Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Arrest geveld inzake het beroep tegen de afgewezen volksraadpleging over districtsbesturen in Gent

De Raad van State heeft recent het besluit van het Gentse college van burgemeester en schepenen van 13 november 2003 vernietigd.

Het vernietigde besluit stelde dat er onvoldoende handtekeningen onder het verzoek voor een volksraadpleging over districtsbesturen in Gent stonden. De raad van state vernietigde dat besluit omdat onvoldoende was aangetoond dat het onderzoek van de handtekeningen zorgvuldig en correct was uitgevoerd. Het onderzoek van het college getuigde derhalve van onbehoorlijk bestuur, een schending dus van een algemeen principe en van artikel 321 Nieuwe Gemeentewet.

Dit heeft voorlopig enkel tot gevolg dat het college binnen een redelijke termijn moet overgaan tot zorgvuldige en correcte controle van de door ons ingezamelde handtekeningen en dan een nieuw besluit moet nemen.

In de Gemeenteraadscommissie Algemene Zaken van verleden donderdag werd op verzoek van Isabelle De Clercq reeds gedebatteerd over dit arrest. Daaruit bleek o.a. :

  1. Dat de 2.745 lijsten met handtekeningen bewaard bleven op de bevolkingsdiensten;
  2. Dat de burgemeester aan het college zal voorstellen om tot een hercontrole van de 5.586 geweigerde handtekeningen over te gaan;
  3. Dat er een onderzoek zal worden ingesteld naar wat er is fout gelopen bij de verdediging van het college bij de Raad van State. Het dossier werd niet enkel laattijdig ingediend doch was bovendien onvolledig op een essentieel punt: de 5.586 lijsten met handtekeningen werden nooit aan de RvS overgemaakt zodat deze ook niet in de mogelijkheid was om de telling te controleren.
  4. Dat er een volksraadpleging komt indien uit de hertelling blijkt dat er toch voldoende geldige handtekeningen zijn.
  5. Op verzoek van Groen! Zal worden nagegaan in hoeverre de gemeenteraadsleden toezicht zouden kunnen uitoefenen op de hercontrole.
  6. Dat de burgemeester vraagt om vertrouwen te hebben in de diensten die de hercontrole zullen uitvoeren.

  Hierbij een artikel van De Gentenaar-Het Nieuwsblad over de gemeenteraad van 23/2/2010: "Alle stemmen volksraadpleging worden herteld – 24/02/2010

Gent – Na een vurig debat waarbij de oppositie schepen van Burgerzaken Catharina Segers (Open VLD) fel onder vuur nam, deed burgemeester Daniël Termont het voorstel om de rechtbank van eerste aanleg in kort geding te vragen een deskundige aan te stellen. Gemeenteraadslid Isabelle De Clercq (LDD) had gevraagd om een toezichtscomité samen te stellen, maar schepen Segers weigerde dat omdat dat niet wettelijk was. Zij stelde wel voor dat de raadsmannen van beide partijen een rechtbank zouden vragen een deskundige aan te stellen, maar mocht het voor de eisers van districtsraden slecht aflopen, dan zouden zij de kosten moeten betalen. Daarop barstte de oppositie weer los.

Burgemeester Termont laste een schorsing in en kwam met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad. Er komt een algehele hertelling en de uitslag zal worden gevolgd. Stad Gent draagt de kosten. Zeven jaar geleden oordeelde het schepencollege dat er te weinig handtekeningen waren voor een referendum, maar de Raad van State heeft dat besluit onlangs vernietigd. Arthur De Decker en zijn kompanen verzamelden toen 27.343 handtekeningen, maar het toenmalige schepencollege oordeelde dat er maar 21.487 handtekeningen geldig waren. Voor een volksraadpleging waren er 22.867 nodig. Het valt nu af te wachten wat het resultaat van de hertelling is. Initiatiefnemer Arthur De Decker gelooft dat er voldoende geldige stemmen zullen zijn.

Karel Van Keymeulen


Het samenwerkingsverband "Districtsbesturen ja" krijgt dus eindelijk de gevraagde hertelling. Het samenwerkingsverband zal alles in het werk stellen opdat de hercontrole deze keer zorgvuldig en correct zal gebeuren.