Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Gents actiecomité roept op om ongeldig te stemmen

Op 25 april vindt te Gent het 'referendum van de schande' plaats. Aanleiding tot dit referendum was de actie van de initiatiefgroep 'gratis openbaar vervoer', die ijvert voor de invoering van een kosteloos openbaar vervoer in Gent, naar het voorbeeld van Hasselt. Voor een referendum over dit onderwerp tekenden 10% van de Gentenaars. De politieke klasse heeft hier echter unaniem - van VLD tot Agalev - een stokje voor gestoken. De vraag waarvoor de Gentenaars tekenden werd door de gemeenteraad geweerd en in de plaats daarvan wordt nu een soort Plebisciet gehouden rond een plan om het openbaar vervoer te verbeteren doch de eventuele kosteloosheid tot sommige 'doelgroepen' te beperken. De politieke klasse verschuilt zich daarbij ten onrechte achter de wet van 10 april 1995. Zo zegt Agalever Marc Heughebaert in De Standaard (20 februari 99): "Wij gaan alles goedkeuren wat burgers indienen als het wettelijk correct is en als de vraag duidelijk geformuleerd is. Maar in dit zitten we met een slechte wet". Doch deze wet biedt geenszins een verplicht, doch enkel een mogelijk referentiekader voor de organisatie van een volksraadpleging. De gemeenten hebben perfect het recht om op eigen houtje en volgens eigen modaliteiten volksraadplegingen te organiseren en de uitslag daarvan als bindend te verklaren, en de Gentse politici zijn hiervan ook perfect op de hoogte. De 5 Gentse politieke partijen hebben zich echter unaniem achter de wet van 10 april 1995 verscholen om hun bevolking spreekverbod te kunnen opleggen.

Op 23 februari hield de actiegroep een persconferentie waar ze opriep om ongeldig te stemmen, door op het stembiljet 'gratis en beter' te schrijven. Dat is inderdaad nog het beste wat men in de gegeven omstandigheden kan doen. Maar de schade die aan de democratie is toegebracht kan men door deze actie natuurlijk niet herstellen: de politieke klasse heeft en bloc gekozen voor schaamteloze bevoogding, heeft bij het publiek de beeldvorming rond het referendum sterk vertroebeld en van het restje vertrouwen dat mensen nog hebben in de politiek, werd alweer een stukje geofferd op het altaar van de macht.

Hieronder volgt de tekst die de actiegroep heeft voorbereid voor de officiële kiesbrochure.

Een proteststem voor gratis en beter openbaar vervoer dere vervoersvormen. "Het is niet of/of, maar én/én", luidde het toen. Het verkeer verminderde niet, maar verplaatste zich gewoon van de Kuip weg. Daardoor staan bussen en trams, ook aan de parkings en de P-route, tussen de auto's aan te schuiven. Het autogebruik en het betalend parkeren worden nog steeds aangemoedigd. Een bus- of tramticket van 30 of 40 frank is immers duurder dan een uur lang parkeren onder de Vrijdagmarkt of St-Michiels, wat 10 of 20 frank kost. Het is niet aan de gewone autobestuurder om meer te betalen. Nee, de gebruikers van het openbaar vervoer moeten beloond worden. Het nieuwe plan belooft een ommekeer. De politieke partijen kwamen echter niet tot een akkoord over gedurfde prijsverlagingen. Logisch, gezien de Stad Gent daar zelf voor moet betalen. In de begroting wil men het openbaar vervoer nog steeds geen voorrang geven op de auto.

Nog steeds geen voorrang

Volgens het nieuwe plan komt er ook op termijn geen gratis openbaar vervoer. Met een ja-stem kunnen de Gentenaars dit jaar alleen rekenen op gratis vervoer voor kinderen. Zelfs het beloofde gratis openbaar vervoer voor senioren blijkt helemaal niet vast te staan. Binnen de 3 jaar wordt wel het doorgeefabonnement ingevoerd en het stadszonetarief uitgebreid.

De partijen hebben voor goedkoper openbaar vervoer op termijn maar zo'n 30 miljoen per jaar over. Dat is ongeveer zoals in Hasselt. Gent heeft echter 3 keer meer inwoners, 10 keer meer reizigers en veel meer inkomsten. Ondertussen blijft het stadsbestuur honderden miljoenen in centrumparkings pompen. Ondanks het nieuwe plan blijft het én/én-beleid gewoon doorgaan.

Kiezen voor gratis en beter openbaar vervoer

* Goedkoper met het openbaar vervoer

De auto en het gebruik ervan zijn voor onze samenleving veel duurder. Dus ook voor elk van ons. De onrechtstreekse kosten inbegrepen, zal een kilometer met de auto straks 8 keer duurder zijn dan een kilometer met het stedelijk vervoer.

In Keulen is aangetoond dat het afschaffen van het openbaar vervoer de plaatselijke overheid 48 miljard frank zou kosten (meer auto's, lawaai, stank, brandstof, aantasting van de monumenten, ongevallen, enz.).

* Zoals in Hasselt

In Hasselt werd de geplande 3de ring niet aangelegd. De kleine ring werd zelfs een 'Groene Boulevard' met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Men koos voor beveiligde fietsstallingen en parkeerterreinen aan de rand van de stad. Zo werd het parkeren voor bewoners meteen ook makkelijker. Het openbaar vervoer in Hasselt is nog niet ideaal uitgebouwd. Maar op de twee hoofdlijnen rijden elke 5 minuten comfortabele en heel toegankelijke stadsbusjes. Auto's moeten er ook trager rijden. Dat verhoogt de leefbaarheid voor de bewoners en de veiligheid voor de

zwakke weggebruikers. In de Hasseltse binnenstad rijden de bussen voor iedereen gratis. De lijnen die van buiten de stad komen, zijn alleen gratis voor Hasselaars.

Een stad voor de mensen

Vandaag betaalt u als gebruiker van het openbaar vervoer dubbel: als belastingbetaler én als gebruiker. Met gratis openbaar vervoer worden de gebruikers van tram en bus voor hun mens- en milieuvriendelijke keuze beloond. De autogebruikers worden op een sociaal verantwoorde manier aangemoedigd om ook op het openbaar vervoer over te stappen. Voor een pak Gentenaars zijn zowel de auto als het openbaar vervoer te duur. We denken daarbij o.m. aan bestaansminimumtrekkers, werklozen, zieken of mindervaliden, senioren, huismoeders, alleenstaanden, jongeren, mensen die weinig verdienen of slechts tijdelijk werken. Gratis vervoer in de stad brengt de mensen dichter bij elkaar. Het voeren van een doelgroepenbeleid, dat alleen op de allerarmsten is gericht, is dweilen met de kraan open. Bovendien zullen de betrokkenen snel het etiket "onaangepast" opgeplakt krijgen. De Initiatiefgroep gratis openbaar vervoer pleit voor algemene prijsverlagingen. Dat is eenvoudiger, socialer én duurzamer.

Gratis is beter

Het huidige prijsbeleid is ondoorzichtig. Met gratis vervoer kan het geld voor promotiecampagnes, prijsfolders, automaten, controleurs, tickets en kaarten in beter openbaar vervoer geïnvesteerd worden. Bus en tram rijden ook vlotter als er geen tijd verloren wordt met betalen. De Hasseltse ervaring bewijst dat de inwoners en het stadsbestuur zich door gratis openbaar vervoer ook meer betrokken gaan voelen. Door het aantal reizigers en de financiële inspanning van de stad krijgt het openbaar vervoer blijvend voorrang in het beleid. Bovendien verhoogt het veiligheidsgevoel als er buiten de spitsuren meer reizigers op trams en bussen zitten.

Kwestie van willen

Gent moet niet afwachten.

Vandaag krijgt De Lijn voor het Gentse stadsnet ongeveer 500 miljoen per jaar binnen. Met de inkomsten van de binnenkomende lijnen komen we maximum aan 713 miljoen. Dit is het bedrag dat jaarlijks moet gevonden worden als het openbaar vervoer gratis wordt. Gratis openbaar vervoer kan in Gent niet van vandaag op morgen. Maar het stadsbestuur kan nu wel het principe goedkeuren en de eerste stappen zetten.

Gent moet aankloppen bij het Vlaams Gewest

Bovendien moet de Stad van de nieuwe minister van Verkeer eisen dat hij voor Gent mogelijk maakt wat hij eerder voor Hasselt verkreeg. Alle steden hebben er recht op. Meer en beter openbaar vervoer moet betaald worden door het Vlaams Gewest. De Vlaamse regering kan dan besparen op een aantal wegen, bruggen en tunnels die in het Gentse gepland zijn.

Een openbaarvervoerfonds

Gent moet een openbaarvervoerfonds oprichten, gespijsd door handelaars en de bedrijfswereld, buurgemeenten, de provincie Oost-Vlaanderen, de federale overheid en de Europese Commissie. Ondernemingen, zoals grootwarenhuizen, moeten betalen voor de parkeerplaatsen die ze aanbieden. Het aanbieden van die parkeerplaatsen levert hen immers winst op.

Werkgevers betalen momenteel een tussenkomst in de abonnementen van hun personeel. Na de invoering van gratis openbaar vervoer zou dat op één of andere manier opgevist moeten worden.

Gent moet zelf het voorbeeld geven

* Het stadsbestuur heeft miljarden over voor wegen en parkings. Gisteren had men geld voor de Belfortparking, vandaag voor de parking onder Ramen en de parkeergarage aan het Anseeleplein. Dure bijkomende infrastructuur lost echter niets op.

* De inkomsten van de verhuur van reclameborden aan de haltes moeten aan het openbaar vervoer worden besteed.

* Het Gentse stadsbestuur vindt elk jaar weer miljoenen voor prestigeprojecten. Was de ongebruikte Brug der Keizerlijke Geneugten aan de Sint-Antoniuskaai bijvoorbeeld wel nodig? Hoeveel bestaansminimumtrekkers hadden met dat OCMW-geld gratis kunnen rijden?

* Ieder jaar krijgt Gent van het sociaal impulsfonds 1 miljard voor de bestrijding van (kans)armoede. Vandaag gaat ook dat geld soms naar auto-infrastructuur. Het gaat dus niet altijd rechtstreeks naar wie het nodig heeft. Een deel moet voor gratis openbaar vervoer gebruikt worden. (Kans)armen en uitkeringsgerechtigden hebben recht op vervoer, ook buiten de eigen wijk.

* De Gentse begroting kent geen crisissituatie. Ondanks de belastingverlagingen is de spaarpot aangegroeid tot 3 miljard frank.

Inkomsten uit het autoverkeer moeten naar het openbaar vervoer

* Het Stedelijk Parkeerbedrijf plant voor dit jaar een verdrievoudiging van het aantal betaalde parkeerplaatsen. Ook die opbrengsten moeten naar het openbaar vervoer gaan.

* De privaat uitgebate parkings - Flanders Expo, Zuid- en Kouterparking - maken winst. Deze parkings zouden beter in het Stedelijk Parkeerbedrijf opgenomen worden in plaats van de uitbaters geld toe te stoppen.

Goed en gratis openbaar vervoer brengt ook heel veel geld op. Gent zal weer bereikbaar worden. De stad zal klanten en toeristen aantrekken. De koopkracht en de tewerkstelling van de Gentenaars, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid zullen stijgen. De vervuiling zal afnemen. De stadsvlucht zal worden tegengegaan.

Oproep

Het openbaar vervoer verdient een stevige duw in de rug. Op 25 april 1999 krijgen de Gentse kiezers hiervoor een unieke kans.

Door een loutere ja-stem is er veel kans dat Gent zal blijven aanmodderen. Alleen het vooruitzicht op gratis en beter stedelijk vervoer kan op korte tijd het aantal reizigers doen verdubbelen en het autoverkeer terugdringen.

Bent u het daarmee eens? Stem dan niet 'ja' of 'neen', maar ongeldig.

Dit kan door op uw stembiljet 'gratis en beter' te schrijven of te kleven.

'Gratis en beter'-klevers zijn verkrijgbaar op onderstaand adres.

Laat uw protest horen door ongeldig te stemmen.

Want elke stem telt!