Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

STOP de ratificatie van de Europese Grondwet in het Vlaams Parlement

Boodschap aan de meer dan 20.000 Europese burgers, inwoners van België, die hun handtekening gezet hebben onder ons verzoekschrift aan het Vlaams Parlement

Laatste nieuws :
Net zoals federaal Parlement en senaat, net zoals Waals en Brussels Parlement, net zoals de gemeenschapsparlementen, weigert ook het Vlaams Parlement een volksraadpleging te organiseren over de Europese grondwet

We krijgen onze zeg niet over het democratisch en sociaal tekort van de Europese Unie

Mevrouw, Mijnheer,
Beste vriendin, beste vriend,
Geachte kameraad,

U hebt massaal en vlug gereageerd op onze oproep voor handtekeningen van 15 juni. Dit heeft ons toegelaten om tijdig, op 29 september, nog voor de opening van het parlementair jaar, de 15.000 handtekeningen neer te leggen, zodat men met ons verzoekschrift moest rekening houden in de Commissie buitenland en Europese zaken van het Vlaams Parlement.

Na de haastige stemming in de 6 andere assemblees -  door parlementairen die vaak niet eens op de hoogte waren over de inhoud – wilden we duidelijk maken dat we onze zeg moeten hebben over deze Europese grondwet.

Hoe werd ons verzoekschrift behandeld in het Vlaams Parlement ?

Op 8 november konden we onze eisen mondeling verdedigen voor de Commissie buitenland en Europese aangelegenheden van het Vlaams Parlement, zoals de procedure voorziet in het geval van een verzoekschrift ondersteund door een petitie met minstens 15.000 handtekeningen van Belgische inwoners.

We hebben er eerst gewezen op de gevaren in deze grondwettekst voor het functioneren van de democratie, onze sociale rechten, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. Vervolgens hebben we de organisatie van een volksraadpleging gevraagd. We hebben de Commissie ook opgeroepen om woordvoerders uit te nodigen van de bewegingen die stelling genomen hebben tegen de ratificatie : de vredesbeweging, ATTAC en de vakbondscentrales die een resolutie stemden tegen de grondwet.

Daarop hebben de politieke fracties in een geheime zitting zonder publiek beslist twee hoorzittingen te organiseren, op 10 en 17 november ; de sprekers moesten gekozen worden uit een lijst met voorstellen van de diverse fracties.

De SP.a had geen oren naar onze voorstellen ; alleen Groen ! ging erop in. Uiteindelijk weerhield de Commissie Eric Goeman als woordvoerder van ATTAC-Vlaanderen en Ludo De Brabander van Vrede.

Er werd geen enkele syndicalist uitgenodigd.

Het voorstel voor een volksraadpleging werd op 23 november meerderheid tegen oppositie weggestemd in de plenaire vergadering van het Parlement.

Het verzoekschrift, ons verzoekschrift  voor een democratisch debat heeft de goedkeuring met enkele weken uitgesteld.

Maar minister Bourgeois’ decreet voor de goedkeuring van het Europees grondwettelijk verdrag werd reeds aan alle parlementairen verdeeld, en op de commissie buitenland van 13 december wordt het  ratificatieproces op gang gebracht. Met een « debat » zoals we het in de andere parlementen in dit land hebben meegemaakt, kan de stemming er dan heel vlug komen.

Het is in dezelfde week, op 15 en 16 december,  dat  een Europese Top van staats- en regeringsleiders bijeenkomt in Brussel. 

We moeten tonen dat er ook in België mensen zijn die, net zoals in Frankrijk en Nederland, de draagwijdte van deze grondwet begrepen hebben en niet bereid zijn om de sociale verworvenheden te slachtofferen op het altaar van de Concurrentie.

We moeten ook de onbeschaamdheid van Verhofstadt aanklagen : op dezelfde dag dat 100.000 mensen betoogden tegen het generatiepact, overhandigde hij zijn « Lissabonprogramma » aan de Europese Commissie, een programma waaruit het generatiepact rechtstreeks voortvloeit !

DEZE ONDEMOCRATISCHE GANG VAN ZAKEN IS ONAANVAARDBAAR.

Dit grondwettelijk verdrag is té gevaarlijk voor de sociale rechten, het arbeidsrecht en de openbare diensten.

Als we met voldoende zijn om dit te blijven herhalen, dan moet het Vlaams Parlement naar ons luisteren, de tijd nemen om na te denken en niet hals over kop ratificeren.


Daarom roepen we u op om met ons mee te protesteren op de dag van het burgerverzet :

13 december, 14 u, Vlaams Parlement (Leuvenseweg 27, 1000 Brussel)  : laat ons talrijk aanwezig zijn bij het begin van de ratificatiebesprekingen !

13 december, 17 u
,  Schumanplein (begin Wetstraat ; metro Schuman of metro Merode nemen en door het park gaan): we willen ons protest tegen Belgische ratificatie ook laten blijken tegenover de Europese Top.

Georges Debunne, Jef Sleeckx, Ludo Van Outrive