Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Burgerinitiatief mogelijk bij gemeenteraden en districten

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Marino KEULEN de mogelijkheid gecreëerd dat burgers voorstellen kunnen indienen of problemen kunnen aankaarten bij de gemeenteraden én bij de districten. Wat dit laatste betreft, volgt minister Keulen het advies van de Raad van State bij het voorontwerp dat het Gemeentedecreet wijzigt. De Vlaamse Regering heeft dit vandaag definitief goedgekeurd. Het wordt van toepassing vanaf januari 2007.

De minister is tevreden dat met de definitieve goedkeuring van dit ontwerp de burgers een bijkomend instrument voor inspraak krijgen, naast andere zoals de gemeentelijke volksraadpleging en de verzoekschriften. De Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur had bedenkingen geformuleerd bij de invoering van nog een extra inspraakinstrument, maar werd daarin niet gevolgd door de Raad van State.

Dit nieuwe instrument laat de inwoners toe om in de gemeente- of districtsraad voorstellen te doen, problemen of noden aan te kaarten of vragen te stellen over de beleidsvoering en dienstverlening van de gemeente of het district. Zij mogen die dan zelf komen toelichten op de gemeente- of districtsraad.

Die raden zijn verplicht zich over zo'n voorstel van burgers te buigen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo moet het voorstel bijvoorbeeld worden gesteund door twee procent van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten of districten met minder dan 15.000 inwoners; van 300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten of districten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners; en van één procent van de inwoners ouder dan 16 in gemeenten of districten met minstens 30.000 inwoners.

Bron persmededeling van de Vlaamse Regering