsidieerde vereniging

REDEN 6: Democratie.Nu’s strategie is een winner!

REDEN 7: We ARE the change

REDEN 8. Een gift voor Democratie.Nu is een cadeautje voor uzelf, uw kinderen, uw medemens, de dieren en de natuur

REDEN 9: NUIT DEBOUT

 

 


 

REDEN 1: Democratie.Nu kent dé oplossing voor de huidige maatschappelijke wantoestanden [toon alle redenen]

 

 

Oké, dit klinkt hoogdravend, maar het is daarom niet minder waar. In feite is het verrassend eenvoudig: dé sleutel tot het oplossen van vrijwel alle maatschappelijke problemen is de invoering van de democratie/volkssoevereiniteit. Momenteel leven wij in een indirecte vertegenwoordigende ‘democratie’ met bedroevend weinig inspraakmogelijkheden voor de burgers. Laat ons dus eerlijk wezen: wij leven helemaal NIET – in tegenstelling van wat men doorgaans beweert – in een democratie, maar wel in een particratie. Indien de representatieve democratie geen volkssoevereiniteit oplevert en bijgevolg meer problemen veroorzaakt dan ze oplost, is het maar de vraag welk politiek systeem dan wél oplossingen genereert voor de grote vraagstukken van onze tijd.

 

Concreet:

 

NIET: Het oprichten van een nieuwe partij is géén oplossing, want het systeem op zich is problematisch. Zolang het volk niet zélf VOOR OF TEGEN concrete wetten en wetsvoorstellen kan stemmen - zolang het volk niet over een wetgevende bevoegdheid beschikt en zolang er geen volkssoevereiniteit is - zal er weinig wezenlijks veranderen. We vechten namelijk slechts tegen de gevolgen en niet tegen de oorzaak. In feite is dat een pijnlijke vaststelling. Mensen/activisten gaan met de beste bedoelingen de straat op en betogen tegen climate change, het gevoerde asielbeleid of tegen de aankoop van gevechtsvliegtuigen. Dit is een zinloze strijd, want we worden afgeleid van het échte probleem. Het leidt enkel tot het versplinteren van het maatschappelijke verzet: een focus op de verschillende symptomen in plaats van op de werkelijke oorzaak. Alles begint met het besef van het gebrek aan democratie.

 

WEL: De invoer van de volkssoevereiniteit. Dit gebeurt door het opzetten van kiessystemen, die directe democratie mogelijk maken.

 

HOE? Via 3 mogelijke pistes (reden 2, 3, 4), hieronder beschreven:

 

 

REDEN 2: Invoering van het Bindende Referendum Op Volksinitiatief (piste 1) [toon alle redenen]

 

= De invoering van het Bindende Referendum Op Volksinitiatief (BROV), waardoor de bevolking rechtstreeks wetgevend werk kan verrichten, ook tégen de wil van de politici in. Met referenda kunnen burgers bovendien zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen.

 

 

Stap 1: Petitie.be (het opwaarderen van het petitierecht). Democratie.Nu richtte voor de burger de website petitie.be op. De petitie is de eerste kleine stap naar directe democratie. Dankzij dit instrument kan iedereen gratis een petitie starten met het oog op de hervorming van de samenleving. Reeds 80.000 mensen ondertekenden een petitie, waarvan verschillende petities reeds hun doel hebben bereikt.

 

Stap 2: De volgende logische stap bestaat uit het vertrouwd maken van het grote publiek met een ander direct-democratisch instrument, namelijk de gewestelijke volksraadpleging (GVR). Daarom zette Democratie.Nu het project ‘Gewestelijke Volksraadpleging’ in de steigers en diende zelf een burgervriendelijk uitvoeringsdecreet in bij het Vlaamse parlement.

 

Stap 3: Het BROV afdwingen.

 

Dit is mogelijk!

 

- Kijk maar naar buitenlandse ervaringen. In Zwitserland op nationeel niveau, in Duitsland en de VS op deelstatelijk niveau.

 

- In eigen land is het bovendien ook goed mogelijk, mits een simpele aanpassing van Art. 33 van de grondwet.

 

 

REDEN 3: Loting (piste 2) [toon alle redenen]

 

Democratie.Nu ambieert een grondige politieke hervorming waarbij het wetgevende werk voortaan door gelote burgers gebeurt. David Van Reybroucks ‘G1000’ verdient dan ook een waardig vervolg. Wat als de Vlaming zélf zijn/haar grondwet schrijft, Ijsland achterna?

 

 

De hamvraag luidt: Wie schrijft het recht/wie schreef de grondwet?

 

A. de ‘verkozen’ parlementairen die wetsvoorstellen opstellen

 

B. de regering zelf (= de uitvoerende macht) die wetsontwerpen1 opstelt

 

Dit ruikt verdacht veel naar een ‘conflict of interest’/belangenverstrengeling. Komt het de machthebber wel toe om zelf de wetten te schrijven en de contouren van zijn macht te bepalen? De grondwet is er nét om de burger te beschermen tegen elke vorm van machtsmisbruik dat uitgeoefend wordt door de overheid. In een democratie vreest de machthebber de wetten en schrijft hij ze niet zelf!

 

Wil men de verkiezingen werkelijk democratiseren, dan worden de volksvertegenwoordigers best aangeduid via het systeem van ‘loting’ en niet via gedwongen ‘representatie’. Loting verzwakt namelijk de machthebber. Daarom hoeft men het principe van loting NIET te vrezen. Loting garandeert nét representativiteit. Bovendien behoedt het voor machtsmisbruik: het ontmantelt en voorkomt de vorming van een particratische en ongenaakbare kaste. Wil men tot een authentiek democratische grondwet komen, dan wordt een grondwetgevende vergadering opgesteld, samengesteld uit burgers die zijn aangeduid door loting. Deze representativiteit waarborgt het streven naar het algemeen belang. De grondwetgevende vergadering bepaalt de grenzen van de uitvoerende macht (= de regering) en stelt ‘term-limits’ in (= mandaten beperkt in duur en beperkte herverkiesbaarheid). Hierdoor wordt de vorming van een permanent heersende politieke kaste voorkomen. Ook worden instrumenten ingevoerd die machtsmisbruik moeten tegengaan (= afzettingsprocedures of ‘recall’). De door de burgers geschreven loting wordt vervolgens voorgelegd aan de burgers via het bindende referendum.

 

 

REDEN 4: De rechtstreekse verkiezing van de uitvoerende macht (= burgermeester/ministers/regering) (piste 3) [toon alle redenen]

 

 

Door de particratie is België federaal gedegradeerd tot een non-state in de betekenis van afwezigheid van doorslaggevend beleid.

 

Om hieraan te ontsnappen moet de rechtstreekse verkiezing van de regering worden ingevoerd, wat technisch perfect te implementeren valt. Dit is werkelijk een sine qua non. Want enkel en alleen indien de kiezers over de samenstelling van de regering kunnen beslissen, kan de particratie worden ontmanteld. En kan de toenemende personificatie van de politiek in de media worden tegen gegaan. In de Trukendoos van de Particratie schrijft politoloog Wilfried Dewachter: “De rechtstreekse verkiezing van de regering is de eerste prioriteit van de democratie, omdat ze veel sterker beslissend is dan de verkiezing van het parlement en zo uitgesproken meer gezag geeft aan de regering in haar moeilijke strijd tegen de grote en moeilijke problemen en uitdagingen van de 21ste eeuw.”

 

 

REDEN 5: Democratie.Nu werkt onafhankelijk en is een niet-gesubsidieerde vereniging [toon alle redenen]

 

 

Wij herinneren er u aan dat Democratie.Nu een onafhankelijke en niet-gesubsidieerde vereniging is met als streefdoel het invoeren van de democratie in Vlaanderen en België. Dit brengt echter ook problemen met zich mee naar de fondsenwerving toe.

 

Hoewel de invoering van de democratie/volkssoevereiniteit dé oplossing is voor het gros van de problemen waarmee we vandaag als samenleving worden geconfronteerd, is het grote publiek zich daar doorgaans niet altijd van bewust. ‘Directe democratie’ is ook geen ‘catchy’ of beklijvend thema zoals dierenlijden of kindermisbruik. Weinig mensen voelen zich geroepen om de democratie werkelijk te steunen.

 

Momenteel bevinden wij ons dan ook in een hachelijke situatie. Democratie.Nu moet dringend professionaliseren als zij haar missie wil kunnen verwerkelijken. En dat kan niet zonder de nodige financiële injecties. Nieuwe acties staan op stapel en om deze vervolgprojecten levensvatbaar te houden, is uw financiële steun onontbeerlijk.

 

Ons benodigde budget raamden we op €21.000. We hebben jullie hulp nodig om dit bedrag bij elkaar te krijgen en zo de doelen van Democratie.Nu verder te realiseren. Wij allemaal hebben de invoering van onze democratie in handen! Steun Uw Democratie.Nu!

 

 

REDEN 6: Democratie.Nu’s strategie is een winner! [toon alle redenen]

 

 

Onze aanpak is doordacht en daarom tweevoudig.

 

Wij spreken zowel politici als het grote publiek aan.

 

a) Politici

 

* Sinds de Witte Mars (1996) klaagt Democratie.Nu politieke wantoestanden aan en stelt politici concrete aanbevelingen voor bestuurlijke vernieuwing voor, met wisselend succes.

 

Verschillende, nog steeds vooraanstaande politici zoals Guy Verhofstadt en Bert Anciaux integreerden onze voorstellen (deels) in hun partijprogramma. Studiebureaus, denktanks en politici hebben kennis genomen van onze artikels en publicaties.

 

De ontnuchtering volgde evenwel al snel. In 1996 - tijdens het tumult van de Witte Mars, ten tijde van de Dutroux-affaire - kwamen 300.000 mensen op straat om hun ongenoegen te uiten over een falend beleid, een falende justitie en een falende politie. Het politieke antwoord was de oprichting van de Commissie Politieke Vernieuwing, die had moeten leiden tot een ‘nieuwe politieke cultuur’. Deze Commissie Politieke Vernieuwing bloedde echter al

 

snel dood. Bovendien veegde het ‘wetenschappelijk comité voor de politieke vernieuwing’ al het bestaande empirisch onderzoek dat Democratie.Nu (toen nog onder de naam W.I.T., = Werkgroep Implementatie Tijdsgeest) had aangebracht van tafel. Het resultaat is dat er 15 à 20 jaar later nog niets fundamenteel is veranderd. De particratie is machtiger dan ooit.

 

Sinds de zesde staatshervorming is het in principe mogelijk om volksraadplegingen te organiseren op het niveau van de deelstaten. Maar de Vlaamse regering weigert dit/ons grondwettelijke recht op inspraak te implementeren. Democratie.Nu verzoekt de Vlaamse regering daarom dringend werk te (willen) maken van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging. Hiervoor zette Democrate.Nu het project Gewestelijke Volksraadpleging in de steigers.

 

* Wallonië: Democratie.Nu’s antwoord op het Waalse uitvoeringsdecreet van de gewestelijke volksraadpleging. Wallonië is de eerste Belgische deelstaat die de gewestelijke volksraadpleging mogelijk maakt. Een nadere analyse van het uitvoeringsdecreet onthult echter hoe de democratie wordt gewurgd nét onder het mom van méér democratie. De voorwaarden waaronder een gewestelijke volksraadpleging in Wallonië kan plaatsvinden, zijn dan ook bijzonder streng te noemen, en dat terwijl een volksraadpleging staat of valt met burgervriendelijke en werkbare uitvoeringsmodaliteiten. We stellen vast dat de Waalse volksraadpleging op gewestelijk niveau geen efficiënt burgerinstrument kan en zal zijn, maar veeleer een beleidsinstrument van de particratie. De burgerbeweging Democratie.Nu stuurde haar eigen uitvoeringsdecreet door naar alle Waalse parlementsleden, in de hoop het akkoord alsnog te beïnvloeden. Het is echter duidelijk dat een verzameling van onredelijke uitvoeringsmodaliteiten werd opgesteld met als doel om de directe democratie te verzwakken en de gewestelijke volksraadpleging op volksinitiatief maximaal te ontmoedigen.

 

b) Burger

 

Democratie.Nu houdt wekelijks (op dinsdagavond om 20.30h - 21.30h) een teleconferentie waar toekomstige (vervolg)acties worden besproken. Alle suggesties en vruchtbare pistes zijn hierbij welkom. Denkt u graag met ons mee? Een pc en een stabiele internetverbinding volstaan om deel te nemen.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

 

1. U stuurt een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de vermelding ‘deelname teleconferentie’.

 

2. U krijgt een bevestiging van uw inschrijving toegestuurd.

 

3. Een half uur voor de webinar wordt u een link doorgestuurd: klik op de blauwe link (‘join webex’), vul uw naam en emailadres in en u bent klaar om samen met ons werk te maken van méér democratie in Vlaanderen.

 

Vorige maand gaf Democratie.Nu een aantal workshops en online webinars over het systeem van loting. Binnenkort volgen andere webinars.

 

In het najaar hopen we te kunnen starten met ons nieuw project: ‘DE RONDE VAN VLAANDEREN’, waarbij Democratie.Nu Vlaanderen rondtoert met een sensibiliserende voordracht over het flagrante gebrek aan democratie in België.

 

 

REDEN 7: We ARE the change [toon alle redenen]

 

 

Democratie.Nu een groep bezorgde burgers met diepgaande expertise betreffende directe democratie neemt het heft in handen en ontwerpt zelf burgervriendelijke wetsvoorstellen en uitvoeringsdecreten. We gaan hierbij met politici in gesprek (L) en wijzen hen op valkuilen en ondemocratische elementen (L).

 

Wat het project ‘Gewestelijke Volksraadpleging’ betreft, diende Democratie.Nu zelf een burgervriendelijk uitvoeringsdecreet in bij het Vlaamse parlement. Het burgervoorstel werd op 28 januari 2016 via een direct verzoekschrift bij het parlement ingediend, maar werd helaas geweigerd (L). Daarom zetten we momenteel alles in op de ‘indirecte vertegenwoordigende’ piste. Momenteel onderhoudt Democratie.Nu contacten met verschillende Vlaamse volksvertegenwoordigers uit de bestuursmeerderheid, met het expliciete verzoek het wetgevende proces alsnog in te leiden.

 

Momenteel geven wij ook vorm aan een wetsontwerp over loting.

 

 

REDEN 8. Een gift voor Democratie.Nu is een cadeautje voor uzelf, uw kinderen, uw medemens, de dieren en de natuur [toon alle redenen]

 

 

Democratie.Nu helpt de burgers hun zélf ontworpen democratie te realiseren. Want het is ONZE democratie!

 

 

REDEN 9: NUIT DEBOUT [toon alle redenen]

 

 

Tot slot…

 

Democratie.Nu wil de 'NUIT DEBOUT'- volksvergaderingen, die tot voor kort over gans het land werden georganiseerd, helpen ondersteunen. De opkomst in Vlaanderen is echter nog beperkt, maar Democratie.Nu staat klaar wanneer het momentum zich werkelijk aanbiedt. Het is cruciaal dat deze burgerbeweging niet doodbloedt, zoals in het verleden al het geval was met de Witte Mars, Occupy Wall Street en andere sociale verzetsbewegingen. Er is daarom een degelijk platform nodig waar vlotte communicatie tussen zowel de deelnemers van elke plaatselijke volksvergadering als tussen de verschillende volksvergaderingen zelf wordt gegarandeerd. Daarom biedt Democratie.Nu haar teleconferentieplatform - wat virtueel vergaderen mogelijk maakt - en haar nieuwsbrief aan, zodat alle informatie - zoals nieuwe acties - vlot naar de buitenwereld stroomt.

Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging

Volksvertegenwoordigingen samenstellen door loting is een vrij recent politiek gegeven. Hoewel de formule essentieel was in de staatsvorm van het oude Athene, bevindt het idee zich hier en daar nog in een experimenteel stadium terwijl het in andere landen een vaste instelling is geworden die zijn aanvaarding bewezen heeft. De formule leeft wereldwijd als mogelijke aanvulling of alternatief voor het electorale stelsel, dat in onze huidige maatschappijen als onbetrouwbaar ervaren wordt.

Knipsels juni 2016

Lees meer: Knipsels juni 2016

Meer artikelen...

 1. Knipsels mei 2016
 2. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 3. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 4. workshop loting 19 april Gent
 5. een mislukt opiniestuk
 6. Knipsels april 2016
 7. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 8. Quotes over de NPC
 9. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 10. Uitvoeringsdecreet wallonië
 11. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 12. Knipsels maart 2016
 13. Knipsels januari 2016
 14. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 15. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 16. Oproep: "En u?"
 17. Agenda
 18. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 19. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 20. Editoriaal
 21. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 22. Knipsels december 2015
 23. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 24. Knipsels november 2015
 25. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 26. Knipsels oktober 2015
 27. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 28. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 29. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 30. Knipsels september 2015
 31. Knipsels augustus 2015
 32. Knipsels juli 2015
 33. Knipsels juni 2015 deel 2
 34. Knipsels juni 2015
 35. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 36. Wat is democratie?
 37. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 38. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 39. Knipsels mei 2015 deel 2
 40. Knipsels mei 2015
 41. Knipsels april 2015 deel 2
 42. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 43. Knipsels april 2015
 44. Knipsels maart 2015 deel 3
 45. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 46. Knipsels maart 2015 deel 2
 47. Knipsels maart 2015
 48. Knipsels februari 2015
 49. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 50. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 51. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 52. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 53. Knipsels Januari 2015
 54. Knipsels Kerst 2014
 55. Doneer!
 56. Knipsels december 2014
 57. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 58. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 59. Knipsels november 2014
 60. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 61. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 62. Knipsels oktober 2014
 63. Knipsels juli 2014
 64. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 65. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 66. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 67. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 68. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 69. Knipsels juni 2014
 70. Les positions des partis
 71. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 72. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 73. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 74. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 75. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 76. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 77. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 78. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 79. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 80. Begrippen rond democratie
 81. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 82. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 83. De N-VA en het referendum
 84. Knipsels maart 2014
 85. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 86. Knipsels 02/2014
 87. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 88. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 89. Directe democratie maakt het volk soeverein
 90. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 91. Les articles de Démocratie Directe
 92. Knipsels 09/2013
 93. Wie is er bang van confederalisme?
 94. Knipsels 12/2013
 95. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 96. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 97. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 98. Witte werven
 99. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 100. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 101. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 102. Wilfried Martens en de democratie
 103. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 104. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 105. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 106. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 107. De afgeremde democratie
 108. Dossier: Tax Freedom Day
 109. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 110. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 111. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 112. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 113. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 114. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 115. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 116. Hoe organiseer ik een referendum?
 117. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 118. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 119. De referendumsituatie in Vlaanderen
 120. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 121. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 122. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 123. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 124. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 125. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 126. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 127. Knipsels 10/2012
 128. Knipsels 08/2012
 129. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 130. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 131. Overwoekerende particratie
 132. Knipsels 07/2012
 133. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 134. Defining and measuring democracy
 135. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 136. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 137. Presentaties van de workshops
 138. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 139. Referendum over hennepteelt
 140. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 141. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 142. Knipsels maart 2012
 143. Waar is het Duitse goud?
 144. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 145. Artikelenbundel Februari 2012
 146. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 147. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 148. Artikelenbundel januari 2012
 149. 1ste Partijcongres van 3D
 150. Burgerinitiatieven
 151. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 152. G1000: zwakke placebo
 153. Het gedroomde land van de G1000
 154. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 155. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 156. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 157. Korte berichten november 2011
 158. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 159. ESM, de nieuwe Europese dictator
 160. Zwitserland is België niet
 161. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 162. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 163. Klein maar dapper.
 164. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 165. Burger telt weer niet mee
 166. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 167. De verzwegen revolutie in IJsland
 168. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 169. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 170. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 171. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 172. Marokkanen willen meer democratie
 173. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 174. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 175. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 176. G1000 Burgerinitiatief
 177. Democracy International Conferentie
 178. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 179. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 180. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 181. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 182. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 183. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 184. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 185. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 186. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 187. Schending Verdrag van Lissabon
 188. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 189. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 190. Vrije verkiezingen Egypte
 191. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 192. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 193. Burgerinitiatieven Rucphen
 194. BROV Politiek theater
 195. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 196. ECAS Conferentie 17 maart
 197. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 198. Volksraadpleging Tielt
 199. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 200. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 201. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 202. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 203. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 204. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 205. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 206. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 207. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 208. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 209. Referendum over Parkstad Turnhout?
 210. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 211. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 212. Referendum in Zulte
 213. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 214. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 215. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 216. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 217. Start je eigen land
 218. Mandataris versus partij
 219. De deugdzaamheid van de kleintjes
 220. Touring wil referendum over rekeningrijden
 221. Politieke etiketten : what’s in a name?
 222. Direct democracy prevents violence
 223. De macht van het volk, een referendum nu!
 224. Organiseer referendum over voortbestaan België
 225. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 226. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 227. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 228. De Belgische staatshervorming voorbij
 229. Staatshervorming Plan Z
 230. Over standpunt...
 231. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 232. De pi-factor van De Lange Wapper
 233. Zwitserland blijft meest competitieve land
 234. Knipsels september 2010
 235. Turken houden referendum over hun grondwet
 236. Groen licht voor geheime operaties
 237. Global Citizens in Charge
 238. Prijs voor de Democratie 2010
 239. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 240. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 241. ECI - pas vanaf 2012
 242. De wereld als weerbericht
 243. 1 op 6 Belgen stemde niet
 244. Referendum op lange baan geschoven
 245. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 246. Confederalisme voor dummies
 247. Natuurlijke rechten en democratie
 248. De stad der zienden
 249. België IS gebarsten
 250. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 251. Kiezersbedrog 2010
 252. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 253. Europa is alles behalve demokratisch
 254. De vergrendelde democratie
 255. Zwitserse zuinigheid
 256. Confederaal België
 257. Democratie? dream on
 258. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 259. Waar voor je geld-index
 260. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 261. De mythe van de parlementaire democratie
 262. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 263. Het Zweedse referendum
 264. Institutionele vuilnisbelt
 265. Hervormingsstreven in het vizier
 266. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 267. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 268. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 269. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 270. Direct Democracy Now!
 271. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 272. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 273. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 274. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 275. Directe democratische partijen
 276. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 277. Workshop - Politiek zonder politici
 278. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 279. Diplomademocratie
 280. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 281. Firmenspenden verbieten
 282. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 283. Politics without Politicians
 284. De EU schaadt de Europese idee
 285. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 286. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 287. The EU and Democracy do not match
 288. Minaretten
 289. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 290. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 291. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 292. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 293. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 294. Herentals stemt over verdwijnpaal
 295. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 296. Een gids door enkele documenten
 297. Global Forum on Modern Direct Democracy
 298. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 299. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 300. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 301. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 302. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 303. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 304. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 305. GVA en Democratie.Nu
 306. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 307. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 308. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 309. Directe democratie smaakt naar meer
 310. Referendum in Waasland?
 311. De Gewone Sabotage
 312. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 313. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 314. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 315. Geen gewone zondag in Antwerpen
 316. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 317. Persmap van Democratie.Nu
 318. Persbericht van Democratie.Nu
 319. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 320. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 321. Een democratische hoogdag
 322. Het referendum als democratisering van de politiek
 323. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 324. Directe Democratie en Bart De Wever
 325. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 326. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 327. Duitse kink in de EU-kabel?
 328. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 329. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 330. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 331. De kwelgeest Lange Wapper
 332. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 333. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 334. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 335. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 336. Uitwassen van de particratie
 337. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 338. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 339. Global Forum on Modern Direct Democracy
 340. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 341. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 342. Belangrijkste voordelen directe democratie
 343. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 344. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 345. Democratie en economie
 346. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 347. Burgemeester wil geen referendum
 348. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 349. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 350. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 351. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 352. Niemand geloofde nog in verbreding
 353. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 354. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 355. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 356. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 357. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 358. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 359. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 360. Izegem : Actiecomit
 361. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 362. Het einde van de grondwet?
 363. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 364. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 365. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 366. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 367. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 368. Over de scheiding der machten
 369. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 370. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 371. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 372. Knipsels april 2009
 373. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 374. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 375. De opmars van een wereldregering
 376. Democratie voor de elite
 377. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 378. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 379. Een blablabla Parlement
 380. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 381. Particratie is geen democratie
 382. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 383. Knipsels maart 2009
 384. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 385. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 386. Knipsels februari 2009
 387. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 388. Knipsels januari 2009
 389. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 390. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 391. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 392. De logica van de democratie
 393. Bedenkingen over de scheiding der machten
 394. Democratie en natuurrecht
 395. Voorbij de staatshervorming
 396. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 397. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 398. politiek beu
 399. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 400. Austrian minister quits over EU referendum clause
 401. Knipsels december 2008
 402. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 403. Referendum over stemplicht
 404. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 405. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 406. Knipsels november 2008
 407. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 408. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 409. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 410. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 411. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 412. Opstand!
 413. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 414. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 415. Big Brother
 416. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 417. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 418. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 419. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 420. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 421. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 422. No Means No
 423. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 424. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 425. Knipsels oktober 2008
 426. Is de EU democratischer dan België
 427. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 428. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 429. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 430. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 431. Recall van Arnold Schwarzenegger
 432. Knipsels september 2008
 433. Vier direct democratische initiatieven
 434. Steun Oosterweel referendum
 435. Knipsels augustus 2008
 436. Confederale chaos
 437. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 438. knipsels juli 2008
 439. Het hervormen van een staat
 440. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 441. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 442. Save Our Water Resources
 443. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 444. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 445. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 446. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 447. NO means NO
 448. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 449. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 450. Blokkeringsmemen herkennen
 451. Die verdomde Ieren toch!
 452. Waar BHV echt over gaat
 453. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 454. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 455. Nieuwe Europese Conventie.
 456. Beckerich
 457. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 458. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 459. België heruitgevonden
 460. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 461. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 462. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 463. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 464. EU bang van Iers referendum
 465. Tempelhof gaat dicht
 466. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 467. Die vervelende democratie toch
 468. Het vrije woord en dreiging met geweld
 469. Waarom onderwijs?
 470. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 471. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 472. Referendum over flat tax te Obwalden
 473. Kleine berichten maart 2008
 474. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 475. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 476. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 477. Iers referendum wordt genegeerd.
 478. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 479. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 480. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 481. Knipsels januari 2008
 482. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 483. Referendum over staatshervorming
 484. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 485. Luisteren politici naar u?
 486. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 487. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 488. I want a referendum
 489. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 490. Denkend aan Sint Kilda
 491. Federalisme en democratie
 492. Europa wil niet weten van democratie
 493. Despotisme versus volksraadpleging
 494. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 495. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 496. Wie laat ons mee beslissen?
 497. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 498. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 499. Waarom doet het parlement niets?
 500. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 501. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 502. Nieuws van het Referendum Platform
 503. De zetelcarrousel
 504. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 505. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 506. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 507. Wij willen onze zeg!
 508. Europees Referendum Campagne 2
 509. Diverse berichten 11/2007
 510. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 511. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 512. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 513. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 514. Referendum over Rand kan niet
 515. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 516. Geen tweede referendum in Nederland
 517. Twee voorstellen van de burger in Gent
 518. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 519. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 520. Campaigns from across the EU call for a referendum
 521. Over een echte bescherming van de minderheden
 522. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 523. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 524. Hamburg: Referendum over referenda
 525. Het referendum legaliseren
 526. Wij zijn de baas
 527. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 528. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 529. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 530. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 531. We vertrouwen de burger niet
 532. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 533. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 534. Stockholms referendum over tol
 535. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 536. De politieke kaste
 537. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 538. Voor een nieuw EU-referendum!
 539. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 540. Een gezonde stemming?
 541. Christen-democratie en referendum
 542. Op naar volgend EU-referendum
 543. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 544. Links en rechts
 545. Vertrouwen
 546. De anti-democratische EU
 547. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 548. Platform voor Vrije Meningsuiting
 549. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 550. De afwezige staatsburger.
 551. Naar asymmetrische staat
 552. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 553. Referendum over Europese grondwet
 554. Référendum
 555. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 556. First World Conference on Direct Democracy
 557. Reeds 16 Europese petities
 558. Een parlement zonder partijen
 559. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 560. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 561. knipsels-april 2007
 562. De campagne is de boodschap.
 563. Handen af van onze verkiezingen
 564. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 565. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 566. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 567. knipsels
 568. Tsjechisch sprookje
 569. Referendum over macht van politieke partijen
 570. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 571. Verslag debat: democratie in België?
 572. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 573. De kiesdrempel
 574. Democratie zonder nonsens
 575. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 576. campagne verkiezingen 2007
 577. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 578. lezing Arthur De Decker
 579. ¿Qué es lo que pretendemos?
 580. ¿Quienes somos?
 581. Vlaanderen onafhankelijk?
 582. Nieuw nummer van Athene is uit
 583. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 584. Het razende schaap van de Franse revolutie
 585. Dedecker voor directe democratie
 586. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 587. Nederland en het Referendum
 588. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 589. Vrij Informatie Netwerk
 590. Tussen controle en veiligheid
 591. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 592. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 593. Geef de macht terug aan de burger
 594. De Belgische democratie faalt
 595. referendum over abortus
 596. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 597. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 598. knipsels
 599. Aansluiting bij Rusland
 600. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 601. Referendum te Merchtem afgewezen
 602. Referendum op komst in Poperinge?
 603. Grondwetsherziening?
 604. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 605. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 606. Democratie zonder politiek?
 607. Een Canadees debat
 608. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 609. Dehaene slaat weer toe
 610. Verlies voor de groenen in Hessen
 611. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 612. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 613. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 614. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 615. Europees netwerk voor direkte democratie
 616. De komende referenda in Zwitserland
 617. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 618. Reginald Moreels
 619. Ludo Dierickx
 620. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 621. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 622. Welke democratie?
 623. Slaafse parlementsleden
 624. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 625. Europese vetpotten
 626. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 627. Liegen mag
 628. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 629. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 630. Argumenten tegen democratie
 631. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 632. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 633. Het republikeins genootschap
 634. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 635. Verhofstadt en de paarse democratie
 636. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 637. Het wonder van de verlichting
 638. Een onthullend arrest
 639. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 640. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 641. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 642. Seborga: we the people...
 643. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 644. De noodzaak van de geheime stemming
 645. Di Rupo en de directe democratie
 646. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 647. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 648. Democratie in België is een schijnvertoning
 649. Verzoekschrift sociale woningen
 650. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 651. Verdacht stemadvies
 652. Van Peel spreekt
 653. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 654. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 655. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 656. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 657. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 658. Update: de huidige partijstandpunten
 659. Democratie en economie
 660. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 661. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 662. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 663. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 664. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 665. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 666. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 667. Referendum te Ittre
 668. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 669. Belangrijke studie over naïef cynisme
 670. Directe democratie en belastingsfraude
 671. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 672. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 673. Nordrhein-Westfalen
 674. Beieren: voldoende handtekeningen
 675. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 676. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 677. Beperkte herverkiesbaarheid
 678. Geld en volksinitiatief
 679. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 680. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 681. Een historische kans!
 682. Sharia in Nederland?
 683. Documenten van de Verlichting (I)
 684. Slimme wetgeving
 685. Het zogenaamde politiek cynisme
 686. Referendum geëist te Fleurus
 687. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 688. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 689. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 690. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 691. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 692. Nederlandse toestanden - deel II
 693. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 694. Een anti-democratische mythe
 695. Het surrealisme van de Belgische politiek
 696. Directe democratie in Venezuela?
 697. De november-referenda in de USA
 698. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 699. Mark Eyskens over het referendum
 700. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 701. Duitse toestanden
 702. Berichten uit het Noorden
 703. Philadelphia II
 704. Is Europa te democratisch?
 705. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 706. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 707. Vrije meningsuiting
 708. Directe democratie en de doodstraf
 709. Documenten van de Verlichting (II)
 710. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 711. USA: directe democratie en landsconservatie
 712. USA: een stille belastingsrevolutie?
 713. Het referendum en de Belgische grondwet
 714. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 715. Democratie invoeren in ons land
 716. Drole de guerre (2)
 717. Memes en propaganda
 718. Propaganda begrijpen
 719. Democratie als witte magie
 720. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 721. Wetgeving rond directe democratie
 722. U wordt waargenomen
 723. Ierland: nieuw referendum over Nice
 724. We the people...
 725. Merkwaardige initiatieven in Californië
 726. Vlaams Blok voor referendum
 727. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 728. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 729. Nederland na de verkiezingen
 730. Drole de guerre (5)
 731. U wordt opgevoed
 732. Een democratische partij
 733. Journalisten en hun stem
 734. Van democratie is geen sprake...
 735. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 736. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 737. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 738. Parlementaire illusies
 739. Het goede leven
 740. Nieuw Gents referendum?
 741. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 742. Merkwaardig referendum in Norfolk
 743. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 744. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 745. Referendum in Duitstalig België?
 746. De standaard over het referendum
 747. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 748. Moet berichtgeving waar zijn?
 749. Japanse burger wantrouwt politici
 750. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 751. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 752. Quo Vadis, Europa?
 753. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 754. Geen democratie in Ekeren
 755. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 756. Strijd voor symbolen in Bolzano
 757. NVA tegen democratie
 758. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 759. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 760. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 761. Drole de guerre
 762. Weerstand tegen democratie
 763. Het nieuwe Estatut
 764. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 765. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 766. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 767. Europa heeft er een land bij
 768. persknipsels
 769. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 770. Italië wijst grondwetswijziging af
 771. Géén respect
 772. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 773. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 774. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 775. Volksdictatuur
 776. Eerste online referendum in Zwitserland
 777. Ward Beysen pro directe democratie
 778. Het goede leven
 779. Liegen in Malta
 780. Ondertussen in Somaliland
 781. Oorlog of democratie
 782. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 783. Peilingen (België)
 784. Peilingen (internationaal)
 785. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 786. Geluk en zelfbeschikking
 787. Bart Somers
 788. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 789. Onze progressieve pers
 790. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 791. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 792. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 793. Britten voor referendum over Europese grondwet
 794. Het particratisch argument
 795. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 796. Verzwijgen is goud
 797. Notities bij de voorbije verkiezingen
 798. Quotes uit de politiek
 799. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 800. Partijdige televisie
 801. Europese peilingen
 802. Democratie smaakt naar meer
 803. Catalonië stemt voor meer autonomie
 804. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 805. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 806. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 807. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 808. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 809. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 810. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 811. Het Witte Manifest
 812. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 813. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 814. Voor wie is het referendum bedreigend?
 815. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 816. Petitie "Europees parlement op een plek"
 817. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 818. What we do
 819. What we want
 820. Who we are
 821. Qu’est-ce que nous faisons?
 822. Qu’est-ce que nous voulons?
 823. Qui sommes nous?
 824. Nieuwe functies op de website
 825. Referenda en de wil van de burgers
 826. NEWSLETTER #15
 827. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 828. Enkele presentaties uit Nederland
 829. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 830. Mensenrechten en democratie
 831. Darwinisme en democratie
 832. Democratie bij de Atheners
 833. NEWSLETTER #14
 834. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 835. Français
 836. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 837. mail ons
 838. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 839. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 840. Buurtbevraging in Mechelen
 841. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 842. Decisive weeks lying ahead
 843. Direct democracy
 844. Omdat een andere politiek nodig is
 845. Democratie.Nu heeft u nodig!
 846. Democracy International Newsletter #13
 847. Vrij spreekrecht is absoluut
 848. The European Citizens’ Initiative
 849. Economie, democratie en het geluk
 850. Democratie maakt gelukkig
 851. Kom mee betogen!
 852. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 853. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 854. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 855. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 856. Time for Citizens to take the Initiative
 857. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 858. Voor de vrijheid van meningsuiting
 859. Over de vrijheid van meningsuiting
 860. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 861. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 862. credits
 863. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 864. DI NEWSLETTER #12
 865. Van particratie naar democratie
 866. De mythe van de Goede Dictator
 867. Vrijheid, democratie & secessie
 868. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 869. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 870. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 871. Schwarzenegger en directe democratie
 872. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 873. Is België echt een democratie?
 874. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 875. Het dierbare België
 876. DI-NEWSLETTER #11
 877. De kikker en de politiek
 878. Historiek tot 2002
 879. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 880. Laten we de stemplicht afschaffen.
 881. Historiek tot 2005
 882. Wat is en doet Democratie.nu ?
 883. Organisatie van WIT
 884. Wat is directe democratie?
 885. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 886. Het einde van de particratie?
 887. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 888. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 889. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 890. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 891. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 892. Aangeleerde hulpeloosheid
 893. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 894. Telt Ieders mening mee?
 895. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 896. N-VA slikt voorstel in
 897. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 898. Het pad van de innerlijke opstand
 899. Bevolking met kluitje in het riet
 900. Over eindtermen en burgerzin
 901. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 902. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 903. Schwarzenegger bijt in het zand
 904. Wijsheid voor de massa?
 905. over deze website
 906. History
 907. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 908. Hoe doden we een volksbesluit?
 909. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 910. Wahlstreik!
 911. politiek algemeen
 912. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 913. boeken en artikels
 914. Interview Jos Verhulst
 915. Het verdiepen van de democratie
 916. Persbericht Democratie.nu
 917. Witte Werf maart 1999
 918. Witte Werf mei 1999
 919. Witte Werf augustus 1999
 920. Witte Werf oktober 1999
 921. Witte Werf november 1999
 922. Witte Werf december 1999
 923. Witte Werf april 2000
 924. Witte Werf mei 2000
 925. Witte Werf december 2001
 926. Witte Werf februari 2002
 927. Witte Werf juni 2002
 928. Witte Werf oktober 2002
 929. Witte Werf december 2002
 930. Witte Werf april 2003
 931. Witte Werf juli 2003
 932. Witte Werf november 2003
 933. Witte Werf januari 1999
 934. Witte Werf januari 2000
 935. Over particratie, meerderheid en oppositie
 936. Witte Werf januari 2004
 937. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 938. Wit Bericht 05/09/2001
 939. Wit Bericht 23/03/2002
 940. Wit Bericht 10/04/2002
 941. Wit Bericht 20/04/2002
 942. Wit Bericht 17/05/2002
 943. Wit Bericht 11/09/2002
 944. Wit Bericht 02/01/2003
 945. Wit Bericht 19/01/2003
 946. Wit Bericht 25/01/2003