Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Organisatie van WIT

WIT is de VZW die Democratie.nu ondersteunt.
WIT heeft gekozen voor een VZW structuur.  (Nogmaals bevestigd op de Algemene Vergadering van 22/2/2005)
De vzw wetgeving is niet bepaald democratie vriendelijk. De statuten zijn zodanig opgemaakt dat de individuele leden de maximale vrijheid hebben.
De algemene vergadering heeft het laatste woord. De Raad van Bestuur ziet toe op de naleving van de wettelijke eisen en behartigt de juridische zaken van de organisatie. De leden van de RvB zien zich als een collegiaal bestuur.
Elk lid is een vrij kunstenaar in het raam van de sociale kunst: zo staat het in het huishoudelijk reglement in wording.
Het maandelijkse Algemene Leden Overleg (ALO)  is eigenlijk het hart van de vereniging. Hier worden de initiatieven besproken en worden de beslissingen genomen.

Statutair doel van WIT
In artikel 3 van de statuten lezen we:
"De vereniging heeft tot doel de invoering van de directe democratie, namelijk het wetgevend burgerinitiatief en het bindend en eerlijk (fair) referendum op alle bestuurlijke niveaus van de overheid in België en op het niveau van de Europese Unie, dit ter aanvulling van de representatieve democratie.
De vereniging wil gestalte geven aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In het bijzonder aan het volgende in  artikel 21: “Een ieder heeft recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land” – “De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering.”
De vereniging wil dit realiseren door onder meer: het verrichten van onderzoek; het houden van een archief;  het opstellen van publicaties en boeken;  het organiseren van debatten, studiedagen, opleidingen, websites, symposia, voorlichting; het onderhouden van contacten met zowel lokale als mondiale gelijksoortige bewegingen; het overtuigen en tot medewerking engageren van maatschappelijk actieve groepen, partijen, en individuen; deelname aan manifestaties, petities en andere acties."