Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Platform Volksraadpleging EU roept op tot debat over Verdrag van Lissabon

Het Platform Volksraadpleging EU dat overal in België acties op het getouw zet om de bevolking te informeren over het Verdrag van Lissabon doet een dringende oproep aan de politici, de media en alle burgers van dit land om een debat op gang te brengen over dit belangrijke Europese verdrag dat binnenkort zal worden besproken in de zeven parlementaire assemblees die onze federale staat rijk is.

Twee jaar na de verwerping van de Europese Grondwet in 2005 verklaarden de Europese staats- en regeringsleiders dat de tijd van “bezinning” voorbij was. Het Verdrag van Lissabon dat ze in december 2007 ondertekenden bleek echter al gauw oude wijn in nieuwe zakken. De Europese politieke elite gaf namelijk geen enkel gevolg aan de kritiek die aan de basis lag van het “non” in Frankrijk en het “neen” in Nederland. Meer nog, zij kondigden aan om daar waar het juridisch mogelijk was deze keer geen referenda te houden over dit nieuwe verdrag dat qua inhoud nochtans als twee druppels water lijkt op de Europese Grondwet. Hiermee bewezen ze twee jaar na datum het gelijk van het neen-kamp: de Europese Unie van vandaag negeert haar burgers. Desnoods regeert ze openlijk tegen hen. Toen in october vorig jaar het princiepsakkoord over het verdrag werd ondertekend in Lissabon kwamen maar liefst 200.000 mensen op straat om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken in de EU. Het was de grootste manifestatie die men daar in 20 jaar had gezien, maar de Europese politieke leiders trokken er hun neus voor op.

Europese opiniepeilingen tonen aan dat in alle EU-lidstaten een zeer ruime meerderheid van de bevolking zich via een referendum wenst uit te spreken over het Verdrag van Lissabon. In de loop van vorig jaar schoten verschillende actiegroepen dan ook opnieuw in gang. Naast de European Referendum Campaign, die in 2005 met succes opriep om in zoveel mogelijk lidstaten een referendum te organiseren, onstond deze keer ook X.09, een beweging die werd opgericht door leden van het Europees Parlement. Zelfs tijdens de zogenaamde "Europese Burgerraadplegingen" die de Europese Commissie zelf had opgezet (in België in samenwerking met de Koning Boudewijn Stichting) om het debat aan te gaan suggereerden de EU-burgers spontaan het organiseren van referenda bij de goedkeuring van dergelijke belangrijke verdragen. Tot op heden geven de Europese politieke leiders enkel blijk van minachting voor dergelijke suggesties. Ondanks brede protesten en eerdere verkiezingsbeloften weigert Gordown Brown in Groot-Brittannië een referendum over het verdrag. Meer nog, de leden van New Labour die daar in de House of Commons wel voor pleiten worden door de partij gesanctioneerd.

Terwijl België zich blind staart op de vaudeville van de federale regeringsvorming of zich vergaapt aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen zit het veel relevantere politieke debat over het hoe en waarom van de Europese Unie nog steeds in een taboesfeer. Het Platform Volkraadpleging EU doet dan ook een oproep aan politici, media en alle burgers om het debat over Europa dringend de plaats te geven die het verdient. Het platform zal aanwezig zijn bij alle parlementaire debatten aangaande de ratificering van het verdrag van Lissabon. Op de websites http://onzezeg.be en http://notremotadire.be  kan de “Oproep 13 december” nog steeds worden getekend en kan men op de hoogte blijven over de stand van zaken. De bezorgde burger die zijn volksvertegenwoordigers wenst te contacteren vindt er de nodige contactgegevens. Het platform spoort ook alle  vakbondsafgevaardigden aan om in zoveel mogelijk bedrijven een referendum te organiseren en zal binnenkort het nodige materiaal hiertoe ter beschikking stellen.

Verschillende politieke partijen hebben zich ondertussen uitgesproken voor een referendum. Alleen CD&V blijft principieel tegen. Dit mag de anderen er echter niet van weerhouden om nu eindelijk eens gevolg te geven hun aan publieke beloften en steunbetuigingen. Het Platform Volksraadpleging EU vraagt dan ook aan alle partijen om het wetsvoorstel aangaande de organisatie van een beleidsvoorbereidende volksraadpleging dat Groen! heeft ingediend in de Kamer te steunen.

Het debat over de economische, sociale en politieke integratie van Europa mag niet worden overgelaten aan Europese politieke leiders die vergaderen achter gesloten deuren en openlijk de wil van het volk naast zich neerleggen. Een eerlijk en open debat over de toekomst van Europa is meer dan ooit noodzakelijk.

Achtergrondinformatie

Oproep 13 december:
       http://www.onzezeg.be
The European Referendum Campaign:
       http://www.erc2.org
X.09:
       http://www.x09.eu
Europese burgerraadplegingen:
       http://kbs-frb.be/publication.aspx?id=215700
EU rebels face sanctions for backing referendum:
       http://euobserver.com/?aid=25598


Contactinformatie

Kristof Van Damme
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
+32-497-441374

Frans Leens
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bert Penninckx
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://www.onzezeg.be
http://www.notremotadire.be
http://democratie.nu

Over het Platform Volksraadpleging EU
Het "Platform Volksraadpleging EU" eist een volksraadpleging over het Verdrag van Lissabon. Daartoe bundelt het "Platform Volksraadpleging EU" actiegroepen, NGO's en burgers. Eind 2007 lanceerde het "Platform Volksraadpleging EU" de "Oproep 13 December" die zeer snel door enkele honderden prominente vakbondsleiders, intellectuelen en activisten allerlei werd onderschreven.

We doen een oproep aan de nieuwe federale regering, de verschillende deelregeringen en alle verkozenen om:


1. het wetsontwerp van Verhofstadt/De Gucht uit 2005 opnieuw in te dienen met het oog op het organiseren van een beleidsvoorbereidende volksraadpleging met als vraag: "Moet het Koninkrijk België overgaan tot het aannemen van het Verdrag van Lissabon van 13 december 2007?";

2. een budget ter beschikking te stellen aan voor- én tegenstanders dat even groot is als de promotiecampagne voor de EU-grondwet "70 % van de Belgen is voor de EU-Grondwet" uit 2005;

3. een leesbare samenvatting van het Verdrag van Lissabon op te sturen naar alle burgers zoals de federale overheid gedaan heeft naar aanleiding van de Copernicushervorming."


 

La plateforme pour une consultation populaire demande un débat sur le Traité de Lisbonne

 
Bruxelles, 17 mars 2008 – La plateforme pour une consultation populaire sur le Traité de Lisbonne qui met sur pied des actions en Belgique pour informer la population sur ce Traité fait un appel urgent aux politiciens, aux media à tous les citoyens de ce pays pour que soit mis sur pied un débat sur cet important Traité européen qui sera proposé bientôt à la ratification dans les 7 assemblées parlementaires que compte notre Etat fédéral.

Deux ans après le rejet de la Constitution européenne en 2005, les chefs d'Etat et de gouvernement ont décidé que la période de « réflexion » était terminée. Le Traité de Lisbonne signé en décembre ressemble à du vinaigre d'un mauvais vin, le Traité constitutionnel européen (TCE).  L'élite politique européenne n'a donné aucune suite aux critiques sur bases desquelles s'étaient exprimées le « Non » français et le « Neen » hollandais. De plus, ils ont mis en place les conditions juridiques pour faire ratifier ce Traité sans référendum alors qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau au TCE rejeté. De cette manière, ils confirment la justesse des tenants du non : l'Union européenne se construit contre les citoyens.

Et malgré cela, ils recommencent. Quand l'accord de principe sur ce Traité a été signé en octobre, 200.000 personnes sont descendues dans la rue à Lisbonne pour crier leur désaccord sur le chemin que prend l'UE. C'était la plus grand manifestation depuis plus de 20 au Portugal, mais les politiciens européens on regardé ailleurs.

Et pourtant les sondages montrent qu'une large majorité de la population des pays d'Europe souhaite s'exprimer via un référendum sur le Traité de Lisbonne. Différents groupes d'action se sont constitués dans le courant de l'année dernière. A côté de la campagne pour un référendum, qui avait mis sur pied avec succès la campagne de 2005 pour organiser un référendum dans différents pays, un nouveau mouvement mis en place par différents membres du Parlement européen : X.09. Même pendant la soit disant consultation populaire organisée par la Commission européenne (avec l'aide de la Fondation roi Baudouin en Belgique), les citoyens européens ont spontanément suggéré que des référendums soient organisés sur les traités européens d'importance. Jusque maintenant, les politiciens européens ne font aucun cas de ces suggestions. En Grande-Bretagne, Gordon Brown refuse d'organiser un référendum, malgré de larges protestions et ses promesses électorales. De plus, les membres du New Labour à la Chambre des Communes ont été sanctionnés pour avoir soutenu l'idée d'un référendum.
Pendant ce temps la Belgique est obnubilée par le vaudeville de la formation du gouvernement fédéral ou l'élection du président américain, et d'un autre côté le débat sur l'Union européenne, bien important pour notre avenir, reste tabou.

La plateforme pour une consultation populaire sur le Traité fait un appel aux politiciens, aux média et à tous les citoyens pour mettre en place de manière urgente le débat que l'Europe mérite. La plateforme sera présente lors des débats de ratification du Traité de Lisbonne. Sur les sites Internet http://onzezeg.be en http://notremotadire.be, il est toujours possible de signer l'"Appel du 13 décembre" et rester au courant de l'avancement du débat. Les citoyens sont invités à écrire à leurs élus dont l'adresse Email peut être trouvée sur ces sites. La plateforme invite tous les délégués syndicaux à organiser un référendum dans autant d'entreprises que possible. Le matériel pour ces referendums sera bientôt disponible.

Différents parti politiques se sont entretemps exprimés pour un référendum. Seul le CD&V reste le principal parti tout à fait contre. Cela ne doit pas empêcher les autres de donner suite à leurs demandes ou leurs promesses publiques. La plateforme pour une consultation sur le Traité demande donc à tous les partis de voter la proposition de loi initiée par Groen pour organiser cette consultation pour préparer la décision à la Chambre des représentants.

Le débat sur l'intégration économique et sociale de l'Europe ne peut pas être laissée aux leaders politiques européens que se réunissent derrière des portes closes et qui s'asseyent sur la volonté populaire. L'urgence du débat sur l'avenir de l'Europe est plus que jamais indispensable.
 

Information complémentaire.
Appel 13 décembre: http://www.notremotadire.be
The European Referendum Campaign: http://www.erc2.org
X.09: http://www.x09.eu
Europese burgerraadplegingen: http://kbs-frb.be/publication.aspx?id=215700
EU rebels face sanctions for backing referendum: http://euobserver.com/?aid=25598 

Sur la plateforme pour une consultation populaire sur le Traité de Lisbonne

La plateforme pour une consultation populaire sur le Traité de Lisbonne a lancé fin 2007 l'appel du 13 décembre qui a rapidement recueilli la signature de centaines de leaders syndicaux, d'intellectuels et d'activistes. Nous faisons un appel au nouveau gouvernement fédéral, au gouvernement de toutes les entités fédérées et à tous les élus pour :

1. Soumettre et voter la proposition Verhofstadt/De Gucht de 2005 pour que soit organisée une consultation populaire pour un avis préparatoire à la décision avec comme question: "Le Royaume de Belgique doit-il approuver le Traité européen de Lisbonne signé en 2007?"

2. Accorder un budget équivalent aux tenants du oui et du non, un budget de même ampleur que le budget pour la campagne de promotion pour la Constitution européenne de 2005: "70% des Belges sont pour la Constitution européenne".

3. Envoyer à chaque citoyen un résumé lisible du Traité de Lisbonne, comme le gouvernement fédéral 'a fait pour la réforme Copernic