Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernij



Bezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Reginald Moreels

In DE MORGEN van 26 februari verscheen een uitgebreid interview met Regiald Moreels. Moreels zegt daarin enkele behartenswaardige dingen:

"Bovendien leeft de particratie nog volop. Niet alleen in benoemingen en zo, maar neem nu de Oostenrijk-betoging verleden week: wie liep er op de eerste rij? De partijvoorzitters? Niets is veranderd. Ik denk dat we meer naar een persoonsdemocratie moeten gaan. Een democratie waar de mens meer kan deelnemen aan debatten. Waarom geen referendum over euthanasie? De mensen zijn daar echt mee bezig en willen wel, maar het zijn net de bevoogdende regels van de technocratie die hen in hun cocon terugdringen. Wil de burger dat niet, dan kan hij alleen gaan protesteren op straat, ofwel moet hij een foertstem uitbrengen. Waar geven we hem de kans tot deelname aan het debat?"

Uit dat citaat blijkt enerzijds dat Moreels van ver komt (een systeem waarin de burgers niet kunnen deelnemen aan een debat is überhaupt geen democratie en Moreels' 'persoonsdemocratie' is dus pleonasme) maar anderzijds heeft hij toch een duidelijker bewustzijn van de huidige democratische catastrofe dan de meeste van zijn partijgenoten. Maar voorts zit Moreels tot over zijn oren ondergedompeld in de brei van het politiek correcte denken, dat afvoert van de rechtstaat en de verworvenheden van de Verlichting. Zo stelt hij: 'Het is onaanvaardbaar dat de CVP nooit het migrantenstemrecht heeft verdedigd'. Volgens hem braken mensen '..uit oververzadiging een Blok-stem uit'. Moreels en talloze andere politiek correct denkende mensen beseffen niet dat er veel meer aan de hand is.

Wat is de juiste oplossing inzake het stemrecht voor migranten? De juiste oplossing bestaat in de invoering van de mogelijkheid tot drempelloze overgang naar de Belgische nationaliteit. Aan deze overgang moet geen enkele inburgeringsvoorwaarde worden gekoppeld. Eventuele inburgeringsvoorwaarden moeten gesteld worden op het ogenblik dat men een permanente verblijfsvergunning verwerft, en niet op het latere moment van nationaliteitsverwerving. Wie bijvoorbeeld naar Australië verhuist, legt een taalexamen af ter gelegenheid van de immigratie, niet ter gelegenheid van een eventuele latere overstap naar de Australische nationaliteit. Mensen die te kennen geven dat zij wettig permanent in België verblijven en definitief hier hun toekomst willen opbouwen, zouden dus drempelloos moeten (kunnen) overgaan naar de Belgische nationaliteit.

Waarom verwerpen de politiek correct denkenden deze eenvoudige en evidente oplossing waarvoor ook moeiteloos een meerderheid bij de Belgische bevolking kan worden gevonden? Zij verwerpen deze oplossing omdat zij het bloed-en-bodem-denken van de migranten verdedigen en beschermen. Heel wat allochtone groepen eisen migrantenstemrecht, doch met behoud van de buitenlandse nationaliteit, om twee redenen. Enerzijds willen zij de sentimentele bloed-en-bodembanden met het land hunner vaderen tot in hun rechtsstatuut uitgedrukt zien. Anderzijds zijn zij, zeker in het geval van Marokkaanse migranten, ook erg gesteld op het reactionaire rechtsysteem van hun moederland. Achter de 'progressieve' eis tot migrantenstemrecht schuilt bruin gedachtengoed; weliswaar geen Pruisisch bruin, maar: bruin = bruin.

Het nationaliteitsbewijs is geen vodje papier, maar een document met een diepe progressieve betekenis. Het nationaliteitsbewijs is iemands lidkaart van een democratische rechtsgemeenschap, die met name het gelijkheidsidee , het idee dat alle leden van de rechtsgemeenschap in rechte gelijk zijn, concreet uitdrukt. De grondwet zegt dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet, en het feit dat mijn buurman en ik beiden een Belgisch nationaliteitsbewijs hebben is de concrete uitdrukking van deze gelijkheid in rechte. Dat is geen ouderwets idee; dat is een groots idee, een mensheidsidee, waarvan de toekomst eigenlijk nog moet beginnen.

De campagne voor migrantenstemrecht is niets anders dan een aanval op het concept van de soevereine rechtstaat, waarin de burgers als gelijken hun wetten maken waaraan ze dan ook op gelijke wijze moeten gevolg geven. Het is een campagne die in het kaart speelt van de grote tegenstander van de democratische rechtsstaat, namelijk het globale kapitalisme. Weet Moreels wel aan wiens kant hij staat?