Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Antwoorden op Democratie.Nu's vraag over het Gentse circulatieplan

In de vorige nieuwsbief publiceerde Democratie.Nu de antwoorden die we ontvingen naar aanleiding van onze vraag over het Gentse circulatieplan. Wij dachten er goed aan te doen de teksten enigszins in te korten en zo de lezers niet onnodig veel tekst te bezorgen.

Prof. Rik Pinxten reageerde hierop aldus (letterlijke overname):


beste, 

Opnieuw een testje over jullie 'democratisch ' gehalte. Zul je dit doorsturen naar alle ontvangers van jullie berichten? Ik ben nagenoeg zeker van niet, en dan spreeek ik als echte democraat.

Ik heb mijn tijd gestoken in jullie vragen, en ik word amper met een stukje van een citaat vermeld. Dat is minstens vreemd. Anders gezegd: dat is manipulatie. Normaal gezien zouden jullie ALLE antwoorden INTEGRAAL moeten weergeven. Dat kost even weinig (niets) als wat je nu doet, waar je een summiere selectie geeft aan de lezer. Dat is manipulatie, geen demi-ocratie. Niet nu, en nooit vrees ik. Ik wil dus niets meer te maken hebben met jullie vereniging, behalve dat ik hoop dat jullie eerlijk genoeg zijn om dit antwoord aan iedereen (inclusief mij) door te sturen. Ik wacht af.

`hartelijk,

prof. R. Pinxten

 

Democratie.Nu: Wie zijn wij om deze perceptie aan te vechten? Ons excuus voor wie dit nog zo overkwam, alvast aan prof. Rik Pinxten. Ziehier daarom alle mails die we mochten ontvangen in extenso.

* De afgelasting van het referendum is geheel terecht.

Dat na maanden toch slechts amper 30,000 handtekeningen werden ingezameld was al een teken aan de wand.

dat daarvan een pak gewraakt zijn is de normale gang van zaken. Voortmaken nu.

hartelijk, Rik. Pinxten

* Er zijn nu eenmaal regels voor een volksraadpleging of referendum. Als die niet gevolgd werden, dan komt er logischerwijze géén raadpleging. In dit geval kwam het initiatief van een partij en dan is het een blaam voor die partij dat zij er niet in slaagt om het te doen volgens de regels van de kunst en bovendien géén reserve heeft ingebouwd. Een partij met een hooggeleerde kamervoorzitter in haar rangen dan nog! (E. S.)

* In deze kan men spreken van een politiek (NVA) van liegen en bedriegen. Het feit dat er sommige handtekeningen meermaals werden gebruikt, er overledenen op de lijst stonden evenals niet Gentenaars toont nog maar eens dat de politieke partij die hier een volksraadpleging eist niet dood is van hun eerste leugen (temeer omdat ze in de steden en gemeenten waar ze aan de macht zijn anti volksraadpleging zijn, van een gespleten tong gesproken). Als rasechte Gentenaar omarm ik het circulatieplan met alle plezier, de stad is op korte tijd reeds veel leefbaarder geworden. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat dit circulatieplan enkel een probleem is voor niet Gentenaren die niet echt op de hoogte zijn van de situatie maar wel meehuilen met de wolven. Ik persoonlijk die werk, leef en woon in Gent heb nog geen enkele Gentenaar gehoord die deze volksraadpleging een warm hart toedraagt. Eerder merk ik de afkeer van de mensen t.o.v. diegenen die hierin politiek gewin zien. (J.S.)

* Ik vind dat dat referendum niet moet doorgaan.Korrekt is korrekt. Als men nu zou sjoemelen met de cijfers zou dit een heel slecht voorbeeld zijn. Ten tweede lijkt me dat dit dossier heel politiek geladen is …. informaties zijn niet objectief. Laten we dit rustig bekijken … en de plannen aanpassen waar dit nodig blijkt.  De stad kan dit aan.Referendums zijn zo gevaarlijk….Alleen al de  manier waarop de vraag gesteld wordt kan doorslaggevend  zijn  …. en in deze zaken zou  het populisme hoogtij vieren. Met beleefde groeten (V. D.)

* Waarom verbaast het ons niet dat het referendum in Gent omtrent het circulatieplan niet rechtsgeldig is omwille van ongeldige, onleesbare of dubbele handtekeningen. Burgemeester Daniël Termont en Freya Van Den Bossche op kop hebben beiden boter op hun hoofd, al hun partijgenoten idem dito. Of de Gentenaars en al wie deze mooie stad wil bezoeken gebaat is met dit plan is maar een simpele vraag met een even simpel antwoord : NEEN. Jan met de Pet zal maar shoppen en sleuren met boodschappen, zoekend naar een parkeerplaats en zwijgen we nog over de minder mobiele winkeliers! 

Het milieu ?????? Het kind moet een naam hebben zeker? Dat de middenstand hiermee niet gelukkig is, is maar meer dan normaal, ik zou zelfs durven zeggen een beetje broodroof. Foei Stadsbestuur van Gent!

Wat democratie betreft : het woord democratie heeft nog nooit zo hol geklonken, er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met de mensen/kiezers. Roepen en tieren dat is het enige wat onze verkozenen kunnen, met Ipad, tablet of gsm bezig zijn of ons uitlachen. Denken deze bollebozen dat de man/vrouw in de straat dom en naïef blijven. Spijtig genoeg heeft Jan modaal nooit het laatste woord, bij verkiezingen zien we hoe ‘on’democratisch het hier in België is, de kiezer kiest, ja, maar heeft zeker niet het laatste woord, er worden al op voorhand druk afspraken gemaakt : DEMOCRATIE IS MEER DAN OOIT EEN HOL WOORD, ZONDER BETEKENIS, WOORD DAT ALLEEN PAST ALS HET ONZE POLITIEKERS GOED UITKOMT. (M.S. & N. M.)

 * Ik ben ervan overtuigd dat de meeste Gentenaren niet tevreden zijn met het nieuwe circulatieplan.  Maar helaas, daarom doen ze nog geen moeite zich in de volksraadpleging uit te spreken.  Maar de doorsnee bezoeker van buiten Gent, wees er van overtuigd dat hij een fanatiek  tegenstander is. Zelf woon ik een 25 km van Gent maar durf er niet meer te komen, zoek het voor winkels e.d. wel elders. (V.W. L)

 * Geachte. Dat is onze democratie door politiekers in elkaar gestoken voor als het hen past. De helft + 1 beslist ( dat is de meerderheid ). Wat die andere helft betreft , daar moet niet naar geluisterd worden. Als er al meer dan 25000 mensen reageren denk ik wel dat zij iets betekenen en dat er op zijn minst naar hen geluisterd mag worden. Uit zo’n referendum kan je wellicht verbeteringen aanbrengen of niet ? Ik weet dat het natuurlijk niet nodig is want politiekers zijn alwetend, onfeilbaar en heiliger dan de paus. Ze mogen eens goed aan die boom schudden. Groeten (J.D.)

 * Mijne Heren, De volksraadplegers hadden zorgvuldiger te werk moeten gaan, echte democratie is nu eenmaal slechts mogelijk als bij de bevraging van de bevolking er voor gezorgd wordt dat bij de uitslag deze niet in vraag kan worden gesteld. Het is toch geweten dat handtekeningen verzamelen vrij eenvoudig is, bij herhaling heb ik reeds moeten vaststellen dat velen bereid zijn te tekenen zonder zich daarbij echt vragen te stellen over waar het inhoudelijk om gaat. Vriendelijker groeten (A.M.)

* Het is raar dat die vraag telkens gesteld wordt als er socialisten in het spel betrokken zijn! Waarom het GESPUIS van rechts (NVA, OPEN VLD) niet eens systematisch in vraag stellen! Maar ja, dat past niet in het neo-kapitalistisch kraam en de stemmingmakerij tegen alles wat links en sociaal is, zeker? (F. V.)

* Beste, Eerst en vooral moeten we zeggen dat de leuze : “de stad teruggeven aan de mensen, de inwoners …” toch een verstandige uitspraak is. Er is het  “oorverdovend” lawaai, de stank, de drukte, veroorzaakt door auto’s en vrachtwagens, die het leef- en woonklimaat in de stad letterlijk verpesten. Dat de stad een initiatief neemt inzake verkeersstromen binnen de stad, kan enkel toegejuicht worden. (In Antwerpen worden de meest vervuilende wagens geweerd.) In het buitenland zijn voorbeelden te over, waar in de steden auto’s geweerd worden. Niet alles is perfect, ook niet de genomen maatregelen. Met verloop van tijd zullen ook de pijnpunten aangepakt worden, zoveel is duidelijk.

Wat het referendum aangaat … Het ware goed dat de initiatiefnemers, naar analogie van wat gebeurde in Antwerpen binnen de context van de Oosterweelproblematiek, ook voorstellen inzake het afbakenen van de verkeersstromen binnen de stad Gent zouden naar voor brengen. Voor zover bekend is daar geen werk  van gemaakt, of in ieder geval geen ruchtbaarheid aan gegeven. Burgerdemocratie onderstelt ook betrokkenheid van de burgers in zulke technische dossiers. Als echter  blijkt dat het referendum ingegeven wordt door profileringsdrang van een politieke partij (momenteel in de oppositie), staan we wel heel ver weg van wat we verstaan onder “burgerdemocratie” : namelijk reële betrokkenheid van mensen, zelfs in technisch moeilijke dossiers. Omdat aan deze laatste voorwaarde helemaal niet is voldaan, kunnen we moeilijk gewagen van een gewettigde vorm van referendum, want inhoudsloos en niet gedragen door goed geïnformeerde en gevormde mensen. Met alle achting, (M. M.)

* Beste, Inzetten op 1 dimensie en op 1 manier van democratische besluitvorming is niet alleen arm, maar ook intellectueel oneerlijk.

Immers, bij de raadpleging van het 'volk' moet alle randvoorwaarden voor werkelijke participatie vervuld zijn, en dat is zelden of nooit het geval.

Democratie draait niet om een groot gelijk, maar om de tegensprekelijkheid en de tijdelijkheid van de overwinning (Chantal Mouffe).

Een raadpleging van het volk, op welke wijze dan ook, gaat uit van een bepaald mensbeeld waarbij iedereen veronderstelt wordt tot de 'demos' te behoren, terwijl niets minder waar is. Dat is een veel grotere probleem dat de executie voorwaarden van een referendum. (L. E.)

 * De EU is een grote leugen bende de EU is er alleen maar voor het kapitaal. Wij als burger van de EU krijgen nog veel meer ellende. Van mij mag de EU uit elkaar ploffen, weg met die zooi. Ze hadden de EU nooit zo samen moeten voegen. Mvg (TVB)

* Beste, Ik weet niet wie jullie zijn, maar een volksraadpleging met ja of nee, is voor mij geen democratie. Over zo’n complexe materie moet men een genuanceerde mening kunnen geven! Dus ik sta achter Gent die een werkgroep heeft samengesteld. MvG  (XR)

* Mijne Heren, De volksraadplegers hadden zorgvuldiger te werk moeten gaan, echte democratie is nu eenmaal slechts mogelijk als bij de bevraging van de bevolking er voor gezorgd wordt dat bij de uitslag deze niet in vraag kan worden gesteld. Het is toch geweten dat handtekeningen verzamelen vrij eenvoudig is, bij herhaling heb ik reeds moeten vaststellen dat velen bereid zijn te tekenen zonder zich daarbij echt vragen te stellen over waar het inhoudelijk om gaat. Vriendelijke groeten (AVM)

* Goede middag,
Wat ik in de kranten gelezen heb betreft het boek van Bart De Wever maakt me angstig.
 De NVA wil België ontmantelen, en de bevolking zal er opnieuw bij staan zonder een mening te kunnen uiten.
 We moeten ons Nationaal kunnen uitdrukken over die plannen, een referendum is dan echt wel op z'n plaats. Ik verwijs terloops naar de Koningskwestie.
 Mijn persoonlijke mening dus. 
Mvgr (JVDV)

De eerste onvolledige versie van de antwoorden.