Facebook groep

Basisliteratuur

Directe Democratie (Jos Verhulst)

Artikelbundel DD


Vertoog over de vrijwilliger slavernijBezoek nu onze nieuwe website www.meerdemocratie.be

Artikelarchief

Wit Bericht 23/03/2002

¨Schaf de stemplicht af en voer het referendum in¨

Ward Beysen in Het Manifest van de Burger


Het referendum??

Toen de paarsgroene coalitie aan het bewind kwam, werd de invoering van het referendum op volksinitiatief in het vooruitzicht gesteld. Tot op heden is daar weinig van in huis gekomen. Op federaal niveau is het vooral de PS die stokken in de wielen steekt. Maar ook bij de Vlaamse partijen is er weinig animo om de burger een stem te geven.Voortdurend worden nieuwe wetten en decreten gemaakt of voorbereid, die het leven van onszelf en onze kinderen ingrijpend zullen beïnvloeden. We denken aan de invoering van de Euro, aan de uitbreiding van de Europese Unie, aan het migrantenstemrecht, het homohuwelijk, immigratie, aan diverse ethische dossiers, aan de invoering van etnische quota in het bedrijfsleven...

Over geen van deze thema's kunnen de burgers hun stem laten horen. Er is geen maatschappelijk debat, en er is geen democratische besluitvorming. Boven onze hoofden wordt onze samenleving in een richting gestuurd die door heel wat mensen in vraag wordt gesteld.

Deze gang van zaken is niet democratisch. Want democratie betekent letterlijk: heerschappij van het volk. In de praktijk heerst het volk helemaal niet. We leven in een particratie, niet in een democratie.In een democratie moet het volk in principe het laatste woord hebben. Natuurlijk vertrouwen wij aan een klein aantal verkozen medeburgers de taak toe, om voor ons het nodige wetgevende werk te doen. Maar indien die verkozenen besluiten nemen, die niet met de meerderheidswil overeenkomen, of bepaalde besluiten niét nemen, die door de meerderheid wel worden gewild,dan moeten de burgers direct kunnen ingrijpen, via een wetgevend referendum op volksinitiatief.In Zwitserland en in bepaalde Amerikaanse deelstaten functioneert dit systeem reeds lang. Gelijk welke groep burgers die een volksstemming (referendum) wenst, kan daar handtekeningen bij medeburgers verzamelen. Indien voldoende handtekeningen zijn bijeengebracht, dan volgt een maatschappelijk debat en vervolgens een stemming.Uiteraard moet de uitslag van die stemming bindend zijn. Binnen de Vlaamse regering wordt momenteel een "adviserend" referendum voorbereid. In een democratie moet de meerderheidswil geen advies blijven, doch wet worden. En uiteraard mogen er geen uitgesloten onderwerpen zijn. Alles wat op een bepaald bestuursniveau (federaal, regionaal, provinciaal, gemeentelijk...) langs representatieve weg kan besloten worden, moet ook het voorwerp kunnen uitmaken van een bindend referendum op volksinitiatief.In Zwitserland zijn referenda uiteraard bindend, en kunnen zij uiteraard over alle onderwerpen gaan. En wat daar kan, kan hier ook.De politieke klasse verschuilt zich achter de grondwet, die volgens hen de invoering van het bindend referendum zou beletten. Dat is een vals argument Want een legitieme grondwet kan niet anders dan de uitdrukking zijn van de volkswil, en kan dus per definitie nooit die volkswil beletten, om zich vrij en onbelemmerd uit te spreken.Uit diverse peilingen blijkt dat een overweldigende meerderheid van de burgers voorstander is van het referendum op volksinitiatief. Wij eisen daarom dat de Vlaamse en federale regering onverwijld een funderend referendum inrichten, waarbij de burgers rechtstreeks over de invoering van een behoorlijke referendumregeling kunnen beslissen.Zodat de democratie eindelijk werkelijkheid wordt.