Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en terugblik op 2014

Graag nodigt Democratie.nu al haar leden en sympathisanten uit voor haar nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 februari 2015 bij Marc Fransen, Thaliastraat 62/1, 2600 Berchem (1 km van het station Antwerpen-Berchem). 

Vanaf 13.30 uur vertelt Bert Penninckx over de vooruitgang in het afgelopen veelbewogen jaar en blikt hij vooruit op wat 2015 gaat brengen.

Vanaf 14u tot 15u zijn er inleidingen en een open gesprek over de recentste inzichten rond loting, waarom in België de "dictatuur van de minderheid" nefast is voor het ontluiken van een authentieke democratie, en het venijnige om democratie gelijk te stellen aan verkiezingen met een inleiding tot het begrip ‘electorale aristocratie’. Voor mensen die nog niet zo met Democratie.Nu vertrouwd zijn zullen we de drie stappen naar een authentieke democratie kort toelichten.

Tot 16u kan men verder vrij van gedachten wisselen en met elkaar kennis maken.

Terugblik op 2014 en toekomstige activiteiten

Petitie.be

Het afgelopen jaar is er veel gerealiseerd. Heel wat mensen die bezorgd zijn rond onze samenleving vonden hun weg naar www.petitie.be. Meer dan 150 petitionarissen en ook de meer dan 30.000 ondertekenaars hebben het gevoel iets positiefs bij te dragen aan hun levensomstandigheden, zij krijgen meer zelfvertrouwen in het feit dat ze hun eigen lot kunnen verbeteren door beter met overheden te communiceren en hun wensen en ervaren ongenoegen kunnen delen met meerdere mensen. Zij realiseren zich dat veranderingen mogelijk zijn door actief te worden in plaats van te klagen.

Zo wordt de fietsveiligheid rond scholen verbeterd; het welzijn van dieren, de leefbaarheid van hun omgeving, het veilig stellen van werkgelegenheid of nieuwe creëren, het aanpakken van overlast allerhande zoals lawaai, het beter integreren van nieuwkomers, het verbeteren van de democratie en het belastingsysteem of het beperken van overheidsuitgaven, beter onderwijs, veilig stellen en verduurzamen van de energievoorziening, behoorlijk bestuur en transparantie, beter ruimtegebruik en gezondheidszorg, verkeersveiligheid, patrimoniumbeheer enz.

Kortom een heel scala van petities die zeer praktisch of urgent zijn tot utopisch en op de lange termijn. De thema's weerspiegelen heel goed wat er in de samenleving aan bezorgdheden leeft.

Wij zijn onze donateurs, de projectleider Arjen Nijeboer, onze behulpzame en diplomatische moderator, de vrijwilligers en Reinder Rustena van petities.nl enorm dankbaar.

Spontane schenkingen beginnen binnen te stromen zodat we hopen hiermee dit jaar minstens de onderhoudskosten te kunnen dekken.

Het project is voor vele mensen en organisaties aanstekelijk. De ontwikkelaar in Nederland Reinder Rustena werd door ons project en onze suggesties enthousiast om de software te verbeteren en heeft subsidies aangevraagd en gekregen bij de Nederlandse overheid. Wij in België delen automatisch en kosteloos mee in die verbeteringen. Er loopt nu ook een subsidie-aanvraag bij de Europese commissie om het petitiesysteem in meerdere Europese landen ter beschikking te stellen zoals Denemarken en Duitsland. We hebben personen en organisaties uit Hongarije, Bulgarije en Slovakije overtuigd het petitiesysteem te gebruiken. Andere landen zullen ongetwijfeld volgen.

In de toekomst hopen we nog het volgende te realiseren:

- een Franstalige module

- invoering van elektronische handtekeningen met E-ID kaart zodat online handtekeningen een officiële status kunnen krijgen

- samenwerking met gemeenten en parlementen zodat officiële petities aan de "loketten" van Petitie.be worden aangeboden zodat gemeenten ontlast worden voor deze taak

- Het Vlaams Parlement is van plan zelf een officiële petitiesite te maken; Petitie.be biedt zijn diensten aan.

De kandidatencheck

Verschillende vrijwilligers hebben elk honderden uren geklopt om de kandidaten voor de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen van 25/5/2014 te bevragen. Wij vroegen of zij specifieke voorstellen voor democratische vernieuwing willen steunen. Meer dan 200 kandidaten steunden deze, een verrassend hoge score.

Democratie.nu vroeg de kandidaten voor het Vlaamse parlement om zich in te zetten voor goede, burgervriendelijke uitvoeringswetgeving voor de gewestelijke volksraadpleging (hiervoor is recent de grondwettelijke mogelijkheid geopend). In Vlaanderen tekenden maar liefst 71 kandidaten hiervoor, tegenover 21 Brusselse kandidaten en 19 Waalse. Koploper in Vlaanderen was de PVDA+ (24 kandidaten), gevolgd door het Vlaams Belang (17 kandidaten) en Groen! (8 kandidaten). Kandidaten die steun uitspraken tegen hun eigen partijlijn in, waren o.a. Matthias Storme (NV-A) en Dirk De Roeck en Valerie Taeldeman (CD&V).

Aan de federale kandidaten vroeg Democratie.nu om de Grondwet te wijzigen zodat bindende referenda in heel België mogelijk worden. Zwitserland laat zien dat directe democratie, gepaard met de juiste meederheidsvereisten, juist kan bijdragen tot een vreedzaam samenleven van verschillende taalgroepen.  42 kandidaten steunden zo’n grondwetswijziging. Koploper is de Piratenpartij (6 kandidaten), op de voet gevolgd door Groen! (5) en het Vlaams Belang (5). Bij de SP.a steunen 3 kandidaten bindende federale referenda tegen de eigen partijlijn in (Bert Anciaux, Annemarie Kota en Patricia Sarasin-Dhaene), bij CD&V één kandidaat (Delphine Haulotte).

De Europese kandidaten werden gevraagd om een nieuwe openbare en inclusieve Conventie te steunen die een beter en democratischer EU-verdrag in elkaar moet zetten, gevolgd door nationale referenda in heel Europa over het eindresultaat. 32 kandidaten spraken zich voor een nieuwe Conventie uit, 31 daarvan ook voor een afsluitend nationaal referendum. De steun was het grootste bij Groen! (8 kandidaten), PVDA+ (4) en aan Waalse zijde Ecolo (4) en – verrassend – de PS. Bij de laatste bleek de omstredenheid van referenda uit het feit dat 5 kandidaten de Conventie steunden maar slechts 3 van hen ook het afsluitende nationale referendum daarover.

Nieuwe campagne: de gewestelijke volksraadpleging

In 2014 is de Belgische Grondwet gewijzigd en is de mogelijkheid geopend voor gewestelijke volksraadplegingen. De gewesten hebben grote bevoegdheden op het vlak van economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, vervoer, huisvesting, openbare werken, enz. enz.

Voordat gewestelijke volksraadplegingen echter werkelijkheid worden, moeten de gewestelijke parlementen nog uitvoeringswetten goedkeuren. Pas dan kunnen Vlamingen, Walen en Brusselaars volksraadplegingen aanvragen. In die uitvoeringswetten moeten ook alle voorwaarden en spelregels geregeld worden. De signalen zijn dat de politici dit op de lange baan willen schuiven en deze legislatuur (2014-2019) geen uitvoeringswet willen maken. En als ze al een uitvoeringswet maken, dan weten we dat politici altijd de neiging hebben om de drempels zo hoog mogelijk op te schroeven en veel belangrijke onderwerpen uit willen sluiten van referenda. Dat mag niet gebeuren!

Daarom gaat Democratie.nu in 2015 om te beginnen in Vlaanderen campagne voeren om spoedig te zorgen voor een uitvoeringswet waarvan de voorwaarden en spelregels zo burgervriendelijk en democratisch mogelijk zijn.

Daarbij hebben we uw steun nodig!

Wat willen we bereiken?

             Geen extra uitzonderingen van onderwerpen

             Burgers bepalen de vraagstelling van volksraadplegingen

             Een haalbare handtekeningendrempel

             Vrije handtekeningeninzameling

             Voldoende tijd om campagne te voeren

             De meerderheid beslist: geen minimale opkomstdrempels

             Een onafhankelijke referendumcommissie en een eerlijke referendumbrochure

             Gelijke subsidie voor de ja- en nee-campagnes

Hoe gaan we dit bereiken?

Democratie.nu zal een eigen voorstel ontwikkelen voor een uitvoeringswet. We starten gesprekken met alle politieke partijen in het Vlaams Parlement en zal alles op alles zetten opdat één of meer partijen vanuit het parlement een initiatiefwetsvoorstel indienen. Daarna organiseren we een lobby- en publiekscampagne om deze initiatiefwet ook daadwerkelijk aangenomen te krijgen.

Om effectief campagne te kunnen voeren, zullen we de website van Democratie.Nu grondig moeten vernieuwen. De kosten hiervan zijn ook in dit project opgenomen.

Hoeveel geld hebben we nodig?

De campagne verloopt in twee stappen. Eerst moeten we ons voorstel uitschrijven, contacten aanknopen met de fracties in het Vlaamse Parlement en zorgen dat we parlementariërs bereid vinden om een initiatiefwet in te dienen. Voor deze eerste stap is anderhalf jaar gereserveerd en de kosten zijn begroot op 20.200 euro. Het tweede gedeelte van de campagne – lobbying en de lancering van een publieke petitie - is alleen zinvol als deze eerste stap slaagt.

Helpt u ons alstublieft mee om te zorgen voor deze initiatiefwet. Help ons de politici te sensibiliseren. Doe een donatie van 25, 75, 250 of 1500 euro via onze website: http://www.democratie.nu/index.php/doneer-nu

Directe democratie ook in Wallonië

Claude Brasseur en Mia Vossen willen de directe democratie ook in Wallonië op de kaart zetten. Daartoe zijn we begonnen een website op te zetten voor Franstalig België: http://www.democratiedirectecomme-ensuisse.be/

Deze zal van pas komen om op termijn ook in Wallonië volksraadplegingen op gewestelijk vlak mogelijk te maken. Immers hebben we net een campagne gestart om de regionale volksraadpleging mogelijk te maken.