Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Socialistische partijen knallen superdatabank voor politie af

Als reactie op berichtgeving in De Morgen over het plan van de regering-Leterme om de politie uit te rusten met een superdatabank die gegevens bijhoudt over het privéleven van miljoenen burgers, liet de PS weten dat ze een parlementair debat eist over de kwestie. Daarmee lijkt het plan voorlopig gekelderd.

De bedoeling was dat het kernkabinet en de ministerraad in alle stilte een ontwerp van koninklijk besluit zouden goedkeuren dat de centralisatie regelt van de bestaande Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) en de talrijke 'bijzondere' databanken van de politie, waarvoor nog geen wettelijke basis bestaat.


De tekst werd voorgesteld door de federale ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken Jo Vandeurzen (CD&V) en Patrick Dewael (Open Vld). Maar nadat deze krant details publiceerde over de soms schokkende inhoud van het KB (DM 23/10), besloot regeringspartij PS de rangen te breken.

"De PS betwist geenszins het belang van een dergelijke wetgeving die de politie in staat moet stellen om gegevens te verzamelen en te bewerken die een concreet belang hebben voor de uitvoering van haar opdrachten in het belang van de burgers, zoals het opsporen van daders van misdrijven en het bewaren van de openbare orde", zo redeneert de Franstalige socialistische partij. "Maar de oprichting van een dergelijke databank mag in geen geval gebeuren ten koste van het respect voor het privéleven en de fundamentele vrijheden."

Volgens het PS-persbericht kan het KB daarom niet door de beugel. "De tekst moet worden herschreven, rekening houdend met de opmerkingen van de privacycommissie en de bezorgdheden van de verenigingen ter bescherming van de fundamentele vrijheden", meent de PS. "De definities zijn te vaag, de regels voor de bewaring van de gegevens zijn onduidelijk en de controlemaatregelen moeten worden versterkt."

Om al die redenen vraagt de partij dat er voorafgaandelijk een parlementair debat wordt georganiseerd over de superdatabank, "want als de fundamentele vrijheden op het spel staan, is het essentieel om een effectieve parlementaire controle te waarborgen".

"De maatschappelijke impact hiervan is dermate groot dat je dit niet eventjes met een koninklijk besluit kunt regelen", meent ook Kamerlid Freya Van den Bossche (sp.a), die samen met parlementsleden van CD&V, N-VA, PS en cdH minister van Justitie Vandeurzen gisteren over de zaak interpelleerde. "Niemand betwist dat het aanleggen van databanken belangrijk is in de strijd tegen de criminaliteit", zegt ze. "Maar de vraag is of zo'n superdatabank wel efficiënt kan zijn. Zelfs de bestaande databanken, zoals bijvoorbeeld het strafregister, functioneren momenteel nog niet naar behoren. Ook de afspraken over gegevensuitwisseling met het buitenland zijn ontoereikend tot onbestaand. Kijk maar naar de zaak-Belliraj: in Marokko wisten ze meer over waar die man in ons land mee bezig was dan in België zelf."

Van den Bossche zet ook grote vraagtekens bij de doelmatigheid van de Algemene Nationale Gegevensbank. "Een bestand waarin 1,6 miljoen Belgen en meer dan 11.000 organisaties zijn opgenomen, is een onwerkbaar bestand", stelt ze. "Volgens minister Vandeurzen zijn al die gegevens afkomstig uit strafrechterlijke kwalificaties of gebeurtenissen. Sinds wanneer is één op de zeven Belgen een crimineel? Sinds wanneer bestaan er in ons land meer dan 11.000 criminele organisaties? Komaan, zeg! Me dunkt dat er geen duidelijke criteria zijn over wie in de databank wordt opgenomen en waarom. Bovendien kan de informatie die in de databank terechtkomt van om het even waar komen, terwijl elke journalist de essentiële regel kent: check de geloofwaardigheid van je bronnen."

"We zullen dit niet zomaar snel even afhandelen", suste minister Vandeurzen, die stelde dat er geen haast mee gemoeid is. "Ik begrijp de bezorgdheid. Daarom zal er werk gemaakt worden van een sluitende interne en externe controle. We zullen er alles aan doen om het moeilijke evenwicht te bewaren tussen de privacy en het streven naar veiligheid en openbare orde. Als het parlement een debat wil, is dat geen enkel probleem. Ik zou zelfs zeggen dat het misschien beter is om een aantal elementen omtrent het beheer van de databank in een wet te verankeren."

De Morgen, 24 oktober 2008