Nieuws

rechtstaat

Een rechtstaat is gestoeld op een scheiding der machten. In de praktijk wordt deze scheiding in België niet gerespecteerd.

 

Officieel is het parlement de wetgevende macht; in werkelijkheid is de regering (uitvoerende macht) véél meer wetgever dan het parlement. Het gros van de wetten ontstaan op de tafel van de regering: zo ontstaat slechts 15% van de aangenomen wetten uit parlementair initiatiefDe meeste regels vinden we niet langer terug in parlementswetten, maar in koninklijke besluiten en ministriële verordeningen. Het parlement heeft al lang geen macht meer. De regering, uitvoerende macht schrijft haar eigen wetten, een flagrante schending van de scheiding der machten.

 

In onze huidige toestand wordt de wetgevende macht gedomineerd door de

uitvoerende macht én de economie.

 

Daarom is Democratie.Nu voorstander van:

- een rechtstreekse verkiezing van deze uitvoerende macht (zoals op een examen, op basis van competenties: de beste kandidaat wint; niet de kandidaat met de juiste partijkaart).

 

- de wetgevende macht wordt samengesteld door loting (LINK) onder de burgerbevolking.

 

 

Democratie =

DEMOS (het volk) & KRATOS (heersen)

= volksheerschappij, volkssoevereiniteit: de burgers, de velen, het collectief maken de wetten.

 

In een democratie hebben de burgers wetgevende bevoegdheid: de burgers hebben structureel het laatste woord. Zij beslissen welke wetten er komen (en welke er niet komen) en hoe die wetten tot stand komen: rechtstreeks/direct (referendum) of onrechtstreeks (via volksvertegenwoordiging).  Democratie staat steeds gelijk aan ‘volkssoevereiniteit’: er bestaat geen macht boven het volk; de volkswil wordt er op geen enkele manier ingeperkt.

  

 

Democratisch is: een systeem, waarbij diegenen die de wetten geacht zijn te gehoorzamen in principe ook rechtstreeks (direct) die wet konden voorstellen of wijzigen.

 

Vult u het begrip ‘democratie’ anders in? Laat het ons weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

 

Gedwongen Mandatering

 

De mensen als 'democraat' aanspreken, is niet langer vanzelfsprekend. Thans bestempelt vrijwel iedereen zich als democraat en gaan de meeste burgers er (nog steeds) van uit dat wij effectief in een democratie leven.

 

Democratie.Nu stelt deze evidentie in vraag aan de hand van twee vaststellingen:

  

1. een gedwongen mandatering is niet democratisch

 

België is een ‘representatieve of parlementaire democratie', waarbij alle wetten enkel door een groep volksvertegenwoordigers (beter: natie-vertegenwoordigers) mogen worden gemaakt. De burgers mogen dus zélf geen wetten (rechtstreeks) stemmen: ze worden gedwongen te mandateren.

 

Dat is problematisch. Een mandaat is als ons persoonlijke geweten, dat we uitleveren: we geven immers ons beslissingsrecht uit handen, waardoor iemand anders voor ons beslist.

 

 

Een mandaat kan echter enkel gegeven worden onder welbepaalde voorwaarden:

 

1. in vrijheid: een mandaat is net als een geschenk en kan daarom enkel in vrijheid worden gegeven. Of denk aan een arbeidsovereenkomst, die steeds vrijwillig moet worden aangegaan. Een gedwongen arbeidsovereenkomst is pure slavernij.

  

2. tijdelijk: een mandaat is altijd tijdelijk - nooit absoluut - wat impliceert dat de mandaatgever (het volk) het mandaat terug naar zich toe kan trekken en men desgewenst zelf naar eigen inzichten kan beslissen over een aantal wetten. Dan neemt het volk weer voor even het stuur over van de volksvertegenwoordiging.

In een democratie geven de burgers het mandaat in vertrouwen aan verkozenen om het wetgevende werk te verrichten waarmee het gros van de burgers zich niet direct kan of wil inlaten. 
 

3. in vertrouwen: de overgrote meerderheid van de bevolking wantrouwt de politieke kaste. Is het redelijk om een mandaat te verlenen aan wie men diep wantrouwt?  Elke poll toont bewijst dit: van alle mensen in functie staan de volksvertegenwoordigers helemaal onderaan, nog onder de autoverkopers. Geen enkele beroepsgroep wordt meer gewantrouwd dan de politicus.

 

 

Daarom: een afgedwongen mandaat is géén mandaat. Indien reeds a priori vastligt dat de wetgeving langs de volksvertegenwoordiging moet gebeuren en dat het volk niet kan opteren voor directe wetgeving middels een referendum, dan is het volk niet soeverein. 

 

 

Vandaar - als we het begrip doordenken - moeten we concluderen dat de uitdrukking 'representatieve democratie' een contradictio in terminis is. Het begrip blijkt even contradictorisch als het begrip 'vierkante cirkel', want net zoals het begrip 'cirkel' per definitie het hebben van hoeken uitsluit, zo is het begrip 'democratie' onverenigbaar met 'gedwongen mandatering' of een beperking van de volkssoevereiniteit. 

 

 

Democratie.Nu vraagt zich af: wordt het niet stilaan tijd dat burgers als mondige individuen worden beschouwd en ook als individuen - weliswaar samen - maar dan toch eigenlijk als individu aan de besluitvorming kunnen deelnemen? En dat we niet langer worden verplicht ons ondergeschikt te maken aan een vertegenwoordiger/ politieke voogden (zoals politici, EU).  Democratie.Nu pleit dan ook voor de vrijheid om desgewenst rechtstreeks te kunnen beslissen.

 

 

Zo is in Zwitserland is momenteel een referendum in de maak met als objectief: het parlement vervangen door gelote burgers. Een geloot parlement bereidt dan wetten voor die de burgers via referendum worden bekrachtigd. In dat geval is de mandatering niet langer gedwongen. 

 

 

2. Een democratische rechtsstaat is gestoeld op een scheiding der machten (trias politica) 

Antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatieplan

In onze vorige nieuwsbief publiceerde Democratie.Nu de antwoorden die we ontvingen naar aanleiding van onze vraag over het Gentse circulatieplan. Wij hadden gedacht er goed aan te doen de lezers niet onnodig veel tekst te bezorgen door de mails integraal weer te geven. 

Rik Pinxten reageerde hierop aldus (letterlijke overname):


beste, 

Opnieuw een testje over jullie 'democratisch ' gehalte. Zul je dit doorsturen naar alle ontvangers van jullie berichten? Ik ben nagenoeg zeker van niet, en dan spreeek ik als echte democraat.

Ik heb mijn tijd gestoken in jullie vragen, en ik word amper met een stukje van een citaat vermeld. Dat is minstens vreemd. Anders gezegd: dat is manipulatie. Normaal gezien zouden jullie ALLE antwoorden INTEGRAAL moeten weergeven. Dat kost even weinig (niets) als wat je nu doet, waar je een summiere selectie geeft aan de lezer. Dat is manipulatie, geen demi-ocratie. Niet nu, en nooit vrees ik. Ik wil dus niets meer te maken hebben met jullie vereniging, behalve dat ik hoop dat jullie eerlijk genoeg zijn om dit antwoord aan iedereen (inclusief mij) door te sturen. Ik wacht af.

`hartelijk,

prof. R. Pinxten

 

Democratie.Nu: Wie zijn wij om deze perceptie aan te vechten? Ons excuus voor wie dit nog zo overkwam, alvast aan Rik Pinxten. Ziehier daarom alle mails die we mochten ontvangen in extenso.

* De afgelasting van het referendum is geheel terecht.

Dat na maanden toch slechts amper 30,000 handtekeningen werden ingezameld was al een teken aan de wand.

dat daarvan een pak gewraakt zijn is de normale gang van zaken. Voortmaken nu.

hartelijk, Rik. Pinxten

* Er zijn nu eenmaal regels voor een volksraadpleging of referendum. Als die niet gevolgd werden, dan komt er logischerwijze géén raadpleging. In dit geval kwam het initiatief van een partij en dan is het een blaam voor die partij dat zij er niet in slaagt om het te doen volgens de regels van de kunst en bovendien géén reserve heeft ingebouwd. Een partij met een hooggeleerde kamervoorzitter in haar rangen dan nog! (E. S.)

* In deze kan men spreken van een politiek (NVA) van liegen en bedriegen. Het feit dat er sommige handtekeningen meermaals werden gebruikt, er overledenen op de lijst stonden evenals niet Gentenaars toont nog maar eens dat de politieke partij die hier een volksraadpleging eist niet dood is van hun eerste leugen (temeer omdat ze in de steden en gemeenten waar ze aan de macht zijn anti volksraadpleging zijn, van een gespleten tong gesproken). Als rasechte Gentenaar omarm ik het circulatieplan met alle plezier, de stad is op korte tijd reeds veel leefbaarder geworden. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat dit circulatieplan enkel een probleem is voor niet Gentenaren die niet echt op de hoogte zijn van de situatie maar wel meehuilen met de wolven. Ik persoonlijk die werk, leef en woon in Gent heb nog geen enkele Gentenaar gehoord die deze volksraadpleging een warm hart toedraagt. Eerder merk ik de afkeer van de mensen t.o.v. diegenen die hierin politiek gewin zien. (J.S.)

* Ik vind dat dat referendum niet moet doorgaan.Korrekt is korrekt. Als men nu zou sjoemelen met de cijfers zou dit een heel slecht voorbeeld zijn. Ten tweede lijkt me dat dit dossier heel politiek geladen is …. informaties zijn niet objectief. Laten we dit rustig bekijken … en de plannen aanpassen waar dit nodig blijkt.  De stad kan dit aan.Referendums zijn zo gevaarlijk….Alleen al de  manier waarop de vraag gesteld wordt kan doorslaggevend  zijn  …. en in deze zaken zou  het populisme hoogtij vieren. Met beleefde groeten (V. D.)

* Waarom verbaast het ons niet dat het referendum in Gent omtrent het circulatieplan niet rechtsgeldig is omwille van ongeldige, onleesbare of dubbele handtekeningen. Burgemeester Daniël Termont en Freya Van Den Bossche op kop hebben beiden boter op hun hoofd, al hun partijgenoten idem dito. Of de Gentenaars en al wie deze mooie stad wil bezoeken gebaat is met dit plan is maar een simpele vraag met een even simpel antwoord : NEEN. Jan met de Pet zal maar shoppen en sleuren met boodschappen, zoekend naar een parkeerplaats en zwijgen we nog over de minder mobiele winkeliers! 

Het milieu ?????? Het kind moet een naam hebben zeker? Dat de middenstand hiermee niet gelukkig is, is maar meer dan normaal, ik zou zelfs durven zeggen een beetje broodroof. Foei Stadsbestuur van Gent!

Wat democratie betreft : het woord democratie heeft nog nooit zo hol geklonken, er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met de mensen/kiezers. Roepen en tieren dat is het enige wat onze verkozenen kunnen, met Ipad, tablet of gsm bezig zijn of ons uitlachen. Denken deze bollebozen dat de man/vrouw in de straat dom en naïef blijven. Spijtig genoeg heeft Jan modaal nooit het laatste woord, bij verkiezingen zien we hoe ‘on’democratisch het hier in België is, de kiezer kiest, ja, maar heeft zeker niet het laatste woord, er worden al op voorhand druk afspraken gemaakt : DEMOCRATIE IS MEER DAN OOIT EEN HOL WOORD, ZONDER BETEKENIS, WOORD DAT ALLEEN PAST ALS HET ONZE POLITIEKERS GOED UITKOMT. (M.S. & N. M.)

 * Ik ben ervan overtuigd dat de meeste Gentenaren niet tevreden zijn met het nieuwe circulatieplan.  Maar helaas, daarom doen ze nog geen moeite zich in de volksraadpleging uit te spreken.  Maar de doorsnee bezoeker van buiten Gent, wees er van overtuigd dat hij een fanatiek  tegenstander is. Zelf woon ik een 25 km van Gent maar durf er niet meer te komen, zoek het voor winkels e.d. wel elders. (V.W. L)

 * Geachte. Dat is onze democratie door politiekers in elkaar gestoken voor als het hen past. De helft + 1 beslist ( dat is de meerderheid ). Wat die andere helft betreft , daar moet niet naar geluisterd worden. Als er al meer dan 25000 mensen reageren denk ik wel dat zij iets betekenen en dat er op zijn minst naar hen geluisterd mag worden. Uit zo’n referendum kan je wellicht verbeteringen aanbrengen of niet ? Ik weet dat het natuurlijk niet nodig is want politiekers zijn alwetend, onfeilbaar en heiliger dan de paus. Ze mogen eens goed aan die boom schudden. Groeten (J.D.)

 * Mijne Heren, De volksraadplegers hadden zorgvuldiger te werk moeten gaan, echte democratie is nu eenmaal slechts mogelijk als bij de bevraging van de bevolking er voor gezorgd wordt dat bij de uitslag deze niet in vraag kan worden gesteld. Het is toch geweten dat handtekeningen verzamelen vrij eenvoudig is, bij herhaling heb ik reeds moeten vaststellen dat velen bereid zijn te tekenen zonder zich daarbij echt vragen te stellen over waar het inhoudelijk om gaat. Vriendelijker groeten (A.M.)

* Het is raar dat die vraag telkens gesteld wordt als er socialisten in het spel betrokken zijn! Waarom het GESPUIS van rechts (NVA, OPEN VLD) niet eens systematisch in vraag stellen! Maar ja, dat past niet in het neo-kapitalistisch kraam en de stemmingmakerij tegen alles wat links en sociaal is, zeker? (F. V.)

* Beste, Eerst en vooral moeten we zeggen dat de leuze : “de stad teruggeven aan de mensen, de inwoners …” toch een verstandige uitspraak is. Er is het  “oorverdovend” lawaai, de stank, de drukte, veroorzaakt door auto’s en vrachtwagens, die het leef- en woonklimaat in de stad letterlijk verpesten. Dat de stad een initiatief neemt inzake verkeersstromen binnen de stad, kan enkel toegejuicht worden. (In Antwerpen worden de meest vervuilende wagens geweerd.) In het buitenland zijn voorbeelden te over, waar in de steden auto’s geweerd worden. Niet alles is perfect, ook niet de genomen maatregelen. Met verloop van tijd zullen ook de pijnpunten aangepakt worden, zoveel is duidelijk.

Wat het referendum aangaat … Het ware goed dat de initiatiefnemers, naar analogie van wat gebeurde in Antwerpen binnen de context van de Oosterweelproblematiek, ook voorstellen inzake het afbakenen van de verkeersstromen binnen de stad Gent zouden naar voor brengen. Voor zover bekend is daar geen werk  van gemaakt, of in ieder geval geen ruchtbaarheid aan gegeven. Burgerdemocratie onderstelt ook betrokkenheid van de burgers in zulke technische dossiers. Als echter  blijkt dat het referendum ingegeven wordt door profileringsdrang van een politieke partij (momenteel in de oppositie), staan we wel heel ver weg van wat we verstaan onder “burgerdemocratie” : namelijk reële betrokkenheid van mensen, zelfs in technisch moeilijke dossiers. Omdat aan deze laatste voorwaarde helemaal niet is voldaan, kunnen we moeilijk gewagen van een gewettigde vorm van referendum, want inhoudsloos en niet gedragen door goed geïnformeerde en gevormde mensen. Met alle achting, (M. M.)

* Beste, Inzetten op 1 dimensie en op 1 manier van democratische besluitvorming is niet alleen arm, maar ook intellectueel oneerlijk.

Immers, bij de raadpleging van het 'volk' moet alle randvoorwaarden voor werkelijke participatie vervuld zijn, en dat is zelden of nooit het geval.

Democratie draait niet om een groot gelijk, maar om de tegensprekelijkheid en de tijdelijkheid van de overwinning (Chantal Mouffe).

Een raadpleging van het volk, op welke wijze dan ook, gaat uit van een bepaald mensbeeld waarbij iedereen veronderstelt wordt tot de 'demos' te behoren, terwijl niets minder waar is. Dat is een veel grotere probleem dat de executie voorwaarden van een referendum. (L. E.)

 * De EU is een grote leugen bende de EU is er alleen maar voor het kapitaal. Wij als burger van de EU krijgen nog veel meer ellende. Van mij mag de EU uit elkaar ploffen, weg met die zooi. Ze hadden de EU nooit zo samen moeten voegen. Mvg (TVB)

* Beste, Ik weet niet wie jullie zijn, maar een volksraadpleging met ja of nee, is voor mij geen democratie. Over zo’n complexe materie moet men een genuanceerde mening kunnen geven! Dus ik sta achter Gent die een werkgroep heeft samengesteld. MvG  (XR)

* Mijne Heren, De volksraadplegers hadden zorgvuldiger te werk moeten gaan, echte democratie is nu eenmaal slechts mogelijk als bij de bevraging van de bevolking er voor gezorgd wordt dat bij de uitslag deze niet in vraag kan worden gesteld. Het is toch geweten dat handtekeningen verzamelen vrij eenvoudig is, bij herhaling heb ik reeds moeten vaststellen dat velen bereid zijn te tekenen zonder zich daarbij echt vragen te stellen over waar het inhoudelijk om gaat. Vriendelijke groeten  (AVM)

* Goede middag,
Wat ik in de kranten gelezen heb betreft het boek van Bart De Wever maakt me angstig.
 De NVA wil België ontmantelen, en de bevolking zal er opnieuw bij staan zonder een mening te kunnen uiten.
 We moeten ons Nationaal kunnen uitdrukken over die plannen, een referendum is dan echt wel op z'n plaats. Ik verwijs terloops naar de Koningskwestie.
 Mijn persoonlijke mening dus. 
Mvgr (JVDV)

 De eerste onvolledige versie van de antwoorden.

antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatielan

* de afgelasting van het referendum is geheel terecht.
Dat na maanden toch slechts amper 30,000 handtekeningen werden
ingezameld was al een teken aan de wand. dat daarvan een pak gewraakt
zijn is de normale gang van zaken.
Voortmaken nu.
hartelijk, Rik. Pinxten

 

* Er zijn nu eenmaal regels voor een volksraadpleging of referendum.

Als die niet gevolgd werden, dan komt er logischerwijze géén raadpleging.

In dit geval kwam het initiatief van een partij en dan is het een blaam voor die partij dat zij er niet in slaagt om het te doen volgens de regels van de kunst en bovendien géén reserve heeft ingebouwd. Een partij met een hooggeleerde kamervoorzitter in haar rangen dan nog!

(E. S.)

 

* In deze kan men spreken van een politiek (NVA) van liegen en bedriegen. Het feit dat er sommige handtekeningen meermaals werden gebruikt, er overledenen op de lijst stonden evenals niet Gentenaars toont nog maar eens dat de politieke partij die hier een volksraadpleging eist niet dood is van hun eerste leugen (temeer omdat ze in de steden en gemeenten waar ze aan de macht zijn anti volksraadpleging zijn, van een gespleten tong gesproken). Als rasechte Gentenaar omarm ik het circulatieplan met alle plezier, de stad is op korte tijd reeds veel leefbaarder geworden. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat dit circulatieplan enkel een probleem is voor niet Gentenaren die niet echt op de hoogte zijn van de situatie maar wel meehuilen met de wolven. Ik persoonlijk die werk, leef en woon in Gent heb nog geen enkele Gentenaar gehoord die deze volksraadpleging een warm hart toedraagt. Eerder merk ik de afkeer van de mensen t.o.v. diegenen die hierin politiek gewin zien. (J.S.)

 

* Ik vind dat dat referendum niet moet doorgaan.Korrekt is korrekt. Als men nu zou sjoemelen met de cijfers zou dit een heel slecht voorbeeld zijn. Ten tweede lijkt me dat dit dossier heel politiek geladen is …. informaties zijn niet objectief. Laten we dit rustig bekijken … en de plannen aanpassen waar dit nodig blijkt.  De stad kan dit aan. Referendums zijn zo gevaarlijk….Alleen al de  manier waarop de vraag gesteld wordt kan doorslaggevend  zijn  …. en in deze zaken zou  het populisme hoogtij vieren.
met beleefde groeten (V. D.)

 

* Waarom verbaast het ons niet dat het referendum in Gent omtrent het circulatieplan niet rechtsgeldig is omwille van ongeldige, onleesbare of dubbele handtekeningen.

Burgemeester Daniël Termont en Freya Van Den Bossche op kop hebben beiden boter op hun hoofd, al hun partijgenoten idem dito.

Of de Gentenaars en al wie deze mooie stad wil bezoeken gebaat is met dit plan is maar een simpele vraag met een even simpel antwoord : NEEN.

Jan met de Pet zal maar shoppen en sleuren met boodschappen, zoekend naar een parkeerplaats en zwijgen we nog over de minder mobiele winkeliers !

Het milieu ?????? Het kind moet een naam hebben zeker ?

Dat de middenstand hiermee niet gelukkig is, is maar meer dan normaal, ik zou zelfs durven zeggen een beetje broodroof. Foei Stadsbestuur van Gent !

Wat democratie betreft : het woord democratie heeft nog nooit zo hol geklonken, er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met de mensen/kiezers. Roepen en tieren dat is het enige wat onze verkozenen kunnen, met Ipad, tablet of gsm bezig zijn of ons uitlachen. Denken deze bollebozen dat de man/vrouw in de straat dom en naïef blijven.

Spijtig genoeg heeft Jan modaal nooit het laatste woord, bij verkiezingen zien we hoe ‘on’democratisch het hier in België is, de kiezer kiest, ja, maar heeft zeker niet het laatste woord, er worden al op voorhand druk afspraken gemaakt : DEMOCRATIE IS MEER DAN OOIT EEN HOL WOORD, ZONDER BETEKENIS, WOORD DAT ALLEEN PAST ALS HET ONZE POLITIEKERS GOED UITKOMT.

M.S. & N. M.

 

* Ik ben ervan overtuigd dat de meeste Gentenaren niet tevreden zijn met het nieuwe circulatieplan.  Maar helaas, daarom doen ze nog geen moeite zich in de volksraadpleging uit te spreken.  Maar de doorsnee bezoeker van buiten Gent, wees er van overtuigd dat hij een fanatiek  tegenstander is. Zelf woon ik een 25 km van Gent maar durf er niet meer te komen, zoek het voor winkels e.d. wel elders. V.W L

 

* Geachte. Dat is onze democratie door politiekers in elkaar gestoken voor als het hen past. De helft + 1 beslist ( dat is de meerderheid ). Wat die andere helft betreft , daar moet niet naar geluisterd worden. Als er al meer dan 25000 mensen reageren denk ik wel dat zij iets betekenen en dat er op zijn minst naar hen geluisterd mag worden.

Uit zo’n referendum kan je wellicht verbeteringen aanbrengen of niet ?

Ik weet dat het natuurlijk niet nodig is want politiekers zijn alwetend, onfeilbaar en heiliger dan de paus.

 Ze mogen eens goed aan die boom schudden.

 Groeten J.D.

 

* Mijne Heren,

 De volksraadplegers hadden zorgvuldiger te werk moeten gaan, echte democratie is nu eenmaal slechts mogelijk als bij de bevraging van de bevolking er voor gezorgd wordt dat bij de uitslag deze niet in vraag kan worden gesteld. Het is toch geweten dat handtekeningen verzamelen vrij eenvoudig is, bij herhaling heb ik reeds moeten vaststellen dat velen bereid zijn te tekenen zonder zich daarbij echt vragen te stellen over waar het inhoudelijk om gaat. Vriendelijker groeten A.M.

 

* Het is raar dat die vraag telkens gesteld wordt als er socialisten in het spel betrokken zijn! 

Waarom het GESPUIS van rechts (NVA, OPEN VLD) niet eens systematisch in vraag stellen!

Maar ja, dat past niet in het neo-kapitalistisch kraam en de stemmingmakerij tegen alles wat links en sociaal is, zeker? F. V.

 

* Beste, Eerst en vooral moeten we zeggen dat de leuze : “de stad teruggeven aan de mensen, de inwoners …” toch een verstandige uitspraak is. Er is het  “oorverdovend” lawaai, de stank, de drukte, veroorzaakt door auto’s en vrachtwagens, die het leef- en woonklimaat in de stad letterlijk verpesten.

Dat de stad een initiatief neemt inzake verkeersstromen binnen de stad, kan enkel toegejuicht worden. (In Antwerpen worden de meest vervuilende wagens geweerd.) In het buitenland zijn voorbeelden te over, waar in de steden auto’s geweerd worden.

Niet alles is perfect, ook niet de genomen maatregelen. Met verloop van tijd zullen ook de pijnpunten aangepakt worden, zoveel is duidelijk.

Wat het referendum aangaat … Het ware goed dat de initiatiefnemers, naar analogie van wat gebeurde in Antwerpen binnen de context van de Oosterweelproblematiek, ook voorstellen inzake het afbakenen van de verkeersstromen binnen de stad Gent zouden naar voor brengen. Voor zover bekend is daar geen werk  van gemaakt, of in ieder geval geen ruchtbaarheid aan gegeven. Burgerdemocratie onderstelt ook betrokkenheid van de burgers in zulke technische dossiers. Als echter  blijkt dat het referendum ingegeven wordt door profileringsdrang van een politieke partij (momenteel in de oppositie), staan we wel heel ver weg van wat we verstaan onder “burgerdemocratie” : namelijk reële betrokkenheid van mensen, zelfs in technisch moeilijke dossiers.

Omdat aan deze laatste voorwaarde helemaal niet is voldaan, kunnen we moeilijk gewagen van een gewettigde vorm van referendum, want inhoudsloos en niet gedragen door goed geïnformeerde en gevormde mensen. Met alle achting, M. M.

 

* Beste, Inzetten op 1 dimensie en op 1 manier van democratische besluitvorming is niet alleen arm, maar ook intellectueel oneerlijk.
Immers, bij de raadpleging van het 'volk' moet alle randvoorwaarden voor werkelijke participatie vervuld zijn, en dat is zelden of nooit het geval.
Democratie draait niet om een groot gelijk, maar om de tegensprekelijkheid en de tijdelijkheid van de overwinning (Chantal Mouffe).
Een raadpleging van het volk, op welke wijze dan ook, gaat uit van een bepaald mensbeeld waarbij iedereen veronderstelt wordt tot de 'demos' te behoren, terwijl niets minder waar is. Dat is een veel grotere probleem dat de executie voorwaarden van een referendum
. L. E.

 

 

Knipsels juni 2017

 

Lees meer: Knipsels juni 2017

Meer artikelen...

 1. Het minicongres van democratie op 18 februari 2017
 2. Vraagstelling in het lobbywerk
 3. participatie en referenda moeten worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap
 4. Hume: 'David Van Reybrouck is een antidemocraat.'
 5. Lezing 3 juni: de logica van de democratie
 6. Lijst van voorgestelde sprekers commissiehoorzitting burgerparticipatie
 7. Merkwaardig
 8. Vergelijk Democratie.Nu's voorstellen tot Politieke Vernieuwing met de voorstellen uit de bestuursmeerderheid van Willlem-Frederik Schiltz
 9. Herhaalt de geschiedenis zich?
 10. Democratie.Nu niet welkom op commissiehoorzitting
 11. Knipsels mei 2017
 12. Partijprogramma Le Pen & Macron in het licht van de directe democratie
 13. Anomalieën in het Franse (en Belgische) kiessysteem
 14. Voorstellen tot democratische vernieuwing
 15. Democratie.Nu bespreekt de conceptnota Burgerparticipatie van SCHILTZ
 16. Forum voor Democratie over referenda
 17. gents referendum
 18. Knipsels april 2017
 19. Knipsels maart 2017
 20. bestel uw workshop!
 21. 3 wegen om de democratie in te voeren
 22. Knipsels februari 2017
 23. Mini-congres 18 februari
 24. Knipsels januari 2017
 25. De “PARTICIPATIE” ladder van Sherry R. Arnstein
 26. In antwoord op " Democratie is meer dan bolletjes kleuren"
 27. Knipsels december 2016
 28. Knipsels november 2016
 29. "Beasts and Gods" van Roslyn Fuller
 30. The use and abuse of referenda in Europe : difference between "referenda" and "plebiscites"
 31. Knipsels oktober 2016
 32. Knipsels september 2016
 33. TTIP en CETA bedreigen de democratie
 34. Was de Brexit een eerste testrit?
 35. Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft
 36. Knipsels augustus 2016
 37. Interview met de Referendum-Partij
 38. Knipsels juli 2016
 39. Democratie wordt 21 jaar! ...9 redenen om ons te steunen!
 40. Loting als systeem voor volksvertegenwoordiging
 41. Knipsels juni 2016
 42. Knipsels mei 2016
 43. Sim Boels: ‘EEN MISLUKT OPINIESTUK’
 44. Guido De Bruyker: ‘GEEN HOERA VOOR DE DEMOCRATIE’
 45. workshop loting 19 april Gent
 46. een mislukt opiniestuk
 47. Knipsels april 2016
 48. Afwijzing direct verzoekschrift door Vlaams parlement
 49. Quotes over de NPC
 50. Bondige kritiek op het Waalse uitvoeringsdecreet
 51. Uitvoeringsdecreet wallonië
 52. reactie op Ian Buruma's opiniestuk 'Geen Hoera voor de Democratie'
 53. Knipsels maart 2016
 54. Knipsels januari 2016
 55. Stappenplan voor gemeentelijke volksraadpleging *
 56. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
 57. Oproep: "En u?"
 58. Agenda
 59. Uitvoeringsdecreet Democratie.Nu vzw
 60. PERSBERICHT - Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?
 61. Editoriaal
 62. Gewestelijke Volksraadpleging - officiële documenten
 63. Knipsels december 2015
 64. STOP TTIP overhandigt drie milioen handtekeningen
 65. Knipsels november 2015
 66. De stamboompolitici en de particratie: België als ‘regime’ en meerpartijendictatuur
 67. Knipsels oktober 2015
 68. Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren
 69. Interview met Ivar Hermans, de moderator van petitie.be – Deel 2
 70. Hoe staat het met het project ‘gewestelijke volksraadpleging’?
 71. Knipsels september 2015
 72. Knipsels augustus 2015
 73. Knipsels juli 2015
 74. Knipsels juni 2015 deel 2
 75. Knipsels juni 2015
 76. Interview met Ivar Hermans, moderator van petitie.be (Deel 1)
 77. Wat is democratie?
 78. Nederlandse zusterbeweging start burgerinitiatief tegen politieke benoemingen
 79. De Wakkere Burger - nieuws mei 2015
 80. Knipsels mei 2015 deel 2
 81. Knipsels mei 2015
 82. Knipsels april 2015 deel 2
 83. Petitie voor redding van het europees burgerinitiatief gestart
 84. Knipsels april 2015
 85. Knipsels maart 2015 deel 3
 86. De Atheense erfenis – webtijdschrift Athene nr. 13
 87. Knipsels maart 2015 deel 2
 88. Knipsels maart 2015
 89. Knipsels februari 2015
 90. Uitnodiging Global Forum on Modern Direct Democracy in Tunis (mei 2015)
 91. Syriza belooft de invoering van directe democratie
 92. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014
 93. Wallonië werkt aan invoering volksraadpleging
 94. Knipsels Januari 2015
 95. Knipsels Kerst 2014
 96. Doneer!
 97. Knipsels december 2014
 98. Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding
 99. Schots referendum is katalysator tot meerdere referenda.
 100. Knipsels november 2014
 101. “De meest intense politieke periode ooit” - beschouwing over het Schots referendum
 102. Petitie.be blijft groeien – eerste mijlpalen
 103. Knipsels oktober 2014
 104. Knipsels juli 2014
 105. Campagne van Democratie.Nu over de gewestelijke volksraadpleging
 106. Hoe kan een goede gewestelijke volksraadpleging eruit zien?
 107. Hoe u in 2 minuten Petitie.be een duw in de rug kunt geven
 108. Uitnodiging ledenbijeenkomst Democratie.Nu op dinsdag 17 juni in Kessel-Lo
 109. Resultaten kandidatenonderzoek Democratie.Nu
 110. Knipsels juni 2014
 111. Les positions des partis
 112. Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?
 113. Spécial – que pensent les candidats et les partis de la démocratie directe en 2014 ?
 114. Ce que pensent candidats et partis politiques de la démocratie directe
 115. Special - wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie in 2014?
 116. Democratie.nu bevraagt de kandidaten voor 25 mei
 117. Nederland: vanaf eind 2014 nationale referenda mogelijk
 118. Gewestelijke volksraadplegingen worden mogelijk
 119. Diepgang - interview met Matthias Storme in De Wijzer
 120. Danube Democracy Rally: Join us on a journey of discovery
 121. Begrippen rond democratie
 122. www.petitie.be is online! - Wilt u een eerste petitie starten?
 123. Opkomst bij lokale referenda vaak hoger dan bij raadsverkiezingen
 124. De N-VA en het referendum
 125. Knipsels maart 2014
 126. Zij hebben het gezegd – politici over democratie
 127. Knipsels 02/2014
 128. Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?
 129. Terugblik op een bewogen jaar: 2013
 130. Directe democratie maakt het volk soeverein
 131. Links rond directe democratie, participatie en burgerschap
 132. Les articles de Démocratie Directe
 133. Knipsels 09/2013
 134. Wie is er bang van confederalisme?
 135. Knipsels 12/2013
 136. Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?
 137. De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting
 138. Heeft u een goed idee voor een petitie op Petitie.be?
 139. Witte werven
 140. Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 141. Uitnodiging voor ontmoetingsdag in Gent voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 142. Boekbespreking David van Reybrouck – Tegen verkiezingen
 143. Wilfried Martens en de democratie
 144. Uitnodiging Nederlandse startbijeenkomst “Maak de wet!”
 145. Uitnodiging voor ontmoetingsdag voor leden en sympathisanten van Democratie.nu
 146. Er is werk voor de partijgangers van de democratie
 147. Particratie: de heerschappij van de politieke partijen
 148. De afgeremde democratie
 149. Dossier: Tax Freedom Day
 150. Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?
 151. Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?
 152. Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?
 153. Wat doet Democratie.nu tegenwoordig zoal?
 154. Actio Populi: een uniek en constructief burgerinitiatief
 155. Heerst de macht van het geld in een directe democratie?
 156. Partijstandpunten omtrent directe democratie
 157. Hoe organiseer ik een referendum?
 158. Gehouden volksraadplegingen in Vlaanderen
 159. Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten
 160. De referendumsituatie in Vlaanderen
 161. Argumenten tegen directe democratie weerlegd
 162. Nederlandse Tweede Kamer keurt referendumwet goed
 163. Vraag van de maand: Zijn burgers wel bekwaam om te beslissen?
 164. Hoe IJsland met democratie uit de crisis komt
 165. Hoe komt het dat we sinds september geen nieuwsbrief meer ontvingen?
 166. Vraag van de maand: het meerderheidsprincipe
 167. Het Europees Stabiliteits Mechanisme: aanval op de democratie
 168. Knipsels 10/2012
 169. Knipsels 08/2012
 170. Europa glijdt af naar de USSR dictatuur
 171. Organiseer een referendum over de Europese toekomst
 172. Overwoekerende particratie
 173. Knipsels 07/2012
 174. Democratie.Nu op de Gentse Feesten
 175. Defining and measuring democracy
 176. IJsland: grote kans op referendum over gecrowdsourcte grondwet
 177. Ierland houdt referendum over Europese begrotingsregels en ESM
 178. Presentaties van de workshops
 179. Spaans dorp stemt voor omstreden cannabisplantage
 180. Referendum over hennepteelt
 181. Lubbeek Leeft organiseert allereerste volksraadpleging
 182. Zwitsers bergdorp verkiest rust boven 920 miljoen euro
 183. Knipsels maart 2012
 184. Waar is het Duitse goud?
 185. Zwitsers zeggen "neen" tegen meer vakantie
 186. Artikelenbundel Februari 2012
 187. Letten willen Russisch niet als tweede landstaal
 188. Grondwetsfraude omtrent artikel 195
 189. Artikelenbundel januari 2012
 190. 1ste Partijcongres van 3D
 191. Burgerinitiatieven
 192. Een Digitaal Direct Democratisch Experiment
 193. G1000: zwakke placebo
 194. Het gedroomde land van de G1000
 195. De G1000 en het Democratisch Verdriet van België
 196. Het manifest van de G1000: manifest democratofoob
 197. Hoe de digitale technologie het rechtsreeks beslissingsrecht door de burger flink kan verder helpen
 198. Korte berichten november 2011
 199. Duizend handtekeningen voor behoud Fochplein
 200. ESM, de nieuwe Europese dictator
 201. Zwitserland is België niet
 202. Moeten politici van een moreel hogere orde zijn dan de burgers?
 203. Roland Duchâtelet gaat voor consensusdemocratie.
 204. Klein maar dapper.
 205. België-Zwitserland: zoek de verschillen.
 206. Burger telt weer niet mee
 207. De Piratenpartij kaapt Berlijn
 208. De verzwegen revolutie in IJsland
 209. LDD Deinze zamelt handtekeningen in
 210. Het ontstaan van de staat volgens Oppenheimer
 211. DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011
 212. Duchâtelet: Een bedrijf als een ander
 213. Marokkanen willen meer democratie
 214. Klap voor Berlusconi bij Italiaanse Referenda
 215. Roger Van Houtte: Reactie op G1000
 216. Peter De Roover: Reactie op G1000 initiatief
 217. G1000 Burgerinitiatief
 218. Democracy International Conferentie
 219. Deerlijk: volksraadpleging rond zwembad Gaverbad
 220. Ruiselede: Volksraadpleging sporthal door volleybalclub Pervol
 221. Zomergem: Volksraadpleging groene long achter oude jongensschool
 222. Wervik: Volksraadpleging bouw van vredegerecht en appartementsgebouw
 223. Spaanse lente roept op voor meer democratie
 224. Democratie.nu Artikelbundel - Directe democratie, een inleiding
 225. Jos Verhulst & Arjen Nijeboer - Directe Democratie
 226. Étienne de La Boétie - Vertoog over de Vrijwillige Slavernij
 227. Facebook verwijdert accounts voor prinselijk huwelijk
 228. Schending Verdrag van Lissabon
 229. Inwoners Ijsland verwerpen terugbetalingsplan in referendum
 230. Tielt stemt voor autoverkeer markt
 231. Vrije verkiezingen Egypte
 232. Volksraadpleging KLINA Brasschaat
 233. Roland Duchâtelet: 'Besturen, Anno 2011'
 234. Burgerinitiatieven Rucphen
 235. BROV Politiek theater
 236. Op zondag 20/3 is Democratie.Nu paraat in Tielt
 237. ECAS Conferentie 17 maart
 238. De uitweg uit de Begische impasse door Bart Maddens
 239. Volksraadpleging Tielt
 240. Bart Van Coppenolle: We hebben geen federale regering nodig
 241. Nederlandse Kamer neemt stelling aan tegen meer politieke EU
 242. Zwitserland voegt complementaire geneeskunde toe aan verzekering
 243. Zwitserse wapenwet blijft behouden
 244. Inwoners Zulte stemmen tegen nieuw gemeentehuis
 245. Volksraadpleging verkeersvrije markt Tielt
 246. Burgerprotesten tegen uitblijven regering vergissen zich van doelstelling
 247. LDD pleit voor bindend referendum over autonomie Vlaanderen
 248. Partij van de Brave Burger niet opgezet met nieuwe LDD
 249. Helft Zwitsers wil uitwijzing buitenlandse criminelen
 250. Referendum over Parkstad Turnhout?
 251. Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken
 252. Persbericht- Democratie.Nu voert actie in Zulte
 253. Referendum in Zulte
 254. Het signaal van het Europees Burgerinitiatief
 255. Greenpeace gebruikt het burgerinitiatief
 256. Referendum in Zulte over nieuw gemeentehuis
 257. Bevolking IJsland schrijft zelf grondwet
 258. Start je eigen land
 259. Mandataris versus partij
 260. De deugdzaamheid van de kleintjes
 261. Touring wil referendum over rekeningrijden
 262. Politieke etiketten : what’s in a name?
 263. Direct democracy prevents violence
 264. De macht van het volk, een referendum nu!
 265. Organiseer referendum over voortbestaan België
 266. Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo was rechtmatig
 267. Referendum over Vlaamse onafhankelijkheid
 268. MR wil referendum over uitbreiding Brussel
 269. De Belgische staatshervorming voorbij
 270. Staatshervorming Plan Z
 271. Over standpunt...
 272. De Oosterweelbeslissing: overwinning voor de democratie
 273. De pi-factor van De Lange Wapper
 274. Zwitserland blijft meest competitieve land
 275. Knipsels september 2010
 276. Turken houden referendum over hun grondwet
 277. Groen licht voor geheime operaties
 278. Global Citizens in Charge
 279. Prijs voor de Democratie 2010
 280. Welke democratie voor het Vlaanderen van morgen?
 281. Met nationbuilder de politieke agenda bepalen
 282. ECI - pas vanaf 2012
 283. De wereld als weerbericht
 284. 1 op 6 Belgen stemde niet
 285. Referendum op lange baan geschoven
 286. Beieren: referendum over horeca-rookverbod
 287. Confederalisme voor dummies
 288. Natuurlijke rechten en democratie
 289. De stad der zienden
 290. België IS gebarsten
 291. Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen
 292. Kiezersbedrog 2010
 293. De verloren legitimiteit van het federale parlement
 294. Europa is alles behalve demokratisch
 295. De vergrendelde democratie
 296. Zwitserse zuinigheid
 297. Confederaal België
 298. Democratie? dream on
 299. Alarmbel voor gemeentelijke autonomie
 300. Waar voor je geld-index
 301. Stijn Meuris doet even niet meer mee
 302. De mythe van de parlementaire democratie
 303. Belgen vertrouwen politici en kerk niet meer
 304. Het Zweedse referendum
 305. Institutionele vuilnisbelt
 306. Hervormingsstreven in het vizier
 307. De Zwitserse meta-democratie als blueprint voor Belgie en Eu
 308. De beste remedie tegen de tekortkomingen van de democratie is meer democratie
 309. Elektronisch Referendum Liefkenshoektrac
 310. Na Berlijn en Hamburg: ook in Bremen nieuwe referendum
 311. Direct Democracy Now!
 312. Minister Freya Van den Bossche in gesprek met Hugo Camps
 313. Gemeentevrijheid in historisch perspectief
 314. Burger mag grote werken niet lamleggen? Referenda mogen enkel in verkennende fase?
 315. Hoe de Zwitserse en de Amerikaanse directe democratie elkaar beinvloedden
 316. Directe democratische partijen
 317. IJsland : "neen", de belastingplichtigen zullen niet betalen!
 318. Workshop - Politiek zonder politici
 319. Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent
 320. Diplomademocratie
 321. Initiatief mislukt om via een referendum de directe democratie te versterken
 322. Firmenspenden verbieten
 323. Gemeentevrijheid als redding van Europa?
 324. Politics without Politicians
 325. De EU schaadt de Europese idee
 326. IJsland houdt referendum over Icesave-akkoord op 6 maart
 327. De Omnibus voor directe democratie reisde door Zuidoost Europa
 328. The EU and Democracy do not match
 329. Minaretten
 330. Zwitserland stemt voor verbod op bouw minaretten
 331. Catalanen stemmen voor onafhankelijkheid in referendum
 332. Dhimmi's, democratie en dictatuur
 333. SPD-voorzitter voor nationale referenda
 334. Europees verdrag inzake inspraak van burgers op lokaal bestuur
 335. Herentals stemt over verdwijnpaal
 336. Volksraadpleging Zwijndrecht definitief van de baan
 337. Een gids door enkele documenten
 338. Global Forum on Modern Direct Democracy
 339. Onderwijsvernieuwing en Democratie
 340. Alsnog referendum in Zwijndrecht?
 341. Wakkere Antwerpenaars stoppen BAM-tanker
 342. Zwijndrecht krijg toch geen referendum
 343. Vooral hooggeschoolden stemden over Lange Wapper
 344. Stormloop aan Sportpaleis blijft uit
 345. 7 sur 7 en Democratie.Nu
 346. GVA en Democratie.Nu
 347. Enkele commentaren bij de eerste Antwerpse volksraadpleging
 348. Een nieuw referendum bij een nieuw tracé
 349. Van Peel hardnekkige tegenstander democratie
 350. Directe democratie smaakt naar meer
 351. Referendum in Waasland?
 352. De Gewone Sabotage
 353. Persaandacht Actie Democratie.Nu
 354. SP.A steunt bindende volksraadpleging niet
 355. Lange Wapper is kwelgeest voor publiek-private samenwerking
 356. Geen gewone zondag in Antwerpen
 357. Democratie.Nu in de Online Streekkrant
 358. Persmap van Democratie.Nu
 359. Persbericht van Democratie.Nu
 360. Berlijnse rechters sterken directe democratie
 361. Democratie.Nu actie nav Oosterweelvolksraadpleging
 362. Een democratische hoogdag
 363. Het referendum als democratisering van de politiek
 364. In een democratie beslissen de burgers soeverein
 365. Directe Democratie en Bart De Wever
 366. Nieuw Iers referendum op 2 oktober
 367. Invoering van het nationale referendum in Duitsland.
 368. Duitse kink in de EU-kabel?
 369. Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht?
 370. Zwitsers volksinitiatief over het onderwijs
 371. Blanco stem gaat niet naar meerderheid
 372. De kwelgeest Lange Wapper
 373. Pak meer blanco en ongeldige stemmen op 7 juni '09
 374. Meeste dubbelkandidaten bij LDD en VB
 375. Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen
 376. Videoreportage van Mehr Demokratie: Vaterstetten stimmt ab
 377. Uitwassen van de particratie
 378. Burgerinitiatief in Nederlands Brabant
 379. Verbeterde voorwaarden voor referenda in deelstaat Bremen
 380. Global Forum on Modern Direct Democracy
 381. Democratische sprokkels uit Duitsland - mei/juni 2009
 382. Lissabon-oordeel (2) : het 'maar' uit Karlsruhe zal nog lang nazinderen
 383. Belangrijkste voordelen directe democratie
 384. Het Lissabon-oordeel uit Karlsruhe: "Als de EU een staat wordt, moet Duitsland eruit stappen"
 385. Groenland krijgt meer zelfbestuur
 386. Democratie en economie
 387. Mike Gravel: 'Never trust a representative government!'
 388. Burgemeester wil geen referendum
 389. 3.400 willen referendum over Markt in Tielt
 390. Er komt bijna zeker een referendum over verkeersvrij maken Markt in Tielt
 391. 67% van de Zwitsers zegt JA tegen complementaire geneeskunde!
 392. Milieueffectenrapport Lange Wapper werd vervalst
 393. Niemand geloofde nog in verbreding
 394. Heel veel referenda houden, kan Belgi
 395. Vertrouwen in politici en bankiers nooit lager
 396. Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk
 397. In Zwitserland eten de partijen niet uit de staatsruif
 398. Hamburg: burgers dwingen nieuwe kieswetgeving af (Update 3 - 31 mei)
 399. Kan een ander kiesstelsel de Belgische politiek saneren?
 400. Stem massaal blanco ... om uw stem terug te krijgen
 401. Izegem : Actiecomit
 402. Oosterweelverbinding: Referendum is wellicht niet meer nodig
 403. Het einde van de grondwet?
 404. Democratische sprokkels uit Duitsland - april 2009
 405. het Schipdonkkanaal: 'Ik wist van in het begin dat het onmogelijk was'
 406. 85 procent vertrouwt politiek niet meer
 407. Thuringen: Parlement keurt referendumvoorstel 'Meer democratie in Thuringse gemeenten' goed
 408. 30/04 - The Re-Bel Initiative's inaugural public event
 409. Over de scheiding der machten
 410. Principes van een vrije en democratische samenleving. Zonder parlementsgebouw, kan dit?
 411. Overheid zonder recht, recht zonder overheid
 412. Democratische verkiezingen? De partijen hebben al beslist wie 'wij' zullen 'verkiezen'
 413. Knipsels april 2009
 414. 3 stades et 7 modalites pour la democratie
 415. Schijnkandidaten en kiezersbedrog
 416. De opmars van een wereldregering
 417. Democratie voor de elite
 418. België: Noch rechtsstaat, noch democratie
 419. Verkiezingsbedrog moet afgestraft worden
 420. Een blablabla Parlement
 421. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 2
 422. Particratie is geen democratie
 423. Democratische sprokkels uit Duitsland - februari & maart 2009
 424. Knipsels maart 2009
 425. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 2 - Deel 1
 426. De 'ijzeren wet van de oligarchie' (Michels) als verklaring voor de politieke dynastie
 427. Knipsels februari 2009
 428. Referendum in Bolivia. Een reus ontwaakt
 429. Knipsels januari 2009
 430. Democratische sprokkels uit Duitsland - januari '09
 431. Partijtucht: sluipend gif voor de democratie
 432. Directe Democratie als remedie voor Belgi
 433. De logica van de democratie
 434. Bedenkingen over de scheiding der machten
 435. Democratie en natuurrecht
 436. Voorbij de staatshervorming
 437. Persbericht: Directe democratie in opmars in de wereld
 438. Democratische sprokkels uit Duitsland - december 2008
 439. politiek beu
 440. Het burger-ei: traject en publicatie lokale burgerparticipatie - 16 december 2008
 441. Austrian minister quits over EU referendum clause
 442. Knipsels december 2008
 443. Itenera Instituut: België is onbestuurbaar
 444. Referendum over stemplicht
 445. Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet tot wijziging van het gemeentedecreet goed
 446. Ademloos - reactie op reclameblad van BAM
 447. Knipsels november 2008
 448. Voters in 36 USA states are set to decide 153 ballot propositions in November 2008
 449. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum - Hoofdstuk 1
 450. Vrijwillige Slavernij - deel 3
 451. Vrijwillige Slavernij - deel 2
 452. Vrijwillige Slavernij - deel 1
 453. Opstand!
 454. Meer dan 150 referenda in de VS op de dag van de presidentsverkiezingen
 455. Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af
 456. Big Brother
 457. Prijs van "democratie": 212.364.760 euro
 458. Heeft de burger nu meer beslissingsmacht dan 10 jaar geleden?
 459. Eerste World of Direct Democracy Forum - Verslag van uit Aarau
 460. Eerste World of Direct Democracy Forum - verslag van uit Aarau
 461. Zwitserland als voorbeeld van veiligheid: veiligheid en wapenbezit gaan samen
 462. De CDU saboteert de burgerdemocratie in Thuringen
 463. No Means No
 464. Op 4 maart 2008 is de wereld voorgoed veranderd!
 465. Zwitserland en complexe institutionele thema's
 466. Knipsels oktober 2008
 467. Is de EU democratischer dan België
 468. Dehaene heeft een levensgroot probleem met de democratie
 469. Welk Vlaanderen willen we? Kijk naar Zwitserland
 470. Werkloosheid in Zwitserland fenomenaal laag
 471. Deelstaten bepalen staatshervormingen en bevoegdheidsoverhevelingen
 472. Recall van Arnold Schwarzenegger
 473. Knipsels september 2008
 474. Vier direct democratische initiatieven
 475. Steun Oosterweel referendum
 476. Knipsels augustus 2008
 477. Confederale chaos
 478. Nipte meerderheid schaart zich achter referendum Baskenland
 479. knipsels juli 2008
 480. Het hervormen van een staat
 481. Nog commentaren op de brullende Ierse tijger
 482. Het Vergeten Democratisch Verleden van Fosses-la-Ville
 483. Save Our Water Resources
 484. Dokters dienen vraag tot Wapperreferendum in
 485. Directe democratie levert meer welvaart en welzijn op
 486. Hoorcommisie over Lissabon in Vlaams Parlement
 487. De Wakkere Burger screent nieuwe inspraakprocedures
 488. NO means NO
 489. Commentaren op de brullende Ierse tijger
 490. Vivant steunt referendum voor Oosterweelverbinding
 491. Blokkeringsmemen herkennen
 492. Die verdomde Ieren toch!
 493. Waar BHV echt over gaat
 494. Geheim is iets wat we niet mogen weten.
 495. Een karikatuur van de Ierse nee-stem
 496. Nieuwe Europese Conventie.
 497. Beckerich
 498. Waarom een Iers Neen ook voor u belangrijk is
 499. Ieren stemmen verdrag van Lissabon weg
 500. België heruitgevonden
 501. Politiek blijft benoeming ambtenaren sturen.
 502. Zwitsers stemmen tegen strengere naturalisatieregels
 503. We zijn op weg naar een dictatuur in Europa!
 504. Timosjenko belooft referendum over NAVO
 505. EU bang van Iers referendum
 506. Tempelhof gaat dicht
 507. Zwitsers mogen zich uitspreken over toplonen
 508. Die vervelende democratie toch
 509. Het vrije woord en dreiging met geweld
 510. Waarom onderwijs?
 511. Kamer keurt het Verdrag van Lissabon goed
 512. Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig?
 513. Referendum over flat tax te Obwalden
 514. Kleine berichten maart 2008
 515. Van onze correspondent in Berlijn - maart 2008
 516. Referendum blokkeert verkoop van de elektriciteitsleverancier.
 517. Hongaren stemmen tegen economische hervormingen
 518. Iers referendum wordt genegeerd.
 519. Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon
 520. Geen referendum over grote projecten in Herent.
 521. Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent de invoering van het referendum
 522. Knipsels januari 2008
 523. Verdrag van Lissabon zet Europa op de verkeerde weg
 524. Referendum over staatshervorming
 525. Het tanend democratisch ideaal van de Belgische socialisten.
 526. Luisteren politici naar u?
 527. Leysen zijn meerderheidsstelsel stuit op protest
 528. Brussel, de staatshervorming en directe democratie
 529. I want a referendum
 530. Staatsbeslag en individueel welbevinden
 531. Denkend aan Sint Kilda
 532. Federalisme en democratie
 533. Europa wil niet weten van democratie
 534. Despotisme versus volksraadpleging
 535. Stad verslikt zich andermaal in Kouter
 536. gevangenisstraf voor het inzamelen van handtekeningen voor een referendum
 537. Wie laat ons mee beslissen?
 538. Groen! wil volksraadpleging over Verdrag van Lissabon
 539. En waarom geen asymmetrische staatshervorming?
 540. Waarom doet het parlement niets?
 541. Open brief aan premier Guy Verhofstadt
 542. Hoe de Duitse kiezers in ijltempo mondiger worden
 543. Nieuws van het Referendum Platform
 544. De zetelcarrousel
 545. Denken over democratie en een onvermijdelijke staatshervorming
 546. Hugo Chavez geeft zijn plannen niet op
 547. Nieuw Deens referendum over de invoering van de euro
 548. Wij willen onze zeg!
 549. Europees Referendum Campagne 2
 550. Diverse berichten 11/2007
 551. Thaise burgers zeggen ja over een nieuwe grondwet
 552. Peruaanse boeren willen mijngigant wegstemmen in cruciaal referendum
 553. Referendum in Nijlen over verkeersproblematiek
 554. Costa Rica stemt in referendum voor handelsverdrag met Verenigde Staten
 555. Referendum over Rand kan niet
 556. Cortina kiest voor Zuid-Tirol
 557. Geen tweede referendum in Nederland
 558. Twee voorstellen van de burger in Gent
 559. Federale kieskringen bestaan zo goed als nergens.
 560. Nieuw Pierke: Dialoog over meer democratie en effici
 561. Campaigns from across the EU call for a referendum
 562. Over een echte bescherming van de minderheden
 563. Een Zwitsers (confederaal) democratisch Model voor ons Land
 564. Groeiende vraag naar referendum over het Europees Verdrag.
 565. Hamburg: Referendum over referenda
 566. Het referendum legaliseren
 567. Wij zijn de baas
 568. Raadpleging van Belgische burgers over de toekomst van Europa
 569. Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007
 570. Tijd voor de tweede Belgische revolutie
 571. PS pleegt sluipende machtsgreep op geheime diensten
 572. We vertrouwen de burger niet
 573. Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie
 574. Zwitsers eisen referendum wapenbezit
 575. Stockholms referendum over tol
 576. Leuvens stadsbestuur loopt niet warm voor participatie
 577. De politieke kaste
 578. Nederlanders willen hoe dan ook Europees referendum
 579. Voor een nieuw EU-referendum!
 580. VVD heeft opnieuw lot EU-referendum in handen
 581. Een gezonde stemming?
 582. Christen-democratie en referendum
 583. Op naar volgend EU-referendum
 584. Nieuw EU-verdrag democratisch ingevoerd?
 585. Links en rechts
 586. Vertrouwen
 587. De anti-democratische EU
 588. Volksraadpleging over de verkeerscirculatie in Kessel
 589. Platform voor Vrije Meningsuiting
 590. Referendum over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en over de nachtvluchten
 591. De afwezige staatsburger.
 592. Naar asymmetrische staat
 593. Op zoek naar verdrag zonder referenda
 594. Referendum over Europese grondwet
 595. Référendum
 596. Geen referendum meer in vierde Burgermanifest
 597. First World Conference on Direct Democracy
 598. Reeds 16 Europese petities
 599. Een parlement zonder partijen
 600. Standpunt van de partijen omtrent (In)Directe democratie
 601. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag.
 602. knipsels-april 2007
 603. De campagne is de boodschap.
 604. Handen af van onze verkiezingen
 605. Nominaties voor Open Parachute-prijs
 606. Democratie.Nu genomineerd voor Open-Parachute prijs
 607. Voorlopig overzicht acties www.artikel33.be
 608. knipsels
 609. Tsjechisch sprookje
 610. Referendum over macht van politieke partijen
 611. Referendum Portugal: abortus niet langer een misdrijf
 612. Verslag debat: democratie in België?
 613. persbericht lancering campagne "Artikel33.be"
 614. De kiesdrempel
 615. Democratie zonder nonsens
 616. Conferentie in Berlijn 23-25 maart
 617. campagne verkiezingen 2007
 618. De burger aan de macht? Rechtstreekse democratie vanuit rechtseconomisch perspectief
 619. lezing Arthur De Decker
 620. ¿Qué es lo que pretendemos?
 621. ¿Quienes somos?
 622. Vlaanderen onafhankelijk?
 623. Nieuw nummer van Athene is uit
 624. "Democratische Donderdag" - infoavond Democratie.Nu
 625. Het razende schaap van de Franse revolutie
 626. Dedecker voor directe democratie
 627. Zwitsers stemmen voor verdere steun aan Oost-Europa
 628. Nederland en het Referendum
 629. Het referendum in België: natte droom of haalbare kaart?
 630. Vrij Informatie Netwerk
 631. Tussen controle en veiligheid
 632. Campagne voor het Europees Burgerinitiatief
 633. Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid
 634. Geef de macht terug aan de burger
 635. De Belgische democratie faalt
 636. referendum over abortus
 637. Panamezen stemmen voor verbreding kanaal
 638. Miljoen EU-burgers vragen afschaffing pendelparlement
 639. knipsels
 640. Aansluiting bij Rusland
 641. Democratie.Nu lanceert Search-Democracy.net
 642. Referendum te Merchtem afgewezen
 643. Referendum op komst in Poperinge?
 644. Grondwetsherziening?
 645. Duitsland: directe democratie op bondsniveau?
 646. Nordrheinland-Westfalen : de actie is gestart.
 647. Democratie zonder politiek?
 648. Een Canadees debat
 649. Vlaams Blok voorstander van het referendum
 650. Dehaene slaat weer toe
 651. Verlies voor de groenen in Hessen
 652. Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen
 653. Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen
 654. Een belangrijke juridische overwinning voor de direkte democratie in de USA
 655. Conferentie in Boedapest en overleg in Rome
 656. Europees netwerk voor direkte democratie
 657. De komende referenda in Zwitserland
 658. Belangrijke nieuwe onderzoeksresultaten aan de universiteit van Zürich
 659. Reginald Moreels
 660. Ludo Dierickx
 661. Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing
 662. Het nieuwe offensief tegen direkte democratie
 663. Welke democratie?
 664. Slaafse parlementsleden
 665. Nieuw offensief tegen de vrije meningsuiting
 666. Europese vetpotten
 667. Breed draagvlak voor het referendum in Nederland
 668. Liegen mag
 669. Vrije meningsuiting op politiek correcte wijze
 670. De representatieviteit van de verantwoordelijkheid
 671. Argumenten tegen democratie
 672. De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota
 673. De referenda in Californië, 7 maart 2000
 674. Het republikeins genootschap
 675. Handtekeningactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk
 676. Verhofstadt en de paarse democratie
 677. Aan de verre horizont: de daadwerkelijke democratie
 678. Het wonder van de verlichting
 679. Een onthullend arrest
 680. Bedreiging van het recht op vrije meningsuiting
 681. De aanval tegen de burgerlijke vrijheden: berichten van het front
 682. Het ultieme mysterie schuilt in de ratio
 683. Seborga: we the people...
 684. Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten
 685. De noodzaak van de geheime stemming
 686. Di Rupo en de directe democratie
 687. Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 688. Verhofstadt-groep beraamt aanslag op democratie
 689. Democratie in België is een schijnvertoning
 690. Verzoekschrift sociale woningen
 691. Bespiegelingen bij de verkiezingen
 692. Verdacht stemadvies
 693. Van Peel spreekt
 694. Het Nederlandse Bijlmerschandaal
 695. Boeken van Daniel A. Smith en Peter Schrag over democratie
 696. Het paternalisme van de Gentse politieke klasse
 697. Autopsie van een volksinitiatief in Gent
 698. De schadelijkheid en schandelijkheid van politieke partijen
 699. Update: de huidige partijstandpunten
 700. Democratie en economie
 701. Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen
 702. Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 703. Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand
 704. De nieuwe wet op de volksraadplegingen
 705. België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt
 706. Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum
 707. Correctief referendum in Nederland geblokkeerd
 708. Referendum te Ittre
 709. Het nieuwste argument tegen directe democratie
 710. Belangrijke studie over naïef cynisme
 711. Directe democratie en belastingsfraude
 712. Oregon: offensief van parlement tegen het referendum op volksinitiatief
 713. Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt
 714. Nordrhein-Westfalen
 715. Beieren: voldoende handtekeningen
 716. Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie
 717. Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau
 718. Beperkte herverkiesbaarheid
 719. Geld en volksinitiatief
 720. Directe democratie en het Zwitserse isolationisme
 721. Enkele historische gegevens in verband met directe democratie in Zwitserland
 722. Een historische kans!
 723. Sharia in Nederland?
 724. Documenten van de Verlichting (I)
 725. Slimme wetgeving
 726. Het zogenaamde politiek cynisme
 727. Referendum geëist te Fleurus
 728. Beieren: het grondwettelijk hof tegen de directe democratie
 729. Verpletterende meerderheid voor de invoering van directe democratie in Texas
 730. Italië: deelnamedrempels en de maffia
 731. New Jersey: initiatief voor de invoering van het referendum.
 732. Denver (Colorado): aanval tegen het burgerreferendum
 733. Nederlandse toestanden - deel II
 734. Paars en paars is twee: waar gaat de SP naartoe?
 735. Een anti-democratische mythe
 736. Het surrealisme van de Belgische politiek
 737. Directe democratie in Venezuela?
 738. De november-referenda in de USA
 739. Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan
 740. Mark Eyskens over het referendum
 741. Politieke dictatuur in Schleswig-Holstein
 742. Duitse toestanden
 743. Berichten uit het Noorden
 744. Philadelphia II
 745. Is Europa te democratisch?
 746. Californië: volksinitiatief over electronisch stemmen
 747. Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum
 748. Vrije meningsuiting
 749. Directe democratie en de doodstraf
 750. Documenten van de Verlichting (II)
 751. 21 mei: referenda in Zwitserland en Italië
 752. USA: directe democratie en landsconservatie
 753. USA: een stille belastingsrevolutie?
 754. Het referendum en de Belgische grondwet
 755. Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend
 756. Democratie invoeren in ons land
 757. Drole de guerre (2)
 758. Memes en propaganda
 759. Propaganda begrijpen
 760. Democratie als witte magie
 761. Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
 762. Wetgeving rond directe democratie
 763. U wordt waargenomen
 764. Ierland: nieuw referendum over Nice
 765. We the people...
 766. Merkwaardige initiatieven in Californië
 767. Vlaams Blok voor referendum
 768. Duitse Bundestag verwerpt directe democratie
 769. Referenda gehouden in Amsterdam, Utrecht, Son en Breugel
 770. Nederland na de verkiezingen
 771. Drole de guerre (5)
 772. U wordt opgevoed
 773. Een democratische partij
 774. Journalisten en hun stem
 775. Van democratie is geen sprake...
 776. Seattle's verzonnen toespraak & de raadpleging van het verzuurde Vlaamse volk
 777. Twee zielen in Verhofstadt's borst
 778. Balkenende tegen referendum over uitbreiding EU
 779. Parlementaire illusies
 780. Het goede leven
 781. Nieuw Gents referendum?
 782. Publieke steun voor vrij spreekrecht krimpt in USA
 783. Merkwaardig referendum in Norfolk
 784. Alliantie Spirit en SP.A krijgt het woord 'referendum' niet over de lippen
 785. Vlaams Blok wil referendum over burgerschapsproef
 786. Referendum in Duitstalig België?
 787. De standaard over het referendum
 788. Nieuw pamflet van Verhofstadt
 789. Moet berichtgeving waar zijn?
 790. Japanse burger wantrouwt politici
 791. De politieke klasse tegen het volk: Amerikaanse ervaringen
 792. Frans van den Enden: de vergeten vader van het democratisch ideaal
 793. Quo Vadis, Europa?
 794. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 795. Geen democratie in Ekeren
 796. Geen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley
 797. Strijd voor symbolen in Bolzano
 798. NVA tegen democratie
 799. ‘Leefbaar Nederland' voor directe democratie
 800. Marc Elchardus en de (directe) democratie
 801. Vrij spreekrecht voor alle burgers
 802. Drole de guerre
 803. Weerstand tegen democratie
 804. Het nieuwe Estatut
 805. De Grote Illusie heeft toegeslagen
 806. Ons kiessysteem is niet altijd zo democratisch
 807. Ook PS bedient 'Eigen Volk Eerst
 808. Europa heeft er een land bij
 809. persknipsels
 810. Actiecomitè wil referendum afdwingen rond parkeerbeleid
 811. Italië wijst grondwetswijziging af
 812. Géén respect
 813. De vraagstelling in volksraadpleging en referenda
 814. Het democratisch beleid in de veranderende samenleving
 815. Hoe in uw gemeente referenda mogelijk maken?
 816. Volksdictatuur
 817. Eerste online referendum in Zwitserland
 818. Ward Beysen pro directe democratie
 819. Het goede leven
 820. Liegen in Malta
 821. Ondertussen in Somaliland
 822. Oorlog of democratie
 823. Referenda in de kandidaat-lidstaten
 824. Peilingen (België)
 825. Peilingen (internationaal)
 826. Directe democratie: effecten op de geïnformeerdheid van de burger
 827. Geluk en zelfbeschikking
 828. Bart Somers
 829. Uniek referendumstelsel in Amsterdam
 830. Onze progressieve pers
 831. Wetsvoorstel voor niet-bindend referendum in Luxemburg
 832. Hamburg: vakbonden bekomen referendum tegen privatisering
 833. Vier Fransen op vijf voorstander van democratie
 834. Britten voor referendum over Europese grondwet
 835. Het particratisch argument
 836. De Antwerpse perikelen vanuit democratisch oogpunt
 837. Verzwijgen is goud
 838. Notities bij de voorbije verkiezingen
 839. Quotes uit de politiek
 840. Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de "duivelse details"
 841. Partijdige televisie
 842. Europese peilingen
 843. Democratie smaakt naar meer
 844. Catalonië stemt voor meer autonomie
 845. Eerste burgerinitiatief volgens nieuw gemeentedecreet
 846. Voor een meer menselijke en meer democratische samenleving
 847. Tegen het paternalisme! Voor vertrouwen in het volk!
 848. Geen verlengde minderjarigheid voor de burgers!
 849. De échte vernieuwing: directe democratie in Zwitserland
 850. Interview met Bruno S. Frey (DE)
 851. Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen
 852. Het Witte Manifest
 853. reactie op ¨Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar"
 854. Wie neemt verkeerde beslissingen?
 855. Voor wie is het referendum bedreigend?
 856. Geweld, democratie en multiculturaliteit
 857. Petitie "Europees parlement op een plek"
 858. Montenegro kiest voor onafhankelijkheid
 859. What we do
 860. What we want
 861. Who we are
 862. Qu’est-ce que nous faisons?
 863. Qu’est-ce que nous voulons?
 864. Qui sommes nous?
 865. Nieuwe functies op de website
 866. Referenda en de wil van de burgers
 867. NEWSLETTER #15
 868. Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten
 869. Enkele presentaties uit Nederland
 870. Uitnodiging voor de eerste presentatie in Nederland van de campagne voor het Europees Burgerinitiati
 871. Mensenrechten en democratie
 872. Darwinisme en democratie
 873. Democratie bij de Atheners
 874. NEWSLETTER #14
 875. Bepaalt de burger weldra mee de politieke agenda?
 876. Français
 877. Athene nr. 8 is uit - Het parlementaire stelsel
 878. mail ons
 879. Conferentie in Brussel 23-24 maart
 880. Montenegro plant eerst afscheidingsreferendum en dan snel EU-lidmaatschap
 881. Buurtbevraging in Mechelen
 882. Iedere partij haar Vlaamse Grondwet
 883. Decisive weeks lying ahead
 884. Direct democracy
 885. Omdat een andere politiek nodig is
 886. Democratie.Nu heeft u nodig!
 887. Democracy International Newsletter #13
 888. Vrij spreekrecht is absoluut
 889. The European Citizens’ Initiative
 890. Economie, democratie en het geluk
 891. Democratie maakt gelukkig
 892. Kom mee betogen!
 893. Oproep voor een nieuwe, Democratische conventie
 894. Nederland introduceert Burgerinitiatief
 895. Vlaams Parlement ontzegt burger uitspraak over Europese grondwet
 896. Nieuwsoverzicht van www.directe-democratie.nu
 897. Time for Citizens to take the Initiative
 898. Stappenplan naar gemeentelijke referenda
 899. Voor de vrijheid van meningsuiting
 900. Over de vrijheid van meningsuiting
 901. Vlaanderen moet veto tegen volksraadpleging herroepen
 902. Democracy International lanceert oproep voor een democratische Conventie
 903. credits
 904. 5 stemmen tegen 10 stemmen voor
 905. DI NEWSLETTER #12
 906. Van particratie naar democratie
 907. De mythe van de Goede Dictator
 908. Vrijheid, democratie & secessie
 909. Politieke klasse blijft doodsbang voor oordeel volk
 910. Meerderheid Nederlanders voor referendum over EU- toetreding van Turkije
 911. Belg verliest zijn geloof in het EU-lidmaatschap
 912. Schwarzenegger en directe democratie
 913. Congo houdt referendum over nieuwe grondwet
 914. Is België echt een democratie?
 915. Zwitsers kiezen voor verbod transgene teelt
 916. Het dierbare België
 917. DI-NEWSLETTER #11
 918. De kikker en de politiek
 919. Historiek tot 2002
 920. Referendum bij Picanol over het generatiepact
 921. Laten we de stemplicht afschaffen.
 922. Historiek tot 2005
 923. Wat is en doet Democratie.nu ?
 924. Organisatie van WIT
 925. Wat is directe democratie?
 926. Newsletter #10 http://www.democracy-international.org
 927. Het einde van de particratie?
 928. Democratie.nu-nieuwsbrief 57
 929. Democratie.nu-nieuwsbrief 58
 930. Democratie.nu-nieuwsbrief 59
 931. Democratie.nu-nieuwsbrief 61
 932. Geen Volksraadpleging? Stop dan Ratificatie!
 933. Aangeleerde hulpeloosheid
 934. STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement
 935. Telt Ieders mening mee?
 936. Kenianen wijzen nieuwe grondwet af
 937. N-VA slikt voorstel in
 938. Het complotdenken ondergraaft de democratie
 939. Het pad van de innerlijke opstand
 940. Bevolking met kluitje in het riet
 941. Over eindtermen en burgerzin
 942. Wij vragen hoorzittingen, een debat en een volksraadpleging.
 943. 'Truc met het volk' is boerenbedrog
 944. Schwarzenegger bijt in het zand
 945. Wijsheid voor de massa?
 946. over deze website
 947. History
 948. Toelichting door Jef Sleeckx van het verzoekschrift Debunne-Sleeckx-Van Outrive op 8 november 2005
 949. Hoe doden we een volksbesluit?
 950. Brazilianen wijzen verbod op vuurwapens van de hand
 951. Wahlstreik!
 952. politiek algemeen
 953. Reactie op "Het probleem met de wakkere burger"
 954. boeken en artikels
 955. Interview Jos Verhulst
 956. Het verdiepen van de democratie
 957. Persbericht Democratie.nu
 958. Witte Werf maart 1999
 959. Witte Werf mei 1999
 960. Witte Werf augustus 1999
 961. Witte Werf oktober 1999
 962. Witte Werf november 1999
 963. Witte Werf december 1999
 964. Witte Werf april 2000
 965. Witte Werf mei 2000
 966. Witte Werf december 2001
 967. Witte Werf februari 2002
 968. Witte Werf juni 2002
 969. Witte Werf oktober 2002
 970. Witte Werf december 2002
 971. Witte Werf april 2003
 972. Witte Werf juli 2003
 973. Witte Werf november 2003
 974. Witte Werf januari 1999
 975. Witte Werf januari 2000
 976. Over particratie, meerderheid en oppositie
 977. Witte Werf januari 2004
 978. Verzoekschrift komt op dinsdag 8 november aan bod
 979. Wit Bericht 05/09/2001
 980. Wit Bericht 23/03/2002
 981. Wit Bericht 10/04/2002
 982. Wit Bericht 20/04/2002
 983. Wit Bericht 17/05/2002
 984. Wit Bericht 11/09/2002
 985. Wit Bericht 02/01/2003
 986. Wit Bericht 19/01/2003
 987. Wit Bericht 25/01/2003