Nieuws

Quotes over de NPC


Armand de Decker (voorzitter Commissie Politieke Vernieuwing)

“Ik moet toegeven dat ik met gemengde gevoelens tegenover deze commissie stond. (…) Hoewel de regering de commissie Politieke vernieuwing aanvankelijk aanmoedigde een belangrijke rol te spelen, werd de commissie al heel vlug "ingehaald" door de regering, die op bepaalde punten zelf initiatieven nam. Binnen een regering verlopen besprekingen uiteraard veel gemakkelijker dan in een parlement, omdat in de regering alleen coalitiepartijen zetelen, terwijl er in het parlement ook een oppositie is. We hebben dus vaak de indruk gehad dat de regering ons wilde voorbijsteken.”


Els Van Weert (vast lid commissie)

"Al van bij het begin werd duidelijk dat de politieke wil om bepaalde zaken te veranderen, niet aanwezig was. De commissie mag bijvoorbeeld niet stemmen over concrete voorstellen. Dat beperkt onze politieke macht en betekenis enorm.” (…) “Maandag kon de commissie niet vergaderen, omdat er te weinig leden aanwezig waren. En wat stond er toevallig op de agenda? Ongeoorloofde afwezigheden op commissievergaderingen.”<

Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet

Hoe vervormt men een burgerwapen tot een beleidsintrument?
Een greep uit de trukendoos van de Waalse particratie.

Een volksraadpleging staat of valt met burgervriendelijke en werkbare uitvoeringsmodaliteiten. Het Waalse voorstel blijkt echter een verzameling onredelijke uitvoeringsmodaliteiten, duidelijk bedoeld om de directe democratie te verzwakken en de gewestelijke volksraadpleging op volksinitiatief maximaal te ontmoedigen. Zo:

° wordt een veel te hoge HANDTEKENINGENDREMPEL geformuleerd, namelijk 60.000 handtekeningen (het oorspronkelijke voorstel stelde de drempel zelfs vast op 100.000!).

Democratie.Nu’s: visie: 30.000 is meer dan voldoende voor een niet-bindende volksraadpleging met een a priori uitsluiting van onderwerpen.

° wordt een OPKOMSTDREMPEL ingevoerd: minstens 10 % van de kiesgerechtigden moet opdagen, zoniet wordt de gewestelijke volksraadpleging ongeldig verklaard.

Democratie.Nu's visie: deelnamequora zijn onlogisch. Het handtekeningenquorum toont al aan dat het onderwerp maatschappelijk voldoende relevant is om tot een referendum te komen.Vrijwel iedereen kan aan de stemming deelnemen, maar wie niet stemt, wordt geacht een mandaat te geven aan de stemmers, waarbij de meerderheid van de stemmers beslist. Dit is ook de standaardregel bij representatieve verkiezingen: in de ons omringende landen - waar vrijwel nergens opkomstplicht bestaat - zijn geen voorbeelden te vinden van deelnamedrempels voor de verkiezingen van parlement, gemeenteraad, of president.Er bestaat dan ook geen enkele reden om voor volksraadplegingen of referenda plots wél deelnamequora in te voeren.

° hebben burgers geen controle over de VRAAGSTELLING: onder het mom van ‘het vermijden van dubbelzinnigheid’ wordt een groep experten (taalkundigen, sociologen, …) aangeduid, die desgewenst de vragen zullen ‘herformuleren’.

Democratie.Nu's visie: de geschiedenis leert ons waar dit toe kan leiden. Zo werd de volksraadpleging over ‘gratis openbaar vervoer’ in Gent door de gemeenteraad geherformuleerd tot de nietszeggende vraag: ‘Wenst u een beter openbaar vervoer?’. Deze vraag kon ‘onvoldoende’ mensen mobiliseren - er was toen een opkomstdrempel van maar liefst 40 % - waardoor de stemmen niet eens werden geteld.

° worden heel wat onderwerpen op voorhand uitgesloten: fiscale onderwerpen kunnen bijvoorbeeld nooit het voorwerp uitmaken van een gewestelijke volksraadpleging, noch aangelegenheden die ingaan tegeni de SUPRANATIONALE VERPLICHTINGEN van België.

Democratie.Nu's visie: De burger heeft bijgevolg geen verweer tegen de huidige wildgroei aan ondemocratische handelsverdragen op-maat-van-de-multinationals (zoals TTIP, CETA, TISA).

Andere politieke keuzes van de Waalse bestuursmeerderheid:

Er moet steeds zes maand tussen twee volksraadplegingen worden ingepast en er kunnen slechts twee thema’s per volksraadpleging worden aangeboord, met maximum twee vragen over elk thema.

Democratie.Nu’s visie: deze - geheel willekeurige! - politieke beslissingen verraden een diepgeworteld paternalisme: een politiek bevoogdende klasse meent het beter te weten dan de volkswil. Dat impliceert een flagrante schending van de volkssoevereiniteit: in een echte democratie kan er immers geen instantie bestaan boven het volk.

We stellen vast dat de Waalse volksraadpleging op gewestelijk niveau geen waardig burgerinstrument kan en zal zijn, maar veeleer een beleidsinstrument van de particratie: het Waalse parlement kan ten alle tijde zélf dit instrument inzetten op basis van een enkelvoudige meerderheid van de volksvertegenwoordigers. Hier kom je dus geen strenge voorwaarden tegen, zoals aan het burgerinitiatief worden opgelegd.

 

 

David Joëts

Uitvoeringsdecreet wallonië

Walen trappen in dezelfde val als Vlaanderen 20 jaar geleden

De Waalse partijen uit de bestuursmeerderheid PS, MR en CDH hebben een politiek akkoord bereikt over de organisatie van volksraadplegingen op het niveau van de gewesten. Hiermee is Wallonië de eerste deelstaat die naar aanleiding van de zesde staatshervorming de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen mogelijk maakt. Of Wallonië hiermee blijk geeft van meer democratische wil dan Vlaanderen is zeer twijfelachtig. In feite voltrekt bewandelt het Waalse parlement hetzelfde ondemocratische parcours als haar Waalse evenknie, twintig jaar geleden.

Anno 2000. Het moest het hoogtij-jaar van de democratie worden, toen de commissie Politieke Vernieuwing werd opgericht, naar aanleiding van één van de zwartste pagina's uit de Belgische geschiedenis. Herinner u de Dutroux-affaire en de belofte van de overheid politie en gerecht grondig te hervormen. Ook zou er dringend werk worden gemaakt van een 'Nieuwe Politieke Cultuur' en dus méér democratie. Het bleek edele hoop: de Vlaamse politiek liet dit democratische streven vakkundig doodbloeden. De ganse operatie bleek niet meer dan een show, een afleidingsmanoeuvre.

Nu de Walen in het kader van 'le Renouveau Démocratique' eenzelfde opzet betrachten, blijkt opnieuw hoe de democratie wordt gewurgd onder het mom van méér democratie (klik hier voor een bondige kritiek op het Waalse direct-democratische instrument).

Vlaanderen mag dan wel in gebreke blijven wat de constitutionalisering van de gewestelijke volksraadpleging betreft, de voorwaarden die aan een gewestelijke volksraadpleging in Wallonië worden gesteld, zijn bijzonder streng. En dat terwijl directe democratie staat of valt met werkbare, realistische uitvoeringsmodaliteiten. Daarom stuurde de burgerbeweging Democratie.Nu haar eigen uitvoeringsdecreet en bijhorende toelichting op naar alle Franse parlementsleden, in de hoop het akkoord alsnog te beïnvloeden.

reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'

In De Standaard van 12/13.03 ll. verscheen een opiniestuk van Ian Buruma onder de titel ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’. De mening van Buruma is in DS regelmatig present, en de keren dat ik ze las vond ik ze blijk geven van veel scherpzinnigheid. Dit keer liggen de zaken echter anders. 

Buruma noemt de huidige Europese ‘referendum-rage’ een weerspiegeling van het wantrouwen van de bevolking tegenover haar politieke vertegenwoordigers. Een vaststelling, lijkt me, waar weinig tegenin te brengen is. Maar dat is het dan. Verder dan deze diagnose komt zijn stuk in wezen niet.  Zó eindigt zijn betoog: “Directe democratie zal het vertrouwen van de mensen in hun politieke vertegenwoordigers niet herstellen. Maar als dat vertrouwen er niet komt, zal de macht naar leiders gaan die beweren in naam van het Volk te spreken. En dat is nooit goed afgelopen.”

Het is nauwelijks te geloven dat deze professor democratie en mensenrechten aan Bard College, New York, er de inzichten over democratie op na kan houden waar hij in dat artikel blijk van geeft. Zijn definitie van referendum: “Een referendum is een voorbeeld van ‘directe democratie’. Het volk (of beter, het Volk) laat zijn stem niet horen via verkozen vertegenwoordigers in een parlement, maar rechtstreeks in een plebisciet.” De ironie van het zinnetje tussen haakjes (“of beter, het Volk”) hoeft niet te verbazen van een docent in democratie die van het begrip referendum niets méér blijkt af te weten dan dat het synoniem zou zijn van ‘plebisciet’. En die in alle ernst staande houdt dat verkozen vertegenwoordigers de stem van het volk zijn (terwijl verkiezingen zelfs nooit met democratische bedoelingen zijn ingesteld  – zie Bernard Manin, David Van Reybrouck e.a.). Zijn opvatting over ‘democratie’ vind je integraal terug in het volgende citaat: “Normaal stemmen wij in een vrije democratie  op mannen en vrouwen van wie wij verwachten dat ze met kennis van zaken over problemen zullen beslissen die voor ons, gewone burgers, te ingewikkeld en te tijdrovend zijn. Een handelsovereenkomst, bijvoorbeeld, is niet iets waar je als modale burger direct mee bezig bent. Een referendum is zelden een nauwkeurige peiling van het gezond verstand van de mensen, of een test van hun expertise. Een referendum gaat over het buikgevoel, en dat kan gemakkelijk door demagogen worden gemanipuleerd. Daarom zijn demagogen er dol op.”  De klassieke, achterhaalde argumenten dus tegen directe democratie – ze vullen een derde van Buruma’s betoog. (Nog even een paar bedenkingen bij vorig citaat: vertegenwoordiging door verkiezing is de normale gang bij een ‘democratie’;  vrije democratieën:  je zou zeggen dat de auteur er zich op één of andere manier van bewust lijkt dat de contradictio in terminis onvrije ‘democratie’ in werkelijkheid bestaat; een referendum is zelden  een nauwkeurige peiling van het gezond verstand van de mensen (laat hij de mogelijkheid open dat het in sommige gevallen wél zo zou zijn?), of een test van hun expertise : een tegenargumentatie van het genre ‘hogere vereisten voor vakbekwaamheid zijn zelden gunstig voor de werkgelegenheid’. )

Buruma schildert dan wel de ‘roep om referenda’ af als een reactie van burgers die niet langer het gevoel hebben te participeren aan de politiek [hebben ze dat gevoel dan vroeger wél ooit gehad?] en als een symptoom van  de populistische wens ‘ons land’ te heroveren, toch vindt hij ook dat de vertrouwenscrisis ernstig te nemen is. Maar, liever dan de oorzaak in het vertegenwoordigende en particratische systeem zélf te zoeken, kiest hij voor het status quo. Waarbij de burgers dan op de één of andere manier het vertrouwen in hun verkozenen maar zullen moeten herwinnen. Het gevaar dat populistische demagogen garen spinnen uit de frustratie die referenda kunnen meebrengen is uiteraard reëel, maar alleen omdat de particratie er alles aan doet om de touwtjes in handen te houden en referenda zo veel mogelijk te boycotten of uit te hollen. Buruma spant de kar vóór het paard.

In tijden waar zich een maatschappelijke omslag opdringt is één van de cruciale voorwaarden om hervormingen ingang te doen vinden dat campagnes voldoende ondersteuning genieten van gezaghebbende intelligentia. Buruma is op zijn gebied een invloedrijke figuur. Mensen zoals hij zijn daarom kwalijke tegenkrachten voor een broodnodige (r)evolutie.

Guido De Bruyker

 

Knipsels maart 2016

Lees meer: Knipsels maart 2016

Meer artikelen...

 1. Knipsels januari 2016
 2. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 3. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 4. Oproep: "En u?"
 5. Agenda
 6. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 7. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 8. Editoriaal
 9. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 10. Knipsels december 2015
 11. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 12. Knipsels november 2015
 13. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 14. Knipsels oktober 2015
 15. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 16. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 17. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 18. Knipsels september 2015
 19. Knipsels augustus 2015
 20. Knipsels juli 2015
 21. Knipsels juni 2015 deel 2
 22. Knipsels juni 2015
 23. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 24. Wat is democratie?
 25. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 26. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 27. Knipsels mei 2015 deel 2
 28. Knipsels mei 2015
 29. Knipsels april 2015 deel 2
 30. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 31. Knipsels april 2015
 32. Knipsels maart 2015 deel 3
 33. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 34. Knipsels maart 2015 deel 2
 35. Knipsels maart 2015
 36. Knipsels februari 2015
 37. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 38. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 39. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 40. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 41. Knipsels Januari 2015
 42. Knipsels Kerst 2014
 43. Doneer!
 44. Knipsels december 2014
 45. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 46. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 47. Knipsels november 2014
 48. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 49. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 50. Knipsels oktober 2014
 51. Knipsels juli 2014
 52. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 53. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 54. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 55. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 56. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 57. Knipsels juni 2014
 58. Les positions des partis
 59. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 60. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 61. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 62. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 63. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 64. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 65. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 66. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 67. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 68. Begrippen rond democratie
 69. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 70. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 71. De N-VA en het referendum
 72. Knipsels maart 2014
 73. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 74. Knipsels 02/2014
 75. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 76. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 77. Directe democratie maakt het volk soeverein
 78. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 79. Les articles de Démocratie Directe
 80. Knipsels 09/2013
 81. Wie is er bang van confederalisme?
 82. Knipsels 12/2013
 83. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 84. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 85. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 86. Witte werven
 87. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 88. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 89. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 90. Wilfried Martens en de democratie
 91. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 92. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 93. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 94. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 95. De afgeremde democratie
 96. Dossier: Tax Freedom Day
 97. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 98. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 99. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 100. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 101. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 102. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 103. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 104. Hoe organiseer ik een referendum?
 105. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 106. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 107. De referendumsituatie in Vlaanderen
 108. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 109. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 110. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 111. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 112. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 113. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 114. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 115. Knipsels 10/2012
 116. Knipsels 08/2012
 117. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 118. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 119. Overwoekerende particratie
 120. Knipsels 07/2012
 121. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 122. Defining and measuring democracy
 123. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 124. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 125. Presentaties van de workshops
 126. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 127. Referendum over hennepteelt
 128. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 129. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 130. Knipsels maart 2012
 131. Waar is het Duitse goud?
 132. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 133. Artikelenbundel Februari 2012
 134. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 135. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 136. Artikelenbundel januari 2012
 137. 1ste Partijcongres van 3D
 138. Burgerinitiatieven
 139. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 140. G1000: zwakke placebo
 141. Het gedroomde land van de G1000
 142. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 143. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 144. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 145. Korte berichten november 2011
 146. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 147. ESM, de nieuwe Europese dictator
 148. Zwitserland is België niet
 149. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 150. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 151. Klein maar dapper.
 152. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 153. Burger telt weer niet mee
 154. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 155. De verzwegen revolutie in IJsland
 156. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 157. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 158. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 159. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 160. Marokkanen willen meer democratie
 161. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 162. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 163. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 164. G1000 Burgerinitiatief
 165. Democracy International Conferentie
 166. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 167. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 168. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 169. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 170. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 171. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 172. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 173. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 174. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 175. Schending Verdrag van Lissabon
 176. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 177. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 178. Vrije verkiezingen Egypte
 179. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 180. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 181. Burgerinitiatieven Rucphen
 182. BROV Politiek theater
 183. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 184. ECAS Conferentie 17 maart
 185. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 186. Volksraadpleging Tielt
 187. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 188. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 189. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 190. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 191. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 192. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 193. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 194. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 195. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 196. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 197. Referendum over Parkstad Turnhout?
 198. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 199. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 200. Referendum in Zulte
 201. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 202. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 203. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 204. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 205. Start je eigen land
 206. Mandataris versus partij
 207. De deugdzaamheid van de kleintjes
 208. Touring wil referendum over rekeningrijden
 209. Politieke etiketten : what’s in a name?
 210. Direct democracy prevents violence
 211. De macht van het volk, een referendum nu!
 212. Organiseer referendum over voortbestaan België
 213. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 214. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 215. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 216. De Belgische staatshervorming voorbij
 217. Staatshervorming Plan Z
 218. Over standpunt...
 219. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 220. De pi-factor van De Lange Wapper
 221. Zwitserland blijft meest competitieve land
 222. Knipsels september 2010
 223. Turken houden referendum over hun grondwet
 224. Groen licht voor geheime operaties
 225. Global Citizens in Charge
 226. Prijs voor de Democratie 2010
 227. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 228. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 229. ECI - pas vanaf 2012
 230. De wereld als weerbericht
 231. 1 op 6 Belgen stemde niet
 232. Referendum op lange baan geschoven
 233. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 234. Confederalisme voor dummies
 235. Natuurlijke rechten en democratie
 236. De stad der zienden
 237. België IS gebarsten
 238. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 239. Kiezersbedrog 2010
 240. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 241. Europa is alles behalve demokratisch
 242. De vergrendelde democratie
 243. Zwitserse zuinigheid
 244. Confederaal België
 245. Democratie? dream on
 246. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 247. Waar voor je geld-index
 248. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 249. De mythe van de parlementaire democratie
 250. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 251. Het Zweedse referendum
 252. Institutionele vuilnisbelt
 253. Hervormingsstreven in het vizier
 254. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 255. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 256. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 257. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 258. Direct Democracy Now!
 259. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 260. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 261. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 262. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 263. Directe democratische partijen
 264. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 265. Workshop - Politiek zonder politici
 266. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 267. Diplomademocratie
 268. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 269. Firmenspenden verbieten
 270. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 271. Politics without Politicians
 272. De EU schaadt de Europese idee
 273. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 274. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 275. The EU and Democracy do not match
 276. Minaretten
 277. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 278. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 279. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 280. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 281. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 282. Herentals stemt over verdwijnpaal
 283. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 284. Een gids door enkele documenten
 285. Global Forum on Modern Direct Democracy
 286. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 287. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 288. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 289. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 290. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 291. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 292. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 293. GVA en Democratie.Nu
 294. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 295. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 296. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 297. Directe democratie smaakt naar meer
 298. Referendum in Waasland?
 299. De Gewone Sabotage
 300. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 301. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 302. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 303. Geen gewone zondag in Antwerpen
 304. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 305. Persmap van Democratie.Nu
 306. Persbericht van Democratie.Nu
 307. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 308. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 309. Een democratische hoogdag
 310. Het referendum als democratisering van de politiek
 311. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 312. Directe Democratie en Bart De Wever
 313. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 314. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 315. Duitse kink in de EU-kabel?
 316. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 317. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 318. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 319. De kwelgeest Lange Wapper
 320. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 321. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 322. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 323. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 324. Uitwassen van de particratie
 325. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 326. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 327. Global Forum on Modern Direct Democracy
 328. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 329. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 330. Belangrijkste voordelen directe democratie
 331. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 332. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 333. Democratie en economie
 334. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 335. Burgemeester wil geen referendum
 336. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 337. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 338. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 339. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 340. Niemand geloofde nog in verbreding
 341. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 342. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 343. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 344. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 345. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 346. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 347. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 348. Izegem : Actiecomit
 349. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 350. Het einde van de grondwet?
 351. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 352. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 353. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 354. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 355. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 356. Over de scheiding der machten
 357. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 358. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 359. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 360. Knipsels april 2009
 361. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 362. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 363. De opmars van een wereldregering
 364. Democratie voor de elite
 365. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 366. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 367. Een blablabla Parlement
 368. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 369. Particratie is geen democratie
 370. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 371. Knipsels maart 2009
 372. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 373. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 374. Knipsels februari 2009
 375. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 376. Knipsels januari 2009
 377. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 378. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 379. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 380. De logica van de democratie
 381. Bedenkingen over de scheiding der machten
 382. Democratie en natuurrecht
 383. Voorbij de staatshervorming
 384. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 385. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 386. politiek beu
 387. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 388. Austrian minister quits over EU referendum clause
 389. Knipsels december 2008
 390. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 391. Referendum over stemplicht
 392. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 393. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 394. Knipsels november 2008
 395. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 396. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 397. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 398. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 399. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 400. Opstand!
 401. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 402. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 403. Big Brother
 404. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 405. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 406. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 407. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 408. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 409. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 410. No Means No
 411. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 412. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 413. Knipsels oktober 2008
 414. Is de EU democratischer dan België
 415. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 416. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 417. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 418. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 419. Recall van Arnold Schwarzenegger
 420. Knipsels september 2008
 421. Vier direct democratische initiatieven
 422. Steun Oosterweel referendum
 423. Knipsels augustus 2008
 424. Confederale chaos
 425. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 426. knipsels juli 2008
 427. Het hervormen van een staat
 428. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 429. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 430. Save Our Water Resources
 431. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 432. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 433. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 434. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 435. NO means NO
 436. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 437. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 438. Blokkeringsmemen herkennen
 439. Die verdomde Ieren toch!
 440. Waar BHV echt over gaat
 441. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 442. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 443. Nieuwe Europese Conventie.
 444. Beckerich
 445. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 446. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 447. België heruitgevonden
 448. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 449. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 450. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 451. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 452. EU bang van Iers referendum
 453. Tempelhof gaat dicht
 454. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 455. Die vervelende democratie toch
 456. Het vrije woord en dreiging met geweld
 457. Waarom onderwijs?
 458. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 459. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 460. Referendum over flat tax te Obwalden
 461. Kleine berichten maart 2008
 462. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 463. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 464. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 465. Iers referendum wordt genegeerd.
 466. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 467. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 468. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 469. Knipsels januari 2008
 470. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 471. Referendum over staatshervorming
 472. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 473. Luisteren politici naar u?
 474. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 475. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 476. I want a referendum
 477. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 478. Denkend aan Sint Kilda
 479. Federalisme en democratie
 480. Europa wil niet weten van democratie
 481. Despotisme versus volksraadpleging
 482. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 483. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 484. Wie laat ons mee beslissen?
 485. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 486. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 487. Waarom doet het parlement niets?
 488. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 489. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 490. Nieuws van het Referendum Platform
 491. De zetelcarrousel
 492. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 493. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 494. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 495. Wij willen onze zeg!
 496. Europees Referendum Campagne 2
 497. Diverse berichten 11/2007
 498. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 499. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 500. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 501. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 502. Referendum over Rand kan niet
 503. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 504. Geen tweede referendum in Nederland
 505. Twee voorstellen van de burger in Gent
 506. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 507. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 508. Campaigns from across the EU call for a referendum
 509. Over een echte bescherming van de minderheden
 510. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 511. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 512. Hamburg: Referendum over referenda
 513. Het referendum legaliseren
 514. Wij zijn de baas
 515. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 516. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 517. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 518. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 519. We vertrouwen de burger niet
 520. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 521. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 522. Stockholms referendum over tol
 523. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 524. De politieke kaste
 525. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 526. Voor een nieuw EU-referendum!
 527. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 528. Een gezonde stemming?
 529. Christen-democratie en referendum
 530. Op naar volgend EU-referendum
 531. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 532. Links en rechts
 533. Vertrouwen
 534. De anti-democratische EU
 535. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 536. Platform voor Vrije Meningsuiting
 537. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 538. De afwezige staatsburger.
 539. Naar asymmetrische staat
 540. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 541. Referendum over Europese grondwet
 542. Référendum
 543. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 544. First World Conference on Direct Democracy
 545. Reeds 16 Europese petities
 546. Een parlement zonder partijen
 547. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 548. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 549. knipsels-april 2007
 550. De campagne is de boodschap.
 551. Handen af van onze verkiezingen
 552. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 553. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 554. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 555. knipsels
 556. Tsjechisch sprookje
 557. Referendum over macht van politieke partijen
 558. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 559. Verslag debat: democratie in België?
 560. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 561. De kiesdrempel
 562. Democratie zonder nonsens
 563. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 564. campagne verkiezingen 2007
 565. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 566. lezing Arthur De Decker
 567. ¿Qué es lo que pretendemos?
 568. ¿Quienes somos?
 569. Vlaanderen onafhankelijk?
 570. Nieuw nummer van Athene is uit
 571. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 572. Het razende schaap van de Franse revolutie
 573. Dedecker voor directe democratie
 574. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 575. Nederland en het Referendum
 576. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 577. Vrij Informatie Netwerk
 578. Tussen controle en veiligheid
 579. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 580. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 581. Geef de macht terug aan de burger
 582. De Belgische democratie faalt
 583. referendum over abortus
 584. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 585. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 586. knipsels
 587. Aansluiting bij Rusland
 588. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 589. Referendum te Merchtem afgewezen
 590. Referendum op komst in Poperinge?
 591. Grondwetsherziening?
 592. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 593. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 594. Democratie zonder politiek?
 595. Een Canadees debat
 596. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 597. Dehaene slaat weer toe
 598. Verlies voor de groenen in Hessen
 599. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 600. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 601. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 602. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 603. Europees netwerk voor direkte democratie
 604. De komende referenda in Zwitserland
 605. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 606. Reginald Moreels
 607. Ludo Dierickx
 608. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 609. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 610. Welke democratie?
 611. Slaafse parlementsleden
 612. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 613. Europese vetpotten
 614. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 615. Liegen mag
 616. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 617. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 618. Argumenten tegen democratie
 619. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 620. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 621. Het republikeins genootschap
 622. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 623. Verhofstadt en de paarse democratie
 624. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 625. Het wonder van de verlichting
 626. Een onthullend arrest
 627. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 628. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 629. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 630. Seborga: we the people...
 631. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 632. De noodzaak van de geheime stemming
 633. Di Rupo en de directe democratie
 634. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 635. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 636. Democratie in België is een schijnvertoning
 637. Verzoekschrift sociale woningen
 638. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 639. Verdacht stemadvies
 640. Van Peel spreekt
 641. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 642. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 643. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 644. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 645. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 646. Update: de huidige partijstandpunten
 647. Democratie en economie
 648. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 649. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 650. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 651. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 652. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 653. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 654. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 655. Referendum te Ittre
 656. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 657. Belangrijke studie over naïef cynisme
 658. Directe democratie en belastingsfraude
 659. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 660. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 661. Nordrhein-Westfalen
 662. Beieren: voldoende handtekeningen
 663. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 664. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 665. Beperkte herverkiesbaarheid
 666. Geld en volksinitiatief
 667. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 668. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 669. Een historische kans!
 670. Sharia in Nederland?
 671. Documenten van de Verlichting (I)
 672. Slimme wetgeving
 673. Het zogenaamde politiek cynisme
 674. Referendum geëist te Fleurus
 675. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 676. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 677. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 678. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 679. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 680. Nederlandse toestanden - deel II
 681. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 682. Een anti-democratische mythe
 683. Het surrealisme van de Belgische politiek
 684. Directe democratie in Venezuela?
 685. De november-referenda in de USA
 686. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 687. Mark Eyskens over het referendum
 688. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 689. Duitse toestanden
 690. Berichten uit het Noorden
 691. Philadelphia II
 692. Is Europa te democratisch?
 693. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 694. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 695. Vrije meningsuiting
 696. Directe democratie en de doodstraf
 697. Documenten van de Verlichting (II)
 698. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 699. USA: directe democratie en landsconservatie
 700. USA: een stille belastingsrevolutie?
 701. Het referendum en de Belgische grondwet
 702. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 703. Democratie invoeren in ons land
 704. Drole de guerre (2)
 705. Memes en propaganda
 706. Propaganda begrijpen
 707. Democratie als witte magie
 708. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 709. Wetgeving rond directe democratie
 710. U wordt waargenomen
 711. Ierland: nieuw referendum over Nice
 712. We the people...
 713. Merkwaardige initiatieven in Californië
 714. Vlaams Blok voor referendum
 715. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 716. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 717. Nederland na de verkiezingen
 718. Drole de guerre (5)
 719. U wordt opgevoed
 720. Een democratische partij
 721. Journalisten en hun stem
 722. Van democratie is geen sprake...
 723. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 724. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 725. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 726. Parlementaire illusies
 727. Het goede leven
 728. Nieuw Gents referendum?
 729. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 730. Merkwaardig referendum in Norfolk
 731. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 732. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 733. Referendum in Duitstalig België?
 734. De standaard over het referendum
 735. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 736. Moet berichtgeving waar zijn?
 737. Japanse burger wantrouwt politici
 738. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 739. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 740. Quo Vadis, Europa?
 741. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 742. Geen democratie in Ekeren
 743. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 744. Strijd voor symbolen in Bolzano
 745. NVA tegen democratie
 746. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 747. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 748. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 749. Drole de guerre
 750. Weerstand tegen democratie
 751. Het nieuwe Estatut
 752. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 753. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 754. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 755. Europa heeft er een land bij
 756. persknipsels
 757. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 758. Italië wijst grondwetswijziging af
 759. Géén respect
 760. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 761. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 762. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 763. Volksdictatuur
 764. Eerste online referendum in Zwitserland
 765. Ward Beysen pro directe democratie
 766. Het goede leven
 767. Liegen in Malta
 768. Ondertussen in Somaliland
 769. Oorlog of democratie
 770. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 771. Peilingen (België)
 772. Peilingen (internationaal)
 773. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 774. Geluk en zelfbeschikking
 775. Bart Somers
 776. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 777. Onze progressieve pers
 778. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 779. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 780. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 781. Britten voor referendum over Europese grondwet
 782. Het particratisch argument
 783. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 784. Verzwijgen is goud
 785. Notities bij de voorbije verkiezingen
 786. Quotes uit de politiek
 787. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 788. Partijdige televisie
 789. Europese peilingen
 790. Democratie smaakt naar meer
 791. Catalonië stemt voor meer autonomie
 792. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 793. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 794. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 795. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 796. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 797. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 798. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 799. Het Witte Manifest
 800. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 801. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 802. Voor wie is het referendum bedreigend?
 803. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 804. Petitie "Europees parlement op een plek"
 805. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 806. What we do
 807. What we want
 808. Who we are
 809. Qu’est-ce que nous faisons?
 810. Qu’est-ce que nous voulons?
 811. Qui sommes nous?
 812. Nieuwe functies op de website
 813. Referenda en de wil van de burgers
 814. NEWSLETTER #15
 815. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 816. Enkele presentaties uit Nederland
 817. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 818. Mensenrechten en democratie
 819. Darwinisme en democratie
 820. Democratie bij de Atheners
 821. NEWSLETTER #14
 822. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 823. Français
 824. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 825. mail ons
 826. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 827. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 828. Buurtbevraging in Mechelen
 829. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 830. Decisive weeks lying ahead
 831. Direct democracy
 832. Omdat een andere politiek nodig is
 833. Democratie.Nu heeft u nodig!
 834. Democracy International Newsletter #13
 835. Vrij spreekrecht is absoluut
 836. The European Citizens’ Initiative
 837. Economie, democratie en het geluk
 838. Democratie maakt gelukkig
 839. Kom mee betogen!
 840. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 841. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 842. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 843. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 844. Time for Citizens to take the Initiative
 845. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 846. Voor de vrijheid van meningsuiting
 847. Over de vrijheid van meningsuiting
 848. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 849. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 850. credits
 851. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 852. DI NEWSLETTER #12
 853. Van particratie naar democratie
 854. De mythe van de Goede Dictator
 855. Vrijheid, democratie & secessie
 856. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 857. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 858. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 859. Schwarzenegger en directe democratie
 860. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 861. Is België echt een democratie?
 862. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 863. Het dierbare België
 864. DI-NEWSLETTER #11
 865. De kikker en de politiek
 866. Historiek tot 2002
 867. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 868. Laten we de stemplicht afschaffen.
 869. Historiek tot 2005
 870. Wat is en doet Democratie.nu ?
 871. Organisatie van WIT
 872. Wat is directe democratie?
 873. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 874. Het einde van de particratie?
 875. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 876. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 877. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 878. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 879. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 880. Aangeleerde hulpeloosheid
 881. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 882. Telt Ieders mening mee?
 883. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 884. N-VA slikt voorstel in
 885. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 886. Het pad van de innerlijke opstand
 887. Bevolking met kluitje in het riet
 888. Over eindtermen en burgerzin
 889. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 890. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 891. Schwarzenegger bijt in het zand
 892. Wijsheid voor de massa?
 893. over deze website
 894. History
 895. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 896. Hoe doden we een volksbesluit?
 897. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 898. Wahlstreik!
 899. politiek algemeen
 900. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 901. boeken en artikels
 902. Interview Jos Verhulst
 903. Het verdiepen van de democratie
 904. Persbericht Democratie.nu
 905. Witte Werf maart 1999
 906. Witte Werf mei 1999
 907. Witte Werf augustus 1999
 908. Witte Werf oktober 1999
 909. Witte Werf november 1999
 910. Witte Werf december 1999
 911. Witte Werf april 2000
 912. Witte Werf mei 2000
 913. Witte Werf december 2001
 914. Witte Werf februari 2002
 915. Witte Werf juni 2002
 916. Witte Werf oktober 2002
 917. Witte Werf december 2002
 918. Witte Werf april 2003
 919. Witte Werf juli 2003
 920. Witte Werf november 2003
 921. Witte Werf januari 1999
 922. Witte Werf januari 2000
 923. Over particratie, meerderheid en oppositie
 924. Witte Werf januari 2004
 925. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 926. Wit Bericht 05/09/2001
 927. Wit Bericht 23/03/2002
 928. Wit Bericht 10/04/2002
 929. Wit Bericht 20/04/2002
 930. Wit Bericht 17/05/2002
 931. Wit Bericht 11/09/2002
 932. Wit Bericht 02/01/2003
 933. Wit Bericht 19/01/2003
 934. Wit Bericht 25/01/2003