Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Democratie wordt 21 jaar! 8 redenen om ons te steunen!

8 redenen om uw Democratie.Nu te steunen

 

REDEN 1: Democratie.Nu kent dé oplossing voor de huidige maatschappelijke wantoestanden

REDEN 2: Invoering van het Bindende Referendum Op Volksinitiatief (piste 1)

REDEN 3: Loting (piste 2)

REDEN 4: De rechtstreekse verkiezing van de uitvoerende macht (= burgermeester/ministers/regering) (piste 3)

REDEN 5: Democratie.Nu werkt onafhankelijk en is een niet-gesubsidieerde vereniging

REDEN 6: Democratie.Nu’s strategie is een winner!

REDEN 7: We ARE the change

REDEN 8. Een gift voor Democratie.Nu is een cadeautje voor uzelf, uw kinderen, uw medemens, de dieren en de natuur

 

 

 


 

REDEN 1: Democratie.Nu kent dé oplossing voor de huidige maatschappelijke wantoestanden [toon alle redenen]

 

 

Oké, dit klinkt hoogdravend, maar het is daarom niet minder waar. In feite is het verrassend eenvoudig: dé sleutel tot het oplossen van vrijwel alle maatschappelijke problemen is de invoering van de democratie/volkssoevereiniteit. Momenteel leven wij in een indirecte vertegenwoordigende ‘democratie’ met bedroevend weinig inspraakmogelijkheden voor de burgers. Laat ons dus eerlijk wezen: wij leven helemaal NIET – in tegenstelling van wat men doorgaans beweert – in een democratie, maar wel in een particratie. Indien de representatieve democratie geen volkssoevereiniteit oplevert en bijgevolg meer problemen veroorzaakt dan ze oplost, is het maar de vraag welk politiek systeem dan wél oplossingen genereert voor de grote vraagstukken van onze tijd.

Concreet:

NIET: Het oprichten van een nieuwe partij is géén oplossing, want het systeem op zich is problematisch. Zolang het volk niet zelf VOOR OF TEGEN concrete wetten en wetsvoorstellen kan stemmen – zolang het volk niet over een wetgevende bevoegdheid beschikt en zolang er geen volkssoevereiniteit is – zal er weinig wezenlijks veranderen. We vechten namelijk slechts tegen de gevolgen en niet tegen de oorzaak. In feite is dat een pijnlijke vaststelling. Mensen/activisten gaan met de beste bedoelingen de straat op en betogen tegen climate change, het gevoerde asielbeleid of tegen de aankoop van gevechtsvliegtuigen. Dit is een zinloze strijd, want we worden afgeleid van het echte probleem. Het leidt enkel tot het versplinteren van het maatschappelijke verzet: een focus op de verschillende symptomen in plaats van op de werkelijke oorzaak. Alles begint met het besef van het gebrek aan democratie.

WEL: De invoer van de volkssoevereiniteit. Dit gebeurt door het opzetten van kiessystemen die directe democratie mogelijk maken.

HOE? Via 3 mogelijke pistes (reden 2, 3, 4), hieronder beschreven:

  

REDEN 2: Invoering van het Bindende Referendum Op Volksinitiatief (piste 1) [toon alle redenen]

= De invoering van het Bindende Referendum Op Volksinitiatief (BROV), waardoor de bevolking rechtstreeks wetgevend werk kan verrichten, ook tegen de wil van de politici in. Met referenda kunnen burgers bovendien zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen.

 

 

Stap 1: Petitie.be (het opwaarderen van het petitierecht). Democratie.Nu richtte voor de burger de website petitie.be op. De petitie is de eerste kleine stap naar directe democratie. Dankzij dit instrument kan iedereen gratis een petitie starten met het oog op de hervorming van de samenleving. Reeds 80.000 mensen ondertekenden een petitie, waarvan verschillende petities reeds hun doel hebben bereikt. 

Stap 2: De volgende logische stap bestaat uit het vertrouwd maken van het grote publiek met een ander direct-democratisch instrument, namelijk de gewestelijke volksraadpleging (GVR). Daarom zette Democratie.Nu het project ‘Gewestelijke Volksraadpleging’ in de steigers en diende zelf een burgervriendelijk uitvoeringsdecreet in bij het Vlaamse parlement. 

Stap 3: Het BROV afdwingen.

Dit is mogelijk!

 - Kijk maar naar buitenlandse ervaringen. In Zwitserland op nationaal niveau, in Duitsland en de VS op deelstatelijk niveau.

 - In eigen land is het bovendien ook goed mogelijk, mits een simpele aanpassing van Art. 33 van de grondwet.

 

REDEN 3: Loting (piste 2) [toon alle redenen]

Democratie.Nu ambieert een grondige politieke hervorming waarbij het wetgevende werk voortaan door gelote burgers gebeurt. David Van Reybroucks G1000 verdient dan ook een waardig vervolg. Wat als de Vlaming zélf zijn/haar grondwet schrijft, Ijsland achterna?

 

 

De hamvraag luidt: Wie schrijft het recht/wie schreef de grondwet? Het antwoord:

A. de ‘verkozen’ parlementairen die wetsvoorstellen opstellen

B. de regering zelf (= de uitvoerende macht) die wetsontwerpen opstelt

Dit ruikt verdacht veel naar een ‘conflict of interest’/belangenverstrengeling. Komt het de machthebber wel toe om zelf de wetten te schrijven en de contouren van zijn macht te bepalen? De grondwet is er net om de burger te beschermen tegen elke vorm van machtsmisbruik dat uitgeoefend wordt door de overheid. In een democratie vreest de machthebber de wetten en schrijft hij ze niet zelf!

Wil men de verkiezingen werkelijk democratiseren, dan worden de volksvertegenwoordigers best aangeduid via het systeem van ‘loting’ en niet via gedwongen ‘representatie’. Loting verzwakt namelijk de machthebber. Daarom hoeft men het principe van loting niet te vrezen. Loting garandeert net representativiteit. Bovendien behoedt het voor machtsmisbruik: het ontmantelt en voorkomt de vorming van een particratische en ongenaakbare kaste. Wil men tot een authentiek democratische grondwet komen, dan wordt een grondwetgevende vergadering opgesteld, samengesteld uit burgers die zijn aangeduid door loting. Deze representativiteit waarborgt het streven naar het algemeen belang. De grondwetgevende vergadering bepaalt de grenzen van de uitvoerende macht (= de regering) en stelt term-limits in (= mandaten beperkt in duur en beperkte herverkiesbaarheid). Hierdoor wordt de vorming van een permanent heersende politieke kaste voorkomen. Ook worden instrumenten ingevoerd die machtsmisbruik moeten tegengaan (= afzettingsprocedures of recall). De door de burgers geschreven loting wordt vervolgens voorgelegd aan de burgers via het bindende referendum.

 

REDEN 4: De rechtstreekse verkiezing van de uitvoerende macht (= burgermeester/ministers/regering) (piste 3) [toon alle redenen]

 

 

Door de particratie is België federaal gedegradeerd tot een non-state in de betekenis van afwezigheid van doorslaggevend beleid. 

Om hieraan te ontsnappen moet de rechtstreekse verkiezing van de regering worden ingevoerd, wat technisch perfect te implementeren valt. Dit is werkelijk een sine qua non. Want enkel en alleen indien de kiezers over de samenstelling van de regering kunnen beslissen, kan de particratie worden ontmanteld. En kan de toenemende personificatie van de politiek in de media worden tegen gegaan. In De trukendoos van de particratie schrijft politoloog Wilfried Dewachter: “De rechtstreekse verkiezing van de regering is de eerste prioriteit van de democratie, omdat ze veel sterker beslissend is dan de verkiezing van het parlement en zo uitgesproken meer gezag geeft aan de regering in haar moeilijke strijd tegen de grote en moeilijke problemen en uitdagingen van de 21ste eeuw.”

  

REDEN 5: Democratie.Nu werkt onafhankelijk en is een niet-gesubsidieerde vereniging [toon alle redenen]

Wij herinneren er u aan dat Democratie.Nu een onafhankelijke en niet-gesubsidieerde vereniging is met als streefdoel het invoeren van de democratie in Vlaanderen en België. Dit brengt echter ook problemen met zich mee wat de fondsenwerving betreft. 

Hoewel de invoering van de democratie/volkssoevereiniteit dé oplossing is voor het gros van de problemen waarmee we vandaag als samenleving worden geconfronteerd, is het grote publiek zich daar doorgaans niet altijd van bewust. Directe democratie is ook geen catchy of beklijvend thema zoals dierenlijden of kindermisbruik. Weinig mensen voelen zich geroepen om de democratie werkelijk te steunen.

Momenteel bevinden wij ons dan ook in een hachelijke situatie. Democratie.Nu moet dringend professionaliseren als zij haar missie wil kunnen verwerkelijken. En dat kan niet zonder de nodige financiële injecties. Nieuwe acties staan op stapel en om deze vervolgprojecten levensvatbaar te houden, is uw financiële steun onontbeerlijk.

Ons benodigde budget raamden we op €21.000. We hebben jullie hulp nodig om dit bedrag bij elkaar te krijgen en zo de doelen van Democratie.Nu verder te realiseren. Wij allemaal hebben de invoering van onze democratie in handen! Steun Uw Democratie.Nu!

  

REDEN 6: Democratie.Nu’s strategie is een winner! [toon alle redenen]

 

 

Onze aanpak is doordacht en daarom tweevoudig.

Wij spreken zowel politici als het grote publiek aan.

a) Politici

* Sinds de Witte Mars (1996) klaagt Democratie.Nu politieke wantoestanden aan en stelt politici concrete aanbevelingen voor bestuurlijke vernieuwing voor, met wisselend succes.

Verschillende, nog steeds vooraanstaande politici zoals Guy Verhofstadt en Bert Anciaux integreerden onze voorstellen (deels) in hun partijprogramma. Studiebureaus, denktanks en politici hebben kennis genomen van onze artikels en publicaties.

De ontnuchtering volgde evenwel al snel. In 1996 – tijdens het tumult van de Witte Mars, ten tijde van de Dutroux-affaire – kwamen 300.000 mensen op straat om hun ongenoegen te uiten over een falend beleid, een falende justitie en een falende politie. Het politieke antwoord was de oprichting van de Commissie Politieke Vernieuwing, die had moeten leiden tot een ‘nieuwe politieke cultuur’. Deze Commissie Politieke Vernieuwing bloedde echter al snel dood. Bovendien veegde het wetenschappelijk comité voor de politieke vernieuwing al het bestaande empirisch onderzoek dat Democratie.Nu (toen nog onder de naam W.I.T., = Werkgroep Implementatie Tijdsgeest) had aangebracht van tafel. Het resultaat is dat er 15 à 20 jaar later nog niets fundamenteel is veranderd. De particratie is machtiger dan ooit.

Sinds de zesde staatshervorming is het in principe mogelijk om volksraadplegingen te organiseren op het niveau van de deelstaten. Maar de Vlaamse regering weigert dit grondwettelijke recht op inspraak te implementeren. Democratie.Nu verzoekt de Vlaamse regering daarom dringend werk te (willen) maken van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging. Hiervoor zette Democrate.Nu het project Gewestelijke Volksraadpleging in de steigers.

* Democratie.Nu’s antwoord op het Waalse uitvoeringsdecreet van de gewestelijke volksraadpleging. Wallonië is de eerste Belgische deelstaat die de gewestelijke volksraadpleging mogelijk maakt. Een nadere analyse van het uitvoeringsdecreet onthult echter hoe de democratie wordt gewurgd net onder het mom van meer democratie. De voorwaarden waaronder een gewestelijke volksraadpleging in Wallonië kan plaatsvinden, zijn dan ook bijzonder streng te noemen, en dat terwijl een volksraadpleging staat of valt met burgervriendelijke en werkbare uitvoeringsmodaliteiten. We stellen vast dat de Waalse volksraadpleging op gewestelijk niveau geen efficiënt burgerinstrument kan en zal zijn, maar veeleer een beleidsinstrument van de particratie. De burgerbeweging Democratie.Nu stuurde haar eigen uitvoeringsdecreet door naar alle Waalse parlementsleden, in de hoop het akkoord alsnog te beïnvloeden. Het is echter duidelijk dat een verzameling van onredelijke uitvoeringsmodaliteiten werd opgesteld met als doel om de directe democratie te verzwakken en de gewestelijke volksraadpleging op volksinitiatief maximaal te ontmoedigen.

b) Burger

Democratie.Nu houdt wekelijks (op dinsdagavond van 20.30 uur tot 21.30 uur) een teleconferentie waar toekomstige (vervolg)acties worden besproken. Alle suggesties en vruchtbare pistes zijn hierbij welkom. Denkt u graag met ons mee? Een pc en een stabiele internetverbinding volstaan om deel te nemen. 

Hoe gaat het in zijn werk?

1. U stuurt een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de vermelding ‘deelname teleconferentie’.

2. U krijgt een bevestiging van uw inschrijving toegestuurd.

3. Een half uur voor de webinar wordt u een link doorgestuurd: klik op de blauwe link (‘join webex’), vul uw naam en emailadres in en u bent klaar om samen met ons werk te maken van meer democratie in Vlaanderen. 

Vorige maand gaf Democratie.Nu een aantal workshops en online webinars over het systeem van loting. Binnenkort volgen andere webinars

In het najaar hopen we te kunnen starten met ons nieuw project: ‘DE RONDE VAN VLAANDEREN’, waarbij Democratie.Nu Vlaanderen rondtoert met een sensibiliserende voordracht over het flagrante gebrek aan democratie in België.

 

REDEN 7: We ARE the change [toon alle redenen]

 

Democratie.Nu, een groep bezorgde burgers met diepgaande expertise betreffende directe democratie, neemt het heft in handen en ontwerpt zelf burgervriendelijke wetsvoorstellen en uitvoeringsdecreten. We gaan hierbij met politici in gesprek en wijzen hen op valkuilen en ondemocratische elementen.

Wat het project ‘Gewestelijke Volksraadpleging’ betreft, diende Democratie.Nu zelf een burgervriendelijk uitvoeringsdecreet in bij het Vlaamse parlement. Het burgervoorstel werd op 28 januari 2016 via een direct verzoekschrift bij het parlement ingediend, maar werd helaas geweigerd. Daarom zetten we momenteel alles in op de ‘indirecte vertegenwoordigende’ piste. Momenteel onderhoudt Democratie.Nu contacten met verschillende Vlaamse volksvertegenwoordigers uit de bestuursmeerderheid, met het expliciete verzoek het wetgevende proces alsnog in te leiden.

Momenteel geven wij ook vorm aan een wetsontwerp over loting.

 

REDEN 8. Een gift voor Democratie.Nu is een cadeautje voor uzelf, uw kinderen, uw medemens, de dieren en de natuur [toon alle redenen]

Democratie.Nu helpt de burgers hun zelf ontworpen democratie te realiseren. Want het is ONZE democratie!