Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Democratie 2000 prijs uitgereikt versie 2007

Het is de bedoeling van de jaarlijkse prijs voor de democratie, dit jaar voor de zestiende keer uitgereikt tijdens de Gentse Feesten op initiatief van Democratie 2000 en Vzw. Trefpunt, om iemand te bekronen die zich heeft onderscheiden in inzet en initiatief op één van de belangrijke thema’s die de voortdurende strijd voor de democratie is. De prijs voor de Democratie is een initiatief van Democratie 2000 ondersteund door Vzw. Trefpunt. De prijs werd ingesteld in 1992 na het democratische debacle van “zwarte zondag 24 november 1991” waarbij bleek dat de politieke democratie zeer broos was en verdedigd moest worden door alle democraten tegen extreem-rechtse, populistische en anti-politieke stromingen in.Elk jaar worden de laureaten bediscussieerd tijdens een jurysamenkomst in Gent en de prijzen uitgereikt tijdens een publieke samenkomst telkens op de nationale feestdag 21 juli – op het groot podium Bij Sint-Jacobs in de Gentse Feesten.
De laureaat ontvangt een bronzen beeld ontworpen door beeldhouwer/zanger Walter De Buck.

Vorige winnaars waren: Maurice De Wilde (1992), Paula D’Hondt en Mustapha Naït Birrou (1993), Regine Beer (1994), wijlen Karel Van Noppen (1995), Didier Vanderslycken (1996), klokkenluiders Suys, Druyts en Vermeulen (1997), de vakbondsvertegenwoordiging van Volkswagen Vorst (1998, Max Frank(1999), onderzoeksrechter Garzon (Spanje, 2000), Walter Zinzen (2001), Advocaten zonder Grenzen (2002), Lappersfortbosbezetters (2003), Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en Liga voor Mensenrechten (2004), Georges Debunne(2006), Marcel De Meyer, Carla Ronkes en Chris Bens (2007).

De Jury voor de Prijs voor de Democratie, bestaande uit 23 personen uit alle geledingen van de samenleving heeft vergaderd en gedelibereerd op dinsdag 12 juni 2007 te Gent.

Het is de bedoeling van de jaarlijkse prijs voor de democratie, dit jaar voor de zestiende keer uitgereikt tijdens de Gentse Feesten op initiatief van Democratie 2000 en Vzw. Trefpunt, om iemand te bekronen die zich heeft onderscheiden in inzet en initiatief op één van de belangrijke thema’s die de voortdurende strijd voor de democratie is. De uitreiking van de prijs is dan ook telkens een gelegenheid om aan te geven welke aangelegenheden het voorbije jaar inzet zijn geweest voor het behoud en de versterking van een democratisch regime en aan te tonen dat daarin ook de inzet en de strijd van personen en groepen het verschil kunnen maken. Een democratische samenleving kan niet blijven bestaan zonder de voortdurende activiteit van vele democratische burgers.

De sluipende ondermijning van de democratie gaat niet alleen verder in onze instellingen, maar vooral ook in de geesten van de mensen. Systematische uitsluiting van delen van de bevolking wordt als normaal beoordeeld, weze het in de richting van vreemdelingen of tegenover de Franstalige Belgen. Dat gaat gepaard met een roep naar meer repressie, naar meer gebruik van macht. Die mentaliteit bedreigt de noodzakelijke verdraagzaamheid in een pluralistische samenleving. Die politiek versterkt het egoïsme en holt de solidariteit uit. Die politiek bedreigt de democratische en individuele vrijheden.

Daarom heeft de jury voor dit jaar kandidaten genomineerd die elk een zijde van de strijd voor de democratie illustreren. Ditmaal werd geoordeeld over een lijst van 14 genomineerden die door één of meerdere leden van de jury werden voorgedragen en verdedigd. Uit een eerste beoordeling werd een shortlist geselecteerd die na een nieuwe discussie en stemronde aanleiding heeft gegeven tot drie laureaten.

Hieronder kunt u nog de lijst van de juryleden zien en de lijst van alle ingediende kandidaten voor 2007 plus het juryrapport.

Lijst juryleden Prijs voor de Democratie 2007: Caroline Copers (Voorzitter ABVV), Jan Bundervoet (prof. Arbeidssociologie KULEUVEN), Lode Van Outrive (prof.em. KULeuven), Jaap Kruithof (filosoof), Jos Vander Velpen (voorzitter Liga voor Mensenrechten), Eric Corijn (prof. Dr. Centrum voor Stedelijk Onderzoek COSMOPOLIS, VUB), Geertrui Daem (auteur), Nevin Eryilmaz (Centrum voor Gelijkheid van Kansen), Dirk Barrez (auteur, journalist VRT), Monika Triest (arbeidssociologe, historica, feministe), Rita Mulier (gewezen emancipatieambtenaar Vlaamse Gemeenschap, oprichtster VOK, feministe), Jan Dumolyn (historicus UGent), Willy Dee (fotograaf), Frank Stappaerts (docent humanistiek, Humanistisch Verbond), Jean-Pierre Rondas(producer KLARA), Michel Vanhoorne (ereprof UGent, coördinator LEF), Rudy De Meyer (Hoofd Studiedienst 11.11.11), Paul Pataer (voorzitter Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Marleen Temmerman (Hoofd afdeling verloskunde UZ Gent, gynaecologe),

Verontschuldigd op het laatste ogenblik: Ann Demeulemeester (nationaal secretaris ACW), Stefan Hertmans (auteur), Walter Zinzen (auteur, ex-journalist, ex-winnaar van de Prijs voor de Democratie).

Kandidaten: Maria Vindevoghel (vakbondsafgevaardigde ACV, ontslagen door Flightcare); Wouter Van Bellingen (schepen Sint-Niklaas, bekend geworden door zijn kollektieve multiculturele huwelijksvoltrekking op de Grote Markt in Sint-Niklaas); actie “ZONDER HAAT STRAAT”; Tom Barman (initiatiefnemer 0110); Indymedia (alternatief en onafhankelijk nieuwsnetwerk); Margeretha Guidone (intussen beroemde huismoeder, fan van Al Gore, die de wereldleiders toesprak op de Milieuconferentie van Nairobi); actiegroep FORUM VOOR VREDESACTIE (bezielers van Bomspotting, Trainspotting en in 2008: Navo, the game is over); Ludo De Brabander (lid van VZW. Vrede, organisator van alle grote anti-oorlogsbetogingen en vredesmanifestaties in België); Fabia Guttierez (algemeen secretaris van de vakbondskoepel FESITRADEH uit Honduras); Jozef Hertsens (coördinator van het VLOS, de vluchtelingenorganisatie van Sint-Niklaas en intiatiefnemer van de aktie "geen kinderen achter tralies"); Geert Insleghers (coördinator van de huurdersbonden in Vlaanderen); BOEH (BAAS IN EIGEN HOOFD) (actiegroep van autochtone feministen en moslima’s in verzet tegen het hoofddoekenverbod in Antwerpen).

Op de derde plaats is genomineerd de groep BOEH! (Baas over eigen hoofd). Het is een actieplatform dat sinds januari 2007 actief is tegen het verbod op het dragen van hoofddoeken door stadspersoneel met publieke functies. De jury wil daarbij vooral de inzet van vrouwen, de manieren van verzet en de strijd voor mensenrechten ook in publieke functies onderstrepen. Vooral omdat de maatregelen geen algemene reikwijdte hebben, noch in alle steden worden ingevoerd, noch gelden voor alle soorten tekens en niet gepaard gaan met het invoeren van uniformen ( wat de doorsnee manier is om bepaalde publieke functies te onttrekken aan culturele expressie). Het dragen van een hoofddoek wordt op die manier ten onrechte “geproblematiseerd”. De jury wil meteen ook onderstrepen dat voor een goede werking van de democratie basisbeginselen als de scheiding tussen kerk en staat of de gelijkheid tussen man en vrouw onaantastbaar zijn en dat de individuele vrijheid tot dragen van levensbeschouwelijke symbolen niet mag worden misbruikt in een strijd tegen deze beginselen. Anderzijds lijken in deze multiculturele en complexe samenleving partiële maatregelen die vooral bepaalde overtuigingen en geen andere treffen de steun aan de democratische rechtsstaat en de bevordering van de emancipatie niet in de hand te werken. Modernisering kan niet door repressieve maatregelen worden bereikt.

Op de tweede plaats is met grote steun genomineerd Maria Vindevoghel. Ze staat symbool voor een duurzame en hardnekkige verdediging van de syndicale vrijheden en de rechten van een syndicaal afgevaardigde. In een wereld waar de democratische rechten meermaals in de weegschaal worden gelegd tegenover concurrentiecapaciteit en productiviteit, waarin mensenrechten en economische rationaliteit niet altijd samensporen, in zulke wereld staan de afgevaardigden onder bijzonder zware druk en moeten ze overtuiging en doorzettingsvermogen combineren tegen een dikwijls vijandige omgeving. De wettelijke bescherming van vakbondsafgevaardigen (wet van 1991) is in België (in tegenstelling tot naburige landen) zeer onvolkomen. Een ontslag waarvan de arbeidsrechtbank oordeelt dat het onterecht is, kan niet dwingend ongedaan gemaakt worden, hoogstens aanleiding geven tot schadevergoeding. Maria Vindevogel is een symbool geworden van deze voortdurende strijd voor vakbondsrechten, hier en op vele plaatsen in de wereld. Na haar ontslag als delegee ten tijde van Sabena, werd ze in 2005 door Flightcare op de Nationale Luchthaven ten onrechte ontslagen en na een juridische strijd in ere hersteld. Daardoor is de eis voor een betere bescherming van delegees en vooral voor een afdwingbaar recht op reïntegratie bij onterecht ontslag op de syndicale en politieke agenda geplaatst. In een regime zonder economische democratie is het van vitaal belang dat de rechtsstaat de sociale rechten en hun vertegenwoordigers in bescherming neemt.

Maar de Prijs voor de Democratie 2007 wordt uitgereikt aan Tom Barman. Hij was de initiator en de voortrekker van 0110 voor verdraagzaamheid, tegen racisme en extremisme. Het initiatief werd mede gedragen door een reeks artiesten zoals Frederik Sioen en schilder Luc Tuymans. Het werd aanvankelijk niet of nauwelijks gesteund door media en politieke krachten. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de artistieke wereld zich gemobiliseerd tegen de dreiging van extreem rechts. Nooit voorheen hebben naambekende artiesten zoals Helmut Lotti, Clouseau, Bart Peeters, Rocco Granata, Axelle Red, Will Tura en Laura Lynn duidelijk stelling genomen in het maatschappelijk debat. Daardoor is 0110 er ook in geslaagd in vier concerten in Antwerpen, Gent, Brussel en Charleroi 100.000 jongeren te mobiliseren en via live uitzending nog vele tienduizenden te bereiken. De opbrengst van dit engagement en de vrijwillige medewerking van velen gaf aanleiding tot een fonds voor projecten rond rechtvaardigheid, democratie en diversiteit bij de Boudewijnstichting.

De jury onderstreept met deze prijs het uitzonderlijk belang van een duidelijk maatschappelijk engagement voor de basisprincipes van de democratie en het duidelijk kiezen van een kamp tegen zij die deze principes bedreigen ook en vooral door populaire artiesten die vooral werken via de commerciële circuits. Deze daad van burgerschap is een grote bijdrage aan de politieke democratie. Daarenboven heeft dit initiatief een deel van het vooral jongere publiek gemobiliseerd, ook al moet worden opgemerkt dat niet het gehele culturele palet was vertegenwoordigd. Met dit initiatief heeft Tom Barman de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kunstenaar duidelijk gesteld en een dynamiek op gang gebracht. Meteen werd ook een signaal gegeven aan politieke en sociale organisaties en aan de media voor zover die gevangen bleven in tactische en opportunistische beschouwingen met een sterk demobiliserend effect in de strijd tegen een antidemocratische verrechtsing.

De jury drukt haar tevredenheid uit in deze beraadslaging drie belangrijke maatschappelijke agenda’s in het licht te kunnen stellen. De prijs gaat naar een opmerkelijk engagement in de strijd tegen ondemocratisch en racistisch extreem rechts dat onder geen beding als een normale politieke stroming mag worden beschouwd. Op de tweede plaats komt de strijd voor het behoud van sociale en syndicale rechten naar voren. Ook die beschouwt de jury als peilers van een democratisch bestel. En tenslotte wordt de strijd voor mensenrechten en rechten op culturele diversiteit onderstreept en voor een rechtstaat gesteund op actief pluralisme.

Intussen, vriendschappelijke groeten,
Omdat een andere wereld mogelijk is,

Eric Goeman,
Voorzitter Democratie 2000/Voorzitter Jury voor de Prijs voor de Democratie.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://www.lef-online.be/cgi-bin/csvdb.cgi?db=reportages&rec=1183651063&display=record


Verschillende leden van Democratie.Nu hebben vragen bij de prijs.
Bert Penninckx heeft voorgestelt om een intervieuw af te nemen. Daar is nog niet op ingegaan.


"Deus-frontman Tom Barman ontvangt 'Prijs voor de Democratie'
GENT - Op het Sint-Jacobsplein in Gent heeft Deus-frontman Tom Barman zaterdagavond de 'Prijs voor de Democratie 2007' in ontvangst genomen. Hij kreeg hem voor de 0110-concerten van vorig jaar in Antwerpen, Brussel, Charleroi en Gent. Barman was de initiatiefnemer. Dat openlijk engagement van een kunstenaar werd blijkbaar erg gesmaakt door de organisaties achter de prijs, Democratie 2000 en vzw Trefpunt.
Barman zei in zijn dankwoord 'oprecht vereerd' te zijn, gezien de illustere voorgangers die de prijs, een beeldje van Walter De Buck, eerder al in ontvangst mochten nemen. De eerste Prijs voor de Democratie ging in 1992 naar Maurice De Wilde. Later volgden onder meer Karel Van Noppen, Regine Beer en Paula D’hondt. Eerlijkheidshalve voegde de zanger er wel aan toe dat hij voordien nog nooit van de bekroning gehoord had.

De Prijs voor de Democratie werd in het leven geroepen na de eerste grote kiesoverwinning van het toenmalige Vlaams Blok in 1991. Hij beloont mensen die verdraagzaamheid propageren en tegen racisme vechten. Tom Barman en een reeks andere artiesten wilden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 een vuist maken tegen extreemrechts. Met de 0110-concerten lokten ze 100.000 mensen naar Antwerpen, Brussel, Charleroi en Gent.

'Een boom kan je best meten als hij neerligt', citeerde Barman een hem onbekend auteur. 'Als de lelijke vieze dennenboom van extreemrechts binnen een paar jaar neerligt, hoop ik dat we met 0110 toch een beetje geholpen hebben om hem af te zagen.'

De tweede laureaat was ACV-vakbondsafgevaardigde Maria Vindevoghel, die door bagagehandelaar Flightcare op Zaventem werd ontslagen, maar voor de rechtbank gelijk kreeg. Een ABVV-collega, die hetzelfde overkwam bij koerierbedrijf DHL, nam haar prijs in ontvangst en haald uit naar de bedrijven die 'verworden zijn tot bankiers' en personeel ontslaan om hun winstcijfers de hoogte in te jagen.

Een al even rechtlijnig discours kreeg het publiek voorgeschoteld van derde laureaat BOEH (Baas Over Eigen Hoofd). Die Antwerpse actiegroep werd gelauwerd voor zijn strijd tegen het hoofddoekenverbod aan de Antwerpse stadsloketten. 'Wij blijven Antwerpen het vuur aan de schenen leggen en zullen onze acties niet staken tot we resultaat boeken', zei een woordvoerster van BOEH op het Sint-Jacobspodium. Het verbod had 'nefaste' gevolgen voor de moslima’s, heet het. 'Sommigen werden van de ene dag op de andere overgeplaatst. Anderen legden zich neer bij het verbod, maar voelden zich onheus behandeld.'"

zondag, juli 22, 2007
Prijs voor de Democratie 2007
Zaterdagavond 21 juli werd op het Groot Podium Bij Sint-Jacobs de jaarlijkse Prijs voor de Democratie 2007 uitgereikt aan op nr. 3 het actieplatform BOEH! (Baas over eigen hoofd), op nr. 2 de vakbondsafgevaardigde Maria Vindevoghel en op nr. 1 aan Tom Barman, de initiator van de 0110-concerten voor verdraagzaamheid.

Ik kan me goed vinden in de keuze van Democratie 2000 en citeer dan ook graag uit hun (nogal uitgebreid) juryverslag.

" Op de derde plaats is genomineerd de groep BOEH! (Baas over eigen hoofd). Het is een actieplatform dat sinds januari 2007 actief is tegen het verbod op het dragen van hoofddoeken door stadspersoneel met publieke functies.

De jury wil daarbij vooral de inzet van vrouwen, de manieren van verzet en de strijd voor mensenrechten ook in publieke functies onderstrepen. Vooral omdat de maatregelen geen algemene reikwijdte hebben, noch in alle steden worden ingevoerd, noch gelden voor alle soorten tekens en niet gepaard gaan met het invoeren van uniformen ( wat de doorsnee manier is om bepaalde publieke functies te onttrekken aan culturele expressie). Het dragen van een hoofddoek wordt op die manier ten onrechte “geproblematiseerd”.

De jury wil meteen ook onderstrepen dat voor een goede werking van de democratie basisbeginselen als de scheiding tussen kerk en staat of de gelijkheid tussen man en vrouw onaantastbaar zijn en dat de individuele vrijheid tot dragen van levensbeschouwelijke symbolen niet mag worden misbruikt in een strijd tegen deze beginselen.

Anderzijds lijken in deze multiculturele en complexe samenleving partiële maatregelen die vooral bepaalde overtuigingen en geen andere treffen de steun aan de democratische rechtsstaat en de bevordering van de emancipatie niet in de hand te werken. Modernisering kan niet door repressieve maatregelen worden bereikt."

De bedankingstoespraak van BOEH! vind je hier (Indymedia, 23.07.2007).

De strijdvaardige vakbondsafgevaardigde Maria Vindevoghel van Flightcare (ex-Sabena) "landde" op de tweede plaats (zie het uitgebreide juryverslag). Haar prijs werd afgehaald door een - even strijdvaardige - collega vakbondsafgevaardigde.

"...Maar de Prijs voor de Democratie 2007 wordt uitgereikt aan Tom Barman. Hij was de initiator en de voortrekker van 0110 voor verdraagzaamheid, tegen racisme en extremisme. Het initiatief werd mede gedragen door een reeks artiesten zoals Frederik Sioen en schilder Luc Tuymans. Het werd aanvankelijk niet of nauwelijks gesteund door media en politieke krachten.

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de artistieke wereld zich gemobiliseerd tegen de dreiging van extreem rechts. Nooit voorheen hebben naambekende artiesten zoals Helmut Lotti, Clouseau, Bart Peeters, Rocco Granata, Axelle Red, Will Tura en Laura Lynn duidelijk stelling genomen in het maatschappelijk debat. Daardoor is 0110 er ook in geslaagd in vier concerten in Antwerpen, Gent, Brussel en Charleroi 100.000 jongeren te mobiliseren en via live uitzending nog vele tienduizenden te bereiken. De opbrengst van dit engagement en de vrijwillige medewerking van velen gaf aanleiding tot een fonds voor projecten rond rechtvaardigheid, democratie en diversiteit bij de Boudewijnstichting.

De jury onderstreept met deze prijs het uitzonderlijk belang van een duidelijk maatschappelijk engagement voor de basisprincipes van de democratie en het duidelijk kiezen van een kamp tegen zij die deze principes bedreigen ook en vooral door populaire artiesten die vooral werken via de commerciële circuits. Deze daad van burgerschap is een grote bijdrage aan de politieke democratie. Daarenboven heeft dit initiatief een deel van het vooral jongere publiek gemobiliseerd, ook al moet worden opgemerkt dat niet het gehele culturele palet was vertegenwoordigd.

Met dit initiatief heeft Tom Barman de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kunstenaar duidelijk gesteld en een dynamiek op gang gebracht. Meteen werd ook een signaal gegeven aan politieke en sociale organisaties en aan de media voor zover die gevangen bleven in tactische en opportunistische beschouwingen met een sterk demobiliserend effect in de strijd tegen een antidemocratische verrechtsing."

"De jury drukt haar tevredenheid uit in deze beraadslaging drie belangrijke maatschappelijke agenda’s in het licht te kunnen stellen. De prijs gaat naar een opmerkelijk engagement in de strijd tegen ondemocratisch en racistisch extreem rechts dat onder geen beding als een normale politieke stroming mag worden beschouwd. Op de tweede plaats komt de strijd voor het behoud van sociale en syndicale rechten naar voren. Ook die beschouwt de jury als peilers van een democratisch bestel. En tenslotte wordt de strijd voor mensenrechten en rechten op culturele diversiteit onderstreept en voor een rechtstaat gesteund op actief pluralisme."

Nablog 23.07.2007: Het eerste verslag, vers van Sint-Jacobs, nadien nog wat aangevuld met koppelingen (links) hier en daar, o.m. naar de toespraak van BOEH! en de fotoreportage door Leo (Indymedia 23.07.2007)
http://spiritvoorgent.blogspot.com/2007/07/prijs-voor-de-democratie-2007.html


Vanavond 21/7/2007 wordt in Gent de  Prijs voor de Democratie uitgereikt, een initiatief van Democratie 2000 dat ondersteund wordt door vzw Trefpunt (foto 1: links Guido De Leeuw, artistiek directeur vzw Trefpunt; rechts Eric Goeman, voorzitter Democratie 2000). De prijs werd ingesteld na het democratische debacle van ‘24 november 1991’ waarbij bleek dat de politieke democratie zeer broos is en verdedigd moet worden door alle democraten tegen extreemrechtse, populistische en anti-politieke stromingen in. Elk jaar worden de laureaten bediscussieerd tijdens een jurysamenkomst in Gent, en de prijzen uitgereikt tijdens de Gentse Feesten. De laureaat ontvangt een bronzen beeld ontworpen door beeldhouwer/zanger Walter De Buck. Her en der kon je al lezen dat dit jaar Tom Barman de  Prijs voor de Democratie wint voor de 0110-concerten. Maar wie waren de andere genomineerden, en wie is nog bij de laureaten? En wat is de motivatie van de jury?

De jury voor de Prijs voor de Democratie, bestaande uit drieëntwintig personen uit alle geledingen van de samenleving, heeft op 12 juni in Gent vergaderd en gedelibereerd. “Het is de bedoeling van de Prijs voor de Democratie, die dit jaar voor de zestiende keer uitgereikt wordt, om iemand te bekronen die zich heeft onderscheiden in inzet en initiatief op één van de belangrijke thema’s die de voortdurende strijd voor de democratie is. “De uitreiking van de prijs is dan ook telkens een gelegenheid om aan te geven welke aangelegenheden het voorbije jaar inzet zijn geweest voor het behoud en de versterking van een democratisch regime, en aan te tonen dat daarin ook de inzet en de strijd van personen en groepen het verschil kunnen maken. Een democratische samenleving kan niet blijven bestaan zonder de voortdurende activiteit van vele democratische burgers”, zeggen de initiatiefnemers.

“De sluipende ondermijning van de democratie gaat niet alleen verder in onze instellingen, maar vooral ook in de geesten van de mensen. Systematische uitsluiting van delen van de bevolking wordt als normaal beoordeeld, weze het in de richting van vreemdelingen of tegenover de Franstalige Belgen. Dat gaat gepaard met een roep naar meer repressie, naar meer gebruik van macht.  Die mentaliteit bedreigt de noodzakelijke verdraagzaamheid in een pluralistische samenleving. Die politiek versterkt het egoïsme en holt de solidariteit uit.  Die politiek bedreigt de democratische en individuele vrijheden. Daarom heeft de jury voor dit jaar kandidaten genomineerd die elk een zijde van de strijd voor de democratie illustreren. Ditmaal werd geoordeeld over een lijst van veertien genomineerden die door één of meerdere leden van de jury werden voorgedragen en verdedigd. Uit een eerste beoordeling werd een shortlist geselecteerd die na een nieuwe discussie en stemronde aanleiding heeft gegeven tot drie laureaten.”

Werden door één of meerdere juryleden genomineerd voor de Prijs voor de Democratie  dit jaar: Maria Vindevoghel (vakbondsafgevaardigde ACV, ontslagen door Flightcare), Wouter Van Bellingen (schepen in Sint-Niklaas, bekend om de koppels die weigerden door hem gehuwd te worden en de massale huwelijksvoltrekking die daarop volgde), de ‘Zonder Haat Straat’-actie, Tom Barman (initiatiefnemer voor de 0110-concerten); Indymedia (alternatief en onafhankelijk nieuwsnetwerk); Margeretha Guidone (huismoeder, fan van Al Gore die de wereldleiders toesprak op de Milieuconferentie van Nairobi), de actiegroep ‘Forum voor Vredesactie’ (bezielers van Bomspotting, Trainspotting en in 2008: Navo, the game is over), Ludo De Brabander (lid van vzw Vrede, organisator van alle grote anti-oorlogsbetogingen en vredesmanifestaties in België), Fabia Guttierez (algemeen secretaris van de vakbondskoepel Fesitradeh uit Honduras), Jozef Hertsens (coördinator van Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas, en intiatiefnemer van de actie ‘Geen kinderen achter tralies’), Geert Insleghers (coördinator van de huurdersbonden in Vlaanderen), en BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd, actiegroep van autochtone feministen en moslima’s in verzet tegen het hoofddoekenverbod in Antwerpen).

Het juryrapport luidt: “Op de derde plaats is genomineerd de groep BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd). Het is een actieplatform dat sinds januari 2007 actief is tegen het verbod op het dragen van hoofddoeken door stadspersoneel met publieke functies. De jury wil daarbij vooral de inzet van vrouwen, de manieren van verzet en de strijd voor mensenrechten ook in publieke functies onderstrepen. Vooral omdat de maatregelen geen algemene reikwijdte hebben, noch in alle steden worden ingevoerd, noch gelden voor alle soorten tekens en niet gepaard gaan met het invoeren van uniformen (wat de doorsnee manier is om bepaalde publieke functies te onttrekken aan culturele expressie). Het dragen van een hoofddoek wordt op die manier ten onrechte “geproblematiseerd”. De jury wil meteen ook onderstrepen dat voor een goede werking van de democratie basisbeginselen als de scheiding tussen kerk en staat of de gelijkheid tussen man en vrouw onaantastbaar zijn en dat de individuele vrijheid tot dragen van levensbeschouwelijke symbolen niet mag worden misbruikt in een strijd tegen deze beginselen. Anderzijds lijken in deze multiculturele en complexe samenleving partiële maatregelen die vooral bepaalde overtuigingen en geen andere treffen de steun aan de democratische rechtsstaat en de bevordering van de emancipatie niet in de hand te werken. Modernisering kan niet door repressieve maatregelen worden bereikt.

Op de tweede plaats is met grote steun genomineerd Maria Vindevoghel (foto 2). Ze staat symbool voor een duurzame en hardnekkige verdediging van de syndicale vrijheden en de rechten van een syndicaal afgevaardigde. In een wereld waar de democratische rechten meermaals in de weegschaal worden gelegd tegenover concurrentiecapaciteit en productiviteit, waarin mensenrechten en economische rationaliteit niet altijd samensporen, in zulke wereld staan de afgevaardigden onder bijzonder zware druk en moeten ze overtuiging en doorzettingsvermogen combineren tegen een dikwijls vijandige omgeving. De wettelijke bescherming van vakbondsafgevaardigen (wet van 1991) is in België (in tegenstelling tot naburige landen) zeer onvolkomen. Een ontslag waarvan de arbeidsrechtbank oordeelt dat het onterecht is, kan niet dwingend ongedaan gemaakt worden, hoogstens aanleiding geven tot schadevergoeding. Maria Vindevogel is een symbool geworden van deze voortdurende strijd voor vakbondsrechten, hier en op vele plaatsen in de wereld. Na haar ontslag als delegee ten tijde van Sabena, werd ze in 2005 door Flightcare op de Nationale Luchthaven ten onrechte ontslagen en na een juridische strijd in ere hersteld. Daardoor is de eis voor een betere bescherming van delegees en vooral voor een afdwingbaar recht op reïntegratie bij onterecht ontslag op de syndicale en politieke agenda geplaatst. In een regime zonder economische democratie is het van vitaal belang dat de rechtsstaat de sociale rechten en hun vertegenwoordigers in bescherming neemt.

Maar de Prijs voor de Democratie 2007  wordt uitgereikt aan Tom Barman. Hij was de initiator en de voortrekker van 0110 (foto 3) voor verdraagzaamheid, tegen racisme en extremisme. Het initiatief werd mede gedragen door een reeks artiesten zoals Frederik Sioen en schilder Luc Tuymans. Het werd aanvankelijk niet of nauwelijks gesteund door media en politieke krachten. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de artistieke wereld zich gemobiliseerd tegen de dreiging van extreem rechts. Nooit voorheen hebben naambekende artiesten zoals Helmut Lotti, Clouseau, Bart Peeters, Rocco Granata, Axelle Red, Will Tura en Laura Lynn duidelijk stelling genomen in het maatschappelijk debat. Daardoor is 0110 er ook in geslaagd in vier concerten in Antwerpen, Gent, Brussel en Charleroi 100.000 jongeren te mobiliseren en via live uitzending nog vele tienduizenden te bereiken. De opbrengst van dit engagement en de vrijwillige medewerking van velen gaf aanleiding tot een fonds voor projecten rond rechtvaardigheid, democratie en diversiteit bij de Boudewijnstichting.

De jury onderstreept met deze prijs het uitzonderlijk belang van een duidelijk maatschappelijk engagement voor de basisprincipes van de democratie en het duidelijk kiezen van een kamp tegen zij die deze principes bedreigen ook en vooral door populaire artiesten die vooral werken via de commerciële circuits. Deze daad van burgerschap is een grote bijdrage aan de politieke democratie. Daarenboven heeft dit initiatief een deel van het vooral jongere publiek gemobiliseerd, ook al moet worden opgemerkt dat niet het gehele culturele palet was vertegenwoordigd. Met dit initiatief heeft Tom Barman de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kunstenaar duidelijk gesteld en een dynamiek op gang gebracht. Meteen werd ook een signaal gegeven aan politieke en sociale organisaties en aan de media voor zover die gevangen bleven in tactische en opportunistische beschouwingen met een sterk demobiliserend effect in de strijd tegen een antidemocratische verrechtsing.

De jury drukt haar tevredenheid uit in deze beraadslaging drie belangrijke maatschappelijke agenda’s in het licht te kunnen stellen. De prijs gaat naar een opmerkelijk engagement in de strijd tegen ondemocratisch en racistisch extreem rechts dat onder geen beding als een normale politieke stroming mag worden beschouwd. Op de tweede plaats komt de strijd voor het behoud van sociale en syndicale rechten naar voren. Ook die beschouwt de jury als peilers van een democratisch bestel. En tenslotte wordt de strijd voor mensenrechten en rechten op culturele diversiteit onderstreept en voor een rechtstaat gesteund op actief pluralisme.”
http://aff.skynetblogs.be/post/4774225/prijs-voor-de-democratie